Acordurile de parteneriat economic (APE)

Aflați mai multe despre acordurile de parteneriat economic (APE) ale UE cu partenerii din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP).

Pe scurt

Acordurile de parteneriat economic (APE) sunt acorduri comerciale și de dezvoltare negociate între UE și țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP). Acestea deschid piețele UE pe deplin și imediat, în timp ce partenerii ACP se deschid doar parțial pentru importurile UE, în cursul perioadelor de tranziție.

Acordurile APE:

 • sunt un proces care datează de la semnarea Acordului de la Cotonou.
 • sunt „adaptate” în funcție de circumstanțele regionale specifice.
 • sunt acorduri compatibile cu OMC, dar depășesc acordurile convenționale de liber schimb, concentrându-se asupra dezvoltării ACP, ținând seama de circumstanțele socioeconomice ale acestora și incluzând cooperarea și asistența pentru a ajuta țările ACP să beneficieze de aceste acorduri.
 • asigurarea domeniului de aplicare pentru o cooperare comercială extinsă în domenii precum normele sanitare și alte standarde.
 • crearea unor instituții comune care să monitorizeze punerea în aplicare a acordurilor și să abordeze aspectele comerciale într-un mod cooperativ.
 • sunt concepute pentru a fi vectori ai schimbării, care vor contribui la relansarea reformei și la buna guvernanță economică. Acest lucru va ajuta partenerii ACP să atragă investiții și să stimuleze creșterea economică a acestora.

Țări beneficiare

În ansamblu, 32 de țări ACP pun deja în aplicare APE, în 7 regiuni:

Două regiuni din Africa – Africa de Vest și Comunitatea Africii de Est (EAC) – nu și-au finalizat încă procesele de semnare, în timp ce statele membre ale UE și 15 din 16 de țări din Africa de Vest și 2 din 5 de țări EAC au semnat aceste APE regionale.

A se vedea o prezentare generală a punerii în aplicare a APE în diferite țări partenere.

Dispoziții asimetrice în favoarea țărilor ACP

APE prevăd dispoziții privind asimetriile în favoarea țărilor ACP, cum ar fi excluderea produselor sensibile de la liberalizare, perioade lungi de liberalizare, reguli de origine flexibile și garanții și măsuri speciale pentru agricultură, securitatea alimentară și protecția industriei incipiente.

 • În timp ce piețele UE sunt deschise imediat și complet, ACP au la dispoziție 15 ani pentru a fi deschise importurilor UE (cu protecție pentru importurile sensibile) și până la 25 ani în cazuri excepționale. În plus, producătorii a 20 % dintre cele mai sensibile bunuri vor beneficia de o protecție permanentă împotriva concurenței.

Tarife

 • UE acordă taxe vamale și cote zero importurilor care provin din țările ACP. Accesul pe piața UE este permanent, complet și gratuit pentru toate produsele din EPA
 • Țările ACP elimină treptat taxele vamale, pe o perioadă de 15-25 ani. Produsele sensibile, cum ar fi produsele alimentare, pot fi excluse în totalitate de la liberalizare. În cazul în care importurile anumitor mărfuri din UE în țările ACP cresc brusc, se aplică măsuri de salvgardare, cum ar fi contingentele de import. Unele APE permit țărilor ACP să impună noi taxe din motive specifice legate de dezvoltare.
 • Utilizați opțiunea de căutare a asistentului meu pentru a găsi informații exacte privind taxele și tarifele pentru produsul dumneavoastră specific, luând în considerare țara de origine și de destinație a acestuia. Dacă aveți îndoieli, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

Reguli de origine

 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Regulile de origine flexibile permit țărilor ACP să exporte produse cu factori de producție din alte țări, în special în sectoare-cheie – agricultură, pescuit, textile și îmbrăcăminte. De exemplu, un produs textil poate intra în UE cu scutire de taxe vamale dacă cel puțin o etapă a producției sale – cum ar fi țeserea sau tricotarea – a avut loc într-o țară APE.

Toleranță

Toleranțele incluse în APE sunt mai permisive decât cele obișnuite. Acestea se ridică la 15 % din prețul franco fabrică al produsului final, în loc de 10 % prevăzute în majoritatea acordurilor UE. Pentru textile și îmbrăcăminte, se aplică toleranțe specifice.

Cumul

Dispozițiile generale ale APE includ următoarele tipuri de cumul:

 • Cumulul bilateral cu UE
 • Cumulul diagonal și cumulul integral cu TTPM și țările ACP. Pot exista diferențe între dispozițiile aplicabile în diferitele APE. Vă rugăm să verificați dispozițiile relevante pentru fiecare APE. În majoritatea APE puse în aplicare, cumularea cu toate țările ACP (astfel cum este definită în fiecare APE) se va aplica numai dacă:
  • țările care participă la dobândirea caracterului originar au încheiat acorduri de cooperare administrativă;
  • inputurile și produsele finale au dobândit caracter originar prin aplicarea acelorași reguli de origine ca cele incluse în APE.
 • Cumulul cu țările în curs de dezvoltare învecinate. Materialele originare dintr-o țară în curs de dezvoltare învecinată (care aparțin unei entități geografice coerente), altele decât un stat ACP, pot fi considerate materiale originare din statele APE atunci când sunt încorporate într-un produs obținut acolo. Menționăm că:
  • Lista a ceea ce este considerat țară învecinată este anexată la fiecare protocol.
  • Pentru ca acest tip de cumul să se aplice, el trebuie solicitat de țările APE.
  • În acest caz, regulile de origine aplicabile factorilor de producție provenind din țările învecinate sunt definite în fiecare APE.

Pentru APE cu SADC care se aplică cu titlu provizoriu începând cu 16/9/2016, există alte două tipuri de cumul care înlocuiesc dispozițiile referitoare la cumul cu țările în curs de dezvoltare învecinate. Acestea sunt:

 • Cumulul în ceea ce privește materialele care fac obiectul scutirii de taxe vamale în Uniunea Europeană în temeiul clauzei națiunii celei mai favorizate (MFN)
 • Cumulul în ceea ce privește materialele originare din alte țări care beneficiază de acces preferențial și fără contingente în Uniunea Europeană

În practică, cele de mai sus permit țărilor părți la APE din SADC să cumuleze originea pentru toate materialele care pot fi importate în UE cu taxe vamale zero (acest lucru se întâmplă fie prin intermediul unui regim preferențial cu UE – inclusiv prin SPG –, fie pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate). Astfel, pentru țările semnatare ale APE se stabilește un „cumul global” pentru materialele cu taxe vamale zero, indiferent de originea acestora.

Transport direct

Dovada transportului direct trebuie adusă la autoritățile vamale ale țării importatoare.

Se aplică transportul direct între un stat din Africa de Est și de Sud (ESA) și UE (sau pe teritoriul celorlalte țări menționate în articolele privind cumulul). Produsele originare pot fi transportate prin conducte prin alte teritorii decât cel al unui stat AES sau al UE.

Se aplică transportul direct între un stat din Pacific și UE (sau pe teritoriul celorlalte țări menționate la articolele privind cumulul). Același principiu se aplică transportului de mărfuri între statele Cariforum și UE.

Pentru APE SADC, condițiile mai stricte ale dispoziției privind „transportul direct” se înlocuiesc cu un nou sistem denumit „nemodificare”. Regula nemodificării permite transbordarea, depozitarea și divizarea transporturilor pe teritoriul țărilor terțe.

Rambursarea drepturilor

Aceasta înseamnă că se poate solicita rambursarea taxelor plătite pentru materialele care au fost importate anterior pentru prelucrare ulterioară și apoi exportate către o țară care a semnat un acord de parteneriat economic cu UE.

Condiții pentru nave

Peștele capturat în marea liberă și în zonele economice exclusive ale țărilor APE poate fi considerat ca fiind originar dintr-o țară APE numai atunci când este capturat de nave care îndeplinesc anumite criterii. Aceste criterii se referă la locul de înmatriculare a unei nave, la pavilionul sub care navighează și la proprietatea acesteia.

Vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu regulile de origine APE, nu există nicio cerință specifică privind naționalitatea echipajului, a comandanților sau a ofițerilor. Aceste cerințe, care figurau în Acordul inițial de la Cotonou, au fost eliminate pentru a facilita acordarea originii pentru peștele capturat de țările APE.

Datorită dispozițiilor privind cumulul, aceste condiții pot fi îndeplinite de diferite state APE.

Reguli de origine specifice produsului

Normele specifice produselor sunt incluse în anexa II la fiecare protocol. Cu toate acestea, pentru unele APE, unele norme mai relaxate sunt incluse în anexa 2A.

Utilizați opțiunea de căutare a asistentului meu pentru a găsi regulile aplicabile produsului dumneavoastră specific, în funcție de țara de origine și de țara de destinație.

Derogări

În plus față de aceste dispoziții, au fost acordate derogări de la regula specifică a unui produs în temeiul mai multor APE. De exemplu, APE Cariforum a acordat o derogare Republicii Dominicane (a se vedea APE Cariforum pentru norme specifice pentru articole de îmbrăcăminte), APE cu ESA și, respectiv, Pacific au acordat unul pentruconservele de ton (a se vedea APE cu AES pentru norme specifice pentru conservele de ton) și, în cele din urmă, țările părți la APE din SADC au primit derogări în mai multe domenii, inclusiv în ceea ce privește tonul și homarul. (a se vedea pentru Namibia o regulă specifică pentru tonul alb și pentru Mozambic ca regulă specifică pentru creveți, creveți și homari).

Dovezi de origine

 • Pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să puteți dovedi autorităților vamale din țara dumneavoastră caracterul originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care acestea le-ar putea impune.

Autoritățile vamale vă pot retrage statutul de exportator autorizat în caz de utilizare abuzivă. Pentru a afla mai multe despre proceduri, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

 • Pentru a beneficia de taxe preferențiale, produsele originare din țările APE trebuie să fie însoțite de o dovadă de origine. Dovada de origine rămâne valabilă timp de 10 luni. Aceasta poate fi fie
  • un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 – eliberat de autoritățile vamale din țara exportatoare. Exportatorul (sau reprezentantul autorizat) care solicită un certificat trebuie să fie pregătit să prezinte, la cerere, documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză și să îndeplinească celelalte cerințe din Protocolul privind regulile de origine.
  • o declarație pe factură – emisă de orice exportator, pentru transporturi cu o valoare mai mică sau egală cu 6 000 EUR, sau de exportatori autorizați, pentru transporturi de orice valoare
 • Atunci când completați o declarație pe factură, trebuie să fiți pregătit să prezentați documente care să ateste caracterul originar al produselor dumneavoastră și să îndepliniți celelalte condiții prevăzute în Protocolul privind regulile de origine.

 

Modelele corespunzătoare ale certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 și ale declarației pe factură pot fi găsite în fiecare acord APE, ca anexe la protocolul privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

 • Aflați mai multe despre cerințele tehnice, normele și procedurile pe care mărfurile trebuie să le îndeplinească pentru a fi importate în Uniunea Europeană.
 • Căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dumneavoastră și țării sale de origine în baza de date a asistentului comercial. Pentrua vizualiza cerințele referitoare la produsul dumneavoastră va trebui să identificați mai întâi codul său vamal. Dacă nu cunoașteți codul vamal, îl puteți căuta după denumirea produsului dumneavoastră în motorul de căutare încorporat.

Cerințe în materie de sănătate și siguranță SPU

 • Aflați mai multe despre standardele sanitare, de siguranță, sanitare și fitosanitare (SPS) pe care mărfurile trebuie să le îndeplinească pentru a fi importate în Uniunea Europeană.
 • Căutați normele sanitare, de siguranță și SPS aplicabile produsului dumneavoastră și țării sale de origine în baza de date a asistentului comercial. Pentrua vizualiza cerințele referitoare la produsul dumneavoastră va trebui să identificați mai întâi codul său vamal. Dacă nu știți codul vamal, îl puteți căuta după numele produsului, cu ajutorul motorului de căutare integrat.

Documente și proceduri de vămuire

Proceduri pentru dovedirea și verificarea originii

Pentru o descriere a modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita un tarif preferențial și a regulilor referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea de mai sus privind regulile de origine.  

Alte documente

Aflați mai multe despre alte documente și proceduri de vămuire necesare pentru importul în Uniunea Europeană.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

Comerțul cu servicii

Achiziții publice

Investițiile

Altele (concurență, CDD)

Concurență

 • Din 2014, UE a încetat subvențiile la export pentru toate produsele exportate către țările APE.
 • UE a redus la minimum măsurile prin care producția și denaturarea comerțului
 • În cazul în care industria locală este amenințată din cauza creșterii importurilor din Europa, APE permit declanșarea unor măsuri de protejare a sectoarelor industriale și a industriilor incipiente.

Dezvoltarea durabilă

APE se bazează în mod explicit pe elementele „esențiale și fundamentale” prevăzute înAcordul de la Cotonou, și anume drepturile omului, principiile democratice, statul de drept și buna guvernanță. Astfel, acordurile de parteneriat economic conțin unele dintre cele mai puternice formulări privind drepturile și dezvoltarea durabilă disponibile în acordurile UE.

 • „Clauza de neexecutare” înseamnă că „măsurile corespunzătoare” (astfel cum sunt prevăzute în Acordul de la Cotonou) pot fi luate în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile cu privire la elementele esențiale. Aceasta poate include suspendarea beneficiilor comerciale.
 • Instituțiile comune APE au sarcina de a monitoriza și evalua impactul punerii în aplicare a APE asupra dezvoltării durabile a părților. În conformitate cu Acordul de la Cotonou, există un rol clar pentru societatea civilă și membrii parlamentului.

Integrare regională

APE urmăresc să contribuie la integrarea economică regională. Clauzele preferențiale regionale din APE prevăd că țările din aceeași regiune își oferă reciproc cel puțin aceleași avantaje ca și UE.

Prin urmare, APE se referă atât la comerțul dintre țările care fac obiectul unui APE, cât și la comerțul cu UE.

 • UE oferă asistență pentru dezvoltare și măsuri de consolidare a capacităților comerciale pentru a sprijini fermierii ACP să respecte standardele sanitare, fitosanitare și alte standarde agricole.

Consolidarea capacităților și a asistenței tehnice

Împreună cu fiecare APE, UE oferă asistență tehnică pentru comerț. Acest lucru ajută țările să își adapteze procedurile vamale și să reducă birocrația. Pentru dumneavoastră, aceasta înseamnă mai puțină discernământ în relațiile cu autoritățile vamale.

Linkuri și documente utile

A se vedea broșura Putting Partnership into Practice (Punerea în practică a parteneriatului). Acorduri de parteneriat economic (APE) între UE și țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP)

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante