SGP – Istočnoafrička zajednica

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i EAC-a građanima i poduzećima iz tih dviju regija olakšat će se međusobna ulaganja i međusobna trgovina te će se potaknuti razvoj diljem istočne Afrike. Saznajte kako bi sporazumi o gospodarskom partnerstvu EU-a sa šest afričkih država uskoro mogli koristiti vašoj trgovini.

Ukratko

EAC je jedna od najintegriranijih regionalnih gospodarskih zajednica Afričke unije. Riječ je o carinskoj uniji u kojoj se većinom robe i usluga trguje bez carine među državama članicama i ima zajedničku vanjsku tarifu s trećim zemljama. Kao zajedničko tržište, osobe, roba, usluge i kapital mogu slobodno cirkulirati. Nadalje, EAC planira uspostaviti monetarnu uniju 2023. i zalagati se za tješnju političku integraciju.

Pregovori o SGP-u između EU-a i EAC-a uspješno su zaključeni u listopadu 2014. Sporazum su već potpisale Kenija, Ruanda i sve države članice EU-a. Stupanje na snagu i dalje čeka da ga potpišu druge države članice EAC-a (Tanzanija, Uganda, Burundi, uz Južni Sudan) prije nego što ga ratificiraju sve strane.

Nakon što stupi na snagu, Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i EAC-a omogućit će neposredan bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a za sav izvoz EAC-a, u kombinaciji s djelomičnim i postupnim otvaranjem tržišta EAC-a uvozu iz EU-a.

Sporazum sadržava i detaljne odredbe o pravilima o podrijetlu te sanitarnim i fitosanitarnim mjerama. Njome se zabranjuju neopravdana ili diskriminirajuća ograničenja uvoza i izvoza, čime se pomaže EAC-u da ukloni necarinske prepreke u trgovini unutar europodručja.

Nadalje, poglavljima o poljoprivredi i ribarstvu nastoji se ojačati suradnja u području održive uporabe resursa. Stranke se također obvezuju na daljnje pregovore o trgovini uslugama i trgovinskim pravilima koja se odnose na održivi razvoj, politiku tržišnog natjecanja, ulaganja i razvoj privatnog sektora, prava intelektualnog vlasništva i transparentnost u javnoj nabavi.

Zemlje korisnice

 • Burundi – potpisivanje je u tijeku. Obuhvaćen je programom „sve osim oružja” (EBA).
 • Kenija – potpisala i ratificirala sporazum o gospodarskom partnerstvu. Nije obuhvaćena EBA-om. Ima bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a.
 • Ruanda – Potpisi Sporazum o gospodarskom partnerstvu. Koji su obuhvaćeni EBA-om.
 • Tanzanija – potpisivanje u tijeku. Koji su obuhvaćeni EBA-om.
 • Uganda – potpis u tijeku. Koji su obuhvaćeni EBA-om.
 • Južni Soudan – Did ne sudjeluje u pregovorima jer je pristupio EAC-u 2016. Može se pridružiti sporazumu nakon njegova stupanja na snagu. Nije članica WTO-a. Koji su obuhvaćeni EBA-om.

Asimetrične odredbe u korist zemalja EAC-a

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i EAC-a predviđaju se odredbe o asimetriji u korist zemalja Istočnoafričke zajednice, kao što su isključenje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i zaštitu nove industrije.

 • Iako su tržišta EU-a odmah i u potpunosti otvorena, tržište EAC-a djelomično se i postupno otvara za uvoz iz EU-a, uzimajući u potpunosti u obzir razlike u stupnju razvoja.

Tarife

 • EU će odobriti stopostotni bescarinski i beskvotni pristup cjelokupnom uvozu iz zemalja Istočnoafričke zajednice. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve
 • Zemlje EAC-a postupno ukidaju 82,6 % carina u razdoblju od 15 do 25 godina. Osjetljivi proizvodi u potpunosti su isključeni iz liberalizacije, uključujući razne poljoprivredne proizvode, vina i jaka alkoholna pića, kemikalije, plastiku, papir na bazi drva, tekstil i odjeću, obuću, keramičke proizvode, staklene proizvode, proizvode od običnih kovina i vozila:
 • U slučaju naglog porasta uvoza određene robe EU-a u zemlje Istočnog partnerstva, zemlje Istočnoafričke zajednice mogu primijeniti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote i ponovno uvođenje carina.
 • Uvode se ograničenja za moguće dodatne izvozne poreze na sirovine i neprerađenu hranu. U skladu s tim, članice EAC-a moći će uvesti nove izvozne poreze tek nakon što o tome obavijeste EU i na ograničeno razdoblje.
 • Upotrijebite opciju za pretraživanje Mojeg asistenta za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o carinama i carinama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište. Ako niste sigurni, obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravila o podrijetlu

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu dostupne su u nastavku.

Fleksibilna pravila o podrijetlu omogućuju zemljama EAC-a da izvoze proizvode s inputima iz drugih zemalja, posebno u ključnim sektorima – poljoprivredi, ribarstvu, tekstilu i odjeći. Na primjer, tekstilni proizvod može ući u EU bez plaćanja carine ako se barem jedna faza njegove proizvodnje, kao što je tkanje ili pletenje, odvijala u zemlji SGP-a.

Dopušteno odstupanje

Odstupanja uključena u SGP blaža su od uobičajenih. Oni iznose 15 % cijene gotovog proizvoda franko tvornica, umjesto 10 % predviđenih u većini sporazuma EU-a. Za tekstil i odjeću primjenjivat će se posebna dopuštena odstupanja.

Kumulacija

SGP uključuje sljedeće vrste kumulacije:

 • Bilateralna kumulacija s EU-om
 • Dijagonala i puna kumulacija s PZP-ovima i državama AKP-a, pod određenim uvjetima.
 • Kumulacija sa susjednim zemljama u razvoju, pod određenim uvjetima.

Izravni prijevoz

Dokaz o izravnom prijevozu mora se podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carine

Subvencija se može zatražiti za plaćenu carinu na materijale koji su prethodno uvezeni radi daljnje prerade i zatim izvezeni u zemlju koja je potpisala SGP s EU-om.

Uvjeti za plovila

Za ribu ulovljenu na otvorenom moru i u isključivim gospodarskim pojasevima zemalja EAC-a može se smatrati da potječe iz zemlje EAC-a samo ako je ulovljena plovilima koja ispunjavaju određene kriterije. Ti se kriteriji odnose na mjesto registracije plovila, zastavu pod kojom se plovilo „sreće” i na njihovo vlasništvo.

Ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade, zapovjednika ili časnika. Ti su zahtjevi, koji su bili sadržani u izvornom Sporazumu iz Cotonoua, sada uklonjeni kako bi se olakšalo dodjeljivanje podrijetla ribi koju su ulovile zemlje SGP-a.

Pravila o podrijetlu za pojedine proizvode

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima[poveznica] koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvoziti u Europsku uniju.
 • U bazi podataka Moji trgovinski asistenti pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS-a

Dokumenti o carinjenju i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

 • Kako biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati svojim carinskim tijelima status proizvoda s podrijetlom, kao i sve druge zahtjeve koje ona mogu nametnuti.

Carinska tijela mogu povući vaš status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se svojim carinskim tijelima.

 • Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope, proizvodi podrijetlom iz zemalja EAC-a moraju biti popraćeni dokazom o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci. To može biti:
  • potvrde o prometu robe EUR.1 – koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispunjavati ostale zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu.
  • izjavu na računu – koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja, ili ovlašteni izvoznici za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Ostali dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima o carinjenju i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganje

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Tržišno natjecanje

 • EU je od 2014. obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u sve zemlje SGP-a.
 • EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere kojima se narušava proizvodnja i trgovina
 • Poglavljem o poljoprivredi jamči se da EU neće primjenjivati izvozne subvencije, čak ni u vrijeme tržišne krize.
 • Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, Sporazum o gospodarskom partnerstvu omogućuje pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i industrije novorođenčadi Istočnoafričke zajednice.

Održivi razvoj

 • Poglavlje o poljoprivredi usmjereno je na održivi poljoprivredni razvoj, uključujući sigurnost opskrbe hranom, ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u EAC-u. Njime se stranke obvezuju na dublji politički dijalog o poljoprivredi i sigurnosti opskrbe hranom, uključujući transparentnost u pogledu njihovih nacionalnih politika.
 • Poglavljem o ribarstvu jača se suradnja u području održivog iskorištavanja resursa u području ribarstva, kao što su procjena resursa i upravljanje njima; praćenje utjecaja na okoliš, gospodarstvo i društvo; usklađenost s postojećim nacionalnim zakonima i relevantnim međunarodnim instrumentima; učinkovita kontrola i nadzor za suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;
 • Poglavlje o gospodarskoj i razvojnoj suradnji usmjereno je na jačanje konkurentnosti gospodarstava EAC-a, izgradnju kapaciteta opskrbe i pomoć članovima EAC-a u neometanoj provedbi SGP-a;
 • Sporazum o gospodarskom partnerstvu usko je povezan sa Sporazumom iz Cotonoua i njegovim ključnim elementima kao što su ljudska prava, demokracija i vladavina prava;

Regionalna integracija

Sporazum o gospodarskom partnerstvu odnosi se na trgovinu među zemljama Istočnoafričke zajednice i trgovinu s EU-om.

 • Sporazumom o gospodarskom partnerstvu zabranjuju se neopravdana ili diskriminirajuća ograničenja uvoza i izvoza, što doprinosi naporima EAC-a da iskorijeni necarinske prepreke u trgovini unutar europodručja.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža potporu, koja će se financirati iz postojećih instrumenata, uglavnom iz proračuna EU-a za razvoj i Europskog razvojnog fonda (ERF), putem Pomoći za trgovinu.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice