EPA – Östafrikanska gemenskapen

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC kommer att göra det lättare för människor och företag från de båda regionerna att investera i och handel med varandra och främja utvecklingen i hela Östafrika. Läs om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med 6 afrikanska länder snart kommer att gynna din handel.

I korthet

EAC är en av de mest integrerade regionala ekonomiska gemenskaperna i Afrikanska unionen. Det är en tullunion, där de flesta varor och tjänster handlas tullfritt mellan medlemsstaterna och har en gemensam extern tulltaxa med tredjeländer. Som en gemensam marknad kan personer, varor, tjänster och kapital röra sig fritt. Dessutom planerar kommittén att inrätta en monetär union under 2023 och verka för en närmare politisk integration.

Förhandlingarna om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC slutfördes framgångsrikt i oktober 2014. Avtalet har redan undertecknats av Kenya, Rwanda och alla EU:s medlemsstater. Ikraftträdandet väntar fortfarande på att övriga medlemsstater i EAC (Tanzania, Uganda, Burundi, utöver Sydsudan) ska underteckna det innan alla parter ratificerar det.

När avtalet träder i kraft kommer avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC att ge omedelbar tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för all export från EAC, kombinerat med delvis och gradvis öppnande av EAC-marknaden för import från EU.

Avtalet innehåller också detaljerade bestämmelser om ursprungsregler och sanitära och fytosanitära åtgärder. Den förbjuder omotiverade eller diskriminerande begränsningar av import och export och bidrar på så sätt till EAC:s insatser för att undanröja icke-tariffära hinder inom handeln inom GD Utbildning och kultur.

Kapitlen om jordbruk och fiske syftar dessutom till att stärka samarbetet om hållbar resursanvändning. Parterna åtar sig också att fortsätta förhandlingarna om handel med tjänster och handelsrelaterade bestämmelser för hållbar utveckling, konkurrenspolitik, investeringar och utveckling av den privata sektorn, immateriella rättigheter och öppenhet vid offentlig upphandling.

De stödmottagande länderna

 • Burundi – Pågående att underteckna. Omfattas av systemet ”Allt utom vapen”.
 • Kenya – Undertecknad och ratificerat EPA. Omfattas inte av EBA. Har tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad.
 • Rwanda – Undertecknat avtalet om ekonomiskt partnerskap. Omfattas av EBA.
 • Tanzania – väntar på undertecknande. Omfattas av EBA.
 • Uganda – väntar på undertecknande. Omfattas av EBA.
 • Södra Soudan – Did deltar inte i förhandlingarna, eftersom det blev medlem i EAC 2016. Kan ansluta sig till avtalet när det träder i kraft. Är inte medlem i WTO. Omfattas av EBA.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för EAC-länderna

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC innehåller bestämmelser om asymmetrier till förmån för EAC-länderna, t.ex. undantaget för känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler och särskilda skyddsåtgärder för jordbruk, livsmedelssäkerhet och skydd av nyetablerade industrier.

 • Medan EU-marknaderna öppnas omedelbart och helt öppnas, öppnas marknaden för EAC-marknaden delvis och gradvis för import från EU, med fullt beaktande av skillnaderna i utvecklingsnivå.

Tariffer

 • EU kommer att bevilja 100 % tull- och kvotfritt tillträde till all import från EAC-länderna. Tillgången till EU-marknaden är permanent, fullständig och gratis för alla
 • EAC-länderna gradvis avvecklar 82,6 % av tullarna, över 15–25 år. Känsliga produkter är helt uteslutna från liberalisering, inbegripet olika jordbruksprodukter, vin och spritdrycker, kemikalier, plast, pappersbaserat papper, textilier och kläder, skodon, keramiska produkter, glasvaror, varor av oädel metall och fordon är
 • Om importen av vissa av EU:s varor plötsligt skulle öka kan EAC-länderna vidta skyddsåtgärder, t.ex. importkvoter, och tullar kan återinföras.
 • Begränsningar införs för eventuella ytterligare exportavgifter på råvaror och obearbetade livsmedel. Följaktligen kommer EAC:s medlemmar endast att kunna införa nya exportskatter efter att ha underrättat EU och under en begränsad tid.
 • Använd din handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och avgifter för din särskilda produkt, med hänsyn tagen till ursprungslandet och destinationslandet. Kontakta tullmyndigheterna i tveksamma fall.

Ursprungsregler

Flexibla ursprungsregler gör det möjligt för EAC-länderna att exportera produkter med insatsvaror från andra länder, särskilt inom nyckelsektorer – jordbruk, fiske, textilier och kläder. En textilprodukt kan till exempel importeras tullfritt till EU om minst ett led i dess tillverkning, t.ex. vävning eller stickning, har skett i ett EPA-land.

Innan du exporterar/importerar, se till att du

Tolerans

De toleranser som ingår i avtalet om ekonomiskt partnerskap är mildare än de normala. De är till 15 % i priset fritt fabrik för slutprodukten, i stället för 10 % i de flesta av EU:s avtal. För textil- och beklädnadsprodukter ska särskilda toleranser gälla.

Kumulering

Avtalet omfattar följande typer av kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal och full kumulation med ULT och AVS-länderna på vissa villkor.
 • Kumulation med angränsande utvecklingsländer, på vissa villkor.

Direkt transport

Direkta transporter måste styrkas för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning kan begäras för material som tidigare importerats för vidare bearbetning och sedan exporterats till ett land som har undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU.

Fartygsförhållanden

Fisk som fångats i öppet hav och i EAC-ländernas exklusiva ekonomiska zon kan anses ha sitt ursprung i ett EAC-land endast när den fångas av fartyg som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier hänför sig till platsen för registrering av ett fartyg, den flagg under vilken fartyget ”seglar,” och deras ägare.

Det finns inget specifikt krav på besättningens, befälhavares eller officerares nationalitet. Dessa krav, som fanns i det ursprungliga Cotonouavtalet, har nu tagits bort för att göra det lättare att ge ursprungsstatus åt fisk som fångats av EPA-länder.

Produktspecifika ursprungsregler

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Ta del av de tekniska krav, regler och förfaranden [link] som varor måste uppfylla för att importeras till Europeiska unionen.
 • Söka efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i databasen My Trade.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

Tullklareringshandlingar och tullförfaranden

Ursprungsintyg

 • För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för tullmyndigheterna att dina produkter har ursprungsstatus liksom eventuella andra krav.

Tullmyndigheterna kan dra tillbaka sin status som godkänd exportör vid missbruk. Kontakta din tullmyndighet för att ta reda på mer om förfarandena.

 • För att vara berättigade till förmånstullsatser måste produkter med ursprung i EAC-länderna åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen
  • Varucertifikat EUR.1 — utfärdat av exportlandets tullmyndigheter. Exportören (eller det behöriga ombudet) som ansöker om ett intyg måste vara beredd att lämna in handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus och att de uppfyller de övriga kraven i protokollet om ursprungsregler.
  • En fakturadeklaration – utfärdad av en exportör: för sändningar som värderas högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer för sändningar av vilket värde som helst. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

Andra handlingar

 • Läs om andra tullklareringshandlingar och förfaranden som behövs för import till EU.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Annat (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Konkurrens

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportbidragen för alla produkter som exporteras till alla länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • EU har minimerat åtgärder med produktions- och handelssnedvridande åtgärder
 • Kapitlet om jordbruk garanterar att EU inte kommer att tillämpa exportsubventioner ens i tider av marknadskris.
 • Om den lokala industrin hotas på grund av importökningar från Europa är det enligt EPA möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling

 • Kapitlet om jordbruk är inriktat på hållbar jordbruksutveckling, inbegripet tryggad livsmedelsförsörjning, landsbygdsutveckling och fattigdomsminskning i Östafrikanska gemenskapen. Det förbinder parterna att föra en fördjupad politisk dialog om jordbruk och livsmedelstrygghet, inbegripet öppenhet när det gäller deras respektive nationella politik.
 • Kapitlet om fiske stärker samarbetet om hållbart utnyttjande av fiskeresurserna, t.ex. resursbedömning och förvaltning. övervakning av de miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna. överensstämmelse med gällande nationella lagar och relevanta internationella instrument. effektiv kontroll och övervakning för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.
 • Kapitlet om ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete syftar till att öka konkurrenskraften för EAC:s ekonomier, bygga upp försörjningskapaciteten och på ett smidigt sätt hjälpa EAC-medlemmarna att genomföra avtalet.
 • Avtalet om ekonomiskt partnerskap har ett nära samband med Cotonouavtalet och dess väsentliga delar, såsom mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Regional integration

EPA är lika mycket som handel med EAC-länderna eftersom det handlar om handel med EU.

 • Avtalen om ekonomiskt partnerskap förbjuder omotiverade eller diskriminerande begränsningar av import och export, vilket bidrar till EAC:s insatser för att undanröja icke-tariffära hinder inom handeln inom GD Utbildning och kultur.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU ger stöd som kommer att finansieras genom befintliga instrument, främst EU:s utvecklingsbudget och Europeiska utvecklingsfonden (EUF), genom Aid for Trade.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar