ΣΟΕΣ — Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ θα διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο περιοχών να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ανατολική Αφρική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 6 αφρικανικά κράτη θα μπορούσαν σύντομα να ωφελήσουν το εμπόριο σας.

Με μια ματιά

Η ΚΑΑ είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες περιφερειακές οικονομικές κοινότητες της Αφρικανικής Ένωσης. Πρόκειται για τελωνειακή ένωση, όπου τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο αδασμολόγητων συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών και έχουν κοινό εξωτερικό δασμολόγιο με τρίτες χώρες. Ως κοινή αγορά, τα πρόσωπα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Επιπλέον, η ΚΑΑ σχεδιάζει να εγκαθιδρύσει νομισματική ένωση το 2023 και να ασκήσει πιέσεις για στενότερη πολιτική ολοκλήρωση.

Οι διαπραγματεύσεις για τη ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2014. Η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί από την Κένυα, τη Ρουάντα και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έναρξη ισχύος εξακολουθεί να αναμένει την υπογραφή από τα άλλα κράτη μέλη της ΚΑΑ (Τανζανία, Ουγκάντα, Μπουρούντι, εκτός από το Νότιο Σουδάν), πριν από την επικύρωση από όλα τα μέρη.

Μόλις τεθεί σε ισχύ, η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ θα παρέχει άμεση αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλες τις εξαγωγές της ΚΑΑ, σε συνδυασμό με το μερικό και σταδιακό άνοιγμα της αγοράς ΚΑΑ στις εισαγωγές από την ΕΕ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα. Απαγορεύει τους αδικαιολόγητους ή μεροληπτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, βοηθώντας έτσι τις προσπάθειες της ΚΑΑ να εξαλείψει τους μη δασμολογικούς φραγμούς στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Επιπλέον, τα κεφάλαια για τη γεωργία και την αλιεία αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας για τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Τα μέρη δεσμεύονται επίσης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και τους συναφείς με το εμπόριο κανόνες που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πολιτική ανταγωνισμού, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις.

Δικαιούχες χώρες

 • Μπουρούντι — εκκρεμεί η υπογραφή. Καλύπτεται από το σύστημα «όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ).
 • Κένυα — υπέγραψε και επικύρωσε τη ΣΟΕΣ. Δεν καλύπτεται από την ΕΑΤ. Έχει αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.
 • Ρουάντα — υπέγραψε τη ΣΟΕΣ. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • Τανζανία — εκκρεμεί η υπογραφή. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • Ουγκάντα — εκκρεμεί η υπογραφή. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • South Soudan — Δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, καθώς προσχώρησε στην ΚΑΑ το 2016. Μπορεί να προσχωρήσει στη συμφωνία όταν αυτή τεθεί σε ισχύ. Δεν είναι μέλος του ΠΟΕ. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών ΚΑΑ

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ προβλέπει διατάξεις περί ασυμμετριών υπέρ των χωρών της ΚΑΑ, όπως η εξαίρεση ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, οι μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και οι ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της νεοσύστατης βιομηχανίας.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ ανοίγουν αμέσως και πλήρως, η αγορά ΚΑΑ ανοίγει εν μέρει και σταδιακά στις εισαγωγές από την ΕΕ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης.

Τιμολόγια

 • Η ΕΕ θα χορηγήσει 100 % πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες ΚΑΑ. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλους
 • Οι χώρες της ΚΑΑ καταργούν σταδιακά το 82,6 % των τελωνειακών δασμών, σε διάστημα 15-25 ετών. Τα ευαίσθητα προϊόντα εξαιρούνται πλήρως από την ελευθέρωση, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων γεωργικών προϊόντων, οίνων και οινοπνευματωδών ποτών, χημικών προϊόντων, πλαστικών, χαρτιού με βάση το ξύλο, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, υποδημάτων, κεραμικών προϊόντων, γυαλιού, ειδών από κοινά μέταλλα και οχημάτων
 • Εάν οι εισαγωγές ορισμένων αγαθών της ΕΕ σε χώρες του ΠΔΠ αυξηθούν ξαφνικά, οι χώρες της ΚΑΑ μπορούν να εφαρμόσουν διασφαλίσεις όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής και η επαναφορά δασμών.
 • Επιβάλλονται όρια σε δυνητικούς πρόσθετους εξαγωγικούς φόρους στις πρώτες ύλες και στα μη μεταποιημένα τρόφιμα. Κατά συνέπεια, τα μέλη της ΚΑΑ θα μπορούν να επιβάλλουν νέους εξαγωγικούς φόρους μόνο μετά από κοινοποίηση στην ΕΕ και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Κανόνες καταγωγής

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής είναι διαθέσιμες στη συνέχεια.

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής επιτρέπουν στις χώρες ΚΑΑ να εξάγουν προϊόντα με εισροές από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει αδασμολόγητα στην ΕΕ εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως ύφανση ή πλέξιμα- πραγματοποιήθηκε σε χώρα ΣΟΕΣ.

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στη ΣΟΕΣ είναι πιο επιεικείς από τις συνήθεις. Οι τιμές αυτές ανέρχονταν στο 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλεπόταν στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης θα ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους σώρευσης:

 • Διμερής σώρευση με την ΕΕ
 • Διαγώνια και πλήρης σώρευση με τις ΥΧΕ και τις χώρες ΑΚΕ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Άμεσες μεταφορές

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Μπορεί να ζητηθεί επιστροφή για δασμούς που καταβλήθηκαν για ύλες οι οποίες είχαν προηγουμένως εισαχθεί για περαιτέρω μεταποίηση και στη συνέχεια εξήχθησαν σε χώρα που έχει υπογράψει ΣΟΕΣ με την ΕΕ.

Συνθήκες των σκαφών

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των χωρών της ΚΑΑ μπορούν να θεωρηθούν ότι κατάγονται από χώρα ΚΑΑ μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, στη σημαία υπό την οποία «πλέει» και στην ιδιοκτησία του.

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την εθνικότητα του πληρώματος, των πλοιάρχων ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, καταργήθηκαν για να διευκολυνθεί η απόδοση της καταγωγής στα αλιεύματα που αλιεύονται από χώρες ΣΟΕΣ.

Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν

 • Ειδικοί κανόνες ανά προϊόν περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ.
 • Ελέγξτε τους ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν για το προϊόν σας μέσω του εμπορικού βοηθού μου

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες [link] που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής σας στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Πιστοποιητικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση που ενδέχεται να επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

 • Για να μπορούν να υπαχθούν σε προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΚΑΑ πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:
  • πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων, εφόσον του ζητηθεί, και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.
  • δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας που δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας.

Άλλα έγγραφα

 • Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλα (ανταγωνισμός, ΟΑΠ)

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε όλες τις χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα όσον αφορά την παραγωγή και τη στρέβλωση του εμπορίου
 • Το κεφάλαιο για τη γεωργία εγγυάται ότι η ΕΕ δεν θα εφαρμόζει εξαγωγικές επιδοτήσεις, ακόμη και σε περιόδους κρίσης της αγοράς.
 • Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, η ΣΟΕΣ επιτρέπει την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας της ΚΑΑ.

Βιώσιμη ανάπτυξη

 • Το κεφάλαιο για τη γεωργία προσανατολίζεται στη βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας, της αγροτικής ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας στην ΚΑΑ. Δεσμεύει τα μέρη να εμβαθύνουν τον πολιτικό διάλογο για τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας όσον αφορά τις αντίστοιχες εσωτερικές πολιτικές τους.
 • Το κεφάλαιο για την αλιεία ενισχύει τη συνεργασία για τη βιώσιμη χρήση των πόρων στον τομέα της αλιείας, όπως η αξιολόγηση και η διαχείριση των πόρων· παρακολούθηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων· συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς πράξεις· αποτελεσματικό έλεγχο και επιτήρηση για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·
 • Το κεφάλαιο για την οικονομική και αναπτυξιακή συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ΚΑΑ, στην ανάπτυξη της ικανότητας εφοδιασμού και στην παροχή βοήθειας στα μέλη της ΚΑΑ για την ομαλή εφαρμογή της ΣΟΕΣ·
 • Η ΣΟΕΣ συνδέεται στενά με τη συμφωνία του Κοτονού και τα ουσιώδη στοιχεία της, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

Περιφερειακή ένταξη

Η ΣΟΕΣ αφορά τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΚΑΑ όσο και το εμπόριο με την ΕΕ.

 • Η ΣΟΕΣ απαγορεύει αδικαιολόγητους ή μεροληπτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, γεγονός που συμβάλλει στις προσπάθειες της ΚΑΑ για την εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ) στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει στήριξη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω των υφιστάμενων μέσων, κυρίως του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ανάπτυξη και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), μέσω της βοήθειας για το εμπόριο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις