CAPITOLUL 2

REGULI DE ORIGINE

SECȚIUNEA 1

REGULI DE ORIGINE

Articolul 37

Obiectiv

Obiectivul prezentului capitol îl constituie stabilirea dispozițiilor pentru determinarea originii mărfurilor în scopul aplicării tratamentului tarifar preferențial în temeiul prezentul acord și pentru stabilirea procedurilor aferente de determinare a originii.

Articolul 38

Definiții

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiții:

(a)

„clasificare” înseamnă încadrarea unui produs sau a unui material la un capitol, o poziție sau o subpoziție anume din Sistemul armonizat;

(b)

„transport” înseamnă produsele care fie sunt expediate simultan de la un exportator la un destinatar, fie sunt însoțite de un document de transport unic acoperind transportul lor de la exportator la destinatar sau, în absența unui astfel de document, de o factură unică;

(c)

„exportator” înseamnă o persoană situată pe teritoriul unei părți care, în conformitate cu cerințele prevăzute de actele cu putere de lege și normele administrative ale acelei părți, exportă sau produce produsul originar și întocmește un atestat de origine;

(d)

„importator” înseamnă o persoană care importă produsul originar și solicită tratament tarifar preferențial pentru acest produs;

(e)

„material” înseamnă orice substanță utilizată la fabricarea unui produs, inclusiv orice componentă, ingredient, materie primă sau piesă;

(f)

„material neoriginar” înseamnă un material care nu poate fi considerat originar în temeiul prezentului capitol, inclusiv un material al cărui caracter originar nu poate fi determinat;

(g)

„produs” înseamnă produsul rezultat în urma fabricării, chiar dacă acesta este destinat utilizării ca material în fabricarea unui alt produs;

(h)

„fabricare” înseamnă orice tip de prelucrare sau perfecționare, inclusiv asamblarea.

Articolul 39

Cerințe generale

(1)   În scopul aplicării tratamentului tarifar preferențial de către una dintre părți pentru mărfurile originare din cealaltă parte, în conformitate cu prezentul acord, cu condiția ca produsele să satisfacă toate celelalte cerințe aplicabile prevăzute în prezentul capitol, se consideră ca fiind originare din cealaltă parte următoarele produse:

(a)

produsele obținute în întregime în partea respectivă, în înțelesul articolului 41;

(b)

produsele fabricate în partea respectivă exclusiv din materiale originare din partea respectivă; și

(c)

produsele fabricate în partea respectivă prin încorporarea de materiale neoriginare, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute în anexa 3.

(2)   În cazul în care un produs a dobândit caracterul originar, materialele neoriginare utilizate la fabricarea produsului respectiv nu sunt considerate ca fiind neoriginare atunci când produsul respectiv este încorporat ca material într-un alt produs.

(3)   Cerințele pentru dobândirea caracterului originar trebuie să fie îndeplinite fără întrerupere în Regatul Unit sau în Uniune.

Articolul 40

Cumul de origine

(1)   Un produs originar din una dintre părți este considerat ca fiind originar din cealaltă parte dacă produsul respectiv este utilizat ca material în fabricarea unui alt produs pe teritoriul celeilalte părți.

(2)   Fabricarea dintr-un material neoriginar realizată pe teritoriul uneia dintre părți poate fi luată în considerare pentru a stabili dacă un produs este originar din cealaltă parte.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică dacă fabricarea realizată pe teritoriul celeilalte părți nu depășește operațiunile menționate la articolul 43.

(4)   Pentru ca un exportator să completeze atestatul de origine menționat la articolul 54 alineatul (2) litera (a) pentru un produs menționat la alineatul (2) de la prezentul articol, exportatorul trebuie să obțină de la furnizorul său declarația furnizorului prevăzută în anexa 6 sau un document echivalent care conține aceleași informații care descriu materialele neoriginare în cauză cu suficiente detalii pentru identificarea lor.

Articolul 41

Produse obținute în întregime

(1)   Se consideră ca fiind obținute în întregime pe teritoriul uneia dintre părți următoarele produse:

(a)

produsele minerale extrase sau obținute din solul părții respective sau de pe fundul său marin;

(b)

plantele și produsele vegetale cultivate sau recoltate pe teritoriul părții respective;

(c)

animalele vii, născute și crescute pe teritoriul părții respective;

(d)

produsele obținute de la animale vii crescute pe teritoriul părții respective;

(e)

produsele obținute de la animale sacrificate născute și crescute pe teritoriul părții respective;

(f)

produsele obținute prin activități de vânătoare sau de pescuit efectuate pe teritoriul părții respective;

(g)

produsele obținute din acvacultură pe teritoriul părții respective, dacă organismele acvatice, inclusiv pește, moluște, crustacee, alte nevertebrate acvatice și plante acvatice sunt născute și crescute din stocuri de reproducere, cum ar fi ouă, icre, pești mici, puiet sau larve, puiet de somon, somon tânăr sau alți pești tineri în stadiul post-larvar prin intervenție în procesul de creștere sau de dezvoltare în scopul îmbunătățirii producției, precum popularea periodică, hrănirea și protejarea împotriva prădătorilor;

(h)

produsele de pescuit maritim și alte produse obținute de o navă a uneia dintre părți dincolo de limitele exterioare ale oricăror ape teritoriale;

(i)

produsele obținute la bordul unui vas-fabrică al uneia dintre părți exclusiv din produsele menționate la litera (h);

(j)

produsele extrase de pe fundul marin sau din subsolul marin dincolo de limitele oricăror ape teritoriale, cu condiția ca partea respectivă să aibă drepturi de exploatare sau de prelucrare a fundului marin sau a subsolului marin în chestiune;

(k)

deșeurile și resturile provenite din operațiunile de fabricare efectuate pe teritoriul părții respective;

(l)

deșeurile și resturile provenite de la produsele uzate colectate pe teritoriul părții respective, cu condiția ca produsele în chestiune să servească doar la recuperarea materiilor prime;

(m)

produsele fabricate pe teritoriul părții respective exclusiv din produsele menționate la literele (a)-(l).

(2)   Termenii „nava uneia dintre părți” și „vasul-fabrică al uneia dintre părți” de la alineatul (1) literele (h) și (i) înseamnă o navă sau un vas-fabrică care:

(a)

este înregistrat(ă) într-un stat membru sau în Regatul Unit;

(b)

arborează pavilionul unui stat membru sau al Regatului Unit; și

(c)

îndeplinește una dintre următoarele condiții:

(i)

este deținut(ă) în proporție de cel puțin 50 % de resortisanți ai unui stat membru sau ai Regatului Unit; sau

(ii)

este deținut(ă) de persoane juridice, iar fiecare dintre acestea:

(A)

își are sediul social și locul principal de desfășurare a activității economice în Uniune sau în Regatul Unit; și

(B)

este deținută în proporție de cel puțin 50 % de entități publice, persoane juridice sau resortisanți ai unui stat membru sau ai Regatului Unit.

Articolul 42

Toleranțe

(1)   Dacă un produs nu îndeplinește cerințele prevăzute în anexa 3 ca urmare a utilizării unui material neoriginar în procesul său de fabricare, se consideră totuși că produsul respectiv este originar din una dintre părți, cu condiția ca:

(a)

greutatea totală a materialelor neoriginare utilizate în procesul de fabricare a produselor încadrate la capitolul 2 și la capitolele 4-24 din Sistemul armonizat, altele decât produsele pescărești prelucrate încadrate la capitolul 16, să nu depășească 15 % din greutatea produsului;

(b)

pentru toate celelalte produse, cu excepția produselor încadrate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, valoarea totală a materialelor neoriginare să nu depășească 10 % din prețul franco fabrică al produsului; sau

(c)

în cazul unui produs încadrat la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, să se aplice toleranțele prevăzute în notele 7 și 8 din anexa 2.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică dacă valoarea sau greutatea materialelor neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs depășește oricare dintre procentele stabilite pentru valoarea sau greutatea maximă a materialelor neoriginare, astfel cum se precizează în cerințele stabilite în anexa 3.

(3)   Alineatul (1) de la prezentul articol nu se aplică produselor obținute în întregime pe teritoriul uneia dintre părți în înțelesul articolului 41. Dacă anexa 3 prevede ca materialele utilizate pentru fabricarea unui produs să fie obținute în întregime, se aplică alineatele (1) și (2) de la prezentul articol.

Articolul 43

Producție insuficientă

(1)   În pofida articolului 39 alineatul (1) litera (c), nu se consideră că un produs este originar din una dintre părți dacă fabricarea respectivului produs pe teritoriul părții respective constă exclusiv în una sau mai multe dintre următoarele operațiuni efectuate asupra materialelor neoriginare:

(a)

operațiuni de conservare, cum ar fi uscarea, congelarea, păstrarea în saramură și alte operațiuni similare în cazul în care scopul lor unic este de a asigura că produsele se mențin în stare bună pe durata transportului și a depozitării ; (2)

(b)

desfacerea sau asamblarea coletelor;

(c)

spălare, curățare; îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor straturi acoperitoare;

(d)

călcarea sau presarea textilelor și a articolelor textile;

(e)

operațiuni simple de vopsire și lustruire;

(f)

decorticarea și măcinarea parțială sau totală a orezului; lustruirea și glasarea cerealelor și a orezului; albirea orezului;

(g)

operațiuni de colorare sau de aromatizare a zahărului sau de formare a bucăților de zahăr; măcinarea totală sau parțială a zahărului în stare solidă;

(h)

înlăturarea pieliței, scoaterea sâmburilor și decojirea fructelor, a fructelor cu coajă lemnoasă și a legumelor;

(i)

ascuțire, operațiuni simple de măcinare sau de tăiere;

(j)

cernere, triere, sortare, clasificare, aranjare pe categorii, aranjare pe sortimente, inclusiv alcătuirea de seturi de articole;

(k)

simpla punere în sticle, doze, flacoane, saci, lăzi, cutii, simpla fixare pe cartoane sau planșete și toate celelalte operațiuni simple de ambalare;

(l)

aplicarea sau imprimarea direct pe produse sau pe ambalajele lor a mărcilor, a etichetelor, a logourilor sau a altor semne distinctive similare;

(m)

simpla amestecare a produselor, din aceeași categorie sau din categorii diferite; amestecarea zahărului cu orice alt material;

(n)

simpla adăugare de apă sau diluare cu apă sau cu o altă substanță care nu modifică în mod semnificativ caracteristicile produsului sau deshidratarea ori denaturarea produselor;

(o)

simpla asamblare a părților de articole în vederea constituirii unui articol complet sau demontarea produselor în părți componente;

(p)

sacrificarea animalelor.

(2)   În sensul alineatului (1), operațiunile sunt considerate simple dacă pentru realizarea lor nu sunt necesare nici calificări speciale, nici mașini, aparate sau echipamente produse sau instalate în mod special.

Articolul 44

Unitatea de luat în considerare

(1)   În sensul dispozițiilor prezentului capitol, unitatea de luat în considerare este produsul specific considerat ca unitate de bază pentru clasificarea produsului în conformitate cu Sistemul armonizat.

(2)   Pentru un transport care constă într-un număr de produse identice încadrate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, fiecare produs trebuie luat în considerare în mod individual atunci când se aplică dispozițiile prezentului capitol.

Articolul 45

Ambalaje și containere pentru transport

Ambalajele și containerele pentru transport care sunt utilizate pentru a proteja un produs în timpul transportului nu sunt luate în considerare când se determină dacă un produs este originar.

Articolul 46

Ambalaje și containere pentru comerțul cu amănuntul

Ambalajele și containerele în care este ambalat produsul în vederea comerțului cu amănuntul, dacă sunt încadrate împreună cu produsul, nu sunt luate în considerare la determinarea originii produsului, exceptând în scopul de a calcula valoarea materialelor neoriginare, atunci când produsului i se aplică o valoarea maximă a materialelor neoriginare, în conformitate cu anexa 3.

Articolul 47

Accesorii, piese de schimb și unelte

(1)   Accesoriile, piesele de schimb, uneltele, instrucțiunile și alte materiale informative sunt considerate parte integrantă din echipamentul, mașina, aparatura sau vehiculul în chestiune dacă:

(a)

sunt încadrate și livrate împreună cu produsul, dar nu sunt facturate separat de acesta; și

(b)

sunt de tipul, în cantitatea și la valoarea uzuale pentru respectivul produs.

(2)   Accesoriile, piesele de schimb, uneltele, instrucțiunile și alte materiale informative menționate la alineatul (1) nu sunt luate în considerare la determinarea originii produsului, exceptând în scopul de a calcula valoarea materialelor neoriginare, atunci când unui produs i se aplică o valoare maximă a materialelor neoriginare stabilite în anexa 3.

Articolul 48

Seturi

Seturile, astfel cum sunt definite în regula generală 3 pentru interpretarea Sistemului armonizat, sunt considerate originare din una dintre părți dacă toate componentele lor sunt originare. În cazul în care un set este alcătuit din componente originare și neoriginare, setul, în ansamblul său, este considerat originar din una dintre părți dacă valoarea componentelor neoriginare nu depășește 15 % din prețul franco fabrică al setului.

Articolul 49

Elemente neutre

Pentru a se determina dacă un produs este originar din una dintre părți, nu este necesar să se determine originea următoarelor elemente care ar putea fi utilizate la fabricarea sa:

(a)

combustibili, energie, catalizatori și solvenți;

(b)

instalații, echipamente, piese de schimb și materiale folosite la întreținerea echipamentelor și a clădirilor;

(c)

mașini, unelte, matrițe și tipare;

(d)

lubrifianți, grăsimi, materiale pentru amestecuri și alte materiale utilizate în fabricare sau pentru funcționarea echipamentelor și a clădirilor;

(e)

mănuși, ochelari, încălțăminte, îmbrăcăminte, echipament de protecție și furnituri;

(f)

echipamente, dispozitive și furnituri utilizate pentru testarea sau inspecția produsului; și

(g)

alte materiale utilizate în fabricare, care nu sunt încorporate în produs și nici nu sunt destinate să fie încorporate în compoziția finală a produsului.

Articolul 50

Separarea contabilă

(1)   Materialele fungibile originare și neoriginare sau produsele fungibile se separă fizic pe timpul depozitării pentru a-și menține caracterul originar sau neoriginar.

(2)   În sensul alineatului (1), „materiale fungibile” sau „produse fungibile” înseamnă materiale sau produse de același tip și de aceeași calitate comercială, care au aceleași caracteristici tehnice și fizice și care nu pot fi diferențiate unele de altele în scopul stabilirii originii.

(3)   În pofida alineatului (1), materialele fungibile originare și neoriginare pot fi utilizate la fabricarea unui produs fără a fi separate fizic pe timpul depozitării dacă se utilizează o metodă de separare contabilă.

(4)   În pofida alineatului (1), produsele fungibile originare și neoriginare încadrate la capitolele 10, 15, 27, 28, 29, la pozițiile 3201-3207 sau la pozițiile 3901-3914 din Sistemul armonizat pot fi stocate pe teritoriul uneia dintre părți înainte de a fi exportate către cealaltă parte fără a fi separate fizic, cu condiția să se utilizeze o metodă de separare contabilă.

(5)   Metoda separării contabile menționată la alineatele (3) și (4) se aplică cu respectarea unei metode de gestionare a stocurilor în conformitate cu principiile contabile general acceptate pe teritoriul părții.

(6)   Metoda separării contabile este orice metodă care garantează că, în orice moment, numărul de materiale cărora li se conferă caracterul originar nu este mai mare decât ar fi în cazul în care materialele ar fi fost separate fizic.

(7)   Oricare dintre părți poate solicita, în condițiile prevăzute în actele sale cu putere de lege sau actele sale administrative, ca utilizarea unei metode de separare contabilă să facă obiectul unei autorizări prealabile de către autoritățile sale vamale. Autoritățile vamale ale părții respective monitorizează utilizarea unor astfel de autorizații și pot retrage o autorizație în cazul în care titularul utilizează în mod necorespunzător metoda separării contabile sau în cazul în care nu îndeplinește oricare dintre celelalte condiții stabilite în prezentul capitol.

Articolul 51

Produse returnate

Dacă un produs originar din una dintre părți exportat din această parte către o țară terță este returnat părții respective, el se consideră ca fiind un produs neoriginar, cu excepția cazului în care se poate demonstra, într-un mod considerat satisfăcător de autoritatea vamală a părții respective, că produsul returnat:

(a)

este identic cu cel exportat; și

(b)

nu a fost supus niciunei alte operațiuni în afara celor necesare păstrării sale în stare bună în perioada în care s-a aflat pe teritoriul țării terțe sau pe durata exportului.

Articolul 52

Nemodificare

(1)   Un produs originar declarat pentru consum intern în partea importatoare nu trebuie să fi fost, după export și înainte de a fi declarat pentru consum intern, modificat, transformat în vreun fel sau supus altor operațiuni în afara celor necesare păstrării lui în stare bună sau în afara adăugării sau aplicării de mărci, etichete, sigilii sau alte documente necesare pentru a asigura respectarea cerințelor interne specifice ale părții importatoare.

(2)   Depozitarea sau expunerea unui produs poate avea loc într-o țară terță cu condiția ca produsul să rămână sub supraveghere vamală în țara terță respectivă.

(3)   Divizarea transporturilor într-o țară terță este permisă dacă este efectuată de către exportator sau sub răspunderea exportatorului și cu condiția ca transporturile să rămână sub supraveghere vamală în țara terță respectivă.

(4)   În cazul în care are îndoieli cu privire la respectarea cerințelor prevăzute la alineatele (1)-(3), autoritatea vamală a părții importatoare poate solicita importatorului să facă dovada conformității cu cerințele respective, care poate fi prezentată prin orice mijloace, inclusiv documente contractuale de transport, precum conosamente ori dovezi faptice sau concrete bazate pe marcarea sau numerotarea coletelor sau prin orice altă dovadă care are legătură cu produsul în sine.

Articolul 53

Reexaminarea rambursării taxelor vamale sau a scutirii de acestea

În cel puțin doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, la solicitarea oricăreia dintre părți, Comitetul specializat în comerț privind cooperarea vamală și regulile de origine reexaminează sistemele de rambursare a taxelor vamale și de perfecționare activă ale fiecărei părți. În acest scop, la cererea uneia dintre părți, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare, cealaltă parte furnizează părții solicitante informațiile disponibile și statistici detaliate referitoare la perioada scursă de la intrarea în vigoare a prezentului acord sau la cei cinci ani anteriori dacă această perioadă este mai scurtă, cu privire la funcționarea sistemului său de rambursare a taxelor vamale și de perfecționare activă. Din perspectiva acestei reexaminări, Comitetul specializat în comerț privind cooperarea vamală și regulile de origine poate adresa recomandări Consiliului de parteneriat în vederea modificării dispozițiilor prezentului capitol și a anexelor la acesta, în scopul de a introduce limitări sau restricții în ceea ce privește rambursarea taxelor vamale sau scutirea de acestea.

SECȚIUNEA 2

PROCEDURILE DE DETERMINARE A ORIGINII

Articolul 54

Cererea de tratament tarifar preferențial

(1)   La import, partea importatoare acordă un tratament tarifar preferențial unui produs originar din cealaltă parte, în înțelesul prezentului capitol, pe baza unei cereri de tratament tarifar preferențial introduse de importator. Importatorul este responsabil pentru corectitudinea cererii de tratament tarifar preferențial și pentru respectarea cerințelor prevăzute în prezentul capitol.

(2)   O cerere de tratament tarifar preferențial se întemeiază pe:

(a)

un atestat de origine în care exportatorul certifică faptul că produsul este un produs originar; sau

(b)

informațiile pe care le deține importatorul conform cărora produsul este un produs originar.

(3)   Importatorul care introduce o cerere de tratament tarifar preferențial în temeiul atestatului de origine menționat la alineatul (2) litera (a) păstrează atestatul de origine și, atunci când i se solicită de către autoritatea vamală a părții importatoare, pune la dispoziția autorității vamale menționate o copie a acestuia.

Articolul 55

Momentul introducerii cererii de tratament tarifar preferențial

(1)   Cererea de tratament tarifar preferențial, împreună cu motivele pe care se întemeiază, astfel cum se menționează la articolul 54 alineatul (2), se include în declarația vamală de import în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative ale părții importatoare.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, dacă importatorul nu a introdus o cerere de tratament tarifar preferențial în momentul importului, partea importatoare acordă un tratament tarifar preferențial și rambursează sau remite orice taxă vamală achitată în plus, cu condiția ca:

(a)

cererea de tratament tarifar preferențial să fie introdusă în termen de cel mult trei ani de la data importului sau într-un termen mai lung prevăzut în actele cu putere de lege și normele administrative ale părții importatoare;

(b)

importatorul să prezinte motivele pe care se întemeiază cererea, astfel cum se menționează la articolul 54 alineatul (2); și

(c)

produsul să fi fost considerat originar și să fi respectat toate celelalte cerințe aplicabile în înțelesul secțiunii 1 din prezentul capitol în cazul în care tratamentul ar fi fost solicitat de importator în momentul importului.

Toate celelalte obligații aplicabile importatorului în conformitate cu articolul 54 rămân neschimbate.

Articolul 56

Atestatul de origine

(1)   Atestatul de origine se întocmește de către exportatorul unui produs pe baza informațiilor care demonstrează că produsul este originar, inclusiv a informațiilor privind caracterul originar al materialelor utilizate în producerea produsului. Exportatorul este responsabil pentru corectitudinea atestatului de origine și a informațiilor furnizate.

(2)   Atestatul de origine se întocmește utilizându-se una dintre versiunile lingvistice prevăzute în anexa 7, pe o factură sau pe orice alt document care descrie produsul originar într-o manieră suficient de detaliată pentru a permite identificarea produsului respectiv. Exportatorul este responsabil pentru furnizarea unor detalii suficiente care să permită identificarea produsului originar. Partea importatoare nu solicită importatorului să prezinte o traducere a atestatului de origine.

(3)   Un atestat de origine este valabil timp de 12 luni de la data întocmirii sale sau pentru o perioadă mai lungă, astfel cum a fost prevăzută de partea importatoare, de maximum 24 de luni.

(4)   Un atestat de origine se poate aplica în cazul:

(a)

unui singur transport al unuia sau mai multor produse importate pe teritoriul unei părți; sau

(b)

transporturilor multiple de produse identice importate pe teritoriul unei părți în cursul perioadei specificate în atestatul de origine, care nu poate depăși 12 luni.

(5)   În cazul în care, la cererea importatorului, produsele neasamblate sau demontate, în înțelesul regulii generale 2 litera (a) pentru interpretarea Sistemului armonizat, care se încadrează la secțiunile XV-XXI din Sistemul armonizat, sunt importate eșalonat, pentru astfel de produse se poate utiliza un singur atestat de origine în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea vamală a părții importatoare.

Articolul 57

Neconcordanțe

Autoritatea vamală a părții importatoare nu respinge o cerere de tratament tarifar preferențial din cauza unor erori minore sau a unor neconcordanțe minore în atestatul de origine sau pentru simplul motiv că o factură a fost emisă într-o țară terță.

Articolul 58

Informațiile pe care le deține importatorul

(1)   În scopul unei cereri de tratament tarifar preferențial introduse în temeiul articolului 54 alineatul (2) litera (b), informațiile pe care le deține importatorul conform cărora un produs este originar din partea exportatoare se bazează pe informații care demonstrează că produsul este originar și îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul capitol.

(2)   Înainte de a solicita tratamentul preferențial, în cazul în care un importator nu poate obține informațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol deoarece exportatorul le consideră informații confidențiale sau din orice alt motiv, exportatorul poate furniza un atestat de origine, astfel încât importatorul să poată solicita tratamentul tarifar preferențial în temeiul articolului 54 alineatul (2) litera (a).

Articolul 59

Cerințe privind păstrarea evidențelor

(1)   Un importator care introduce o cerere de tratament tarifar preferențial pentru un produs importat pe teritoriul părții importatoare păstrează timp de cel puțin trei ani de la data importării produsului:

(a)

în cazul în care cererea s-a bazat pe un atestat de origine, atestatul de origine întocmit de exportator; sau

(b)

în cazul în care cererea s-a bazat pe informațiile pe care le deține importatorul, toate evidențele care demonstrează că produsul îndeplinește cerințele pentru a dobândi caracterul originar.

(2)   Un exportator care a întocmit un atestat de origine păstrează, timp de cel puțin patru ani de la data întocmirii atestatului de origine respectiv, o copie a atestatului de origine, precum și toate celelalte evidențe care demonstrează că produsul îndeplinește cerințele pentru a dobândi caracterul originar.

(3)   Evidențele care trebuie păstrate în conformitate cu prezentul articol pot fi păstrate în format electronic.

Articolul 60

Transporturi mici

(1)   Prin derogare de la articolele 54-58, cu condiția ca produsul să fi fost declarat ca îndeplinind cerințele din prezentul capitol, iar autoritatea vamală a părții importatoare să nu aibă îndoieli cu privire la veridicitatea respectivei declarații, partea importatoare acordă tratament tarifar preferențial:

(a)

unui produs expediat într-un colet mic de către persoane fizice către persoane fizice;

(b)

unui produs care face parte din bagajul personal al unui călător; și

(c)

pentru Regatul Unit, în plus față de literele (a) și (b) de la prezentul articol, altor transporturi cu valoare scăzută.

(2)   Sunt excluse de la aplicarea alineatului (1) de la prezentul articol următoarele produse:

(a)

produsele al căror import face parte dintr-o serie de importuri care pot fi considerate în mod rezonabil a fi fost efectuate separat în scopul de a se evita cerințele articolului 54;

(b)

pentru Uniune:

(i)

un produs al cărui import are caracter comercial; importurile al căror caracter este ocazional și care constau numai în produse pentru uzul personal al destinatarilor, al călătorilor sau al familiilor acestora sunt considerate importuri lipsite de caracter comercial dacă, prin natura și cantitatea produselor, este evident că acestea nu sunt destinate comercializării; și

(ii)

produsele a căror valoare totală depășește 500 EUR pentru produse expediate în colete mici sau 1 200 EUR pentru produse care fac parte din bagajul personal al unui călător. Valorile exprimate într-o monedă națională dată reprezintă contravaloarea în respectiva monedă a valorilor exprimate în euro în prima zi lucrătoare din luna octombrie. Valorile aferente cursului de schimb sunt cele publicate pentru ziua respectivă de către Banca Centrală Europeană, cu excepția cazului în care o altă valoare este comunicată Comisiei Europene până la data de 15 octombrie și sunt aplicabile de la data de 1 ianuarie a anului următor. Comisia Europeană notifică Regatului Unit valorile aplicabile. Uniunea poate stabili alte limite pe care le va comunica Regatului Unit; și

(c)

pentru Regatul Unit, produsele a căror valoare totală depășește limitele stabilite în temeiul dreptului intern al Regatului Unit. Regatul Unit va comunica aceste limite Uniunii.

(3)   Importatorul este responsabil pentru corectitudinea declarației și pentru respectarea cerințelor prevăzute în prezentul capitol. Cerințele privind păstrarea evidențelor prevăzute la articolul 59 nu se aplică importatorului care intră sub incidența prezentului articol.

Articolul 61

Verificare

(1)   Autoritatea vamală a părții importatoare poate efectua o verificare pentru a determina dacă un produs este originar sau dacă sunt respectate celelalte cerințe din prezentul capitol, utilizând metode de evaluare a riscurilor, care pot include selecția aleatorie. Astfel de verificări pot fi efectuate, prin solicitarea de informații de la importatorul care a introdus cererea menționată la articolul 54, în momentul prezentării declarației de import, înainte de acordarea liberului de vamă pentru produse sau după acordarea liberului de vamă pentru produse.

(2)   Informațiile solicitate în temeiul alineatului (1) vizează doar următoarele elemente:

(a)

în cazul în care cererea s-a bazat pe un atestat de origine, atestatul de origine respectiv; și

(b)

informații cu privire la îndeplinirea criteriilor de origine, și anume:

(i)

atunci când criteriul de origine este „obținut în întregime”, categoria aplicabilă (cum ar fi recoltare, extracție, pescuit) și locul de fabricare;

(ii)

atunci când criteriul de origine se bazează pe o modificare a clasificării tarifare, o listă a tuturor materialelor neoriginare, inclusiv clasificarea tarifară a acestora (în format cu 2, 4 sau 6 cifre, în funcție de criteriul de origine);

(iii)

atunci când criteriul de origine se bazează pe o metodă care utilizează valoarea, valoarea produsului final, precum și valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate la fabricarea produsului respectiv;

(iv)

atunci când criteriul de origine se bazează pe greutate, greutatea produsului final, precum și greutatea materialelor neoriginare relevante utilizate în produsul final;

(v)

atunci când criteriul de origine se bazează pe un proces de fabricație specific, o descriere a respectivului proces specific.

(3)   Atunci când furnizează informațiile solicitate, importatorul poate adăuga orice altă informație pe care o consideră relevantă în scopul verificării.

(4)   În cazul în care cererea de tratament tarifar preferențial se bazează pe un atestat de origine, importatorul prezintă respectivul atestat de origine, dar poate răspunde autorității vamale a părții importatoare că importatorul nu este în măsură să furnizeze informațiile menționate la alineatul (2) litera (b).

(5)   În cazul în care cererea de tratament tarifar preferențial se bazează pe informațiile pe care le deține importatorul, după ce a solicitat mai întâi informații în conformitate cu alineatul (1), autoritatea vamală a părții importatoare care efectuează verificarea îi poate solicita importatorului să furnizeze informații suplimentare dacă autoritatea vamală respectivă consideră că sunt necesare informații suplimentare în scopul verificării caracterului originar al produsului sau pentru a stabili dacă sunt respectate celelalte cerințe ale prezentului capitol. Autoritatea vamală a părții importatoare poate solicita importatorului documente și informații specifice, dacă este cazul.

(6)   În cazul în care decide să suspende acordarea tratamentului tarifar preferențial pentru produsul în cauză, în așteptarea rezultatelor verificării, autoritatea vamală a părții importatoare îi acordă importatorului liberul de vamă pentru produse, sub rezerva unor măsuri de precauție adecvate, inclusiv garanții. Oricărei suspendări a tratamentului tarifar preferențial i se pune capăt cât mai curând posibil după ce autoritatea vamală a părții importatoare a confirmat caracterul originar al produselor în cauză sau îndeplinirea celorlalte cerințe prevăzute în prezentul capitol.

Articolul 62

Cooperare administrativă

(1)   Pentru a asigura aplicarea adecvată a prezentului capitol, părțile cooperează, prin intermediul autorităților lor vamale, pentru a verifica dacă un produs este originar și dacă respectă celelalte cerințe prevăzute în prezentul capitol.

(2)   În cazul în care cererea de tratament tarifar preferențial s-a întemeiat pe un atestat de origine, dacă este cazul după ce a solicitat mai întâi informații în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) și pe baza răspunsului primit din partea importatorului, autoritatea vamală a părții importatoare care efectuează verificarea poate, de asemenea, să solicite informații din partea autorității vamale a părții exportatoare, în termen de doi ani de la importul produselor sau de la momentul introducerii cererii în temeiul articolului 55 alineatul (2) litera (a) dacă autoritatea vamală a părții importatoare care efectuează verificarea consideră că sunt necesare informații suplimentare în scopul verificării caracterului originar al produsului sau al verificării respectării celorlalte cerințe prevăzute în prezentul capitol. Solicitarea de informații include următoarele elemente:

(a)

atestatul de origine;

(b)

identitatea autorității vamale care emite solicitarea;

(c)

numele exportatorului;

(d)

obiectul și sfera de aplicare a verificării; și

(e)

orice alt document relevant.

În plus, autoritatea vamală a părții importatoare poate solicita autorității vamale a părții exportatoare să furnizeze documente și informații specifice, dacă este cazul.

(3)   Autoritatea vamală a părții exportatoare poate, în conformitate cu actele sale cu putere de lege și normele sale administrative, să ceară documente sau o examinare, solicitând orice element de probă sau vizitând sediul exportatorului pentru a verifica evidențele și pentru a inspecta instalațiile utilizate la fabricarea produsului.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (5), autoritatea vamală a părții exportatoare care primește solicitarea menționată la alineatul (2) furnizează autorității vamale a părții importatoare următoarele informații:

(a)

documentele solicitate, dacă sunt disponibile;

(b)

un aviz cu privire la caracterul originar al produsului;

(c)

descrierea produsului care face obiectul examinării și clasificarea tarifară care prezintă relevanță pentru aplicarea prezentului capitol;

(d)

o descriere și o explicare a procesului de fabricare, suficiente pentru a susține caracterul originar al produsului;

(e)

informații cu privire la modul în care a fost efectuată examinarea produsului; și

(f)

după caz, documente justificative.

(5)   Autoritatea vamală a părții exportatoare nu furnizează autorității vamale a părții importatoare informațiile menționate la alineatul (4) literele (a), (d) și (f) dacă respectivele informații sunt considerate confidențiale de către exportator.

(6)   Fiecare parte îi notifică celeilalte părți datele de contact ale autorităților vamale și orice modificare referitoare la datele de contact respective în termen de 30 de zile de la data modificării.

Articolul 63

Refuzul acordării tratamentului tarifar preferențial

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (3), autoritatea vamală a părții importatoare poate refuza acordarea tratamentului tarifar preferențial, dacă:

(a)

în termen de trei luni de la data unei solicitări de informații în temeiul articolului 61 alineatul (1):

(i)

importatorul nu a oferit niciun răspuns;

(ii)

atunci când cererea de tratament tarifar preferențial s-a întemeiat pe un atestat de origine, nu a fost furnizat niciun atestat de origine; sau

(iii)

atunci când cererea de tratament tarifar preferențial s-a întemeiat pe informațiile pe care le deține importatorul, informațiile furnizate de importator sunt inadecvate pentru a se putea confirma caracterul originar al produsului;

(b)

în termen de trei luni de la data unei solicitări de informații suplimentare în temeiul articolului 61 alineatul (5):

(i)

importatorul nu a oferit niciun răspuns; sau

(ii)

informațiile furnizate de importator sunt inadecvate pentru a se putea confirma caracterul originar al produsului;

(c)

în termen de 10 luni (3) de la data unei solicitări de informații în temeiul articolului 62 alineatul (2):

(i)

autoritatea vamală a părții exportatoare nu a oferit niciun răspuns; sau

(ii)

informațiile furnizate de autoritatea vamală a părții exportatoare sunt inadecvate pentru a se putea confirma caracterul originar al produsului.

(2)   Autoritatea vamală a părții importatoare poate refuza acordarea tratamentului tarifar preferențial unui produs pentru care un importator solicită un tratament tarifar preferențial în cazul în care importatorul nu respectă cerințele prevăzute în prezentul capitol, altele decât cele referitoare la caracterul originar al produselor.

(3)   Dacă autoritatea vamală a părții importatoare are motive suficiente pentru a refuza acordarea tratamentului tarifar preferențial în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, în cazurile în care autoritatea vamală a părții exportatoare a furnizat un aviz în temeiul articolului 62 alineatul (4) litera (b) prin care confirmă caracterul originar al produselor, autoritatea vamală a părții importatoare notifică autorității vamale a părții exportatoare intenția sa de a refuza tratamentul tarifar preferențial în termen de două luni de la data primirii avizului respectiv.

Dacă o astfel de notificare este efectuată, se organizează consultări, la cererea oricăreia dintre cele două părți, în termen de trei luni de la data notificării. Perioada de consultare poate fi prelungită de la caz la caz, de comun acord, de către autoritățile vamale ale părților. Consultarea poate avea loc în conformitate cu procedura stabilită de Comitetul specializat în comerț privind cooperarea vamală și regulile de origine.

La încheierea perioadei de consultare, în cazul în care nu poate confirma caracterul originar al produsului, autoritatea vamală a părții importatoare poate refuza acordarea tratamentului tarifar preferențial dacă are motive suficiente în acest sens și după ce a acordat importatorului dreptul de a fi ascultat. Cu toate acestea, atunci când autoritatea vamală a părții exportatoare confirmă caracterul originar al produselor și oferă motivele pentru o astfel de concluzie, autoritatea vamală a părții importatoare nu poate refuza acordarea tratamentului tarifar preferențial unui produs numai pentru motivul că s-a aplicat articolul 62 alineatul (5).

(4)   În toate cazurile, soluționarea diferențelor dintre importator și autoritatea vamală a părții importatoare este reglementată de legislația părții importatoare.

Articolul 64

Confidențialitate

(1)   Fiecare parte păstrează, în conformitate cu actele sale cu putere de lege și normele sale administrative, confidențialitatea oricărei informații care îi este furnizată de către cealaltă parte în temeiul prezentului capitol și protejează informațiile respective împotriva oricărei divulgări.

(2)   Atunci când, în pofida articolului 62 alineatul (5), informațiile comerciale confidențiale au fost obținute de la exportator de către autoritatea vamală a părții exportatoare sau a părții importatoare în aplicarea articolelor 61 și 62, informațiile respective nu se divulgă.

(3)   Fiecare parte se asigură că informațiile confidențiale colectate în temeiul prezentului capitol nu sunt utilizate în alte scopuri decât administrarea și asigurarea executării deciziilor care privesc și stabilesc originea și aspectele vamale, cu excepția cazului în care persoana sau partea care a furnizat informațiile confidențiale și-a dat acordul în acest sens.

(4)   În pofida alineatului (3), orice parte poate permite ca informațiile colectate în temeiul prezentului capitol să fie utilizate în cadrul oricărei proceduri administrative, judiciare sau cvasijudiciare inițiate pentru nerespectarea legislației vamale de transpunere a prezentului capitol. Oricare dintre părți informează persoana sau partea care a furnizat informațiile înainte de o astfel de utilizare.

Articolul 65

Măsuri și sancțiuni administrative

Fiecare parte asigură executarea efectivă a prezentului capitol. Fiecare parte se asigură că autoritățile competente sunt în măsură să aplice măsuri administrative și, după caz, sancțiuni, în conformitate cu actele sale cu putere de lege și normele sale administrative, oricărei persoane care întocmește un document sau permite întocmirea unui document care conține informații inexacte furnizate în scopul obținerii unui tratament tarifar preferențial pentru un produs, care nu respectă cerințele prevăzute la articolul 59 sau care nu furnizează elementele de probă sau refuză să primească o vizită, astfel cum se menționează la articolul 62 alineatul (3).

SECȚIUNEA 3

ALTE DISPOZIȚII

Articolul 66

Ceuta și Melilla

(1)   În sensul prezentului capitol, în cazul Uniunii, termenul „parte” nu include Ceuta și Melilla.

(2)   Produsele originare din Regatul Unit, atunci când sunt importate în Ceuta și Melilla, beneficiază, în temeiul prezentului acord, în toate privințele, de același tratament vamal care se aplică produselor originare de pe teritoriul vamal al Uniunii în temeiul Protocolului nr. 2 din Actul de aderare a Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Uniunea Europeană. Regatul Unit acordă importurilor de produse reglementate de prezentul acord și originare din Ceuta și Melilla același tratament vamal pe care îl acordă produselor importate și originare din Uniune.

(3)   Regulile de origine și procedurile de determinare a originii menționate în prezentul capitol se aplică mutatis mutandis produselor exportate din Regatul Unit în Ceuta și Melilla și produselor exportate din Ceuta și Melilla în Regatul Unit.

(4)   Ceuta și Melilla sunt considerate un singur teritoriu.

(5)   Articolul 40 se aplică importurilor și exporturilor de produse efectuate între Uniune, Regatul Unit și Ceuta și Melilla.

(6)   Exportatorii introduc „Regatul Unit” sau „Ceuta și Melilla” la rubrica 3 din textul atestatului de origine, în funcție de originea produsului.

(7)   Autoritatea vamală a Regatului Spaniei răspunde de executarea și punerea în aplicare a prezentului capitol în Ceuta și Melilla.

Articolul 67

Dispoziții tranzitorii referitoare la produsele aflate în tranzit sau în antrepozit

Dispozițiile prezentului acord pot fi aplicate produselor care respectă dispozițiile prevăzute în prezentul capitol și care, la data intrării în vigoare a prezentului acord, fie se află în tranzit din partea exportatoare către partea importatoare, fie se află sub control vamal în partea importatoare, fără să fi avut loc plata taxelor la import și a altor taxe, sub rezerva introducerii unei cereri de tratament tarifar preferențial, menționate la articolul 54, la autoritatea vamală a părții importatoare în termen de 12 luni de la data respectivă.

Articolul 68

Modificarea prezentului capitol și a anexelor la acesta

Consiliul de parteneriat poate modifica prezentul capitol și anexele la acesta.

ANEXA 2

NOTE INTRODUCTIVE LA REGULILE DE ORIGINE SPECIFICE PRODUSULUI

NOTA 1

Principii generale

 

1.

Prezenta anexă stabilește normele generale pentru cerințele aplicabile din anexa 3 astfel cum se prevede la articolul 39 alineatul (1) litera (c) din prezentul acord.
 

2.

În sensul prezentei anexe și al anexei 3, cerințele ca un produs să fie originar în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) litera (c) din prezentul acord sunt o modificare a încadrării tarifare, un proces de producție, o valoare sau o greutate maximă a materialelor neoriginare sau orice altă cerință specificată în prezenta anexă și în anexa 3.
 

3.

Greutatea menționată într-o regulă de origine specifică produsului înseamnă greutatea netă, și anume greutatea unui material sau a unui produs, fără a include greutatea oricărui ambalaj.
 

4.

Prezenta anexă și anexa 3 se bazează pe Sistemul armonizat, astfel cum a fost modificat la 1 ianuarie 2017.

NOTA 2

Structura listei regulilor de origine specifice produsului

 

1.

Notele cu privire la secțiuni sau la capitole, acolo unde este cazul, se citesc coroborat cu regulile de origine specifice produsului pentru secțiunea, capitolul, poziția sau subpoziția pertinentă.
 

2.

Fiecare regulă de origine specifică produsului menționată în coloana 2 din anexa 3 se aplică produsului corespunzător indicat în coloana 1 din anexa 3.
 

3.

În cazul în care unui produs i se aplică reguli de origine specifice produsului alternative, produsul este originar dintr-o parte dacă îndeplinește una dintre alternativele respective.
 

4.

În cazul în care unui produs i se aplică o regulă de origine specifică produsului care include cerințe multiple, produsul este originar dintr-o parte numai dacă îndeplinește toate cerințele respective.
 

5.

În sensul prezentei anexe și al anexei 3, se aplică următoarele definiții:

(a)

„secțiune” înseamnă o secțiune din Sistemul armonizat;

(b)

„capitol” înseamnă primele două cifre ale numărului de clasificare tarifară din Sistemul armonizat;

(c)

„poziție” înseamnă primele patru cifre ale numărului de clasificare tarifară din Sistemul armonizat; și

(d)

„subpoziție” înseamnă primele șase cifre ale numărului de clasificare tarifară din Sistemul armonizat.

 

6.

În sensul regulilor de origine specifice produsului, se utilizează următoarele abrevieri:

„CC” înseamnă fabricare din materiale neoriginare de la orice capitol, cu excepția celui la care este încadrat produsul; aceasta înseamnă că orice material neoriginar utilizat la fabricarea produsului trebuie să fie încadrat la un alt capitol (nivel de 2 cifre din Sistemul armonizat) decât cel la care este încadrat produsul (adică o modificare a capitolului);

„CTH” înseamnă fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție, cu excepția celei la care este încadrat produsul; aceasta înseamnă că orice material neoriginar utilizat la fabricarea produsului trebuie să fie încadrat la o altă poziție (nivel de 4 cifre din Sistemul armonizat) decât cea la care este încadrat produsul (adică o modificare a poziției);

„CSTH” înseamnă fabricare din materiale neoriginare de la orice subpoziție, cu excepția celei la care este încadrat produsul; aceasta înseamnă că orice material neoriginar utilizat la fabricarea produsului trebuie să fie încadrat la o altă subpoziție (nivel de 6 cifre din Sistemul armonizat) decât cea la care este încadrat produsul (adică o modificare a subpoziției);

NOTA 3

Aplicarea regulilor de origine specifice produsului

 

1.

Articolul 39 din prezentul acord, referitor la produsele care au dobândit caracterul originar și care sunt folosite la fabricarea altor produse, se aplică indiferent dacă acest caracter a fost dobândit sau nu în interiorul aceleiași fabrici a unei părți în care sunt utilizate produsele respective.
 

2.

În cazul în care o regulă de origine specifică produsului exclude în mod specific anumite materiale neoriginare sau prevede că valoarea ori greutatea unui material neoriginar specificat nu poate depăși un anumit prag, aceste condiții nu se aplică materialelor neoriginare clasificate altundeva în Sistemul armonizat.

Exemplul 1: în cazul în care regula pentru buldozere (subpoziția 8429.11) impune: „CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 84.31”, utilizarea materialelor neoriginare încadrate la o altă poziție decât la pozițiile 84.29 și 84.31– cum ar fi șuruburi (poziția 73.18 din SA), fire și conductoare electrice izolate (poziția 85.44) și diferite dispozitive electronice (capitolul 85) – nu este limitată.

Exemplul 2: În cazul în care regula pentru poziția 35.05 (dextrine și alte amidonuri și fecule modificate; cleiurile pe bază de amidon sau de fecule etc.) impune „CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 11.08”, atunci utilizarea materialelor neoriginare încadrate la o altă poziție decât la poziția 11.08 (amidon și fecule, inulină), cum ar fi materialele încadrate la capitolul 10 (cereale) nu este limitată.

 

3.

În cazul în care o regulă de origine specifică produsului prevede că un produs trebuie să fie fabricat dintr-un anumit material, această condiție nu împiedică utilizarea altor materiale care, prin natura lor, nu pot respecta această regulă.

NOTA 4

Calcularea valorii maxime a materialelor neoriginare

În sensul regulilor de origine specifice produsului, se utilizează următoarele definiții:

(a)

„valoare în vamă” înseamnă valoarea stabilită în conformitate cu Acordul privind aplicarea articolului VII din GATT 1994;

(b)

„EXW” sau „preț franco fabrică” înseamnă:

(i)

prețul produsului plătit efectiv sau de plătit fabricantului în întreprinderea căruia s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, cu condiția ca prețul să includă valoarea tuturor materialelor utilizate și toate celelalte costuri suportate pentru fabricarea produsului, minus taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat; sau

(ii)

în cazul în care nu există un preț plătit efectiv sau de plătit sau în cazul în care prețul plătit efectiv nu reflectă toate costurile aferente fabricării produsului care au fost suportate efectiv pentru fabricarea acestuia, valoarea tuturor materialelor utilizate și toate celelalte costuri suportate pentru fabricarea produsului în partea exportatoare:

(A)

inclusiv costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri generale, precum și profitul, care pot fi alocate în mod rezonabil produsului; și

(B)

exclusiv costul transportului, al asigurării și orice alte costuri suportate pentru transportul produsului și orice taxe interne ale părții exportatoare care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat;

(iii)

În sensul punctului (i), în cazul în care ultima fabricare a fost contractată cu un producător, termenul „producător” de la punctul (i) se referă la persoana care a angajat subcontractantul.

(c)

„MaxNOM” înseamnă valoarea maximă a materialelor neoriginare exprimată în procente și calculată conform următoarei formule:

Image 4

(d)

„VNM” înseamnă valoarea materialelor neoriginare utilizate la fabricarea produsului care este valoarea în vamă la momentul importului, inclusiv costurile de transport, de asigurare, dacă este cazul, de ambalare și toate celelalte costuri suportate pentru transportarea materialelor la portul de import în partea în care este situat producătorul produsului; în cazul în care valoarea materialelor neoriginare nu este cunoscută și nu poate fi stabilită, se utilizează primul preț verificabil plătit pentru materialele neoriginare în Uniune sau în Regatul Unit; valoarea materialelor neoriginare utilizate la fabricarea produsului poate fi calculată pe baza formulei valorii medii ponderate sau a altei metode de evaluare a inventarului în temeiul principiilor contabile general acceptate în partea respectivă.

NOTA 5

Definițiile proceselor menționate în secțiunile V-VII din anexa 3

În sensul regulilor de origine specifice produsului, se utilizează următoarele definiții:

(a)

„prelucrare biotehnologică” înseamnă:

(i)

cultura biologică sau biotehnologică (inclusiv culturile de celule), hibridizarea sau modificarea genetică a microorganismelor [bacterii, virusuri (inclusiv bacteriofagi) etc.] sau a celulelor umane, de animale sau de plante; și

(ii)

producția, izolarea sau purificarea structurilor celulare sau intercelulare (cum ar fi genele izolate, fragmentele de gene și plasmidele) sau fermentarea;

(b)

„modificare a dimensiunii particulelor” înseamnă modificarea intenționată și controlată a dimensiunii particulelor unui produs, altfel decât prin simpla zdrobire sau presare, având ca rezultat un produs cu o anumită dimensiune a particulelor, o anumită distribuție granulometrică sau o anumită suprafață, care este relevantă pentru scopurile produsului care rezultă și cu caracteristici fizice sau chimice diferite de cele ale materialelor de intrare;

(c)

„reacție chimică” înseamnă un proces (inclusiv o prelucrare biochimică) din care rezultă o moleculă cu o nouă structură, prin ruperea legăturilor intramoleculare și prin formarea de noi legături intramoleculare sau prin modificarea structurii spațiale a atomilor în moleculă, cu excepția următoarelor, care nu sunt considerate reacții chimice în sensul prezentei definiții:

(i)

dizolvarea în apă sau în alți solvenți;

(ii)

eliminarea solvenților, inclusiv a apei ca solvent; sau

(iii)

adăugarea sau eliminarea apei de cristalizare;

(d)

„distilare” înseamnă:

(i)

distilare atmosferică: un proces de separare în care uleiurile din petrol sunt convertite, într-un turn de distilare, în fracțiuni în funcție de punctul de fierbere, iar vaporii sunt apoi condensați în diferite fracțiuni lichefiate; produsele obținute din distilarea petrolului pot include gazul petrolier lichefiat, nafta, benzina, kerosenul, motorina sau păcura, motorina ușoară și uleiul lubrifiant; și

(ii)

distilare sub vid: distilarea la o presiune sub nivelul presiunii atmosferice, dar nu atât de mică încât să fie calificată drept distilare moleculară; distilarea sub vid este utilizată pentru distilarea materialelor cu punct de fierbere ridicat și sensibile la căldură, cum ar fi distilați grei din uleiuri din petrol pentru producerea motorinei ușoare sau grele sub vid și a reziduului sub vid;

(e)

„separare de izomeri” înseamnă izolarea sau separarea izomerilor dintr-un amestec de izomeri;

(f)

„malaxare și amestecare” înseamnă malaxarea sau amestecarea deliberată și controlată în mod proporțional a materialelor (inclusiv dispersia), altfel decât prin adăugarea unor diluanți, realizată exclusiv pentru a respecta specificații prestabilite, care duce la fabricarea unui produs având caracteristici fizice sau chimice relevante pentru scopurile sau utilizările produsului și diferite de cele ale materialelor de intrare;

(g)

„producția de materiale standard” (inclusiv de soluții standard) înseamnă producția unui preparat adecvat pentru utilizări în scop de analiză, de calibrare sau de corelare cu grade de puritate sau proporții precise certificate de către producător; şi

(h)

„purificare” înseamnă un proces care duce la eliminarea a cel puțin 80 % din conținutul de impurități existente sau la reducerea ori eliminarea impurităților care au ca rezultat un produs adecvat pentru una sau mai multe dintre următoarele aplicații:

(i)

substanțe farmaceutice, medicale, cosmetice, veterinare sau de uz alimentar;

(ii)

produse și reactivi chimici pentru utilizare în scop de analize, de diagnostic sau în laborator;

(iii)

elemente și componente pentru utilizare în microelectronică;

(iv)

utilizări optice specializate;

(v)

utilizare biotehnică, de exemplu, în culturile celulare, în tehnologia genetică sau drept catalizator;

(vi)

acceleratori utilizați într-un proces de separare; sau

(vii)

utilizare de calitate nucleară.

NOTA 6

Definițiile termenilor utilizați în secțiunea XI din anexa 3

În sensul regulilor de origine specifice produsului, se utilizează următoarele definiții:

(a)

„fibre sintetice sau artificiale discontinue” înseamnă cablurile de filamente, fibrele discontinue sau deșeurile de fibre sintetice sau artificiale discontinue încadrate la pozițiile 55.01-55.07;

(b)

„fibre naturale” înseamnă fibrele altele decât fibrele sintetice sau artificiale, a căror utilizare este limitată la stadiile anterioare filării, inclusiv deșeurile, și, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau altfel prelucrate, dar nefilate; „fibrele naturale” includ părul de cal încadrat la poziția 05.11, mătasea încadrată la pozițiile 50.02 și 50.03, precum și lâna, părul fin sau grosier de animale încadrate la pozițiile 51.01-51.05, fibrele de bumbac încadrate la pozițiile 52.01-52.03 și alte fibre vegetale încadrate la pozițiile 53.01-53.05;

(c)

„imprimare” înseamnă o tehnică prin care o funcție evaluată în mod obiectiv, cum ar fi culoarea, desenul sau performanța tehnică, este dată unui substrat textil cu caracter permanent, utilizând tehnici de imprimare serigrafică, cu valțuri, digitală sau prin transfer; şi

(d)

„imprimare (ca operațiune independentă)” înseamnă o tehnică prin care o funcție evaluată în mod obiectiv, cum ar fi culoarea, desenul sau performanța tehnică, este dată unui substrat textil cu caracter permanent, utilizând tehnici de imprimare serigrafică, cu valțuri, digitală sau prin transfer, combinate cu cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri, tunderea, pârlirea, uscarea în uscător cu aer fierbinte, uscarea pe rame de uscare-termofixare, măcinarea, expunerea la abur, contracția și decatarea umedă), cu condiția ca valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate să nu depășească 50 % din prețul EXW al produsului.

NOTA 7

Toleranțe aplicabile produselor care conțin două sau mai multe materiale textile de bază

 

1.

În sensul prezentei note, materiale textile de bază sunt următoarele:

(a)

mătasea;

(b)

lâna;

(c)

părul grosier de animale;

(d)

părul fin de animale;

(e)

părul de cal;

(f)

bumbacul;

(g)

materialele folosite la fabricarea hârtiei și hârtia;

(h)

inul;

(i)

cânepa;

(j)

iuta și alte fibre textile liberiene;

(k)

sisalul și alte fibre textile din genul Agave;

(l)

nuca de cocos, abaca, ramia și alte fibre textile vegetale;

(m)

filamentele sintetice;

(n)

filamentele artificiale;

(o)

filamentele conductoare electrice;

(p)

fibrele sintetice discontinue de polipropilenă;

(q)

fibrele sintetice discontinue de poliester;

(r)

fibrele sintetice discontinue de poliamidă;

(s)

fibrele sintetice discontinue de poliacrilonitril;

(t)

fibrele sintetice discontinue de poliimidă;

(u)

fibrele sintetice discontinue de politetrafluoretilenă;

(v)

fibrele sintetice discontinue de polisulfură de fenilen;

(w)

fibrele sintetice discontinue de policlorură de vinil;

(x)

alte fibre sintetice discontinue;

(y)

fibrele sintetice sau artificiale discontinue de viscoză;

(z)

alte fibre artificiale discontinue;

(aa)

firele din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu;

(bb)

firele din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu;

(cc)

produsele încadrate la poziția 56.05 (fire metalizate) formate dintr-o bandă compusă dintr-un miez de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de maximum 5 mm, intercalată cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat între două straturi de peliculă de plastic;

(dd)

alte produse încadrate la poziția 56.05;

(ee)

fibrele de sticlă; și

(ff)

fibrele metalice.

 

2.

Atunci când se face trimitere la prezenta notă în anexa 3, nu se aplică cerințele prevăzute în coloana 2, ca toleranță, materialelor textile de bază neoriginare care sunt utilizate la fabricarea unui produs, cu condiția ca:

(a)

produsul să conțină două sau mai multe materiale textile de bază; și

(b)

greutatea materialelor textile de bază neoriginare, luate împreună, să nu depășească 10 % din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază utilizate.

Exemplu: Pentru o țesătură din lână încadrată la poziția 51.12 care conține fire din lână încadrate la poziția 51.07 și fire din fibre sintetice discontinue încadrate la poziția 55.09 și alte materiale decât materialele textile de bază, pot fi utilizate fire din lână neoriginare care nu îndeplinesc cerința stabilită în anexa 3, sau fire sintetice neoriginare care nu îndeplinesc cerința stabilită în anexa 3, sau o combinație a acestora, cu condiția ca greutatea lor totală să nu depășească 10 % din greutatea tuturor materialelor textile de bază.

 

3.

Fără a se aduce atingere punctului 2 litera (b), pentru produsele care conțin „fire din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu”, toleranța maximă este de 20 %. Cu toate acestea, procentul celorlalte materiale textile de bază neoriginare nu trebuie să depășească 10 %.
 

4.

Fără a se aduce atingere punctului 2 litera (b), pentru produsele care conțin „o bandă compusă dintr-un miez de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de maximum 5 mm, intercalată cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat între două straturi de peliculă de plastic”, toleranța maximă este de 30 %. Cu toate acestea, procentul celorlalte materiale textile de bază neoriginare nu trebuie să depășească 10 %.

NOTA 8

Alte toleranțe aplicabile anumitor produse textile

 

1.

Atunci când se face trimitere la prezenta notă în anexa 3, pot fi utilizate materiale textile neoriginare (cu excepția dublurilor și a căptușelilor) care nu respectă cerințele stabilite în coloana 2 pentru un produs confecționat, cu condiția să fie încadrate la o poziție diferită de cea la care este încadrat produsul, iar valoarea lor să nu depășească 8 % din prețul franco fabrică al produsului.
 

2.

Materialele neoriginare care nu sunt încadrate la capitolele 50-63 pot fi utilizate fără restricții la fabricarea produselor textile încadrate la capitolele 50-63, indiferent dacă conțin sau nu materiale textile.

Exemplu: În cazul în care o cerință stabilită în anexa 3 prevede că trebuie folosite fire pentru un anumit articol din material textil (de exemplu o pereche de pantaloni), acest lucru nu interzice utilizarea articolelor neoriginare din metal (precum nasturii), deoarece articolele din metal nu sunt încadrate la capitolele 50-63. Din aceleași motive, acest lucru nu interzice utilizarea fermoarelor neoriginare, chiar dacă acestea conțin în mod normal materiale textile.

 

3.

Atunci când o cerință prevăzută în anexa 3 stabilește o valoare maximă a materialelor neoriginare, valoarea materialelor neoriginare care nu sunt încadrate la capitolele 50-63 trebuie luată în considerare la calcularea valorii materialelor neoriginare.

NOTA 9

Produse agricole

Produsele agricole încadrate în secțiunea II din Sistemul armonizat și la poziția 24.01, care sunt cultivate sau recoltate pe teritoriul unei părți, sunt tratate ca fiind originare de pe teritoriul părții respective, chiar dacă sunt obținute din semințe, bulbi, portaltoi, marcote, butași, lăstari, altoi, muguri sau alte părți vii de plante importate dintr-o țară terță.


ANEXA 3

REGULILE DE ORIGINE SPECIFICE PRODUSULUI

Coloana 1

Clasificarea în Sistemul armonizat (2017), inclusiv descrierea specifică

Coloana 2

Regula de origine specifică produsului

SECȚIUNEA I

ANIMALE VII; PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

Capitolul 1

Animale vii

01.01-01.06

Toate animalele încadrate la capitolul 1 sunt obținute în întregime.

Capitolul 2

Carne și organe comestibile

02.01-02.10

Fabricare în cadrul căreia toate materialele încadrate la capitolele 1 și 2 utilizate sunt obținute în întregime.

Capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

03.01-03.08

Fabricare în cadrul căreia toate materialele încadrate la capitolul 3 utilizate sunt obținute în întregime.

Capitolul 4

Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

04.01-04.10

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele încadrate la capitolul 4 utilizate să fie obținute în întregime; și

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului.

Capitolul 5

Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

05.01-05.11

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție.

SECȚIUNEA II

PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură; bulbi, rădăcini și articole similare; flori tăiate și frunziș ornamental

06.01-06.04

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 6 utilizate sunt obținute în întregime.

Capitolul 7

Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare

07.01-07.14

Fabricare în cadrul căreia toate materialele încadrate la capitolul 7 utilizate sunt obținute în întregime.

Capitolul 8

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni

08.01-08.14

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolul 8 utilizate sunt obținute în întregime; și

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului.

Capitolul 9

Cafea, ceai, maté și mirodenii

09.01-09.10

Fabricare din materiale neoriginare încadrate la orice poziție.

Capitolul 10

Cereale

10.01-10.08

Fabricare în cadrul căreia toate materialele încadrate la capitolul 10 utilizate sunt obținute în întregime.

Capitolul 11

Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu

11.01-11.09

Fabricare în cadrul căreia toate materialele încadrate la capitolele 10 și 11, pozițiile 07.01, 07.14, 23.02-23.03 sau la subpoziția 0710.10 utilizate sunt obținute în întregime.

Capitolul 12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

12.01-12.14

CTH

Capitolul 13

Șelac; gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

13.01-13.02

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție în care greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului.

Capitolul 14

Materiale pentru împletit de origine vegetală; produse de origine vegetală nedenumite și necuprinse în altă parte

14.01-14.04

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție.

SECȚIUNEA III

GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

Capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție.

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate sunt obținute în întregime.

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18-15.19

CTSH

15.20

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție.

15.21-15.22

CTSH

SECȚIUNEA IV

PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI

Capitolul 16

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

1601.00-1604.18

Fabricare în cadrul căreia toate materialele încadrate la capitolele 1, 2, 3 și 16 utilizate sunt obținute în întregime (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Preparate din surimi:

CC

Altele:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele încadrate la capitolele 3 și 16 utilizate sunt obținute în întregime (2).

1604.31-1605.69

Fabricare în cadrul căreia toate materialele încadrate la capitolele 3 și 16 utilizate sunt obținute în întregime.

Capitolul 17

Zaharuri și produse zaharoase

17.01

CTH

17.02

CTH, cu condiția ca greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 11.01-11.08, 17.01 și 17.03 utilizate să nu depășească 20 % din greutatea produsului.

17.03

CTH

17.04

 

Ciocolată albă

CTH, cu condiția ca:

(a)

toate materialele încadrate la capitolul 4 utilizate să fie obținute în întregime; şi

(b)

(i)

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 40 % din greutatea produsului; sau

(ii)

valoarea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 30 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

CTH, cu condiția ca:

toate materialele încadrate la capitolul 4 utilizate să fie obținute în întregime; și

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 40 % din greutatea produsului.

Capitolul 18

Cacao și preparate din cacao

18.01-18.05

CTH

1806.10

CTH, cu condiția ca:

toate materialele încadrate la capitolul 4 utilizate să fie obținute în întregime; și

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 40 % din greutatea produsului.

1806.20-1806.90

CTH, cu condiția ca:

(a)

toate materialele încadrate la capitolul 4 utilizate să fie obținute în întregime; şi

(b)

(i)

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 40 % din greutatea produsului; sau

(ii)

valoarea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 30 % din prețul franco fabrică al produsului.

Capitolul 19

Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie

19.01-19.05

CTH, cu condiția ca:

toate materialele încadrate la capitolul 4 utilizate să fie obținute în întregime;

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la capitolele 2, 3 și 16 utilizate să nu depășească 20 % din greutatea produsului;

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 10.06 și 11.08 utilizate să nu depășească 20 % din greutatea produsului; şi

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 40 % din greutatea produsului.

Capitolul 20

Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante

20.01

CTH

20.02-20.03

Fabricare în cadrul căreia toate materialele încadrate la capitolul 7 utilizate sunt obținute în întregime.

20.04-20.09

CTH, cu condiția ca greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 40 % din greutatea produsului.

Capitolul 21

Preparate alimentare diverse

21.01-21.02

CTH, cu condiția ca:

toate materialele de la capitolul 4 utilizate să fie obținute în întregime; și

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 20 % din greutatea produsului.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH; cu toate acestea, se pot utiliza făina sau grișul de muștar neoriginar sau muștarul preparat.

2103.30

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție.

21.04-21.06

CTH, cu condiția ca:

toate materialele de la capitolul 4 utilizate să fie obținute în întregime; și

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 20 % din greutatea produsului.

Capitolul 22

Băuturi, lichide alcoolice și oțet

22.01-22.06

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 22.07 și 22.08, cu condiția ca:

toate materialele încadrate la subpozițiile 0806.10, 2009.61, 2009.69 utilizate să fie obținute în întregime;

toate materialele încadrate la capitolul 4 utilizate să fie obținute în întregime; și

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 20 % din greutatea produsului.

22.07

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 22.08, cu condiția ca toate materialele încadrate la capitolul 10, la subpozițiile 0806.10, 2009.61 și 2009.69 utilizate să fie obținute în întregime.

22.08-22.09

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 22.07 și 22.08, cu condiția ca toate materialele încadrate la subpozițiile 0806.10, 2009.61 și 2009.69 utilizate să fie obținute în întregime.

Capitolul 23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale

23.01

CTH

2302.10-2303.10

CTH, cu condiția ca greutatea materialelor neoriginare încadrate la capitolul 10 utilizate să nu depășească 20 % din greutatea produsului.

2303.20-2308.00

CTH

23.09

CTH, cu condiția ca:

toate materialele încadrate la capitolele 2 și 4 utilizate să fie obținute integral;

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 10.01-10.04, 10.07-10.08, capitolul 11 și la pozițiile 23.02 și 23.03 utilizate să nu depășească 20 % din greutatea produsului; şi

greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 20 % din greutatea produsului.

Capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

24.01

Fabricare în cadrul căreia toate materialele încadrate la poziția 24.01 sunt obținute în întregime.

2402.10

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție; cu condiția ca greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la poziția 24.01 utilizate să nu depășească 30 % din greutatea materialelor încadrate la capitolul 24 utilizate.

2402.20

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție, cu excepția celei a produsului și a tutunului pentru fumat încadrat la subpoziția 2403.19, și în cadrul căreia cel puțin 10 % din greutatea totală a materialelor încadrate la poziția 24.01 utilizate sunt materiale obținute în întregime.

2402.90

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție; cu condiția ca greutatea totală a materialelor neoriginare încadrate la poziția 24.01 utilizate să nu depășească 30 % din greutatea materialelor încadrate la capitolul 24 utilizate.

24.03

CTH, în care cel puțin 10 % din greutatea tuturor materialelor încadrate la poziția 24.01 utilizate sunt materiale obținute în întregime.

SECȚIUNEA V

PRODUSE MINERALE

Notă de secțiune: Pentru definițiile regulilor de prelucrare orizontale din prezenta secțiune, a se vedea nota 5 din anexa 2.

Capitolul 25

Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment

25.01-25.30

CTH;

sau

MaxNOM 70 % (EXW).

Capitolul 26

Minereuri, zgură și cenușă

26.01-26.21

CTH

Capitolul 27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală

27.01-27.09

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție.

27.10

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 3824.99 sau 3826.00,

sau

Are loc o distilare sau o reacție chimică, cu condiția ca biomotorina (inclusiv uleiul vegetal hidrotratat) încadrată la poziția 27.10 și la subpozițiile 3824.99 și 3826.00 utilizată să fie obținută prin esterificare, transesterificare sau hidrotratare.

27.11-27.15

Fabricare din materiale neoriginare încadrate la orice poziție.

SECȚIUNEA VI

PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

Notă de secțiune: Pentru definițiile regulilor de prelucrare orizontale din prezenta secțiune, a se vedea nota 5 din anexa 2.

Capitolul 28

Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor

28.01-28.53

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 29

Produse chimice organice

2901.10-2905.42

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43-2905.44

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 17.02 și la subpoziția 3824.60

2905.45

CSTH, cu toate acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la aceeași subpoziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49-2942

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 30

Produse farmaceutice

30.01-30.06

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 31

Îngrășăminte

31.01-31.04

CTH, cu toate acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

Nitrat de sodiu

Cianamidă de calciu

Sulfat de potasiu

Sulfat de magneziu și de potasiu

CTH, cu toate acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

MaxNOM 40 % (EXW).

- Altele

CTH, cu toate acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului, și, în cadrul căreia, valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

MaxNOM 40 % (EXW).

Capitolul 32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri

32.01-32.15

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice

33.01

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, cu toate acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la subpoziția 3302.10, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului.

3302.90

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Fabricare din materiale neoriginare încadrate la orice poziție.

33.04-33.07

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 34

Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos

34.01-34.07

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 35

Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime

35.01-35.04

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la capitolul 4.

35.05

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 11.08.

35.06-35.07

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 36

Pulberi și explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile

36.01-36.06

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

37.01-37.07

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 38

Produse diverse ale industriei chimice

38.01-38.08

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 11.08 și 35.05.

3809.91-3822.00

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Fabricare din materiale neoriginare încadrate la orice poziție.

3824.10-3824.50

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la subpozițiile 2905.43 și 2905.44.

3824.71-3825.90

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Fabricare în cadrul căreia biomotorina se obține prin transesterificare, esterificare sau hidrotratare.

SECȚIUNEA VII

MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC

Notă de secțiune: Pentru definițiile regulilor de prelucrare orizontale din prezenta secțiune, a se vedea nota 5 din anexa 2.

Capitolul 39

Materiale plastice și articole din material plastic

39.01-39.15

CTSH;

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16-39.19

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21-39.22

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10-3923.50

CTSH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90-3925.90

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 40

Cauciuc și articole din cauciuc

40.01-40.11

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11-4012.19

CTSH;

sau

Reșaparea anvelopelor uzate.

4012.20-4017.00

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

SECȚIUNEA VIII

PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANĂ ȘI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE)

Capitolul 41

Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite

41.01-4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CSTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la subpozițiile 4104.41-4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32-4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la subpozițiile 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 și 4106.92. Cu toate acestea, materialele neoriginare încadrate la subpozițiile 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 sau 4106.92 pot fi utilizate cu condiția să fie supuse unei operațiuni de retăbăcire.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la subpozițiile 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 și 4107. Cu toate acestea, materialele neoriginare încadrate la subpozițiile 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 și la poziția 41.07 pot fi utilizate cu condiția să fie supuse unei operațiuni de retăbăcire.

41.15

CTH

Capitolul 42

Articole din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și produse similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

42.01-42.06

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea

4301.10-4302.20

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03-43.04

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

SECȚIUNEA IX

LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN; CĂRBUNE DE LEMN; PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ; ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE COȘURI ȘI ARTICOLE DIN RĂCHITĂ

Capitolul 44

Lemn și articole din lemn; cărbune de lemn

44.01-44.21

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 45

Plută și articole din plută

45.01-45.04

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 46

Articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele; coșuri împletite din nuiele și articole din răchită

46.01-46.02

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

SECȚIUNEA X

PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA

Capitolul 47

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură)

47.01-47.07

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 48

Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton

48.01-48.23

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 49

Cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei

de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate și schițe sau planuri

49.01-49.11

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

SECȚIUNEA XI

MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

Notă de secțiune: Pentru definițiile termenilor utilizați și pentru toleranțele aplicabile anumitor produse fabricate din materiale textile, a se vedea notele 6, 7 și 8 din anexa 2.

Capitolul 50

Mătase

50.01-50.02

CTH

50.03

 

Cardate sau pieptănate:

Cardarea sau pieptănarea deșeurilor de mătase.

Altele:

CTH

50.04-50.05

Filarea fibrelor naturale;

Extrudarea filamentelor sintetice sau artificiale continue, combinată cu filare;

Extrudarea filamentelor sintetice sau artificiale continue, combinată cu torsadare,

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică.

50.06

 

Fire de mătase și fire din deșeuri de mătase:

Filarea fibrelor naturale;

Extrudarea filamentelor sintetice sau artificiale continue, combinată cu filare;

Extrudarea filamentelor sintetice sau artificiale continue, combinată cu torsadare,

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică.

Intestine de viermi de mătase:

CTH

50.07

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere;

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere;

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere;

Țesere combinată cu vopsire;

Vopsirea firelor combinată cu țesere;

Țesere combinată cu imprimare;

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

Capitolul 51

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Filarea fibrelor naturale;

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare;

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică.

51.11-51.13

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere;

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere;

Țesere combinată cu vopsire;

Vopsirea firelor combinată cu țesere;

Țesere combinată cu imprimare;

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

Capitolul 52

Bumbac

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Filarea fibrelor naturale;

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare;

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică.

52.08-52.12

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere;

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere;

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere;

Țesere combinată cu vopsire sau cu acoperire sau stratificare;

Vopsirea firelor combinată cu țesere;

Țesere combinată cu imprimare;

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

Capitolul 53

Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Filarea fibrelor naturale;

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare;

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică.

53.09-53.11

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere;

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere;

Țesere combinată cu vopsire sau cu acoperire sau stratificare;

Vopsirea firelor combinată cu țesere;

Țesere combinată cu imprimare;

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

Capitolul 54

Filamente sintetice sau artificiale; benzi și forme similare din materiale textile sintetice sau artificiale

54.01-54.06

Filarea fibrelor naturale;

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare;

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică.

54.07-54.08

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere;

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere;

Vopsirea firelor combinată cu țesere;

Țesere combinată cu vopsire sau cu acoperire sau stratificare;

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere;

Țesere combinată cu imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

Capitolul 55

Fibre sintetice sau artificiale discontinue

55.01-55.07

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale.

55.08-55.11

Filarea fibrelor naturale;

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare;

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică.

55.12-55.16

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere;

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere;

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere;

Țesere combinată cu vopsire sau cu îmbrăcare sau stratificare;

Vopsirea firelor combinată cu țesere;

Țesere combinată cu imprimare;

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

Capitolul 56

Vată, pâslă și materiale nețesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, și articole din acestea

56.01

Filarea sau răsucirea fibrelor naturale;

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare sau răsucire;

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare

sau

Acoperire, plușare, stratificare sau metalizare combinată cu cel puțin alte două operațiuni principale de pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrare, tratare anticontracție, termofixare, finisare permanentă), cu condiția ca valoarea materialelor neoriginare utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

56.02

 

Pâslă compactizată cu plăci cu ace:

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu formarea materialului; cu toate acestea:

filamentele din polipropilenă neoriginare încadrate la poziția 54.02;

filamentele din polipropilenă neoriginare încadrate la poziția 55.03 sau 55.06; sau

cablurile din filamente din polipropilenă neoriginare încadrate la poziția 55.01;

din care fiecare fibră sau fiecare filament constitutiv măsoară, în toate cazurile, sub 9 decitex, pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului;

sau

Numai formarea materialului nețesut, în cazul pâslei din fibre naturale.

Altele:

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu formarea materialului;

sau

Numai formarea materialului nețesut, în cazul altor pâsle din fibre naturale.

5603.11-5603.14

Fabricare din

filamente orientate direcțional sau aleatoriu; sau

substanțe sau polimeri de origine naturală, sintetică sau artificială;

urmate, în ambele cazuri, de lipire într-un material nețesut.

5603.91-5603.94

Fabricare din

fibre discontinue orientate direcțional sau aleatoriu sau

fire tăiate de origine naturală, sintetică sau artificială;

urmată, în ambele cazuri, de lipire într-un material nețesut.

5604.10

Fabricare din fire și corzi din cauciuc, neacoperite cu materiale textile.

5604.90

Filarea fibrelor naturale;

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare;

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică.

56.05

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue;

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare,

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică.

56.06

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare,

Torsadare combinată cu „îmbrăcare”;

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue;

sau

Plușare combinată cu vopsire.

56.07-56.09

Filarea fibrelor naturale;

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare.

Capitolul 57

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Notă de capitol: Pentru produsele de la prezentul capitol, țesătura de iută neoriginară poate fi utilizată ca suport.

57.01-57.05

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting);

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting);

Fabricare din fire din nucă de cocos, fire din sisal, fire din iută sau fire de viscoză filate clasic pe mașina de filat cu inele;

Înnodare (tufting) combinată cu vopsire sau cu imprimare;

Înnodarea (tufting) sau țeserea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu îmbrăcare sau cu stratificare;

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare;

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu aplicarea unor tehnici care nu implică țesere, inclusiv compactizare cu plăci cu ace.

Capitolul 58

Țesături speciale; țesături cu noduri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii

58.01-58.04

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting);

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting);

Țesere combinată cu vopsire sau cu plușare, îmbrăcare, stratificare sau metalizare;

Înnodare (tufting) combinată cu vopsire sau cu imprimare;

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare

Vopsirea firelor combinată cu țesere;

Țesere combinată cu imprimare;

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

58.05

CTH

58.06-58.09

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting);

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting);

Țesere combinată cu vopsire sau cu plușare, îmbrăcare, stratificare sau metalizare;

Înnodare (tufting) combinată cu vopsire sau cu imprimare;

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare;

Vopsirea firelor combinată cu țesere;

Țesere combinată cu imprimare;

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

58.10

Brodare în care valoarea materialelor neoriginare utilizate încadrate la orice poziție, cu excepția materialelor încadrate la aceeași poziție ca produsul, nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

58.11

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting);

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting);

Țesere combinată cu vopsire sau cu plușare, îmbrăcare, stratificare sau metalizare;

Înnodare (tufting) combinată cu vopsire sau cu imprimare;

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare

Vopsirea firelor combinată cu țesere;

Țesere combinată cu imprimare;

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

Capitolul 59

Țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole textile pentru utilizări tehnice

59.01

Țesere combinată cu vopsire sau cu plușare, îmbrăcare, stratificare sau metalizare;

sau

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare.

59.02

 

Care conțin cel mult 90 % din greutate materiale textile

Țesere.

Altele:

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu țesere.

59.03

Țesere, tricotare sau croșetare combinată cu impregnare sau cu îmbrăcare, acoperire, stratificare sau metalizare;

Țesere combinată cu imprimare; sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

59.04

Calandrare combinată cu vopsire, acoperire, stratificare sau metalizare. Țesătura de iută neoriginară poate fi utilizată ca suport

sau

Țesere combinată cu vopsire sau cu îmbrăcare, cu stratificare sau metalizare. Țesătura de iută neoriginară poate fi utilizată ca suport.

59.05

 

Impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu cauciuc, material plastic sau alte materiale, sau stratificate cu cauciuc, material plastic sau cu alte materiale:

Țesere, tricotare sau formarea materialului nețesut, combinată cu impregnare sau cu îmbrăcare, acoperire, stratificare sau metalizare.

Altele:

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere;

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere;

Țesere, tricotare sau formarea materialului nețesut combinată cu vopsire sau cu îmbrăcare sau stratificare;

Țesere combinată cu imprimare;

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

59.06

 

Materiale tricotate sau croșetate:

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu tricotare sau cu croșetare;

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu tricotare sau cu croșetare;

Tricotare sau croșetare combinată cu cauciucare sau

Cauciucare combinată cu cel puțin alte două operațiuni principale de pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrare, tratare anticontracție, termofixare, finisare permanentă), cu condiția ca valoarea materialelor neoriginare utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

Alte țesături obținute din fire din filamente sintetice cu un conținut de materiale textile de cel puțin 90 % din greutate:

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu țesere.

Altele:

Țesere, tricotare sau un procedeu care nu implică țesere, combinate cu vopsire sau cu îmbrăcare sau cauciucare;

Vopsirea firelor combinată cu țesere, tricotare sau un procedeu care nu implică țesere;

sau

Cauciucare combinată cu cel puțin alte două operațiuni principale de pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrare, tratare anticontracție, termofixare, finisare permanentă), cu condiția ca valoarea materialelor neoriginare utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

59.07

Țesere, tricotare sau formarea materialului nețesut combinată cu vopsire sau cu imprimare, îmbrăcare, impregnare sau acoperire;

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune independentă).

59.08

 

Manșoane pentru lămpi cu incandescență, impregnate:

Fabricare din materiale tubulare tricotate sau croșetate.

Altele:

CTH

59.09-59.11

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere;

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu țesere;

Țesere combinată cu vopsire sau cu acoperire sau stratificare

sau

Acoperire, plușare, stratificare sau metalizare combinată cu cel puțin alte două operațiuni principale de pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrare, tratare anticontracție, termofixare, finisare permanentă), cu condiția ca valoarea materialelor neoriginare utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

Capitolul 60

Materiale tricotate sau croșetate

60.01-60.06

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu tricotare sau cu croșetare;

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu tricotare sau cu croșetare;

Tricotare sau croșetare combinată cu vopsire sau cu plușare, îmbrăcare, stratificare sau imprimare;

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare;

Vopsirea firelor combinată cu tricotare sau cu croșetare sau

Torsadare sau texturare combinată cu tricotare sau croșetare, cu condiția ca valoarea firelor netorsadate sau netexturate neoriginare utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

Capitolul 61

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

61.01-61.17

 

Obținute prin asamblarea sau coaserea a două sau mai multor piese de materiale tricotate sau croșetate care au fost tăiate în formă sau obținute direct în formă:

Tricotare sau croșetare combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii.

Altele:

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată cu tricotare sau cu croșetare;

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu tricotare sau cu croșetare; sau

Tricotare și confecționare, într-o singură operațiune.

Capitolul 62

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate

62.01

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii,

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.02

 

Brodate:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.03

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.04

 

Brodate:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.05

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.06

 

Brodate:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.07-62.08

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii,

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.09

 

Brodate:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.10

 

Echipamente ignifuge din țesături acoperite cu o folie de poliester aluminizat:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii,

sau

Îmbrăcare sau stratificare combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii, cu condiția ca valoarea țesăturii neacoperite sau nestratificate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.11

 

Îmbrăcăminte pentru femei și fete, brodată:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii,

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.12

 

Tricotate sau croșetate, obținute prin coaserea sau prin asamblarea în alt mod a două sau mai multe bucăți de țesături tricotate sau croșetate care au fost croite sau obținute direct în formă:

Tricotare combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii,

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.13-62.14

 

Brodate:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.15

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.16

 

Echipamente ignifuge din țesături acoperite cu o folie de poliester aluminizat:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii,

sau

Îmbrăcare sau stratificare combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii, cu condiția ca valoarea țesăturii neacoperite sau nestratificate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

62.17

 

Brodate:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii;

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

sau

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune independentă).

Echipamente ignifuge din țesături acoperite cu o folie de poliester aluminizat:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii,

sau

Îmbrăcare sau stratificare combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii, cu condiția ca valoarea țesăturii neacoperite sau nestratificate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

Inserții pentru gulere și manșete, croite:

CTH, cu condiția ca valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii.

Capitolul 63

Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe

63.01-63.04

 

Din pâslă, din materiale nețesute:

Formarea materialului nețesut combinată cu confecționare, inclusiv croirea materialului.

Altele:

Brodate:

Țesere sau tricotare sau croșetare combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii,

sau

Fabricare din țesături nebrodate (altele decât tricotate sau croșetate), cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

Țesere, tricotare sau croșetare combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii.

63.05

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale sau filarea fibrelor naturale sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue, combinată cu țesere sau cu tricotare și confecționare, inclusiv croirea țesăturii.

63.06

 

Din materiale nețesute:

Formarea materialului nețesut combinată cu confecționare, inclusiv croirea materialului.

Altele:

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Fiecare articol din set trebuie să respecte regula care i s-ar aplica dacă nu ar face parte din setul respectiv; cu toate acestea, pot fi încorporate articole neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

63.09-63.10

CTH

SECȚIUNEA XII

ÎNCĂLȚĂMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BASTOANE – SCAUN, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

Capitolul 64

Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole

64.01-64.05

Fabricare din materiale neoriginare încadrate la orice poziție, cu excepția ansamblurilor neoriginare formate din fețe fixate pe tălpi interioare sau pe alte părți componente inferioare încadrate la poziția 64.06.

64.06

CTH

Capitolul 65

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

65.01-65.07

CTH

Capitolul 66

Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și părți ale acestora

66.01-66.03

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 67

Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

67.01-67.04

CTH

SECȚIUNEA XIII

ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ

Capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare

68.01-68.15

CTH;

sau

MaxNOM 70 % (EXW).

Capitolul 69

Produse din ceramică

69.01-69.14

CTH

Capitolul 70

Sticlă și articole din sticlă

70.01-70.09

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 70.10.

70.14-70.20

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

SECȚIUNEA XIV

PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE, IMITAȚII DE BIJUTERII, MONEDE

Capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale, imitații de bijuterii, monede

71.01-71.05

Fabricare din materiale neoriginare încadrate la orice poziție.

71.06

 

Sub formă brută:

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10;

Separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase neoriginare încadrate la pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10

sau

Fuziunea sau alierea metalelor prețioase neoriginare încadrate la pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10, între ele sau cu metale comune, sau purificarea.

Semiprelucrate sau sub formă de pulbere:

Fabricare din metale prețioase neoriginare sub formă brută.

71.07

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție.

71.08

 

Sub formă brută:

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10;

Separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase încadrate la pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10

sau

Fuziunea sau alierea metalelor prețioase neoriginare încadrate la pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10, între ele sau cu metale comune, sau purificarea.

Semiprelucrate sau sub formă de pulbere:

Fabricare din metale prețioase neoriginare sub formă brută.

71.09

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție.

71.10

 

Sub formă brută:

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10;

Separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase neoriginare încadrate la pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10

sau

Fuziunea sau alierea metalelor prețioase neoriginare încadrate la pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10, între ele sau cu metale comune, sau purificarea.

Semiprelucrate sau sub formă de pulbere:

Fabricare din metale prețioase neoriginare sub formă brută.

71.11

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție.

71.12-71.18

CTH

SECȚIUNEA XV

METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE

Capitolul 72

Fier și oțel

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 72.06.

72.08-72.17

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 72.08-72.17.

72.18

CTH

72.19-72.23

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 72.19-72.23.

72.24

CTH

72.25-72.29

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 72.25-72.29.

Capitolul 73

Articole din fontă, din fier sau din oțel

7301.10

CC, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 72.08-72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 72.08-72.17.

73.03

CTH

73.04-73.06

CC, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 72.13-72.17, 72.21-72.23 și 72.25-72.29.

73.07

 

Accesorii de țevărie din oțeluri inoxidabile:

CTH, cu excepția eboșelor forjate neoriginare; cu toate acestea, pot fi utilizate eboșe forjate neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

Altele:

CTH

73.08

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 7301.20.

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81-7326.90

CTH

Capitolul 74

Cupru și articole din cupru

74.01-74.02

CTH

74.03

Fabricare din materiale neoriginare încadrate la orice poziție.

74.04-74.07

CTH

74.08

CTH și MaxNOM 50 % (EXW)

74.09-74.19

CTH

Capitolul 75

Nichel și articole din nichel

75.01

CTH

75.02

Fabricare din materiale neoriginare încadrate la orice poziție.

75.03-75.08

CTH

Capitolul 76

Aluminiu și articole din aluminiu

76.01

CTH și MaxNOM 50 % (EXW);

sau

Fabricare prin tratare termică sau electrolitică a aluminiului nealiat sau a deșeurilor și a resturilor de aluminiu.

76.02

CTH

76.03-76.16

CTH și MaxNOM 50 % (EXW) (3)

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

7801.10

Fabricare din materiale neoriginare încadrate la orice poziție.

7801.91-7806.00

CTH

Capitolul 79

Zinc și articole din zinc

79.01-79.07

CTH

Capitolul 80

Staniu și articole din staniu

80.01-80.07

CTH

Capitolul 81

Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale

81.01-81.13

Fabricare din materiale neoriginare încadrate la orice poziție.

Capitolul 82

Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți ale acestor articole, din metale comune

8201.10-8205.70

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, cu toate acestea, pot fi incluse în set unelte neoriginare încadrate la poziția 82.05, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

82.06

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la pozițiile 82.02-82.05; cu toate acestea, pot fi incluse în set unelte neoriginare încadrate la pozițiile 82.02-82.05, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

82.07-82.15

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 83

Articole diverse din metale comune

83.01-83.11

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

SECȚIUNEA XVI

MAȘINI ȘI APARATE; ECHIPAMENTE ELECTRICE; PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINE ȘI SUNET; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE

Capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice; părți ale acestora

84.01-84.06

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07-84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09-84.12

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11-8415.10

CTSH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81-8415.90

CTSH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16-84.20

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22-84.24

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25-84.30

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 84.31

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31-84.43

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44-84.47

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 84.48

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48-84.55

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56-84.65

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 84.66

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66-84.68

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70-84.72

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 84.73

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73-84.78

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10-8479.40

CTSH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60-8479.82

CTSH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82-84.87

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 85

Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine și sunet; părți și accesorii ale acestor aparate

85.01-85.02

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 85.03

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03-85.06

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Acumulatoare care conțin una sau mai multe celule de baterii sau module de baterii și circuitele pentru interconectarea acestora,

denumite adesea „pachete de baterii”, utilizate ca sursă principală de energie electrică pentru propulsia vehiculelor de la pozițiile 87.02, 87.03 și 87.04

CTH, cu excepția materialelor catodice active neoriginare;

sau

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Celule de baterii, module de baterii, precum și părți ale acestora, destinate a fi încorporate într-un acumulator electric utilizat ca sursă principală de energie electrică pentru propulsia vehiculelor de la pozițiile 87.02, 87.03 și 87.04

CTH, cu excepția materialelor catodice active neoriginare;

sau

MaxNOM 35 % (EXW) (5).

altele:

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08-85.18

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19-85.21

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 85.22

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22-85.23

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25-85.27

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 85.29

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28-85.34

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35-85.37

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 85.38

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10-8541.90

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31-8542.39

CTH;

Materialele neoriginare utilizate au fost supuse unei difuzii

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90-8543.90

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44-85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

SECȚIUNEA XVII

MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE

Capitolul 86

Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; material fix de căi ferate sau similare și părți ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare a traficului

86.01-86.09

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 86.07,

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 87

Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai; părți și accesorii ale acestora

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02-87.04

 

vehicule care au atât motor cu pistoane cu ardere internă, cât și motor electric ca motoare de propulsie, care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică („vehicul electric hibrid reîncărcabil”);

vehicule având doar motor electric pentru propulsie

MaxNOM 45 % (EXW) și pachetele de baterii încadrate la poziția 85.07 utilizate ca sursă principală de energie electrică pentru propulsia vehiculului trebuie să fie originare (6).

altele

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05-87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08-87.11

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13-87.16

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 88

Vehicule aeriene, nave spațiale și părți ale acestora

88.01-88.05

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 89

Vapoare, nave și dispozitive plutitoare

89.01-89.08

CC;

sau

MaxNOM 40 % (EXW).

SECȚIUNEA XVIII

INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

Capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; părți și accesorii ale acestora

9001.10-9001.40

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

Finisarea lentilei semifinite într-o lentilă oftalmică finită cu capacitate de corecție optică, destinată a fi montată pe o pereche de ochelari;

Acoperirea lentilei prin tratamente adecvate cu scopul de a îmbunătăți vederea și a asigura protecția utilizatorului;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90-9033.00

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 91

Ceasornicărie

91.01-91.14

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 92

Instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

SECȚIUNEA XIX

ARME ȘI MUNIȚIE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

Capitolul 93

Arme și muniție; părți și accesorii ale acestora

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

SECȚIUNEA XX

ARTICOLE DIVERSE

Capitolul 94

Mobilă; articole de pat, saltele, suporturi de saltele, perne și obiecte similare de mobilier umplute; aparate de iluminat nedenumite sau neincluse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare; construcții prefabricate

94.01-94.06

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 95

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora

95.03-95.08

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

Capitolul 96

Articole diverse

96.01-96.04

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Fiecare articol din set trebuie să respecte regula care i s-ar aplica dacă nu ar face parte din setul respectiv; cu toate acestea, pot fi utilizate articole neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

96.06-9608.40

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Fiecare articol din set trebuie să respecte regula care i s-ar aplica dacă nu ar face parte din setul respectiv; cu toate acestea, pot fi utilizate articole neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

9608.60-96.20

CTH;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

SECȚIUNEA XXI

OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI

Capitolul 97

Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

97.01-97.06

CTH


(1)  Preparatele sau conservele din toni, pești săritori și bonite (Sarda spp.), întregi sau bucăți (cu excepția celor tocați), încadrate la subpoziția 1604.14 pot fi considerate ca fiind originare în temeiul unor reguli de origine specifice produsului alternative în cadrul contingentelor anuale menționate în anexa 4.

(2)  Preparatele sau conservele din toni, pești săritori sau alți pești din genul Euthynnus (cu excepția celor întregi sau bucăți), încadrate la subpoziția 1604.20 pot fi considerate ca fiind originare în temeiul unor reguli de origine specifice produsului alternative în cadrul contingentelor anuale menționate în anexa 4.

(3)  Anumite produse din aluminiu pot fi considerate ca fiind originare în temeiul regulilor de origine alternative specifice cu cote anuale astfel cum sunt specificate în anexa 4.

(4)  Pentru perioada de la intrarea în vigoare a prezentului acord până la 31 decembrie 2026, se aplică reguli de origine specifice produsului alternative, astfel cum se prevede în anexa 5.

(5)  Pentru perioada de la intrarea în vigoare a prezentului acord până la 31 decembrie 2026, se aplică reguli de origine specifice produsului alternative, astfel cum se prevede în anexa 5.

(6)  Pentru perioada de la intrarea în vigoare a prezentului acord până la 31 decembrie 2026, se aplică reguli de origine specifice produsului alternative, astfel cum se prevede în anexa 5.

(7)  În cazul autovehiculelor hibride care au atât motor cu ardere internă, cât și motor electric ca motoare pentru propulsie, altele decât cele care pot fi încărcate prin conectarea la surse externe de energie electrică, se aplică reguli de origine specifice produsului alternative pentru perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a prezentului acord și 31 decembrie 2026, astfel cum se prevede în anexa 5.


ANEXA 4

CONTINGENTE DE ORIGINE ȘI ALTERNATIVE LA REGULILE DE ORIGINE SPECIFICE PRODUSULUI DIN ANEXA 3

Dispoziții comune

1.

Pentru produsele enumerate în tabelele de mai jos, regulile de origine corespunzătoare sunt alternative la cele enunțate în anexa 3, în limitele contingentului anual aplicabil.

2.

Un atestat de origine întocmit în conformitate cu prezenta anexă conține următoarea mențiune: „Contingente de origine – Produse originare în conformitate cu anexa 4”.

3.

În Uniune, orice cantități menționate în prezenta anexă se gestionează de către Comisia Europeană, care întreprinde toate acțiunile administrative pe care le consideră recomandabile pentru gestionarea eficientă a acestora în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii.

4.

În Regatul Unit, orice cantități menționate în prezenta anexă se gestionează de către autoritatea sa vamală, care întreprinde toate acțiunile administrative pe care le consideră recomandabile pentru gestionarea eficientă în conformitate cu legislația aplicabilă a Regatului Unit.

5.

Partea importatoare gestionează contingentele de origine pe baza principiului „primul venit, primul servit” și calculează cantitatea de produse introdusă în aceste contingente de origine pe baza importurilor respectivei părți.

SECȚIUNEA 1

Alocarea contingentelor anuale de conserve de ton

Clasificarea sistemului armonizat (2017)

Denumirea produsului

Regula specifică produsului alternativă

Contingent anual pentru exporturile din Uniune către Regatul Unit

(greutate netă)

Contingent anual pentru exporturile din Regatul Unit către Uniune

(greutate netă)

1604.14

Preparate și conserve de ton, pești săritori și bonite (Sarda spp.), întregi sau bucăți (cu excepția peștilor tocați)

CC

3 000 de tone

3 000 de tone

1604.20

Alte preparate și conserve din pește

 

De toni, de pești săritori și de alți pești de genul Euthynnus (cu excepția celor întregi sau bucăți)

CC

4 000 de tone

4 000 de tone

De alți pești

-

-

-

SECȚIUNEA 2

Alocarea contingentelor anuale de produse din aluminiu (1)

Tabelul 1

Contingente aplicabile de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2023

Clasificarea sistemului armonizat (2017)

Denumirea produsului

Regula specifică produsului alternativă

Contingent anual pentru exporturile din Uniune către Regatul Unit

(greutate netă)

Contingent anual pentru exporturile din Regatul Unit către Uniune

(greutate netă)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Produse din aluminiu și articole din aluminiu (exclusiv sârma de aluminiu și folia de aluminiu)

CTH

95 000 de tone

95 000 de tone

76.05

Sârmă din aluminiu

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 76.04

76.07

Folie de aluminiu

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 76.06

 

Tabelul 2

Contingente aplicabile de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2026

Clasificarea sistemului armonizat (2017)

Denumirea produsului

Regula specifică produsului alternativă

Contingent anual pentru exporturile din Uniune către Regatul Unit

(greutate netă)

Contingent anual pentru exporturile din Regatul Unit către Uniune

(greutate netă)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Produse din aluminiu și articole din aluminiu (exclusiv sârma de aluminiu și folia de aluminiu)

CTH

72 000 de tone

72 000 de tone

76.05

Sârmă din aluminiu

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 76.04

76.07

Folie de aluminiu

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 76.06

 

Tabelul 3

Contingente aplicabile începând cu 1 ianuarie 2027

Clasificarea sistemului armonizat (2017)

Denumirea produsului

Regula specifică produsului alternativă

Contingent anual pentru exporturile din Uniune către Regatul Unit

(greutate netă)

Contingent anual pentru exporturile din Regatul Unit către Uniune

(greutate netă)

76.04

Bare, tije și profile din aluminiu

CTH

57 500 de tone

57 500 de tone

76.06

Table și benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm

CTH

76.07

Folie de aluminiu

CTH, cu excepția materialelor neoriginare încadrate la poziția 76.06

Revizuirea contingentelor pentru produse din aluminiu din tabelul 3 din secțiunea 2

1.

Nu mai devreme de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord și nu mai devreme de 5 ani de la finalizarea oricărei revizuiri menționate la prezentul paragraf, Comitetul de parteneriat pentru comerț, la solicitarea oricăreia dintre părți și asistat de Comitetul specializat în comerț privind cooperarea vamală și regulile de origine, revizuiesc contingentele pentru aluminiu prevăzute în tabelul 3 din secțiunea 2.

2.

Revizuirea menționată la punctul 1 se efectuează pe baza informațiilor disponibile cu privire la condițiile de piață din ambele părți și a informațiilor privind importurile și exporturile lor de produse relevante.

3.

Pe baza rezultatului unei revizuiri efectuate în temeiul punctului 1, Consiliul de parteneriat poate adopta o decizie de creștere sau menținere a cantității, de modificare a domeniului de aplicare sau de repartizare ori de modificare a oricărei repartizări între produse, a contingentelor pentru aluminiu prevăzute în tabelul 3din secțiunea 2.


(1)  Cantitățile enumerate în fiecare tabel din prezenta secțiune 2 sunt toate cantitățile contingentare disponibile (pentru exporturile din Uniune către Regatul Unit și, respectiv, pentru exporturile din Regatul Unit către Uniune) pentru toate produsele enumerate în tabelul respectiv.


ANEXA 5

REGULI SPECIFICE PRODUSULUI TRANZITORII APLICABILE ACUMULATOARELOR ELECTRICE ȘI VEHICULELOR ELECTRIFICATE

SECȚIUNEA 1

Reguli specifice produsului intermediare aplicabile de la data intrării în vigoare a prezentului acord până la 31 decembrie 2026

Pentru produsele enumerate în coloana 1 de mai jos, regula specifică produsului menționată în coloana 2 se aplică pentru perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a prezentului acord și 31 decembrie 2026.

Coloana 1

Clasificarea în Sistemul armonizat (2017), inclusiv descrierea specifică

Coloana 2

Regula de origine specifică produsului aplicabilă de la data intrării în vigoare a prezentului acord până la 31 decembrie 2026

85.07

 

Acumulatoare care conțin una sau mai multe celule de baterii sau module de baterii și circuitele pentru interconectarea acestora, denumite adesea «pachete de baterii», utilizate ca sursă principală de energie electrică pentru propulsia vehiculelor încadrate la pozițiile 87.02, 87.03 și 87.04

CTSH;

Ansambluri de pachete de baterii din celule de baterii sau module de baterii neoriginare;

sau

MaxNOM 70 % (EXW)

Celule de baterii, module de baterii, precum și părți ale acestora, destinate a fi încorporate într-un acumulator electric utilizat ca sursă principală de energie electrică pentru propulsia vehiculelor încadrate la pozițiile 87.02, 87.03 și 87.04

CTH;

sau

MaxNOM 70 % (EXW)

87.02-87.04

 

vehicule care au atât motor cu ardere internă, cât și motor electric ca motoare de propulsie, altele decât acelea care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică («autovehicul hibrid»);

vehicule care au atât motor cu pistoane cu ardere internă, cât și motor electric ca motoare de propulsie, care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică («vehicul electric hibrid reîncărcabil»);

vehicule având doar motor electric pentru propulsie

MaxNOM 60 % (EXW)

SECȚIUNEA 2

Reguli specifice produsului intermediare aplicabile de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2026

 

1.

Pentru produsele enumerate în coloana 1 de mai jos, regula specifică produsului menționată în coloana 2 se aplică pentru perioada de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2026.

Coloana 1

Clasificarea în Sistemul armonizat (2017), inclusiv descrierea specifică

Coloana 2

Regula de origine specifică produsului aplicabilă de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2026

85.07

 

Acumulatoare care conțin una sau mai multe celule de baterii sau module de baterii și circuitele pentru interconectarea acestora, denumite adesea „pachete de baterii”, utilizate ca sursă principală de energie electrică pentru propulsia vehiculelor încadrate la pozițiile 87.02, 87.03 și 87.04

CTH, cu excepția materialelor catodice active neoriginare;

sau

MaxNOM 40 % (EXW).

Celule de baterii, module de baterii, precum și părți ale acestora, destinate a fi încorporate într-un acumulator electric utilizat ca sursă principală de energie electrică pentru propulsia vehiculelor încadrate la pozițiile 87.02, 87.03 și 87.04

CTH, cu excepția materialelor catodice active neoriginare;

sau

MaxNOM 50 % (EXW).

87.02-87.04

 

vehicule care au atât motor cu ardere internă, cât și motor electric ca motoare de propulsie, altele decât acelea care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică („autovehicul hibrid”);

vehicule care au atât motor cu pistoane cu ardere internă, cât și motor electric ca motoare de propulsie, care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică („vehicul electric hibrid reîncărcabil”);

vehicule având doar motor electric pentru propulsie

MaxNOM 55 % (EXW).

SECȚIUNEA 3

Revizuirea regulilor specifice produsului pentru poziția 85.07

 

1.

Nu mai devreme de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, la cererea oricăreia dintre părți și asistat de Comitetul specializat în comerț privind cooperarea vamală și regulile de origine, Comitetul de parteneriat pentru comerț revizuiește regulile specifice produsului pentru poziția 85.07, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2027, conținute în anexa 3.
 

2.

Revizuirea menționată la punctul 1 se efectuează pe baza informațiilor disponibile cu privire la piețele de pe teritoriile părților, cum ar fi disponibilitatea unor materiale originare suficiente și adecvate, echilibrul dintre cerere și ofertă și alte informații pertinente.
 

3.

Pe baza rezultatelor revizuirii efectuate în temeiul punctului 1, Consiliul de parteneriat poate adopta o decizie de modificare a regulilor specifice produsului pentru poziția 85.07, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2027, conținute în anexa 3.

ANEXA 6

DECLARAȚIA FURNIZORULUI

1.   

Declarația furnizorului are conținutul stabilit în prezenta anexă.

2.   

Cu excepția cazurilor menționate la punctul 3, furnizorul întocmește o declarație a furnizorului pentru fiecare transport de produse în forma prevăzută în apendicele 6-A și o anexează la factură sau la orice alt document care descrie produsele în cauză suficient de detaliat pentru a permite să fie identificate.

3.   

În cazul în care un furnizor livrează în mod regulat unui anumit client produse a căror producție, desfășurată într-o parte contractantă, se așteaptă să rămână constantă pentru o perioadă de timp, respectivul furnizor poate prezenta o singură declarație a furnizorului care să acopere transporturile ulterioare ale acestor produse („declarația pe termen lung a furnizorului”). În mod normal, o declarație pe termen lung a furnizorului este valabilă timp de cel mult doi ani de la data întocmirii sale. Autoritățile vamale ale părții în care este întocmită declarația pot stabili condițiile în care pot fi utilizate perioade mai lungi de timp. Declarația pe termen lung a furnizorului este întocmită de furnizor după modelul prevăzut în apendicele 6-B și descrie produsele respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate. Furnizorul își informează de îndată clientul dacă declarația pe termen lung nu mai corespunde produselor livrate.

4.   

Furnizorul care întocmește declarația trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităților vamale ale părții contractante în care este întocmită declarația, toate documentele corespunzătoare care dovedesc că informațiile prezentate în declarație sunt corecte.

Apendicele 6-A

DECLARAȚIA FURNIZORULUI

Declarația furnizorului, al cărei text este prevăzut mai jos, trebuie întocmită în conformitate cu notele de subsol. Nu este necesar, totuși, ca notele de subsol să fie reproduse.

DECLARAȚIA FURNIZORULUI

Subsemnatul, furnizor al produselor menționate în documentul anexat, declar că:

1.

Următoarele materiale care nu sunt originare din [a se indica numele părții relevante] au fost utilizate în [a se indica numele părții relevante] pentru a fabrica aceste produse:

Descrierea produselor furnizate (1)

Descrierea materialelor neoriginare utilizate

Poziția din SA a materialelor neoriginare utilizate (2)

Valoarea materialelor neoriginare folosite (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea totală

 

2.

Toate celelalte materiale utilizate în [a se indica numele părții relevante] pentru a fabrica aceste produse sunt originare din [a se indica numele părții relevante]

Mă angajez să pun la dispoziție orice alt document justificativ solicitat.

… (Locul și data)

… (Numele și poziția persoanei care semnează, denumirea și adresa societății)

… (Semnătura) (6)

Apendicele 6-B

DECLARAȚIA PE TERMEN LUNG A FURNIZORULUI

Declarația pe termen lung a furnizorului, al cărei text este prevăzut în continuare, trebuie întocmită în conformitate cu notele de subsol. Nu este necesar, totuși, ca notele de subsol să fie reproduse.

DECLARAȚIA PE TERMEN LUNG A FURNIZORULUI

Subsemnatul, furnizor al produselor menționate în documentul anexat, furnizate cu regularitate către (4) …, declar că:

1.

Următoarele materiale care nu sunt originare din [a se indica numele părții relevante] au fost utilizate în [a se indica numele părții relevante] pentru a fabrica aceste produse:

Descrierea produselor furnizate (1)

Descrierea materialelor neoriginare utilizate

Poziția din SA a materialelor neoriginare utilizate (2)

Valoarea materialelor neoriginare folosite (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea totală

 

2.

Toate celelalte materiale utilizate în [a se indica numele părții relevante] pentru a fabrica aceste produse sunt originare dintr-o parte [a se indica numele părții relevante];

Prezenta declarație este valabilă pentru toate transporturile ulterioare de aceste produse livrate

de la … către .… (5)

Mă angajez să informez … (4) imediat în cazul în care prezenta declarație nu mai este valabilă.

… (Locul și data)

(Numele și poziția persoanei care semnează, denumirea și adresa societății)

… (Semnătura) (6)

Note de subsol

(1)

Atunci când factura sau alt document la care se anexează declarația se referă la diferite tipuri de produse sau la produse care nu conțin materiale neoriginare în aceleași proporții, furnizorul trebuie să le diferențieze în mod clar.

(2)

Informațiile solicitate nu trebuie furnizate decât dacă este necesar.

Exemple:

Una dintre normele aplicabile articolelor de îmbrăcăminte încadrate la capitolul 62 prevede „țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii”. Dacă un producător de astfel de articole de îmbrăcăminte din una dintre părți folosește țesături importate din cealaltă parte care au fost obținute în partea respectivă prin țesere de fire neoriginare, este suficient ca furnizorul din această parte să descrie în declarația sa materialul neoriginar folosit ca „fire”, fără a fi necesar să indice poziția din SA sau valoarea acestor fire.

Un producător de sârmă din fier încadrată la poziția 72.17 care a produs sârma din bare de fier neoriginare ar trebui să indice în a doua coloană „bare de fier”. În cazul în care sârma urmează să fie folosită la fabricarea unui utilaj în privința căruia regula limitează proporția de materiale neoriginare folosite la o anumită valoare procentuală, este necesar ca în coloana a treia să se precizeze valoarea barelor neoriginare.

(3)

„Valoarea materialelor neoriginare” înseamnă valoarea materialelor neoriginare utilizate la fabricarea produsului, care este valoarea în vamă la momentul importului, inclusiv costurile de transport, de asigurare, dacă este cazul, de ambalare și toate celelalte costuri suportate pentru transportarea materialelor la portul de import în partea în care este situat fabricantul produsului; în cazul în care valoarea materialelor neoriginare nu este cunoscută și nu poate fi stabilită, se utilizează primul preț verificabil plătit pentru materialele neoriginare în Uniune sau în Regatul Unit.

(4)

Numele și adresa clientului

(5)

A se completa datele.

(6)

Acest câmp poate conține o semnătură electronică, o imagine scanată sau o altă reprezentare vizuală a semnăturii olografe a semnatarului în locul semnăturilor originale, după caz.

ANEXA 7

TEXTUL ATESTATULUI DE ORIGINE

Atestatul de origine menționat la articolul 56 din prezentul acord se întocmește utilizând textul de mai jos în una dintre următoarele versiuni lingvistice și în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale părții exportatoare. În cazul în care atestatul de origine este completat de mână, acesta trebuie scris cu cerneală și cu litere de tipar. Atestatul de origine se redactează în conformitate cu notele de subsol corespunzătoare. Nu este necesar ca notele de subsol să fie reproduse.

Versiunea bulgară

Versiunea croată

Versiunea cehă

Versiunea daneză

Versiunea olandeză

Versiunea engleză

Versiunea estonă

Versiunea finlandeză

Versiunea franceză

Versiunea germană

Versiunea greacă

Versiunea maghiară

Versiunea italiană

Versiunea letonă

Versiunea lituaniană

Versiunea malteză

Versiunea polonă

Versiunea portugheză

Versiunea română

Versiunea slovacă

Versiunea slovenă

Versiunea spaniolă

Versiunea suedeză

(Perioada: de la … până la … (1))

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (nr. de referință al exportatorului ...(2)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod expres, aceste produse sunt de origine preferențială din...(3).

(4)

(Locul și data)

(Denumirea exportatorului)

(1)

În cazul în care atestatul de origine este completat pentru mai multe transporturi de produse originare identice în sensul articolului 56 alineatul (4) litera (b) din prezentul acord, a se indica perioada în care se aplică atestatul de origine. Perioada respectivă nu trebuie să depășească 12 luni. Toate importurile produsului trebuie să aibă loc în perioada indicată. În cazul în care nu se aplică o perioadă de timp, acest câmp poate rămâne necompletat.

(2)

A se indica numărul de referință prin care este identificat exportatorul. Pentru un exportator din Uniune, acesta va fi numărul atribuit în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale Uniunii. Pentru un exportator din Regatul Unit, acesta va fi numărul atribuit în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile în Regatul Unit. În cazul în care exportatorului nu i-a fost atribuit un număr, acest câmp poate rămâne necompletat.

(3)

A se indica originea produsului: Regatul Unit sau Uniunea.

(4)

Locul și data pot fi omise dacă informațiile există deja în documentul propriu-zis.

ANEXA 8

DECLARAȚIA COMUNĂ PRIVIND PRINCIPATUL ANDORRA

1.   

Produsele originare din Principatul Andorra încadrate la capitolele 25-97 din Sistemul armonizat sunt acceptate de Regatul Unit ca fiind originare din Uniune în înțelesul prezentului acord.

2.   

Punctul 1 se aplică numai dacă, în virtutea uniunii vamale stabilite prin Decizia 90/680/CEE a Consiliului din 26 noiembrie 1990 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Principatul Andorra, Principatul Andorra aplică produselor originare din Regatul Unit același tratament tarifar preferențial pe care îl aplică acestor produse Uniunea Europeană.

3.   

Partea a doua rubrica întâi titlul I capitolul 2 din prezentul acord se aplică mutatis mutandis în scopul definirii caracterului originar al produselor menționate la punctul 1 din prezenta declarație comună.


ANEXA 9

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND REPUBLICA SAN MARINO

1.   

Produsele originare din Republica San Marino sunt acceptate de Regatul Unit ca fiind originare din Uniune în înțelesul prezentului acord.

2.   

Punctul 1 se aplică numai dacă, în temeiul Acordului de cooperare și uniune vamală între Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino, încheiat la Bruxelles la 16 decembrie 1991, Republica San Marino aplică produselor originare din Regatul Unit același tratament tarifar preferențial pe care îl aplică acestor produse Uniunea Europeană.

3.   

Partea a doua rubrica întâi titlul I capitolul 2 din prezentul acord se aplică mutatis mutandis în scopul definirii caracterului originar al produselor menționate la punctul 1 din prezenta declarație comună.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante