Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Zamówienia publiczne

UE posiada szczegółowe przepisy dotyczące sposobu udzielania zamówień publicznych. Istnieją również różne międzynarodowe, regionalne i dwustronne zasady i wytyczne.

Jakie są zasady na rynku UE?

Wszystkie procedury udzielania zamówień publicznych w UE są przeprowadzane na podstawie przepisów krajowych. W przypadku zamówień o wyższej wartości przepisy te opierają się na ogólnych zasadach UE dotyczących zamówień publicznych.

Aby stworzyć równe warunki działania dla przedsiębiorstw w całej Europie, prawo UE określa minimalne zharmonizowane przepisy dotyczące zamówień publicznych. Przepisy te regulują sposób, w jaki organy publiczne i niektóre podmioty użyteczności publicznej dokonują zakupu towarów, robót budowlanych i usług.

W ramach przetargów konkurencyjnych istnieją różne rodzaje procedur udzielenia zamówień publicznych.

Wartości graniczne – wartości progowe —których używanie jest uzależnione od przedmiotu zakupu i kto dokonuje zakupu. Progi te są regularnie zmieniane.

Mogą Państwo sprawdzić szczegółowe progi dotyczące zamówień publicznych.

W przypadku przetargów o niższej wartości należy stosować wyłącznie krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych , ale należy przestrzegać ogólnych unijnych zasad przejrzystości i równego traktowania.

Tutaj znajdują się unijne przepisy dotyczące zamówień publicznych.

Jak ubiegać się o zamówienia publiczne w UE?

  • Możliwości udziału w przetargu są publikowane na stronie Tenders Electronic Daily (TED)
  • dokumenty zamówienia muszą być dostępne w formie elektronicznej, a link musi zostać umieszczony w serwisie TED
  • przedsiębiorstwa muszą składać oferty w formie elektronicznej
  • agencje zamawiające muszą akceptować faktury elektroniczne (z pewnymi wyjątkami w odniesieniu do instytucji poniżej szczebla centralnego)

Więcej szczegółów

Rynki zamówień publicznych za granicą

Podczas gdy rynek zamówień publicznych w UE jest jednym z najbardziej rozwiniętych i otwartych systemów na świecie, poza UE sytuacja jest często bardzo odmienna.

Unijne przedsiębiorstwa nie zawsze mają równy dostęp do zagranicznych rynków zamówień publicznych, ponieważ wiele krajów jest niechętnych otwarciu swoich rynków zamówień publicznych na konkurencję międzynarodową.

W szeregu umów handlowych UE uzgodniła przepisy dotyczące zamówień publicznych z innymi państwami.

W takich przypadkach UE i jej partnerzy handlowi zapewniają sobie nawzajem dostęp do zamówień udzielanych przez niektóre organy i podmioty publiczne w odniesieniu do niektórych towarów i usług, aby zachęcić do bardziej otwartych i zrównoważonych rynków międzynarodowych.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa z obu stron mogą konkurować o zamówienia publiczne w dziedzinach określonych w umowie.

 

UE zawarła umowy handlowe z rozdziałami dotyczącymi zamówień publicznych:

Kanada, Japonia, Ameryka Środkowa, Chile, Kolumbia, Irak, Korea, Meksyk, Peru, Mercosur, Ukraina, Singapur

Te umowy handlowe obejmują przepisy dotyczące zamawiania towarów, robót i usług oraz wymieniają konkretne możliwości udzielania zamówień publicznych, które są otwarte dla przedsiębiorstw obu stron.

Niektóre z tych umów opierają się na Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych w ramach WTO (GPA).

Informacje na temat tych umów można znaleźć na stronie poświęconej rynkom.

Udostępnij tę stronę:

Linki