KAPITEL 2

OPRINDELSESREGLER

AFDELING 1

OPRINDELSESREGLER

Artikel 37

Formål

Formålet med dette kapitel er at fastsætte regler til bestemmelse af varers oprindelse med henblik på anvendelse af præferencetoldbehandling i henhold til denne aftale og relaterede oprindelsesprocedurer.

Artikel 38

Definitioner

I dette kapitel forstås ved:

a)

"toldklassifikation": en vares eller et materiales tarifering under et bestemt kapitel, en bestemt position eller en bestemt underposition i det harmoniserede system

b)

"sending": varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

c)

"eksportør": en person, der er hjemmehørende i en af parterne, og som i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i denne parts love og forskrifter, eksporterer eller fremstiller varer med oprindelsesstatus og udfærdiger en udtalelse om oprindelse

d)

"importør": en person, der importerer varer med oprindelsesstatus og anmoder om præferencetoldbehandling for det

e)

"materiale": ethvert stof, der anvendes i produktionen af en vare, herunder alle komponenter, ingredienser, råvarer eller dele

f)

"materiale uden oprindelsesstatus": et materiale uden oprindelsesstatus i henhold til dette kapitel, herunder materiale, hvis oprindelse ikke kan bestemmes

g)

"vare": den vare, der er resultatet af produktionen, selv når det er bestemt til anvendelse som materiale i produktionen af en anden vare

h)

"produktion": alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling.

Artikel 39

Generelle krav

1.   Med henblik på en parts anvendelse af præferencetoldbehandling på varer med oprindelse i den anden part i overensstemmelse med denne aftale, forudsat at varerne opfylder alle andre gældende krav i dette kapitel, anses følgende varer for at have oprindelse i den anden part:

a)

varer, der er fuldt ud fremstillet i den pågældende part i den betydning, der er fastsat i artikel 41

b)

varer, der er produceret udelukkende af materialer med oprindelse i den pågældende part, og

c)

varer, der er fremstillet i den pågældende part, som indeholder materialer uden oprindelsesstatus, forudsat at de opfylder kravene i bilag 3.

2.   Hvis en vare har opnået oprindelsesstatus, anses de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til produktionen af den pågældende vare, ikke som produkter uden oprindelsesstatus, når den pågældende vare indgår som et materiale i en anden vare.

3.   Opnåelse af oprindelsesstatus skal ske uden afbrydelse i Det Forenede Kongerige eller Unionen.

Artikel 40

Kumulation af oprindelse

1.   En vare med oprindelse i en part anses for at have oprindelse i den anden part, hvis den pågældende vare anvendes som materiale i produktionen af en anden vare i den pågældende anden part.

2.   Produktion, der udføres i en part på et materiale uden oprindelsesstatus, kan tages i betragtning med henblik på at fastslå, om et produkt har oprindelse i den anden part.

3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den produktion, der udføres i den anden part, ikke er mere vidtgående end de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 43.

4.   For at en eksportør kan udfylde den oprindelsesudtalelse, der er nævnt i artikel 54, stk. 2, litra a), for et produkt, der er nævnt i stk. 2, indhenter eksportøren fra sin leverandør en leverandørerklæring som omhandlet i bilag 6 eller et tilsvarende dokument, der indeholder de samme oplysninger, der beskriver de pågældende materialer uden oprindelsesstatus, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres.

Artikel 41

Fuldt ud fremstillede produkter

1.   Følgende varer anses for at være fuldt ud fremstillet i en part:

a)

mineralske produkter, som udvindes eller indsamles fra dens jord eller havbund

b)

planter og vegetabilske produkter, der er dyrket eller høstet dér

c)

levende dyr, som er født og opdrættet dér

d)

produkter fra levende dyr opdrættet dér

e)

produkter fra slagtede dyr, som er født og opdrættet dér

f)

produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

g)

produkter fra akvakultur dér, hvis akvatiske organismer, herunder fisk, bløddyr, krebsdyr, andre hvirvelløse vanddyr samt vandplanter er opdrættet og dyrket på basis af f.eks. æg, rogn, fiskeyngel, sættefisk, larver, unglaks, smolt eller andre ikkekønsmodne fisk efter yngelstadiet gennem produktionsfremmende indgreb i opdræts- eller vækstprocesserne, f.eks. ved regelmæssig udsætning, fodring eller beskyttelse mod rovdyr

h)

produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af en parts fartøj uden for ethvert søterritorium

i)

produkter, som er fremstillet på en parts fabriksskib udelukkende på grundlag af de i litra h) omhandlede produkter

j)

produkter, som er udvundet af havbunden eller undergrunden beliggende uden for søterritorierne, såfremt parten har rettigheder til at udnytte denne havbund eller undergrund

k)

affald og skrot, der hidrører fra produktionsvirksomhed, som udøves dér

l)

affald og skrot, der hidrører fra brugte produkter, som er indsamlet dér, forudsat at disse produkter kun er egnede til genindvinding af råmaterialer

m)

produkter, som er produceret dér udelukkende på grundlag af de i litra a)-l) nævnte produkter.

2.   Ved "en parts fartøj" og "en parts fabriksskib" i stk. 1, litra h) og i), forstås et fartøj og et fabriksskib, der:

a)

er registreret i en medlemsstat eller i Det Forenede Kongerige

b)

sejler under en medlemsstats eller Det Forenede Kongeriges flag og

c)

opfylder én af følgende betingelser:

i)

det er mindst 50 % ejet af statsborgere i en medlemsstat eller i Det Forenede Kongerige, eller

ii)

det ejes af virksomheder, som hver især:

A)

har hovedkontor og vigtigste forretningssted i Unionen eller Det Forenede Kongerige og

B)

er mindst 50 % ejet af offentlige enheder, statsborgere eller virksomheder i en medlemsstat eller i Det Forenede Kongerige.

Artikel 42

Tolerancer

1.   Hvis et produkt ikke opfylder kravene i bilag 3 som følge af anvendelsen af materialer uden oprindelsesstatus i produktionen, betragtes det pågældende produkt ikke desto mindre som et produkt med oprindelse i en part, forudsat at:

a)

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af produkter henhørende under kapitel 2 og 4-24 i det harmoniserede system, bortset fra forarbejdede fiskevarer henhørende under kapitel 16, ikke overstiger 15 % af produktets vægt

b)

den samlede værdi af materialer uden oprindelsesstatus for alle andre produkter, undtagen produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik, eller

c)

tolerancerne i note 7 og 8 i bilag 2 finder anvendelse for et produkt, der henhører under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis værdien eller vægten af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i produktionen af et produkt, ikke overstiger procentsatserne for maksimumsværdien eller -vægten af materialer uden oprindelsesstatus, jf. kravene i bilag 3.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på produkter, der er fuldt ud fremstillet i en part i den i artikel 41 fastlagte betydning. Hvis det i bilag 3 kræves, at de materialer, der anvendes til produktionen af et produkt, er fuldt ud fremstillet, finder denne artikels stk. 1 og 2 anvendelse.

Artikel 43

Utilstrækkelig produktion

1.   Uanset artikel 39, stk. 1, litra c), anses en vare ikke for at have oprindelse i en part, hvis produktionen af varen i den pågældende part kun omfatter en eller flere af følgende aktiviteter udført på materialer uden oprindelsesstatus:

a)

bevarende behandlinger som f.eks. tørring, frysning, opbevaring i saltlage og andre lignende aktiviteter, hvis deres eneste formål er at sikre, at produktet forbliver i god stand under transport og oplagring (2)

b)

adskillelse eller samling af kolli

c)

vask, rensning, afstøvning, fjernelse af oxidlag, olie, maling eller andre belægninger

d)

strygning eller presning af tekstiler og tekstilartikler

e)

enkel maling og polering

f)

afskalning og hel eller delvis slibning af ris, polering og glasering af korn og ris, blegning af ris

g)

farvning af sukker, tilsætning af smagsstoffer til sukker eller formning af sukker i stykker, hel eller delvis formaling af sukker i fast form

h)

skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

i)

hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j)

sigtning, sortering, klassificering, tilpasning, herunder samling i sæt

k)

enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l)

anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

m)

enkel blanding af produkter, også af forskellig art, blanding af sukker med ethvert materiale

n)

enkel tilsætning af vand eller fortynding med vand eller et andet stof, der ikke væsentligt ændrer produktets egenskaber eller dehydrering eller denaturering af produkter

o)

enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele

p)

slagtning af dyr.

2.   I forbindelse med stk. 1 anses aktiviteter for at være enkle, når der hverken kræves særlige færdigheder eller maskiner, apparater eller udstyr, som er specielt produceret eller installeret til gennemførelsen deraf.

Artikel 44

Kvalificerende enhed

1.   Med henblik på dette kapitel er den kvalificerende enhed det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede system.

2.   For sendinger bestående af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert enkelt produkt i betragtning ved anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel.

Artikel 45

Emballeringsmateriale og beholdere til forsendelse

Emballeringsmateriale og beholdere til forsendelse, som beskytter et produkt under transporten, lades ude af betragtning ved bestemmelse af, om produktet har oprindelsesstatus.

Artikel 46

Emballeringsmateriale og beholdere til detailsalg

Hvis emballeringsmateriale eller beholdere, hvori et produkt er pakket til detailsalg, tariferes sammen med produktet, lades sådant materiale eller sådanne beholdere ude af betragtning ved bestemmelse af produktets oprindelse, undtagen ved beregningen af værdien af materialer uden oprindelsesstatus, hvis et produkt er omfattet af reglen om maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus, jf. bilag 3.

Artikel 47

Tilbehør, reservedele og værktøj

1.   Tilbehør, reservedele, værktøjer og instruktions- eller andet informationsmateriale betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer, hvis det:

a)

tariferes og leveres med, men ikke faktureres særskilt fra produktet, og

b)

typerne, mængderne og værdierne er sædvanlige for det pågældende produkt.

2.   Tilbehør, reservedele, værktøj og instruktions- eller andet informationsmateriale som omhandlet i stk. 1 lades ude af betragtning ved bestemmelse af produktets oprindelse, undtagen ved beregningen af maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus, hvis et produkt er omfattet af reglen om maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus i bilag 3.

Artikel 48

Sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus i en part, hvis alle deres komponenter har oprindelsesstatus. Hvis et sæt består af komponenter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed for at have oprindelsesstatus i en part, hvis værdien af de komponenter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 49

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus i en part, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende elementer, som kan anvendes ved dets produktion, har oprindelsesstatus:

a)

brændstof, energi, katalysatorer og opløsninger

b)

anlæg, udstyr, reservedele og materialer, der anvendes til vedligeholdelse af udstyr og bygninger

c)

maskiner, værktøj, matricer og forme

d)

smøremidler, fedtstoffer, kompositmaterialer og andre materialer, der anvendes i produktionen eller i forbindelse med drift af udstyr og bygninger

e)

handsker, briller, fodtøj, beklædning, sikkerhedsudstyr og tilbehør

f)

udstyr, anordninger og tilbehør til test eller inspektion af produktet og

g)

andre materialer, der anvendes i produktionen og ikke indgår eller ikke er bestemt til at indgå i produktets endelige sammensætning.

Artikel 50

Regnskabsmæssig adskillelse

1.   Fungible materialer med og uden oprindelsesstatus eller fungible produkter skal være fysisk adskilt under oplagringen for at bevare deres oprindelsesstatus og oprindelsesstatus.

2.   Med henblik på stk. 1 forstås ved "fungible materialer" eller "fungible produkter" materialer eller produkter af samme art og kommercielle kvalitet med samme tekniske og fysiske egenskaber, som ikke kan skelnes fra hinanden med hensyn til oprindelse.

3.   Uanset stk. 1 kan fungible materialer med og uden oprindelsesstatus anvendes ved produktionen af et produkt uden at være fysisk adskilt under oplagringen, hvis en metode med regnskabsmæssig adskillelse anvendes.

4.   Uanset stk. 1 kan fungible produkter med og uden oprindelsesstatus, der henhører under kapitel 10, 15, 27, 28, 29, position 32.01-32.07 eller position 39.01-39.14 i det harmoniserede system, opbevares i en part før eksport til den anden part uden fysisk adskillelse, forudsat at der anvendes en metode med regnskabsmæssig adskillelse.

5.   Den i stk. 3 og 4 nævnte metode med regnskabsmæssig adskillelse anvendes i overensstemmelse med en lagerstyringsmetode i henhold til regnskabsprincipper, som er generelt accepteret i den pågældende part.

6.   Metoden med regnskabsmæssig adskillelse er enhver metode, som sikrer, at der til enhver tid ikke er flere materialer eller produkter, der får oprindelsesstatus, end det ville have været tilfælde, hvis materialerne eller produkterne havde været fysisk adskilt.

7.   En part kan under de betingelser, der er fastlagt i egne love eller forskrifter, kræve, at anvendelsen af metoden med regnskabsmæssig adskillelse er betinget af en forudgående tilladelse fra toldmyndighederne i den pågældende part. Partens toldmyndigheder overvåger brugen af sådanne tilladelser og kan tilbagekalde en tilladelse, såfremt indehaveren af tilladelsen anvender metoden med regnskabsmæssig adskillelse ukorrekt eller ikke opfylder de øvrige betingelser, der er fastsat i dette kapitel.

Artikel 51

Returnerede produkter

Hvis et produkt med oprindelse i en part, der er eksporteret fra denne part til et tredjeland, returnerer til denne part, anses det som værende uden oprindelsesstatus, medmindre det kan godtgøres over for toldmyndighederne i den pågældende part, at det returnerede produkt:

a)

er det samme som det eksporterede og

b)

ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for dets bevarelse, mens det befandt sig i det pågældende land eller blev eksporteret.

Artikel 52

Uændret tilstand

1.   Et produkt med oprindelsesstatus, som angives til frit forbrug i den importerende part, må ikke efter eksporten, og før det angives til frit forbrug, være blevet ændret eller omdannet på nogen måde eller have været genstand for andre aktiviteter end dem, som har til formål at bevare det i god stand eller at anbringe mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i den importerende part.

2.   Oplagring eller udstilling af et produkt kan finde sted i et tredjeland, forudsat at produktet forbliver under toldmyndighedernes tilsyn i det pågældende tredjeland.

3.   Opdelingen af sendinger kan finde sted i et tredjeland, hvis den foretages af eksportøren eller under eksportørens ansvar, og forudsat at sendingerne forbliver under toldtilsyn i det pågældende tredjeland.

4.   Hvis der er tvivl om, hvorvidt kravene i stk. 1-3 er overholdt, kan toldmyndigheden i den importerende part kræve, at importøren godtgør overholdelsen af disse krav, hvilket kan gøres ved hjælp af ethvert middel, herunder kontraktmæssige transportdokumenter som f.eks. konnossementer eller faktuelle eller konkrete beviser på grundlag af mærkning eller nummerering af kolli eller enhver form for bevis med tilknytning til selve produktet.

Artikel 53

Revision af toldgodtgørelse eller -fritagelse

Tidligst to år efter denne aftales ikrafttræden reviderer Handelsspecialudvalget vedrørende Toldsamarbejde og Oprindelsesregler på anmodning af en af parterne parternes respektive toldgodtgørelses- og forædlingsordninger. Med henblik herpå forelægger den anden part efter anmodning af en part senest 60 dage efter denne anmodning den anmodende part tilgængelige oplysninger og detaljerede statistikker, der dækker perioden fra denne aftales ikrafttræden, eller de foregående fem år, hvis denne periode er kortere, om anvendelsen af toldgodtgørelsesordningen og ordningen for aktiv forædling. På baggrund af denne gennemgang kan Handelsspecialudvalget vedrørende Toldsamarbejde og Oprindelsesregler fremsætte henstillinger til Partnerskabsrådet om ændring af bestemmelserne i dette kapitel og bilagene hertil med henblik på at indføre begrænsninger eller restriktioner med hensyn til godtgørelse af eller fritagelse for told.

AFDELING 2

OPRINDELSESPROCEDURER

Artikel 54

Anmodning om præferencetoldbehandling

1.   Den importerende part indrømmer ved import præferencetoldbehandling til en vare med oprindelse i den anden part som omhandlet i dette kapitel på grundlag af importørens anmodning om præferencetoldbehandling. Importøren er ansvarlig for rigtigheden af anmodningen om præferencetoldbehandling og overholdelse af de krav, der er fastsat i dette kapitel.

2.   En anmodning om præferencetoldbehandling baseres på:

a)

en af eksportøren udfærdiget udtalelse om oprindelse, hvoraf det fremgår, at produktet har oprindelsesstatus, eller

b)

importørens kendskab til, at produktet har oprindelsesstatus.

3.   En importør, der fremsætter en anmodning om præferencetoldbehandling på grundlag af en udtalelse om oprindelse som omhandlet i stk. 2, litra a), opbevarer udtalelsen om oprindelse og, hvis det kræves af den importerende parts toldmyndighed, forelægger en kopi heraf til den pågældende toldmyndighed.

Artikel 55

Tidspunkt for anmodning om præferencetoldbehandling

1.   Anmodningen om præferencetoldbehandling og grundlaget for anmodningen som omhandlet i artikel 54, stk. 2, medtages i toldimportangivelsen i overensstemmelse med den importerende parts love og forskrifter.

2.   Uanset stk. 1 indrømmer den importerende part, selv om importøren ikke har fremsat en anmodning om præferencetoldbehandling på importtidspunktet, toldpræferencebehandling og yder godtgørelse af eller fritagelse for overskydende told, forudsat at:

a)

anmodningen om præferencetoldbehandling fremsættes senest tre år efter datoen for importen eller en længere periode som fastsat i den importerende parts love og administrative bestemmelser

b)

importøren tilvejebringer grundlaget for anmodningen som omhandlet i artikel 54, stk. 2, og

c)

produktet ville være blevet betragtet som et produkt med oprindelsesstatus og ville have opfyldt alle andre gældende krav som omhandlet i afdeling 1, hvis importøren havde fremsat anmodningen på importtidspunktet.

Importørens øvrige forpligtelser i henhold til artikel 54 er uændrede.

Artikel 56

Udtalelse om oprindelse

1.   En udtalelse om oprindelse udfærdiges af en eksportør af et produkt på grundlag af oplysninger, der dokumenterer, at produktet har oprindelsesstatus, herunder oplysninger om oprindelsesstatus for de materialer, der er anvendt ved produktionen af produktet. Eksportøren er ansvarlig for rigtigheden af udtalelsen om oprindelse og de fremlagte oplysninger.

2.   Udtalelsen om oprindelse udfærdiges ved anvendelse af en af de sproglige udgaver af teksten i bilag 7 på en faktura eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver produktet med oprindelsesstatus tilstrækkelig detaljeret til, at det pågældende produkt kan identificeres. Eksportøren er ansvarlig for at give tilstrækkelige oplysninger til, at produktet med oprindelsesstatus kan identificeres. Den importerende part må ikke kræve, at importøren fremlægger en oversættelse af udtalelsen om oprindelse.

3.   En udtalelse om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udfærdiget, eller i en længere periode som fastsat af den importerende part på højst 24 måneder.

4.   En udtalelse om oprindelse kan anvendes til:

a)

en enkelt forsendelse af et eller flere produkter, der importeres til en part, eller

b)

flere forsendelser af identiske produkter, der er importeret af en part i den periode, der er anført i udtalelsen om oprindelse, og som ikke overstiger 12 måneder.

5.   Hvis ikkesamlede eller adskilte produkter i den i punkt 2 a) i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende det harmoniserede system omhandlede betydning og henhørende under afdeling XV-XXI i det harmoniserede system importeres i delforsendelser efter importøres anmodning, kan der anvendes en enkelt udtalelse om oprindelse for sådanne produkter i overensstemmelse med de krav, der er fastsat af den importerende parts toldmyndighed.

Artikel 57

Uoverensstemmelser

Den importerende parts toldmyndighed må ikke afvise en ansøgning om præferencetoldbehandling på grund af mindre fejl eller uoverensstemmelser i udtalelsen om oprindelse eller alene af den grund, at en faktura blev udstedt i et tredjeland.

Artikel 58

Importørens kendskab

1.   Med henblik på en ansøgning om præferencetoldbehandling, der indgives i henhold til artikel 54, stk. 2, litra b), skal importørens kendskab til, at et produkt har oprindelse i den eksporterende part, baseres på oplysninger, der dokumenterer, at produktet har oprindelsesstatus og opfylder de krav, der er fastsat i dette kapitel.

2.   Hvis en importør ikke er i stand til at indhente de i denne artikels stk. 1 omhandlede oplysninger som følge af, at eksportøren anser disse oplysninger for at være fortrolige, eller af andre årsager, kan eksportøren, inden han anmoder om præferencebehandling, fremlægge en udtalelse om oprindelse, således at importøren kan anmode om præferencetoldbehandling på grundlag af artikel 54, stk. 2, litra a).

Artikel 59

Krav vedrørende opbevaring af optegnelser

1.   En importør, der anmoder om præferencetoldbehandling for et produkt, der importeres til den importerende part, opbevarer i mindst tre år efter datoen for importen af produktet:

a)

hvis anmodningen var baseret på en udtalelse om oprindelse, den udtalelse om oprindelse, som eksportøren har udfærdiget, eller

b)

hvis anmodningen var baseret på importørens kendskab, al dokumentation for, at et produkt opfylder kravene for at opnå oprindelsesstatus.

2.   En eksportør, der har udfærdiget en udtalelse om oprindelse, opbevarer i en periode på mindst fire år efter, at denne udtalelse om oprindelse blev udfærdiget, en kopi af udtalelsen om oprindelse og alle andre dokumenter, som godtgør, at produktet opfylder kravene for at opnå oprindelsesstatus.

3.   De fortegnelser, der skal opbevares i henhold til denne artikel, kan opbevares i elektronisk form.

Artikel 60

Mindre forsendelser

1.   Uanset artikel 54-58 indrømmer den importerende part, forudsat at det erklæres, at produktet opfylder kravene i dette kapitel, og toldmyndigheden i den importerende part ikke er i tvivl om denne erklærings rigtighed, præferencetoldbehandling til:

a)

produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere

b)

produkter, der indgår i en rejsendes personlige bagage, og

c)

for så vidt angår Det Forenede Kongerige, i tillæg til denne artikels litra a) og b), andre forsendelser af ringe værdi.

2.   Følgende produkter er ikke omfattet af denne artikels stk. 1:

a)

produkter, der importeres som led i en række importtransaktioner, der med rimelighed kan anses for at være blevet foretaget særskilt for at undgå kravene i artikel 54

b)

for Unionen:

i)

produkter, der importeres i erhvervsmæssigt øjemed, som import helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis import, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at importen sker i ikkeerhvervsmæssigt øjemed, og

ii)

produkter, hvis samlede værdi overstiger 500 EUR for produkter, der sendes i småforsendelser, eller 1 200 EUR for produkter, der indgår i den rejsendes personlige bagage. De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober. Den Europæiske Centralbank offentliggør vekselkursbeløbene for den pågældende dag, medmindre et andet beløb er meddelt Europa-Kommissionen senest den 15. oktober, og anvendes fra den 1. januar det følgende år. Europa-Kommissionen underretter Det Forenede Kongerige om de pågældende beløb. Unionen kan fastsætte andre begrænsninger, som den vil meddele Det Forenede Kongerige, og

c)

for Det Forenede Kongerige, produkter, hvis samlede værdi overstiger de grænser, der er fastsat i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning. Det Forenede Kongerige meddeler Unionen disse begrænsninger.

3.   Importøren er ansvarlig for erklæringens rigtighed og overholdelsen af de krav, der er fastsat i dette kapitel. Registreringsforpligtelserne i artikel 59 finder ikke anvendelse på importøren i henhold til denne artikel.

Artikel 61

Verifikation

1.   Den importerende parts toldmyndighed kan foretage en verifikation af, om et produkt har oprindelsesstatus, eller om de andre krav i dette kapitel er opfyldt, på grundlag af risikovurderingsmetoder, som kan omfatte stikprøver. En sådan verifikation kan foretages ved hjælp af en anmodning om oplysninger fra den importør, som fremsatte anmodningen i artikel 54, på tidspunktet for importangivelsen, før frigivelsen af produkterne eller efter frigivelsen af produkterne.

2.   De oplysninger, der anmodes om i henhold til stk. 1, omfatter højst følgende elementer:

a)

hvis anmodningen var baseret på en udtalelse om oprindelse, den pågældende udtalelse om oprindelse, og

b)

oplysninger vedrørende opfyldelse af oprindelseskriterier, som er følgende:

i)

hvis oprindelseskriteriet er "fuldt opfyldt", den relevante kategori (f.eks. høst, minedrift, fiskeri og produktionssted) og produktionssted

ii)

hvis oprindelseskriteriet er baseret på en ændring af tariferingen, en liste over alle materialerne uden oprindelsesstatus, herunder deres tarifering (format med 2, 4 eller 6 cifre alt afhængigt af oprindelseskriterierne)

iii)

hvis oprindelseskriteriet er baseret på en værdimetode, det færdige produkts værdi samt værdien af alle ved produktionen anvendte materialer uden oprindelsesstatus

iv)

hvis oprindelseskriteriet er baseret på vægt, det færdige produkts vægt samt vægten af alle ved produktionen anvendte relevante materialer uden oprindelsesstatus

v)

hvis oprindelseskriteriet er baseret på en specifik produktionsproces, en specifik beskrivelse af denne proces.

3.   Ved forelæggelse af de oplysninger, der anmodes om, kan importøren tilføje eventuelle andre oplysninger, som han skønner relevante med henblik på verifikation.

4.   Hvis anmodningen om præferencetoldbehandling er baseret på en udtalelse om oprindelse, tilvejebringer importøren denne udtalelse, men kan meddele den importerende parts toldmyndighed, at han ikke er i stand til at fremlægge de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra b).

5.   Hvis anmodningen om præferencetoldbehandling er baseret på importørens kendskab, kan toldmyndigheden i den importerende part, der gennemfører verifikationen, efter først at have anmodet om oplysninger i henhold til stk. 1, anmode om supplerende oplysninger fra importøren, hvis den pågældende toldmyndighed finder, at der er behov for supplerende oplysninger med henblik på at verificere produktets oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de andre krav i dette kapitel. Den importerende parts toldmyndighed kan anmode importøren om særlig dokumentation og information, hvis det er relevant.

6.   Hvis den importerende parts toldmyndighed træffer afgørelse om at suspendere præferencetoldbehandlingen af det pågældende produkt, mens den afventer resultatet af verifikationen, tilbyder den at frigive produktet til importøren med forbehold af passende forsigtighedsforanstaltninger, herunder garantier. Enhver suspension af præferencetoldbehandlingen ophæves hurtigst muligt, efter at det pågældende produkts oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i dette kapitel er blevet fastslået af den importerende parts toldmyndighed.

Artikel 62

Administrativt samarbejde

1.   For at sikre en korrekt anvendelse af dette kapitel samarbejder parterne gennem toldmyndighederne i hver part ved at verificere, om et produkt har oprindelsesstatus og overholder de øvrige krav, der er fastsat i dette kapitel.

2.   Hvis anmodningen om præferencetoldbehandling var baseret på en udtalelse om oprindelse, kan toldmyndigheden i den importerende part, der foretager verifikationen, efter først at have anmodet om oplysninger i henhold til artikel 61, stk. 1, og på grundlag af svaret fra importøren også anmode om oplysninger fra den eksporterende parts toldmyndighed inden for en periode på to år efter importen af produkterne eller fra det tidspunkt, hvor anmodningen fremsættes i henhold til artikel 55, stk. 2, litra a), hvis toldmyndigheden i den importerende part, der gennemfører verifikationen, finder, at der er behov for supplerende oplysninger med henblik på at verificere produktets oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de andre krav i dette kapitel. Anmodningen om oplysninger skal indeholde følgende:

a)

udtalelsen om oprindelse

b)

identiteten på den toldmyndighed, der fremsætter anmodningen

c)

eksportørens navn

d)

verifikationens emne og omfang og

e)

al relevant dokumentation.

Den importerende parts toldmyndighed kan desuden anmode den eksporterende parts toldmyndighed om specifik dokumentation og oplysninger, hvis det er relevant.

3.   Den eksporterende parts toldmyndighed kan i overensstemmelse med sine love og forskrifter anmode om dokumentation eller undersøgelse ved at kræve enhver form for oplysninger eller ved at aflægge besøg hos eksportøren for at gennemgå registre og inspicere de anlæg, der anvendes ved produktionen af produktet.

4.   Med forbehold af stk. 5 forelægger den eksporterende parts toldmyndighed, der modtager en anmodning som omhandlet i stk. 2, den importerende parts toldmyndighed følgende oplysninger:

a)

de ønskede oplysninger, hvis de er til rådighed

b)

en udtalelse om produktets oprindelsesstatus

c)

en beskrivelse af det produkt, der er genstand for undersøgelsen, og den tarifering, som er relevant for anvendelsen af dette kapitel

d)

en beskrivelse af og en redegørelse for produktionsprocessen, der er tilstrækkelig til at underbygge produktets oprindelsesstatus

e)

information om den måde, hvorpå kontrollen af produktet blev foretaget, og

f)

eventuelt supplerende dokumentation.

5.   Den eksporterende parts toldmyndighed må ikke videregive de i stk. 4, litra a), d) og f), omhandlede oplysninger til den importerende parts toldmyndighed, hvis disse oplysninger anses for at være fortrolige af eksportøren.

6.   Hver part giver den anden part kontaktoplysninger for toldmyndighederne og underretter den anden part om alle ændringer af disse kontaktoplysninger inden for 30 dage efter datoen for ændringen.

Artikel 63

Afslag på anmodninger om præferencetoldbehandling

1.   Med forbehold af stk. 3 kan den importerende parts toldmyndighed give afslag på anmodninger om præferencetoldbehandling, hvis:

a)

senest tre måneder efter datoen for anmodningen om oplysninger i henhold til artikel 61, stk. 1:

i)

der ikke er kommet noget svar fra importøren

ii)

der ikke er afgivet nogen udtalelse om oprindelse, såfremt anmodningen om præferencetoldbehandling var baseret på en udtalelse om oprindelse, eller

iii)

oplysningerne fra importøren, såfremt anmodningen om præferencetoldbehandling var baseret på importørens kendskab, er utilstrækkelige til at bekræfte, at det pågældende produkt har oprindelsesstatus

b)

senest tre måneder efter datoen for anmodningen om supplerende oplysninger i henhold til artikel 61, stk. 5:

i)

der ikke er kommet noget svar fra importøren, eller

ii)

de afgivne oplysninger fra importøren er utilstrækkelige til at bekræfte, at det pågældende produkt har oprindelsesstatus

c)

senest 10 måneder (3) efter datoen for anmodningen om oplysninger i henhold til artikel 62, stk. 2:

i)

der ikke er kommet noget svar fra den eksporterende parts toldmyndighed, eller

ii)

de afgivne oplysninger fra den eksporterende parts toldmyndighed er utilstrækkelige til at bekræfte, at det pågældende produkt har oprindelsesstatus.

2.   Den importerende parts toldmyndighed kan give afslag på en anmodning om præferencetoldbehandling for et produkt, for hvilket en importør anmoder om præferencetoldbehandling, hvis importøren ikke opfylder andre krav i dette kapitel end kravene vedrørende produkternes oprindelsesstatus.

3.   Hvis den importerende parts toldmyndighed har tilstrækkelig begrundelse for at give afslag på en anmodning om præferencetoldbehandling i henhold til stk. 1 i tilfælde, hvor den eksporterende parts toldmyndighed har afgivet en udtalelse i henhold til artikel 62, stk. 4, litra b), som bekræfter, at produkterne har oprindelsesstatus, underretter den importerende parts toldmyndighed den eksporterende parts toldmyndighed om sin hensigt om at give afslag på anmodningen om præferencetoldbehandling senest to måneder efter modtagelsen af den pågældende udtalelse.

Hvis en sådan underretning finder sted, skal der afholdes konsultationer efter anmodning fra en af parterne senest tre måneder efter datoen for underretningen. Perioden for konsultation kan forlænges afhængigt af den konkrete sag efter aftale mellem parternes toldmyndigheder. Konsultationen kan finde sted i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt af Handelsspecialudvalget vedrørende Toldsamarbejde og Oprindelsesregler.

Efter udløbet af perioden for konsultation kan den importerende parts toldmyndighed, hvis den ikke kan bekræfte, at produktet har oprindelsesstatus, give afslag på anmodningen om præferencetoldbehandling, hvis der er tilstrækkelig begrundelse herfor og efter at have indrømmet importøren ret til at blive hørt. Når den eksporterende parts toldmyndighed bekræfter produkternes oprindelsesstatus og begrunder en sådan konklusion, må den importerende parts toldmyndighed imidlertid ikke give afslag på en anmodning om præferencetoldbehandling af et produkt alene af den grund, at artikel 62, stk. 5, er blevet anvendt.

4.   Under alle omstændigheder bilægges meningsforskelle mellem importøren og den importerende parts toldmyndighed i henhold til den importerende parts lovgivning.

Artikel 64

Fortrolighed

1.   Hver part behandler i overensstemmelse med sine love og forskrifter enhver oplysning, som den har modtaget fra den anden part i henhold til dette kapitel, fortroligt og beskytter disse oplysninger mod videregivelse.

2.   Uanset artikel 62, stk. 5, hvis fortrolige forretningsoplysninger er blevet indhentet fra eksportøren af toldmyndigheden i den eksporterende part eller den importerende part gennem anvendelse af artikel 61 og 62, må de pågældende oplysninger ikke videregives.

3.   Hver part sikrer, at de fortrolige oplysninger, der er indhentet i henhold til dette kapitel, ikke anvendes til andre formål end administration og håndhævelse af afgørelser og bestemmelse af oprindelse og toldspørgsmål, undtagen med tilladelse fra den person eller part, som har afgivet de fortrolige oplysninger.

4.   Uanset stk. 3 kan en part tillade, at oplysninger, der indhentes i henhold til dette kapitel, anvendes til administrative, retslige eller kvasiretslige procedurer, som indledes på grund af manglende overholdelse af toldrelateret lovgivning til gennemførelse af dette kapitel. En part underretter den person eller part, der afgav oplysningerne, forud for en sådan anvendelse.

Artikel 65

Administrative foranstaltninger og sanktioner

Hver part sikrer en effektiv håndhævelse af dette kapitel. Hver part sikrer, at de kompetente myndigheder kan pålægge administrative foranstaltninger og i givet fald sanktioner i overensstemmelse med sine love og forskrifter på enhver person, som udfærdiger et dokument eller forårsager et dokument udfærdiget, som indeholder urigtige oplysninger afgivet med henblik på opnåelse af præferencetoldbehandling for et produkt, der ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 59, eller som ikke fremlægger de beviser eller nægter de besøg, der er omhandlet i artikel 62, stk. 3.

AFDELING 3

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 66

Ceuta og Melilla

1.   Med henblik på denne protokol omfatter for så vidt angår Unionen udtrykket "part" ikke Ceuta og Melilla.

2.   Når produkter med oprindelse i Det Forenede Kongerige importeres til Ceuta og Melilla, indrømmes de i enhver henseende samme toldbehandling i henhold til denne aftale, som indrømmes produkter med oprindelse i Unionens toldområde i henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af Den Europæiske Union. Det Forenede Kongerige indrømmer ved import af produkter, der er omfattet af denne aftale og har oprindelse i Ceuta og Melilla, den samme toldbehandling, som indrømmes produkter, der importeres fra og har oprindelse i Unionen.

3.   Oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne i henhold til dette kapitel finder, med de fornødne ændringer, anvendelse på produkter, der eksporteres fra Det Forenede Kongerige til Ceuta og Melilla, og på produkter, der eksporteres fra Ceuta og Melilla til Det Forenede Kongerige.

4.   Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

5.   Artikel 40 finder anvendelse på import og eksport af produkter mellem Unionen, Det Forenede Kongerige og Ceuta og Melilla.

6.   Eksportørerne angiver "Det Forenede Kongerige" eller "Ceuta og Melilla" i felt 3 i udtalelsen om oprindelse, afhængigt af produktets oprindelse.

7.   Toldmyndigheden i Kongeriget Spanien er ansvarlig for anvendelsen og gennemførelsen af dette kapital i Ceuta og Melilla.

Artikel 67

Overgangsbestemmelser for varer under forsendelse eller oplagring

Bestemmelserne i denne aftale kan anvendes på varer, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, og som på datoen for denne aftales ikrafttræden enten er i transit fra den eksporterende part til den importerende part eller under toldkontrol i den importerende part uden betaling af importafgifter og skatter, forudsat at der fremsættes en anmodning om præferencetoldbehandling som omhandlet i artikel 54 til den importerende parts toldmyndighed senest 12 måneder efter den nævnte dato.

Artikel 68

Ændringer af dette kapitel og bilagene hertil

Partnerskabsrådet kan ændre dette kapitel og bilagene hertil.

BILAG 2

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER TIL PRODUKTSPECIFIKKE OPRINDELSESREGLER

BEMÆRKNING 1

Almindelige principper

 

1.

I dette bilag fastsættes de almindelige bestemmelser for de gældende krav i bilag 3, jf. denne aftales artikel 39, stk. 1, litra c).
 

2.

I dette bilag og bilag 3 er kravene for et produkt med oprindelsesstatus i henhold til denne aftales artikel 39, stk. 1, litra c), en ændring i tariferingen, en produktionsproces, en maksimumsværdi eller -vægt af materialer uden oprindelsesstatus eller ethvert andet krav, der er angivet i dette bilag og bilag 3.
 

3.

En henvisning til vægt i en produktspecifik oprindelsesregel betyder nettovægt, som er vægten af et materiale eller produkt uden vægten af enhver emballage.
 

4.

Dette bilag og bilag 3 er baseret på det harmoniserede system som ændret den 1. januar 2017.

BEMÆRKNING 2

Strukturen af listen over produktspecifikke oprindelsesregler

 

1.

Bemærkninger om afsnit eller kapitler skal, hvor det er relevant, læses sammen med de produktspecifikke oprindelsesregler for det relevante afsnit eller kapitel eller den relevante position eller underposition.
 

2.

De enkelte produktspecifikke oprindelsesregler i kolonne 2 i bilag 3 finder anvendelse på det tilsvarende produkt, som er angivet i kolonne 1 i bilag 3.
 

3.

Hvis et produkt er underlagt alternative produktspecifikke oprindelsesregler, anses produktet for at have oprindelsesstatus i en part, hvis det opfylder et af alternativerne.
 

4.

Hvis et produkt er underlagt produktspecifikke oprindelsesregler, som omfatter flere krav, anses produktet kun for at have oprindelsesstatus i en part, hvis det opfylder alle kravene.
 

5.

I dette bilag og bilag 3 forstås ved:

a)

"afsnit": et afsnit i det harmoniserede system

b)

"kapitel": de første to cifre i tariferingsnummeret i det harmoniserede system

c)

"position": de første fire cifre i tariferingsnummeret i det harmoniserede system og

d)

"underposition": de første seks cifre i tariferingsnummeret i det harmoniserede system.

 

6.

I de produktspecifikke oprindelsesregler forstås ved:

"CC": produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus fra ethvert kapitel, bortset fra produktets; dette betyder, at ethvert materiale uden oprindelsesstatus, der anvendes i produktionen af produktet, skal tariferes under et andet kapitel (2-ciffer-niveau i det harmoniserede system) end det for det pågældende produkt (dvs. en ændring i kapitel)

"CTH": produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus fra enhver position, bortset fra produktets; dette betyder, at ethvert materiale uden oprindelsesstatus, der anvendes i produktionen af produktet, skal tariferes under en anden position (4-ciffer-niveau i det harmoniserede system) end den for det pågældende produkt (dvs. en ændring i positionen)

"CTSH": produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus fra enhver underposition, bortset fra produktets; dette betyder, at ethvert materiale uden oprindelsesstatus, der anvendes i produktionen af produktet, skal tariferes under en anden underposition (6-ciffer-niveau i det harmoniserede system) end den for det pågældende produkt (dvs. en ændring i underpositionen).

BEMÆRKNING 3

Anvendelse af de produktspecifikke oprindelsesregler

 

1.

Denne aftales artikel 39 vedrørende produkter, der har opnået oprindelsesstatus, og som bruges i produktionen af andre produkter, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået i samme fabrik i en part, hvor disse produkter anvendes.
 

2.

Hvis en produktspecifik oprindelsesregel udelukker et bestemt materiale uden oprindelsesstatus og fastsætter, at værdien eller vægten af et bestemt materiale uden oprindelsesstatus ikke må overstige en bestemt tærskel, finder disse betingelser ikke anvendelse på materialer uden oprindelsesstatus, der er tariferet andetsteds i harmoniserede system.

Eksempel 1: Når reglen for bulldozere (underposition 8429.11) kræver "CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 84.31", er anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, der er tariferet andetsteds end 84.29 og 84.31, f.eks. skruer (HS-position 73.18), isolerede tråde og elektriske ledere (position 85.44) og forskellige elektroniske systemer (kapitel 85), ikke begrænset.

Eksempel 2: Når reglen for position 35.05 (dextrin og anden modificeret stivelse; lim på basis af stivelse osv.) kræver "CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 11.08", er anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, der er tariferet andetsteds end 11.08 (stivelse, inulin), f.eks. materialer henhørende under kapitel 10 (korn), ikke begrænset.

 

3.

Hvis et produkt i henhold til en produktspecifik oprindelsesregel skal være fremstillet af et bestemt materiale, betyder dette ikke, at andre materialer, der ikke opfylder kravet på grund af deres art, ikke kan anvendes.

BEMÆRKNING 4

Beregning af maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus

I de produktspecifikke oprindelsesregler forstås ved:

a)

"toldværdi": den værdi, der er fastsat i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i GATT 1994

b)

"EXW" eller "prisen ab fabrik":

i)

prisen, der betales eller skal betales for produktet til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, forudsat at prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer og alle andre omkostninger i tilknytning til produktionen af et produkt, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt eksporteres, eller

ii)

hvis der ikke er nogen pris, der betales eller skal betales, eller hvis den faktiske pris ikke afspejler værdien af alle omkostninger i tilknytning til produktionen af varen, som faktisk er påløbet, værdien af alle de anvendte materialer og alle andre omkostninger i tilknytning til produktionen af varen i den eksporterede part:

A)

inkl. generalomkostninger, salgs- og administrationsomkostninger samt fortjeneste, som med rimelighed kan henføres til varen, og

B)

ekskl. omkostningerne til fragt, forsikring og alle andre omkostninger i forbindelse med transport af varen og interne afgifter for den eksporterende part, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når den producerede vare eksporteres

iii)

med henblik på nr. i): Hvis den sidste produktion er blevet givet i underentreprise til en producent, henviser udtrykket "producent" i nr. i) til den person, der har ansat underentreprenøren

c)

"MaxNOM": maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus udtrykt i procent og beregnet efter følgende formel:

Image 4

d)

"VNM": værdien af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i produktionen af produktet, som er toldværdien på tidspunktet for importen, herunder fragt, forsikring, hvor det relevant, emballage og alle andre omkostninger i tilknytning til transport af materialerne til importhavnen i den part, hvor producenten af produktet befinder sig; når værdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke er kendt og ikke kan opgøres, anvendes den første registrerede pris, der er betalt for materialer uden oprindelsesstatus i Unionen eller Det Forenede Kongerige; værdienJ af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af produktet, kan beregnes på grundlag af den vægtede gennemsnitlige værdiformel eller andre lagerværdiansættelsesmetoder i henhold til regnskabsprincipper, som er almindeligt anerkendt af parten.

BEMÆRKNING 5

Definitioner af processer, der er omhandlet i afsnit V til VII i bilag 3

I de produktspecifikke oprindelsesregler forstås ved:

a)

"bioteknologisk behandling":

i)

biologisk eller bioteknologisk dyrkning (herunder cellekulturer), hybridisering eller genetisk modificering af mikroorganismer (bakterier, vira (herunder fager) osv.) eller menneske-, dyre- eller planteceller og

ii)

produktion, isolering eller rensning af cellulære eller intercellulære strukturer (såsom isolerede gener, genfragmenter eller plasmider) eller fermentering

b)

"ændring i partikelstørrelse": bevidst og kontrolleret modificering af partikelstørrelse for et produkt, bortset fra ved knusning eller presning, som frembringer et produkt med en defineret partikelstørrelse, en defineret partikelstørrelsesfordeling eller et defineret overfladeareal, som er relevant i forbindelse med det fremstillede produkt, og med andre fysiske eller kemiske egenskaber end råmaterialernes

c)

"kemisk reaktion": en proces (herunder biokemisk behandling), som resulterer i et molekyle med en ny struktur ved brydning af de intramolekylære bindinger og ved dannelse af nye intramolekylære bindinger eller ved at ændre den rumlige struktur for atomerne i et molekyle, bortset fra følgende, som ikke betragtes som kemiske reaktioner i henhold til denne definition:

i)

opløsning i vand eller andre opløsningsmidler

ii)

fjernelse af opløsningsmidler, herunder opløsningsmidlet vand, eller

iii)

tilsætning eller fjernelse af krystalvand

d)

"destillation":

i)

atmosfærisk destillation: en separationsproces, hvor jordolier i et destillationstårn konverteres til fraktioner efter deres kogepunkt, og dampen derefter kondenseres til forskellige flydende fraktioner; produkter, der fremstilles ved destillation af jordolie, kan bl.a. omfatte flydende gas, nafta, benzin, petroleum, diesel eller fyringsolie, brændselsolie og smøreolie, og

ii)

vakuumdestillation: destillation under et tryk, som er lavere end atmosfæretrykket, men ikke så lavt, at det ville blive kategoriseret som molekylær destillation; vakuumdestillation anvendes til destillering af højtkogende og varmefølsomme materialer såsom tunge destillater i jordolie til at frembringe let til tung vakuumgasolie og remanens

e)

"isomerseparation": isolation eller udskillelse af isomerer fra en blanding af isomerer

f)

"blanding og opblanding": bevidst og proportionelt kontrolleret blanding eller opblanding (herunder dispergering) af materialer, bortset fra tilsætning af fortyndere, udelukkende for at opfylde på forhånd fastsatte specifikationer, som resulterer i produktion af et produkt, der har fysiske eller kemiske egenskaber, der er relevante for produktets formål eller anvendelser og ikke er de samme som råmaterialernes

g)

"produktion af standardmaterialer" (herunder standardopløsninger): produktion af et præparat, der er egnet til analyse-, kalibrerings- eller referenceformål, hvis præcise renhedsgrader eller proportioner er attesteret af producenten, og

h)

"rensning": en proces, der resulterer i fjernelse af mindst 80 % af de eksisterende urenheder eller reduktion eller fjernelse af urenheder, som resulterer i, at varen er egnet til en eller flere af følgende anvendelser:

i)

stoffer af farmaceutisk, medicinsk, kosmetisk, dyremedicinsk eller fødevaremæssige kvalitet

ii)

kemiske produkter og reagenser til analytisk, diagnostisk eller laboratoriebrug

iii)

elementer og komponenter til brug i mikroelektronik

iv)

specialiserede optiske anvendelser

v)

bioteknologiske anvendelser, f.eks. cellekulturer, genetisk teknologi eller som katalysator

vi)

bærestof i en adskillelsesproces eller

vii)

gradering af cellekerner.

BEMÆRKNING 6

Definitioner af udtryk, der er anvendt i afsnit XI i bilag 3

I de produktspecifikke oprindelsesregler forstås ved:

a)

"korte kemofibre": syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under position 55.01-55.07

b)

"naturlige fibre": alle andre fibre end syntetiske og regenererede fibre, hvis anvendelse er begrænset til stadiet, inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet; "naturlige fibre" omfatter også hestehår henhørende under position 05.11, natursilke henhørende under position 50.02 og 50.03, uld og fine eller grove dyrehår henhørende under position 51.01-51.05, bomuldsfibre henhørende under position 52.01-52.03 og andre vegetabilske fibre henhørende under position 53.01-53.05

c)

"trykning": en teknik, hvor en objektivt vurderet funktion, såsom farve, design eller teknisk ydeevne, overføres til et tekstilsubstrat permanent ved hjælp af rastererings-, valsnings-, digitale eller overtrykningsteknikker, og

d)

"trykning (som selvstændig behandling)": en teknik, hvor en objektivt vurderet funktion, såsom farve, design eller teknisk ydeevne, overføres til at tekstilsubstrat permanent ved hjælp af rastererings-, valsnings-, digitale eller overtrykningsteknikker kombineret med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger (såsom affedtning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruning, kalandering, krympefri behandling, krølfri behandling, dekatering, imprægnering, reparering og nopning, klipning, svidning, behandling med lufttumbler, behandling med spændramme, valkning, dampning og krympning og våddekatering), forudsat at værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik.

BEMÆRKNING 7

Tolerancer for produkter indeholdende to eller flere basistekstilmaterialer

 

1.

I denne bemærkning omfatter basistekstilmaterialer følgende:

a)

silke

b)

uld

c)

grove dyrehår

d)

fine dyrehår

e)

hestehår

f)

bomuld

g)

materialer til papirfremstilling og papir

h)

hør

i)

hamp

j)

jute og andre bastfibre

k)

sisal og andre agavefibre

l)

kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

m)

endeløse syntetiske fibre

n)

endeløse regenererede fibre

o)

strømførende fibre

p)

korte syntetiske fibre af polypropylen

q)

korte syntetiske fibre af polyester

r)

korte syntetiske fibre af polyamid

s)

korte syntetiske fibre af polyacrylonitril

t)

korte syntetiske fibre af polyimid

u)

korte syntetiske fibre af polytetrafluorethylen

v)

korte syntetiske fibre af poly(phenylensulfid)

w)

korte syntetiske fibre af poly(vinylchlorid)

x)

andre korte syntetiske fibre

y)

korte regenererede fibre af viskose

z)

andre korte regenererede fibre

aa)

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

bb)

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet

cc)

produkter henhørende under position 56.05 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, uanset om de er beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

dd)

andre produkter henhørende under position 56.05

ee)

glasfibre og

ff)

metalfibre.

 

2.

Når der i bilag 3 henvises til denne bemærkning, finder kravene i kolonne 2 ikke anvendelse som tolerance på basistekstilmaterialer uden oprindelsesstatus, som anvendes i produktionen af et produkt, forudsat at:

a)

produktet indeholder to eller flere basistekstilmaterialer og

b)

den samlede vægt af basistekstilmaterialerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 10 % af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer.

Eksempel: For vævet stof henhørende under position 51.12, der indeholder uldgarn henhørende under position 51.07, garn af korte syntetiske fibre henhørende under position 55.09 og andre materialer end basistekstilmaterialer, kan uldgarn uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder kravet i bilag 3, eller syntetisk garn uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder kravet i bilag 3, eller en kombination heraf anvendes, hvis deres samlede vægt ikke overstiger 10 % af vægten af alle de anvendte basistekstilmaterialer.

 

3.

Uanset stk. 2, litra b), gælder, at for produkter, hvori der indgår "garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet", er maksimaltolerancen 20 %. Andelen af andre basistekstilmaterialer uden oprindelsesstatus må imidlertid ikke overstige 10 %.
 

4.

Uanset stk. 2, litra b), gælder, at for produkter, hvori der indgår "strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, uanset om de er beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie", er maksimaltolerancen 30 %. Andelen af andre basistekstilmaterialer uden oprindelsesstatus må imidlertid ikke overstige 10 %.

BEMÆRKNING 8

Andre tolerancer for visse tekstilvarer

 

1.

Når der i bilag 3 henvises til denne bemærkning, kan tekstilmaterialer uden oprindelsesstatus (med undtagelse af for og mellemfor), som ikke opfylder kravene i kolonne 2 for den færdige tekstilvare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end produktet, og at deres værdi ikke overstiger 8 % af produktets pris ab fabrik.
 

2.

Materialer uden oprindelsesstatus, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit til fremstilling af tekstilvarer tariferet under kapitel 50 til 63, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.

Eksempel: Hedder det i et krav i bilag 3, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. bukser, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande uden oprindelsesstatus som f.eks. knapper, da metalgenstande ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse uden oprindelsesstatus, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

 

3.

Hvis et krav i bilag 3 omfatter en maksimalværdi af materialer uden oprindelsesstatus, skal der tages hensyn til værdien af materialerne uden oprindelsesstatus, som ikke er tariferet under kapitel 50 til 63, i beregningen af værdien af materialer uden oprindelsesstatus.

BEMÆRKNING 9

Landbrugsprodukter

Landbrugsprodukter henhørende under afsnit II i det harmoniserede system og position 24.01, som er dyrket eller høstet i en parts område, behandles som varer med oprindelse i denne parts område, også selv om de dyrkes af frø, løg, rodstokke, opskæringer, stiklinger, podekviste eller andre levende dele af planter, der er importeret fra et tredjeland.


BILAG 3

PRODUKTSPECIFIKKE OPRINDELSESREGLER

Kolonne 1

Tarifering i det harmoniserede system (2017), herunder specifik beskrivelse

Kolonne 2

Produktspecifik oprindelsesregel

AFSNIT I

LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER

Kapitel 1

Levende dyr

01.01-01.06

Alle dyr henhørende under kapitel 1 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 2

Kød og spiselige slagtebiprodukter

02.01-02.10

Produktion, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 1 og 2 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

03.01-03.08

Produktion, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 3 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

04.01-04.10

Produktion, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet og

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet

Kapitel 5

Produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

05.01-05.11

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

AFSNIT II

VEGETABILSKE PRODUKTER

Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade

06.01-06.04

Produktion, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 6 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

07.01-07.14

Produktion, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 7 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

08.01-08.14

Produktion, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 8 er fuldt ud fremstillet og

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet

Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier

09.01-09.10

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

Kapitel 10

Korn

10.01-10.08

Produktion, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 10 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin hvedegluten

11.01-11.09

Produktion, ved hvilken alle materialer henhørende under kapitel 10 og 11, position 07.01, 07.14, 23.02 og 23.03 eller underposition 0710.10 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

12.01-12.14

CTH

Kapitel 13

Schellak og lign.; karbohydratgummier og naturharpikser samt andre plantesafter og planteekstrakter

13.01-13.02

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position, hvor den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

14.01-14.04

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

AFSNIT III

ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS

Kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Produktion, ved hvilken alle anvendte vegetabilske materialer er fuldt ud fremstillet

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18-15.19

CTSH

15.20

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

15.21-15.22

CTSH

AFSNIT IV

PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER

Kapitel 16

Tilberedte produkter af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

1601.00-1604.18

Produktion, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 1, 2, 3 og 16 er fuldt ud fremstillet (1)

1604.19

CC

1604.20

 

Tilberedninger af surimi:

CC

Andet:

Produktion, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 3 og 16 er fuldt ud fremstillet (2)

1604.31-1605.69

Produktion, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 3 og 16 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 17

Sukker og sukkervarer

17.01

CTH

17.02

CTH, forudsat at den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 11.01 til 11.08, 17.01 og 17.03 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet

17.03

CTH

17.04

 

Hvid chokolade:

CTH, forudsat at:

a)

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet og

b)

i)

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 40 % af vægten af produktet, eller

ii)

vægten af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

Andet:

CTH, forudsat at:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet og

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 40 % af vægten af produktet

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

18.01-18.05

CTH

1806.10

CTH, forudsat at:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet og

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 40 % af vægten af produktet

1806.20-1806.90

CTH, forudsat at:

a)

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet og

b)

i)

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 40 % af vægten af produktet, eller

ii)

vægten af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 19

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk

19.01-19.05

CTH, forudsat at:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under kapitel 2, 3 og 16 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 10.06 og 11.08 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet, og

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 40 % af vægten af produktet

Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele

20.01

CTH

20.02-20.03

Produktion, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 7 er fuldt ud fremstillet

20.04-20.09

CTH, forudsat at den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 40 % af vægten af produktet

Kapitel 21

Diverse produkter fra fødevaremiddelindustrien

21.01-21.02

CTH, forudsat at:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet og

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet

2103.10

2103.20

2103.90

CTH, sennepsmel uden oprindelsesstatus og tilberedt sennep kan dog anvendes

2103.30

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

21.04-21.06

CTH, forudsat at:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet og

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet

Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike

22.01-22.06

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 22.07 og 22.08, forudsat at:

alle anvendte materialer henhørende under underposition 0806.10, 2009.61 og 2009.69 er fuldt ud fremstillet

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet og

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet

22.07

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 22.08, forudsat at alle anvendte materialer henhørende under kapitel 10, underposition 0806.10, 2009.61 og 2009.69 er fuldt ud fremstillet

22.08-22.09

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 22.07 og 22.08, forudsat at alle anvendte materialer henhørende under underposition 0806.10, 2009.61 og 2009.69 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra fødevareindustrien; tilberedt dyrefoder

23.01

CTH

2302.10-2303.10

CTH, forudsat at den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under kapitel 10 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet

2303.20-2308.00

CTH

23.09

CTH, forudsat at:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 og 4 er fuldt ud fremstillet

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 10.01 til 10.04, 10.07 til 10.08, kapitel 11 og position 23.02 og 23.03 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet og

den samlede vægt af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.01 og 17.02 ikke overstiger 20 % af vægten af produktet

Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger

24.01

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under position 24.01 er fuldt ud fremstillet

2402.10

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position, forudsat den samlede vægt af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 24.01 ikke overstiger 30 % af vægten af de anvendte materialer i kapitel 24

2402.20

Fremstilling på basis af alle materialer uden oprindelsesstatus, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og undtagen røgtobak henhørende under underposition 2403.19, ved hvilken mindst 10 % af vægten af alle anvendte materialer henhørende under position 24.01 er fuldt ud fremstillet

2402.90

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position, forudsat den samlede vægt af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 24.01 ikke overstiger 30 % af vægten af de anvendte materialer i kapitel 24

24.03

CTH, ved hvilken mindst 10 % af vægten af alle anvendte materialer henhørende under position 24.01 er fuldt ud fremstillet

AFSNIT V

MINERALSKE PRODUKTER

Bestemmelse til afsnittet: Bemærkning 5 i bilag 2 indeholder definitioner af horisontale regler for behandling i dette afsnit

Kapitel 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement

25.01-25.30

CTH

eller

MaxNOM 70 % (EXW)

Kapitel 26

Malme, slagger og aske

26.01-26.21

CTH

Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks

27.01-27.09

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

27.10

CTH, undtagen biodiesel uden oprindelsesstatus henhørende under underposition 3824.99 eller 3826.00

eller

Er blevet underkastet destillation eller en kemisk reaktion, forudsat at den anvendte biodiesel (også hydrogenbehandlet vegetabilsk olie) henhørende under position 27.10 og underposition 3824.99 og 3826.00 er fremstillet ved esterificering, transesterificering eller hydrogenbehandling

27.11-27.15

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

AFSNIT VI

PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER

Bestemmelse til afsnittet: Bemærkning 5 i bilag 2 indeholder definitioner af horisontale regler for behandling i dette afsnit

Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper

28.01-28.53

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 29

Organiske kemikalier

2901.10-2905.42

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

2905.43-2905.44

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 17.02 og underposition 3824.60

2905.45

CTSG, materialer uden oprindelsesstatus, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik,

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

2905.49-2942

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 30

Farmaceutiske produkter

30.01-30.06

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 31

Gødningsstoffer

31.01-31.04

CTH, materialer uden oprindelsesstatus, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik,

eller

MaxNOM 40 % (EXW)

31.05

 

Natriumnitrat

Calciumcyanamid

Kaliumsulfat

Kaliummagnesium-sulfat

CTH, materialer uden oprindelsesstatus, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik,

eller

MaxNOM 40 % (EXW)

- Andre varer:

CTH, materialer uden oprindelsesstatus, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik, og ved hvilken værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik,

eller

MaxNOM 40 % (EXW)

Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch

32.01-32.15

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

33.01

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

3302.10

CTH, materialer uden oprindelsesstatus, der henhører under underposition 3302.10, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

3302.90

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

33.03

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

33.04 -33.07

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 34

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips

34.01-34.07

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer

35.01-35.04

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under kapitel 4

35.05

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 11.08

35.06-35.07

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrofore legeringer; visse brændbare materialer

36.01-36.06

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler

37.01-37.07

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 38

Diverse kemiske produkter

38.01-38.08

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

3809.10

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 11.08 og 35.05

3809.91-3822.00

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

38.23

Produktion på basis af materiale uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

3824.10-3824.50

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

3824.60

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under underposition 2905.43 og 2905.44

3824.71-3825.90

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

38.26

Produktion, ved hvilken biodiesel fremstilles ved transesterificering, esterificering eller hydrogenbehandling

AFSNIT VII

PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF

Bestemmelse til afsnittet: Bemærkning 5 i bilag 2 indeholder definitioner af horisontale regler for behandling i dette afsnit

Kapitel 39

Plast og varer deraf

39.01-39.15

CTSH

Er blevet underkastet en kemisk reaktion, rensning, blanding og opblanding, produktion af standardmaterialer, en ændring af partikelstørrelsen, isomer separation eller bioteknologisk behandling

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

39.16-39.19

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

39.20

CTSH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

39.21-39.22

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

3923.10-3923.50

CTSH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

3923.90-3925.90

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

39.26

CTSH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 40

Gummi og varer deraf

40.01-40.11

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

4012.11-4012.19

CTSH

eller

Regummiering af brugte dæk

4012.20-4017.00

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

AFSNIT VIII

HUDER, SKIND, LÆDER, PELSSKIND OG VARER DERAF; SADELMAGERVARER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME (UNDTAGEN FISHGUT)

Kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

41.01-4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CTSH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under underposition 4104.41 til 4104.49

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32-4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under underposition 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 og 4106.92. Materialer uden oprindelsesstatus henhørende under underposition 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 eller 4106.92 kan dog anvendes, forudsat at der foretages en eftergarvning

4114.10

CTH

4114.20

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under underposition 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 og 4107. Materialer uden oprindelsesstatus henhørende under underposition 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 og position 41.07 kan dog anvendes, forudsat at der foretages en eftergarvning

41.15

CTH

Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagervarer; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme (undtagen fishgut)

42.01-42.06

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind; samt varer deraf

4301.10-4302.20

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

4302.30

CTSH

43.03-43.04

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

AFSNIT IX

TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER

Kapitel 44

Træ og varer deraf; trækul

44.01-44.21

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 45

Kork og varer deraf

45.01-45.04

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

46.01-46.02

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

AFSNIT X

PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF

Kapitel 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

47.01-47.07

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap

48.01-48.23

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 49

Bøger, aviser, billeder og andre

tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger

49.01-49.11

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

AFSNIT XI

TEKSTILVARER

Bestemmelse til afsnittet: Bemærkning 6, 7 og 8 i bilag 2 indeholder definitioner af de udtryk, der er anvendt for tolerancer, som gælder for visse produkter fremstillet af tekstilmaterialer

Kapitel 50

Natursilke

50.01-50.02

CTH

50.03

 

Kartet eller kæmmet:

Kartning eller kæmning af affald af natursilke

Andet:

CTH

50.04-50.05

Spinding af naturlige fibre

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med spinding

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med snoning

eller

Snoning kombineret med en mekanisk proces

50.06

 

Garn af natursilke eller affald af natursilke:

Spinding af naturlige fibre

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med spinding

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med snoning

eller

Snoning kombineret med en mekanisk proces

Fishgut:

CTH

50.07

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning

Snoning eller enhver mekanisk proces kombineret med vævning

Vævning kombineret med farvning

Garnfarvning kombineret med vævning

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Spinding af naturlige fibre

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med en mekanisk proces

51.11-51.13

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning

Vævning kombineret med farvning

Garnfarvning kombineret med vævning

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

Kapitel 52

Bomuld

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Spinding af naturlige fibre

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med en mekanisk proces

52.08-52.12

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning

Snoning eller enhver mekanisk proces kombineret med vævning

Vævning kombineret med farvning eller med overtrækning eller laminering

Garnfarvning kombineret med vævning

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Spinding af naturlige fibre

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med en mekanisk proces

53.09-53.11

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning

Vævning kombineret med farvning eller med overtrækning eller laminering

Garnfarvning kombineret med vævning

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

Kapitel 54

Endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre

54.01-54.06

Spinding af naturlige fibre

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med en mekanisk proces

54.07-54.08

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning

Garnfarvning kombineret med vævning

Vævning kombineret med farvning eller med overtrækning eller laminering

Snoning eller enhver mekanisk proces kombineret med vævning

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

Kapitel 55

Korte kemofibre

55.01-55.07

Ekstrudering af kemofibre

55.08-55.11

Spinding af naturlige fibre

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med en mekanisk proces

55.12-55.16

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning

Snoning eller enhver mekanisk proces kombineret med vævning

Vævning kombineret med farvning eller med overtrækning eller laminering

Garnfarvning kombineret med vævning

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf

56.01

Spinding eller binding af naturlige fibre

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding eller binding

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

eller

Overtrækning, velourisering, laminering eller metalisering kombineret med mindst to andre vigtige forberedende eller afsluttende behandlinger (såsom kalandering, krympefri behandling, varmefiksering, krølfri behandling), forudsat at værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

56.02

 

Nålefilt:

Ekstrudering af kemofibre kombineret med fremstilling af stof; dog kan:

endeløse fibre af polypropylen uden oprindelsesstatus henhørende under position 54.02

korte fibre af polypropylen uden oprindelsesstatus henhørende under position 55.03 eller 55.06 eller

bånd (tow) af filamenter af polypropylen uden oprindelsesstatus henhørende under position 55.01

anvendes, forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, og såfremt deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik,

eller

Fremstilling af fiberdug alene i tilfælde af filt, der er fremstillet på basis af naturlige fibre

Andet:

Ekstrudering af kemofibre kombineret med fremstilling af stof

eller

Fremstilling af fiberdug alene i tilfælde af anden filt, der er fremstillet på basis af naturlige fibre

5603.11-5603.14

Produktion på basis af

retningsbestemte eller tilfældigt orienterede endeløse fibre eller

naturlige eller syntetiske stoffer eller polymerer

i begge tilfælde efterfulgt af binding til fiberdug

5603.91-5603.94

Produktion på basis af

retningsbestemte eller tilfældigt orienterede korte fibre eller

naturlige eller syntetiske afhuggede garntråde

i begge tilfælde efterfulgt af binding til fiberdug

5604.10

Produktion på basis af tråde og snore af gummi, uden tekstilovertræk

5604.90

Spinding af naturlige fibre

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med en mekanisk proces

56.05

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med en mekanisk proces

56.06

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

Snoning kombineret med overspinding

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre

eller

Velourisering kombineret med farvning

56.07-56.09

Spinding af naturlige fibre

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

Bestemmelse til kapitlet: For produkter henhørende under dette kapitel kan vævet stof af jute uden oprindelsesstatus anvendes som bundstof

57.01-57.05

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning eller med tuftning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning eller tuftning

Produktion på basis af kokosgarn, sisalgarn eller jutegarn eller klassisk ringspundet viskosegarn

Tuftning kombineret med farvning eller trykning

Tuftning eller vævning af garn af endeløse kemofibre kombineret med overtrækning eller laminering

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med ikkevævningsteknikker, som omfatter gennemstikning

Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftet tekstilstof; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier

58.01-58.04

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning eller med tuftning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning eller tuftning

Vævning kombineret med farvning eller med velourisering eller med overtrækning eller laminering eller med metalisering

Tuftning kombineret med farvning eller trykning

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

Garnfarvning kombineret med vævning

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

58.05

CTH

58.06-58.09

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning eller med tuftning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning eller tuftning

Vævning kombineret med farvning eller med velourisering eller med overtrækning eller laminering eller med metalisering

Tuftning kombineret med farvning eller trykning

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

Garnfarvning kombineret med vævning

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

58.10

Broderivarer, hvor værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus fra enhver position, bortset fra produktets, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

58.11

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning eller med tuftning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning eller tuftning

Vævning kombineret med farvning eller med velourisering eller med overtrækning eller laminering eller med metalisering;

Tuftning kombineret med farvning eller trykning

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

Garnfarvning kombineret med vævning

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

Kapitel 59

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret tekstilstof; tekniske varer af tekstil

59.01

Vævning kombineret med farvning eller med velourisering eller med overtrækning eller laminering eller med metalisering

eller

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

59.02

 

Med et indhold af højst 90 vægtprocent tekstilmaterialer:

Vævning

Andet:

Ekstrudering af kemofibre kombineret med vævning

59.03

Vævning, strikning eller hækling kombineret med imprægnering eller med overtrækning eller med belægning eller med laminering eller med metalisering

Vævning kombineret med trykning eller

Trykning (som selvstændig behandling)

59.04

Kalandering kombineret med farvning, overtrækning, laminering eller metalisering. Vævet stof af jute uden oprindelsesstatus kan anvendes som bundstof

eller

Vævning kombineret med farvning eller med overtrækning eller med laminering eller med metalisering. Vævet stof af jute uden oprindelsesstatus kan anvendes som bundstof

59.05

 

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, plast eller andre materialer:

Vævning, strikning eller fremstilling af fiberdug kombineret med imprægnering eller med overtrækning eller med belægning eller med laminering eller med metalisering

Andet:

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med vævning

Vævning, strikning eller fremstilling af fiberdug kombineret med farvning eller med overtrækning eller laminering

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

59.06

 

Trikotagestof:

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med strikning eller med hækling

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med strikning eller hækling

Strikning eller hækling kombineret med gummiering eller

Gummiering kombineret med mindst to andre vigtige forberedende eller afsluttende behandlinger (såsom kalandering, krympefri behandling, varmefiksering, krølfri behandling), forudsat at værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Andet stof fremstillet af garn af kemofibre med indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægtprocent:

Ekstrudering af kemofibre kombineret med vævning

Andet:

Vævning, strikning eller fremstilling af fiberdug kombineret med farvning eller med overtrækning eller med gummiering

Garnfarvning kombineret med vævning; strikning eller fremstilling af fiberdug

eller

Gummiering kombineret med mindst to andre vigtige forberedende eller afsluttende behandlinger (såsom kalandering, krympefri behandling, varmefiksering, krølfri behandling), forudsat at værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

59.07

Vævning, strikning eller fremstilling af fiberdug kombineret med farvning eller med trykning eller med overtrækning eller med imprægnering eller med belægning

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

eller

Trykning (som selvstændig behandling)

59.08

 

Glødenet og glødestrømper, imprægnerede:

Produktion på basis af trikotagestof til glødestrømper i rørformede stykker

Andet:

CTH

59.09-59.11

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning

Ekstrudering af kemofibre kombineret med vævning

Vævning kombineret med farvning eller med overtrækning eller laminering

eller

Overtrækning, velourisering, laminering eller metalisering kombineret med mindst to andre vigtige forberedende eller afsluttende behandlinger (såsom kalandering, krympefri behandling, varmefiksering, krølfri behandling), forudsat at værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 60

Trikotagestoffer

60.01-60.06

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med strikning eller med hækling

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med strikning eller hækling

Strikning eller hækling kombineret med farvning eller med velourisering eller med overtrækning eller laminering eller med trykning

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

Garnfarvning kombineret med strikning eller med hækling eller

Snoning eller teksturering kombineret med strikning eller med hækling, forudsat at værdien af anvendt ikkesnoet/ikketekstureret garn uden oprindelsesstatus ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

61.01-61.17

 

Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket:

Strikning eller hækling kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

Andet:

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med strikning eller med hækling

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med strikning eller hækling eller

Strikning og konfektionering i én behandling

Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage

62.01

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.02

 

Broderivarer:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Produktion på basis af ikkebroderet stof, forudsat at værdien af det anvendte ikkebroderede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.03

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.04

 

Broderivarer:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Produktion på basis af ikkebroderet stof, forudsat at værdien af det anvendte ikkebroderede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.05

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.06

 

Broderivarer:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Produktion på basis af ikkebroderet stof, forudsat at værdien af det anvendte ikkebroderede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.07-62.08

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.09

 

Broderivarer:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Produktion på basis af ikkebroderet stof, forudsat at værdien af det anvendte ikkebroderede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.10

 

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Overtrækning eller laminering kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof, forudsat at værdien af det anvendte ikkeovertrukne eller ikkelaminerede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.11

 

Broderede beklædningsgenstande til kvinder eller piger:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Produktion på basis af ikkebroderet stof, forudsat at værdien af det anvendte ikkebroderede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.12

 

Trikotagestof fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket:

Strikning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.13-62.14

 

Broderivarer:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

Produktion på basis af ikkebroderet stof, forudsat at værdien af det anvendte ikkebroderede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.15

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.16

 

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Overtrækning eller laminering kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof, forudsat at værdien af det anvendte ikkeovertrukne eller ikkelaminerede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

62.17

 

Broderivarer:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

Produktion på basis af ikkebroderet stof, forudsat at værdien af det anvendte ikkebroderede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

eller

Konfektionering, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig behandling)

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Overtrækning eller laminering kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof, forudsat at værdien af det anvendte ikkeovertrukne eller ikkelaminerede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

For til kraver og manchetter, tilskårne:

CTH, forudsat at værdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof.

Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; sæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude

63.01-63.04

 

Af filt, ikkevævede stoffer:

Fremstilling af fiberdug kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

Andet:

Broderivarer:

Vævning eller strikning eller hækling kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

eller

Produktion på basis af ikkebroderet stof (bortset fra strikket eller hæklet), forudsat at værdien af det anvendte ikkebroderede stof uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

--

Andet:

Vævning, strikning eller hækling kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

63.05

Ekstrudering af kemofibre eller spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre kombineret med vævning eller med strikning og konfektion, herunder tilskæring af stof

63.06

 

Af ikkevævede stoffer

Fremstilling af fiberdug kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

Andet:

Vævning kombineret med konfektionering, herunder tilskæring af stof

63.07

MaxNOM 40 % (EXW)

63.08

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet. Dog må der medtages artikler uden oprindelsesstatus, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

63.09-63.10

CTH

AFSNIT XII

FODTØJ, HOVEDBEKLÆDNING, PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR

Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil

64.01-64.05

Fremstilling på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position, undtagen samlede dele uden oprindelsesstatus, bestående af overdel fastgjort til bindsål eller andre underdele henhørende under position 64.06

64.06

CTH

Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil

65.01-65.07

CTH

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

66.01-66.03

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

67.01-67.04

CTH

AFSNIT XIII

VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER

Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

68.01-68.15

CTH

eller

MaxNOM 70 % (EXW)

Kapitel 69

Keramiske produkter

69.01-69.14

CTH

Kapitel 70

Glas og glasvarer

70.01-70.09

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

70.10

CTH

70.11

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

70.13

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 70.10

70.14-70.20

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

AFSNIT XIV

NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER

Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

71.01-71.05

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

71.06

 

Ubearbejdede:

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 71.06, 71.08 og 71.10

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller uden oprindelsesstatus henhørende under position 71.06, 71.08 eller 71.10

eller

Fusion eller legering af ædle metaller uden oprindelsesstatus henhørende under position 71.06, 71.08 eller 71.10, indbyrdes eller med uædle metaller eller rensning

I form af halvfabrikata eller som pulver:

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller uden oprindelsesstatus

71.07

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

71.08

 

Ubearbejdede:

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 71.06, 71.08 og 71.10

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller uden oprindelsesstatus henhørende under position 71.06, 71.08 eller 71.10

eller

Fusion eller legering af ædle metaller uden oprindelsesstatus henhørende under position 71.06, 71.08 eller 71.10, indbyrdes eller med uædle metaller eller rensning

I form af halvfabrikata eller som pulver:

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller uden oprindelsesstatus

71.09

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

71.10

 

Ubearbejdede:

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 71.06, 71.08 og 71.10

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller uden oprindelsesstatus henhørende under position 71.06, 71.08 eller 71.10

eller

Fusion eller legering af ædle metaller uden oprindelsesstatus henhørende under position 71.06, 71.08 eller 71.10, indbyrdes eller med uædle metaller eller rensning

I form af halvfabrikata eller som pulver:

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller uden oprindelsesstatus

71.11

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

71.12-71.18

CTH

AFSNIT XV

UÆDLE METALLER OG VARER DERAF

Kapitel 72

Jern og stål

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 72.06

72.08-72.17

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 72.08 til 72.17

72.18

CTH

72.19-72.23

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 72.19 til 72.23

72.24

CTH

72.25-72.29

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 72.25 til 72.29

Kapitel 73

Varer af jern og stål

7301.10

CC, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 72.08 til 72.17

7301.20

CTH

73.02

CC, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 72.08 til 72.17

73.03

CTH

73.04-73.06

CC, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 72.13 til 72.17, 72.21 til 72.23 og 72.25 til 72.29

73.07

 

Rørfittings af rustfrit stål:

CTH, undtagen smedede emner uden oprindelsesstatus. Dog må smedede emner uden oprindelsesstatus anvendes, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Andet:

CTH

73.08

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under underposition 7301.20

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

7315.81-7326.90

CTH

Kapitel 74

Kobber og varer deraf

74.01-74.02

CTH

74.03

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

74.04-74.07

CTH

74.08

CTH og MaxNOM 50 % (EXW)

74.09-74.19

CTH

Kapitel 75

Nikkel og varer deraf

75.01

CTH

75.02

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

75.03-75.08

CTH

Kapitel 76

Aluminium og varer deraf

76.01

CTH og MaxNOM 50 % (EXW)

eller

Varmebehandling eller elektrolyse på basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot af aluminium

76.02

CTH

76.03-76.16

CTH og MaxNOM 50 % (EXW) (3)

Kapitel 78

Bly og varer deraf

7801.10

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

7801.91-7806.00

CTH

Kapitel 79

Zink og varer deraf

79.01-79.07

CTH

Kapitel 80

Tin og varer deraf

80.01-80.07

CTH

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer

81.01-81.13

Produktion på basis af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under enhver position

Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler, af uædle metaller; samt dele dertil, af uædle metaller

8201.10-8205.70

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8205.90

CTH, dog kan værktøj uden oprindelsesstatus henhørende under position 82.05 indgå i sættet, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

82.06

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 82.02 til 82.05. Dog kan værktøj uden oprindelsesstatus henhørende under position 82.02 til 82.05 indgå i sættet, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

82.07-82.15

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller

83.01-83.11

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

AFSNIT XVI

MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; ELEKTRISK MATERIEL; DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN; DELE OG TILBEHØR DERTIL

Kapitel 84

Kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil

84.01-84.06

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.07-84.08

MaxNOM 50 % (EXW)

84.09-84.12

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8413.11-8415.10

CTSH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8415.20

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8415.81-8415.90

CTSH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.16-84.20

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.21

CTSH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.22-84.24

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.25-84.30

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 84.31

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.31-84.43

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.44-84.47

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 84.48

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.48-84.55

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.56-84.65

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 84.66

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.66-84.68

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.70-84.72

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 84.73

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.73-84.78

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8479.10-8479.40

CTSH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8479.50

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8479.60-8479.82

CTSH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8479.89

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8479.90

CTSH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.80

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.81

CTSH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

84.82-84.87

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil

85.01-85.02

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 85.03

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

85.03-85.06

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

85.07

 

Akkumulatorer indeholdende en eller flere battericeller og kredsløb til indbyrdes sammenkobling af battericellerne,

ofte betegnet "batterienheder", af den art, der anvendes som elektrisk hovedenergikilde til fremdrift af køretøjer henhørende under position 87.02, 87.03 og 87.04

CTH, undtagen aktive katodematerialer uden oprindelsesstatus

eller

MaxNOM 30 % (EXW) (4)

Battericeller, batterimoduler og dele dertil bestemt til at indgå i en elektrisk akkumulator af den art, der anvendes som elektrisk hovedenergikilde til fremdrift af køretøjer henhørende under position 87.02, 87.03 og 87.04

CTH, undtagen aktive katodematerialer uden oprindelsesstatus

eller

MaxNOM 35 % (EXW) (5)

Andet:

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

85.08-85.18

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

85.19-85.21

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 85.22

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

85.22-85.23

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

85.25-85.27

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 85.29

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

85.28-85.34

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

85.35-85.37

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 85.38

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8538.10-8541.90

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8542.31-8542.39

CTH

Materialer uden oprindelsesstatus diffunderes

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

8542.90-8543.90

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

85.44-85.48

MaxNOM 50 % (EXW)

AFSNIT XVII

KØRETØJER, LUFTFARTØJER, FARTØJER OG TILHØRENDE TRANSPORTUDSTYR

Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

86.01-86.09

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 86.07

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil

87.01

MaxNOM 45 % (EXW)

87.02-87.04

 

Motorkøretøjer med både forbrændingsmotor med stempel og elektrisk motor som motorer til fremdrift, og som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde ("pluginhybridbil")

Køretøjer med kun elektrisk motor til fremdrift

MaxNOM 45 % (EXW) og batterienheder henhørende under position 85.07 af den art, der anvendes som elektrisk hovedenergikilde til fremdrift af køretøjet, skal have oprindelsesstatus (6)

Andet:

MaxNOM 45 % (EXW) (7)

87.05-87.07

MaxNOM 45 % (EXW)

87.08-87.11

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

87.12

MaxNOM 45 % (EXW)

87.13-87.16

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

88.01-88.05

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

89.01-89.08

CC

eller

MaxNOM 40 % (EXW)

AFSNIT XVIII

OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; URE OG DELE DERTIL; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL

Kapitel 90

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; dele og tilbehør dertil

9001.10-9001.40

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

9001.50

CTH

Slibning af linse til fremstilling af færdigvare i form af oftalmisk linse med optisk korrektion, bestemt til montering på et par briller

Belægning af linsen ved passende behandlinger for at forbedre synet og beskytte den person, der bærer brillen

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

9001.90-9033.00

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 91

Ure og dele dertil

91.01-91.14

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (EXW)

AFSNIT XIX

VÅBEN OG AMMUNITION; DELE OG TILBEHØR DERTIL

Kapitel 93

Våben og ammunition; dele og tilbehør dertil

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (EXW)

AFSNIT XX

DIVERSE VARER

Kapitel 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger

94.01-94.06

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil

95.03-95.08

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

Kapitel 96

Diverse varer

96.01-96.04

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

96.05

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet. Dog må der medtages artikler uden oprindelsesstatus, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

96.06-9608.40

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

9608.50

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet. Dog må der medtages artikler uden oprindelsesstatus, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

9608.60-96.20

CTH

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

AFSNIT XXI

KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER

Kapitel 97

KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER

97.01-97.06

CTH


(1)  Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter), tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker (undtagen hakket), henhørende under underposition 1604.14 kan betragtes som varer med oprindelse i henhold til alternative produktspecifikke oprindelsesregler inden for årlige kvoter som fastsat i bilag 4.

(2)  Tunfisk, bugstribet bonit og andre fisk af slægten Euthynnus, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker) henhørende under underposition 1604.20 kan betragtes som varer med oprindelse i henhold til alternative produktspecifikke oprindelsesregler inden for årlige kvoter som fastsat i bilag 4.

(3)  Visse aluminiumsprodukter kan betragtes som varer med oprindelse i henhold til alternative produktspecifikke oprindelsesregler med årlige kvoter som fastsat i bilag 4.

(4)  I perioden fra denne aftales ikrafttræden til den 31. december 2026 finder alternative produktspecifikke oprindelsesregler anvendelse, jf. bilag 5.

(5)  I perioden fra denne aftales ikrafttræden til den 31. december 2026 finder alternative produktspecifikke oprindelsesregler anvendelse, jf. bilag 5.

(6)  I perioden fra denne aftales ikrafttræden til den 31. december 2026 finder alternative produktspecifikke oprindelsesregler anvendelse, jf. bilag 5.

(7)  For hybride køretøjer med både forbrændingsmotor og elektrisk motor som motorer til fremdrift, undtagen køretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde, finder alternative produktspecifikke oprindelsesregler anvendelse i perioden fra denne aftales ikrafttræden til den 31. december 2026, jf. bilag 5.


BILAG 4

OPRINDELSESKONTINGENTER OG ALTERNATIVER TIL DE PRODUKTSPECIFIKKE OPRINDELSESREGLER I BILAG 3

Almindelige bestemmelser

1.

For de produkter, der er anført i nedenstående tabeller, er de tilsvarende oprindelsesregler alternativer til dem, der er fastsat i bilag 3, inden for rammerne af det gældende årlige kontingent.

2.

En oprindelseserklæring, der udfærdiges i henhold til dette bilag, skal indeholde følgende erklæring: "Oprindelseskontingenter – produkt med oprindelsesstatus i henhold til bilag 4".

3.

I Unionen forvaltes de mængder, der er omhandlet i dette bilag, af Europa-Kommissionen, som træffer alle administrative foranstaltninger, som den finder hensigtsmæssige for at sikre en effektiv forvaltning af dem i henhold til gældende EU-ret.

4.

I Det Forenede Kongerige forvaltes de mængder, der er omhandlet i dette bilag, af landets toldmyndighed, som træffer alle administrative foranstaltninger, som den finder hensigtsmæssige for at sikre en effektiv forvaltning af dem i henhold til gældende lovgivning i Det Forenede Kongerige.

5.

Den importerende part forvalter oprindelseskontingenterne efter "først til mølle"-princippet og beregner mængden af produkter, der henføres under disse oprindelseskontingenter, på grundlag af den pågældende parts import.

AFDELING 1

Årlig kontingenttildeling for tunfiskekonserves

Tarifering i henhold til det harmoniserede system (2017)

Varebeskrivelse

Alternativ produktspecifik regel

Årligt kontingent for eksport fra Unionen til Det Forenede Kongerige

(nettovægt)

Årligt kontingent for eksport fra Det Forenede Kongerige til Unionen

(nettovægt)

1604.14

Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter), tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker (undtagen hakket)

CC

3 000 ton

3 000 ton

1604.20

Anden fisk, tilberedt eller konserveret

 

Tunfisk, bugstribet bonit eller andre fisk af slægten Euthynnus (undtagen hele eller i stykker)

CC

4 000 ton

4 000 ton

Andre fisk

-

-

-

AFDELING 2

Årlig kontingenttildeling for aluminiumsprodukter (1)

Tabel 1

Kontingenter gældende fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023

Tarifering i henhold til det harmoniserede system (2017)

Varebeskrivelse

Alternativ produktspecifik regel

Årligt kontingent for eksport fra Unionen til Det Forenede Kongerige

(nettovægt)

Årligt kontingent for eksport fra Det Forenede Kongerige til Unionen

(nettovægt)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Aluminiumsprodukter og varer af aluminium (undtagen tråd af aluminium og folie af aluminium)

CTH

95 000 ton

95 000 ton

76.05

Tråd af aluminium

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 76.04

76.07

Folie af aluminium

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 76.06

 

Tabel 2

Kontingenter gældende fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026

Tarifering i henhold til det harmoniserede system (2017)

Varebeskrivelse

Alternativ produktspecifik regel

Årligt kontingent for eksport fra Unionen til Det Forenede Kongerige

(nettovægt)

Årligt kontingent for eksport fra Det Forenede Kongerige til Unionen

(nettovægt)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Aluminiumsprodukter og varer af aluminium (undtagen tråd af aluminium og folie af aluminium)

CTH

72 000 ton

72 000 ton

76.05

Tråd af aluminium

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 76.04

76.07

Folie af aluminium

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 76.06

 

Tabel 3

Kontingenter gældende fra den 1. januar 2027

Tarifering i henhold til det harmoniserede system (2017)

Varebeskrivelse

Alternativ produktspecifik regel

Årligt kontingent for eksport fra Unionen til Det Forenede Kongerige

(nettovægt)

Årligt kontingent for eksport fra Det Forenede Kongerige til Unionen

(nettovægt)

76.04

Stænger og profiler, af aluminium

CTH

57 500 ton

57 500 ton

76.06

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm

CTH

76.07

Folie af aluminium

CTH, undtagen materialer uden oprindelsesstatus henhørende under position 76.06

Revision af kontingenter for aluminiumsprodukter i afdeling 2, tabel 3

1.

Tidligst fem år efter denne aftales ikrafttræden og tidligst fem år efter afslutningen af en revision som omhandlet i dette punkt reviderer handelspartnerskabsudvalget efter anmodning fra en af parterne og bistået af Handelsspecialudvalget vedrørende Toldsamarbejde og Oprindelsesregler de kontingenter for aluminium, der er anført i afdeling 2 – tabel 3.

2.

Den i punkt 1 omhandlede revision foretages på grundlag af tilgængelige oplysninger om markedsvilkårene i begge parter og oplysninger om deres import og eksport af relevante produkter.

3.

På grundlag af resultatet af en revision foretaget i henhold til punkt 1 kan Partnerskabsrådet vedtage en afgørelse om at øge eller opretholde mængden, at ændre anvendelsesområdet eller at fordele eller ændre en eventuel fordeling mellem produkter af de kontingenter for aluminium, der er anført i afdeling 2 – tabel 3.


(1)  De mængder, der er anført i hver tabel i afdeling 2, er de samlede disponible kontingentmængder (henholdsvis for eksport fra Unionen til Det Forenede Kongerige og for eksport fra Det Forenede Kongerige til Unionen) for alle de produkter, der er anført i tabellen.


BILAG 5

MIDLERTIDIGE PRODUKTSPECIFIKKE REGLER FOR ELEKTRISKE AKKUMULATORER OG ELEKTRISKE KØRETØJER

AFDELING 1

Foreløbige produktspecifikke regler, der gælder fra denne aftales ikrafttræden indtil den 31. december 2026

For de produkter, der er anført i kolonne 1 nedenfor, finder den produktspecifikke regel i kolonne 2 anvendelse i perioden fra denne aftales ikrafttræden indtil den 31. december 2026.

Kolonne 1

Tarifering i det harmoniserede system (2017), herunder specifik beskrivelse

Kolonne 2

Produktspecifikke oprindelsesregler, der gælder fra denne aftales ikrafttræden indtil den 31. december 2026

85.07

 

Akkumulatorer indeholdende en eller flere battericeller og kredsløb til indbyrdes sammenkobling af battericellerne, ofte betegnet »batterienheder«, af den art, der anvendes som elektrisk hovedenergikilde til fremdrift af køretøjer henhørende under position 87.02, 87.03 og 87.04

CTSH

Samling af batteripakker fra battericeller eller batterimoduler uden oprindelsesstatus

eller

MaxNOM70 % (EXW)

Battericeller, batterimoduler og dele dertil bestemt til at indgå i en elektrisk akkumulator af den art, der anvendes som elektrisk hovedenergikilde til fremdrift af køretøjer henhørende under position 87.02, 87.03 og 87.04

CTH

eller

MaxNOM70 % (EXW)

87.02-87.04

 

Motorkøretøjer med både forbrændingsmotor og elektrisk motor som motorer til fremdrift, undtagen motorkøretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde (»hybridbil«)

Motorkøretøjer med både forbrændingsmotor med stempel og elektrisk motor som motorer til fremdrift, og som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde (»pluginhybridbil«)

Køretøjer med kun elektrisk motor til fremdrift

MaxNOM 60 % (EXW)

AFDELING 2

Foreløbige produktspecifikke regler, der gælder fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026

 

1.

For de produkter, der er anført i kolonne 1 nedenfor, finder den produktspecifikke regel i kolonne 2 anvendelse i perioden fra 1. januar 2024 indtil den 31. december 2026.

Kolonne 1

Tarifering i det harmoniserede system (2017), herunder specifik beskrivelse

Kolonne 2

Produktspecifik oprindelsesregel, der gælder fra den 1. januar 2024 indtil den 31. december 2026

85.07

 

Akkumulatorer indeholdende en eller flere battericeller og kredsløb til indbyrdes sammenkobling af battericellerne, ofte betegnet "batterienheder", af den art, der anvendes som elektrisk hovedenergikilde til fremdrift af køretøjer henhørende under position 87.02, 87.03 og 87.04

CTH, undtagen aktive katodematerialer uden oprindelsesstatus

eller

MaxNOM 40 % (EXW)

Battericeller, batterimoduler og dele dertil bestemt til at indgå i en elektrisk akkumulator af den art, der anvendes som elektrisk hovedenergikilde til fremdrift af køretøjer henhørende under position 87.02, 87.03 og 87.04

CTH, undtagen aktive katodematerialer uden oprindelsesstatus

eller

MaxNOM 50 % (EXW)

87.02-87.04

 

Motorkøretøjer med både forbrændingsmotor og elektrisk motor som motorer til fremdrift, undtagen motorkøretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde ("hybridbil")

Motorkøretøjer med både forbrændingsmotor med stempel og elektrisk motor som motorer til fremdrift, og som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde ("pluginhybridbil")

Køretøjer med kun elektrisk motor til fremdrift

MaxNOM 55 % (EXW)

AFDELING 3

Gennemgang af produktspecifikke regler for position 85.07

 

1.

Tidligst fire år efter denne aftales ikrafttræden gennemgår handelspartnerskabsudvalget efter anmodning fra en af parterne og bistået af Handelsspecialudvalget vedrørende Toldsamarbejde og Oprindelsesregler de produktspecifikke regler for position 85.07, der gælder fra den 1. januar 2027, og som findes i bilag 3.
 

2.

Den i stk. 1 omhandlede gennemgang foretages på grundlag af foreliggende oplysninger om parternes markeder, såsom tilgængeligheden af tilstrækkelige og egnede materialer med oprindelsesstatus, balancen mellem udbud og efterspørgsel og andre relevante oplysninger.
 

3.

På grundlag af resultaterne af den gennemgang, der foretages i henhold til stk. 1, kan Partnerskabsrådet vedtage en afgørelse om ændring af de produktspecifikke regler for position 85.07, der gælder fra den 1. januar 2027, og som er indeholdt i bilag 3.

BILAG 6

LEVERANDØRERKLÆRING

1.   

En leverandørerklæring skal have det indhold, der er anført i dette bilag.

2.   

Undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i punkt 3, skal leverandøren udfærdige en leverandørerklæring for hver sending af produkter i den form, der er vist i tillæg 6-A, og vedlægge den fakturaen eller ethvert andet dokument, der beskriver de pågældende produkter tilstrækkeligt detaljeret til, at de kan identificeres.

3.   

Hvis en leverandør regelmæssigt forsyner en bestemt kunde med produkter, for hvis vedkommende produktionen i en part forventes at ligge på et konstant niveau i en vis periode, kan den pågældende leverandør fremlægge en enkelt leverandørerklæring, som dækker efterfølgende sendinger af disse produkter ("stående leverandørerklæring"). En stående leverandørerklæring er normalt gyldig i op til to år efter den dato, på hvilken erklæringen udfærdiges. Toldmyndighederne i den part, hvor erklæringen er udfærdiget, kan fastsætte nærmere betingelser for anvendelse af længere perioder. Den stående leverandørerklæring udfærdiges af leverandøren i det format, der er fastsat i tillæg 6-B, og skal indeholde en beskrivelse af de pågældende produkter, som er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres. Hvis den stående leverandørerklæring ikke længere anvendes på de leverede produkter, underretter leverandøren straks sin kunde herom.

4.   

En leverandør, som udfærdiger en erklæring, skal til enhver tid på begæring af toldmyndigheden i den part, hvor erklæringen er udfærdiget, kunne fremlægge alle relevante dokumenter, som beviser, at de i erklæringen afgivne oplysninger er korrekte.

Tillæg 6-A

LEVERANDØRERKLÆRING

Leverandørerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

LEVERANDØRERKLÆRING

Undertegnede leverandør af de i vedlagte dokument omhandlede produkter erklærer, at:

1.

Følgende materialer, der ikke har oprindelsesstatus i [angiv navnet på den relevante part], er blevet anvendt i [angiv navnet på den relevante part] til produktion af disse produkter:

Beskrivelse af de leverede produkter (1)

Beskrivelse af anvendte materialer uden oprindelsesstatus

HS-position for anvendte materialer uden oprindelsesstatus (2)

Værdi af anvendte materialer uden oprindelsesstatus (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet værdi

 

2.

Alle øvrige materialer, der er anvendt i [angiv navnet på den relevante part] til produktion af disse produkter, har oprindelsesstatus i [angiv navnet på den relevante part].

Jeg forpligter mig til efter anmodning at forelægge yderligere støttedokumenter.

… (Sted og dato)

… (Undertegnedes navn og stilling, virksomhedens navn og adresse)

… (Underskrift) (6)

Tillæg 6-B

STÅENDE LEVERANDØRERKLÆRING

Den stående leverandørerklæring, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

STÅENDE LEVERANDØRERKLÆRING

Undertegnede leverandør af de produkter, der er omfattet af vedlagte dokument, og som regelmæssigt leveres til (4) …, erklærer, at:

1.

Følgende materialer, der ikke har oprindelsesstatus i [angiv navnet på den relevante part], er blevet anvendt i [angiv navnet på den relevante part] til produktion af disse produkter:

Beskrivelse af de leverede produkter (1)

Beskrivelse af anvendte materialer uden oprindelsesstatus

HS-position for anvendte materialer uden oprindelsesstatus (2)

Værdi af anvendte materialer uden oprindelsesstatus (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet værdi

 

2.

Alle øvrige materialer, der er anvendt i [angiv navnet på den relevante part] til produktion af disse produkter, har oprindelsesstatus i en part [angiv navnet på den relevante part].

Denne erklæring gælder for alle efterfølgende sendinger af disse produkter afsendt

fra … til … (5)

Jeg forpligter mig til straks at informere … (4) , hvis denne erklæring ophører med at være gyldig.

… (Sted og dato)

(Undertegnedes navn og stilling, virksomhedens navn og adresse)

… (Underskrift) (6)

Fodnoter

(1)

Hvis den faktura eller det andet handelsdokument, hvortil erklæringen er knyttet, vedrører forskellige typer produkter eller produkter, som ikke omfatter materialer uden oprindelsesstatus i samme udstrækning, skal leverandøren klart sondre mellem dem

(2)

De oplysninger, der anmodes om, skal ikke gives, medmindre det er nødvendigt.

Eksempler:

I en af reglerne for beklædningsgenstande henhørende under kapitel 62 hedder det: "Vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof". Hvis en producent af sådanne beklædningsgenstande i en part anvender stof, der er importeret fra den anden part, hvor det er fremstillet ved anvendelse af vævegarn uden oprindelsesstatus, er det tilstrækkeligt, at leverandøren i sidstnævnte part i sin erklæring beskriver det anvendte materiale uden oprindelsesstatus som garn uden angivelse af det pågældende garns HS-position og værdi.

En producent af tråd af jern henhørende under position 72.17, som har fremstillet produktet af jernstænger uden oprindelsesstatus, angiver "stænger af jern" i kolonne 2. Hvis denne tråd skal anvendes i produktionen af en maskine, for hvilken der ifølge oprindelsesreglen gælder en bestemt procent for værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus, skal værdien af jernstængerne uden oprindelsesstatus angives i kolonne 3.

(3)

"Værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus": værdien af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i produktionen af produktet, som er toldværdien på tidspunktet for importen, herunder fragt, forsikring, hvor det relevant, emballage og alle andre omkostninger i tilknytning til transport af materialerne til importhavnen i den part, hvor producenten af produktet befinder sig; når værdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke er kendt og ikke kan opgøres, anvendes den første registrerede pris, der er betalt for materialer uden oprindelsesstatus i Unionen eller Det Forenede Kongerige.

(4)

Kundens navn og adresse.

(5)

Indsæt datoer.

(6)

Dette felt kan indeholde en elektronisk signatur, et scannet billede eller en anden visuel gengivelse af underskriverens håndskrevne underskrift i stedet for de originale underskrifter, hvis det er relevant.

BILAG 7

OPRINDELSESERKLÆRINGENS ORDLYD

Den oprindelseserklæring, der er omhandlet i denne aftales artikel 56, skal udfærdiges med den nedenfor anførte tekst i en af følgende sprogudgaver og i overensstemmelse med lovgivningen i den eksporterende part. Hvis oprindelseserklæringen er håndskrevet, skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver. Oprindelseserklæringen skal udfærdiges i overensstemmelse med de relevante fodnoter. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Bulgarsk

Kroatisk

Tjekkisk

Dansk

Nederlandsk

Engelsk

Estisk

Finsk

Fransk

Tysk

Græsk

Ungarsk

Italiensk

Lettisk

Litauisk

Maltesisk

Polsk

Portugisisk

Rumænsk

Slovakisk

Slovensk

Spansk

Svensk

(Periode: fra den ___________ til den __________(1))

Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (eksportørens referencenummer … (2)), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af …(3) præferenceoprindelse.

(4)

(Sted og dato)

(Eksportørens navn)

(1)

Hvis oprindelseserklæringen udfærdiges for flere forsendelser af identiske produkter med oprindelsesstatus, jf. denne aftales artikel 56, stk. 4, litra b), skal gyldighedsperioden for oprindelseserklæringen angives. Perioden må højst være 12 måneder. Al import af produktet skal ske inden for den anførte periode. Hvis en periode ikke er relevant, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet.

(2)

Angiv referencenummeret til identifikation af eksportøren. For EU-eksportøren vil det være det nummer, der er tildelt i henhold til Unionens love og forskrifter. For eksportøren i Det forenede Kongerige vil det være det nummer, der er tildelt i henhold til de love og forskrifter, der gælder i Det Forenede Kongerige. Hvis eksportøren ikke har fået tildelt et nummer, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet.

(3)

Angiv produktets oprindelse: Det Forenede Kongerige eller Unionen.

(4)

Sted og dato kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet.

BILAG 8

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE FYRSTENDØMMET ANDORRA

1.   

Produkter med oprindelse i Fyrstendømmet Andorra henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system accepteres af Det Forenede Kongerige som produkter med oprindelse i Unionen i den i denne aftale fastlagte betydning.

2.   

Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis Fyrstendømmet Andorra anvender samme præferencetoldbehandling for produkter med oprindelse i Det Forenede Kongerige, som Unionen anvender for sådanne produkter i medfør af den toldunion, der er oprettet ved Rådets afgørelse 90/680/EØF af 26. november 1990 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra.

3.   

Anden del, sektion et, afsnit I, kapitel 2, i denne aftale finder tilsvarende anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de produkter, der er omhandlet i stk. 1 i denne fælles erklæring.


BILAG 9

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE REPUBLIKKEN SAN MARINO

1.   

Produkter med oprindelse i Republikken San Marino accepteres af Det Forenede Kongerige som havende oprindelse i Unionen i den betydning, der er fastsat i denne aftale.

2.   

Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis Republikken San Marino anvender samme præferencetoldbehandling for produkter med oprindelse i Det Forenede Kongerige, som Unionen anvender for sådanne produkter i medfør af aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino udfærdiget den 16. december 1991 i Bruxelles.

3.   

Anden del, sektion et, afsnit I, kapitel 2, i denne aftale finder tilsvarende anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de produkter, der er omhandlet i stk. 1 i denne fælles erklæring.

Del denne side: