Обществени поръчки

ЕСразполага с подробни правила за това как следва да се провеждат обществените поръчки. Съществуват и различни международни, регионални и двустранни правила и насоки.

Какви са правилата на пазара на ЕС?

Всички процедури за възлагане на обществени поръчки в ЕС се извършват въз основа на националните правила. Правилата за поръчките с по-висока стойност се основават на общите за ЕС правила за обществените поръчки.

За да се създадат еднакви условия на конкуренция за предприятията в цяла Европа, законодателството на ЕС определя минимални хармонизирани правила за обществените поръчки. Тези норми уреждат начина, по който публичните органи и някои доставчици на комунални услуги от публичния сектор закупуват стоки, строителни дейности и услуги.

 Съществуват различни видове състезателни процедури за възлагане на обществени поръчки.

 Праговите стойности, които определят кога се използват правилата на ЕС, зависят от предмета на покупката и кой извършва покупката. Тези прагове се преразглеждат редовно.

Можете да проверите подробните прагове за обществените поръчки.

 За търгове с по-ниска стойност се прилагат само националните правила за възлагане на обществени поръчки, но следва да се спазват общите принципи на ЕС за прозрачност и равно третиране.

 Намерете законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки тук.

 Как да участвате в търгове за обществени поръчки в ЕС?

  • Тръжните възможности се публикуват в Tenders Electronic Daily (TED)
  • документацията за обществената поръчка трябва да бъде достъпна по електронен път, а в обявленията TED трябва да бъде включена връзка
  • дружествата трябва да подават оферти по електронен път
  • възлагащите органи трябва да приемат електронни фактури (с някои изключения за субцентралните органи)

Повече подробности  

Пазари на обществени поръчки в чужбина

Прочетете за държавните поръчки извън ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки