Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Verejné obstarávanie

má podrobné pravidlá o spôsobe, akým by sa malo verejné obstarávanie vykonávať. Existujú aj rôzne medzinárodné, regionálne a bilaterálne pravidlá a usmernenia.

Aké sú pravidlá na trhu EÚ?

Všetky postupy verejného obstarávania v EÚ sa vykonávajú na základe vnútroštátnych pravidiel. V prípade zákaziek s vyššou hodnotou vychádzajú tieto pravidlá zo všeobecných pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania.

S cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky v celej Európe sa v právnych predpisoch EÚ stanovujú minimálne harmonizované pravidlá verejného obstarávania. Tieto pravidlá upravujú spôsob, akým verejné orgány a určití prevádzkovatelia verejných služieb nakupujú tovar, práce a služby.

V rámci súťažného konania existujú rôzne typy postupov verejného obstarávania.

Hraničné hodnoty – prahové hodnoty — táto ochranná známka, keď sa používajú pravidlá EÚ , závisia od predmetu kúpy a kto nakupuje. Tieto prahové hodnoty sa pravidelne revidujú.

Podrobné prahové hodnoty pre verejné obstarávanie môžete skontrolovať.

V tendroch nižšej hodnoty sa uplatňujú len vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania, mali by sa však dodržiavať všeobecné zásady EÚ týkajúce sa transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Právne predpisy EÚ v oblasti verejného obstarávania nájdete tu.

Ako predkladať ponuky v rámci verejných súťaží v EÚ?

  • Verejné súťaže sa uverejňujú na stránke Tenders Electronic Daily (TED)
  • súťažné podklady musia byť prístupné v elektronickej podobe a odkaz sa musí zahrnúť do oznámení TED.
  • spoločnosti musia predkladať ponuky elektronicky
  • obstarávateľské agentúry musia akceptovať elektronické faktúry (s určitými výnimkami pre orgány štátnej správy na nižšej ako ústrednej úrovni).

Viac podrobností

Trhy verejného obstarávania v zahraničí

Zatiaľ čo trh verejného obstarávania EÚ je jedným z najrozvinutejších a najotvorenejších systémov na svete, mimo EÚ je situácia často veľmi odlišná.

Podniky z EÚ nemajú vždy rovnaký prístup k zahraničným trhom verejného obstarávania, pretože mnohé krajiny sa zdráhajú otvoriť svoje trhy verejného obstarávania medzinárodnej konkurencii.

Vo viacerých svojich obchodných dohodách EÚ súhlasila s pravidlami verejného obstarávania s inými krajinami.

V týchto prípadoch si EÚ a jej obchodní partneri navzájom ponúkajú prístup k obstarávaniu určitých tovarov a služieb zo strany niektorých verejných orgánov a orgánov s cieľom podporiť otvorenejšie a vyváženejšie medzinárodné trhy.

To znamená, že spoločnosti z oboch strán môžu súťažiť o verejné zákazky v oblastiach uvedených v dohode.

 

EÚ má obchodné dohody s kapitolami o verejnom obstarávaní:

Kanada, Japonsko, Stredná Amerika, Čile, Kolumbia, Irak, Kórea, Mexiko, Peru, Mercosur, Ukrajina, Singapur

Tieto obchodné dohody sa vzťahujú na pravidlá pre zmluvné tovary, práce a služby a uvádzajú sa v nich osobitné možnosti obstarávania, ktoré sú otvorené pre podniky z oboch strán.

Niektoré z týchto dohôd sú založené na Dohode WTO o vládnom obstarávaní ( GPA).

Informácie o týchto dohodách nájdete v časti o trhoch.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy