Version: 1.8.0.2 (2021-06-23 08:03) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Overheidsopdrachten

De EU heeft gedetailleerde regels over hoe overheidsopdrachten moeten worden uitgevoerd. Er zijn ook verschillende internationale, regionale en bilaterale regels en richtsnoeren.

Wat zijn de regels op de EU-markt?

Alle overheidsopdrachten in de EU worden aanbesteed op basis van nationale regels. Voor contracten vanaf een bepaalde waarde zijn die nationale regels gebaseerd op de algemene EU-regels voor overheidsopdrachten.

Om een gelijk speelveld voor bedrijven in heel Europa tot stand te brengen, worden in de EU-wetgeving geharmoniseerde regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten vastgesteld. Deze regels regelen de wijze waarop de overheid en bepaalde exploitanten van openbare nutsvoorzieningen goederen, werken en diensten kopen.

Er zijn verschillende aanbestedingsvormen.

De drempelwaarden — drempels — dat merk wanneer de regels van de Unie worden gebruikt, hangt af van het voorwerp van de aankoop en van wie de aankoop doet. Deze drempels worden regelmatig herzien.

U kunt de gedetailleerde drempelwaarden voor overheidsopdrachten controleren.

Voor de lagere waarde moeten alleen de nationale regels inzake overheidsopdrachten van toepassing zijn , maar de algemene EU-beginselen van transparantie en gelijke behandeling moeten in acht worden genomen.

De EU-wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten vindt u hier.

Inschrijvingen voor openbare aanbestedingen in de EU?

  • Inschrijvingen worden gepubliceerd op Tenders Electronic Daily (TED).
  • aanbestedingsstukken moeten elektronisch toegankelijk zijn en in de TED-meldingen moet een link worden opgenomen.
  • de bedrijven moeten de inschrijvingen elektronisch indienen.
  • de aanbestedende diensten moeten elektronische facturen (met enkele uitzonderingen voor lagere overheden) aanvaarden.

Meer details

Markten voor overheidsopdrachten in het buitenland

Hoewel de Europese markt voor overheidsopdrachten een van de meest ontwikkelde en open systemen ter wereld is, is de situatie buiten de EU vaak zeer verschillend.

EU-bedrijven hebben niet altijd gelijke toegang tot buitenlandse aanbestedingsmarkten, aangezien veel landen huiverig zijn om hun aanbestedingsmarkten voor internationale concurrentie open te stellen.

In een aantal van haar handelsovereenkomsten heeft de EU met andere landen ingestemd met de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten.

In deze gevallen bieden de EU en haar handelspartners elkaar toegang tot opdrachten van bepaalde openbare instanties en organen voor bepaalde goederen en diensten om opener en evenwichtiger internationale markten aan te moedigen.

Dit betekent dat ondernemingen van beide partijen kunnen meedingen naar overheidsopdrachten op de in de overeenkomst genoemde gebieden.

 

De EU heeft handelsovereenkomsten met hoofdstukken over overheidsopdrachten met:

Canada, Japan, Midden-Amerika, Chili, Colombia, Irak, Korea, Mexico, Peru, Mercosur, Oekraïne, Singapore

Deze handelsovereenkomsten bestrijken de regels voor het sluiten van contracten voor goederen, werken en diensten, en bevatten een lijst van de specifieke mogelijkheden voor overheidsopdrachten die openstaan voor ondernemingen van beide partijen.

Sommige van deze overeenkomsten zijn gebaseerd op de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de WTO (GPA).

Informatie over deze overeenkomsten vindt u in de afdeling markten.

Deze pagina delen:

Snelle links