Julkiset hankinnat

Eu:lla on yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten julkisia hankintoja olisi toteutettava. Lisäksi on olemassa erilaisia kansainvälisiä, alueellisia ja kahdenvälisiä sääntöjä ja suuntaviivoja.

Mitä sääntöjä EU:n markkinoilla sovelletaan?

Eu:ssa kaikki julkisia hankintoja koskevat menettelyt toteutetaan kansallisten sääntöjen perusteella. Arvoltaan suuremmissa sopimuksissa nämä säännöt perustuvat julkisia hankintoja koskeviin EU:n yleisiin sääntöihin.

Tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi yrityksille kaikkialla Euroopassa EU:n lainsäädännössä vahvistetaan julkisia hankintoja koskevat yhdenmukaistetut vähimmäissäännöt. Nämä säännöt koskevat tapaa, jolla viranomaiset ja tietyt julkisten palvelujen tarjoajat hankkivat tavaroita, urakoita ja palveluja.

 Julkisia hankintoja koskevia tarjouskilpailumenettelyjä on useita eri tyyppejä.

 EU:n sääntöjä sovellettaessa arvorajat — kynnysarvot – riippuvat hankinnan kohteesta ja siitä, kuka tekee oston. Näitä kynnysarvoja tarkistetaan säännöllisesti.

Voit tarkistaa julkisia hankintoja koskevat yksityiskohtaiset kynnysarvot.

 Arvoltaan vähäisempiin tarjouskilpailuihin sovelletaan ainoastaan kansallisia julkisia hankintoja koskevia sääntöjä, mutta avoimuutta ja yhdenvertaista kohtelua koskevia EU:n yleisiä periaatteita olisi noudatettava.

 EU:n julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö on saatavilla täältä.

 Miten voi tehdä tarjouksia julkisista tarjouskilpailuista eu:ssa?

  • Tarjouskilpailut julkaistaan Tenders Electronic Daily -sivustolla (TED).
  • hankinta-asiakirjojen on oltava saatavilla sähköisesti, ja TED-ilmoituksiin on sisällytettävä linkki
  • yritysten on tehtävä tarjouksensa sähköisesti.
  • hankintaviranomaisten on hyväksyttävä sähköiset laskut (keskushallintoa alemman tason viranomaisille joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta)

Lisätietoja  

Julkisten hankintojen markkinat ulkomailla

Lue EU:n ulkopuolella tehdyistä valtion hankintasopimuksista.

Jaa tämä sivu: