ΣΟΕΣ — Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-EAC θα διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις δύο περιφέρειες να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να τονώνουν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ανατολική Αφρική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 6 αφρικανικά κράτη μπορεί σύντομα να ωφελήσουν το εμπόριο σας.

Με μια ματιά

Η ΚΑΑ είναι μία από τις πλέον ολοκληρωμένες περιφερειακές οικονομικές κοινότητες της Αφρικανικής Ένωσης. Πρόκειται για μια τελωνειακή ένωση, με τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες να αποτελούν αντικείμενο αδασμολόγητων συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών και να έχουν κοινό εξωτερικό δασμολόγιο με τρίτες χώρες. Ως κοινή αγορά, τα πρόσωπα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Επιπλέον, η EAC σχεδιάζει να δημιουργήσει μια νομισματική ένωση το 2023 και να πιέσει για στενότερη πολιτική ολοκλήρωση.

Οι διαπραγματεύσεις για τη ΣΟΕΣ ΕΕ — ΚΑΑ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2014. Η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί από την Κένυα, τη Ρουάντα και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έναρξη ισχύος εξακολουθεί να αναμένει την υπογραφή από τα άλλα κράτη μέλη της ΚΑΑ (Τανζανία, Ουγκάντα, Μπουρούντι, εκτός από το Νότιο Σουδάν), πριν από την επικύρωση από όλα τα μέρη.

Μόλις τεθεί σε ισχύ, η ΣΟΕΣ ΕΕ-EAC θα παρέχει άμεση αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλες τις εξαγωγές της ΚΑΑ, σε συνδυασμό με το μερικό και σταδιακό άνοιγμα της αγοράς της ΚΑΑ στις εισαγωγές από την ΕΕ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα. Απαγορεύει αδικαιολόγητους ή εισάγοντες διακρίσεις περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, βοηθώντας έτσι τις προσπάθειες της ΚΑΑ να εξαλείψει τους μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο εντός της ΚΑΑ.

Επιπλέον, τα κεφάλαια για τη γεωργία και την αλιεία αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας για τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Τα μέρη δεσμεύονται επίσης να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών και τους σχετικούς με το εμπόριο κανόνες που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πολιτική ανταγωνισμού, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις.

Επωφελούμενες χώρες

 • Μπουρούντι — Εκκρεμεί η υπογραφή. Καλύπτεται από το πρόγραμμα «Όλα εκτός από όπλα» (EBA).
 • Κένυα — Υπογράφεται και επικυρώνεται η ΣΟΕΣ. Δεν καλύπτεται από την ΕΑΤ. Απολαύει αδασμολόγητης και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ.
 • Ρουάντα — Υπογράφτηκε η ΣΟΕΣ. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • Τανζανία — Εκκρεμεί υπογραφή. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • Ουγκάντα — Εκκρεμεί υπογραφή. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • South Soudan — Δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, καθώς εντάχθηκε στην EAC το 2016. Μπορεί να προσχωρήσει στη συμφωνία όταν τεθεί σε ισχύ. Δεν είναι μέλος του ΠΟΕ. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της ΚΑΑ

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-EAC προβλέπει διατάξεις περί ασυμμετριών υπέρ των χωρών της ΚΑΑ, όπως ο αποκλεισμός ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, οι μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και οι ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της βρεφικής βιομηχανίας.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ ανοίγουν αμέσως και πλήρως, η αγορά της ΚΑΑ ανοίγει εν μέρει και σταδιακά στις εισαγωγές από την ΕΕ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης.

Τιμολόγια

 • Η ΕΕ θα χορηγήσει 100 % πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες της ΚΑΑ. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλους
 • Οι χώρες της ΚΑΑ καταργούν σταδιακά το 82,6 % των τελωνειακών δασμών, σε διάστημα 15-25 ετών. Τα ευαίσθητα προϊόντα εξαιρούνται πλήρως από την ελευθέρωση, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων γεωργικών προϊόντων, οίνων και οινοπνευματωδών ποτών, χημικών ουσιών, πλαστικών, χαρτιού με βάση το ξύλο, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, υποδημάτων, κεραμικών προϊόντων, γυάλινων ειδών, ειδών από κοινά μέταλλα και οχημάτων:
 • Σε περίπτωση απότομης αύξησης των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων της ΕΕ στις χώρες του ΠΔΠ, οι χώρες της ΚΑΑ μπορούν να εφαρμόσουν διασφαλίσεις, όπως ποσοστώσεις εισαγωγής και επαναφορά των δασμών.
 • Επιβάλλονται όρια στους δυνητικούς πρόσθετους εξαγωγικούς φόρους επί των πρώτων υλών και των μη μεταποιημένων τροφίμων. Ως εκ τούτου, τα μέλη της ΚΑΑ θα μπορούν να επιβάλλουν νέους εξαγωγικούς φόρους μόνο μετά την κοινοποίηση στην ΕΕ και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του Βοηθού μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα προέλευσης και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές σας.

Κανόνες καταγωγής

Προκειμένου να τύχει προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό «Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Κανόνων Προέλευσης (ROSA)» στο My Trade Assistant για να αξιολογήσετε εάν το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς μπορείτε να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής είναι διαθέσιμες παρακάτω.

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής επιτρέπουν στις χώρες της ΚΑΑ να εξάγουν προϊόντα με εισροές από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει στην ΕΕ αδασμολόγητα εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως η ύφανση ή το πλέξιμο — πραγματοποιήθηκε σε χώρα ΣΟΕΣ.

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στην ΣΟΕΣ είναι πιο επιεικείς από τις συνήθεις. Ανέρχονται σε 15 % σε τιμή εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλέπεται στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, θα ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη σώρευσης:

 • Διμερής σώρευση με την ΕΕ
 • Διαγώνια και πλήρης σώρευση με τις ΥΧΕ και τις χώρες ΑΚΕ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Σώρευση με τις γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Άμεση μεταφορά

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Μπορεί να ζητηθεί επιστροφή για τους δασμούς που καταβλήθηκαν για ύλες, οι οποίες είχαν προηγουμένως εισαχθεί για περαιτέρω μεταποίηση και στη συνέχεια εξήχθησαν σε χώρα που έχει υπογράψει ΣΟΕΣ με την ΕΕ.

Όροι σκαφών

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των χωρών της ΚΑΑ μπορούν να θεωρηθούν ότι κατάγονται από χώρα ΚΑΑ μόνο όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, στη σημαία υπό την οποία «ναυτιλούν» και στην ιδιοκτησία τους.

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την ιθαγένεια του πληρώματος, των πλοιάρχων ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, έχουν πλέον καταργηθεί για να διευκολυνθεί η ανάθεση της καταγωγής στα αλιεύματα που αλιεύονται από χώρες ΣΟΕΣ.

Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν

 • Οι ειδικοί κανόνες για τα προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της ΣΟΕΣ ΕΕ-EAC.
 • Ελέγξτε τους ειδικούς κανόνες καταγωγής για το προϊόν σας μέσω του Βοηθού μου για το Εμπόριο

Απαιτήσεις για τα προϊόντα

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Ενημερωθείτε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΚΕΕ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Πιστοποιητικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και τυχόν άλλες απαιτήσεις που ενδέχεται να επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές σας.

 • Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμούς, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΚΑΑ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:
  • πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 - που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων κατόπιν αιτήματος και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.
  • δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας 6,000 EUR ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας.

Άλλα έγγραφα

 • Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλοι (ανταγωνισμός, ΕΒΑ)

Ανταγωνισμού

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε όλες τις χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με στρέβλωση της παραγωγής και του εμπορίου
 • Το κεφάλαιο για τη γεωργία εγγυάται ότι η ΕΕ δεν θα εφαρμόσει εξαγωγικές επιδοτήσεις, ακόμη και σε περιόδους κρίσης της αγοράς.
 • Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, η ΣΟΕΣ επιτρέπει την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοφυούς βιομηχανίας της ΚΑΑ.

Αειφόρος ανάπτυξη

 • Το κεφάλαιο για τη γεωργία είναι προσανατολισμένο στη βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας, της αγροτικής ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας στην ΚΑΑ. Δεσμεύει τα μέρη να εμβαθύνουν τον διάλογο πολιτικής για τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας όσον αφορά τις αντίστοιχες εσωτερικές πολιτικές τους.
 • Το κεφάλαιο για την αλιεία ενισχύει τη συνεργασία για τη βιώσιμη χρήση των πόρων στον τομέα της αλιείας, όπως η αξιολόγηση και η διαχείριση των πόρων· παρακολούθηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων· συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς πράξεις· αποτελεσματικός έλεγχος και επιτήρηση για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·
 • Το κεφάλαιο για την οικονομική και αναπτυξιακή συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ΚΑΑ, στην οικοδόμηση ικανοτήτων εφοδιασμού και στην παροχή βοήθειας στα μέλη της ΚΑΑ για την ομαλή εφαρμογή της ΣΟΕΣ·
 • Η ΣΟΕΣ συνδέεται στενά με τη συμφωνία του Κοτονού και τα ουσιώδη στοιχεία της, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

Περιφερειακή ολοκλήρωση

Η ΣΟΕΣ αφορά τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΚΑΑ όσο και το εμπόριο με την ΕΕ.

 • Η ΣΟΕΣ απαγορεύει αδικαιολόγητους ή μεροληπτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, γεγονός που συμβάλλει στις προσπάθειες της ΚΑΑ για την εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ) στο εμπόριο εντός της ΚΑΑ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει στήριξη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω των υφιστάμενων μέσων, κυρίως του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ανάπτυξη και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), μέσω της βοήθειας για το εμπόριο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

 • Ο βοηθός μου σε θέματα εμπορίου — όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις συγκεκριμένες εξαγωγές/εισαγωγές σας από/προς την ΕΕ
 • Βλ. το ενοποιημένο κείμενο της ΣΟΕΣ ΕΕ — ΚΑΑ.
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις