EPA — Komunità tal-Afrika tal-Lvant

L-FSE UE-EAC se jagħmilha aktar faċli għal persuni u negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu u jinnegozjaw bejniethom, u biex jixprunaw l-iżvilupp madwar l-Afrika tal-Lvant. Tgħallem kif il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (EPA) tal-UE ma’ 6 Stat Afrikan jistgħu malajr jibbenefikaw mill-kummerċ tiegħek.

Mad-daqqa T’għajn

L-EAC hija waħda mill-komunitajiet ekonomiċi reġjonali l-aktar integrati tal-Unjoni Afrikana. Hija unjoni doganali, b’ħafna oġġetti u servizzi li qed jiġu nnegozjati mingħajr dazju bejn l-Istati Membri u li għandhom tariffa esterna komuni ma’ pajjiżi terzi. Bħala suq komuni, il-persuni, l-oġġetti, is-servizzi u l-kapital jistgħu jiċċirkolaw liberament. Barra minn hekk, l-EAC qed tippjana li tistabbilixxi unjoni monetarja fl-2023 u tinsisti għal integrazzjoni politika aktar mill-qrib.

In-negozjati għall-UE — FSE tal-EAC ġew konklużi b’suċċess f’Ottubru 2014. Il-Ftehim diġà ġie ffirmat mill-Kenja, ir-Rwanda u l-Istati Membri kollha tal-UE. Id-dħul fis-seħħ għadu qed jistenna l-firma mill-istati membri l-oħra tal-EAC (it-Tanzanija, l-Uganda, il-Burundi, flimkien mas-Sudan t’Isfel), qabel ir-ratifika mill-partijiet kollha.

Ladarba tidħol fis-seħħ, il-FSE UE-EAC se jipprovdi aċċess immedjat bla dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għall-esportazzjonijiet kollha tal-EAC, flimkien ma’ ftuħ parzjali u gradwali tas-suq tal-EAC għall-importazzjonijiet mill-UE.

Il-Ftehim fih ukoll dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-regoli ta’ oriġini, u l-miżuri sanitarji u fitosanitarji. Hija tipprojbixxi restrizzjonijiet mhux ġustifikati jew diskriminatorji fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, u b’hekk tgħin l-isforzi tal-EAC biex telimina l-ostakli mhux tariffarji fil-kummerċ intra-EAC.

Barra minn hekk, il-kapitoli dwar l-agrikoltura u s-sajd għandhom l-għan li jsaħħu l-kooperazzjoni dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi. Il-partijiet jimpenjaw ruħhom ukoll li jkomplu n-negozjati dwar il-kummerċ fis-servizzi u r-regoli relatati mal-kummerċ li jindirizzaw l-iżvilupp sostenibbli, il-politika tal-kompetizzjoni, l-investiment u l-iżvilupp tas-settur privat, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u t-trasparenza fl-akkwist pubbliku.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Il-Burundi — Firma pendenti. Hija koperta mill-iskema “Kollox ħlief Armi” (EBA).
 • Il-Kenja — Iffirmat u rratifikat l-FSE. Mhux kopert mill-ABE. Igawdi minn aċċess ħieles mid-dazju u mill-kwoti għas-suq tal-UE.
 • Ir-Rwanda — iffirmat l-FSE. Kopert mill-ABE.
 • It-Tanzanija — Il-firma pendenti. Kopert mill-ABE.
 • L-Uganda — Firma Pendenti. Kopert mill-ABE.
 • Is-Sudan t’Isfel — Ma kienx hemm parteċipazzjoni f’negozjati, kif issieħeb fl-EAC fl-2016. Jista’ jingħaqad mal-ftehim meta jidħol fis-seħħ. Mhuwiex membru tad-WTO. Kopert mill-ABE.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-EAC

L-FSE UE-EAC jipprevedi dispożizzjonijiet ta’ asimmetriji favur il-pajjiżi tal-EAC, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi ta’ liberalizzazzjoni twal, regoli ta’ oriġini flessibbli, u salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel u l-protezzjoni tal-industrija tat-trabi.

 • Filwaqt li s-swieq tal-UE huma immedjatament u kompletament miftuħa, is-suq tal-EAC jiftaħ parzjalment u gradwalment għall-importazzjonijiet mill-UE, filwaqt li jqis b’mod sħiħ id-differenzi fil-livelli ta’ żvilupp.

It-tariffi

 • L-UE se tagħti aċċess bla dazju u mingħajr kwoti ta’ 100 % għall-importazzjonijiet kollha li jiġu mill-pajjiżi tal-EAC. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u liberu għal kulħadd
 • Il-pajjiżi tal-EAC ineħħu gradwalment 82.6 % tad-dazji doganali gradwalment, matul 15–25 snin. Prodotti sensittivi huma esklużi għal kollox mil-liberalizzazzjoni, inklużi diversi prodotti agrikoli, inbejjed u spirti, kimiċi, plastik, karta bbażata fuq l-injam, tessuti u ħwejjeġ, żraben, prodotti taċ-ċeramika, oġġetti tal-ħġieġ, metall ta’ valur baxx u vetturi huma
 • Jekk l-importazzjonijiet ta’ xi prodotti tal-UE f’pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant f’daqqa f’daqqa, jistgħu jiġu applikati salvagwardji bħalma huma kwoti ta’ importazzjoni u l-introduzzjoni mill-ġdid ta’ dazji minn pajjiżi tal-EAC.
 • Il-limiti huma imposti fuq taxxi addizzjonali potenzjali fuq l-esportazzjoni fuq il-materja prima u fuq l-ikel mhux ipproċessat. Għaldaqstant, il-membri tal-EAC ikunu jistgħu jimponu taxxi tal-esportazzjoni ġodda biss wara li jkunu nnotifikaw lill-UE u għal perjodu limitat ta’ żmien.
 • Tuża l-għażla ta’ tiftix tal-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tagħha. F’każ ta’ dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli ta’ l-oriġini

Regoli ta’ oriġini flessibbli jippermettu lill-pajjiżi tal-EAC li jesportaw prodotti b’inputs minn pajjiżi oħra, speċjalment f’setturi ewlenin — l-agrikoltura, is-sajd u t-tessuti u l-ħwejjeġ. Pereżempju, prodott tat-tessuti jista’ jidħol fl-UE mingħajr dazju jekk mill-inqas stadju wieħed fil-produzzjoni tiegħu — bħalma huma l-insiġ jew ix-xogħol bil-labar — seħħ f’pajjiż tal-FSE.

Qabel ma tesporta/timporta, kun ċert li:

 • Iċċekkja r-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek fil-formola ta’ tiftix ta’ Assistent tal-Kummerċ Tiegħi
 • Ikkonsulta l-awtoritajiet doganali tiegħek.

Tolleranza

It-tolleranzi inklużi fl-EPA huma aktar laxki minn dawk tas-soltu. Huma jimmonta għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali, minflok 10 % previst fil-biċċa l-kbira tal-ftehimiet tal-UE. Għat-tessili u l-ħwejjeġ, se japplikaw tolleranzi speċifiċi.

Kumulazzjoni

L-FSE jinkludi t-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin:

 • Akkumulazzjoni bilaterali mal-UE
 • Akkumulazzjoni djagonali u sħiħa ma’ pajjiżi u territorji extra Ewropej u pajjiżi AKP, taħt ċerti kundizzjonijiet.
 • Il-kumulazzjoni ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw li huma ġirien, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Trasport dirett

Prova ta’ trasport dirett għandha tinġieb lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni tista’ tintalab għal dazju mħallas fuq materjali, li qabel kienu importati għal aktar ipproċessar u mbagħad esportati lejn pajjiż li ffirma FSE mal-UE.

Il-kundizzjonijiet TAL-BASTIMENTI

Il-ħut maqbud f’ibħra internazzjonali u fiż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi tal-pajjiżi tal-EAC jista’ jitqies bħala li joriġina f’pajjiż tal-EAC biss meta jinqabad minn bastimenti li jissodisfaw ċerti kriterji. Dawn il-kriterji jirreferu għall-post tar-reġistrazzjoni ta’ bastiment, għall-bandiera li taħtha “jbaħħru,” u għas-sjieda tagħhom.

M’hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ, il-kaptani jew l-uffiċjali. Dawn ir-rekwiżiti, li kienu jinsabu fil-Ftehim ta’ Cotonou oriġinali, issa tneħħew biex jiġi ffaċilitat l-għoti ta’ oriġini lil ħut maqbud mill-pajjiżi tal-FSE.

Regoli TAL-ORIĠINI speċifiċi GĦALL-PRODOTT

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti, ir-regoli u l-proċeduri tekniċi [link] li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tagħha fil-bażi tad-dejta tal-Assistenti Kummerċjali Tiegħi.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

Dokumenti ta’ approvazzjoni doganali u proċeduri

Provi tal-oriġini

 • Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ turi lill-awtoritajiet doganali tiegħek l-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżiti oħra li jistgħu jimponu.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek f’każ ta’ użu ħażin. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

 • Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, prodotti li joriġinaw f’pajjiżi tal-EAC għandhom ikunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar. Dan jista’ jkun jew:
  • Ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tar-regoli tal-Protokoll tal-oriġini.
  • Dikjarazzjoni tal-fattura — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni li jingħataw valur ta’ EUR 6.000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur. Meta tkun qed timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun ippreparat li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

Dokumenti oħra

 • Skopri dwar dokumenti ta’ approvazzjoni doganali oħrajn u proċeduri meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Il-proprjetà Intellettwali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-kummerċ tas-Servizzi

L-akkwist Pubbliku

L-investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Kompetizzjoni

 • Mill-2014 ‘l hawn, l-UE waqqfet is-sussidji għall-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi kollha tal-FSE.
 • L-UE naqqset il-miżuri b’miżuri ta’ produzzjoni u ta’ distorsjoni tal-kummerċ
 • Il-Kapitolu dwar l-agrikoltura jiggarantixxi li l-UE ma tapplikax sussidji fuq l-esportazzjoni, anke fi żminijiet ta’ kriżi tas-suq.
 • Jekk l-industrija lokali tkun mhedda minħabba ż-żieda f’daqqa fl-importazzjoni mill-Ewropa, l-EPA tippermetti li jittieħdu miżuri biex jiġu protetti s-setturi industrijali u l-industrija tat-trabi tal-EAC.

Żvilupp sostenibbli

 • Il-Kapitolu dwar l-agrikoltura huwa mmirat lejn żvilupp agrikolu sostenibbli, inkluż is-sigurtà tal-ikel, l-iżvilupp rurali u t-tnaqqis tal-faqar fl-EAC. Hija timpenja lill-Partijiet għal djalogu politiku approfondit dwar l-agrikoltura u s-sigurtà tal-ikel, inkluża t-trasparenza fir-rigward tal-politiki domestiċi rispettivi tagħhom.
 • Il-Kapitolu dwar is-sajd isaħħaħ il-kooperazzjoni dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi fil-qasam tas-sajd, bħall-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi; il-monitoraġġ ta’ l-impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali; il-konformità mal-liġijiet nazzjonali eżistenti u l-istrumenti internazzjonali rilevanti; kontroll u sorveljanza effettivi għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat;
 • Il-Kapitolu dwar il-kooperazzjoni ekonomika u ta’ żvilupp għandu l-għan li jsaħħaħ il-kompetittività tal-ekonomiji tal-EAC, jibni l-kapaċità tal-provvista u jassisti lill-membri tal-EAC fl-implimentazzjoni mingħajr xkiel tal-EPA;
 • Il-FSE huwa marbut mill-qrib mal-Ftehim ta’ Cotonou u l-elementi essenzjali tiegħu bħad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;

L-integrazzjoni reġjonali

Il-FSE huwa ħafna dwar il-kummerċ fost il-pajjiżi tal-EAC peress li huwa dwar il-kummerċ mal-UE.

 • L-FSE jipprojbixxi restrizzjonijiet mhux ġustifikati jew diskriminatorji fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, li jikkontribwixxi għall-isforzi tal-EAC biex telimina l-ostakli non-tariffarji (NTBs) fil-kummerċ intra-EAC.

Bini ta’ kapaċità u assistenza teknika

L-UE tipprovdi appoġġ, li se jiġi ffinanzjat permezz ta’ strumenti eżistenti, l-aktar il-baġit tal-UE għall-iżvilupp u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), permezz tal-Għajnuna għall-Kummerċ.

Links u dokumenti siewja

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr