APE – Comunitatea Africii de Est

APE UE-EAC va facilita investițiile și schimburile comerciale între cetățenii și întreprinderile din cele două regiuni, precum și stimularea dezvoltării în Africa de Est. Aflați cum ar putea acordurile de parteneriat economic (APE) ale UE cu 6 de state africane să aducă beneficii comerțului dumneavoastră în curând.

Pe scurt

CAE este una dintre cele mai integrate comunități economice regionale din Uniunea Africană. Este o uniune vamală, majoritatea bunurilor și serviciilor fiind comercializate fără taxe vamale între statele membre și având un tarif extern comun cu țări terțe. Ca piață comună, persoanele, bunurile, serviciile și capitalul pot circula liber. În plus, CAE intenționează să instituie o uniune monetară în 2023 și să promoveze o integrare politică mai strânsă.

Negocierile pentru APE UE-CAE s-au încheiat cu succes în octombrie 2014. Acordul a fost deja semnat de Kenya, Rwanda și toate statele membre ale UE. Intrarea în vigoare este încă în așteptarea semnării de către celelalte state membre ale CAE (Tanzania, Uganda, Burundi, pe lângă Sudanul de Sud), înainte de ratificarea de către toate părțile.

Odată cu intrarea sa în vigoare, APE UE-EAC va oferi acces imediat fără taxe vamale și fără contingente la piața UE pentru toate exporturile CAE, combinat cu deschiderea parțială și treptată a pieței CAE pentru importurile din UE.

Acordul conține, de asemenea, dispoziții detaliate privind regulile de origine și măsurile sanitare și fitosanitare. Acesta interzice restricțiile nejustificate sau discriminatorii asupra importurilor și exporturilor, contribuind astfel la eforturile EAC de a elimina barierele netarifare din comerțul intra-EAC.

În plus, capitolele privind agricultura și pescuitul vizează consolidarea cooperării privind utilizarea durabilă a resurselor. Părțile se angajează, de asemenea, să continue negocierile privind comerțul cu servicii și normele legate de comerț care abordează dezvoltarea durabilă, politica în domeniul concurenței, investițiile și dezvoltarea sectorului privat, drepturile de proprietate intelectuală și transparența în domeniul achizițiilor publice.

Țări beneficiare

 • Burundi – semnare în curs. Este acoperită de schema „totul, cu excepția armelor” (EBA).
 • Kenya – a semnat și a ratificat APE. Nu intră sub incidența ABE. Beneficiază de acces fără taxe vamale și fără contingente pe piața UE.
 • Rwanda – a semnat APE. Care intră sub incidența ABE.
 • Tanzania – Semnătură în curs. Care intră sub incidența ABE.
 • Uganda – Semnătură în așteptare. Care intră sub incidența ABE.
 • South Soudan – Nu a participat la negocieri, deoarece a aderat la EAC în 2016. Poate adera la acord atunci când acesta intră în vigoare. Nu este membru al OMC. Care intră sub incidența ABE.

Dispoziții asimetrice în favoarea țărilor CAE

APE UE-EAC prevede dispoziții privind asimetriile în favoarea țărilor CAE, cum ar fi excluderea produselor sensibile din procesul de liberalizare, perioade lungi de liberalizare, reguli de origine flexibile, precum și garanții și măsuri speciale pentru agricultură, securitatea alimentară și protecția industriei incipiente.

 • Deși piețele UE sunt deschise imediat și complet, piața CAE se deschide parțial și treptat pentru importurile din UE, ținând seama pe deplin de diferențele dintre nivelurile de dezvoltare.

Tarife

 • UE va acorda acces fără taxe vamale și contingente la toate importurile provenite din țările CAE în proporție de 100 %. Accesul la piața UE este permanent, deplin și gratuit pentru toți
 • Țările CAE elimină treptat 82,6 % din taxele vamale, pe o perioadă de 15-25 ani. Produsele sensibile sunt complet excluse de la liberalizare, inclusiv diverse produse agricole, vinuri și băuturi spirtoase, produse chimice, materiale plastice, hârtie pe bază de lemn, textile și îmbrăcăminte, încălțăminte, produse ceramice, articole din sticlă, articole din metale comune și vehicule
 • În cazul în care importurile unor bunuri ale UE în țările Parteneriatului estic cresc brusc, țările CAE pot aplica măsuri de protecție, cum ar fi cotele de import și reintroducerea taxelor.
 • Se impun limite pentru eventualele taxe suplimentare la export pentru materiile prime și produsele alimentare neprelucrate. În consecință, membrii CAE vor putea impune noi taxe la export numai după notificarea UE și pentru o perioadă limitată de timp.
 • Utilizați opțiunea de căutare a asistentului meu comercial pentru a găsi informațiile exacte privind taxele și tarifele pentru produsul dumneavoastră specific, ținând seama de țara de origine și de destinație. Dacă aveți îndoieli, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

Reguli de origine

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu comercial pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Mai jos sunt disponibile informații generale cu privire la regulile de origine.

Regulile de origine flexibile permit țărilor CAE să exporte produse cu materii prime din alte țări, în special în sectoare-cheie – agricultură, pescuit, textile și îmbrăcăminte. De exemplu, un produs textil poate intra în UE cu scutire de taxe vamale dacă cel puțin o etapă a producției sale – cum ar fi țeserea sau tricotarea – a avut loc într-o țară APE.

Toleranță

Toleranțele incluse în APE sunt mai permisive decât cele obișnuite. Acestea se ridică la 15 % din prețul franco fabrică al produsului final, în loc de 10 % prevăzute în majoritatea acordurilor UE. Pentru textile și îmbrăcăminte, se aplică toleranțe specifice.

Cumulul

APE include următoarele tipuri de cumul:

 • Cumulul bilateral cu UE
 • Cumulul diagonal și integral cu TTPM și cu țările ACP, în anumite condiții.
 • Cumulul cu țările în curs de dezvoltare învecinate, în anumite condiții.

Transport direct

Dovada transportului direct trebuie prezentată autorităților vamale din țara importatoare.

Drawback al taxelor vamale

Restituirea poate fi solicitată pentru taxa plătită pentru materiale care au fost anterior importate pentru prelucrare ulterioară și apoi exportate către o țară care a semnat un APE cu UE.

Condițiile navelor

Peștele capturat în marea liberă și în zonele economice exclusive ale țărilor CAE poate fi considerat ca fiind originar dintr-o țară EAC numai atunci când este capturat de nave care îndeplinesc anumite criterii. Aceste criterii se referă la locul de înmatriculare a unei nave, la pavilionul sub care aceasta „navighează” și la proprietarul acesteia.

Nu există nicio cerință specifică privind cetățenia echipajului, a comandanților sau a ofițerilor. Aceste cerințe, care figurau în Acordul inițial de la Cotonou, au fost eliminate pentru a facilita conferirea originii peștelui capturat de țările APE.

Reguli de origine specifice produsului

 • Normele specifice produselor sunt incluse în anexa II la APE UE-EAC.
 • Verificați regulile de origine specifice produsului dumneavoastră prin intermediul asistentului meu comercial

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

 • Aflați mai multe despre cerințele tehnice, normele și procedurile [link] pe care trebuie să le îndeplinească mărfurile pentru a fi importate în Uniunea Europeană.
 • Căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dumneavoastră și țării de origine în baza de date a asistentului meu comercial.

Cerințe sanitare și de siguranță SPS

Documente și proceduri de vămuire

Dovezi de origine

 • Pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să fiți în măsură să dovediți autorităților vamale din țara dumneavoastră caracterul originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care acestea le pot impune.

Autoritățile vamale vă pot retrage statutul de exportator autorizat în caz de utilizare abuzivă. Pentru a afla mai multe despre proceduri, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

 • Pentru a beneficia de taxe vamale preferențiale, produsele originare din țările CAE trebuie să fie însoțite de o dovadă a originii. Dovada originii rămâne valabilă timp de 10 luni. Aceasta poate fi:
  • un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 – eliberat de autoritățile vamale ale țării exportatoare. Exportatorul (sau reprezentantul autorizat) care solicită un certificat trebuie să poată prezenta, la cerere, documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză și să îndeplinească celelalte cerințe ale protocolului privind regulile de origine.
  • o declarație pe factură – eliberată de orice exportator, pentru transporturile cu o valoare mai mică sau egală cu 6,000 EUR, sau de exportatorii autorizați, pentru transporturile de orice valoare. Atunci când completați o declarație pe factură, trebuie să fiți pregătit (ă) să prezentați documente care dovedesc caracterul originar al produselor dumneavoastră.

Alte documente

 • Aflați mai multe despre alte documente și proceduri de vămuire necesare pentru importul în Uniunea Europeană.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

Comerțul cu servicii

Achiziții publice

Investiții

Altele (concurență, comerț și dezvoltare durabilă)

Concurența

 • Din 2014, UE a încetat subvențiile la export pentru toate produsele exportate către toate țările APE.
 • UE a redus la minimum măsurile care denaturează producția și comerțul
 • Capitolul privind agricultura garantează că UE nu va aplica subvenții la export, chiar și în perioade de criză a pieței.
 • În cazul în care industria locală este amenințată din cauza creșterii importurilor din Europa, APE permite declanșarea de măsuri pentru a proteja sectoarele industriale și industria incipientă CAE.

Dezvoltarea durabilă

 • Capitolul privind agricultura vizează dezvoltarea agricolă durabilă, inclusiv securitatea alimentară, dezvoltarea rurală și reducerea sărăciei în cadrul CAE. Acesta angajează părțile la un dialog politic aprofundat privind agricultura și securitatea alimentară, inclusiv transparența în ceea ce privește politicile lor interne.
 • Capitolul privind pescuitul consolidează cooperarea privind utilizarea durabilă a resurselor în domeniul pescuitului, cum ar fi evaluarea și gestionarea resurselor; monitorizarea impactului de mediu, economic și social; conformitatea cu legislația națională existentă și cu instrumentele internaționale relevante; un control și o supraveghere eficace pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;
 • Capitolul privind cooperarea economică și pentru dezvoltare vizează creșterea competitivității economiilor CAE, consolidarea capacității de aprovizionare și asistarea membrilor CAE în punerea în aplicare fără probleme a APE;
 • APE este strâns legat de Acordul de la Cotonou și de elementele sale esențiale, cum ar fi drepturile omului, democrația și statul de drept;

Integrarea regională

APE se referă atât la comerțul dintre țările CAE, cât și la comerțul cu UE.

 • APE interzice restricțiile nejustificate sau discriminatorii asupra importurilor și exporturilor, ceea ce contribuie la eforturile EAC de a eradica barierele netarifare (BNT) din comerțul intra-EAC.

Consolidarea capacităților și a asistenței tehnice

UE oferă sprijin, care va fi finanțat prin instrumentele existente, în special bugetul UE pentru dezvoltare și Fondul european de dezvoltare (FED), prin intermediul ajutorului pentru comerț.

Linkuri și documente utile

 • Asistentulmeu comercial – tot ce trebuie să știți pentru exporturile/importurile dumneavoastră specifice din/către UE
 • A se vedea textul consolidat al APE UE-CAE.
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante