Δημόσιες συμβάσεις

ΗΕΕ διαθέτει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δημόσιων συμβάσεων. Υπάρχουν επίσης διάφοροι διεθνείς, περιφερειακοί και διμερείς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές.

Ποιοι είναι οι κανόνες στην αγορά της ΕΕ;

Όλες οι διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ διεξάγονται βάσει εθνικών κανόνων. Για τις συμβάσεις μεγαλύτερης αξίας, οι κανόνες αυτοί βασίζονται στους γενικούς κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, η νομοθεσία της ΕΕ θεσπίζει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι κανόνες αυτοί διέπουν τον τρόπο αγοράς αγαθών, έργων και υπηρεσιών από τις δημόσιες αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

 Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διάφορα είδη διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

 Τα όρια αξίας — κατώτατα όρια— που σημειώνονται κατά τη χρήση των κανόνων της Ένωσης εξαρτώνται από το αντικείμενο της αγοράς και από το ποιος πραγματοποιεί την αγορά. Τα όρια αυτά αναθεωρούνται τακτικά.

Μπορείτε να ελέγξετε τα λεπτομερή κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις.

 Για τους διαγωνισμούς χαμηλότερης αξίας, ισχύουν μόνο οι εθνικοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά θα πρέπει να τηρούνται οι γενικές αρχές της ΕΕ για τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση.

 Δείτε εδώ τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

 Πώς μπορείτε να υποβάλετε προσφορές για δημόσιους διαγωνισμούς στην ΕΕ;

  • Οι δυνατότητες υποβολής προσφορών δημοσιεύονται στο Tenders Electronic Daily (TED)
  • τα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να είναι προσβάσιμα ηλεκτρονικά και στις προκηρύξεις TED πρέπει να περιλαμβάνεται σύνδεσμος
  • οι εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά
  • οι οργανισμοί που προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων πρέπει να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια (με ορισμένες εξαιρέσεις για τις τοπικές αρχές)

Περισσότερες λεπτομέρειες  

Αγορές δημοσίων συμβάσεων στο εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα για τις δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις