EPA — Komunità tal-Afrika tal-Lvant

Il-FSE bejn l-UE u l-EAC se jagħmilha aktar faċli għan-nies u n-negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu u jinnegozjaw ma’ xulxin, u biex jixprunaw l-iżvilupp madwar l-Afrika tal-Lvant. Tgħallem kif il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) tal-UE ma’ 6 stat Afrikan dalwaqt jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

F’daqqa t’għajn

L-EAC hija waħda mill-aktar komunitajiet ekonomiċi reġjonali integrati tal-Unjoni Afrikana. Hija unjoni doganali, bil-biċċa l-kbira tal-oġġetti u s-servizzi jiġu nnegozjati mingħajr dazju bejn l-Istati Membri u jkollhom tariffa esterna komuni ma’ pajjiżi terzi. Bħala suq komuni, il-persuni, l-oġġetti, is-servizzi u l-kapital jistgħu jiċċirkolaw liberament. Barra minn hekk, l-EAC qed tippjana li tistabbilixxi unjoni monetarja fl-2023 u tinsisti għal integrazzjoni politika aktar mill-qrib.

In-negozjati għall-FSE bejn l-UE u l-EAC ġew konklużi b’suċċess f’Ottubru 2014. Il-Ftehim diġà ġie ffirmat mill-Kenja, ir-Rwanda u l-Istati Membri kollha tal-UE. Id-dħul fis-seħħ għadu qed jistenna l-iffirmar mill-Istati Membri l-oħra tal-EAC (it-Tanzanija, l-Uganda, il-Burundi, minbarra s-Sudan t’Isfel), qabel ir-ratifika mill-partijiet kollha.

Ladarba jidħol fis-seħħ, il-FSE bejn l-UE u l-EAC se jipprovdi aċċess immedjat mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għall-esportazzjonijiet kollha tal-EAC, flimkien mal-ftuħ parzjali u gradwali tas-suq tal-EAC għall-importazzjonijiet mill-UE.

Il-Ftehim fih ukoll dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-regoli tal-oriġini, u miżuri sanitarji u fitosanitarji. Hija tipprojbixxi restrizzjonijiet mhux ġustifikati jew diskriminatorji fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, u b’hekk tgħin l-isforzi tal-EAC biex telimina l-ostakli mhux tariffarji fil-kummerċ intra-EAC.

Barra minn hekk, il-kapitoli dwar l-agrikoltura u s-sajd għandhom l-għan li jsaħħu l-kooperazzjoni dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi. Il-partijiet jimpenjaw ruħhom ukoll għal aktar negozjati dwar il-kummerċ fis-servizzi u regoli relatati mal-kummerċ li jindirizzaw l-iżvilupp sostenibbli, il-politika tal-kompetizzjoni, l-investiment u l-iżvilupp tas-settur privat, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u t-trasparenza fl-akkwist pubbliku.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Burundi — Firma pendenti. Huwa kopert mill-iskema “kollox ħlief armi” (EBA).
 • Il-Kenja — Iffirmat u rratifikat il-FSE. Mhux koperti mill-ABE. Igawdi minn aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE.
 • Ir-Rwanda — Iffirma l-FSE. Koperti mill-ABE.
 • It-Tanzanija — Firma pendenti. Koperti mill-ABE.
 • L-Uganda — Firma pendenti. Koperti mill-ABE.
 • South Soudan — Did not pparteċipa fin-negozjati, peress li ngħaqad mal-EAC fl-2016. Jista’ jissieħeb fil-ftehim meta jidħol fis-seħħ. Mhuwiex membru tad-WTO. Koperti mill-ABE.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-EAC

Il-FSE bejn l-UE u l-EAC jipprevedi dispożizzjonijiet dwar l-asimetriji favur il-pajjiżi tal-EAC, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi twal ta’ liberalizzazzjoni, regoli flessibbli tal-oriġini, u salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel u l-protezzjoni tal-industrija li għadha tibda.

 • Filwaqt li s-swieq tal-UE huma miftuħa immedjatament u kompletament, is-suq tal-EAC jiftaħ parzjalment u gradwalment għall-importazzjonijiet mill-UE, filwaqt li jqis bis-sħiħ id-differenzi fil-livelli ta’ żvilupp.

Tariffi

 • L-UE se tagħti 100 % aċċess mingħajr dazji u kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin minn pajjiżi tal-EAC. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u liberu għal kulħadd
 • Il-pajjiżi tal-EAC jeliminaw gradwalment 82.6 % tad-dazji doganali, fuq perjodu ta’ 15–25 snin. Prodotti sensittivi huma esklużi kompletament mil-liberalizzazzjoni, inklużi diversi prodotti agrikoli, inbejjed u spirti, kimiċi, plastik, karta bbażata fuq l-injam, tessuti u ħwejjeġ, żraben, prodotti taċ-ċeramika, oġġetti tal-ħġieġ, oġġetti ta’ metall ta’ valur baxx u vetturi huma
 • Jekk l-importazzjonijiet ta’ xi prodotti tal-UE fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant jiżdiedu f’daqqa waħda, is-salvagwardji bħall-kwoti tal-importazzjoni u l-introduzzjoni mill-ġdid tad-dazji jistgħu jiġu applikati mill-pajjiżi tal-EAC.
 • Huma imposti limiti fuq taxxi addizzjonali potenzjali fuq l-esportazzjoni fuq materja prima u ikel mhux ipproċessat. Għaldaqstant, il-membri tal-EAC se jkunu jistgħu jimponu taxxi ġodda fuq l-esportazzjoni biss wara li jinnotifikaw lill-UE u għal perjodu ta’ żmien limitat.
 • Uża l-għażla tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli tal-oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini hija disponibbli hawn taħt.

Regoli ta’ oriġini flessibbli jippermettu lill-pajjiżi tal-EAC jesportaw prodotti b’inputs minn pajjiżi oħra, speċjalment f’setturi ewlenin — l-agrikoltura, is-sajd u t-tessuti u l-ħwejjeġ. Pereżempju, prodott tat-tessuti jista’ jidħol fl-UE mingħajr dazju jekk mill-inqas stadju wieħed fil-produzzjoni tiegħu — bħall-insiġ jew ix-xogħol bil-labar — ikun seħħ f’pajjiż tal-FSE.

Tolleranza

It-tolleranzi inklużi fl-EPA huma aktar laxki minn dawk tas-soltu. Dawn jammontaw għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali, minflok 10 % previsti fil-biċċa l-kbira tal-ftehimiet tal-UE. Għat-tessuti u l-ħwejjeġ, se japplikaw tolleranzi speċifiċi.

Kumulazzjoni

Il-FSE jinkludi t-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin:

 • Akkumulazzjoni bilaterali mal-UE
 • Akkumulazzjoni dijagonali u sħiħa mal-PTEE u l-pajjiżi AKP, taħt ċerti kundizzjonijiet.
 • Akkumulazzjoni ma’ pajjiżi ġirien li qed jiżviluppaw, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Trasport dirett

Evidenza ta’ trasport dirett għandha tinġieb lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Restituzzjoni tad-dazji

Tista’ tintalab rifużjoni għad-dazju mħallas fuq materjali, li qabel kienu importati għal aktar ipproċessar u mbagħad esportati lejn pajjiż li jkun iffirma FSE mal-UE.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Ħut maqbud fl-ibħra miftuħa u fiż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi tal-pajjiżi tal-EAC jista’ jitqies li joriġina f’pajjiż tal-EAC biss meta jinqabad minn bastimenti li jissodisfaw ċerti kriterji. Dawn il-kriterji jirreferu għall-post tar-reġistrazzjoni ta’ bastiment, għall-bandiera li taħtha “jbaħħru,” u għas-sjieda tagħhom.

Ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ, tal-kaptani jew tal-uffiċjali. Dawn ir-rekwiżiti, li kienu fil-Ftehim ta’ Cotonou oriġinali, issa tneħħew biex jiġi ffaċilitat l-għoti tal-oriġini lill-ħut maqbud mill-pajjiżi tal-FSE.

Regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri [link] li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fil-bażi tad-data tal-Assistenti Kummerċjali Tiegħi.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Provi tal-oriġini

 • Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tipprova lill-awtoritajiet doganali tiegħek l-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek f’każ ta’ użu ħażin. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

 • Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi tal-EAC għandhom ikunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar. Dan jista’ jkun jew:
  • ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll tar-regoli tal-oriġini.
  • dikjarazzjoni ta’ fattura — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni b’valur ta’ EUR 6.000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur. Meta timla dikjarazzjoni tal-fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

Dokumenti oħra

 • Skopri dwar dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali oħra meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ fis-Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Kompetizzjoni

 • Mill-2014, l-UE waqqfet is-sussidji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi kollha tal-FSE.
 • L-UE mminimizzat il-miżuri bil-produzzjoni u d-distorsjoni tal-kummerċ
 • Il-Kapitolu dwar l-agrikoltura jiggarantixxi li l-UE mhux se tapplika sussidji fuq l-esportazzjoni, anke fi żminijiet ta’ kriżi tas-suq.
 • Jekk l-industrija lokali tkun mhedda minħabba żidiet qawwija fl-importazzjoni mill-Ewropa, l-EPA jippermetti li jiġu attivati miżuri biex jiġu protetti s-setturi industrijali u l-industrija li għadha qed tibda mill-EAC.

Żvilupp sostenibbli

 • Il-Kapitolu dwar l-agrikoltura huwa mmirat lejn l-iżvilupp agrikolu sostenibbli, inklużi s-sigurtà tal-ikel, l-iżvilupp rurali u t-tnaqqis tal-faqar fl-EAC. Huwa jimpenja lill-Partijiet għal djalogu ta’ politika approfondit dwar l-agrikoltura u s-sigurtà tal-ikel, inkluża t-trasparenza fir-rigward tal-politiki domestiċi rispettivi tagħhom.
 • Il-Kapitolu dwar is-sajd isaħħaħ il-kooperazzjoni dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi fil-qasam tas-sajd, bħall-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi; il-monitoraġġ tal-impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali; il-konformità mal-liġijiet nazzjonali eżistenti u l-istrumenti internazzjonali rilevanti; kontroll u sorveljanza effettivi għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat;
 • Il-Kapitolu dwar il-kooperazzjoni ekonomika u għall-iżvilupp għandu l-għan li jtejjeb il-kompetittività tal-ekonomiji tal-EAC, jibni l-kapaċità tal-provvista u jassisti lill-membri tal-EAC fl-implimentazzjoni tal-FSE mingħajr xkiel;
 • Il-FSE huwa marbut mill-qrib mal-Ftehim ta’ Cotonou u l-elementi essenzjali tiegħu bħad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;

L-integrazzjoni reġjonali

Il-FSE huwa dwar il-kummerċ fost il-pajjiżi tal-EAC daqs kemm jirrigwarda l-kummerċ mal-UE.

 • Il-FSE jipprojbixxi restrizzjonijiet mhux ġustifikati jew diskriminatorji fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, li jikkontribwixxu għall-isforzi tal-EAC biex teqred l-ostakli mhux tariffarji (NTBs) fil-kummerċ intra-EAC.

Tisħiħ tal-kapaċitajiet u assistenza teknika

L-UE tipprovdi appoġġ, li se jiġi ffinanzjat permezz ta’ strumenti eżistenti, prinċipalment il-baġit tal-UE għall-iżvilupp u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), permezz tal-Għajnuna għall-Kummerċ.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr