Talouskumppanuussopimus – Itä-Afrikan yhteisö

EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimuksen ansiosta näiden kahden alueen ihmisten ja yritysten on helpompi investoida ja käydä kauppaa keskenään ja vauhdittaa kehitystä koko Itä-Afrikassa. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimukset kuuden Afrikan valtion kanssa voisivat pian hyödyttää kauppaasi.

Lyhyesti

EAC on yksi Afrikan unionin yhdennetyimmistä alueellisista talousyhteisöistä. Se on tulliliitto, jossa useimmilla tavaroilla ja palveluilla käydään tullitonta kauppaa jäsenvaltioiden välillä, ja sillä on yhteinen ulkoinen tulli kolmansien maiden kanssa. Yhteismarkkinoina ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma voivat liikkua vapaasti. Lisäksi EAC aikoo perustaa rahaliiton vuonna 2023 ja edistää tiiviimpää poliittista yhdentymistä.

Neuvottelut EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimuksesta saatiin onnistuneesti päätökseen lokakuussa 2014. Kenia, Ruanda ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat jo allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuksen voimaantulo odottaa edelleen, että muut EAC-maat (Tansania, Uganda, Burundi Etelä-Sudanin lisäksi) ovat allekirjoittaneet sopimuksen ennen kuin kaikki osapuolet ratifioivat sen.

Kun EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimus tulee voimaan, se tarjoaa välittömän tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EU:n markkinoille kaiken EAC-viennin osalta ja avaa EAC-markkinat osittain ja asteittain EU:sta tulevalle tuonnille.

Sopimuksessa on myös yksityiskohtaisia määräyksiä alkuperäsäännöistä sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimista. Siinä kielletään perusteettomat tai syrjivät tuonti- ja vientirajoitukset, mikä auttaa EAC:tä poistamaan tullien ulkopuoliset esteet EAC:n sisäisessä kaupassa.

Lisäksi maataloutta ja kalastusta koskevilla luvuilla pyritään vahvistamaan kalavarojen kestävää käyttöä koskevaa yhteistyötä. Osapuolet sitoutuvat myös jatkamaan neuvotteluja palvelukaupasta ja kauppaan liittyvistä säännöistä, jotka koskevat kestävää kehitystä, kilpailupolitiikkaa, investointeja ja yksityisen sektorin kehittämistä, teollis- ja tekijänoikeuksia ja julkisten hankintojen avoimuutta.

Edunsaajamaat

 • Burundi – Allekirjoitettava. Kuuluu ”kaikki paitsi aseet” -järjestelmän (EBA) piiriin.
 • Kenia – allekirjoittanut ja ratifioinut talouskumppanuussopimuksen. Ei kuulu EPV:n piiriin. Sillä on tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille.
 • Ruanda – allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen. Kuuluu EPV:n piiriin.
 • Tansania – allekirjoitusta odottava. Kuuluu EPV:n piiriin.
 • Uganda – Allekirjoitettava. Kuuluu EPV:n piiriin.
 • Etelä-Soudan – Did ei osallistunut neuvotteluihin, koska se liittyi EAC:hen vuonna 2016. Voi liittyä sopimukseen sen tullessa voimaan. Ei ole WTO:n jäsen. Kuuluu EPV:n piiriin.

Epäsymmetriset säännökset EAC-maiden hyväksi

EU:n ja EAC:n talouskumppanuussopimuksessa määrätään EAC-maiden hyväksi epäsymmetrisistä määräyksistä, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelua koskevista erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja kokonaan, EAC-markkinat avataan osittain ja asteittain EU:sta tulevalle tuonnille ottaen täysin huomioon kehitystason erot.

Tariffit

 • EU myöntää 100-prosenttisen tulli- ja kiintiövapaan pääsyn kaikkeen EAC-maista tulevaan tuontiin. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvää, täyttä ja kaikille vapaata.
 • EAC-maat poistavat asteittain 82,6 prosenttia tulleista 15–25 vuoden aikana. Arkoja tuotteita, kuten erilaisia maataloustuotteita, viinejä ja väkeviä alkoholijuomia, kemikaaleja, muoveja, puupohjaista paperia, tekstiilejä ja vaatteita, jalkineita, keraamisia tuotteita, lasitavaroita, epäjalosta metallista valmistettuja tavaroita ja ajoneuvoja, ei ole vapautettu kokonaan.
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti itäisen kumppanuuden maihin kasvaa äkillisesti, EAC-maat voivat soveltaa suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä ja tullien palauttamista.
 • Raaka-aineiden ja jalostamattomien elintarvikkeiden mahdollisia ylimääräisiä vientiveroja rajoitetaan. Näin ollen EAC:n jäsenet voivat määrätä uusia vientiveroja vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu EU:lle, ja rajoitetun ajan.
 • Oma kauppa-avustaja voi hakea tarkkaa tietoa tuotteesi tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Joustavat alkuperäsäännöt antavat EAC-maille mahdollisuuden viedä tuotteita muista maista, erityisesti keskeisillä aloilla, kuten maataloudessa, kalastuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Tekstiilituote voi tulla EU:hun tullitta esimerkiksi, jos vähintään yksi tuotantovaihe – kuten kutominen tai neulominen – tapahtuu talouskumppanuussopimusmaassa.

Suvaitsevaisuus

Talouskumppanuussopimukseen sisältyvät toleranssit ovat tavanomaista lievempiä. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 15 prosenttia useimmissa EU:n sopimuksissa ennakoidun 10 prosentin sijaan. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä toleransseja.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimukseen sisältyy seuraavan tyyppisiä kumulaatioita:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen ja täyskumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Kumulaatio naapurina olevien kehitysmaiden kanssa tietyin edellytyksin.

Suora kuljetus

Todisteet suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Palautusta voidaan hakea sellaisista aineksista maksetun tullin osalta, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostettaviksi ja sen jälkeen viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Aluksia koskevat vaatimukset

Aavalla merellä ja EAC-maiden talousvyöhykkeiltä pyydettyjä kaloja voidaan pitää EAC-maan alkuperätuotteina ainoastaan, jos ne on pyydetty tietyt vaatimukset täyttävillä aluksilla. Nämä perusteet koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, lippua, jonka alla alus on ”sail”, ja niiden omistusoikeutta.

Miehistön, päälliköiden tai päällystöön kuuluvien kansallisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotetaan alkuperän myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämille kaloille.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä[link], jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant -tietokannasta.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on voitava todistaa tulliviranomaisillenne tuotteidenne alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa. Jos haluat lisätietoja menettelyistä, ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

 • Jotta EAC-maista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut kuka tahansa viejä lähetyksiin, joiden arvo on enintään 6000 euroa, tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema.

Muut asiakirjat

 • Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Muut (kilpailu, leluturvallisuus)

Kilpailu

 • Vuodesta 2014 lähtien EU on lopettanut kaikkien kaikkiin talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristäen
 • Maataloutta koskevassa luvussa taataan, että EU ei sovella vientitukia edes markkinakriisin aikana.
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna tuonnin lisääntyessä Euroopasta, talouskumppanuussopimus mahdollistaa toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja EAC:n alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

 • Maataloutta koskevassa luvussa keskitytään maatalouden kestävään kehitykseen, mukaan lukien elintarviketurva, maaseudun kehittäminen ja köyhyyden vähentäminen EAC-sopimuksessa. Se velvoittaa osapuolet syventämään poliittista vuoropuhelua maataloudesta ja elintarviketurvasta, mukaan lukien niiden sisäisten politiikkojen avoimuus.
 • Kalastusta koskevassa luvussa vahvistetaan kalavarojen kestävää käyttöä koskevaa yhteistyötä, kuten kalavarojen arviointia ja hoitoa; ympäristövaikutusten, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten seuranta; yhdenmukaisuus voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja asiaankuuluvien kansainvälisten välineiden kanssa; tehokas valvonta ja tarkkailu laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi;
 • Talous- ja kehitysyhteistyötä koskevan luvun tavoitteena on parantaa EAC-maiden talouksien kilpailukykyä, lisätä toimituskapasiteettia ja auttaa EAC:n jäseniä talouskumppanuussopimuksen sujuvassa täytäntöönpanossa.
 • Talouskumppanuussopimus liittyy läheisesti Cotonoun sopimukseen ja sen olennaisiin osiin, kuten ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen;

Alueellinen integraatio

Talouskumppanuussopimuksessa on kyse yhtä paljon EAC-maiden välisestä kaupasta kuin EU:n kanssa käytävästä kaupasta.

 • Talouskumppanuussopimuksessa kielletään perusteettomat tai syrjivät tuonti- ja vientirajoitukset, mikä edistää EAC:n pyrkimyksiä poistaa tullien ulkopuoliset esteet EAC:n sisäisestä kaupasta.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa kauppaa tukevasta kehitysavusta tukea, jota rahoitetaan nykyisistä välineistä, pääasiassa EU:n kehitysbudjetista ja Euroopan kehitysrahastosta (EKR).

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: