Overheidsopdrachten buiten de EU

De EU pleit voor open internationale markten voor overheidsopdrachten

De EU heeft tal van internationale overeenkomsten gesloten om EU-bedrijven toegang te bieden tot internationale aanbestedingsmarkten. De belangrijkste daarvan is de plurilaterale Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de WTO.

De WTO-Plurilaterale Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van 2012

De EU-lidstaten hebben zich aangesloten bij de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA). Dit is de belangrijkste internationale overeenkomst met betrekking tot overheidsopdrachten. Het is plurilateraal omdat niet alle WTO-leden zich hebben aangesloten.

De overige 19 landen van de GPA zijn: 

Armenië, Australië, Canada, Chinees Taipei, Hongkong (China), IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein, Montenegro, Moldavië, Nederland met betrekking tot Aruba, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Singapore, Zwitserland, Oekraïne en de Verenigde Staten.

Andere WTO-leden onderhandelen over toetreding tot de GPA.

De GPA heeft twee hoofdelementen

Lees meer over aanbestedingsmogelijkheden via het geïntegreerde portaal voor toegang tot de markt voor overheidsopdrachten (e-GPA) van de WTO.

Dit verschaft informatie over de dekking, met inbegrip van de toepasselijke drempels die aangeven bij welke waarde de GPA-regels van toepassing zijn.

  • overzicht van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten

Bilaterale handelsovereenkomsten

Naast de GPA zorgt de EU ook voor zakelijke kansen voor Europese bedrijven door middel van haar handelsovereenkomsten. Veel bilaterale handelsovereenkomsten bevatten gedetailleerde hoofdstukken over overheidsopdrachten, waardoor partijen hun aanbestedingsmarkten wederzijds openstellen.

In sommige gevallen, wanneer de andere partij reeds partij is bij de GPA, bevatten deze bilaterale overeenkomsten verbintenissen die verder reiken dan die in de GPA.

In andere gevallen vormen deze bilaterale overeenkomsten de unieke wederzijdse verbintenis met betrekking tot de wederzijdse openstelling van de aanbestedingsmarkten.

 

Er zij echter op gewezen dat zelfs als er geen verbintenis voor een bepaalde aanbestedingsprocedure is, een EU-bedrijf toch kan besluiten een inschrijving in te dienen.

Het ontbreken van een verbintenis betekent alleen dat het EU-bedrijf niet het recht heeft om op gelijke voet met binnenlandse inschrijvers aan de procedure deel te nemen, maar dat belet de aanbestedende dienst doorgaans niet om inschrijvingen te ontvangen en in overweging te nemen of een opdracht aan een EU-leverancier te gunnen.

Lees meer over overheidsopdrachten in handelsovereenkomsten van de EU:

Beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan een buitenlandse aanbesteding

Om te weten te komen of u buiten de EU aan een bepaalde overheidsopdracht mag deelnemen, gebruikt u het Access2Procurement tool.

Access2Procurement is bedoeld om Europese bedrijven te helpen beoordelen of zij het recht hebben deel te nemen aan een openbare aanbesteding buiten de EU. De beoordeling vereist input van de gebruiker van informatie die gewoonlijk in het aanbestedingsbericht is opgenomen: De aanbestedende dienst, het voorwerp en de geraamde waarde van de opdracht.

Als proefproject maakt het instrument momenteel de beoordeling mogelijk van overheidsopdrachten uit Canada (op basis van zowel de GPA als de bilaterale CETA). Het volgende land dat onder de regeling valt, is Japan. Verdere landen zullen te zijner tijd in het instrument worden geïntegreerd.

Access2Procurement

Deze pagina delen:

Snelle links