DHP – Východoafrické spoločenstvo

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a EAC uľahčí ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov investície a vzájomné obchodovanie a podporí rozvoj v celej východnej Afrike. Zistite, ako by dohody EÚ o hospodárskom partnerstve (DHP) so šiestimi africkými štátmi mohli čoskoro prispieť k vášmu obchodu.

Stručný prehľad

EAC je jedným z najintegrovanejších regionálnych hospodárskych spoločenstiev Africkej únie. Ide o colnú úniu, v rámci ktorej sa s väčšinou tovarov a služieb medzi členskými štátmi obchoduje bez cla a má spoločný vonkajší sadzobník s tretími krajinami. Ako spoločný trh sa osoby, tovar, služby a kapitál môžu voľne pohybovať. EAC okrem toho plánuje v roku 2023 vytvoriť menovú úniu a presadzovať užšiu politickú integráciu.

Rokovania o DHP medzi EÚ a EAC boli úspešne ukončené v októbri 2014. Dohodu už podpísali Keňa, Rwanda a všetky členské štáty EÚ. Nadobudnutie platnosti ešte stále čaká na podpis ostatnými členskými štátmi EAC (Tanzánia, Uganda, Burundi, ako aj Južný Sudán) pred ratifikáciou všetkými stranami.

Keď dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a EAC nadobudne platnosť, poskytne okamžitý bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetok vývoz EAC v kombinácii s čiastočným a postupným otvorením trhu EAC pre dovoz z EÚ.

Dohoda obsahuje aj podrobné ustanovenia o pravidlách pôvodu a sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach. Zakazuje neodôvodnené alebo diskriminačné obmedzenia dovozu a vývozu, čím pomáha EAC v úsilí o odstránenie necolných prekážok obchodu v rámci EAC.

Okrem toho sú kapitoly o poľnohospodárstve a rybnom hospodárstve zamerané na posilnenie spolupráce v oblasti udržateľného využívania zdrojov. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú k ďalším rokovaniam o obchode so službami a pravidlách súvisiacich s obchodom, ktoré sa týkajú trvalo udržateľného rozvoja, politiky hospodárskej súťaže, investícií a rozvoja súkromného sektora, práv duševného vlastníctva a transparentnosti vo verejnom obstarávaní.

Krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci

 • Burundi – čaká sa na podpis. Je pokrytý systémom „všetko okrem zbraní“ (EBA).
 • Keňa – podpísala a ratifikovala DHP. Na ktoré sa nevzťahuje EBA. Má bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ.
 • Rwanda – podpísanie DHP. Na ktoré sa vzťahuje EBA.
 • Tanzánia – čaká sa na podpis. Na ktoré sa vzťahuje EBA.
 • Uganda – čaká sa na podpis. Na ktoré sa vzťahuje EBA.
 • Južný Soudan – nezúčastní sa na rokovaniach, keďže sa v roku 2016 pripojil ku EAC. Môže sa pripojiť k dohode po nadobudnutí jej platnosti. Nie je členom WTO. Na ktoré sa vzťahuje EBA.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín EAC

V dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a EAC sa predpokladajú asymetrie v prospech krajín EAC, ako je vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, trh EAC sa čiastočne a postupne otvára dovozu z EÚ, pričom sa v plnej miere zohľadňujú rozdiely v úrovniach rozvoja.

Sadzby

 • EÚ poskytne 100 % bezcolný a bezkvótový prístup pre všetok dovoz z krajín EAC. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetkých
 • Krajiny EAC postupne rušia 82,6 % ciel v priebehu 15 – 25 rokov. Citlivé výrobky sú úplne vylúčené z liberalizácie vrátane rôznych poľnohospodárskych výrobkov, vín a liehovín, chemických látok, plastov, papiera na báze dreva, textílií a odevov, obuvi, keramických výrobkov, sklenených výrobkov, výrobkov zo základných kovov a vozidiel:
 • Ak dovoz niektorých tovarov z EÚ do krajín Východného partnerstva náhle vzrastie, krajiny EAC môžu uplatňovať záruky, ako sú dovozné kvóty a opätovné zavedenie ciel.
 • Obmedzenia sa vzťahujú na potenciálne dodatočné vývozné dane zo surovín a nespracovaných potravín. Členovia EAC preto budú môcť ukladať nové vývozné dane až po oznámení EÚ a na obmedzený čas.
 • Na vyhľadanie presných informácií o povinnostiach a tarifách pre váš konkrétny výrobok použite možnosť vyhľadávania Mojeho obchodného asistenta s prihliadnutím na krajinu jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na svoje colné orgány.

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii nižšie.

Flexibilné pravidlá pôvodu umožňujú krajinám EAC vyvážať výrobky so vstupmi z iných krajín, najmä v kľúčových odvetviach – poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, textil a odevy. Napríklad textilný výrobok môže vstúpiť do EÚ bez cla, ak sa aspoň jedna etapa jeho výroby – napríklad tkanie alebo pletenie – uskutočnila v krajine DHP.

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté v DHP sú miernejšie ako zvyčajné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 % predpokladaných vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa budú uplatňovať osobitné tolerancie.

Kumulácia

DHP zahŕňa tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ
 • Diagonálna a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT za určitých podmienok.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami za určitých podmienok.

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Náhradu možno požadovať za clo zaplatené za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala DHP s EÚ.

Podmienky na plavidlách

Ryby ulovené na šírom mori a vo výhradných hospodárskych zónach krajín EAC sa môžu považovať za ryby s pôvodom v krajine EAC len vtedy, ak ich ulovia plavidlá, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa týkajú miesta registrácie plavidla, vlajky, pod ktorou „plavia“, a ich vlastníctva.

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky, kapitánov alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli obsiahnuté v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili, aby sa uľahčilo udeľovanie pôvodu rybám ulovenému krajinami DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch[link], ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v databáze My Trade Assistance.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

 • Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať svojim colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia odňať váš status schváleného vývozcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na svoje colné orgány.

 • Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v krajinách EAC mohli vzťahovať preferenčné colné sadzby, musí byť k nim priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:
  • sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený na požiadanie predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a splniť ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom, pre zásielky s hodnotou 6 000 EUR alebo menej, alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Ďalšie dokumenty

 • Informácie o iných colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Iné (hospodárska súťaž, obchod a udržateľný rozvoj)

Súťaže

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do všetkých krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a narúšaním obchodu
 • Kapitola o poľnohospodárstve zaručuje, že EÚ nebude uplatňovať vývozné dotácie, a to ani v čase krízy na trhu.
 • Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohoda o hospodárskom partnerstve umožňuje spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví EAC.

Udržateľného rozvoja

 • Kapitola o poľnohospodárstve je zameraná na udržateľný rozvoj poľnohospodárstva vrátane potravinovej bezpečnosti, rozvoja vidieka a znižovania chudoby v rámci EAC. Zaväzuje zmluvné strany k prehĺbeniu politického dialógu o poľnohospodárstve a potravinovej bezpečnosti vrátane transparentnosti, pokiaľ ide o ich príslušné domáce politiky.
 • Kapitola o rybolove posilňuje spoluprácu v oblasti udržateľného využívania zdrojov v oblasti rybného hospodárstva, ako je posudzovanie a riadenie zdrojov; monitorovanie environmentálnych, hospodárskych a sociálnych vplyvov; súlad s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými nástrojmi; účinná kontrola a dohľad v záujme boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;
 • Cieľom kapitoly o hospodárskej a rozvojovej spolupráci je zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstiev EAC, budovať dodávateľské kapacity a pomáhať členom EAC pri bezproblémovom vykonávaní DHP;
 • DHP je úzko prepojená s Dohodou z Cotonou a jej základnými prvkami, ako sú ľudské práva, demokracia a právny štát;

Regionálne začlenenie

Dohoda o hospodárskom partnerstve sa týka tak obchodu medzi krajinami EAC, ako aj obchodu s EÚ.

 • DHP zakazuje neodôvodnené alebo diskriminačné obmedzenia dovozu a vývozu, čo prispieva k úsiliu EAC o odstránenie necolných prekážok obchodu v rámci EAC.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje podporu, ktorá sa bude financovať prostredníctvom existujúcich nástrojov, najmä z rozpočtu EÚ na rozvoj a Európskeho rozvojového fondu (ERF), prostredníctvom pomoci obchodu.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy