KAPITOLA 2

PRAVIDLA PŮVODU

ODDÍL 1

PRAVIDLA PŮVODU

Článek 37

Cíl

Cílem této kapitoly je stanovit ustanovení vymezující původ zboží pro účely uplatňování preferenčního sazebního zacházení podle této dohody a související postupy stanovení původu.

Článek 38

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a)

„zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu do určité kapitoly, čísla nebo položky harmonizovaného systému;

b)

„zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na základě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

c)

„vývozcem“ osoba nacházející se v některé ze stran, která v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy této strany vyváží nebo vyrábí původní produkt a vyhotovuje deklaraci o původu;

d)

„dovozcem“ osoba, která dováží původní produkt a žádá pro něj preferenční sazební zacházení;

e)

„materiálem“ látka použitá při výrobě produktu včetně jakýchkoli komponentů, příměsí, surovin nebo částí;

f)

„nepůvodním materiálem“ materiál, který podle této kapitoly nelze kvalifikovat jako původní, včetně materiálu, jehož status původu nelze určit;

g)

„produktem nebo výrobkem“ produkt nebo výrobek, které jsou výsledkem výroby, bez ohledu na to, zda jsou určeny k použití jako materiál k výrobě jiného produktu;

h)

„výrobou“ jakýkoli druh opracování nebo zpracování včetně sestavování.

Článek 39

Obecné požadavky

1.   Pro účely uplatňování preferenčního sazebního zacházení jednou stranou na původní zboží druhé strany v souladu s touto dohodou za předpokladu, že produkty splňují všechny další příslušné požadavky této kapitoly, se za produkty pocházející z druhé strany považují následující produkty:

a)

produkty, které byly zcela získány v této straně ve smyslu článku 41;

b)

produkty vyrobené v této straně výhradně z původních materiálů této strany a

c)

produkty vyrobené v této straně obsahující nepůvodní materiály, pokud splňují požadavky stanovené v příloze 3.

2.   Pokud produkt získal status původu, nepovažují se nepůvodní materiály použité při jeho výrobě za nepůvodní, jestliže se uvedený produkt začlení jako materiál do jiného produktu.

3.   Podmínky pro získání statusu původu musí být ve Spojeném království nebo v Unii splňovány nepřetržitě.

Článek 40

Kumulace původu

1.   Produkt pocházející z jedné strany se považuje za produkt pocházející z druhé strany, jestliže je tento produkt v druhé straně použit jako materiál při výrobě jiného produktu.

2.   Pro účely určení, zda produkt pochází z jedné ze stran, je možné zohlednit výrobu provedenou na nepůvodním materiálu v druhé straně.

3.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud výroba uskutečněná ve druhé straně nepřesahuje jednu nebo více z operací uvedených v článku 43.

4.   K tomu, aby vývozce mohl vyplnit deklaraci o původu uvedenou v čl. 54 odst. 2 písm. a) pro produkt podle odstavce 2 tohoto článku, musí od svého dodavatele obdržet prohlášení dodavatele podle přílohy 6 nebo rovnocenný doklad obsahující stejné informace, které popisují dotyčné nepůvodní materiály dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat.

Článek 41

Zcela získané produkty

1.   Za zcela získané v jedné ze stran se považují tyto produkty:

a)

nerostné produkty tam těžené nebo získané z půdy nebo mořského dna;

b)

rostliny tam vypěstované nebo sklizené a produkty z nich;

c)

živá zvířata tam narozená a chovaná nebo vylíhnutá a chovaná;

d)

produkty získané z živých zvířat tam chovaných;

e)

produkty získané z poražených zvířat tam narozených a chovaných nebo vylíhnutých a chovaných;

f)

produkty získané z tamního lovu nebo rybolovu;

g)

produkty získané z tamní akvakultury, pokud vodní organismy zahrnující ryby, měkkýše, korýše, jiné vodní bezobratlé a vodní rostliny jsou vyprodukované z násadového materiálu, jako jsou jikry, raný plůdek, plůdek, larvy, strdlice, smolti nebo jiné nedospělé ryby v postlarválním stadiu, zásahem do procesu chovu či růstu s cílem zvýšit produkci, jako například pravidelné dosazování násad, krmení nebo ochrana před dravci;

h)

produkty mořského rybolovu a jiné produkty získané z moře mimo pobřežní vody plavidly strany;

i)

produkty zhotovené na zpracovatelských plavidlech strany výhradně z produktů uvedených v písmenu h);

j)

produkty vytěžené z mořského dna nebo mořského podloží mimo teritoriální moře za předpokladu, že plavidla strany mají právo využívat nebo vytěžovat mořské dno nebo podloží;

k)

odpad a šrot pocházející z výrobních operací tam provedených;

l)

zbytky a odpad z použitých produktů tam sebraných, jsou-li tyto produkty použitelné pouze k opětovnému získání surovin,

m)

produkty tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až l).

2.   Pojmy „plavidlo strany“ a „zpracovatelské plavidlo strany“ v odst. 1 písm. h) a i) se rozumí plavidlo a zpracovatelské plavidlo, které:

a)

je registrováno v členském státě nebo ve Spojeném království;

b)

pluje pod vlajkou členského státu nebo Spojeného království a

c)

splňuje jednu z těchto podmínek:

i)

je nejméně z 50 % vlastněno státními příslušníky členského státu nebo Spojeného království nebo

ii)

je ve vlastnictví právnických osob, které:

A)

mají sídlo a hlavní provozovnu v Unii nebo ve Spojeném království a

B)

jsou alespoň z 50 % vlastněny veřejnými subjekty, státními příslušníky nebo podniky členského státu nebo Spojeného království.

Článek 42

Odchylky

1.   Pokud produkt nesplňuje požadavky stanovené v příloze 3 v důsledku použití nepůvodního materiálu při výrobě, považuje se tento produkt přesto za pocházející z jedné ze stran za předpokladu, že:

a)

celková hmotnost nepůvodních materiálů použitých při výrobě produktů zařazených do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiných než zpracovaných produktů rybolovu zařazených do kapitoly 16, nepřesahuje 15 % hmotnosti produktu;

b)

celková hodnota nepůvodních materiálů pro všechny ostatní produkty, s výjimkou produktů zařazených do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, nepřesáhne 10 % ceny produktu ze závodu, nebo

c)

v případě produktu zařazeného do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému se uplatní odchylky stanovené v příloze 2 poznámkách 7 a 8.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže hodnota nebo hmotnost nepůvodních materiálů použitých při výrobě produktu překročí jakýkoli procentní podíl nejvyšší přípustné hodnoty nebo hmotnosti nepůvodních materiálů, jak je uvedeno v požadavcích stanovených v příloze 3.

3.   Odstavec 1 tohoto článku se nepoužije na produkty zcela získané v jedné ze stran ve smyslu článku 41. Vyžaduje-li příloha 3, aby materiály použité při výrobě produktu byly zcela získané, použijí se odstavce 1 a 2 tohoto článku.

Článek 43

Výroba v nedostatečném rozsahu

1.   Bez ohledu na čl. 39 odst. 1 písm. c) se produkt nepovažuje za pocházející z jedné ze stran, pokud výroba produktu v této straně sestává pouze z jedné nebo více z těchto operací provedených z nepůvodních materiálů:

a)

konzervačních postupů, jako je sušení, zmrazení, nakládání do slaného nálevu nebo jiných podobných postupů, jejichž jediným účelem je zajištění uchování produktů v dobrém stavu během přepravy a skladování; (2)

b)

rozdělování nebo spojování nákladových kusů;

c)

umývání, čištění; zbavování prachu, odstraňování oxidů, oleje, barev nebo jiných povlaků;

d)

žehlení nebo mandlování textilií a textilních výrobků;

e)

prostých operací natírání a leštění;

f)

loupání a částečného nebo úplného mletí rýže; leštění a hlazení obilovin a rýže; bělení rýže;

g)

operací spočívajících v barvení cukru nebo přidávání aromatických přípravků do cukru nebo tvarování cukru; částečného nebo úplného mletí cukru v pevném stavu;

h)

loupání, odpeckovávání ovoce, ořechů a zeleniny a zbavování kůry;

i)

ostření, prostého broušení nebo řezání;

j)

prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování (včetně tvorby souprav (sad) předmětů);

k)

prostého plnění do lahví, konzerv, lahviček, pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky nebo desky a veškerých ostatních prostých operací obalové úpravy;

l)

připevňování nebo tisk značek, štítků, log nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

m)

prostého mísení produktů, též různých druhů; mísení cukru s jakýmkoli materiálem;

n)

prosté přidání vody nebo zředění vodou nebo jinou látkou, které podstatně nemění vlastnosti produktu, nebo dehydratace nebo denaturace produktů;

o)

prostého sestavování součástí předmětů na úplný produkt nebo rozkládání produktů na části;

p)

porážení zvířat.

2.   Pro účely odstavce 1 se operace považují za prosté, jestliže k jejich provádění nejsou nutné žádné zvláštní dovednosti nebo stroje, přístroje či zařízení pro tyto úkony zvláště vyrobené nebo nainstalované.

Článek 44

Určující jednotka

1.   Pro účely této kapitoly je určující jednotkou konkrétní produkt, který je považován za základní jednotku při zařazování produktu do harmonizovaného systému.

2.   U zásilky sestávající z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému se při použití ustanovení této kapitoly posuzuje každý jednotlivý produkt samostatně.

Článek 45

Obalové materiály a přepravní kontejnery

Obalové materiály a přepravní kontejnery, které se používají k ochraně produktu při přepravě, se při určování statusu původu produktu nezohledňují

Článek 46

Obalové materiály a kontejnery pro maloobchodní prodej

Pokud jsou obalové materiály a kontejnery, v nichž je produkt balen pro drobný prodej, zařazeny spolu s produktem, neberou se při určování původu produktu v úvahu, s výjimkou případů pro účely výpočtu maximální hodnoty nepůvodních materiálů, pokud produkt podléhá požadavku na maximální hodnotu nepůvodních materiálů v souladu s přílohou 3.

Článek 47

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

1.   Příslušenství, náhradní díly, nástroje a instrukční nebo jiné informační materiály se považují za jeden celek s daným zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, pokud:

a)

jsou zařazeny a dodávány spolu s produktem, ale nejsou fakturovány odděleně, a

b)

jejich typ, množství a hodnota jsou obvyklé pro daný produkt.

2.   Příslušenství, náhradní díly, nástroje a instrukční nebo jiné informační materiály uvedené v odstavci 1 se při určování původu produktu neberou v úvahu, s výjimkou pro účely výpočtu maximální hodnoty nepůvodních materiálů, pokud produkt podléhá požadavku na maximální hodnotu nepůvodních materiálů stanovenou v příloze 3.

Článek 48

Soupravy

Soupravy (sady) ve smyslu všeobecného pravidla 3 pro výklad harmonizovaného systému se považují za původní produkt jedné ze stran, jestliže jsou původními produkty všechny součásti, z nichž se skládají. Je-li souprava složena z původních i nepůvodních součástí, považuje se souprava jako celek za pocházející z jedné ze stran, pokud hodnota nepůvodních součástí nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 49

Neutrální prvky

Při určování, zda produkt pochází z jedné ze stran, není zapotřebí zjišťovat původ těchto prvků, jež mohou být použity při jeho výrobě:

a)

paliva, energie, katalyzátorů a rozpouštědel;

b)

zařízení, vybavení, náhradních dílů a materiálů použitých při údržbě zařízení a budov;

c)

strojů, nástrojů, matric a forem;

d)

maziv, tuků, přísad a ostatních materiálů použitých při výrobě nebo použitých k provozu zařízení a budov;

e)

rukavic, brýlí, obuvi, oděvů, bezpečnostního vybavení a zásob;

f)

zařízení, přístrojů a materiálů pro zkoušení nebo kontrolu produktu a

g)

ostatních materiálů použitých při výrobě, které nejsou součástí výrobku ani se nemají stát součástí konečného složení výrobku.

Článek 50

Oddělená účetní evidence

1.   Původní a nepůvodní zastupitelné materiály nebo „zastupitelné produkty“ musí být během skladování fyzicky oddělené, aby byl zachován jejich status původu.

2.   Pro účely odstavce 1 se „zastupitelnými materiály“ nebo „zastupitelnými produkty“ rozumí materiály nebo produkty stejného druhu a obchodní kvality, se stejnými technickými a fyzickými vlastnostmi, které od sebe nelze rozeznat pro účely určení jejich původu.

3.   Bez ohledu na odstavec 1 lze použít původní a nepůvodní zastupitelné materiály při výrobě produktu bez toho, aby byly během skladování fyzicky odděleny, za předpokladu, že se použije metoda oddělené účetní evidence.

4.   Bez ohledu na odstavec 1 původní a nepůvodní zastupitelné produkty zařazené do kapitol 10, 15, 27, 28, 29, čísel 32.01 až 32.07 nebo čísel 39.01 až 39.14 harmonizovaného systému mohou být v jedné ze stran skladovány před vývozem do druhé strany, aniž by byly fyzicky odděleny, za předpokladu, že je použita metoda oddělené účetní evidence.

5.   Metoda oddělené účetní evidence uvedená v odstavcích 3 a 4 se použije v souladu s metodou řízení zásob podle účetních zásad, které jsou v dané straně obecně uznávány.

6.   Metodou oddělené účetní evidence je jakákoli metoda, která zajišťuje, že v žádném okamžiku žádné další materiály nebo produkty nezískají status původu, než jak by tomu bylo v případě, kdy by materiály nebo výrobky byly fyzicky odděleny.

7.   Kterákoli ze stran může za podmínek stanovených ve svých právních předpisech požadovat, aby metoda oddělené účetní evidence podléhala předchozímu povolení od celních orgánů této strany. Celní orgány této strany sledují, jak je toto povolení používáno, a mohou je odejmout v případě, že jeho držitel metodu oddělené účetní evidence zneužívá nebo nedodržuje jakoukoli z podmínek stanovených v této kapitole.

Článek 51

Vrácené produkty

Jestliže je produkt pocházející z jedné ze stran, který byl vyvezen do třetí země, do této strany vrácen, považuje se za nepůvodní, nelze-li celnímu orgánu této strany věrohodně prokázat, že vrácený produkt:

a)

je tentýž jako produkt vyvezený a

b)

byl případně podroben pouze úkonům nezbytným pro jeho uchování v nezměněném stavu po dobu pobytu v této třetí zemi nebo při svém vývozu.

Článek 52

Neměnnost

1.   Původní produkt deklarovaný k domácímu použití v dovážející straně nesmí být po vývozu a před tím, než je deklarován k domácímu použití, pozměněn, žádným způsobem přetvořen nebo podroben úkonům kromě těch, které jej mají uchovat v dobrém stavu, nebo jiných, než je přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí či jakékoli jiné dokumentace, aby byl zajištěn soulad se specifickými domácími požadavky dovážející strany.

2.   Je možné produkt skladovat nebo vystavovat ve třetí zemi za předpokladu, že produkt zůstane v této třetí zemi pod celním dohledem.

3.   Zásilky mohou být rozděleny ve třetí zemi, je-li rozdělení provedeno vývozcem nebo na jeho odpovědnost a pokud takto rozdělené zásilky zůstanou v uvedené třetí zemi pod celním dohledem.

4.   V případě pochybností, pokud jde o dodržení souladu s požadavky uvedenými v odstavcích 1 až 3, může celní orgán dovážející strany požádat dovozce o důkaz souladu s těmito požadavky, který se poskytne jakýmkoli způsobem, včetně smluvních přepravních dokumentů, jako jsou konosamenty, nebo faktických či konkrétních důkazů založených na značení nebo číslování balíků nebo jakýchkoli důkazů týkajících se vlastního produktu.

Článek 53

Přezkum navracení cla nebo osvobození od cla

Nejdříve dva roky od vstupu této dohody v platnost přezkoumá specializovaný obchodní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu na žádost kterékoli ze stran příslušné režimy navracení cla a aktivního zušlechťovacího styku stran. Za tímto účelem poskytne jedna ze stran na žádost druhé strany do 60 dnů od přijetí této žádosti žádající straně dostupné informace a podrobné statistiky o fungování jejího režimu navracení cla a aktivního zušlechťovacího styku za období od vstupu této dohody v platnost nebo za předchozích pět let, je-li toto druhé období kratší. Na základě tohoto přezkumu může specializovaný obchodní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu Radě partnerství doporučit změny ustanovení této kapitoly a jejích příloh za účelem zavedení limitů nebo omezení s ohledem na navracení cla nebo osvobození od cla.

ODDÍL 2

POSTUPY STANOVENÍ PŮVODU

Článek 54

Žádost o preferenční sazební zacházení

1.   Dovážející strana poskytne při dovozu preferenční sazební zacházení pro produkt pocházející z druhé strany ve smyslu této kapitoly na základě žádosti o preferenční sazební zacházení předložené dovozcem. Dovozce odpovídá za správnost žádosti o preferenční sazební zacházení a za soulad s požadavky stanovenými v této kapitole.

2.   Žádost o preferenční sazební zacházení se zakládá na:

a)

deklaraci o původu uvádějící, že produkt je původní, vyhotovené vývozcem nebo

b)

informovanosti dovozce o tom, že produkt je původní.

3.   Dovozce, který žádá o preferenční sazební zacházení na základě deklarace o původu uvedené v odst. 2 písm. a), uchová tuto deklaraci o původu a celnímu orgánu dovážející strany poskytne na žádost její kopii.

Článek 55

Lhůta pro žádost o preferenční sazební zacházení

1.   Žádost o preferenční sazební zacházení a základ pro tuto žádost uvedený v čl. 54 odst. 2 se uvede v celním dovozním prohlášení v souladu s právními předpisy dovážející strany.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku, pokud dovozce v době dovozu nepožádal o preferenční sazební zacházení, udělí dovážející strana preferenční sazební zacházení a vrátí nebo odešle jakýkoli zaplacený přeplatek cla za předpokladu, že:

a)

žádost o preferenční sazební zacházení je podána nejpozději do tří let ode dne dovozu nebo v delší lhůtě, jak je stanovena v právních předpisech dovážející strany;

b)

dovozce poskytne základ pro žádost uvedenou v čl. 54 odst. 2 a

c)

výrobek by byl považován za původní produkt a splňoval by všechny ostatní příslušné požadavky ve smyslu oddílu 1 této kapitoly, pokud by dovozce podal žádost v době dovozu.

Ostatní povinnosti dovozce podle článku 54 tím nejsou dotčeny.

Článek 56

Deklarace o původu

1.   Deklaraci o původu vyhotoví vývozce produktu na základě informací prokazujících, že produkt je původní, včetně informací o statusu původu materiálů použitých při jeho výrobě. Vývozce odpovídá za správnost deklarace o původu a uvedených informací.

2.   Deklarace o původu se vyhotoví za použití jedné z jazykových verzí znění uvedeného v příloze 7 na faktuře nebo jiném dokladu, který dostatečně podrobně popisuje původní produkt, aby byla možná identifikace tohoto produktu. Vývozce je odpovědný za poskytnutí dostatečně podrobných údajů umožňujících identifikaci původního produktu. Dovážející strana nesmí od dovozce požadovat, aby předložil překlad deklarace o původu.

3.   Deklarace o původu je platná po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena, nebo po delší dobu stanovenou stranou dovozu, a to nejvýše po dobu 24 měsíců.

4.   Deklarace o původu se může použít na:

a)

jednorázovou zásilku jednoho nebo více produktů dovážených do některé ze stran nebo

b)

více zásilek totožných produktů dovezených do některé ze stran v jakékoli lhůtě uvedené v deklaraci o původu, jež nepřesahuje dvanáct měsíců.

5.   Pokud se na žádost dovozce dovážejí nesmontované nebo rozložené produkty po částech ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) pro výklad harmonizovaného systému, které spadají do tříd XV až XXI harmonizovaného systému, lze pro takové produkty použít jedinou deklaraci o původu v souladu s požadavky stanovenými celním orgánem dovážející strany.

Článek 57

Nesrovnalosti

Celní orgán dovážející strany nesmí zamítnout žádost o preferenční sazební zacházení kvůli drobným chybám nebo nesrovnalostem v deklaraci o původu ani pouze z toho důvodu, že faktura byla vystavena ve třetí zemi.

Článek 58

Informovanost dovozce

1.   Pro účely žádosti o preferenční sazební zacházení podanou podle článku 54 odst. 2 písm. b) se informovanost dovozce o tom, že produkt pochází z vyvážející strany, zakládá na informacích, které prokazují, že produkt je původní a splňuje požadavky stanovené v této kapitole.

2.   Před uplatněním preferenčního zacházení v případě, že dovozce není schopen získat informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku v důsledku toho, že vývozce tyto informace považuje za důvěrné informace, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, může vývozce poskytnout deklaraci o původu, aby dovozce mohl požádat o preferenční sazební zacházení na základě čl. 54 odst. 2 písm. a).

Článek 59

Požadavky na uchovávání záznamů

1.   Po dobu nejméně tří let ode dne dovozu produktu dovozce, který žádá o preferenční sazební zacházení pro produkt dovážený do dovážející strany, uchovává:

a)

deklaraci o původu vyhotovenou vývozcem, pokud žádost byla založena na deklaraci o původu, nebo

b)

všechny záznamy prokazující, že produkt splňuje požadavky pro získání statusu původu, pokud žádost byla založena na informovanosti dovozce.

2.   Vývozce, který vyhotovil deklaraci o původu, uchovává po dobu nejméně čtyř let od vyhotovení této deklarace o původu její kopii a všechny další záznamy prokazující, že produkt splňuje požadavky na získání statusu původu.

3.   Záznamy, které se mají uchovávat v souladu s tímto článkem, mohou být vedeny v elektronické podobě.

Článek 60

Malé zásilky

1.   Odchylně od článků 54 až 58 za předpokladu, že produkt byl prohlášen za produkt splňující požadavky této kapitoly a celní orgán dovážející strany nemá pochybnosti o pravdivosti tohoto prohlášení, udělí dovážející strana preferenční sazební zacházení:

a)

produktu zasílanému v malém balíčku soukromými osobami soukromým osobám;

b)

produktu, který se nachází v osobních zavazadlech cestujících, a

c)

v případě Spojeného království, kromě zásilek uvedených v písmenech a) a b) tohoto článku dalším zásilkám nízké hodnoty.

2.   Odstavec 1 tohoto článku se nepoužije na:

a)

produkty, jejichž dovoz je součástí řady dovozů, u nichž lze rozumně předpokládat, že byly uskutečněny odděleně s cílem vyhnout se požadavkům článku 54;

b)

v případě Unie:

i)

produkty dovážené pro obchodní účely. Za neobchodní dovoz se považuje příležitostný dovoz výlučně produktů pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, je-li z povahy a množství těchto produktů zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu, a

ii)

produkty, jejichž celková hodnota přesahuje 500 EUR u produktů zasílaných v malých baleních nebo 1 200 EUR u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících. Částky, které se mají použít v dané národní měně, jsou přepočtem částek vyjádřených v eurech na tuto měnu podle kurzu platného k prvnímu pracovnímu dni měsíce října. Částky směnného kurzu jsou ty zveřejněné pro uvedený den Evropskou centrální bankou, ledaže je Evropské komisi do 15. října sdělena jiná částka, a použijí se od 1. ledna následujícího roku. Evropská komise oznámí příslušné částky Spojenému království. Unie může stanovit další omezení, která sdělí Spojenému království, a

c)

v případě Spojeného království, produkty, jejichž celková hodnota přesahuje limity stanovené vnitrostátními právními předpisy Spojeného království. Spojené království sdělí tyto limity Unii.

3.   Dovozce odpovídá za správnost deklarace a za soulad s požadavky stanovenými v této kapitole. Požadavky na uchovávání záznamů stanovené v článku 59 se nevztahují na dovozce podle tohoto článku.

Článek 61

Ověřování

1.   Celní orgán dovážející strany může provést ověření, zda je produkt původní, nebo zda jsou splněny jiné požadavky této kapitoly, a to na základě metod posouzení rizik, které mohou zahrnovat náhodný výběr. Toto ověření může být provedeno prostřednictvím žádosti o informace od dovozce, který podal žádost podle článku 54 v době podání dovozního prohlášení, před propuštěním produktů nebo po propuštění produktů.

2.   Informace požadované podle odstavce 1 zahrnují pouze tyto prvky:

a)

deklaraci o původu, pokud žádost byla založena na deklaraci o původu, a

b)

informace týkající se splnění těchto kritérií původu:

i)

jestliže kritériem původu je „zcela získaný“, příslušná kategorie (například sklizeň, těžba, rybolov a místo produkce);

ii)

pokud je kritérium původu založeno na změně sazebního zařazení, seznam všech nepůvodních materiálů včetně jejich sazebního zařazení (ve formátu dvoumístného, čtyřmístného nebo šestimístného číselného kódu v závislosti na kritériu původu);

iii)

pokud je kritérium původu založeno na metodě hodnoty, hodnota konečného produktu, jakož i hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při výrobě daného produktu;

iv)

pokud je kritérium původu založeno na hmotnosti, hmotnost konečného produktu a hmotnost příslušných nepůvodních materiálů použitých v konečném produktu;

v)

pokud je kritérium původu založeno na zvláštním výrobním postupu, popis tohoto zvláštního postupu.

3.   Při poskytování požadovaných informací může dovozce doplnit jakékoli další informace, které považuje pro účely ověření za relevantní.

4.   Je-li žádost o preferenční sazební zacházení založena na deklaraci o původu, dovozce tuto deklaraci poskytne, avšak smí celnímu orgánu dovážející strany odpovědět, že není schopen poskytnout informace uvedené v odst. 2 písm. b).

5.   Jestliže se žádost o preferenční sazební zacházení zakládá na informovanosti dovozce, může celní orgán dovážející strany, který provádí ověření, poté, co si nejprve vyžádal informace v souladu s odstavcem 1, požádat dovozce o poskytnutí dodatečných informací, pokud se tento celní orgán domnívá, že dodatečné informace jsou nutné k ověření statusu původu daného produktu nebo ke splnění ostatních podmínek stanovených v této kapitole. Celní orgán dovážející strany může v případě potřeby požádat dovozce o konkrétní dokumenty a informace.

6.   Jestliže se celní orgán dovážející strany rozhodne pozastavit udělení preferenčního sazebního zacházení pro dotčený produkt až do výsledku ověření, nabídne dovozci propuštění produktů s výhradou vhodných zajišťovacích opatření, včetně záruk. Pozastavení preferenčního sazebního zacházení se ukončí co nejdříve poté, co celní orgán dovážející strany zjistí status původu dotčených produktů nebo splnění ostatních podmínek stanovených v této kapitole.

Článek 62

Správní spolupráce

1.   Strany k zajištění řádného používání této kapitoly při ověřování, zda je produkt původní a zda splňuje ostatní požadavky stanovené v této kapitole, spolupracují, a to prostřednictvím svých celních orgánů.

2.   Jestliže se žádost o preferenční sazební zacházení zakládala na deklaraci o původu, může v příslušných případech celní orgán dovážející strany, který provádí ověření, poté, co si nejprve vyžádal informace v souladu s čl. 61 odst. 1, a na základě odpovědi dovozce rovněž požádat o informace od celního orgánu vyvážející strany během období dvou let od dovozu produktů nebo od okamžiku, kdy byla žádost podána podle čl. 55 odst. 2 písm. a), pokud se celní orgán dovážející strany, který provádí ověření, domnívá, že dodatečné informace jsou nutné k ověření statusu původu daného produktu nebo k ověření, zda jsou splněny ostatní požadavky stanovené v této kapitole. Žádost o informace musí obsahovat tyto prvky:

a)

deklaraci o původu;

b)

totožnost celního orgánu, který žádost vystavuje;

c)

jméno vývozce;

d)

předmět a rozsah ověření a

e)

jakékoli relevantní dokumenty.

Kromě toho může celní orgán dovážející strany ve vhodných případech požádat celní orgán vyvážející strany, aby poskytl konkrétní dokumenty a informace.

3.   Celní orgán vyvážející strany si může v souladu se svými právními předpisy vyžádat dokumenty nebo posouzení tím, že požádá o jakékoli důkazy nebo navštíví prostory vývozce, aby přezkoumal záznamy a provedl prohlídku zařízení používaných při výrobě produktu.

4.   Aniž je dotčen odstavec 5, celní orgán vyvážející strany, který obdrží žádost uvedenou v odstavci 2, poskytne celnímu orgánu dovážející strany tyto informace:

a)

požadované dokumenty, jsou-li k dispozici;

b)

stanovisko ohledně statusu původu produktu;

c)

popis produktu, který je předmětem posouzení, a jeho sazební zařazení relevantní pro použití této kapitoly;

d)

popis a vysvětlení výrobního postupu dostačující k doložení statusu původu produktu;

e)

informaci o způsobu, kterým bylo posouzení produktu provedeno, a

f)

v příslušných případech podpůrné doklady.

5.   Celní orgán vyvážející strany neposkytne celnímu orgánu dovážející strany informace uvedené v odst. 4 písm. a), d) a f), jestliže vývozce považuje tyto informace za důvěrné.

6.   Každá ze stran oznámí druhé straně kontaktní údaje celních orgánů a rovněž druhé straně oznámí jakoukoli změnu těchto údajů do 30 dnů od data provedení dané změny.

Článek 63

Odepření preferenčního sazebního zacházení

1.   Aniž je dotčen odstavec 3, může celní orgán dovážející strany odepřít preferenční sazební zacházení, pokud:

a)

během tří měsíců ode dne obdržení žádosti o informace podle čl. 61 odst. 1:

i)

dovozce neposkytl odpověď;

ii)

v případě, že byla žádost o preferenční sazební zacházení založena na deklaraci o původu, nebyla žádná deklarace o původu předložena nebo

iii)

v případě, že byla žádost o preferenční sazební zacházení založena na informovanosti dovozce, nejsou informace poskytnuté dovozcem dostačující k potvrzení, že produkt je původní;

b)

během tří měsíců ode dne obdržení žádosti o dodatečné informace podle čl. 61 odst. 5:

i)

dovozce neposkytl odpověď nebo

ii)

informace poskytnuté dovozcem nejsou dostačující k potvrzení, že produkt je původní;

c)

do deseti měsíců (3) ode dne obdržení žádosti o informace podle čl. 62 odst. 2:

i)

celní orgán vyvážející strany neposkytl odpověď nebo

ii)

informace poskytnuté celním orgánem vyvážející strany nejsou dostačující k potvrzení, že produkt je původní.

2.   Celní orgán dovážející strany může odepřít preferenční sazební zacházení pro produkt, pro nějž žádá dovozce preferenční sazební zacházení, pokud dovozce nedodržuje jiné požadavky této kapitoly, než které se týkají statusu původu produktů.

3.   Pokud má celní orgán dovážející strany dostatečné odůvodnění pro odepření preferenčního sazebního zacházení podle odstavce 1 tohoto článku, v případech, kdy celní orgán vyvážející strany poskytl stanovisko podle čl. 62 odst. 4 písm. b) potvrzující status původu dotyčných produktů, oznámí celní orgán dovážející strany do dvou měsíců ode dne obdržení tohoto stanoviska celnímu orgánu vyvážející strany svůj záměr odepřít preferenční sazební zacházení.

Je-li učiněno takové oznámení, konají se konzultace na žádost jedné ze stran do tří měsíců ode dne tohoto oznámení. Na základě vzájemné dohody mezi celními orgány stran může být lhůta pro konzultaci případ od případu prodloužena. Konzultace může probíhat v souladu s postupem stanoveným specializovaným obchodním výborem pro celní spolupráci a pravidla původu.

Pokud po uplynutí lhůty pro konzultaci nemůže celní orgán dovážející strany potvrdit, že produkt je původní, může odepřít preferenční sazební zacházení, jestliže má dostatečné odůvodnění tak učinit, a poté, co dovozci udělil právo být vyslechnut. Pokud však celní orgán vyvážející strany potvrdí status původu produktů a pro tento závěr poskytne odůvodnění, neodepře celní orgán dovážející strany preferenční sazební zacházení produktu pouze z toho důvodu, že byl použit čl. 62 odst. 5.

4.   Ve všech případech se řešení rozdílů mezi dovozcem a celním orgánem dovážející strany řídí právními předpisy dovážející strany.

Článek 64

Zachování důvěrnosti

1.   Každá ze stran zachová v souladu se svými právními předpisy důvěrnost informací, které jí druhá strana poskytla podle této kapitoly, a chrání tyto informace před zveřejněním.

2.   Jestliže, bez ohledu na čl. 62 odst. 5, celní orgán vyvážející strany nebo dovážející strany získal od vývozce za použití článků 61 a 62 důvěrné obchodní informace, tyto informace se nezveřejní.

3.   Každá ze stran zajistí, aby důvěrné informace shromážděné podle této kapitoly nebyly použity pro jiné účely než pro správu a prosazování rozhodnutí a nálezů týkajících se původu a celních záležitostí, kromě případů, kdy to povolí osoba nebo strana, která důvěrné informace poskytla.

4.   Bez ohledu na odstavec 3 může kterákoli ze stran povolit použití informací shromážděných podle této kapitoly v jakémkoli správním, soudním nebo kvazisoudním řízení zahájeném pro nedodržení celních předpisů provádějících tuto kapitolu. Tato strana oznámí osobě nebo straně, které informace poskytly, takové použití předem.

Článek 65

Správní opatření a sankce

Každá ze stran zajistí účinné prosazování této kapitoly. Každá ze stran zajistí, aby příslušné orgány byly oprávněny ukládat správní opatření a v příslušných případech sankce v souladu s jejími právními předpisy jakékoli osobě, která vystaví nebo nechá vystavit doklad obsahující nesprávné údaje poskytnuté s úmyslem získat pro produkt preferenční sazební zacházení, která nesplňuje požadavky stanovené v článku 59 nebo která neposkytne důkaz či odmítne návštěvu uvedenou v čl. 62 odst. 3.

ODDÍL 3

JINÁ USTANOVENÍ

Článek 66

Ceuta a Melilla

1.   Pro účely této kapitoly nezahrnuje pojem „strana“ v případě Unie Ceutu a Melillu.

2.   Produkty pocházející ze Spojeného království podléhají při dovozu do Ceuty nebo Melilly ve všech ohledech stejnému celnímu zacházení podle této dohody jako produkty pocházející z celního území Unie podle protokolu 2 k Aktu o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropské unii. Spojené království poskytne při dovozu produktům, na něž se vztahuje tato dohoda a jež pocházejí z Ceuty a Melilly, stejné celní zacházení jako produktům dováženým a pocházejícím z Unie.

3.   Pravidla původu a postupy stanovení původu uvedené v této kapitole se obdobně použijí na produkty vyvážené ze Spojeného království do Ceuty a Melilly a na produkty vyvážené z Ceuty a Melilly do Spojeného království.

4.   Ceuta a Melilla se považují za jediné území.

5.   Článek 40 se použije na dovoz a vývoz produktů mezi Unií, Spojeným královstvím a Ceutou a Melillou.

6.   V závislosti na původu produktu uvedou vývozci v kolonce 3 znění deklarace o původu „Spojené království“ nebo „Ceuta a Melilla“.

7.   Za použití a provedení této kapitoly v Ceutě a Melille odpovídá celní orgán Španělského království.

Článek 67

Přechodná ustanovení pro produkty v režimu tranzitu nebo uskladnění

Ustanovení této dohody se mohou použít na produkty, které jsou v souladu s ustanoveními této kapitoly a které v den vstupu této dohody v platnost jsou buď v režimu tranzitu z vyvážející strany do dovážející strany, nebo pod celním dohledem v dovážející straně bez platby dovozních cel a daní, pokud bude u celního orgánu dovážející strany do dvanácti měsíců od uvedeného data podána žádost o preferenční sazební zacházení uvedená v článku 54.

Článek 68

Změna této kapitoly a jejích příloh

Tuto kapitolu a její přílohy může změnit Rada partnerství.

PŘÍLOHA 2

ÚVODNÍ POZNÁMKY KE SPECIFICKÝM PRAVIDLŮM PŮVODU PRODUKTU

POZNÁMKA 1

Obecné zásady

 

1.

Tato příloha stanoví obecná pravidla pro použitelné požadavky přílohy 3, jak je stanoveno v čl. 39 odst. 1 písm. c) této dohody.
 

2.

Pro účely této přílohy a přílohy 3 se požadavky na původ produktu v souladu s čl. 39 odst. 1 písm. c) této dohody rozumí změna sazebního zařazení, výrobní proces, maximální hodnota nebo hmotnost nepůvodních materiálů či jakékoli další požadavky uvedené v této příloze a v příloze 3.
 

3.

Odkazem na hmotnost se ve specifickém pravidle původu produktu rozumí čistá hmotnost, tj. hmotnost materiálu nebo produktu, bez hmotnosti obalu.
 

4.

Tato příloha a příloha 3 vycházejí z harmonizovaného systému ve znění ze dne 1. ledna 2017.

POZNÁMKA 2

Struktura seznamu specifických pravidel původu produktu

 

1.

Poznámky k třídám nebo kapitolám se v příslušných případech vykládají ve spojení se specifickými pravidly původu produktu pro příslušnou třídu, kapitolu, číslo nebo položku.
 

2.

Každé specifické pravidlo původu produktu stanovené ve sloupci 2 přílohy 3 se vztahuje na odpovídající produkt uvedený ve sloupci 1 přílohy 3.
 

3.

Vztahují-li se na produkt alternativní specifická pravidla původu, je produkt považován za pocházející z některé ze stran, jestliže splňuje jednu z alternativ.
 

4.

Vztahuje-li se na produkt specifické pravidlo původu, které obsahuje více požadavků, je produkt považován za pocházející z některé ze stran, pouze pokud splňuje všechny požadavky.
 

5.

Pro účely této přílohy a přílohy 3 se rozumí:

a)

„třídou“ třída harmonizovaného systému;

b)

„kapitolou“ první dvě číslice v kódu sazebního zařazení zboží v rámci harmonizovaného systému;

c)

„číslem“ první čtyři číslice v kódu sazebního zařazení zboží v rámci harmonizovaného systému; a

d)

„položkou“ prvních šest číslic v kódu sazebního zařazení zboží v rámci harmonizovaného systému.

 

6.

Pro účely specifických pravidel původu produktu se použijí tyto zkratky:

„CC“ se rozumí výroba z nepůvodních materiálů kterékoli kapitoly, kromě kapitoly produktu; to znamená, že jakýkoli nepůvodní materiál použitý při výrobě produktu musí být zařazen do jiné kapitoly (dvoumístný číselný kód harmonizovaného systému), než je kapitola produktu (tj. změna kapitoly);

„CTH“ se rozumí výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísla produktu; to znamená, že jakýkoli nepůvodní materiál použitý při výrobě produktu musí být zařazen do jiného čísla (čtyřmístný číselný kód harmonizovaného systému), než je číslo produktu (tj. změna čísla);

„CTSH“ se rozumí výroba z nepůvodních materiálů kterékoli položky, kromě položky produktu; to znamená, že jakýkoli nepůvodní materiál použitý při výrobě produktu musí být zařazen do jiné položky (šestimístný číselný kód harmonizovaného systému), než je položka produktu (tj. změna položky).

POZNÁMKA 3

Uplatňování specifických pravidel původu produktu

 

1.

Ustanovení čl. 39 této dohody týkající se produktů, které získaly status původu a které se používají při výrobě jiných produktů, se použije bez ohledu na to, zda byl tento status získán ve stejném závodě ve straně, v níž jsou tyto produkty používány.
 

2.

Pokud specifické pravidlo původu produktu výslovně vylučuje určitý nepůvodní materiál nebo stanoví, že hodnota nebo hmotnost specifikovaného nepůvodního materiálu nepřekročí zvláštní prahovou hodnotu, nevztahují se tyto podmínky na nepůvodní materiály zařazené jinde v harmonizovaném systému.

Příklad 1: pokud pravidlo pro buldozery (položka 8429.11) vyžaduje: „CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 84.31“, není omezeno použití nepůvodních materiálů zařazených jinde než do čísel 84.29 a 84.31, jako jsou šrouby (číslo HS 73.18), izolované dráty a elektrické vodiče (číslo 85.44) a různá elektronika (kapitola 85).

Příklad 2: pokud pravidlo pro číslo 35.05 (dextriny a jiné modifikované škroby; klihy na bázi škrobů atd.) vyžaduje „CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 11.08“, pak není omezeno použití nepůvodních materiálů zařazených jinde než do čísla 11.08 (škroby, inulin), jako jsou materiály kapitoly 10 (obiloviny).

 

3.

Pokud specifické pravidlo původu produktu stanoví, že produkt musí být vyroben z konkrétního materiálu, nebrání to použití jiných materiálů, které nejsou vzhledem ke své přirozené povaze schopny tomuto pravidlu vyhovět.

POZNÁMKA 4

Výpočet maximální hodnoty nepůvodních materiálů

Pro účely specifických pravidel původu produktu se rozumí:

a)

„celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII GATT 1994;

b)

„EXW“ nebo „cenou ze závodu“:

i)

cena produktu, která byla nebo má být zaplacena výrobci, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů a všechny ostatní náklady vzniklé při výrobě produktu po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu; nebo

ii)

pokud neexistuje cena, která byla nebo má být zaplacena, nebo pokud skutečná zaplacená cena neodráží veškeré náklady spojené s výrobou produktu, které při výrobě produktu skutečně vznikly, hodnota všech použitých materiálů a všech ostatních nákladů vzniklých při výrobě produktu ve vyvážející straně:

A)

včetně prodejních, režijních a správních nákladů, jakož i zisku, které lze přiměřeně přiřadit k produktu; a

B)

s výjimkou nákladů na přepravu, pojištění, všech ostatních nákladů vzniklých při přepravě produktu a případných vnitřních daní vyvážející strany, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;

iii)

Pro účely bodu i), pokud byla poslední fáze výroby zadána určitému výrobci, odkazuje pojem „výrobce“ uvedený v bodě i) na osobu, která zaměstnala subdodavatele.

c)

„MaxNOM“ maximální hodnota nepůvodních materiálů vyjádřená v procentech a vypočtená podle tohoto vzorce:

Image 4

d)

„VNM“ hodnota nepůvodních materiálů použitých při výrobě produktu, čímž se rozumí jejich celní hodnota v okamžiku dovozu, včetně nákladů na přepravu, případně pojištění, balení a všech ostatních nákladů vzniklých při přepravě materiálů do přístavu dovozu na území strany, v níž se nachází výrobce produktu; jestliže hodnota nepůvodních materiálů není známa a nelze ji určit, použije se první ověřitelná cena zaplacená za nepůvodní materiály v Unii nebo ve Spojeném království; hodnotu nepůvodních materiálů použitých při výrobě produktu lze vypočítat na základě vzorce pro váženou průměrnou hodnotu nebo jiné metody oceňování zásob podle účetních zásad, které jsou v dané straně obecně uznávány.

POZNÁMKA 5

Definice postupů uvedených ve třídách V až VII v příloze 3

Pro účely specifických pravidel původu produktu se rozumí:

a)

„biotechnologickým zpracováním“:

i)

biologická nebo biotechnologická kultivace (včetně buněčné kultury), hybridizace nebo genetická modifikace mikroorganismů (bakterií, virů (včetně fágů) atd.) nebo lidských, zvířecích nebo rostlinných buněk; a

ii)

výroba, izolace nebo purifikace buněčných nebo mezibuněčných struktur (jako jsou izolované geny, fragmenty genů a plasmidy) nebo fermentace;

b)

„změnou velikosti částic“ záměrná a kontrolovaná úprava velikosti částic produktu, jiná než pouhým drcením nebo lisováním, jejímž výsledkem je produkt se stanovenou velikostí částic, stanoveným rozložením velikosti částic nebo stanovenou plochou povrchu, důležitými pro účely výsledného produktu, a s fyzikálními nebo chemickými vlastnostmi odlišnými od výchozích materiálů;

c)

„chemickou reakcí“ proces (včetně biochemického zpracování), jehož výsledkem je molekula s novou strukturou vzniklou rozbitím intramolekulárních vazeb a vytvořením nových intramolekulárních vazeb nebo změnou prostorového uspořádání atomů v molekule, s výjimkou následujících procesů, které se pro účely této definice nepovažují za chemické reakce:

i)

rozpuštění ve vodě nebo v jiných rozpouštědlech;

ii)

odstranění rozpouštědel včetně vody jako rozpouštědla nebo

iii)

přidání nebo odstranění krystalicky vázané vody;

d)

„destilací“:

i)

atmosférická destilace: proces separace, v němž dojde k přechodu minerálních olejů v destilační koloně do jednotlivých frakcí podle bodu varu a následné kondenzaci páry do různých zkapalněných frakcí; produkty vyrobené destilací ropy mohou zahrnovat zkapalněný ropný plyn, naftu, benzín, petrolej, motorovou naftu či topný olej, lehké plynové oleje a mazací oleje a

ii)

vakuová destilace: destilace při nižším než atmosférickém tlaku, avšak nikoli tak nízkém, aby se jednalo o molekulární destilaci; vakuová destilace se používá k destilování vysokovroucích a na teplo citlivých materiálů, jako jsou těžké destiláty v minerálních olejích, za účelem výroby lehkých až těžkých vakuových plynových olejů a zbytku;

e)

„oddělením izomerů“ izolace nebo oddělení izomerů ze směsi izomerů;

f)

„míšením a směšováním“ úmyslné míšení nebo směšování (včetně disperze) materiálů v kontrolovaném poměru, kromě přidání ředidel, pouze s cílem splnit předem stanovené specifikace, vedoucí k výrobě produktu s fyzikálními nebo chemickými vlastnostmi, jež jsou důležité pro účely nebo použití tohoto produktu a liší se od vstupních materiálů;

g)

„výrobou standardních materiálů“ (včetně standardních roztoků) výroba přípravku vhodného pro analytické, kalibrační nebo referenční použití s přesným stupněm čistoty nebo podíly osvědčenými výrobcem; a

h)

„purifikací“ proces, jež vede k odstranění nejméně 80 % obsahu stávajících nečistot nebo snížení podílu nečistot nebo jejich odstranění, přičemž výsledkem je produkt vhodný pro jedno nebo více z těchto použití:

i)

farmaceutické, léčebné, kosmetické a veterinární použití nebo látky potravinářské jakosti;

ii)

chemické produkty a činidla pro analytická, diagnostická nebo laboratorní použití;

iii)

prvky a součásti pro použití v mikroelektronice;

iv)

specializovaná optická použití;

v)

biotechnické použití, například při pěstování buněčných kultur, v genetické technologii nebo jako katalyzátor;

vi)

nosiče používané v procesu separace nebo

vii)

nukleární použití.

POZNÁMKA 6

Definice pojmů použitých v třídě XI přílohy 3

Pro účely specifických pravidel původu produktu se rozumí:

a)

„chemickými střižovými vlákny“ kabely ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, střižových vláken nebo odpadu čísel 55.01 až 55.07;

b)

„přírodními vlákny“ vlákna jiná než syntetická nebo umělá, jejichž použití je omezeno na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, tento pojem zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená; „přírodní vlákna“ zahrnují žíně čísla 05.11, hedvábí čísel 50.02 a 50.03, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 51.01 až 51.05, bavlněná vlákna čísel 52.01 až 52.03 a jiná rostlinná vlákna čísel 53.01 až 53.05;

c)

„potiskem“ technika, kterou textilní podklad získá objektivně posouditelnou vlastnost trvalé povahy, jako je barva, vzor nebo technická účinnost, s použitím válcové, filmové, digitální nebo transferové techniky; a

d)

„potiskem (jako samostatnou operací)“ technika, kterou textilní podklad získá objektivně posouditelnou vlastnost trvalé povahy, jako je barva, vzor nebo technická účinnost, s použitím válcové, filmové, digitální nebo transferové techniky ve spojení s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování, požehování, proces sušení, proces napínání, valchování, napařování a vysrážení a mokré dekatování), pokud hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 50 % EXW produktu.

POZNÁMKA 7

Odchylky pro produkty obsahující dva nebo více základních textilních materiálů

 

1.

Pro účely této poznámky se základními textilními materiály rozumí:

a)

hedvábí;

b)

vlna;

c)

hrubé zvířecí chlupy;

d)

jemné zvířecí chlupy;

e)

žíně;

f)

bavlna;

g)

papírenské materiály a papír;

h)

len;

i)

pravé konopí;

j)

juta a jiná textilní lýková vlákna;

k)

sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave;

l)

kokosová, abaková, ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna;

m)

syntetická nekonečná vlákna;

n)

umělá nekonečná vlákna;

o)

elektricky vodivá vlákna;

p)

syntetická střižová vlákna z polypropylenu;

q)

syntetická střižová vlákna z polyesteru;

r)

syntetická střižová vlákna z polyamidu;

s)

syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu;

t)

syntetická střižová vlákna z polyimidu;

u)

syntetická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu;

v)

syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu;

w)

syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu;

x)

jiná syntetická střižová vlákna;

y)

viskózová umělá střižová vlákna;

z)

jiná umělá střižová vlákna;

aa)

polyuretanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená;

bb)

polyuretanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená;

cc)

výrobky čísla 56.05 (metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií;

dd)

ostatní produkty čísla 56.05;

ee)

skleněná vlákna a

ff)

kovová vlákna.

 

2.

Pokud se v příloze 3 odkazuje na tuto poznámku, požadavky stanovené ve sloupci 2 uvedené přílohy se neuplatní jako odchylka na nepůvodní základní textilní materiály používané při výrobě produktu, jestliže:

a)

produkt obsahuje dva nebo více základních textilních materiálů a

b)

souhrnná hmotnost nepůvodních základních textilních materiálů nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů.

Příklad: Pro vlněnou tkaninu čísla 51.12 obsahující vlněnou přízi čísla 51.07, syntetickou přízi ze střižových vláken čísla 55.09 a materiály jiné než základní textilní materiály lze použít nepůvodní vlněnou přízi, která nesplňuje požadavek stanovený v příloze 3, nebo nepůvodní syntetickou přízi, která nesplňuje požadavek stanovený v příloze 3, nebo kombinaci obou těchto materiálů za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesahuje 10 % hmotnosti všech základních textilních materiálů.

 

3.

Bez ohledu na odst. 2 písm. b) je v případě produktů obsahujících „polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou“ maximální odchylka 20 %. Podíl ostatních nepůvodních základních textilních materiálů však nesmí překročit 10 %.
 

4.

Bez ohledu na odst. 2 písm. b) je v případě produktů obsahujících „pásek, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií“ maximální odchylka 30 %. Podíl ostatních nepůvodních základních textilních materiálů však nesmí překročit 10 %.

POZNÁMKA 8

Ostatní odchylky pro některé textilní produkty

 

1.

Pokud se v příloze 3 odkazuje na tuto poznámku, lze použít nepůvodní textilní materiály (s výjimkou podšívek a mezipodšívek), které nesplňují požadavky stanovené ve sloupci 2 uvedené přílohy pro zhotovený textilní produkt, za předpokladu, že jsou zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu, a jejich hodnota nepřesahuje 8 % EXW produktu.
 

2.

Nepůvodní materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63 lze bez omezení použít při výrobě textilních produktů zařazených do kapitol 50 až 63 bez ohledu na to, zda obsahují textilie.

Příklad: Pokud požadavek v příloze 3 stanoví, že pro určitý textilní výrobek (například kalhoty) musí být použita příze, nebrání to použití nepůvodních kovových součástí (například knoflíků), protože kovové součásti nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Z týchž důvodů se mohou používat i nepůvodní zdrhovadla, přestože zdrhovadla obvykle obsahují textilie.

 

3.

Pokud je v příloze 3 stanoven požadavek na maximální hodnotu nepůvodních materiálů, zohlední se při výpočtu hodnoty nepůvodních materiálů hodnota nepůvodních materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

POZNÁMKA 9

Zemědělské produkty

Se zemědělskými produkty zařazenými do třídy II harmonizovaného systému a čísla 24.01, které jsou vypěstovány nebo sklizeny na území některé ze stran, se zachází jako s produkty pocházejícími z území této strany, i když jsou vypěstovány ze semen, cibulí, podnoží, řízků, roubů, výhonků, pupenů nebo jiných živých částí rostlin dovezených ze třetí země.


PŘÍLOHA 3

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PŮVODU PRODUKTU

Sloupec 1

Harmonizovaný systém (2017) včetně specifického popisu

Sloupec 2

Specifická pravidla původu produktu

TŘÍDA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

Kapitola 1

Živá zvířata

01.01-01.06

Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána.

Kapitola 2

Maso a jedlé droby

02.01-02.10

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 1 a 2 musí být zcela získány.

Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

03.01-03.08

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány.

Kapitola 4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

04.01-04.10

Výroba, v níž

všechny použité materiály kapitoly 4 jsou zcela získány, a

celková váha nepůvodních materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu.

Kapitola 5

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

05.01-05.11

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

TŘÍDA II

ROSTLINNÉ PRODUKTY

Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

06.01-06.04

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány.

Kapitola 7

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

07.01-07.14

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány.

Kapitola 8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

08.01-08.14

Výroba, v níž

všechny použité materiály kapitoly 8 jsou zcela získány, a

celková váha nepůvodních materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu.

Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření

09.01-09.10

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

Kapitola 10

Obiloviny

10.01-10.08

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány.

Kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek

11.01-11.09

Výroba, v níž materiál kapitol 10 a 11, čísel 07.01, 07.14, 23.02 až 23.03 nebo položky 0710.10 musí být zcela získány.

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

12.01-12.14

CTH

Kapitola 13

Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

13.01-13.02

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla, u nichž celková váha nepůvodních materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu.

Kapitola 14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

14.01-14.04

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

TŘÍDA III

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

Kapitola 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18-15.19

CTSH

15.20

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

15.21-15.22

CTSH

TŘÍDA IV

VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

Kapitola 16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

1601.00-1604.18

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 1, 2, 3 a 16 musí být zcela získány (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Přípravky ze surimi:

CC

Ostatní:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 3 a 16 musí být zcela získány (2).

1604.31-1605.69

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 3 a 16 musí být zcela získány.

Kapitola 17

Cukr a cukrovinky

17.01

CTH

17.02

CTH, pokud celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 11.01 až 11.08, 17.01 a 17.03 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu.

17.03

CTH

17.04

 

Bílá čokoláda:

CTH, pokud:

a)

všechny použité materiály kapitoly 4 jsou zcela získány, a

b)

i)

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu. nebo

ii)

hodnota nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 30 % ceny ze závodu (EXW) konečného produktu.

Ostatní:

CTH, pokud:

všechny použité materiály kapitoly 4 jsou zcela získány, a

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu.

Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

18.01-18.05

CTH

1806.10

CTH, pokud:

všechny použité materiály kapitoly 4 jsou zcela získány, a

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu.

1806.20-1806.90

CTH, pokud:

a)

všechny použité materiály kapitoly 4 jsou zcela získány, a

b)

i)

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu. nebo

ii)

hodnota nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 30 % ceny ze závodu (EXW) konečného produktu.

Kapitola 19

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo

19.01-19.05

CTH, pokud:

všechny použité materiály kapitoly 4 jsou zcela získány,

celková váha nepůvodních použitých materiálů kapitol 2, 3 a 16 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu,

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 10.06 a 11.08 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu a

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu.

Kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin

20.01

CTH

20.02-20.03

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány.

20.04-20.09

CTH, pokud celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 40 % hmotnosti konečného produktu.

Kapitola 21

Různé jedlé přípravky

21.01-21.02

CTH, pokud:

všechny použité materiály kapitoly 4 jsou zcela získány a

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH; lze však použít nepůvodní hořčičnou mouku nebo připravenou hořčici.

2103.30

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

21.04-21.06

CTH, pokud:

všechny použité materiály kapitoly 4 jsou zcela získány, a

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu.

Kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet

22.01–22.06

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísel 22.07 a 22.08, pokud:

všechny použité materiály položek 0806.10, 2009.61, 2009.69 jsou zcela získány,

všechny použité materiály kapitoly 4 jsou zcela získány, a

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu.

22.07

CTH, kromě nepůvodních materiálů čísla 22.08, pokud všechny použité materiály kapitoly 10, položek 0806.10, 2009.61 a 2009.69 jsou zcela získány.

22.08–22.09

CTH, kromě nepůvodních materiálů čísel 22.07 a 22.08, pokud všechny použité materiály položek 0806.10, 2009.61 a 2009.69 jsou zcela získány.

Kapitola 23

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo

23.01

CTH

2302.10–2303.10

CTH, pokud celková váha nepůvodních použitých materiálů kapitoly 10 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu.

2303.20–2308.00

CTH

23.09

CTH, pokud:

všechny použité materiály kapitol 2 a 4 jsou zcela získány,

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 10.01 až 10.04, 10.07 až 10.08, kapitoly 11 a čísel 23.02 a 23.03 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu a

celková váha nepůvodních použitých materiálů čísel 17.01 a 17.02 nepřesahuje 20 % hmotnosti konečného produktu.

Kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

24.01

Výroba, v níž všechny použité materiály čísla 24.01 musí být zcela získány.

2402.10

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla, pokud celková váha nepůvodních použitých materiálů čísla 24.01 nepřesahuje 30 % hmotnosti použitých materiálů kapitoly 24.

2402.20

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísla daného produktu a z tabáku ke kouření položky 2403.19, a ve kterém nejméně 10 % hmotnostních všech použitých materiálů čísla 24.01 musí být zcela získáno.

2402.90

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla, pokud celková váha nepůvodních použitých materiálů čísla 24.01 nepřesahuje 30 % hmotnosti použitých materiálů kapitoly 24.

24.03

CTH, ve kterém nejméně 10 % hmotnostních všech použitých materiálů čísla 24.01 musí být zcela získáno.

TŘÍDA V

NEROSTNÉ PRODUKTY

Poznámka k třídě: Definice horizontálních pravidel zpracování pro tuto třídu jsou uvedeny v poznámce 5 v příloze 2.

Kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement

25.01–25.30

CTH;

nebo

MaxNOM 70 % (EXW).

Kapitola 26

Rudy kovů, strusky a popely

26.01–26.21

CTH

Kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

27.01–27.09

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

27.10

CTH, vyjma nepůvodní bionafty položky 3824.99 nebo 3826.00;

nebo

je provedena destilace nebo chemická reakce, pokud použitá bionafta (včetně hydrogenovaného rostlinného oleje) čísla 27.10 a položek 3824.99 a 3826.00 je získána esterifikací, transesterifikací nebo hydrorafinací.

27.11–27.15

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

TŘÍDA VI

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU NEBO PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

Poznámka k třídě: Definice horizontálních pravidel zpracování pro tuto třídu jsou uvedeny v poznámce 5 v příloze 2.

Kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

28.01–28.53

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 29

Organické chemikálie

2901.10–2905.42

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43–2905.44

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 17.02 a položky 3824.60.

2905.45

CTSH, lze však použít nepůvodní materiály téže položky jako výrobek za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu,

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49–2942

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 30

Farmaceutické výrobky

30.01–30.06

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 31

Hnojiva

31.01–31.04

CTH, lze však použít nepůvodní materiály téže položky jako výrobek za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu;

nebo

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

Dusičnan sodný

Kyanamid vápenatý

Síran draselný

Síran draselno-hořečnatý

CTH, lze však použít nepůvodní materiály téže položky jako výrobek za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu;

nebo

MaxNOM 40 % (EXW).

– Ostatní:

CTH, lze však použít nepůvodní materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu, a u nichž celková hodnota nepůvodních materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

MaxNOM 40 % (EXW).

Kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty

32.01–32.15

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

33.01

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, lze však použít nepůvodní materiály položky 3302.10 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu.

3302.90

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

33.04–33.07

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, dentální vosky a dentální přípravky na bázi sádry

34.01–34.07

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

35.01–35.04

CTH, vyjma nepůvodních materiálů kapitoly 4.

35.05

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 11.08.

35.06–35.07

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

36.01–36.06

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží

37.01–37.07

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 38

Různé chemické výrobky

38.01–38.08

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísel 11.08 a 35.05.

3809.91–3822.00

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Výroba z nepůvodního materiálu kteréhokoli čísla.

3824.10–3824.50

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, vyjma nepůvodních materiálů položek 2905.43 a 2905.44.

3824.71–3825.90

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Výroba, v níž se bionafta získává prostřednictvím transesterifikace, esterifikace nebo hydrorafinace

TŘÍDA VII

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ

Poznámka k třídě: Definice horizontálních pravidel zpracování pro tuto třídu jsou uvedeny v poznámce 5 v příloze 2.

Kapitola 39

Plasty a výrobky z nich

39.01–39.15

CTSH;

je provedena chemická reakce, purifikace, míšení a směšování, výroba standardních materiálů, změna velikosti částic, oddělení izomerů nebo biotechnologické zpracování

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16–39.19

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21–39.22

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10–3923.50

CTSH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90–3925.90

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj

40.01-40.11

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11–4012.19

CTSH;

nebo

Protektorování použitých pneumatik.

4012.20–4017.00

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

TŘÍDA VIII

SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY, USNĚ, KOŽEŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÉ NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO)

Kapitola 41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

41.01–4104.19

CTH

4104.41–4104.49

CTSH, vyjma nepůvodních materiálů položek 4104.41 až 4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32–4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07–41.13

CTH, vyjma nepůvodních materiálů položek 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 a 4106.92. Lze však použít nepůvodní materiály položek 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 a 4106.92, pokud dojde k přečinění.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, vyjma nepůvodních materiálů položek 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 a 4107. Lze však použít nepůvodní materiály položek 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 a čísla 41.07, pokud dojde k přečinění.

41.15

CTH

Kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového)

42.01–42.06

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

4301.10–4302.20

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03–43.04

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

TŘÍDA IX

DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ; KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY; VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY

Kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

44.01–44.21

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 45

Korek a korkové výrobky

45.01–45.04

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

46.01–46.02

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

TŘÍDA X

BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR, KARTÓN NEBO LEPENKA (ODPAD A VÝMĚT); PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA A VÝROBKY Z NICH

Kapitola 47

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)

47.01–47.07

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 48

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky

48.01–48.23

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 49

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického

průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány

49.01–49.11

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

TŘÍDA XI

TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY

Poznámka k třídě: Definice použitých termínů pro odchylky v souvislosti s určitými produkty vyrobenými z textilních materiálů jsou uvedeny v poznámkách 6, 7 a 8 přílohy 2.

Kapitola 50

Hedvábí

50.01–50.02

CTH

50.03

 

Mykané nebo česané:

Mykání nebo česání hedvábného odpadu.

Ostatní:

CTH

50.04–50.05

Spřádání přírodních vláken;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené se spřádáním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s kroucením

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací.

50.06

 

Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu:

Spřádání přírodních vláken;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené se spřádáním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s kroucením

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací.

Z housenek bource morušového:

CTH

50.07

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s kroucením;

kroucení nebo jiná mechanická operace spojené s tkaním;

tkaní spojené s barvením;

barvení příze spojené s tkaním;

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace).

Kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny

51.01–51.05

CTH

51.06–51.10

Spřádání přírodních vláken;

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním;

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací.

51.11–51.13

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s kroucením;

tkaní spojené s barvením;

barvení příze spojené s tkaním;

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace).

Kapitola 52

Bavlna

52.01–52.03

CTH

52.04–52.07

Spřádání přírodních vláken;

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním;

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací.

52.08–52.12

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s kroucením;

kroucení nebo jiná mechanická operace spojené s tkaním;

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním;

barvení příze spojené s tkaním;

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace).

Kapitola 53

Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití

53.01–53.05

CTH

53.06–53.08

Spřádání přírodních vláken;

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním;

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací.

53.09–53.11

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s kroucením;

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním;

barvení příze spojené s tkaním;

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace).

Kapitola 54

Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů

54.01–54.06

Spřádání přírodních vláken;

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním;

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací.

54.07–54.08

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s kroucením;

barvení příze spojené s tkaním;

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním;

kroucení nebo jiná mechanická operace spojené s tkaním;

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace).

Kapitola 55

Chemická střižová vlákna

55.01–55.07

Vytlačování chemických vláken.

55.08–55.11

Spřádání přírodních vláken;

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním;

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací.

55.12–55.16

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s kroucením;

kroucení nebo jiná mechanická operace spojené s tkaním;

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním;

barvení příze spojené s tkaním;

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace).

Kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich

56.01

Spřádání nebo spojování přírodních vláken;

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním nebo spojováním;

vločkování spojené s barvením nebo potiskem;

nebo

povrstvování, vločkování, laminování či pokovování ve spojení s nejméně dvěma dalšími hlavními přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je kalandrování, úprava proti srážlivosti, tepelná úprava, trvalá konečná úprava), pokud hodnota použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 50 % EXW produktu.

56.02

 

Vpichovaná plsť:

Vytlačování chemických vláken spojené s tvarováním tkanin, avšak:

nepůvodní nitě z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 54.02,

nepůvodní polypropylenová vlákna čísel 55.03 nebo 55.06 nebo

nepůvodní kabel z polypropylenového nekonečného vlákna čísla 55.01,

jejichž délková hmotnost je pro každé nekonečné vlákno nebo vlákno menší než 9 decitex, pokud jejich hodnota nepřesahuje 40 % EXW produktu,

nebo

pouhé tvarování netkaných textilií v případě plsti vyrobené z přírodních vláken.

Ostatní:

Vytlačování chemických vláken spojené s tvarováním tkanin,

nebo

pouhé tvarování netkaných textilií v případě ostatní plsti vyrobené z přírodních vláken.

5603.11–5603.14

Výroba z:

jednosměrně nebo náhodně orientovaných nekonečných vláken nebo

látek nebo polymerů přírodního nebo chemického původu

následovaná v obou případech spojováním do netkaných textilií.

5603.91–5603.94

Výroba z:

jednosměrně nebo náhodně orientovaných střižových vláken nebo

sekaného vlákna přírodního nebo chemického původu

následovaná v obou případech spojováním do netkaných textilií.

5604.10

Výroba z kaučukových nití nebo šňůr, nepotažených textilem.

5604.90

Spřádání přírodních vláken;

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním;

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací.

56.05

spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken;

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním;

nebo

kroucení spojené s jakoukoli mechanickou operací.

56.06

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním;

kroucení spojené s opřádáním;

spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken;

nebo

vločkování spojené s barvením.

56.07–56.09

Spřádání přírodních vláken;

nebo

vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním.

Kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

Poznámka ke kapitole: V případě produktů této kapitoly lze jako podložku použít nepůvodní jutovou tkaninu.

57.01–57.05

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním nebo všíváním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním nebo všíváním;

výroba z kokosových, sisalových nebo jutových vláken nebo klasicky skané viskózové příze;

všívání spojené s barvením nebo potiskem;

všívání nebo tkaní chemických nekonečných vláken spojené s povrstvováním nebo s laminováním;

vločkování spojené s barvením nebo potiskem;

nebo

vytlačování chemických vláken spojené s netkanými metodami včetně propichování.

Kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky

58.01–58.04

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním nebo všíváním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním nebo všíváním;

tkaní spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním nebo s laminováním nebo s pokovováním;

všívání spojené s barvením nebo potiskem;

vločkování spojené s barvením nebo potiskem;

barvení příze spojené s tkaním;

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace).

58.05

CTH

58.06–58.09

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním nebo všíváním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním nebo všíváním;

tkaní spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním nebo s laminováním nebo s pokovováním;

všívání spojené s barvením nebo potiskem;

vločkování spojené s barvením nebo potiskem;

barvení příze spojené s tkaním;

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace).

58.10

Výšivky, u nichž hodnota použitých nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísla produktu, nepřesahuje 50 % EXW produktu.

58.11

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním nebo všíváním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s tkaním nebo všíváním;

tkaní spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním nebo s laminováním nebo s pokovováním;

všívání spojené s barvením nebo potiskem;

vločkování spojené s barvením nebo potiskem;

barvení příze spojené s tkaním;

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace).

Kapitola 59

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití

59.01

Tkaní spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním nebo s laminováním nebo s pokovováním

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem.

59.02

 

Obsahující nejvýše 90 % hmotnostních textilních materiálů:

Tkaní.

Ostatní:

Vytlačování chemických vláken spojené s tkaním.

59.03

Tkaní, pletení nebo háčkování spojené s impregnováním nebo povrstvováním nebo potahováním nebo laminováním nebo s pokovováním;

tkaní spojené s potiskem nebo

potisk (jako samostatná operace).

59.04

Kalandrování spojené s barvením, povrstvováním, laminováním nebo pokovováním. Jako podložku lze použít nepůvodní jutovou tkaninu,

nebo

Tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním nebo s pokovováním. Jako podložku lze použít nepůvodní jutovou tkaninu.

59.05

 

Impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem, plasty nebo jinými materiály:

Tkaní, pletení nebo tvarování netkaných textilií spojené s impregnováním nebo povrstvováním nebo potahováním nebo laminováním nebo s pokovováním.

Ostatní:

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s kroucením;

tkaní, pletení nebo tvarování netkaných textilií spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním;

tkaní spojené s potiskem

nebo

potisk (jako samostatná operace).

59.06

 

Pletené nebo háčkované textilie:

spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s pletením nebo háčkováním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s pletením nebo háčkováním;

pletení nebo háčkování spojené s pogumováním nebo

pogumování ve spojení s nejméně dvěma dalšími hlavními přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je kalandrování, úprava proti srážlivosti, tepelná úprava, trvalá konečná úprava), pokud hodnota použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 50 % EXW produktu.

Ostatní textilie vyrobené ze syntetické příze, obsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů:

Vytlačování chemických vláken spojené s tkaním.

Ostatní:

Tkaní, pletení nebo netkaný proces spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s pogumováním;

barvení příze spojené s tkaním, pletením nebo netkaným procesem

nebo

pogumování ve spojení s nejméně dvěma dalšími hlavními přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je kalandrování, úprava proti srážlivosti, tepelná úprava, trvalá konečná úprava), pokud hodnota použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 50 % EXW produktu.

59.07

Tkaní, pletení nebo tvarování netkaných textilií spojené s barvením nebo potiskem nebo povrstvováním nebo impregnováním nebo s potahováním;

vločkování spojené s barvením nebo potiskem;

nebo

potisk (jako samostatná operace).

59.08

 

Žárové punčošky, impregnované:

Výroba z dutých úpletů, i háčkovaných, sloužících k výrobě žárových punčošek.

Ostatní:

CTH

59.09–59.11

Spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s tkaním;

vytlačování chemických vláken spojené s tkaním;

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním nebo s laminováním;

nebo

povrstvování, vločkování, laminování či pokovování ve spojení s nejméně dvěma dalšími hlavními přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je kalandrování, úprava proti srážlivosti, tepelná úprava, trvalá konečná úprava), pokud hodnota použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 50 % EXW produktu.

Kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

60.01–60.06

spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s pletením nebo háčkováním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s pletením nebo háčkováním;

pletení nebo háčkování spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním nebo s laminováním nebo s potiskem;

vločkování spojené s barvením nebo potiskem;

barvení příze spojené s pletením nebo háčkováním nebo

kroucení nebo tvarování spojené s pletením nebo háčkováním za předpokladu, že hodnota použitých nepůvodních nekroucených nebo netvarovaných vláken nepřesahuje 50 % EXW produktu.

Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

61.01–61.17

 

Získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejichž tvar byl získán přímo:

Pletení nebo háčkování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií).

Ostatní:

spřádání přírodních nebo syntetických střižových vláken spojené s pletením nebo háčkováním;

vytlačování chemických nekonečných vláken spojené s pletením nebo háčkováním; nebo

pletení a zhotovování v jedné pracovní operaci.

Kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

62.01

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.02

 

Vyšívané:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nepůvodní nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu.

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.03

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.04

 

Vyšívané:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nepůvodní nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu.

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.05

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.06

 

Vyšívané:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nepůvodní nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu.

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.07–62.08

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.09

 

Vyšívané:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nepůvodní nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu.

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.10

 

Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

povrstvování nebo laminování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií), pokud hodnota použité nepůvodní nepovrstvené nebo nelaminované textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu.

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.11

 

Dámské nebo dívčí oděvy, vyšívané:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nepůvodní nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu.

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.12

 

Pletené nebo háčkované získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejichž tvar byl získán přímo:

Pletení spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.13–62.14

 

Vyšívané:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nepůvodní nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.15

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.16

 

Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

povrstvování nebo laminování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií), pokud hodnota použité nepůvodní nepovrstvené nebo nelaminované textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu.

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

62.17

 

Vyšívané:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nepůvodní nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu

nebo

zhotovování (včetně stříhání textilií), jemuž předchází potisk (jako samostatná operace).

Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

povrstvování nebo laminování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií), pokud hodnota použité nepůvodní nepovrstvené nebo nelaminované textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu.

Podšívky pro límce a manžety, vystřižené:

CTH, pokud hodnota všech použitých nepůvodních nevyšívaných textilií nepřesahuje 40 % EXW produktu.

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií).

Kapitola 63

Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

63.01–63.04

 

Z plsti, z netkaných textilií:

Tvarování netkaných textilií spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií).

Ostatní:

Vyšívané:

Tkaní nebo pletení nebo háčkování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)

nebo

výroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované), pokud hodnota použité nepůvodní nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % EXW produktu.

Ostatní:

Tkaní, pletení nebo háčkování spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií).

63.05

Vytlačování chemických vláken nebo spřádání přírodních nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním nebo pletením a zhotovováním (včetně stříhání textilií).

63.06

 

Z netkaných textilií:

Tvarování netkaných textilií spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií).

Ostatní:

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií).

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Každá součást soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla součástí soupravy; lze však použít nepůvodní předměty, pokud jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % EXW soupravy.

63.09–63.10

CTH

TŘÍDA XII

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; UPRAVENÁ PÉRA A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ

Kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

64.01–64.05

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla, kromě nepůvodních svršků spojených s vnitřní podešví nebo s jinou částí podešve čísla 64.06.

64.06

CTH

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

65.01–65.07

CTH

Kapitola 66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

66.01–66.03

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

67.01–67.04

CTH

TŘÍDA XIII

VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY

Kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

68.01–68.15

CTH;

nebo

MaxNOM 70 % (EXW).

Kapitola 69

Keramické výrobky

69.01–69.14

CTH

Kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky

70.01–70.09

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 70.10.

70.14–70.20

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

TŘÍDA XIV

PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE

Kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

71.01–71.05

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

71.06

 

Netepané:

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísel 71.06, 71.08 a 71.10;

elektrolytická, teplotní nebo chemická separace nepůvodních drahých kovů čísel 71.06, 71.08 a 71.10;

nebo

tavení nebo slévání nepůvodních drahých kovů čísel 71.06, 71.08 a 71.10 navzájem nebo s obecnými kovy, nebo purifikace.

Ve formě polotovarů nebo ve formě prachu:

Výroba z nepůvodních netepaných drahých kovů.

71.07

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

71.08

 

Netepané:

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísel 71.06, 71.08 a 71.10;

elektrolytická, teplotní nebo chemická separace nepůvodních drahých kovů čísel 71.06, 71.08 a 71.10;

nebo

tavení nebo slévání nepůvodních drahých kovů čísel 71.06, 71.08 a 71.10 navzájem nebo s obecnými kovy, nebo purifikace.

Ve formě polotovarů nebo ve formě prachu:

Výroba z nepůvodních netepaných drahých kovů.

71.09

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

71.10

 

Netepané:

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísel 71.06, 71.08 a 71.10;

elektrolytická, teplotní nebo chemická separace nepůvodních drahých kovů čísel 71.06, 71.08 a 71.10;

nebo

tavení nebo slévání nepůvodních drahých kovů čísel 71.06, 71.08 a 71.10 navzájem nebo s obecnými kovy, nebo purifikace.

Ve formě polotovarů nebo ve formě prachu:

Výroba z nepůvodních netepaných drahých kovů.

71.11

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

71.12-71.18

CTH

TŘÍDA XV

OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ

Kapitola 72

Železo a ocel

72.01–72.06

CTH

72.07

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 72.06.

72.08–72.17

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísel 72.08 až 72.17.

72.18

CTH

72.19–72.23

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísel 72.19 až 72.23.

72.24

CTH

72.25–72.29

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísel 72.25 až 72.29.

Kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli

7301.10

CC, vyjma nepůvodních materiálů čísel 72.08 až 72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, vyjma nepůvodních materiálů čísel 72.08 až 72.17.

73.03

CTH

73.04–73.06

CC, vyjma nepůvodních materiálů čísel 72.13 až 72.17, 72.21 až 72.23 a 72.25 až 72.29.

73.07

 

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z nerezavějící oceli:

CTH, vyjma nepůvodních kovaných polotovarů; lze však použít nepůvodní kované polotovary za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu.

Ostatní:

CTH

73.08

CTH, vyjma nepůvodních materiálů položky 7301.20.

7309.00–7315.19

CTH

7315.20

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81–7326.90

CTH

Kapitola 74

Měď a výrobky z ní

74.01–74.02

CTH

74.03

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

74.04–74.07

CTH

74.08

CTH a MaxNOM 50 % (EXW)

74.09–74.19

CTH

Kapitola 75

Nikl a výrobky z něho

75.01

CTH

75.02

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

75.03–75.08

CTH

Kapitola 76

Hliník a výrobky z něho

76.01

CTH a MaxNOM 50 % (EXW)

nebo

tepelné nebo elektrolytické zpracování z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu.

76.02

CTH

76.03–76.16

CTH a MaxNOM 50 % (EXW) (3).

Kapitola 78

Olovo a výrobky z něho

7801.10

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

7801.91–7806.00

CTH

Kapitola 79

Zinek a výrobky z něho

79.01–79.07

CTH

Kapitola 80

Cín a výrobky z něho

80.01–80.07

CTH

Kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

81.01–81.13

Výroba z nepůvodních materiálů kteréhokoli čísla.

Kapitola 82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

8201.10–8205.70

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, do soupravy (sady) však mohou být zařazeny nepůvodní nástroje a nářadí čísla 82.05, pokud jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % EXW soupravy (sady).

82.06

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísel 82.02 až 82.05; do soupravy (sady) však mohou být zařazeny nepůvodní nástroje a nářadí čísel 82.02 až 82.05, pokud jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % EXW soupravy (sady).

82.07–82.15

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů

83.01–83.11

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

TŘÍDA XVI

STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ

Kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

84.01–84.06

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07–84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09–84.12

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11–8415.10

CTSH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81–8415.90

CTSH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16–84.20

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22–84.24

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25–84.30

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 84.31.

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31–84.43

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44–84.47

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 84.48;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48–84.55

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56–84.65

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 84.66;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66–84.68

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70–84.72

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 84.73;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73–84.78

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10–8479.40

CTSH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60–8479.82

CTSH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82–84.87

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů

85.01–85.02

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 85.03;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03–85.06

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Akumulátory obsahující jeden nebo více bateriových článků nebo bateriových modulů a obvody propojující je mezi sebou,

často označované jako „bateriové sady“, používané jako primární zdroj elektrické energie pro pohon vozidel čísel 87.02, 87.03 a 87.04

CTH, vyjma nepůvodních aktivních katodových materiálů;

nebo

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Bateriové články, bateriové moduly a jejich části a součásti určené k zabudování do elektrického akumulátoru používaného jako primární zdroj elektrické energie pro pohon vozidel čísel 87.02, 87.03 a 87.04

CTH, vyjma nepůvodních aktivních katodových materiálů;

nebo

MaxNOM 35 % (EXW) (5)

Ostatní

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08–85.18

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19–85.21

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 85.22;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22–85.23

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25–85.27

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 85.29;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28–85.34

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35–85.37

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 85.38;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10–8541.90

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31–8542.39

CTH;

u nepůvodních materiálů proběhne difuze;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90–8543.90

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44–85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

TŘÍDA XVII

VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy; kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

86.01–86.09

CTH, vyjma nepůvodních materiálů čísla 86.07

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02–87.04

 

vozidla s pístovým motorem s vnitřním spalováním i s elektrickým motorem jako hnacími motory, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie („plug-in hybridní vozidla“);

vozidla pouze s elektrickým motorem jako hnacím motorem

MaxNOM 45 % (EXW) a bateriové sady čísla 85.07 používané jako primární zdroj elektrické energie pro pohon vozidla musí být původní (6).

Ostatní

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05–87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08–87.11

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13–87.16

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

88.01–88.05

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

89.01–89.08

CC;

nebo

MaxNOM 40 % (EXW).

TŘÍDA XVIII

OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kapitola 90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství

9001.10–9001.40

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

Povrchové opracování polotovaru čočky do hotové dioptrické čočky s korektivní optickou funkcí, která je určena k namontování do brýlí;

Povrstvení čočky vhodnými postupy za účelem zlepšení zraku a zajištění ochrany nositele;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90–9033.00

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

91.01–91.14

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

92.01–92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

TŘÍDA XIX

ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kapitola 93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

93.01–93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

TŘÍDA XX

RŮZNÉ VÝROBKY

Kapitola 94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

94.01–94.06

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství

95.03–95.08

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitola 96

Různé výrobky

96.01–96.04

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Každý předmět v soupravě musí vyhovovat pravidlu, které by se k němu vztahovalo, i kdyby nebyl zařazen do soupravy, lze však použít nepůvodní předměty, pokud jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % EXW soupravy.

96.06–9608.40

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Každý předmět v soupravě musí vyhovovat pravidlu, které by se k němu vztahovalo, i kdyby nebyl zařazen do soupravy, lze však použít nepůvodní předměty, pokud jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % EXW soupravy.

9608.60-96.20

CTH;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW).

TŘÍDA XXI

UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI

Kapitola 97

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

97.01–97.06

CTH


(1)  Přípravky nebo konzervy z tuňáků, tuňáka pruhovaného a pelamidy obecné (Sarda spp.), celých nebo v kusech (vyjma drcených) zařazené do položky 1604.14 mohou být považovány za produkty s původem podle alternativních specifických pravidel původu produktu v rámci ročních kvót, jak je uvedeno v příloze 4.

(2)  Přípravky nebo konzervy z tuňáků, tuňáka pruhovaného nebo jiných ryb rodu Euthynnus, (vyjma celých nebo v kusech) zařazené do položky 1604.20 mohou být považovány za produkty s původem podle alternativních specifických pravidel původu produktu v rámci ročních kvót, jak je uvedeno v příloze 4.

(3)  Některé výrobky z hliníku mohou být považovány za produkty s původem podle alternativních specifických pravidel původu produktu v rámci ročních kvót, jak je uvedeno v příloze 4.

(4)  Pro období ode dne vstupu této dohody v platnost do 31. prosince 2026 se použijí alternativní specifická pravidla původu produktu, jak je uvedeno v příloze 5.

(5)  Pro období ode dne vstupu této dohody v platnost do 31. prosince 2026 se použijí alternativní specifická pravidla původu produktu, jak je uvedeno v příloze 5.

(6)  Pro období ode dne vstupu této dohody v platnost do 31. prosince 2026 se použijí alternativní specifická pravidla původu produktu, jak je uvedeno v příloze 5.

(7)  Pro hybridní vozidla s motorem s vnitřním spalováním i elektrickým motorem jako hnacími motory, jiné než ty, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie, se použijí alternativní specifická pravidla původu produktu pro období ode dne vstupu této dohody v platnost do 31. prosince 2026, jak je uvedeno v příloze 5.


PŘÍLOHA 4

KVÓTY PŮVODU A ALTERNATIVY KE SPECIFICKÝM PRAVIDLŮM PŮVODU PRODUKTU V PŘÍLOZE 3

Společná ustanovení

1.

Pravidla původu uvedená u jednotlivých produktů v tabulkách níže jsou alternativami pravidel původu, jež jsou uvedena v příloze 3, a to v rámci mezí daných příslušnou roční kvótou.

2.

Prohlášení o původu vyhotovené podle této přílohy obsahuje toto prohlášení: „Kvóty původu – původ produktu v souladu s přílohou 4“.

3.

V Unii spravuje veškerá množství uvedená v této příloze Evropská komise, která přijme veškerá správní opatření, jež považuje za vhodná pro jejich účinné řízení v souvislosti s příslušnými právními předpisy Unie.

4.

Ve Spojeném království spravuje veškerá množství uvedená v této příloze celní orgán této země, který přijme veškerá správní opatření, jež považuje za vhodná pro jejich účinné řízení v souvislosti s příslušnými právními předpisy ve Spojeném království.

5.

Dovážející strana uplatní kvóty původu na základě pořadí, v jakém jsou produkty dováženy, přičemž množství produktů, jež na základě těchto kvót původu vstoupí na území dané strany, se vypočítá na základě jejího dovozu.

ODDÍL 1

Roční kvóta pro konzervovaného tuňáka

Nomenklatura harmonizovaného systému (2017)

Popis produktu

Alternativní specifické pravidlo původu produktu

Roční kvóta pro vývoz z Unie do Spojeného království

(čistá hmotnost)

Roční kvóta pro vývoz ze Spojeného království do Unie

(čistá hmotnost)

1604.14

Přípravky nebo konzervy z tuňáků, tuňáků pruhovaných (bonito) a pelamid (Sarda spp.), celých nebo v kusech, vyjma drcených

CC

3 000 tun

3 000 tun

1604.20

Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb

 

Z tuňáků, tuňáků pruhovaných nebo ostatních ryb rodu Euthynnus (vyjma celých nebo v kusech)

CC

4 000 tun

4 000 tun

Z ostatních ryb

-

-

-

ODDÍL 2

Roční kvóta pro výrobky z hliníku (1)

Tabulka 1

Kvóty použitelné od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023

Nomenklatura harmonizovaného systému (2017)

Popis produktu

Alternativní specifické pravidlo původu produktu

Roční kvóta pro vývoz z Unie do Spojeného království

(čistá hmotnost)

Roční kvóta pro vývoz ze Spojeného království do Unie

(čistá hmotnost)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Výrobky z hliníku a předměty z hliníku (kromě hliníkových drátů a hliníkových fólií)

CTH

95 000 tun

95 000 tun

76.05

Hliníkové dráty

CTH vyjma nepůvodních materiálů čísla 76.04

76.07

Hliníkové fólie

CTH vyjma nepůvodních materiálů čísla 76.06

 

Tabulka 2

Kvóty použitelné od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026

Nomenklatura harmonizovaného systému (2017)

Popis produktu

Alternativní specifické pravidlo původu produktu

Roční kvóta pro vývoz z Unie do Spojeného království

(čistá hmotnost)

Roční kvóta pro vývoz ze Spojeného království do Unie

(čistá hmotnost)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Výrobky z hliníku a předměty z hliníku (kromě hliníkových drátů a hliníkových fólií)

CTH

72 000 tun

72 000 tun

76.05

Hliníkové dráty

CTH vyjma nepůvodních materiálů čísla 76.04

76.07

Hliníkové fólie

CTH vyjma nepůvodních materiálů čísla 76.06

 

Tabulka 3

Kvóty použitelné od 1. ledna 2027 dále

Nomenklatura harmonizovaného systému (2017)

Popis produktu

Alternativní specifické pravidlo původu produktu

Roční kvóta pro vývoz z Unie do Spojeného království

(čistá hmotnost)

Roční kvóta pro vývoz ze Spojeného království do Unie

(čistá hmotnost)

76.04

Hliníkové tyče, pruty a profily

CTH

57 500 tun

57 500 tun

76.06

Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm

CTH

76.07

Hliníkové fólie

CTH vyjma nepůvodních materiálů čísla 76.06

Přezkum kvót pro výrobky z hliníku v tabulce 3 v oddíle 2

1.

Nejdříve pět let od vstupu této dohody v platnost a nejdříve pět let od dokončení jakéhokoli přezkumu uvedeného v tomto odstavci přezkoumá výbor pro obchodní partnerství na žádost kterékoli ze stran a za pomoci specializovaného obchodního výboru pro celní spolupráci a pravidla původu kvóty pro hliník uvedené v tabulce 3 v oddíle 2.

2.

Přezkum uvedený v odstavci 1 se provede na základě dostupných informací o tržních podmínkách obou stran a informací o jejich dovozu a vývozu příslušných produktů.

3.

Na základě výsledku přezkumu provedeného podle odstavce 1 může Rada partnerství přijmout rozhodnutí o zvýšení nebo zachování množství kvót pro hliník uvedených v tabulce 3 v oddíle 2, o změně jejich rozsahu nebo o rozdělení či změně jakéhokoli rozdělení mezi produkty.


(1)  Množství uvedená v každé tabulce v oddíle 2 jsou celková dostupná množství kvóty (pro vývoz z Unie do Spojeného království a pro vývoz ze Spojeného království do Unie) pro všechny produkty uvedené v dané tabulce.


PŘÍLOHA 5

PŘECHODNÁ SPECIFICKÁ PRAVIDLA PŮVODU PRO ELEKTRICKÉ AKUMULÁTORY A ELEKTRIFIKOVANÁ VOZIDLA

ODDÍL 1

Na výrobky uvedené níže ve sloupci 1 se v období od vstupu této dohody v platnost do 31. prosince 2026 použijí specifická pravidla původu produktu uvedená ve sloupci 2.

 

Sloupec 1

Harmonizovaný systém (2017) včetně specifického popisu

Sloupec 2

Specifická pravidla původu produktu platná od vstupu této dohody v platnost do 31. prosince 2026

85.07

 

Akumulátory obsahující jeden nebo více bateriových článků nebo bateriových modulů a obvod propojující je mezi sebou, často označované jako „napájecí sady“, používané jako primární zdroj elektrické energie pro pohon vozidel čísel 87.02, 87.03 a 87.04

CTSH;

napájecí sady sestavené z nepůvodních bateriových článků nebo bateriových modulů;

nebo

MaxNOM 70 % (EXW)

Bateriové články, bateriové moduly a jejich části a součásti určené k zabudování do elektrického akumulátoru používaného jako primární zdroj elektrické energie pro pohon vozidel čísel 87.02, 87.03 a 87.04

CTH;

nebo

MaxNOM 70 % (EXW)

87.02–87.04

 

Vozidla s motorem s vnitřním spalováním i s elektrickým motorem jako hnacími motory, jinými než které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie („hybridní vozidla“);

vozidla s pístovým motorem s vnitřním spalováním i s elektrickým motorem jako hnacími motory, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie („plug-in hybridní vozidla“);

vozidla pouze s elektrickým motorem jako hnacím motorem

MaxNOM 60 % (EXW)

ODDÍL 2

Přechodná specifická pravidla původu produktu použitelná od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026

 

1.

Na výrobky uvedené níže ve sloupci 1 se v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026 použijí specifická pravidla původu produktu uvedená ve sloupci 2.

Sloupec 1

Harmonizovaný systém (2017) včetně specifického popisu

Sloupec 2

Specifická pravidla původu produktu platná od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026

85.07

 

Akumulátory obsahující jeden nebo více bateriových článků nebo bateriových modulů a obvod propojující je mezi sebou, často označované jako „napájecí sady“, používané jako primární zdroj elektrické energie pro pohon vozidel čísel 87.02, 87.03 a 87.04

CTH, vyjma nepůvodních aktivních katodových materiálů;

nebo

MaxNOM 40 % (EXW)

Bateriové články, bateriové moduly a jejich části a součásti určené k zabudování do elektrického akumulátoru používaného jako primární zdroj elektrické energie pro pohon vozidel čísel 87.02, 87.03 a 87.04

CTH, vyjma nepůvodních aktivních katodových materiálů;

nebo

MaxNOM 50 % (EXW)

87.02–87.04

 

Vozidla s motorem s vnitřním spalováním i s elektrickým motorem jako hnacími motory, jinými než které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie („hybridní vozidla“);

vozidla s pístovým motorem s vnitřním spalováním i s elektrickým motorem jako hnacími motory, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie („plug-in hybridní vozidla“);

vozidla pouze s elektrickým motorem jako hnacím motorem

MaxNOM 55 % (EXW)

ODDÍL 3

Přezkum specifických pravidel původu pro výrobky čísla 85.07

 

1.

Nejdříve čtyři roky od vstupu této dohody v platnost přezkoumá výbor pro obchodní partnerství na žádost kterékoli ze stran a za pomoci specializovaného obchodního výboru pro celní spolupráci a pravidla původu specifická pravidla původu pro výrobky čísla 85.07 použitelná od 1. ledna 2027 a uvedená v příloze 3.
 

2.

Přezkum uvedený v odstavci 1 se provede na základě dostupných informací o trzích v rámci stran, jako je například dostupnost dostatečných a vhodných původních materiálů, rovnováha mezi nabídkou a poptávkou a další relevantní informace.
 

3.

Na základě výsledku přezkumu provedeného podle odstavce 1 může Rada partnerství přijmout rozhodnutí o změně specifických pravidel původu pro výrobky čísla 85,07 použitelných od 1. ledna 2027 a uvedených v příloze 3.

PŘÍLOHA 6

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

1.   

Prohlášení dodavatele zahrnuje obsah stanovený v této příloze.

2.   

S výjimkou případů uvedených v bodě 3 vyhotoví dodavatel pro každou zásilku produktů prohlášení dodavatele způsobem stanoveným v dodatku 6-A, které se připojí k faktuře nebo k jakémukoli jinému dokladu obsahujícímu dostatečně podrobný popis dotčených produktů, aby je bylo možné identifikovat.

3.   

Dodává-li dodavatel určitému odběrateli pravidelně produkty, u kterých se předpokládá, že jejich výroba v dané straně se po určitou dobu nezmění, může poskytnout jednorázové prohlášení dodavatele, které se vztahuje i na následné zásilky těchto produktů (dále jen „dlouhodobé prohlášení dodavatele“). Dlouhodobé prohlášení dodavatele platí zpravidla po dobu nejvýše dvou let ode dne vyhotovení. Celní orgány strany, v níž je prohlášení vyhotoveno, mohou stanovit podmínky, za kterých může být používáno i po delší dobu. Dodavatel vyhotoví dlouhodobé prohlášení dodavatele způsobem stanoveným v dodatku 6-B a dotyčné produkty popíše dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat. Přestane-li dlouhodobé prohlášení dodavatele týkající se dodávaných produktů platit, vyrozumí o tom dodavatel neprodleně odběratele.

4.   

Dodavatel vyhotovující prohlášení je připraven kdykoli na žádost celních orgánů strany, ve které je prohlášení vyhotoveno, předložit veškeré náležité doklady prokazující, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné.

Dodatek 6-A

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Prohlášení dodavatele, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Já, níže podepsaný dodavatel produktů uvedených v připojeném dokladu, prohlašuji, že:

1.

K výrobě těchto produktů byly v [uveďte název příslušné strany] použity tyto materiály, které nepocházejí z [uveďte název příslušné strany]:

Popis dodávaných produktů (1)

Popis použitých nepůvodních materiálů

Číslo HS použitých nepůvodních materiálů (2)

Hodnota použitých nepůvodních materiálů (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota

 

2.

Všechny ostatní materiály použité v [uveďte název příslušné strany] k výrobě tohoto zboží pocházejí z [uveďte název příslušné strany]

Zavazuji se poskytnout jakékoli další požadované doklady.

… (Místo a datum)

… (Jméno a funkce podepsané osoby, název a adresa společnosti)

… (Podpis) (6)

Dodatek 6-B

DLOUHODOBÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dlouhodobé prohlášení dodavatele, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.

DLOUHODOBÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Já, níže podepsaný dodavatel produktů uvedených v přiloženém dokladu, které jsou pravidelně dodávány (4) …, prohlašuji, že:

1.

K výrobě těchto produktů byly v [uveďte název příslušné strany] použity tyto materiály, které nepocházejí z [uveďte název příslušné strany]:

Popis dodávaných produktů (1)

Popis použitých nepůvodních materiálů

Číslo HS použitých nepůvodních materiálů (2)

Hodnota použitých nepůvodních materiálů (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota

 

2.

Všechny ostatní materiály použité v [uveďte název příslušné strany] k výrobě tohoto zboží pocházejí ze strany [uveďte název příslušné strany];

Toto prohlášení platí pro všechny následující zásilky těchto produktů odesílané

od … do … (5)

Zavazuji se neprodleně vyrozumět … (4) , přestane-li toto prohlášení platit.

… (Místo a datum)

(Jméno a funkce podepsané osoby, název a adresa společnosti)

… (Podpis) (6)

Poznámky

1)

Týká-li se faktura nebo jiný doklad, k němuž je prohlášení přiloženo, různých produktů nebo produktů, které obsahují nepůvodní materiály v nestejném rozsahu, musí je dodavatel jednoznačně rozlišit.

2)

Požadované informace se uvedou pouze v případě potřeby.

Příklady:

Jedno z pravidel pro oděvy v kapitole 62 stanoví „Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání textilií)“. Použije-li výrobce takových oděvů v jedné ze stran tkaninu dovezenou z druhé strany, která tam byla vyrobena z nepůvodní příze, postačí, když dodavatel v dané druhé straně popíše použitý nepůvodní materiál ve svém prohlášení jako přízi, aniž by bylo nezbytné uvést číslo HS a hodnotu této příze.

Výrobce drátu ze železa čísla HS 72,17, který ho vyrobil z nepůvodních železných prutů, by měl ve druhém sloupci uvést „železné pruty“. Má-li být tento drát použit k výrobě nějakého stroje, při níž pravidlo původu omezuje použití nepůvodních materiálů na určitou procentní sazbu hodnoty, musí být ve třetím sloupci udána hodnota nepůvodních prutů.

3)

„Hodnotou použitých nepůvodních materiálů“ se rozumí hodnota nepůvodních materiálů použitých při výrobě produktu, což je jejich celní hodnota v okamžiku dovozu včetně nákladů na přepravu, případné pojištění, balení a všech dalších nákladů vzniklých při přepravě materiálů do přístavu dovozu na území strany, v níž se nachází výrobce produktu. Není-li hodnota nepůvodních materiálů známa a nelze ji určit, použije se první ověřitelná cena zaplacená za nepůvodní materiály v Unii nebo ve Spojeném království.

4)

Jméno a adresa odběratele

5)

Doplňte data

6)

Toto pole může namísto originálních podpisů případně obsahovat elektronický podpis, oskenované zobrazení nebo jiné vizuální znázornění vlastnoručního podpisu podepisující osoby.

PŘÍLOHA 7

ZNĚNÍ DEKLARACE O PŮVODU

Deklarace o původu uvedená v článku 56 této dohody se vyhotoví pomocí níže uvedeného znění v jedné z následujících jazykových verzí a v souladu s právními předpisy vyvážející strany. Je-li deklarace o původu psána rukou, musí být psána inkoustem a hůlkovým písmem. Deklarace o původu se vyhotoví v souladu s příslušnými poznámkami pod čarou. Text poznámek pod čarou není třeba uvádět.

Bulharské znění

Chorvatské znění

České znění

Dánské znění

Nizozemské znění

Anglické znění

Estonské znění

Finské znění

Francouzské znění

Německé znění

Řecké znění

Maďarské znění

Italské znění

Lotyšské znění

Litevské znění

Maltské znění

Polské znění

Portugalské znění

Rumunské znění

Slovenské znění

Slovinské znění

Španělské znění

Švédské znění

(Období od … do … (1))

Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (referenční č. vývozce ... (2)) prohlašuje, že aniž je zřetelně uvedeno jinak, jsou tyto produkty preferenčního původu z/ze ...(3).

(4)

(Místo a datum)

(Jméno vývozce)

1)

Je-li deklarace o původu vyplněna pro více zásilek totožných původních produktů ve smyslu čl. 56 odst. 4 písm. b) této dohody, uveďte období, na něž se deklarace o původu vztahuje. Toto období nesmí přesahovat 12 měsíců. Veškerý dovoz dotčeného produktu se musí uskutečnit během uvedeného období. Pokud se v daném případě neuplatní žádné období, lze pole nechat nevyplněné.

2)

Uveďte referenční číslo sloužící k identifikaci vývozce. U vývozců z Unie se jedná o číslo přiřazené v souladu s právními předpisy Unie. U vývozců ze Spojeného království se jedná o číslo přiřazené v souladu s právními předpisy použitelnými na Spojené království. Pokud vývozce nemá přiřazené žádné číslo, lze pole nechat nevyplněné.

3)

Uveďte původ produktu: Spojené království nebo Unie.

4)

Místo a datum se mohou vynechat, jsou-li tyto informace již uvedeny na samotném dokladu.

PŘÍLOHA 8

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O ANDORRSKÉM KNÍŽECTVÍ

1.   

Produkty pocházející z Andorrského knížectví, zařazené do kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému, jsou Spojeným královstvím považovány za pocházející z Unie ve smyslu této dohody.

2.   

Odstavec 1 se použije pouze za předpokladu, že vzhledem k celní unii zavedené rozhodnutím Rady 90/680/EHS ze dne 26. listopadu 1990 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry uplatní Andorrské knížectví na produkty pocházející ze Spojeného království stejné preferenční sazební zacházení, jaké na tyto produkty uplatňuje Unie.

3.   

Část druhá díl první hlava I kapitola druhá této dohody se použije obdobně pro účely vymezení statusu původu produktů uvedených v odstavci 1 tohoto společného prohlášení.


PŘÍLOHA 9

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O REPUBLICE SAN MARINO

1.   

Produkty pocházející z Republiky San Marino jsou Spojeným královstvím považovány za pocházející z Unie ve smyslu této dohody.

2.   

Odstavec 1 se použije pouze za předpokladu, že na základě Dohody o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, uzavřené v Bruselu dne 16. prosince 1991, uplatní Republika San Marino na produkty pocházející ze Spojeného království stejné preferenční sazební zacházení, jaké na tyto produkty uplatňuje Unie.

3.   

Část druhá díl první hlava I kapitola druhá této dohody se použije obdobně pro účely vymezení statusu původu produktů uvedených v odstavci 1 tohoto společného prohlášení.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy