EPA — Komunità tal-Afrika tal-Lvant

Il-FSE bejn l-UE u l-EAC se jagħmilha aktar faċli għan-nies u għan-negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu f’xulxin u jinnegozjaw magħhom, u biex jixprunaw l-iżvilupp madwar l-Afrika tal-Lvant. Skopri kif il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) tal-UE ma’ 6-il Stat Afrikan dalwaqt jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

Daqqa t’għajn lejn

L-EAC hija waħda mill-aktar komunitajiet ekonomiċi reġjonali integrati tal-Unjoni Afrikana. Hija unjoni doganali, bil-biċċa l-kbira tal-merkanzija u s-servizzi jiġu nnegozjati mingħajr dazju bejn l-Istati Membri u b’tariffa esterna komuni ma’ pajjiżi terzi. Bħala suq komuni, il-persuni, l-oġġetti, is-servizzi u l-kapital jistgħu jiċċirkolaw liberament. Barra minn hekk, l-EAC qed tippjana li tistabbilixxi unjoni monetarja fl-2023 u tinsisti għal integrazzjoni politika aktar mill-qrib.

In-negozjati għall-FSE bejn l-UE u l-EAC ġew konklużi b’suċċess f’Ottubru 2014. Il-Ftehim diġà ġie ffirmat mill-Kenja, ir-Rwanda u l-Istati Membri kollha tal-UE. Id-dħul fis-seħħ għadu qed jistenna l-iffirmar mill-Istati Membri l-oħra tal-EAC (it-Tanzanija, l-Uganda, il-Burundi, minbarra s-Sudan t’Isfel), qabel ir-ratifika mill-partijiet kollha.

Ladarba jidħol fis-seħħ, il-FSE bejn l-UE u l-EAC se jipprovdi aċċess immedjat mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għall-esportazzjonijiet kollha tal-EAC, flimkien mal-ftuħ parzjali u gradwali tas-suq tal-EAC għall-importazzjonijiet mill-UE.

Il-Ftehim fih ukoll dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-regoli tal-oriġini, u l-miżuri sanitarji u fitosanitarji. Tipprojbixxi restrizzjonijiet mhux ġustifikati jew diskriminatorji fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, u b’hekk tgħin l-isforzi tal-EAC biex telimina l-ostakli mhux tariffarji fil-kummerċ intra-EAC.

Barra minn hekk, il-kapitoli dwar l-agrikoltura u s-sajd għandhom l-għan li jsaħħu l-kooperazzjoni dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi. Il-partijiet jimpenjaw ruħhom ukoll li jkomplu n-negozjati dwar il-kummerċ fis-servizzi u r-regoli relatati mal-kummerċ li jindirizzaw l-iżvilupp sostenibbli, il-politika tal-kompetizzjoni, l-investiment u l-iżvilupp tas-settur privat, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u t-trasparenza fl-akkwist pubbliku.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Burundi — Firma pendenti. Hija koperta mill-iskema “kollox ħlief armi” (EBA).
 • Il-Kenja — Iffirma u rratifika l-FSE. Mhux koperti mill-ABE. Igawdi minn aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE.
 • Ir-Rwanda — Iffirma l-FSE. Koperti mill-ABE.
 • It-Tanzanija — Il-firma pendenti. Koperti mill-ABE.
 • Uganda — Firma pendenti. Koperti mill-ABE.
 • South Soudan — Ma pparteċipatx fin-negozjati, peress li ngħaqdet mal-EAC fl-2016. Jista’ jingħaqad mal-ftehim meta jidħol fis-seħħ. Mhuwiex membru tad-WTO. Koperti mill-ABE.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-EAC

L-FSE UE-EAC jipprevedi dispożizzjonijiet ta’ asimmetriji favur il-pajjiżi tal-EAC, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi twal ta’ liberalizzazzjoni, regoli ta’ oriġini flessibbli, u salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel u l-protezzjoni tal-industrija li għadha tibda.

 • Filwaqt li s-swieq tal-UE jinfetħu immedjatament u kompletament, is-suq tal-EAC jiftaħ parzjalment u gradwalment għall-importazzjonijiet mill-UE, filwaqt li jitqiesu bis-sħiħ id-differenzi fil-livelli ta’ żvilupp.

Tariffi

 • L-UE se tagħti aċċess 100 % ħieles mid-dazju u mill-kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin mill-pajjiżi tal-EAC. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u ħieles għal kulħadd
 • Il-pajjiżi tal-EAC ineħħu gradwalment 82.6 % tad-dazji doganali, fuq perjodu ta’ 15–25 snin. Prodotti sensittivi huma kompletament esklużi mil-liberalizzazzjoni, inklużi diversi prodotti agrikoli, inbejjed u spirti, kimiċi, plastiks, karta bbażata fuq l-injam, tessuti u ħwejjeġ, żraben, prodotti taċ-ċeramika, oġġetti tal-ħġieġ, oġġetti ta’ metall ta’ valur baxx u vetturi
 • Jekk l-importazzjonijiet ta’ xi prodotti tal-UE fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant jiżdiedu f’daqqa, is-salvagwardji bħall-kwoti tal-importazzjoni u l-introduzzjoni mill-ġdid tad-dazji jistgħu jiġu applikati mill-pajjiżi tal-EAC.
 • Huma imposti limiti fuq taxxi tal-esportazzjoni addizzjonali potenzjali fuq materja prima u ikel mhux ipproċessat. Għaldaqstant, il-membri tal-EAC se jkunu jistgħu jimponu taxxi ġodda fuq l-esportazzjoni biss wara li jinnotifikaw lill-UE u għal perjodu limitat ta’ żmien.
 • Uża l-opzjoni tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli ta’ oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini hija disponibbli hawn taħt.

Regoli ta’ oriġini flessibbli jippermettu lill-pajjiżi tal-EAC jesportaw prodotti b’inputs minn pajjiżi oħra, speċjalment f’setturi ewlenin — l-agrikoltura, is-sajd u t-tessuti u l-ħwejjeġ. Pereżempju, prodott tat-tessuti jista’ jidħol fl-UE mingħajr dazju jekk mill-inqas stadju wieħed fil-produzzjoni tiegħu — bħall-insiġ jew l-innittjar — ikun seħħ f’pajjiż tal-FSE.

Tolleranza

It-tolleranzi inklużi fl-EPA huma aktar laxki minn dawk tas-soltu. Dawn jammontaw għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali, minflok 10 % previst fil-biċċa l-kbira tal-ftehimiet tal-UE. Għat-tessuti u l-ħwejjeġ, għandhom japplikaw tolleranzi speċifiċi.

Kumulazzjoni

L-EPA jinkludi t-tipi ta’ kumulazzjoni li ġejjin:

 • Kumulazzjoni bilaterali mal-UE
 • Kumulazzjoni djagonali u sħiħa mal-PTEE u l-pajjiżi AKP, taħt ċerti kundizzjonijiet.
 • Kumulazzjoni ma’ pajjiżi ġirien li qed jiżviluppaw, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Trasport dirett

Evidenza ta’ trasport dirett għandha tinġieb lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Rifużjoni tad-dazju

Tista’ tintalab rifużjoni għal dazju mħallas fuq materjali, li qabel kienu importati għal aktar ipproċessar u mbagħad esportati lejn pajjiż li ffirma FSE mal-UE.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Il-ħut maqbud fl-ibħra miftuħa u fiż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi tal-pajjiżi tal-EAC jista’ jitqies li joriġina f’pajjiż tal-EAC biss meta jinqabad minn bastimenti li jissodisfaw ċerti kriterji. Dawn il-kriterji jirreferu għall-post tar-reġistrazzjoni ta’ bastiment, għall-bandiera li taħtha huma “jbaħħru,” u għas-sjieda tagħhom.

Ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ, il-kaptani jew l-uffiċjali. Dawn ir-rekwiżiti, li kienu fil-Ftehim oriġinali ta’ Cotonou, issa tneħħew biex jiffaċilitaw l-għoti tal-oriġini lill-ħut maqbud mill-pajjiżi tal-FSE.

Regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri [link] li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fil-bażi tad-data L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Provi ta’ oriġini

 • Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tagħti prova lill-awtoritajiet doganali tiegħek tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek f’każ ta’ użu ħażin. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

 • Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi tal-EAC iridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar. Dan jista’ jkun jew:
  • ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini.
  • dikjarazzjoni ta’ fattura — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni b’valur ta’ EUR 6.000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

Dokumenti oħra

 • Skopri dwar dokumenti u proċeduri doganali oħra meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ f’Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Kompetizzjoni

 • Mill-2014, l-UE waqqfet is-sussidji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi kollha tal-FSE.
 • L-UE mminimizzat il-miżuri bil-produzzjoni u bid-distorsjoni tal-kummerċ
 • Il-Kapitolu dwar l-agrikoltura jiggarantixxi li l-UE mhux se tapplika sussidji għall-esportazzjoni, anke fi żminijiet ta’ kriżi tas-suq.
 • Jekk l-industrija lokali tiġi mhedda minħabba żidiet f’daqqa fl-importazzjoni mill-Ewropa, l-EPA jippermetti li jiġu attivati miżuri biex jiġu protetti s-setturi industrijali u l-industrija emerġenti tal-EAC.

Żvilupp sostenibbli

 • Il-Kapitolu dwar l-agrikoltura huwa mmirat lejn l-iżvilupp agrikolu sostenibbli, inklużi s-sigurtà tal-ikel, l-iżvilupp rurali u t-tnaqqis tal-faqar fl-EAC. Hija timpenja lill-Partijiet għal djalogu politiku approfondit dwar l-agrikoltura u s-sigurtà tal-ikel, inkluża t-trasparenza fir-rigward tal-politiki domestiċi rispettivi tagħhom.
 • Il-Kapitolu dwar is-sajd isaħħaħ il-kooperazzjoni dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi fil-qasam tas-sajd, bħall-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi; il-monitoraġġ tal-impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali; il-konformità mal-liġijiet nazzjonali eżistenti u l-istrumenti internazzjonali rilevanti; kontroll u sorveljanza effettivi għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat;
 • Il-Kapitolu dwar il-kooperazzjoni ekonomika u għall-iżvilupp għandu l-għan li jtejjeb il-kompetittività tal-ekonomiji tal-EAC, jibni l-kapaċità tal-provvista u jassisti lill-membri tal-EAC fl-implimentazzjoni tal-FSE mingħajr xkiel;
 • Il-FSE huwa marbut mill-qrib mal-Ftehim ta’ Cotonou u l-elementi essenzjali tiegħu bħad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;

Integrazzjoni reġjonali

Il-FSE jikkonċerna l-kummerċ bejn il-pajjiżi tal-EAC daqskemm jirrigwarda l-kummerċ mal-UE.

 • Il-FSE jipprojbixxi restrizzjonijiet mhux ġustifikati jew diskriminatorji fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, li jikkontribwixxi għall-isforzi tal-EAC biex jinqerdu l-ostakli nontariffarji (ONT) fil-kummerċ intra-EAC.

Tisħiħ tal-kapaċitajiet u assistenza teknika

L-UE tipprovdi appoġġ, li se jiġi ffinanzjat permezz ta’ strumenti eżistenti, prinċipalment il-baġit tal-UE għall-iżvilupp u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), permezz tal-Għajnuna għall-Kummerċ.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr