SGP – Istočnoafrička zajednica

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Istočnoafričke zajednice olakšat će se ulaganja i trgovina među ljudima i poduzećima iz tih dviju regija te potaknuti razvoj diljem istočne Afrike. Saznajte kako bi sporazumi o gospodarskom partnerstvu EU-a sa šest afričkih država uskoro mogli imati koristi od vaše trgovine.

Kratki prikaz

EAC je jedna od najintegriranijih regionalnih gospodarskih zajednica Afričke unije. Riječ je o carinskoj uniji u kojoj se većinom robe i usluga trguje bez carine među državama članicama i ima zajedničku vanjsku tarifu s trećim zemljama. Kao zajedničko tržište, osobe, roba, usluge i kapital mogu slobodno cirkulirati. Nadalje, EAC planira uspostaviti monetarnu uniju 2023. i poticati tješnju političku integraciju.

Pregovori o Sporazumu o gospodarskom partnerstvu između EU-a i EAC-a uspješno su zaključeni u listopadu 2014. Sporazum su već potpisale Kenija, Ruanda i sve države članice EU-a. Stupanje na snagu još uvijek čeka potpisivanje drugih država članica Istočnoafričke zajednice (Tanzanija, Uganda, Burundi, uz Južni Sudan) prije nego što ga ratificiraju sve stranke.

Kada stupi na snagu, SGP između EU-a i država Istočnoafričke zajednice omogućit će neposredan bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a za sav izvoz iz Istočnoafričke zajednice, u kombinaciji s djelomičnim i postupnim otvaranjem tržišta EAC-a uvozu iz EU-a.

Sporazum sadržava i detaljne odredbe o pravilima o podrijetlu te sanitarnim i fitosanitarnim mjerama. Njime se zabranjuju neopravdana ili diskriminatorna ograničenja uvoza i izvoza, čime se pomaže EAC-u da ukloni necarinske prepreke u trgovini unutar EAE-a.

Osim toga, poglavljima o poljoprivredi i ribarstvu nastoji se ojačati suradnja u području održivog korištenja resursa. Stranke se obvezuju i na daljnje pregovore o trgovini uslugama i pravilima povezanima s trgovinom koji se odnose na održivi razvoj, politiku tržišnog natjecanja, ulaganja i razvoj privatnog sektora, prava intelektualnog vlasništva i transparentnost u javnoj nabavi.

Zemlje korisnice

 • Burundi – potpisivanje u tijeku. Obuhvaćen je sustavom „sve osim oružja”.
 • Kenija – potpisala i ratificirala Sporazum o gospodarskom partnerstvu. Nije obuhvaćeno EBA-om. Ima bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a.
 • Ruanda – potpisivanje sporazuma o gospodarskom partnerstvu. Obuhvaćeno EBA-om.
 • Tanzanija – potpis u tijeku. Obuhvaćeno EBA-om.
 • Uganda – potpis u tijeku. Obuhvaćeno EBA-om.
 • Južni Soudan – Did ne sudjeluje u pregovorima jer se 2016. pridružio EAC-u. Mogu se pridružiti sporazumu kada stupi na snagu. Nije članica WTO-a. Obuhvaćeno EBA-om.

Asimetrične odredbe u korist zemalja Istočnoafričke zajednice

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i država Istočnoafričke zajednice predviđaju se odredbe o asimetrijama u korist zemalja EAC-a, kao što su isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i zaštitu nove industrije.

 • Iako su tržišta EU-a odmah i u potpunosti otvorena, tržište EAC-a djelomično se i postupno otvara za uvoz iz EU-a, uzimajući u potpunosti u obzir razlike u stupnju razvoja.

Tarife

 • EU će odobriti stopostotni bescarinski i beskvotni pristup cjelokupnom uvozu iz zemalja Istočnoafričke zajednice. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve
 • Zemlje EAC-a postupno ukidaju 82,6 % carina, u razdoblju od 15 do 25 godina. Osjetljivi proizvodi u potpunosti su isključeni iz liberalizacije, uključujući razne poljoprivredne proizvode, vina i jaka alkoholna pića, kemikalije, plastiku, papir na bazi drva, tekstil i odjeću, obuću, keramičke proizvode, staklene proizvode, proizvode od običnih kovina i vozila
 • Ako se uvoz neke robe iz EU-a u zemlje Istočnog partnerstva naglo poveća, zemlje EAC-a mogu primijeniti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote i ponovno uvođenje carina.
 • Uvode se ograničenja za moguće dodatne izvozne poreze na sirovine i neprerađenu hranu. U skladu s tim, članice EAC-a moći će uvesti nove izvozne poreze tek nakon što o tome obavijeste EU i na ograničeno razdoblje.
 • Upotrijebite opciju pretraživanja Mojeg trgovinskog asistenta kako biste pronašli točne informacije o pristojbama i tarifama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište. U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravilima o podrijetlu;

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu dostupne su u nastavku.

Fleksibilna pravila o podrijetlu omogućuju zemljama Istočnoafričke zajednice da izvoze proizvode s ulaznim elementima iz drugih zemalja, posebno u ključnim sektorima – poljoprivredi, ribarstvu, tekstilu i odjeći. Na primjer, tekstilni proizvod može ući u EU bez carine ako se barem jedna faza njegove proizvodnje, kao što je tkanje ili pletenje, dogodila u zemlji SGP-a.

Dopušteno odstupanje

Dopuštena odstupanja uključena u SGP blaža su od uobičajenih. Njihov udio u cijeni konačnog proizvoda na razini franko tvornica iznosi 15 % umjesto 10 % predviđenih u većini sporazuma EU-a. Za tekstil i odjeću primjenjivat će se posebna odstupanja.

Kumulacija

SGP uključuje sljedeće vrste kumulacije:

 • Bilateralna kumulacija s EU-om
 • Dijagonalna i puna kumulacija s PZP-ovima i zemljama AKP-a, pod određenim uvjetima.
 • Kumulacija sa susjednim zemljama u razvoju, pod određenim uvjetima.

Izravan prijevoz

Dokaz o izravnom prijevozu mora se podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carine

Povrat se može zatražiti za carinu plaćenu na materijale koji su prethodno uvezeni radi daljnje prerade i zatim izvezeni u zemlju koja je potpisala SGP s EU-om.

Uvjeti za plovila

Za ribu ulovljenu na otvorenom moru i u isključivim gospodarskim pojasevima zemalja EAC-a može se smatrati da potječe iz zemlje EAC-a samo ako je ulovljena plovilima koja ispunjavaju određene kriterije. Ti se kriteriji odnose na mjesto registracije plovila, na zastavu pod kojom je plovilo „napalo” i na njegovo vlasništvo.

Ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade, zapovjednika ili časnika. Ti su zahtjevi, koji su bili u izvornom Sporazumu iz Cotonoua, sada uklonjeni kako bi se olakšalo dodjeljivanje podrijetla ribi koju su ulovile zemlje SGP-a.

Pravila o podrijetlu za pojedinačne proizvode

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

 • Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima [poveznica] koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju.
 • Pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u bazi podataka Moji trgovinski pomoćnik.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

 • Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati svojim carinskim tijelima status proizvoda s podrijetlom, kao i sve druge zahtjeve koje mogu uvesti.

Carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe. Za više informacija o postupcima obratite se svojim carinskim tijelima.

 • Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope, uz proizvode podrijetlom iz zemalja EAC-a mora biti priložen dokaz o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci. To može biti:
  • potvrda o prometu robe EUR.1 koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za potvrdu mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom i koji ispunjavaju ostale zahtjeve iz Protokola o pravilima o podrijetlu.
  • izjavu na računu koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja, ili ovlašteni izvoznici, za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Ostali dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima o carinjenju i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Natjecanje

 • Od 2014. EU je obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u sve zemlje SGP-a.
 • EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere kojima se narušava proizvodnja i trgovina
 • U poglavlju o poljoprivredi jamči se da EU neće primjenjivati izvozne subvencije, čak ni u vrijeme tržišne krize.
 • Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, Sporazumom o gospodarskom partnerstvu omogućuje se pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i nove industrije EAC-a.

Održivi razvoj

 • Poglavlje o poljoprivredi usmjereno je na održivi poljoprivredni razvoj, uključujući sigurnost opskrbe hranom, ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u EAC-u. Njime se stranke obvezuju na dublji politički dijalog o poljoprivredi i sigurnosti opskrbe hranom, uključujući transparentnost u pogledu njihovih domaćih politika.
 • Poglavljem o ribarstvu jača se suradnja u području održivog iskorištavanja resursa u području ribarstva, kao što su procjena resursa i upravljanje njima; praćenje učinaka na okoliš, gospodarstvo i društvo; usklađenost s postojećim nacionalnim zakonima i relevantnim međunarodnim instrumentima; učinkovita kontrola i nadzor radi suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;
 • Cilj je poglavlja o gospodarskoj i razvojnoj suradnji povećati konkurentnost gospodarstava Istočnoafričke zajednice, izgraditi opskrbne kapacitete i pomoći članicama EAC-a u neometanoj provedbi SGP-a;
 • Sporazum o gospodarskom partnerstvu usko je povezan sa Sporazumom iz Cotonoua i njegovim ključnim elementima kao što su ljudska prava, demokracija i vladavina prava;

Regionalna integracija

Sporazum o gospodarskom partnerstvu odnosi se na trgovinu među zemljama Istočnoafričke zajednice i na trgovinu s EU-om.

 • Sporazumom o gospodarskom partnerstvu zabranjuju se neopravdana ili diskriminatorna ograničenja uvoza i izvoza, što pridonosi naporima koje EAC ulaže u iskorjenjivanje necarinskih prepreka u trgovini unutar EGP-a.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža potporu, koja će se financirati iz postojećih instrumenata, uglavnom iz proračuna EU-a za razvoj i Europskog razvojnog fonda (ERF), u okviru pomoći za trgovinu.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice