EPA – Východoafrické společenství

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Východoafrickým společenstvím usnadní lidem a podnikům ze dvou regionů investovat do vzájemných vztahů a vzájemného obchodu a podněcovat rozvoj ve východní Africe. Naučte se, jak by dohody o hospodářském partnerství (EPA) EU se 6 africkými státy mohly mít brzy prospěch z obchodu.

Ve stručnosti

EAC je jednou z nejvíce integrovaných regionálních hospodářských společenství Africké unie. Jedná se o celní unii, přičemž většina zboží a služeb je osvobozena od daně mezi členskými státy a má společný vnější celní sazebník se třetími zeměmi. Jako společný trh se mohou volně pohybovat osoby, zboží, služby a kapitál. Kromě toho plánuje Východoafrické společenství v roce 2023 vytvořit měnovou unii a usilovat o užší politickou integraci.

Jednání o dohodě o hospodářském partnerství s Východoafrickým společenstvím (EAC) byla úspěšně uzavřena v říjnu 2014. Dohoda již byla podepsána Keňou, Rwandou a všemi členskými státy EU. Před ratifikací všemi stranami je vstup v platnost ještě před podpisem ostatními členskými státy EAC (Tanzánie, Uganda, Burundi, kromě Jižního Súdánu).

Po vstupu dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Východoafrickým společenstvím (EAC) v platnost zajistí bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro všechny vývozy z EAC, a to v kombinaci s částečným a postupným otevíráním trhu s Východoafrickým společenstvím (EAC) na dovozu z EU.

Dohoda rovněž obsahuje podrobná ustanovení o pravidlech původu a sanitárních a fytosanitárních opatřeních. Zakazuje neodůvodněná nebo diskriminační omezení dovozu a vývozu, což napomáhá snahám EAC odstranit necelní překážky obchodu v rámci EAC.

Cílem kapitol týkajících se zemědělství a rybolovu je dále posílit spolupráci v oblasti udržitelného využívání zdrojů. Strany se rovněž zavazují k dalším jednáním o obchodu službami a pravidlech v oblasti obchodu, která se zabývají udržitelným rozvojem, politikou hospodářské soutěže, investicemi a rozvojem soukromého sektoru, právy duševního vlastnictví a transparentností při zadávání veřejných zakázek.

Přijímající země

 • Burundi – čeká se na podpis. Vztahuje se na něj režim „Vše kromě zbraní“ (EBA).
 • Keňa – podepsaná a ratifikovala dohodu o hospodářském partnerství. Nevztahuje se na něj orgán EBA. Má bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU.
 • Rwanda – podpis dohody o hospodářském partnerství. Pokryto orgánem EBA.
 • Tanzánie – čeká se na podpis. Pokryto orgánem EBA.
 • Uganda – čeká se na podpis. Pokryto orgánem EBA.
 • South Soudan – Did se neúčastní jednání, jak se připojila k EAC v roce 2016. Může se k dohodě připojit, jakmile vstoupí v platnost. Není členem WTO. Pokryto orgánem EBA.

Asymetrická ustanovení ve prospěch států EAC

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Východoafrickým společenstvím (EAC) obsahuje ustanovení o asymetrií ve prospěch zemí EAC, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá liberalizační období, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření v oblasti zemědělství, bezpečnosti potravin a ochrany dětí.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, trh s Východoafrickým společenstvím se otevírá částečně a postupně dovozu z EU, přičemž plně zohledňuje rozdíly v úrovni rozvoje.

Tarify

 • EU poskytne 100 % bezcelní a bezkvótový přístup na veškerý dovoz pocházející ze zemí EAC. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny
 • Země EAC postupně ruší 82,6 % cel, a to po dobu 15 až 25 let. Citlivé produkty jsou zcela vyloučeny z liberalizace, včetně různých zemědělských produktů, vín a lihovin, chemických látek, plastů, dřeva na bázi dřeva, textilu a oděvů, obuvi, keramických výrobků, skleněných výrobků, výrobků z obecných kovů a vozidel.
 • Pokud náhle vzniknou dovozy některých výrobků z EU do zemí Východního partnerství, mohou země Východoafrického společenství uplatňovat ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a znovuzavedení cel.
 • Jsou stanovena omezení možných dodatečných vývozních daní na suroviny a nezpracované potraviny. Členové Východoafrického společenství proto budou moci uvalit nové vývozní daně až poté, co oznámí EU a na omezenou dobu.
 • Použijte funkci vyhledávání v oddíle My Trade Assistant, kde naleznete přesné informace o povinnostech a tarifech pro Váš konkrétní produkt, s ohledem na jeho zemi původu a místo určení. V případě pochybností se obraťte na celní orgány ve vaší zemi.

Pravidla původu

Pružná pravidla původu umožňují zemím EAC vyvážet produkty se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích – zemědělství, rybolov, textil a oděvy. Například textilní výrobek může vstoupit do EU bez cla, pokud v zemi EPA proběhla alespoň jedna etapa jeho výroby, například tkaní nebo pletení.

Před vývozem/dovozem se ujistěte, že:

 • Zkontrolujte si pravidla původu, která se vztahují na Váš konkrétní produkt v vyhledávací formuláři „My Trade Assist „.
 • Obraťte se na celní orgány ve vaší zemi.

Tolerance

Tolerance zahrnuté v dohodě o hospodářském partnerství jsou méně přísné než obvyklé tolerance. Dosahují 15 % ceny produktu ze závodu ze závodu, místo 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Pro textil a oděvy se použijí zvláštní tolerance.

Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální a diagonální kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Náhradu lze uplatnit u cla zaplaceného z materiálů, které byly předtím dovezeny za účelem dalšího zpracování a poté vyvezeny do země, která podepsala dohodu o hospodářském partnerství s EU.

Podmínky pro plavidla

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučné ekonomické zóně zemí EAC lze považovat za pocházející ze země EAC pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se vztahují na místo registrace plavidla, na vlajku, pod kterou plují, a na jejich vlastnictví.

Neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo předávání údajů o původu ryb ulovených zeměmi, na něž se vztahuje dohoda o hospodářském partnerství.

Specifická pravidla původu produktu

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy [link], které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Hledat konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na Váš výrobek a jeho zemi původu v databázi asistentky („My Trade Assistance „).

Sanitární a fytosanitární požadavky

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

 • Abyste se stali schváleným vývozcem, musíte být schopni celním orgánům prokázat status původu svých výrobků, jakož i veškeré další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby mohly produkty pocházející ze zemí EAC získat preferenční celní sazby, musí být doprovázeny dokladem o původu. Doklad o původu je platný po dobu 10 měsíců. Může se jednat o:
  • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na vyžádání dokumenty dokládající status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • Prohlášení na faktuře, které vystavuje kterýkoli vývozce pro zásilky v hodnotě nejvýše 6,000 EUR nebo schválené vývozce pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit dokumenty dokládající status původu vašich výrobků.

Jiné dokumenty

 • Seznamte se s dalšími dokumenty a postupy celního odbavení, které jsou nutné pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, SBH)

Soutěž

 • Od roku 2014 zastavila EU vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do všech zemí dohody o hospodářském partnerství.
 • EU minimalizovala opatření spojená s výrobou a obchodem s nimi
 • Kapitola věnovaná zemědělství zaručuje, že EU nebude uplatňovat vývozní subvence, a to ani v době krize na trhu.
 • Pokud je místní průmysl ohrožen kvůli nárůstu dovozu z Evropy, umožňuje dohoda o hospodářském partnerství opatření na ochranu průmyslových odvětví a kojeneckého průmyslu EAC.

Udržitelný rozvoj

 • Kapitola věnovaná zemědělství je zaměřena na udržitelný rozvoj zemědělství, včetně bezpečnosti potravin, rozvoje venkova a snižování chudoby v EAC. Zavazuje strany k prohloubenému dialogu o politice v oblasti zemědělství a zajišťování potravin, včetně transparentnosti, pokud jde o jejich vnitrostátní politiky.
 • Kapitola o rybolovu posiluje spolupráci v oblasti udržitelného využívání zdrojů v oblasti rybolovu, jako je posuzování a řízení zdrojů; monitorování environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů; soulad se stávajícími vnitrostátními právními předpisy a příslušnými mezinárodními nástroji; účinnou kontrolu a dohled v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;
 • Cílem kapitoly o hospodářské a rozvojové spolupráci je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik států EAC, budování kapacit pro zásobování a pomoc členům EAC při provádění dohody o hospodářském partnerství;
 • Dohoda EPA úzce souvisí s dohodou z Cotonou a jejími základními prvky, jako jsou lidská práva, demokracie a právní stát;

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství se týká obchodu s EU stejně jako obchod mezi zeměmi Východoafrického společenství.

 • Dohoda o hospodářském partnerství zakazuje neodůvodněná nebo diskriminační omezení dovozu a vývozu, což přispívá k úsilí Východoafrického společenství o vymýcení necelních překážek obchodu uvnitř Společenství.

Budování kapacit a technická pomoc

EU poskytuje prostřednictvím pomoci v oblasti obchodu podporu, která bude financována prostřednictvím stávajících nástrojů, zejména z rozpočtu EU pro rozvoj a Evropského rozvojového fondu (ERF).

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy