SGP – Istočnoafrička zajednica

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Istočnoafričke zajednice olakšat će se ulaganja i trgovina među građanima i poduzećima iz tih dviju regija te potaknuti razvoj diljem istočne Afrike. Saznajte kako sporazumi EU-a o gospodarskom partnerstvu (SGP) s 6 afričkih država uskoro mogu donijeti koristi vašoj trgovini.

Kratki pregled

Istočnoafrička zajednica jedna je od najintegriranijih regionalnih gospodarskih zajednica Afričke unije. Riječ je o carinskoj uniji u kojoj se većinom robe i usluga trguje bez carine među državama članicama i ima zajedničku vanjsku tarifu s trećim zemljama. Kao zajedničko tržište, osobe, roba, usluge i kapital mogu se slobodno kretati. Osim toga, Istočnoafrička zajednica planira 2023. uspostaviti monetarnu uniju i zalagati se za tješnju političku integraciju.

Pregovori o SGP-u između EU-a i EAC-a uspješno su zaključeni u listopadu 2014.. Sporazum su već potpisale Kenija, Ruanda i sve države članice EU-a. Stupanje na snagu još uvijek čeka potpisivanje drugih država članica EAC-a (Tanzanija, Uganda, Burundi, uz Južni Sudan), prije nego što ga ratificiraju sve stranke.

Kada Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i EAC-a stupi na snagu, njime će se odmah omogućiti bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a za sav izvoz EAC-a, u kombinaciji s djelomičnim i postupnim otvaranjem tržišta EAC-a za uvoz iz EU-a.

Sporazum sadržava i detaljne odredbe o pravilima o podrijetlu te sanitarnim i fitosanitarnim mjerama. Zabranjuju se neopravdana ili diskriminirajuća ograničenja uvoza i izvoza, čime se pomaže EAC-u da ukloni necarinske prepreke u trgovini unutar EAC-a.

Nadalje, poglavlja o poljoprivredi i ribarstvu usmjerena su na jačanje suradnje u području održivog korištenja resursa. Stranke se obvezuju i na daljnje pregovore o trgovini uslugama i pravilima povezanima s trgovinom koji se odnose na održivi razvoj, politiku tržišnog natjecanja, ulaganja i razvoj privatnog sektora, prava intelektualnog vlasništva i transparentnost u javnoj nabavi.

Zemlje korisnice

 • Burundi – još nije potpisan. Obuhvaćen je programom „sve osim oružja” (EBA).
 • Kenija – potpisala je i ratificirala sporazum o gospodarskom partnerstvu. Nije obuhvaćeno EBA-om. Ima bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a.
 • Ruanda – potpisala sporazum o gospodarskom partnerstvu. Obuhvaćeno EBA-om.
 • Tanzanija – još nije potpisan. Obuhvaćeno EBA-om.
 • Uganda – još nije potpisan. Obuhvaćeno EBA-om.
 • Južni Soudan – Did ne sudjeluje u pregovorima jer se pridružio EAC-u 2016. Mogu se pridružiti sporazumu kada on stupi na snagu. Nije član WTO-a. Obuhvaćeno EBA-om.

Asimetrične odredbe u korist zemalja EAC-a

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i EAC-a predviđene su odredbe o asimetriji u korist zemalja Istočnoafričke zajednice, kao što su isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i zaštitu nove industrije.

 • Iako su tržišta EU-a odmah i u potpunosti otvorena, tržište EAC-a djelomično i postupno se otvara za uvoz iz EU-a, u potpunosti uzimajući u obzir razlike u razinama razvoja.

Tarife

 • EU će odobriti 100 % bescarinskog i beskvotnog pristupa cjelokupnom uvozu iz zemalja Istočnoafričke zajednice. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve
 • Zemlje EAC-a postupno ukidaju 82,6 % carina, u razdoblju od 15 do 25 godina. Osjetljivi proizvodi u potpunosti su isključeni iz liberalizacije, uključujući različite poljoprivredne proizvode, vina i jaka alkoholna pića, kemikalije, plastiku, papir na bazi drva, tekstil i odjeću, obuću, keramičke proizvode, staklene proizvode, proizvode od običnih kovina i vozila:
 • Ako se uvoz određene robe iz EU-a u zemlje Istočnog partnerstva naglo poveća, države Istočnoafričke zajednice mogu primjenjivati zaštitne mjere kao što su uvozne kvote i ponovno uvođenje carina.
 • Uvode se ograničenja za moguće dodatne izvozne poreze na sirovine i neprerađenu hranu. U skladu s tim, članice EAC-a moći će uvesti nove izvozne poreze tek nakon što o tome obavijeste EU i u ograničenom vremenskom razdoblju.
 • Upotrijebite opciju „ My Trade Assistant” kako biste pronašli točne informacije o carinama i tarifama za određeni proizvod, uzimajući u obzir zemlju podrijetla i odredišta. U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravila o podrijetlu

Fleksibilna pravila o podrijetlu omogućuju zemljama Istočnoafričke zajednice izvoz proizvoda s ulaznim faktorima iz drugih zemalja, posebno u ključnim sektorima – poljoprivredi, ribarstvu te tekstilu i odjeći. Na primjer, tekstilni proizvod može ući u EU bez carine ako se barem jedna faza njegove proizvodnje – kao što je tkanje ili pletenje – odvijala u zemlji SGP-a.

Prije izvoza/uvoza provjerite jeste li:

Dopušteno odstupanje

Dopuštena odstupanja uključena u SGP blaža su od uobičajenih. Zauzimaju 15 % cijene konačnog proizvoda franko tvornica umjesto 10 % predviđenih u većini sporazuma EU-a. Za tekstil i odjeću primjenjuju se posebna odstupanja.

Kumulacija

SGP uključuje sljedeće vrste kumulacije:

 • Bilateralna kumulacija s EU-om
 • Dijagonalna i potpuna kumulacija s PZP-ovima i zemljama AKP-a, pod određenim uvjetima.
 • Kumulacija sa susjednim zemljama u razvoju, pod određenim uvjetima.

Izravan prijevoz

Dokaz o izravnom prijevozu mora se podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carina

Povrat se može zatražiti za carinu plaćenu na materijale koji su prethodno uvezeni za daljnju preradu i zatim izvezeni u zemlju koja je potpisala SGP s EU-om.

Uvjeti za plovila

Za ribu ulovljenu na otvorenom moru i u isključivim gospodarskim zonama zemalja EAC-a može se smatrati da potječe iz zemlje EAC-a samo ako je ulovljena plovilima koja ispunjavaju određene kriterije. Ti se kriteriji odnose na mjesto registracije plovila, zastavu pod kojom plove i njihovo vlasništvo.

Ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade, zapovjednika ili časnika. Ti su zahtjevi, koji su bili u izvornom Sporazumu iz Cotonoua, sada uklonjeni kako bi se olakšalo dodjeljivanje podrijetla ribi koju ulove zemlje SGP-a.

Pravila o podrijetlu za određeni proizvod

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima [link] koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju.
 • U bazi podataka My Trade Assistant potražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

 • Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati svojim carinskim tijelima status proizvoda s podrijetlom te sve druge zahtjeve koje ona mogu nametnuti.

Carinska tijela mogu povući vaš status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe. Za više informacija o postupcima obratite se svojim carinskim tijelima.

 • Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope, proizvodi podrijetlom iz zemalja EAC-a moraju biti popraćeni dokazom o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci. To može biti:
  • A Potvrda o prometu robe EUR.1 koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za potvrdu mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispunjavati ostale zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu.
  • Izjavu na računu – koju izdaje bilo koji izvoznik, za pošiljke u vrijednosti od 6,000 EUR ili manje, ili od strane ovlaštenih izvoznika, za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni dostaviti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Drugi dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima za carinjenje i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Natjecanja

 • Od 2014. EU je obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u sve zemlje SGP-a.
 • EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere kojima se narušava proizvodnja i trgovina
 • Poglavljem o poljoprivredi jamči se da EU neće primjenjivati izvozne subvencije, čak ni u vrijeme krize na tržištu.
 • Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, Sporazumom o gospodarskom partnerstvu omogućuje se pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i industrije u nastajanju EAC-a.

Održivi razvoj

 • Poglavlje o poljoprivredi usmjereno je na održivi poljoprivredni razvoj, uključujući sigurnost opskrbe hranom, ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u EAC-u. Njime se stranke obvezuju na produbljeni dijalog o politikama u području poljoprivrede i sigurnosti opskrbe hranom, uključujući transparentnost u pogledu njihovih domaćih politika.
 • Poglavljem o ribarstvu jača se suradnja u području održivog korištenja resursa u području ribarstva, kao što su procjena resursa i upravljanje njima; praćenje utjecaja na okoliš, gospodarstva i društva; usklađenost s postojećim nacionalnim zakonima i relevantnim međunarodnim instrumentima; učinkovite kontrole i nadzora za suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;
 • Poglavljem o gospodarskoj i razvojnoj suradnji nastoji se povećati konkurentnost gospodarstava EAC-a, izgraditi opskrbni kapacitet i pomoći članicama EAC-a u neometanoj provedbi SGP-a;
 • Sporazum o gospodarskom partnerstvu usko je povezan sa Sporazumom iz Cotonoua i njegovim ključnim elementima kao što su ljudska prava, demokracija i vladavina prava;

Regionalna integracija

Sporazum o gospodarskom partnerstvu odnosi se u jednakoj mjeri na trgovinu među zemljama Istočnoafričke zajednice kao i na trgovinu s EU-om.

 • Sporazumom o gospodarskom partnerstvu zabranjuju se neopravdana ili diskriminirajuća ograničenja uvoza i izvoza, što pridonosi naporima EAC-a da iskorijeni necarinske prepreke u trgovini unutar EAC-a.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža potporu, koja će se financirati iz postojećih instrumenata, uglavnom iz razvojnog proračuna EU-a i Europskog razvojnog fonda (ERF), putem Pomoći za trgovinu.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice