Overheidsopdrachten

De EU heeft gedetailleerde regels over de wijze waarop overheidsopdrachten moeten worden aanbesteed. Er zijn ook diverse internationale, regionale en bilaterale regels en richtsnoeren.

Wat zijn de regels op de EU-markt?

Alle overheidsopdrachten in de EU worden aanbesteed op basis van nationale regels. Voor contracten vanaf een bepaalde waarde zijn die nationale regels gebaseerd op de algemene EU-regels voor overheidsopdrachten.

Om een gelijk speelveld voor bedrijven in heel Europa tot stand te brengen, stelt de EU-wetgeving minimale geharmoniseerde regels voor overheidsopdrachten vast. Deze regels bepalen de manier waarop overheidsinstanties en bepaalde publieke nutsbedrijven goederen, werken en diensten verwerven.

 Er zijn verschillende aanbestedingsvormen.

 De drempelwaarden — drempels — die aangeven wanneer Unieregels worden gebruikt, hangen af van het voorwerp van de aankoop en wie de aankoop doet. Deze drempels worden regelmatig herzien.

U kunt de gedetailleerde drempels voor overheidsopdrachten controleren.

 Voor aanbestedingen met een lagere waarde gelden alleen de nationale aanbestedingsregels, maar de algemene EU-beginselen van transparantie en gelijke behandeling moeten in acht worden genomen.

 Hier vindt u de EU-aanbestedingswetgeving.

 Hoe kunt u inschrijven op openbare aanbestedingen in de EU?

  • Aanbestedingen worden gepubliceerd op Tenders Electronic Daily (TED)
  • aanbestedingsstukken moeten elektronisch toegankelijk zijn en in de TED-aankondigingen moet een link worden opgenomen.
  • bedrijven moeten hun inschrijving elektronisch indienen.
  • aanbestedende diensten moeten elektronische facturen accepteren (met enkele uitzonderingen voor niet-centrale autoriteiten)

Meer details  

Markten voor overheidsopdrachten in het buitenland

Lees over overheidsopdrachten buiten de EU.

Deze pagina delen:

Snelle links