Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Offentlig upphandling

EU har detaljerade regler om hur offentlig upphandling bör genomföras. Det finns också olika internationella, regionala och bilaterala regler och riktlinjer.

Vilka regler gäller för EU-marknaden?

Alla offentliga upphandlingsförfaranden i EU följer nationella bestämmelser. När det gäller kontrakt till högre värde bygger bestämmelserna på EU:s allmänna regler om offentlig upphandling.

För att skapa lika villkor för företag i hela Europa fastställer EU-lagstiftningen harmoniserade minimiregler för offentlig upphandling. Dessa regler reglerar det sätt på vilket offentliga myndigheter och vissa allmännyttiga företag köper varor, byggentreprenader och tjänster.

Det finns olika typer av upphandlingsförfaranden.

Gränsvärden — det märke som används när EU-reglerna tillämpas beror på föremålet för köpet och vem som gör inköpet. Dessa tröskelvärden revideras regelbundet.

Du kan kontrollera de detaljerade tröskelvärdena för offentlig upphandling.

När det gäller anbud av lägre värde gäller endast nationella regler för offentlig upphandling , men EU:s allmänna principer om öppenhet och likabehandling bör respekteras.

Hitta EU:s lagstiftning om offentlig upphandling

Hur gör man för att lägga anbud på offentlig upphandling i EU?

  • Upphandlingsmöjligheter publiceras på Tenders Electronic Daily (TED)
  • upphandlingsdokumenten måste vara elektroniskt tillgängliga och en länk måste finnas med i TED-meddelandena.
  • företagen måste lämna in anbud elektroniskt.
  • de upphandlande organen måste godta elektroniska fakturor (med vissa undantag för lokala och regionala myndigheter).

Närmare uppgifter

Marknader för offentlig upphandling utomlands

EU:s marknad för offentlig upphandling är en av de mest utvecklade och öppna systemen i världen, men utanför EU är situationen ofta mycket annorlunda.

EU-företag har inte alltid lika tillgång till utländska marknader för offentlig upphandling eftersom många länder är ovilliga att öppna sina marknader för offentlig upphandling för internationell konkurrens.

EU har i ett antal handelsavtal enats om regler för offentlig upphandling med andra länder.

I dessa fall erbjuder EU och dess handelspartner varandra tillgång till upphandling av vissa offentliga myndigheter och organ för vissa varor och tjänster för att främja öppnare och mer balanserade internationella marknader.

Detta innebär att företag från båda sidor kan konkurrera om offentliga kontrakt inom de områden som anges i avtalet.

 

EU har slutit handelsavtal med offentliga upphandlingskapitel med

Kanada, Japan, Centralamerika, Chile, Colombia, Irak, Irak, Sydkorea, Mexiko, Peru, Mercosur, Ukraina, Singapore

Dessa handelsavtal omfattar regler för upphandling av varor, arbeten och tjänster, och en förteckning över de särskilda upphandlingsmöjligheter som är öppna för företag från båda sidor.

Vissa av dessa avtal grundar sig på WTO-avtalet om offentlig upphandling.

Du hittar information om dessa avtal i avsnittet om marknader.

Dela sidan:

Genvägar