ØPA — Det Østafrikanske Fællesskab

ØPA'en mellem EU og ØAF vil gøre det lettere for borgere og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og fremme udviklingen i Østafrika. Find ud af, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA) med 6 afrikanske lande snart kan gavne din handel.

Et overblik

ØAF er et af de mest integrerede regionale økonomiske fællesskaber i Den Afrikanske Union. Det er en toldunion, hvor de fleste varer og tjenesteydelser handles toldfrit mellem medlemsstaterne og har en fælles ekstern toldtarif med tredjelande. Som et fælles marked kan personer, varer, tjenesteydelser og kapital bevæge sig frit. Desuden planlægger ØAF at oprette en monetær union i 2023 og presse på for en tættere politisk integration.

Forhandlingerne om ØPA'en mellem EU og ØAF blev afsluttet med et positivt resultat i oktober 2014. Aftalen er allerede blevet undertegnet af Kenya, Rwanda og alle EU's medlemsstater. Ikrafttrædelsen afventer stadig undertegnelsen af de øvrige ØAF-medlemsstater (Tanzania, Uganda, Burundi og Sydsudan), inden alle parter har ratificeret dem.

Når den træder i kraft, vil ØPA'en mellem EU og ØAF give øjeblikkelig told- og kvotefri adgang til EU-markedet for al ØAF-eksport kombineret med en delvis og gradvis åbning af ØAF-markedet for import fra EU.

Aftalen indeholder også detaljerede bestemmelser om oprindelsesregler og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger. Den forbyder uberettigede eller diskriminerende restriktioner på import og eksport og bidrager dermed til ØAF's bestræbelser på at fjerne ikke-toldmæssige hindringer i samhandelen inden for ØAF.

Desuden har kapitlerne om landbrug og fiskeri til formål at styrke samarbejdet om bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Parterne forpligter sig også til yderligere forhandlinger om handel med tjenesteydelser og handelsrelaterede regler vedrørende bæredygtig udvikling, konkurrencepolitik, investeringer og udvikling af den private sektor, intellektuelle ejendomsrettigheder og gennemsigtighed i offentlige indkøb.

Begunstigede lande

 • Burundi — afventer undertegnelse. Er omfattet af "alt undtagen våben" -ordningen (EBA).
 • Kenya — Undertegnede og ratificerede ØPA'en. Ikke omfattet af EBA. Har told- og kvotefri adgang til EU-markedet.
 • Rwanda — Undertegnede ØPA'en. Omfattet af EBA.
 • Tanzania — afventer undertegnelse. Omfattet af EBA.
 • Uganda — afventer undertegnelse. Omfattet af EBA.
 • South Soudan — Did deltager ikke i forhandlinger, da det blev medlem af ØAF i 2016. Kan tilslutte sig aftalen, når den træder i kraft. Er ikke medlem af WTO. Omfattet af EBA.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for ØAF-landene

ØPA'en mellem EU og ØAF indeholder bestemmelser om asymmetri til fordel for ØAF-landene, såsom udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

 • Mens EU's markeder åbnes øjeblikkeligt og fuldstændigt, åbner ØAF-markedet delvist og gradvist for import fra EU under fuld hensyntagen til forskellene i udviklingsniveauer.

Tariffer

 • EU vil give 100 % told- og kvotefri adgang til al import fra ØAF-lande. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle
 • ØAF-landene udfase 82,6 % af tolden gradvist over 15-25 år. Følsomme produkter er helt udelukket fra liberalisering, herunder forskellige landbrugsprodukter, vin og spiritus, kemikalier, plast, træbaseret papir, tekstiler og beklædning, fodtøj, keramiske produkter, glasvarer, varer af uædle metaller og køretøjer
 • Hvis importen af visse EU-varer til østpartnerskabslandene pludselig stiger, kan ØAF-landene anvende beskyttelsesforanstaltninger såsom importkontingenter og genindførelse af told.
 • Der indføres grænser for eventuelle yderligere eksportafgifter på råvarer og uforarbejdede fødevarer. ØAF's medlemmer vil derfor først kunne pålægge nye eksportafgifter efter anmeldelse til EU og i en begrænset periode.
 • Brug søgefunktionen Min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og toldsatser for dit specifikke produkt under hensyntagen til oprindelses- og bestemmelseslandet. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne findes nedenfor.

Fleksible oprindelsesregler gør det muligt for ØAF-landene at eksportere produkter med input fra andre lande, navnlig i nøglesektorer — landbrug, fiskeri, tekstiler og beklædning. F.eks. kan et tekstilprodukt indføres toldfrit i EU, hvis mindst ét trin i produktionen — f.eks. vævning eller strikning — fandt sted i et ØPA-land.

Tolerance

De tolerancer, der er medtaget i ØPA'en, er mere lempelige end de sædvanlige. De beløber sig til 15 % i prisen ab fabrik på det endelige produkt i stedet for 10 %, der er forudset i de fleste af EU's aftaler. Der gælder specifikke tolerancer for tekstil og beklædning.

Kumulation

ØPA'en omfatter følgende typer kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal og fuldstændig kumulation med OLT'er og AVS-lande på visse betingelser.
 • Kumulation med nabolande på visse betingelser.

Direkte transport

Bevis for direkte transport skal forelægges toldmyndighederne i importlandet.

Toldgodtgørelse

Der kan anmodes om tilbagebetaling af told på materialer, der tidligere er blevet importeret med henblik på yderligere forarbejdning og derefter eksporteret til et land, der har undertegnet en ØPA med EU.

Fartøjsbetingelser

Fisk, der er fanget på åbent hav og i ØAF-landenes eksklusive økonomiske zoner, kan kun anses for at have oprindelse i et ØAF-land, når de fanges af fartøjer, der opfylder visse kriterier. Disse kriterier henviser til et fartøjs registreringssted, til det flag, under hvilket de "sejler", og til deres ejerskab.

Der er ikke noget specifikt krav om besætningens, skibsførernes eller officerernes nationalitet. Disse krav, som fandtes i den oprindelige Cotonouaftale, er nu blevet fjernet for at gøre det lettere at give fisk fanget af ØPA-lande oprindelsesstatus.

Produktspecifikke oprindelsesregler

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • Læs om de tekniske krav, regler og procedurer [link], som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i databasen My Trade Assistant.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Oprindelsesbevis

 • For at blive godkendt eksportør skal du over for toldmyndighederne kunne bevise, at dine produkter har oprindelsesstatus, og alle andre krav, de måtte pålægge.

Toldmyndighederne kan inddrage din status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug. Kontakt dine toldmyndigheder for at få mere at vide om procedurerne.

 • For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i ØAF-lande ledsages af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Det kan enten være:
  • et varecertifikat EUR.1 udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal på anmodning kunne fremlægge dokumentation for de pågældende produkters oprindelsesstatus og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.
  • en fakturaerklæring — udstedt af enhver eksportør for sendinger til en værdi af højst 6,000 EUR eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være rede til at indsende dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus.

Andre dokumenter

 • Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige kontrakter

Investeringer

Andre (konkurrence, handel og bæredygtig udvikling)

Udvælgelsesprøve

 • Siden 2014 har EU indstillet eksportsubsidierne for alle varer, der eksporteres til alle ØPA-lande.
 • EU har minimeret foranstaltningerne med produktion og handelsforvridning
 • Kapitlet om landbrug garanterer, at EU ikke vil anvende eksportsubsidier, selv i tider med markedskrise.
 • Hvis den lokale industri trues på grund af stigende import fra Europa, giver ØPA'en mulighed for at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorerne og ØAF's nyoprettede industri.

Bæredygtig udvikling

 • Kapitlet om landbrug er rettet mod bæredygtig udvikling af landbruget, herunder fødevaresikkerhed, udvikling af landdistrikter og fattigdomsbekæmpelse i ØAF. Det forpligter parterne til at uddybe den politiske dialog om landbrug og fødevaresikkerhed, herunder gennemsigtighed med hensyn til deres respektive nationale politikker.
 • Kapitlet om fiskeri styrker samarbejdet om bæredygtig udnyttelse af ressourcerne på fiskeriområdet, f.eks. ressourcevurdering og -forvaltning. overvågning af miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger overensstemmelse med gældende national lovgivning og relevante internationale instrumenter effektiv kontrol og overvågning med henblik på bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
 • Kapitlet om økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde har til formål at styrke ØAF-økonomiernes konkurrenceevne, opbygge forsyningskapacitet og bistå ØAF-medlemmerne med en gnidningsløs gennemførelse af ØPA'en.
 • ØPA'en er tæt knyttet til Cotonouaftalen og dens væsentlige elementer såsom menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

Regional integration

ØPA'en handler lige så meget om handel mellem ØAF-landene som om handel med EU.

 • ØPA'en forbyder uberettigede eller diskriminerende restriktioner på import og eksport, hvilket bidrager til ØAF's bestræbelser på at udrydde ikke-toldmæssige hindringer i samhandelen inden for ØAF.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU yder støtte, som vil blive finansieret gennem eksisterende instrumenter, hovedsagelig EU's udviklingsbudget og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), gennem Aid for Trade.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side: