Majanduspartnerlusleping – Ida-Aafrika Ühendus

ELi ja Ida-Aafrika Ühenduse majanduspartnerlusleping lihtsustab kahe piirkonna inimeste ja ettevõtjate omavahelist investeerimist ja kaubavahetust ning edendab arengut kogu Ida-Aafrikas. Lugege, kuidas ELi majanduspartnerluslepingud kuue Aafrika riigiga võivad peagi teie kaubandusele kasu tuua.

Lühiülevaade

Ida-Aafrika Ühendus on üks Aafrika Liidu kõige integreeritumaid piirkondlikke majandusühendusi. Tegemist on tolliliiduga, kus enamiku kaupade ja teenustega kaubeldakse liikmesriikide vahel tollimaksuvabalt ning kolmandate riikidega kehtib ühine välistariif. Ühisturuna saavad inimesed, kaubad, teenused ja kapital vabalt liikuda. Lisaks kavatseb Ida-Aafrika Ühendus luua 2023. aastal rahaliidu ja edendada tihedamat poliitilist integratsiooni.

Läbirääkimised ELi ja Ida-Aafrika Ühenduse majanduspartnerluslepingu üle viidi edukalt lõpule 2014. aasta oktoobris. Lepingule on juba alla kirjutanud Keenia, Rwanda ja kõik ELi liikmesriigid. Jõustumine ootab veel teiste Ida-Aafrika Ühenduse liikmesriikide (Tansaania, Uganda, Burundi ja Lõuna-Sudaan) poolset allkirjastamist, enne kui kõik osapooled selle ratifitseerivad.

Pärast jõustumist võimaldab ELi ja Ida-Aafrika Ühenduse majanduspartnerlusleping kogu Ida-Aafrika Ühenduse ekspordile kohest tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu ELi turule ning Ida-Aafrika Ühenduse turu osalist ja järkjärgulist avamist EList pärit impordile.

Leping sisaldab ka üksikasjalikke sätteid päritolureeglite ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohta. Sellega keelatakse põhjendamatud või diskrimineerivad impordi- ja ekspordipiirangud, aidates seega Ida-Aafrika Ühendusel kõrvaldada mittetariifseid tõkkeid Ida-Aafrika Ühenduse siseses kaubanduses.

Lisaks on põllumajandust ja kalandust käsitlevate peatükkide eesmärk tugevdada koostööd ressursside säästva kasutamise valdkonnas. Lepinguosalised kohustuvad pidama ka täiendavaid läbirääkimisi teenuskaubanduse ja kaubandusega seotud eeskirjade üle, milles käsitletakse kestlikku arengut, konkurentsipoliitikat, investeeringuid ja erasektori arengut, intellektuaalomandi õigusi ja riigihangete läbipaistvust.

Abisaavad riigid

 • Burundi – Allkirjastamise ootel. See on hõlmatud kavaga „Kõik peale relvade“ (EBA).
 • Keenia – allkirjastas ja ratifitseeris majanduspartnerluslepingu. Ei ole hõlmatud Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega. Tal on tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs ELi turule.
 • Rwanda – allkirjastas majanduspartnerluslepingu. Hõlmatud EBA poolt.
 • Tansaania – Allkirjastamise ootel. Hõlmatud EBA poolt.
 • Uganda – Allkirjastamise ootel. Hõlmatud EBA poolt.
 • Lõuna-Soudan – ei osalenud läbirääkimistel, kuna ühines Ida-Aafrika Ühendusega 2016. aastal. Lepingu jõustumisel võib sellega ühineda. Ta ei ole WTO liige. Hõlmatud EBA poolt.

Asümmeetrilised sätted Ida-Aafrika Ühenduse riikide kasuks

ELi ja Ida-Aafrika Ühenduse majanduspartnerluslepingus nähakse Ida-Aafrika Ühenduse riikide kasuks ette asümmeetriasätted, nagu tundlike toodete väljajätmine liberaliseerimisest, pikad liberaliseerimisperioodid, paindlikud päritolureeglid ning põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja tärkava tööstuse kaitse eritagatised ja -meetmed.

 • Kuigi ELi turud avatakse kohe ja täielikult, avaneb Ida-Aafrika Ühenduse turg osaliselt ja järk-järgult impordile EList, võttes täielikult arvesse arengutaseme erinevusi.

Tariifid

 • EL tagab 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu Ida-Aafrika Ühenduse riikidest pärit impordile. Juurdepääs ELi turule on alaline, täielik ja kõigile tasuta
 • Ida-Aafrika Ühenduse riigid kaotavad järk-järgult 82,6 % tollimaksudest 15–25 aasta jooksul. Liberaliseerimisest on täielikult välja jäetud tundlikud tooted, sealhulgas mitmesugused põllumajandustooted, veinid ja kanged alkohoolsed joogid, kemikaalid, plast, puidupõhine paber, tekstiil ja rõivad, jalatsid, keraamikatooted, klaasnõud, mitteväärismetallist tooted ja sõidukid.
 • Kui mõne ELi kauba import idapartnerluse riikidesse järsult suureneb, võivad Ida-Aafrika Ühenduse riigid kohaldada selliseid kaitsemeetmeid nagu impordikvoodid ja tollimaksude taaskehtestamine.
 • Piirangud kehtestatakse tooraine ja töötlemata toidu võimalikele täiendavatele ekspordimaksudele. Seega saavad Ida-Aafrika Ühenduse liikmed kehtestada uusi ekspordimakse alles pärast ELi teavitamist ja piiratud aja jooksul.
 • Kasutage minu kaubandusassistendi otsingut, et leida täpne teave teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse selle päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega.

Päritolureeglid

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun kontrollige  minu kaubandusassistendiinteraktiivset päritolureeglite enesehindamisvahendit (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja uurige, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Paindlikud päritolureeglid võimaldavad Ida-Aafrika Ühenduse riikidel eksportida tooteid koos teiste riikide sisenditega, eriti olulistes sektorites – põllumajanduses, kalanduses ning tekstiili- ja rõivatööstuses. Näiteks võib tekstiiltoote tuua ELi tollimaksuvabalt, kui vähemalt üks tootmisetapp – näiteks kudumine või silmuskudumine – toimus majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigis.

Tolerants

EPA-s sisalduvad hälbed on leebemad kui tavalised. Need moodustavad 15 % lõpptoote tehasehinnast, mitte 10 %, nagu on ette nähtud enamikus ELi lepingutes. Tekstiili ja rõivaste suhtes kohaldatakse erihälbeid.

Kumulatsioon

Majanduspartnerlusleping hõlmab järgmist liiki kumulatsiooni:

 • Kahepoolne kumulatsioon ELiga
 • Diagonaalne ja täielik kumulatsioon ÜMTde ja AKV riikidega teatavatel tingimustel.
 • Kumulatsioon naabruses asuvate arengumaadega teatud tingimustel.

Otsevedu

Importiva riigi tolliasutusele tuleb esitada tõendid otseveo kohta.

Tollimaksu tagastamine

Tagastada võib tollimaksu, mis on tasutud materjalidelt, mis on eelnevalt imporditud edasiseks töötlemiseks ja seejärel eksporditud riiki, mis on sõlminud ELiga majanduspartnerluslepingu.

Laevade tingimused

Avamerel ja Ida-Aafrika Ühenduse riikide majandusvööndites püütud kala võib käsitada Ida-Aafrika Ühenduse riigist pärit kalana üksnes juhul, kui see on püütud laevadega, mis vastavad teatavatele kriteeriumidele. Need kriteeriumid viitavad laeva registreerimiskohale, lipule, mille all laev sõidab, ja laeva omandiõigusele.

Meeskonna, kaptenite või ohvitseride kodakondsuse kohta erinõudeid ei ole. Need nõuded, mis sisaldusid algses Cotonou lepingus, on nüüd välja jäetud, et hõlbustada majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide püütud kalale päritolu omistamist.

Tootepõhised päritolureeglid

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega[link], millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama.
 • Otsige minu kaubandusassistendi andmebaasist konkreetseid eeskirju ja määrusi, mida kohaldatakse teie toote ja selle päritoluriigi suhtes.

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

Tollivormistuse dokumendid ja protseduurid

Päritolutõendid

 • Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma tõendada oma tolliasutustele oma toodete päritolustaatust ja kõiki muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada.

Väärkasutuse korral võib toll teie heakskiidetud eksportija staatuse tühistada. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutusega.

 • Soodustollimaksumäära kohaldamiseks peab Ida-Aafrika Ühenduse riikidest pärit toodetega olema kaasas päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud. See võib olla kas:
  • liikumissertifikaat EUR.1, mille on välja andnud ekspordiriigi toll. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis taotluse korral esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust, ja täitma muid päritolureeglite protokolli nõudeid.
  • arvedeklaratsioon, mille on välja andnud mis tahes eksportija saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6000 eurot, või heakskiidetud eksportijad mis tahes väärtusega saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

Riigihanked

Investeeringud

Muud (konkurents, mänguasjade ohutuse direktiiv)

Konkurents

 • Alates 2014. aastast on EL peatanud kõikidesse majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavate toodete ekspordisubsiidiumid.
 • EL on minimeerinud tootmist ja kaubandust moonutavaid meetmeid
 • Põllumajandust käsitleva peatükiga tagatakse, et EL ei kohalda eksporditoetusi isegi turukriisi ajal.
 • Kui kohalik tööstus satub Euroopast pärit impordi järsu kasvu tõttu ohtu, võimaldab majanduspartnerlusleping võtta meetmeid tööstussektorite ja Ida-Aafrika Ühenduse tärkava tööstuse kaitsmiseks.

Säästev areng

 • Põllumajanduse peatükk on suunatud põllumajanduse säästvale arengule, sealhulgas toiduga kindlustatusele, maaelu arengule ja vaesuse vähendamisele Ida-Aafrika Ühenduses. Lepinguga kohustatakse lepinguosalisi pidama süvendatud poliitilist dialoogi põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse, sealhulgas oma sisepoliitika läbipaistvuse teemal.
 • Kalandust käsitleva peatükiga tugevdatakse koostööd kalavarude säästval kasutamisel kalanduse valdkonnas, näiteks ressursside hindamisel ja majandamisel; keskkonna-, majandusliku ja sotsiaalse mõju seire; vastavus kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele ja asjakohastele rahvusvahelistele õigusaktidele; tõhus kontroll ja järelevalve ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks;
 • Majandus- ja arengukoostööd käsitleva peatüki eesmärk on suurendada Ida-Aafrika Ühenduse riikide majanduse konkurentsivõimet, suurendada tarnesuutlikkust ja aidata Ida-Aafrika Ühenduse liikmetel majanduspartnerluslepingut sujuvalt rakendada;
 • Majanduspartnerlusleping on tihedalt seotud Cotonou lepingu ja selle oluliste osadega, nagu inimõigused, demokraatia ja õigusriik;

Piirkondlik integratsioon

Majanduspartnerlusleping puudutab nii Ida-Aafrika Ühenduse riikide vahelist kaubandust kui ka kaubavahetust ELiga.

 • Majanduspartnerluslepinguga keelatakse põhjendamatud või diskrimineerivad impordi- ja ekspordipiirangud, mis aitab kaasa Ida-Aafrika Ühenduse jõupingutustele kaotada mittetariifsed tõkked Ida-Aafrika Ühenduse siseses kaubanduses.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabi kaudu toetust, mida rahastatakse olemasolevatest vahenditest, peamiselt ELi arengueelarvest ja Euroopa Arengufondist.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: