Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Julkiset hankinnat

EU:lla on yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten julkiset hankinnat olisi toteutettava. Lisäksi on olemassa erilaisia kansainvälisiä, alueellisia ja kahdenvälisiä sääntöjä ja suuntaviivoja.

Mitä sääntöjä EU:n markkinoilla on?

EU:ssa kaikki julkisia hankintoja koskevat menettelyt toteutetaan kansallisten sääntöjen perusteella. Arvoltaan suuremmissa sopimuksissa nämä säännöt perustuvat julkisia hankintoja koskeviin EU:n yleisiin sääntöihin.

Tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi yrityksille kaikkialla Euroopassa EU:n lainsäädännössä vahvistetaan julkisia hankintoja koskevat yhdenmukaistetut vähimmäissäännöt. Näillä säännöillä säännellään tapaa, jolla viranomaiset ja tietyt yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat hankkivat tavaroita, urakoita ja palveluja.

Julkisia hankintoja koskevia tarjouskilpailumenettelyjä on useita eri tyyppejä.

Arvorajat — kynnysarvot —, joita käytetään unionin sääntöjä sovellettaessa, riippuvat hankinnan kohteesta ja siitä, kuka tekee hankinnan. Kynnysarvoja tarkistetaan säännöllisesti.

Tarkista julkisten hankintojen tarkat kynnysarvot.

Arvoltaan pienempiin tarjouskilpailuihin sovelletaan ainoastaan kansallisia julkisia hankintoja koskevia sääntöjä, mutta avoimuutta ja yhdenvertaista kohtelua koskevia EU:n yleisiä periaatteita olisi noudatettava.

EU:n hankintalainsäädäntö on saatavilla täällä.

Miten tehdä tarjouksia julkisista tarjouskilpailuista EU:ssa?

  • Tarjouspyynnöt julkaistaan Tenders Electronic Daily -sivustolla (TED).
  • hankinta-asiakirjojen on oltava saatavilla sähköisesti, ja TED-ilmoituksiin on liitettävä linkki.
  • yritysten on tehtävä tarjouksensa sähköisesti.
  • hankintaviranomaisten on hyväksyttävä sähköiset laskut (joitakin keskushallintoa alemman tason viranomaisia koskevia poikkeuksia lukuun ottamatta).

Muita tarkasteltavia näkökohtia

Julkisten hankintojen markkinat ulkomailla

EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat yksi maailman kehittyneimmistä ja avoimimmista järjestelmistä, mutta EU:n ulkopuolella tilanne on usein hyvin erilainen.

EU:n yrityksillä ei aina ole yhtäläistä pääsyä ulkomaisille julkisten hankintojen markkinoille, koska monet maat ovat haluttomia avaamaan julkisten hankintojen markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle.

Useissa kauppasopimuksissaan EU on sopinut muiden maiden kanssa julkisia hankintoja koskevista säännöistä.

Näissä tapauksissa EU ja sen kauppakumppanit tarjoavat toisilleen pääsyn tiettyjen viranomaisten ja elinten tiettyjen tavaroiden ja palvelujen hankintoihin, jotta voidaan edistää avoimempia ja tasapainoisempia kansainvälisiä markkinoita.

Tämä tarkoittaa, että kummankin osapuolen yritykset voivat kilpailla julkisista hankinnoista sopimuksessa määritellyillä aloilla.

 

EU:lla on kauppasopimuksia, joissa on seuraavat julkisia hankintoja koskevat luvut:

Kanada, Japani, Keski-Amerikka, Chile, Kolumbia, Irak, Korea, Meksiko, Peru, Mercosur, Ukraina, Singapore

Nämä kauppasopimukset kattavat tavaroita, rakennusurakoita ja palveluja koskevien sopimusten tekemistä koskevat säännöt, ja niissä luetellaan erityiset hankintamahdollisuudet, jotka ovat avoinna molemmin puolin toimiville yrityksille.

Jotkin näistä sopimuksista perustuvat WTO:n julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen (GPA).

Tietoa näistä sopimuksista on kohdassa Markkinat.

Jaa tämä sivu:

Linkit