POGLAVJE 2

PRAVILA O POREKLU

ODDELEK 1

PRAVILA O POREKLU

Člen 37

Cilj

Cilj tega poglavja je določiti določbe o poreklu blaga za namene uporabe preferencialne tarifne obravnave v skladu s tem sporazumom in določbe o s tem povezanih postopkih glede porekla blaga.

Člen 38

Opredelitev pojmov

V tem poglavju se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„uvrstitev“ pomeni uvrstitev izdelka ali materiala v določeno poglavje, tarifno številko ali tarifno podštevilko harmoniziranega sistema;

(b)

„pošiljka“ pomeni bodisi izdelke, ki jih izvoznik hkrati pošlje enemu prejemniku, bodisi izdelke, ki so zajeti v enotnem prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če takega dokumenta ni, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

(c)

„izvoznik“ pomeni osebo, ki se nahaja v pogodbenici in ki v skladu z zahtevami iz zakonov in drugih predpisov te pogodbenice izvaža ali izdeluje izdelek s poreklom in sestavi navedbo o poreklu;

(d)

„uvoznik“ pomeni osebo, ki uvaža izdelek s poreklom in uveljavlja preferencialno tarifno obravnavo zanj;

(e)

„material“ pomeni kakršno koli substanco, ki se uporablja pri izdelavi izdelka, vključno z vsemi sestavnimi deli, sestavinami, surovinami ali deli;

(f)

„material brez porekla“ pomeni material, ki se v skladu s tem poglavjem ne šteje kot material s poreklom, vključno z materialom, katerega status poreklo se ne more določiti;

(g)

„izdelek“ pomeni izdelek, ki nastane pri izdelavi, tudi če je namenjen za uporabo kot material pri izdelavi drugega izdelka;

(h)

„izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem.

Člen 39

Splošne zahteve

1.   Za namene preferencialne tarifne obravnave, ki jo pogodbenica uporabi za blago s poreklom iz druge pogodbenice v skladu s tem sporazumom, se, pod pogojem, da izdelki izpolnjujejo vse druge veljavne zahteve iz tega poglavja, za izdelke s poreklom iz druge pogodbenice štejejo naslednji izdelki:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni v tej pogodbenici v smislu člena 41;

(b)

izdelki, izdelani v tej pogodbenici izključno iz materialov s poreklom iz te pogodbenice, in

(c)

izdelki, izdelani v tej pogodbenici, ki vsebujejo materiale brez porekla, če izpolnjujejo zahteve iz Priloge 3.

2.   Če je izdelek pridobil status izdelka s poreklom, se materiali brez porekla, ki so se uporabili pri izdelavi izdelka, ne štejejo za materiale brez porekla, kadar se ta izdelek kot material vgradi v drug izdelek.

3.   Pridobitev statusa blaga s poreklom mora biti izpolnjena brez prekinitve v Združenem kraljestvu ali Uniji.

Člen 40

Kumulacija porekla

1.   Izdelek s poreklom iz pogodbenice se šteje za izdelek s poreklom iz druge pogodbenice, kadar se uporabi kot material pri izdelavi drugega izdelka v tej drugi pogodbenici.

2.   Izdelava, ki se opravlja na materialih brez porekla v eni pogodbenici, se lahko upošteva za namene določanja, ali ima izdelek poreklo iz druge pogodbenice.

3.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, če izdelava v drugi pogodbenici ne presega postopkov iz člena 43.

4.   Da lahko izvoznik izpolni navedbo o poreklu iz točke (a) člena 54(2) za izdelek iz odstavka 2 tega člena, od dobavitelja pridobi izjavo dobavitelja, kot je določeno v Prilogi 6, ali enakovreden dokument, ki vsebuje iste informacije, ki dovolj podrobno opisujejo zadevne materiale brez porekla, da jih je mogoče prepoznati.

Člen 41

V celoti pridobljeni izdelki

1.   Za v celoti pridobljene v pogodbenici se štejejo naslednji izdelki:

(a)

mineralni izdelki, pridobljeni ali pobrani iz njene zemlje ali z njenega morskega dna;

(b)

tam gojene ali pridelane rastline in rastlinski izdelki;

(c)

tam skotene ali izvaljene in vzrejene žive živali;

(d)

izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

(e)

izdelki, pridobljeni iz zaklanih, tam skotenih ali izvaljenih in vzrejenih živali;

(f)

izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

(g)

izdelki, tam pridobljeni iz akvakulture, če so vodni organizmi, vključno z ribami, mehkužci, raki in drugimi vodnimi nevretenčarji ter vodnimi rastlinami, izvaljeni ali vzgojeni iz reproduktivnega materiala, kot so jajčeca, ikre, zarod, mladice, ličinke, marogaste mladice lososa in srebrne mladice lososa ali druge nedorasle ribe, ki niso več zarod, tako da se z namenom povečanja prireje ali pridelave posega v postopke vzreje ali rasti z rednim obnavljanjem staleža, hranjenjem ali varovanjem pred plenilci;

(h)

izdelki morskega ribolova in drugi izdelki, pridobljeni iz morja s plovilom pogodbenice zunaj katerega koli teritorialnega morja;

(i)

izdelki, izdelani na predelovalni ladji pogodbenice izključno iz izdelkov iz točke (h);

(j)

izdelki, pridobljeni z morskega dna ali iz podzemlja zunaj katerega koli teritorialnega morja, če imajo pravico do izkoriščanja ali obdelovanja takega morskega dna ali podzemlja;

(k)

odpadki in ostanki pri tamkajšnjih postopkih izdelave;

(l)

odpadki in ostanki tam zbranih rabljenih izdelkov, če so ti izdelki primerni le za obnavljanje surovin;

(m)

izdelki, tam izdelani izključno iz izdelkov iz točk (a) do (l).

2.   Izraza „plovilo pogodbenice“ in „predelovalna ladja pogodbenice“ v točkah (h) in (i) odstavka 1 pomenita plovilo oziroma predelovalno ladjo, ki:

(a)

je registrirano oz. registrirana v državi članici ali Združenem kraljestvu;

(b)

pluje pod zastavo države članice ali Združenega kraljestva ter

(c)

izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(i)

je vsaj v 50-odstotni lasti državljanov države članice ali Združenega kraljestva bodisi

(ii)

je v lasti pravnih oseb, ki:

(A)

imajo sedež in glavni kraj poslovanja v Uniji ali Združenem kraljestvu ter

(B)

so vse vsaj v 50-odstotni lasti javnih subjektov, državljanov ali pravnih oseb države članice ali Združenega kraljestva.

Člen 42

Dovoljena odstopanja

1.   Če izdelek ne izpolnjuje zahtev iz Priloge 3 zaradi uporabe materiala brez porekla pri njegovi izdelavi, se ta izdelek kljub temu šteje za izdelek s poreklom iz pogodbenice, če:

(a)

skupna teža materialov brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov, uvrščenih v poglavja 2 in 4 do 24 harmoniziranega sistema, razen predelanih ribiških izdelkov uvrščenih v poglavje 16, ne presega 15 % teže izdelka;

(b)

skupna vrednost materialov brez porekla za vse druge izdelke, razen izdelkov, uvrščenih v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna, ali

(c)

za izdelek, uvrščen v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, se uporabljajo dovoljena odstopanja iz opomb 7 in 8 Priloge 2.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja, če vrednost ali teža materialov brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelka, presega kateri koli delež najvišje vrednosti ali teže materialov brez porekla, kakor je določen v zahtevah iz Priloge 3.

3.   Odstavek 1 tega člena se ne uporablja za izdelke, ki so v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu člena 41. Če se v skladu s Prilogo 3 zahteva, da so materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelka, v celoti pridobljeni, se uporabljata odstavka 1 in 2 tega člena.

Člen 43

Nezadostna izdelava

1.   Ne glede na člen 39(1)(c) se izdelek ne šteje za izdelek s poreklom iz pogodbenice, če izdelava izdelka v pogodbenici obsega samo enega ali več naslednjih postopkov, opravljenih na materialih brez porekla:

(a)

postopke za ohranitev, kot so sušenje, zamrzovanje, vlaganje v slanico in drugi podobni postopki, katerih edini namen je ohranitev izdelkov v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem (2);

(b)

razstavljanje ali sestavljanje tovorkov;

(c)

pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za prekrivanje;

(d)

likanje tekstila in tekstilnih izdelkov brez pare ali s paro;

(e)

preproste postopke barvanja in loščenja;

(f)

luščenje in delno ali popolno mletje riža; poliranje in glaziranje žit in riža; beljenje riža;

(g)

postopke barvanja ali aromatiziranja sladkorja ali oblikovanja sladkornih kock; delno ali popolno mletje sladkorja v trdnem stanju;

(h)

lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreškov in zelenjave;

(i)

ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;

(j)

sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, usklajevanje, vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov;

(k)

preprosto pakiranje v steklenice, pločevinke, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na lepenko ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

(l)

pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

(m)

preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne; mešanje sladkorja s katerim koli materialom;

(n)

preprosto dodajanje vode ali redčenje z vodo ali drugo snovjo, ki bistveno ne spremeni značilnosti izdelka, ali dehidracijo ali denaturacijo izdelkov;

(o)

preprosto sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;

(p)

zakol živali.

2.   V odstavku 1 se postopki štejejo za preproste, kadar ne zahtevajo posebnih znanj niti strojev, naprav ali opreme, ki bi bili posebej izdelani ali nameščeni za izvajanje navedenih postopkov.

Člen 44

Enota kvalifikacije

1.   Za namene tega poglavja je enota kvalifikacije določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto pri uvrstitvi izdelka v okviru harmoniziranega sistema.

2.   Kadar je pošiljka sestavljena iz več enakih izdelkov, uvrščenih v isto tarifno številko harmoniziranega sistema, se pri uporabi določb tega poglavja upošteva vsak posamezni izdelek.

Člen 45

Embalažni materiali in zabojniki za odpremo

Embalažni materiali in zabojniki za odpremo, ki se uporabljajo za zaščito izdelka med prevozom, se ne upoštevajo pri določanju, ali gre za izdelek s poreklom.

Člen 46

Embalažni materiali in zabojniki za maloprodajo

Embalažni materiali in zabojniki, v katerih je izdelek pakiran za maloprodajo, uvrščeni skupaj z izdelkom, se ne upoštevajo pri določanju porekla izdelka, razen pri izračunu vrednosti materialov brez porekla, če za izdelek velja največja vrednost materialov brez porekla v skladu s Prilogo 3.

Člen 47

Dodatki, nadomestni deli in orodje

1.   Dodatki, nadomestni deli in orodje ter navodila ali drugo informativno gradivo se štejejo za en izdelek skupaj z zadevnim kosom opreme, strojem, napravo ali vozilom, če:

(a)

so uvrščeni in dobavljeni skupaj z izdelkom in se zanje ne izstavi ločen račun ter

(b)

so vrste, količine in vrednosti, ki so običajne za izdelek.

2.   Dodatki, nadomestni deli in orodje ter navodila ali drugo informativno gradivo iz odstavka 1 se ne upoštevajo pri določanju porekla izdelka, razen pri izračunu vrednosti materialov brez porekla, če za izdelek velja največja vrednost materialov brez porekla v skladu s Prilogo 3.

Člen 48

Garniture

Garniture, kot so opredeljene v splošnem pravilu 3 za razlago harmoniziranega sistema, se štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice, če so vsi njihovi sestavni deli s poreklom. Če je garnitura sestavljena iz sestavnih delov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo pogodbenice, če vrednost sestavnih delov brez porekla ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

Člen 49

Nevtralne sestavine

Da bi določili, ali gre za izdelek s poreklom iz pogodbenice, ni treba ugotavljati porekla naslednjih sestavin, ki bi lahko bile uporabljene pri izdelavi izdelka:

(a)

goriva, energije, katalizatorjev in topil;

(b)

obratov, opreme, nadomestnih delov in materialov, ki se uporabljajo za vzdrževanje opreme in stavb;

(c)

strojev, orodja, matric in kalupov;

(d)

maziv, maščob, polnil in drugih materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi ali za upravljanje opreme in stavb;

(e)

rokavic, očal, obuval, oblačil, varnostne opreme in potrebščin;

(f)

opreme, naprav in potrebščin za preskušanje ali pregled izdelka ter

(g)

drugih materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi in niso vgrajeni v izdelek niti niso namenjeni za vgradnjo v končno sestavo izdelka.

Člen 50

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

1.   Zamenljivi izdelki s poreklom in brez porekla ali „zamenljivi izdelki“ morajo biti fizično ločeni med skladiščenjem, da se ohrani njihov status izdelkov s poreklom oz. brez porekla.

2.   Za namene odstavka 1 „zamenljivi materiali“ ali „zamenljivi izdelki“ pomeni materiale oziroma izdelke, ki so enake vrste in tržne kakovosti z enakimi tehničnimi in fizičnimi lastnostmi in ki jih za namene določanja porekla ni mogoče ločiti med seboj.

3.   Ne glede na odstavek 1 se zamenljivi materiali s poreklom in brez porekla lahko uporabijo pri izdelavi izdelka, ne da bi bili fizično ločeni med skladiščenjem, če se uporabi metoda ločenega knjigovodskega izkazovanja.

4.   Ne glede na odstavek 1 se zamenljivi izdelki s poreklom in brez porekla, uvrščeni v poglavja 10, 15, 27, 28, 29, tarifne številke 32.01 do 32.07 ali tarifne številke 39.01 do 39.14 harmoniziranega sistema, lahko skladiščijo v pogodbenici pred izvozom v drugo pogodbenico brez fizičnega ločevanja, če se uporabi metoda ločenega knjigovodskega izkazovanja.

5.   Metoda ločenega knjigovodskega izkazovanja iz odstavkov 3 in 4 se uporabi v skladu z metodo upravljanja zalog v okviru računovodskih načel, ki so v pogodbenici splošno sprejeta.

6.   Metoda ločenega knjigovodskega izkazovanja je katera koli metoda, ki zagotavlja, da v nobenem trenutku statusa porekla ne pridobi več materialov ali izdelkov kot v primeru, če bi bili materiali oziroma izdelki fizično ločeni.

7.   Pogodbenica lahko pod pogoji iz svojih zakonov ali drugih predpisov zahteva, da uporabo metode ločenega knjigovodskega izkazovanja predhodno dovolijo carinski organi te pogodbenice. Carinski organi pogodbenice spremljajo uporabo takih dovoljenj in lahko dovoljenje odvzamejo, če imetnik dovoljenja metodo ločenega knjigovodskega izkazovanja neprimerno uporablja ali ne izpolnjuje katerega koli drugega pogoja iz tega poglavja.

Člen 51

Vrnjeni izdelki

Če se izdelek s poreklom iz pogodbenice, izvožen iz te pogodbenice v tretjo državo, vrne v to pogodbenico, se šteje za izdelek brez porekla, razen če se carinskim organom te pogodbenice lahko zadovoljivo dokaže, da:

(a)

je vrnjeni izdelek isti kot izvoženi in

(b)

na njem, medtem ko je bil v navedeni tretji državi, ali med izvozom niso bili opravljeni nobeni postopki, razen tistih, ki so bili potrebni, da se je ohranil v dobrem stanju.

Člen 52

Nespreminjanje izdelkov

1.   Izdelek s poreklom, prijavljen za domačo uporabo v pogodbenici uvoznici, po izvozu in pred prijavo za domačo uporabo ne sme biti spremenjen ali preoblikovan na kakršen koli način, niti na njem ne smejo biti opravljeni nobeni postopki, razen postopkov za ohranitev izdelka v dobrem stanju ali dodajanja ali pritrjevanja oznak, nalepk, pečatov ali katere koli druge dokumentacije za zagotovitev skladnosti s specifičnimi notranjimi zahtevami pogodbenice uvoznice.

2.   Izdelek se lahko skladišči ali razstavi v tretji državi, če v tej tretji državi ostane pod carinskim nadzorom.

3.   Pošiljke se lahko razdelijo v tretji državi, če to opravi izvoznik ali se to opravi pod njegovo odgovornostjo in če pošiljke v tej tretji državi ostanejo pod carinskim nadzorom.

4.   V primeru dvoma, ali so zahteve iz odstavkov 1 do 3 izpolnjene, lahko carinski organ pogodbenice uvoznice od uvoznika zahteva, da predloži dokazila o izpolnjevanju teh zahtev, ki se lahko predložijo v kakršni koli obliki, vključno s pogodbenimi prevoznimi dokumenti, kot so nakladnice ali dejanska oziroma konkretna dokazila na podlagi oznak ali oštevilčenja tovorkov ali kakršna koli dokazila v zvezi s samim izdelkom.

Člen 53

Pregled povračila ali izvzetja od carin

Ne prej kot dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma na zahtevo katere koli od pogodbenic Specializirani trgovinski odbor za carinsko sodelovanje in pravila o poreklu pregleda zadevne sheme pogodbenic za povračilo dajatev in aktivno oplemenitenje. V ta namen na zahtevo ene pogodbenice druga pogodbenica najpozneje v 60 dneh od navedene zahteve pogodbenici prosilki zagotovi razpoložljive informacije in podrobne statistične podatke, ki zajemajo obdobje od začetka veljavnosti tega sporazuma ali predhodnih pet let, če je to obdobje krajše, o delovanju njene sheme za povračilo dajatev in aktivno oplemenitenje. Na podlagi tega pregleda lahko Specializirani trgovinski odbor za carinsko sodelovanje in pravila o poreklu pripravi priporočila partnerskemu svetu za spremembo določb tega poglavja in njegovih prilog, da se uvedejo omejitve glede povračila ali izvzetja od carin.

ODDELEK 2

POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE POREKLA

Člen 54

Zahtevki za preferencialno tarifno obravnavo

1.   Pogodbenica uvoznica ob uvozu odobri preferencialno tarifno obravnavo za izdelek s poreklom iz druge pogodbenice v smislu tega poglavja na podlagi zahtevka uvoznika za preferencialno tarifno obravnavo. Uvoznik je odgovoren za pravilnost zahtevka za preferencialno tarifno obravnavo in za izpolnjevanje zahtev iz tega poglavja.

2.   Zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na:

(a)

navedbi o poreklu, tj. navedbi, da gre za izdelek s poreklom, ki jo sestavi izvoznik, ali

(b)

vednosti uvoznika o tem, da gre za izdelek s poreklom.

3.   Uvoznik, ki uveljavlja preferencialno tarifno obravnavo na podlagi navedbe o poreklu iz točke (a) odstavka 2, hrani navedbo o poreklu in na zahtevo carinskega organa pogodbenice uvoznice predloži izvod te navedbe temu carinskemu organu.

Člen 55

Roki za uveljavljanje preferencialne tarifne obravnave

1.   Zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo in podlaga zanj iz člena 54(2) se vključita v uvozno carinsko deklaracijo v skladu z zakoni in drugimi predpisi pogodbenice uvoznice.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena, če uvoznik ni uveljavljal preferencialne tarifne obravnave ob uvozu, pogodbenica uvoznica odobri preferencialno tarifno obravnavo in povrne ali odpusti vso plačano presežno carino, če:

(a)

se preferencialna tarifna obravnava uveljavlja najpozneje tri leta po datumu uvoza ali pozneje, če je tako določeno v zakonih in drugih predpisih pogodbenice uvoznice;

(b)

uvoznik predloži podlago za zahtevek iz člena 54(2) ter

(c)

bi se izdelek štel za izdelek s poreklom in izpolnjeval vse druge veljavne zahteve v smislu oddelka 1 tega poglavja, če bi uvoznik uveljavljal preferencialno tarifno obravnavo ob uvozu.

Druge obveznosti, ki veljajo za uvoznika v skladu s členom 54, se ne spremenijo.

Člen 56

Navedba o poreklu

1.   Izvoznik izdelka sestavi navedbo o poreklu na podlagi informacij, ki dokazujejo, da gre za izdelek s poreklom, vključno z informacijami o statusu porekla materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelka. Izvoznik je odgovoren za pravilnost navedbe o poreklu in predloženih informacij.

2.   Navedba o poreklu se sestavi na podlagi ene od jezikovnih različic besedila iz Priloge 7 na računu ali na katerem koli drugem dokumentu, ki izdelek s poreklom dovolj podrobno opisuje, da ja mogoče prepoznati. Izvoznik je odgovoren za zagotavljanje zadostnih podrobnosti, da se omogoči prepoznavanje izdelka s poreklom. Pogodbenica uvoznica od uvoznika ne zahteva, da predloži prevod navedbe o poreklu.

3.   Navedba o poreklu je veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila sestavljena, ali dlje, če tako določi pogodbenica uvoznica, do največ 24 mesecev.

4   Navedba o poreklu se lahko uporablja za:

(a)

posamezno odpremo enega ali več izdelkov, uvoženih v pogodbenico, ali

(b)

več odprem identičnih izdelkov, uvoženih v pogodbenico v obdobju, ki je določeno v navedbi o poreklu in ne presega 12 mesecev.

5   Če se na zahtevo uvoznika nesestavljeni ali razstavljeni izdelki v smislu splošnega pravila 2(a) za razlago harmoniziranega sistema, ki spadajo pod oddelke XV do XXI harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se lahko za take izdelke uporabi ena sama navedba o poreklu v skladu z zahtevami, ki jih določi carinski organ pogodbenice uvoznice.

Člen 57

Neskladnosti

Carinski organ pogodbenice uvoznice ne zavrne zahtevka za preferencialno tarifno obravnavo zaradi manjših napak ali neskladnosti v navedbi o poreklu ali zgolj zaradi tega, ker je bil račun izdan v tretji državi.

Člen 58

Vednost uvoznika

1.   Za namene zahtevka za preferencialno tarifno obravnavo, ki se vloži v skladu s točko (b) člena 54(2), vednost uvoznika o tem, da gre za izdelek s poreklom iz pogodbenice izvoznice, temelji na informacijah, ki dokazujejo, da gre za izdelek s poreklom in da izdelek izpolnjuje zahteve iz tega poglavja.

2.   Če uvoznik pred uveljavljanjem preferencialne obravnave ne more pridobiti informacij iz odstavka 1 tega člena, ker izvoznik meni, da so informacije zaupne, ali iz katerega koli drugega razloga, lahko izvoznik predloži navedbo o poreklu, tako da lahko uvoznik uveljavlja preferencialno tarifno obravnavo na podlagi točke (a) člena 54(2).

Člen 59

Zahteve glede vodenja evidenc

1.   Uvoznik, ki uveljavlja preferencialno tarifno obravnavo za izdelek, uvožen v pogodbenico uvoznico, najmanj tri leta po datumu uvoza izdelka hrani:

(a)

če zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na navedbi o poreklu, navedbo o poreklu, ki jo sestavi izvoznik, ali

(b)

če zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na vednosti uvoznika, vse evidence, ki dokazujejo, da izdelek izpolnjuje zahteve za pridobitev statusa izdelka s poreklom.

2.   Izvoznik, ki sestavi navedbo o poreklu, najmanj štiri leta potem, ko sestavi to navedbo o poreklu, hrani izvod navedbe o poreklu in vse druge evidence, ki dokazujejo, da izdelek izpolnjuje zahteve za pridobitev statusa izdelka s poreklom.

3.   Evidence, ki se vodijo v skladu s tem členom, se lahko hranijo v elektronski obliki.

Člen 60

Majhne pošiljke

1.   Z odstopanjem od členov 54 do 58, če je bila dana izjava, da izdelek izpolnjuje zahteve iz tega poglavja, in carinski organ pogodbenice uvoznice ne dvomi v resničnost te izjave, pogodbenica uvoznica odobri preferencialno tarifno obravnavo za:

(a)

izdelek, ki ga fizične osebe pošiljajo drugim fizičnim osebam v obliki majhnega tovorka;

(b)

izdelek, ki je del potnikove osebne prtljage, ter

(c)

za Združeno kraljestvo poleg točk (a) in (b) tega člena tudi za druge pošiljke majhne vrednosti.

2.   Iz uporabe odstavka 1 tega člena so izključeni naslednji izdelki:

(a)

izdelki, katerih uvoz je del serije uvozov, za katere se lahko upravičeno šteje, da so bili opravljeni ločeno, da bi se izognili zahtevam iz člena 54;

(b)

za Unijo:

(i)

izdelki, uvoženi v trgovinske namene; občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje, ter

(ii)

izdelki, katerih skupna vrednost v primeru izdelkov, poslanih v obliki majhnih tovorkov, presega 500 EUR, v primeru izdelkov, ki so del potnikove osebne prtljage, pa 1 200 EUR. Zneski, ki se uporabijo v dani nacionalni valuti, so protivrednosti v navedeni nacionalni valuti za zneske, izražene v eurih, po tečaju na prvi delovni dan oktobra. Uporabljajo se zneski po deviznih tečajih, ki jih za ta dan objavi Evropska centralna banka, razen če se Evropski komisiji do 15. oktobra sporoči drugačen znesek, navedeni zneski pa se začnejo uporabljati 1. januarja naslednjega leta. Evropska komisija o zadevnih zneskih uradno obvesti Združeno kraljestvo. Unija lahko določi druge omejitve in jih sporoči Združenemu kraljestvu, ter

(c)

za Združeno kraljestvo: izdelki, katerih skupna vrednost presega omejitve, določene v skladu z notranjim pravom Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo Uniji sporoči te omejitve.

3.   Uvoznik je odgovoren za pravilnost izjave in za izpolnjevanje zahtev iz tega poglavja. Zahteve glede vodenja evidenc iz člena 59 se ne uporabljajo za uvoznika v skladu s tem členom.

Člen 61

Preverjanja

1.   Carinski organ pogodbenice uvoznice lahko na podlagi metod za oceno tveganja, ki lahko vključujejo naključni izbor, opravi preverjanje, ali gre za izdelek s poreklom oziroma ali so izpolnjene druge zahteve iz tega poglavja. Takšna preverjanja lahko opravi tako, da zahteva informacije od uvoznika, ki je vložil zahtevek iz člena 54, ob predložitvi uvozne deklaracije, pred sprostitvijo izdelkov ali po sprostitvi izdelkov.

2.   Informacije, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 1, zajemajo samo naslednje elemente:

(a)

če zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na navedbi o poreklu, to navedbo o poreklu ter

(b)

informacije v zvezi z izpolnjevanjem meril porekla, in sicer:

(i)

kadar je merilo porekla „v celoti pridobljen“, zadevno kategorijo (na primer žetev, rudarjenje, ribolov) in kraj izdelave;

(ii)

kadar merilo porekla temelji na spremembi tarifne uvrstitve, seznam vseh materialov brez porekla, vključno z njihovo tarifno uvrstitvijo (v obliki dve-, štiri- ali šestmestne številke, odvisno od merila porekla);

(iii)

kadar merilo porekla temelji na metodi vrednotenja, vrednost končnega izdelka in vseh materialov brez porekla, uporabljenih pri izdelavi tega izdelka;

(iv)

kadar merilo porekla temelji na teži, težo končnega izdelka in ustreznih materialov brez porekla, uporabljenih v končnem izdelku;

(v)

kadar merilo porekla temelji na specifičnem postopku izdelave, opis tega specifičnega postopka.

3.   Uvoznik lahko ob predložitvi zahtevanih informacij doda kakršne koli druge informacije, za katere meni, da so pomembne za namene preverjanja.

4.   Če zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na navedbi o poreklu, uvoznik predloži to navedbo o poreklu, vendar lahko carinskemu organu pogodbenice uvoznice odgovori, da ne more predložiti informacij iz točke (b) odstavka 2.

5.   Če zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na vednosti uvoznika, lahko carinski organ pogodbenice uvoznice, ki opravlja preverjanje, potem, ko je najprej zahteval informacije v skladu z odstavkom 1, od uvoznika zahteva dodatne informacije, če meni, da so dodatne informacije potrebne za preverjanje statusa porekla izdelka ali če so izpolnjene druge zahteve iz tega poglavja. Carinski organ pogodbenice uvoznice lahko od uvoznika zahteva specifično dokumentacijo in informacije, če je ustrezno.

6.   Če se carinski organ pogodbenice uvoznice odloči, da začasno opusti preferencialno tarifno obravnavo za zadevni izdelek, medtem ko čaka na rezultate preverjanja, uvozniku ponudi sprostitev izdelkov ob upoštevanju potrebnih previdnostnih ukrepov, vključno z jamstvi. Začasna opustitev preferencialne tarifne obravnave se zaključi čim prej, potem ko se carinski organ pogodbenice uvoznice prepriča o statusu porekla zadevnih izdelkov oz. da so druge zahteve iz tega poglavja izpolnjene.

Člen 62

Upravno sodelovanje

1.   Da se zagotovi ustrezna uporaba tega poglavja, pogodbenici prek svojih carinskih organov sodelujeta pri preverjanju, ali gre za izdelek s poreklom in izpolnjuje druge zahteve iz tega poglavja.

2.   Če zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na navedbi o poreklu, lahko carinski organ pogodbenice uvoznice, ki opravlja preverjanje, potem, ko je po potrebi najprej zahteval informacije v skladu z členom 61(1), in na podlagi odgovora uvoznika v dveh letih po uvozu izdelkov ali od trenutka, ko je vložen zahtevek v skladu s točko (a) člena 55(2), zahteva tudi informacije od carinskega organa pogodbenice izvoznice, če meni, da so dodatne informacije potrebne za preverjanje statusa porekla izdelka ali za izpolnjevanje drugih zahtev iz tega poglavja. Zahtevek za informacije vključuje naslednje elemente:

(a)

navedbo o poreklu;

(b)

identiteto carinskega organa, ki zahteva informacije;

(c)

ime izvoznika;

(d)

predmet in obseg preverjanja ter

(e)

vso ustrezno dokumentacijo.

Poleg tega lahko carinski organ pogodbenice uvoznice od carinskega organa pogodbenice izvoznice zahteva specifično dokumentacijo in informacije, če je ustrezno.

3.   Carinski organ pogodbenice izvoznice lahko v skladu z zakoni in drugimi predpisi te pogodbenice zahteva dokumentacijo ali pregled, tako da pozove k predložitvi dokazil ali obišče prostore izvoznika z namenom pregleda evidenc ter obratov, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelka.

4.   Brez poseganja v odstavek 5 carinski organ pogodbenice izvoznice, ki prejme zahtevek iz odstavka 2, carinskemu organu pogodbenice uvoznice predloži naslednje informacije:

(a)

zahtevano dokumentacijo, če je na voljo;

(b)

mnenje o statusu porekla izdelka;

(c)

opis izdelka, ki se preverja, in tarifno uvrstitev, ki je relevantna za uporabo tega poglavja;

(d)

opis in razlago postopka izdelave, ki zadostuje za utemeljitev statusa porekla izdelka;

(e)

informacije o tem, kako je bilo opravljeno preverjanje izdelka, in

(f)

dokazilne listine, če je ustrezno.

5.   Carinski organ pogodbenice izvoznice carinskemu organu pogodbenice uvoznice ne predloži informacij iz točk (a), (d) in (f) odstavka 4, če izvoznik meni, da so te informacije zaupne.

6.   Vsaka pogodbenica drugo pogodbenico uradno obvesti o kontaktnih podatkih carinskih organov in v 30 dneh po datumu spremembe tudi o kakršni koli spremembi teh kontaktnih podatkov.

Člen 63

Zavrnitev preferencialne tarifne obravnave

1.   Brez poseganja v odstavek 3 lahko carinski organ pogodbenice uvoznice zavrne preferencialno tarifno obravnavo, če:

(a)

v treh mesecih po datumu zahteve za informacije v skladu s členom 61(1):

(i)

uvoznik ni predložil odgovora;

(ii)

kadar zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na navedbi o poreklu, ni bila predložena navedba o poreklu, ali

(iii)

kadar zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na vednosti uvoznika, informacije, ki jih je predložil uvoznik, niso ustrezne za potrditev, da gre za izdelek s poreklom;

(b)

v treh mesecih po datumu zahteve za dodatne informacije v skladu s členom 61(5):

(i)

uvoznik ni predložil odgovora ali

(ii)

informacije, ki jih je predložil uvoznik, niso ustrezne za potrditev, da gre za izdelek s poreklom;

(c)

v desetih mesecih (3)po datumu zahteve za informacije v skladu s členom 62(2):

(i)

carinski organ pogodbenice izvoznice ni predložil odgovora ali

(ii)

informacije, ki jih je predložil carinski organ pogodbenice izvoznice, niso ustrezne za potrditev, da gre za izdelek s poreklom.

2.   Carinski organ pogodbenice uvoznice lahko zavrne preferencialno tarifno obravnavo za izdelek, za katerega uvoznik uveljavlja preferencialno tarifno obravnavo, če uvoznik ne izpolni zahtev iz tega poglavja, ki se ne nanašajo na status porekla izdelkov.

3.   Če lahko carinski organ pogodbenice uvoznice zadostno utemelji zavrnitev preferencialne tarifne obravnave iz odstavka 1 tega člena v primerih, ko je carinski organ pogodbenice izvoznice predložil mnenje v skladu s točko (b) člena 62(4), ki potrjuje status porekla izdelkov, carinski organ pogodbenice uvoznice uradno obvesti carinski organ pogodbenice izvoznice o svoji nameri, da bo zavrnil preferencialno tarifno obravnavo v dveh mesecih po datumu prejetja tega mnenja.

Če je tako uradno obvestilo predloženo, se na zahtevo katere koli pogodbenice v treh mesecih po datumu uradnega obvestila organizirajo posvetovanja. Obdobje za posvetovanja se lahko na podlagi medsebojnega dogovora carinskih organov pogodbenic podaljša, odvisno od primera. Posvetovanja lahko potekajo v skladu s postopkom, ki ga določi Specializirani trgovinski odbor za carinsko sodelovanje in pravila o poreklu.

Ob izteku obdobja za posvetovanja lahko carinski organ pogodbenice uvoznice, če ne more potrditi, da gre za izdelek s poreklom, zavrne preferencialno tarifno obravnavo na podlagi zadostne utemeljitve in potem, ko je uvozniku omogočil pravico do izjave. Kadar pa carinski organ pogodbenice izvoznice potrdi status porekla izdelkov in to utemelji, carinski organ pogodbenice uvoznice ne zavrne preferencialne tarifne obravnave za izdelek samo zato, ker je bil uporabljen člen 62(5).

4.   V vsakem primeru se spori med uvoznikom in carinskim organom pogodbenice uvoznice rešujejo v skladu s pravom pogodbenice uvoznice.

Člen 64

Zaupnost

1.   Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi ohrani zaupnost informacij, ki ji jih predloži druga pogodbenica v skladu s tem poglavjem, ter te informacije varuje pred razkritjem.

2.   Kadar, ne glede na člen 62(5), carinski organ pogodbenice izvoznice ali pogodbenice uvoznice z uporabo členov 61 in 62 pridobi od izvoznika zaupne poslovne informacije, se te ne razkrijejo.

3.   Vsaka pogodbenica zagotovi, da se zaupne informacije, zbrane v skladu s tem poglavjem, uporabijo samo za upravljanje in izvrševanje odločitev in opredelitev glede porekla in carinskih zadev, razen če uporabo za druge namene dovoli oseba ali pogodbenica, ki je zaupne informacije zagotovila.

4.   Ne glede na odstavek 3 lahko pogodbenica dovoli, da se informacije, zbrane v skladu s tem poglavjem, uporabijo v kakršnih koli upravnih, sodnih ali parasodnih postopkih, ki se uvedejo zaradi neizpolnjevanja carinske zakonodaje za izvajanje tega poglavja. Pogodbenica o takšni uporabi vnaprej obvesti osebo ali pogodbenico, ki je zagotovila informacije.

Člen 65

Upravni ukrepi in sankcije

Vsaka pogodbenica zagotavlja učinkovito izvrševanje tega poglavja. Vsaka pogodbenica zagotovi, da pristojni organi lahko naložijo upravne ukrepe in, če je ustrezno, sankcije v skladu z zakoni in drugimi predpisi te pogodbenice vsaki osebi, ki sestavi dokument ali da sestaviti dokument, ki vsebuje nepravilne informacije, predložene za namene pridobitve preferencialne tarifne obravnave za izdelek, ki ne izpolnjuje zahtev iz člena 59, ali ne predloži dokazil ali ne dopusti obiska iz odstavka 3 člena 62.

ODDELEK 3

DRUGE DOLOČBE

Člen 66

Ceuta in Melilla

1.   Za namene tega poglavja izraz „pogodbenica“ v primeru Unije ne vključuje Ceute in Melille.

2.   Za izdelke s poreklom iz Združenega kraljestva se ob uvozu v Ceuto in Melillo v vseh pogledih uporablja enaka carinska obravnava v skladu s tem sporazumom, kot se uporablja za izdelke s poreklom s carinskega območja Unije na podlagi Protokola 2 k Aktu o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropski uniji. Združeno kraljestvo odobri za uvoz izdelkov iz tega sporazuma s poreklom iz Ceute in Melille enako carinsko obravnavo, kot se odobri izdelkom, uvoženim iz Unije in s poreklom iz nje.

3.   Pravila o poreklu in postopki glede porekla iz tega poglavja se smiselno uporabljajo za izdelke, izvožene iz Združenega kraljestva v Ceuto in Melillo, ter za izdelke, izvožene iz Ceute in Melille v Združeno kraljestvo.

4.   Ceuta in Melilla se obravnavata kot enotno ozemlje.

5.   Za uvoz in izvoz izdelkov med Unijo, Združenim kraljestvom ter Ceuto in Melillo se uporablja člen 40.

6.   Izvozniki glede na poreklo izdelka vnesejo v polje 3 besedila navedbe o poreklu „Združeno kraljestvo“ ali „Ceuta in Melilla“.

7.   Za uporabo in izvajanje tega člena v Ceuti in Melilli je odgovoren carinski organ Kraljevine Španije.

Člen 67

Prehodne določbe za izdelke na poti ali med skladiščenjem

Določbe tega sporazuma se lahko uporabljajo za izdelke, ki so skladni z določbami tega poglavja in ki so na datum začetka veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti iz pogodbenice izvoznice v pogodbenico uvoznico bodisi pod carinskim nadzorom v pogodbenici uvoznici brez plačila uvoznih dajatev in taks, če se v 12 mesecih od tega datuma pri carinskem organu pogodbenice uvoznice uveljavlja preferencialna tarifna obravnava iz člena 54.

Člen 68

Spremembe tega poglavja in njegovih prilog

Partnerski svet lahko spremeni to poglavje in njegove priloge.

PRILOGA 2

UVODNE OPOMBE K PRAVILOM O POREKLU ZA DOLOČEN IZDELEK

OPOMBA 1

Splošna načela

 

1.

V tej prilogi so določena splošna pravila za veljavne zahteve iz Priloge 3, kot so določene v točki (c) člena 39(1) tega sporazuma.
 

2.

V tej prilogi in Prilogi 3 so zahteve glede porekla izdelka v skladu s točko (c) člena 39(1) tega sporazuma sprememba tarifne uvrstitve, postopek izdelave, največja vrednost ali teža materialov brez porekla ali katera koli druga zahteva iz te priloge in Priloge 3.
 

3.

Sklicevanje na težo v pravilu o poreklu za določen izdelek pomeni neto težo, ki je teža materiala ali izdelka in ne vključuje teže kakršne koli embalaže.
 

4.

Ta priloga in Priloga 3 temeljita na harmoniziranem sistemu, kakor je bil spremenjen 1. januarja 2017.

OPOMBA 2

Struktura seznama pravil o poreklu za določen izdelek

 

1.

Opombe k oddelkom ali poglavjem se, kjer je primerno, berejo v povezavi s pravili o poreklu za določen izdelek, ki se uporabljajo za ustrezni oddelek, poglavje, tarifno številko ali tarifno podštevilko.
 

2.

Vsako pravilo o poreklu za določen izdelek iz stolpca 2 Priloge 3 se uporablja za ustrezen izdelek iz stolpca 1 Priloge 3.
 

3.

Če za izdelek veljajo alternativna pravila o poreklu za določen izdelek, je izdelek izdelek s poreklom iz pogodbenice, če izpolnjuje eno od alternativnih pravil.
 

4.

Če za izdelek velja pravilo o poreklu za določen izdelek, ki vključuje več zahtev, je izdelek izdelek s poreklom iz pogodbenice le, če izpolnjuje vse te zahteve.
 

5.

V tej prilogi in Prilogi 3 se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„oddelek“ pomeni oddelek harmoniziranega sistema;

(b)

„poglavje“ pomeni prvi dve številki tarifne uvrstitve v harmonizirani sistem;

(c)

„tarifna številka“ pomeni prve štiri številke tarifne uvrstitve v harmonizirani sistem in

(d)

„tarifna podštevilka“ pomeni prvih šest številk tarifne uvrstitve v harmonizirani sistem.

 

6.

V pravilih o poreklu za določen izdelek se uporabljajo naslednje kratice:

„SP“ pomeni izdelavo iz materialov brez porekla iz katerega koli poglavja, razen iz poglavja izdelka; to pomeni, da se mora kateri koli material brez porekla, ki se uporablja pri izdelavi izdelka, uvrstiti v drugo poglavje (2-mestna raven harmoniziranega sistema), kot je poglavje izdelka (tj. sprememba poglavja).

„STŠ“ pomeni izdelavo iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka; to pomeni, da se mora kateri koli material brez porekla, ki se uporablja pri izdelavi izdelka, uvrstiti v drugo tarifno številko (4-mestna raven harmoniziranega sistema), kot je tarifna številka izdelka (tj. sprememba tarifne številke).

„STPŠ“ pomeni izdelavo iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne podštevilke, razen iz tarifne podštevilke izdelka; to pomeni, da se mora kateri koli material brez porekla, ki se uporablja pri izdelavi izdelka, uvrstiti v drugo tarifno podštevilko (6-mestna raven harmoniziranega sistema), kot je tarifna podštevilka izdelka (tj. sprememba tarifne podštevilke).

OPOMBA 3

Uporaba pravil o poreklu za določen izdelek

 

1.

Člen 39 tega sporazuma o izdelkih, ki so pridobili status izdelka s poreklom in se uporabljajo pri izdelavi drugih izdelkov, se uporablja ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen v isti tovarni v pogodbenici, v kateri se izdelki uporabljajo.
 

2.

Če pravilo o poreklu za določen izdelek izrecno izkjljučuje določen material brez porekla ali določa, da vrednost oziroma teža določenega materiala brez porekla ne sme presegati določenega praga, se ti pogoji ne uporabljajo za materiale brez porekla, uvrščene drugje v harmoniziranem sistemu.

Primer 1: Ko pravilo za buldožerje (tarifna podštevilka 8429 11) zahteva: „STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifne številke 8431“, uporaba materialov brez porekla, uvrščenih drugje kot v 8429 in 8431– kot so vijaki (tarifna številka 7318), izolirane žice in električni vodniki (tarifna številka HS 8544) ter razna elektronika (poglavje 85) – ni omejena.

Primer 2: Ko pravilo za tarifno številko 3505 (dekstrini in drugi modificirani škrobi; lepila na osnovi škrobov itd.) zahteva: „STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifne številke 1108“, uporaba materialov brez porekla, uvrščenih drugje kot v 1108 (škrob, inulin), kot so materiali iz poglavja 10 (žita), ni omejena.

 

3.

Če pravilo o poreklu za določen izdelek določa, da je izdelek izdelan iz določenega materiala, to ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo izpolniti tega pravila.

OPOMBA 4

Izračun največje vrednosti materialov brez porekla

V pravilih o poreklu za določen izdelek se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„carinska vrednost“ pomeni vrednost, kot je določena v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VII GATT 1994;

(b)

„cena EXW“ ali „cena franko tovarna“ pomeni:

(i)

ceno, ki je plačana ali jo je treba plačati za izdelek proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov in vse druge stroške, nastale pri izdelavi izdelka, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo ob izvozu pridobljenega izdelka, ali

(ii)

če cena ni plačana ali je ni treba plačati ali če v dejanski plačani ceni niso upoštevani vsi stroški, povezani z izdelavo izdelka, ki dejansko nastanejo pri izdelavi izdelka, vrednost vseh uporabljenih materialov in vseh drugih stroškov, nastalih pri izdelavi izdelka v pogodbenici izvoznici:

(A)

vključno s stroški prodaje, splošnimi in administrativnimi stroški ter dobičkom, ki ga je mogoče utemeljeno pripisati izdelku, ter

(B)

brez stroškov prevoza in zavarovanja ter vseh drugih stroškov, nastalih pri prevozu izdelka, in vseh notranjih dajatev pogodbenice izvoznice, ki se ali se lahko povrnejo ob izvozu pridobljenega izdelka;

(iii)

za namene točke (i), kadar je bila zadnja izdelava oddana proizvajalcu podizvajalcu, se izraz „proizvajalec“ v točki (i) nanaša na osebo, ki je podizvajalca zaposlila.

(c)

„MaxMBP“ pomeni največjo vrednost materialov brez porekla, izraženo v odstotkih in izračunano po naslednji formuli:

Image 4

(d)

„VMBP“ pomeni vrednost materialov brez porekla, uporabljenih pri izdelavi izdelka, ki ustreza njegovi carinski vrednosti ob uvozu, vključno s stroški prevoza, zavarovanja, če je primerno, in pakiranja ter vsemi drugimi stroški, nastalimi pri prevozu materialov v pristanišče uvoza v pogodbenici, v kateri se nahaja proizvajalec izdelka. Kadar vrednost materialov brez porekla ni znana in je ni mogoče ugotoviti, se uporablja prva preverljiva cena, plačana za materiale brez porekla v Uniji ali Združenem kraljestvu; vrednost materialov brez porekla, se za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelka, lahko izračuna na podlagi formule tehtane povprečne vrednosti ali druge metode vrednotenja zalog v skladu z računovodskimi načeli, ki so splošno sprejeta v pogodbenici.

OPOMBA 5

Opredelitev postopkov iz oddelkov V do VII Priloge 3

V pravilih o poreklu za določen izdelek se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„biotehnološki postopek“ pomeni:

(i)

biološko ali biotehnološko gojenje kultur (vključno s celično kulturo), hibridizacijo ali gensko spreminjanje mikroorganizmov (bakterij, virusov (vključno s fagi) itd.) ali človeških, živalskih ali rastlinskih celic, ter

(ii)

gojenje, izolacijo ali čiščenje celičnih ali medceličnih struktur (kot so izolirani geni, genski fragmenti in plazmidi) ali fermentacijo;

(b)

„sprememba velikosti delcev“ pomeni namerno in nadzorovano spreminjanje velikosti delcev izdelka, ki ne nastane zgolj s stiskanjem ali iztiskanjem in katere rezultat je izdelek z določeno velikostjo delcev, določeno porazdelitvijo velikosti delcev ali določeno površino, kar je pomembno za namene nastalega izdelka, ter s fizikalnimi ali kemijskimi lastnostmi, ki se razlikujejo od fizikalnih ali kemijskih lastnosti vhodnih materialov;

(c)

„kemijska reakcija“ pomeni postopek (vključno z biokemično obdelavo), v katerem nastane molekula z novo strukturo, in sicer z razbitjem obstoječih in tvorjenjem novih medmolekulskih vezi ali spremembo prostorske razporeditve atomov v molekuli, razen naslednjih postopkov, ki se za namene te opredelitve ne štejejo za kemijske reakcije:

(i)

raztapljanje v vodi ali drugih topilih;

(ii)

izločanje topil, vključno z vodo kot topilom, ali

(iii)

dodajanje ali izločanje kristalne vode;

(d)

„destilacija“ pomeni:

(i)

atmosfersko destilacijo: postopek ločevanja, pri katerem se nafta v destilacijskem stolpu pretvarja v frakcije glede na vrelišče, para pa se nato kondenzira v različne utekočinjene frakcije; med izdelke, pridobljene z destilacijo nafte, lahko spadajo utekočinjeni naftni plin, primarni bencin, bencin, kerozin, dizelsko ali kurilno olje, lahka plinska olja in mazalno olje, ter

(ii)

vakuumsko destilacijo: destilacijo pri tlaku, ki je nižji od atmosferskega, vendar ne tako nizek, da bi bila destilacija razvrščena kot molekularna destilacija; vakuumska destilacija se uporablja za destiliranje materialov z visokim vreliščem in toplotno občutljivih materialov, kot so težki destilati nafte, za proizvodnjo lahkih do težkih vakuumskih plinskih olj in ostanka pri destilaciji;

(e)

„ločevanje izomerov“ pomeni izolacijo ali ločevanje izomerov iz mešanice izomerov;

(f)

„mešanje in združevanje“ pomeni namerno in sorazmerno nadzorovano mešanje ali združevanje (vključno z razprševanjem) materialov, razen dodajanja razredčil, zgolj zaradi skladnosti s predhodno določenimi specifikacijami, katerega rezultat je izdelava izdelka s fizikalnimi ali kemijskimi lastnostmi, ki so pomembne za namene ali uporabe izdelka ter so drugačne kot pri vhodnih materialih;

(g)

„izdelava standardnih materialov“ (vključno s standardnimi raztopinami) pomeni izdelavo pripravkov, primernih za analizo, umerjanje ali referenco, z natančnimi stopnjami čistoče ali razmerji, ki jih potrdi proizvajalec, ter

(h)

„prečiščevanje“ pomeni postopek, s katerim se izloči vsaj 80 % vsebnosti obstoječih nečistoč ali s katerim se zmanjšajo ali izločijo nečistoče, rezultat pa je blago, primerno za eno ali več naslednjih uporab:

(i)

farmacevtske, zdravstvene, kozmetične, veterinarske ali prehranske snovi;

(ii)

kemični izdelki in reagenti za analitske, diagnostične ali laboratorijske uporabe;

(iii)

elementi in sestavni deli za uporabo v mikroelektroniki;

(iv)

specializirane optične uporabe;

(v)

biotehnična uporaba, npr. pri gojenju celic, genski tehnologiji ali kot katalizator;

(vi)

prenašalci, ki se uporabljajo v postopku ločevanja, ali

(vii)

uporaba na jedrskem področju.

OPOMBA 6

Opredelitev pojmov, uporabljenih v oddelku XI Priloge 3

V pravilih o poreklu za določen izdelek se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„umetna in sintetična rezana vlakna“ pomenijo pramene iz sintetičnih ali umetnih filamentov, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507;

(b)

„naravna vlakna“ pomenijo vlakna, ki niso sintetična ali umetna, katerih uporaba je omejena na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, če ni drugače določeno, vključujejo vlakna, ki so mikana, česana ali drugače obdelana, toda ne spredena; „naravna vlakna“ vključujejo konjsko žimo iz tarifne številke 0511, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, volnena vlakna in fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 ter druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305;

(c)

„tiskanje“ pomeni tehniko, pri kateri se tekstilnemu substratu z uporabo sit, valjev ali digitalnih ali prenosnih tehnik trajno doda objektivno ocenjena funkcija, kot je barva, vzorec ali tehnična učinkovitost, ter

(d)

„tiskanje (kot samostojen postopek)“ pomeni tehniko, pri kateri se tekstilnemu substratu z uporabo sit, valjev ali digitalnih ali prenosnih tehnik trajno doda objektivno ocenjena funkcija, kot je barva, vzorec ali tehnična učinkovitost, skupaj z vsaj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so čiščenje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, svetljenje, kalandiranje, obdelava za obstojnost proti krčenju, trajna dodelava, dekatiranje, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov, striženje, smojenje, uporaba zračnega bobna, raztezanje, valjanje, parjenje in krčenje ter mokro dekatiranje), če vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega 50 % cene izdelka EXW.

OPOMBA 7

Odstopanja, ki se uporabljajo za izdelke, ki vsebujejo dva ali več osnovnih tekstilnih materialov

 

1.

V tej opombi so osnovni tekstilni materiali naslednji:

(a)

svila;

(b)

volna;

(c)

groba živalska dlaka;

(d)

fina živalska dlaka;

(e)

konjska žima;

(f)

bombaž;

(g)

materiali za izdelavo papirja in papir;

(h)

lan;

(i)

prava konoplja;

(j)

juta in druga tekstilna vlakna iz ličja;

(k)

sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agave;

(l)

kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna;

(m)

sintetični filamenti;

(n)

umetni filamenti;

(o)

prevodni filamenti;

(p)

sintetična rezana vlakna iz polipropilena;

(q)

sintetična rezana vlakna iz poliestra;

(r)

sintetična rezana vlakna iz poliamida;

(s)

sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila;

(t)

sintetična rezana vlakna iz poliimida;

(u)

sintetična rezana vlakna iz politetrafluoroetilena;

(v)

sintetična rezana vlakna iz poli (fenilen sulfida);

(w)

sintetična rezana vlakna iz poli (vinil klorida);

(x)

druga sintetična rezana vlakna;

(y)

umetna rezana vlakna iz viskoze;

(z)

druga umetna rezana vlakna;

(aa)

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne;

(bb)

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne;

(cc)

izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vsebujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne, širine največ 5 mm, pri čemer je jedro vstavljeno med dva plastična sloja s prozornim ali barvnim lepilom;

(dd)

drugi izdelki iz tarifne številke 5605;

(ee)

steklena vlakna in

(ff)

kovinska vlakna.

 

2.

Sklic na to opombo v Prilogi 3 pomeni, da se zahteve iz stolpca 2 ne uporabljajo kot dovoljeno odstopanje za osnovne tekstilne materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelka, če:

(a)

izdelek vsebuje dva ali več osnovnih tekstilnih materialov in

(b)

skupna teža osnovnih tekstilnih materialov brez porekla ne presega 10 % skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov.

Primer: za volneno tkanino iz tarifne številke 5112, ki vsebuje volneno prejo iz tarifne številke 5107, sintetično prejo iz rezanih vlaken iz tarifne številke 5509 in materiale, ki niso osnovni tekstilni materiali, se lahko uporablja volnena preja brez porekla, ki ne izpolnjuje zahteve iz Priloge 3, ali sintetična preja brez porekla, ki ne izpolnjuje zahteve iz Priloge 3, ali kombinacija obeh, če njuna skupna teža ne presega 10 % teže vseh osnovnih tekstilnih materialov.

 

3.

Ne glede na točko (b) odstavka 2 je za izdelke, ki vsebujejo „prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, ovito ali ne,“ največje dovoljeno odstopanje 20 %. Vendar delež ostalih osnovnih tekstilnih materialov brez porekla ne sme presegati 10 %.
 

4.

Ne glede na točko (b) odstavka 2 je za izdelke, ki vsebujejo „trak z jedrom iz aluminijaste folije ali plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne, širine največ 5 mm, pri čemer je jedro vstavljeno med dva plastična sloja s prozornim ali barvnim lepilom;“ največje dovoljeno odstopanje 30 %. Vendar delež ostalih osnovnih tekstilnih materialov brez porekla ne sme presegati 10 %.

OPOMBA 8

Druga dovoljena odstopanja, ki se uporabljajo za nekatere tekstilne izdelke

 

1.

Sklic na to opombo v Prilogi 3 pomeni, da se tekstilni materiali brez porekla (razen podlog in medvlog), ki ne izpolnjujejo zahtev iz stolpca 2 za gotov tekstilni izdelek, lahko uporabljajo, če so uvrščeni v drugo tarifno številko kot izdelek in če njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka EXW.
 

2.

Materiali brez porekla, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63, se lahko prosto uporabljajo pri proizvodnji tekstilnih izdelkov, ki se uvrščajo v poglavja 50 do 63, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.

Primer: Če zahteva iz Priloge 3 določa, da se za neki tekstilni izdelek (kot so hlače) uporabi preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov brez porekla (kot so gumbi), ker kovinski predmeti niso uvrščeni v poglavja 50 do 63. Iz istih razlogov to ne preprečuje uporabe zadrg brez porekla, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

 

3.

Če zahteva iz Priloge 3 določa največjo vrednost materialov brez porekla, se pri izračunu vrednosti materialov brez porekla upošteva vrednost materialov brez porekla, ki niso uvrščeni v poglavja 50 do 63.

OPOMBA 9

Kmetijski izdelki

Kmetijski izdelki, uvrščeni v oddelek II harmoniziranega sistema in tarifno številko 2401, ki se pridelujejo ali pobirajo na ozemlju pogodbenice, se obravnavajo kot izdelki s poreklom iz ozemlja navedene pogodbenice, tudi če so pridobljeni iz semen, čebulic, podlag, potaknjencev, cepičev, cepljenk, poganjkov, brstov ali drugih živih delov rastlin, uvoženih iz tretje države.


PRILOGA 3

PRAVILA O POREKLU ZA DOLOČEN IZDELEK

Stolpec 1

Uvrstitev v harmonizirani sistem (2017), vključno s poimenovanjem

Stolpec 2

Pravilo o poreklu za določen izdelek

ODDELEK I

ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

Poglavje 1

Žive živali

0101–0106

Vse živali iz poglavja 1 so v celoti pridobljene.

Poglavje 2

Meso in užitni klavnični proizvodi

0201–0210

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 1 in 2 v celoti pridobljeni.

Poglavje 3

Ribe in raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

0301–0308

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni.

Poglavje 4

Mlečni proizvodi; ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

0401–0410

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni; in

skupna teža materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 20 % teže izdelka.

Poglavje 5

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

0501–0511

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

ODDELEK II

RASTLINSKI PROIZVODI

Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

0601–0604

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 6 v celoti pridobljeni.

Poglavje 7

Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji

0701–0714

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 7 v celoti pridobljeni.

Poglavje 8

Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali melon

0801–0814

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 8 v celoti pridobljeni in

skupna teža materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 20 % teže izdelka.

Poglavje 9

Kava, pravi čaj, maté čaj in začimbe

0901–0910

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

Poglavje 10

Žita

1001–1008

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 10 v celoti pridobljeni.

Poglavje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten

1101–1109

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 10 in 11, tarifnih številk 0701, 0714, 2302 do 2303 ali tarifne podštevilke 0710 10 v celoti pridobljeni.

Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; različna zrna, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma

1201–1214

STŠ

Poglavje 13

Šelak; gume, smole in drugi rastlinski sokovi in ekstrakti

1301–1302

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke, pri kateri skupna teža materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 20 % teže izdelka.

Poglavje 14

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1401–1404

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

ODDELEK III

MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA

Poglavje 15

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in proizvodi njihove razgradnje; pripravljene užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora

1501–1504

STŠ

1505–1506

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

1507–1508

STPŠ

1509–1510

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni.

1511–1515

STPŠ

1516–1517

STŠ

1518–1519

STPŠ

1520

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

1521–1522

STPŠ

ODDELEK IV

PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI

Poglavje 16

Izdelki iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

1601 00–1604 18

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 1, 2, 3 in 16 v celoti pridobljeni (1).

1604 19

SP

1604 20

 

Pripravki iz surimija:

SP

Drugo:

izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 3 in 16 v celoti pridobljeni (2).

1604 31–1605 69

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 3 in 16 v celoti pridobljeni.

Poglavje 17

Sladkorji in sladkorni proizvodi

1701

STŠ

1702

STŠ, če skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1101 do 1108, 1701 in 1703 ne presega 20 % teže izdelka.

1703

STŠ

1704

 

Bela čokolada:

STŠ, če:

(a)

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni in

(b)

(i)

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 40 % teže izdelka ali

(ii)

vrednost uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

Drugo:

STŠ, če:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni in

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 40 % teže izdelka.

Poglavje 18

Kakav in kakavovi proizvodi

1801–1805

STŠ

1806 10

STŠ, če:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni in

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 40 % teže izdelka.

1806 20–1806 90

STŠ, če:

(a)

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni in

(b)

(i)

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 40 % teže izdelka ali

(ii)

vrednost uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 19

Proizvodi iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski proizvodi

1901–1905

STŠ, če:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni,

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz poglavij 2, 3 in 16 ne presega 20 % teže izdelka,

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1006 in 1108 ne presega 20 % teže izdelka in

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 40 % teže izdelka.

Poglavje 20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin

2001

STŠ

2002–2003

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 7 v celoti pridobljeni.

2004–2009

STŠ, če skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 40 % teže izdelka.

Poglavje 21

Razna živila

2101–2102

STŠ, če:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni in

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 20 % teže izdelka.

2103 10

2103 20

2103 90

STŠ, lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica brez porekla.

2103 30

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

2104–2106

STŠ, če:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni in

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 20 % teže izdelka.

Poglavje 22

Pijače, alkoholne tekočine in kis

2201–2206

STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifnih številk 2207 in 2208, če:

so vsi uporabljeni materiali iz tarifnih podštevilk 0806 10, 2009 61, 2009 69 v celoti pridobljeni,

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni in

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 20 % teže izdelka.

2207

STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifne številke 2208, če so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 10 ter tarifnih podštevilk 0806 10, 2009 61 in 2009 69 v celoti pridobljeni.

2208–2209

STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifnih številk 2207 in 2208, če so vsi uporabljeni materiali iz tarifnih podštevilk 0806 10, 2009 61 in 2009 69 v celoti pridobljeni.

Poglavje 23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali

2301

STŠ

2302 10–2303 10

STŠ, če skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz poglavja 10 ne presega 20 % teže izdelka.

2303 20–2308 00

STŠ

2309

STŠ, če:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 4 v celoti pridobljeni,

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1001 do 1004, 1007 do 1008, poglavja 11 ter tarifnih številk 2302 in 2303 ne presega 20 % teže izdelka in

skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifnih številk 1701 in 1702 ne presega 20 % teže izdelka.

Poglavje 24

Tobak in izdelani tobačni nadomestki

2401

Izdelava, pri kateri so vsi materiali iz tarifne številke 2401 v celoti pridobljeni.

2402 10

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke, če skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifne številke 2401 ne presega 30 % teže uporabljenih materialov iz poglavja 24.

2402 20

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tobaka za kajenje iz tarifne podštevilke 2403 19, pri kateri je vsaj 10 mas. % vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2401 v celoti pridobljenih.

2402 90

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke, če skupna teža uporabljenih materialov brez porekla iz tarifne številke 2401 ne presega 30 % teže uporabljenih materialov iz poglavja 24.

2403

STŠ, pri kateri je vsaj 10 mas. % vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2401 v celoti pridobljenih.

ODDELEK V

MINERALNI PROIZVODI

Opomba k oddelku: Za opredelitve horizontalnih pravil za obdelavo v tem oddelku glej opombo 5 v Prilogi 2.

Poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; mavčni materiali, apno in cement

2501–2530

STŠ

ali

MaxMBP 70 % (EXW).

Poglavje 26

Rude, žlindre in pepeli

2601–2621

STŠ

Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski

2701–2709

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

2710

STŠ, razen biodizla brez porekla iz tarifne podštevilke 3824 99 ali 3826 00,

ali

izvedeta se destilacija ali kemijska reakcija, če je uporabljeni biodizel (vključno z rastlinskim oljem, obdelanim z vodikom) iz tarifne številke 2710 ter tarifnih podštevilk 3824 99 in 3826 00 pridobljen z esterifikacijo, transesterifikacijo ali obdelavo z vodikom.

2711–2715

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

ODDELEK VI

PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ

Opomba k oddelku: Za opredelitve horizontalnih pravil za obdelavo v tem oddelku glej opombo 5 v Prilogi 2.

Poglavje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin, radioaktivnih elementov ali izotopov

2801–2853

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 29

Organski kemijski proizvodi

2901 10–2905 42

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

2905 43–2905 44

STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifne številke 1702 in tarifne podštevilke 3824 60.

2905 45

STPŠ, materiali brez porekla iz tarifne podštevilke izdelka pa se lahko uporabljajo, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka EXW,

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

2905 49–2942

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 30

Farmacevtski izdelki

3001–3006

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 31

Gnojila

3101–3104

STŠ, materiali brez porekla iz tarifne številke izdelka pa se lahko uporabljajo, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka EXW,

ali

MaxMBP 40 % (EXW).

3105

 

Natrijev nitrat

kalcijev cianamid

kalijev sulfat

magnezijev kalijev sulfat

STŠ, materiali brez porekla iz tarifne številke izdelka pa se lahko uporabljajo, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka EXW,

ali

MaxMBP 40 % (EXW).

– druga

STŠ, materiali brez porekla iz tarifne številke izdelka pa se lahko uporabljajo, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka EXW in pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega 50 % cene izdelka EXW,

ali

MaxMBP 40 % (EXW).

Poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barvila, pigmenti in druge barvilne snovi; barve in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila

3201–3215

STPŠ;

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki

3301

STPŠ;

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3302 10

STŠ, materiali brez porekla iz tarifne številke 3302 10 pa se lahko uporabljajo, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka EXW.

3302 90

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3303

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

3304–3307

STPŠ;

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi mavca

3401–3407

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi

3501–3504

STŠ, razen materialov brez porekla iz poglavja 4.

3505

STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifne številke 1108.

3506–3507

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; vnetljivi preparati

3601–3606

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene

3701–3707

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 38

Razni kemijski proizvodi

3801–3808

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3809 10

STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifnih številk 1108 in 3505.

3809 91–3822 00

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3823

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

3824 10–3824 50

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3824 60

STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifnih podštevilk 2905 43 in 2905 44.

3824 71–3825 90

STPŠ;

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3826

Izdelava, pri kateri je biodizel pridobljen s transesterifikacijo, esterifikacijo ali hidrotretiranjem.

ODDELEK VII

PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS; KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME

Opomba k oddelku: Za opredelitve horizontalnih pravil za obdelavo v tem oddelku glej opombo 5 v Prilogi 2.

Poglavje 39

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas

3901–3915

STPŠ,

izvedejo se kemijska reakcija, prečiščevanje, mešanje in združevanje, izdelava standardnih materialov, sprememba velikosti delcev, ločevanje izomerov ali biotehnološki postopek

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3916–3919

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3920

STPŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3921–3922

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3923 10–3923 50

STPŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3923 90–3925 90

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

3926

STPŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

4001–4011

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

4012 11–4012 19

STPŠ

ali

protektiranje rabljenih pnevmatik.

4012 20–4017 00

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

ODDELEK VIII

SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE, USNJE, KRZNA IN KRZNENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV (RAZEN IZ SVILOPREJKINE NITI)

Poglavje 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

4101–4104 19

STŠ

4104 41–4104 49

STPŠ, razen materialov brez porekla iz tarifnih podštevilk 4104 41 in 4104 49.

4105 10

STŠ

4105 30

STPŠ

4106 21

STŠ

4106 22

STPŠ

4106 31

STŠ

4106 32–4106 40

STPŠ

4106 91

STŠ

4106 92

STPŠ

4107–4113

STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifnih podštevilk 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 in 4106 92. Materiali brez porekla iz tarifnih podštevilk 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 ali 4106 92 se lahko uporabijo, če so prej ponovno strojeni.

4114 10

STŠ

4114 20

STŠ, razen materialov brez porekla iz tarifnih podštevilk 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32, 4106 92 in 4107. Materiali brez porekla iz tarifnih podštevilk 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32, 4106 92 in tarifne številke 4107 se lahko uporabijo, če so prej ponovno strojeni.

4115

STŠ

Poglavje 42

Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz svilenega katguta)

4201–4206

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki

4301 10–4302 20

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

4302 30

STPŠ

4303–4304

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

ODDELEK IX

LES IN LESNI IZDELKI; OGLJE; PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI; IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI

Poglavje 44

Les in lesni izdelki; lesno oglje

4401–4421

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 45

Pluta in plutasti izdelki

4501–4504

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 46

Izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

4601–4602

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

ODDELEK X

CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI); PAPIR IN KARTON, PAPIRNI IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI

Poglavje 47

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papir in karton za recikliranje (odpadki in ostanki)

4701–4707

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 48

Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

4801–4823

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 49

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi proizvodi grafične

industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti

4901–4911

STŠ

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

ODDELEK XI

TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI

Opomba k oddelku: Za opredelitve pojmov glede dovoljenih odstopanj, ki se uporabljajo za nekatere izdelke iz tekstilnih materialov glej opombe 6, 7 in 8 v Prilogi 2.

Poglavje 50

Svila

5001–5002

STŠ

5003

 

Mikani ali česani:

mikanje ali česanje svilenih odpadkov.

Drugo:

STŠ

5004–5005

Predenje naravnih vlaken,

ekstrudiranje brezkončnih sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s predenjem,

ekstrudiranje brezkončnih sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s sukanjem

ali

sukanje v povezavi s katerim koli mehanskim postopkom.

5006

 

Svilena preja in preja, spredena iz svilenih odpadkov:

Predenje naravnih vlaken,

ekstrudiranje brezkončnih sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s predenjem,

ekstrudiranje brezkončnih sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s sukanjem

ali

sukanje v povezavi s katerim koli mehanskim postopkom.

Svileni katgut

STŠ

5007

Predenje naravnih ali sintetičnih ali umetnih rezanih vlaken v povezavi s tkanjem,

ekstrudiranje preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s tkanjem,

sukanje ali kateri koli mehanski postopek v povezavi s tkanjem,

tkanje v povezavi z barvanjem,

barvanje preje v povezavi s tkanjem,

tkanje v povezavi s tiskanjem

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

Poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja ali tkanine iz konjske žime

5101–5105

STŠ

5106–5110

Predenje naravnih vlaken;

ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem;

ali

sukanje v povezavi s katerim koli mehanskim postopkom.

5111–5113

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem;

ekstrudiranje preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s tkanjem,

tkanje v kombinaciji z barvanjem;

barvanje preje v povezavi s tkanjem,

tkanje v povezavi s tiskanjem

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

Poglavje 52

Bombaž

5201–5203

STŠ

5204–5207

Predenje naravnih vlaken;

ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem;

ali

sukanje v povezavi s katerim koli mehanskim postopkom.

5208–5212

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem;

ekstrudiranje preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s tkanjem,

sukanje ali kateri koli mehanski postopek v povezavi s tkanjem,

tkanje v kombinaciji z barvanjem ali premazanjem ali laminiranjem;

barvanje preje v kombinaciji s tkanjem;

tkanje v povezavi s tiskanjem

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

Poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje

5301–5305

STŠ

5306–5308

Predenje naravnih vlaken;

ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem;

ali

sukanje v povezavi s katerim koli mehanskim postopkom.

5309–5311

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem;

ekstrudiranje preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s tkanjem,

tkanje v kombinaciji z barvanjem ali premazanjem ali laminiranjem;

barvanje preje v kombinaciji s tkanjem;

tkanje v povezavi s tiskanjem

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

Poglavje 54

Sintetični ali umetni filamenti; trakovi in podobno iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih materialov

5401–5406

Predenje naravnih vlaken;

ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem;

ali

sukanje v povezavi s katerim koli mehanskim postopkom.

5407–5408

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem;

ekstrudiranje preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s tkanjem,

barvanje preje v kombinaciji s tkanjem;

tkanje v kombinaciji z barvanjem ali premazanjem ali laminiranjem;

sukanje ali kateri koli mehanski postopek v kombinaciji s tkanjem;

tkanje v kombinaciji s tiskanjem;

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

Poglavje 55

Umetna ali sintetična rezana vlakna

5501–5507

Ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken

5508–5511

Predenje naravnih vlaken;

ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem;

ali

sukanje v povezavi s katerim koli mehanskim postopkom.

5512–5516

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem;

ekstrudiranje preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s tkanjem,

sukanje ali kateri koli mehanski postopek v povezavi s tkanjem,

tkanje v kombinaciji z barvanjem ali premazanjem ali laminiranjem;

barvanje preje v kombinaciji s tkanjem;

tkanje v povezavi s tiskanjem

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

Poglavje 56

Vata, klobučevina in netkan tekstil; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi

5601

Predenje ali vezava naravnih vlaken;

ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem ali vezavo;

kosmičenje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

ali

premazanje, kosmičenje, laminiranje ali metaliziranje v kombinaciji z najmanj dvema drugima glavnima postopkoma priprave ali zaključnima postopkoma (kot so kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, termostabiliziranje in trajna zaključna obdelava), če vrednost uporabljenih materialov brez porekla ne presega 50 % cene izdelka EXW.

5602

 

Iglana klobučevina:

Ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji z oblikovanjem tkanine, lahko pa se uporabijo:

filamenti iz polipropilena brez porekla iz tarifne številke 5402;

vlakna iz polipropilena brez porekla iz tarifne številke 5503 ali 5506; ali

pramen filamentov iz polipropilena brez porekla iz tarifne številke 5501;

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna manjša od 9 deciteksov, če njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka EXW;

ali

zgolj oblikovanje netkanega tekstila v primeru klobučevine, izdelane iz naravnih vlaken.

Drugo:

Ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji z oblikovanjem tekstila;

ali

zgolj oblikovanje netkanega tekstila v primeru druge klobučevine, izdelane iz naravnih vlaken.

5603 11–5603 14

Izdelava iz:

smerno ali naključno usmerjenih filamentov; ali

snovi ali polimerov naravnega ali umetnega ali sintetičnega izvora;

v obeh primerih sledi vezava v netkan tekstil.

5603 91–5603 94

Izdelava iz:

smerno ali naključno usmerjenih rezanih vlaken; ali

rezane preje naravnega ali umetnega ali sintetičnega izvora;

v obeh primerih sledi vezava v netkan tekstil.

5604 10

Izdelava iz gumijastih niti ali vrvi, ki niso prekrite s tekstilom.

5604 90

Predenje naravnih vlaken;

ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem;

ali

sukanje v povezavi s katerim koli mehanskim postopkom.

5605

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken;

ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem;

ali

sukanje v povezavi s katerim koli mehanskim postopkom.

5606

Ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem;

sukanje v kombinaciji z ovijanjem;

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken;

ali

kosmičenje v kombinaciji z barvanjem.

5607–5609

Predenje naravnih vlaken;

ali

ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem.

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

Opomba k poglavju: za izdelke iz tega poglavja se za podlago lahko uporablja tkanina iz jute brez porekla.

5701–5705

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem ali taftanjem;

ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov v kombinaciji s tkanjem ali taftanjem;

izdelava iz preje iz kokosovih vlaken ali sisalovih vlaken ali jutinih vlaken ali iz klasične prstanske viskozne preje;

taftanje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

taftanje ali tkanje iz umetnih ali sintetičnih filamentov v kombinaciji s premazanjem ali laminiranjem;

kosmičenje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

ali

Ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinacijii s tehnikami brez tkanja, vključno z vtiskovanjem z iglo.

Poglavje 58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine

5801–5804

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem ali taftanjem;

ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov v kombinaciji s tkanjem ali taftanjem;

tkanje v kombinaciji z barvanjem ali kosmičenjem ali premazanjem ali laminiranjem ali metaliziranjem;

taftanje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

kosmičenje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

barvanje preje v kombinaciji s tkanjem;

tkanje v povezavi s tiskanjem

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

5805

STŠ

5806–5809

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem ali taftanjem;

ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov v kombinaciji s tkanjem ali taftanjem;

tkanje v kombinaciji z barvanjem ali kosmičenjem ali premazanjem ali laminiranjem ali metaliziranjem;

taftanje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

kosmičenje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

barvanje preje v kombinaciji s tkanjem;

tkanje v povezavi s tiskanjem

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

5810

Vezenje, pri katerem vrednost uporabljenih materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke razen tarifne številke izdelka ne presega 50 % cene izdelka EXW.

5811

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem ali taftanjem;

ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov v kombinaciji s tkanjem ali taftanjem;

tkanje v kombinaciji z barvanjem ali kosmičenjem ali premazanjem ali laminiranjem ali metaliziranjem;

taftanje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

kosmičenje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

barvanje preje v kombinaciji s tkanjem;

tkanje v povezavi s tiskanjem

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

Poglavje 59

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni, prekriti ali laminirani; tekstilni izdelki, primerni za tehnične namene

5901

Tkanje v kombinaciji z barvanjem ali kosmičenjem ali premazanjem ali laminiranjem ali metaliziranjem;

ali

kosmičenje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem.

5902

 

Z vsebnostjo do vključno 90 mas. % tekstilnih materialov:

Tkanje.

Drugo:

Ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s tkanjem.

5903

Tkanje, pletenje ali kvačkanje v kombinaciji z impregnacijo, barvanjem, premazanjem, prevlečenjem, laminiranjem ali metaliziranjem;

tkanje v kombinaciji s tiskanjem; ali

tiskanje (kot samostojni postopek).

5904

Kalandiranje v kombinaciji z barvanjem, premazanjem, laminiranjem ali metaliziranjem. Kot podloga se lahko uporablja tkanina iz jute brez porekla;

ali

tkanje v povezavi z barvanjem ali premazanjem, laminiranjem ali metalizacijo. Kot podloga se lahko uporablja tkanina iz jute brez porekla.

5905

 

Impregnirane, prevlečene, prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali:

Tkanje, pletenje ali oblikovanje netkanega materiala v kombinaciji z impregniranjem ali premazovanjem ali prevlečenjem ali laminiranjem ali metaliziranjem.

Drugo:

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem;

ekstrudiranje preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov v povezavi s tkanjem,

tkanje, pletenje ali oblikovanje netkanega tekstila v kombinaciji z barvanjem ali premazanjem ali laminiranjem;

tkanje v kombinaciji s tiskanjem;

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

5906

 

Pleteni ali kvačkani materiali:

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem;

ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov v kombinaciji s pletenjem ali kvačkanjem;

pletenje ali kvačkanje v kombinaciji z gumiranjem ali

gumiranje v kombinaciji z najmanj dvema drugima glavnima postopkoma priprave ali zaključnima postopkoma (kot so kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, termostabiliziranje in trajna zaključna obdelava), če vrednost uporabljenih materialov brez porekla ne presega 50 % cene izdelka EXW.

Druge tkanine iz sintetične filamentne preje, ki vsebuje več kot 90 mas. % tekstilnih materialov:

Ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s tkanjem.

Drugo:

Tkanje, pletenje ali oblikovanje netkanega tekstila v kombinaciji z barvanjem ali premazanjem ali gumiranjem;

barvanje preje v kombinaciji s tkanjem, pletenjem ali oblikovanjem netkanega tekstila;

ali

gumiranje v kombinaciji z najmanj dvema drugima glavnima postopkoma priprave ali zaključnima postopkoma (kot so kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, termostabiliziranje in trajna zaključna obdelava), če vrednost uporabljenih materialov brez porekla ne presega 50 % cene izdelka EXW.

5907

Tkanje ali pletenje ali oblikovanje netkanega materiala v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem ali premazanjem ali impregniranjem ali prevlečenjem;

kosmičenje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

ali

tiskanje (kot samostojen postopek).

5908

 

Žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirane:

Izdelava iz cevasto pletenih ali kvačkanih plinskih mrežic.

Drugo:

STŠ

5909–5911

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem;

ekstrudiranje umetnih ali sintetičnih vlaken v kombinaciji s predenjem;

tkanje v kombinaciji z barvanjem ali premazanjem ali laminiranjem;

ali

premazanje, kosmičenje, laminiranje ali metaliziranje v kombinaciji z najmanj dvema drugima glavnima postopkoma priprave ali zaključnima postopkoma (kot so kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, termostabiliziranje in trajna zaključna obdelava), če vrednost uporabljenih materialov brez porekla ne presega 50 % cene izdelka EXW.

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani materiali

6001–6006

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji pletenjem ali kvačkanjem;

ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov v kombinaciji s pletenjem ali kvačkanjem;

pletenje ali kvačkanje v kombinaciji z barvanjem ali kosmičenjem ali prevlečenjem ali laminiranjem ali tiskanjem;

kosmičenje v kombinaciji z barvanjem ali tiskanjem;

barvanje preje v kombinaciji s pletenjem ali kvačkanjem; ali

sukanje ali teksturiranje v kombinaciji s pletenjem ali kvačkanjem, če vrednost uporabljenih nesukanih ali neteksturiranih prej brez porekla ne presega 50 % cene izdelka EXW.

Poglavje 61

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani

6101–6117

 

Pridobljeni s šivanjem ali drugim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko:

Pletenje ali kvačkanje v kombinaciji s sestavo, vključno z razrezovanjem tkanine.

Drugo:

Predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem;

ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov v kombinaciji s pletenjem ali kvačkanjem; ali

pletenje in izdelava v enem postopku.

Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani

6201

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6202

 

Vezeni:

Zkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW.

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6203

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6204

 

Vezeni:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW.

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6205

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6206

 

Vezeni:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW.

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6207–6208

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6209

 

Vezeni:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW.

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6210

 

Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

premazanje ali laminiranje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine, če vrednost uporabljene nepremazane ali nelaminirane tkanine brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW.

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6211

 

Oblačila za ženske ali deklice, vezena:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW.

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6212

 

Pleteni ali kvačkani, dobljeni s šivanjem ali drugim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko:

Pletenje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6213–6214

 

Vezeni:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6215

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6216

 

Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

premazanje ali laminiranje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine, če vrednost uporabljene nepremazane ali nelaminirane tkanine brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW.

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

6217

 

Vezeni:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW;

ali

izdelava, vključno z razrezom tkanine po tiskanju (kot samostojen postopek).

Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

premazanje ali laminiranje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine, če vrednost uporabljene nepremazane ali nelaminirane tkanine brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW.

Medvloge za ovratnike in manšete, urezane:

STŠ, če vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW.

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine.

Poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe

6301–6304

 

Iz klobučevine, iz netkanega tekstila:

Oblikovanje netkanega tekstila v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine.

Drugo:

Vezeni:

Tkanje, pletenje ali kvačkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine;

ali

izdelava iz nevezenih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih), če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin brez porekla ne presega 40 % cene izdelka EXW.

Drugo:

Tkanje, pletenje ali kvačkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine.

6305

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken ali predenje naravnih ali umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken v kombinaciji s tkanjem ali pletenjem in izdelavo, vključno z razrezom tkanine.

6306

 

Iz netkanega tekstila:

Oblikovanje netkanega tekstila v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine.

Drugo:

Tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezom tkanine.

6307

MaxMBP 40 % (EXW).

6308

Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri; izdelki brez porekla pa so lahko del garniture, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture EXW.

6309–6310

STŠ

ODDELEK XII

OBUTEV, POKRIVALA, DEŽNIKI, SONČNIKI, SPREHAJALNE PALICE, PALICE-STOLČKI, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI DELI; PREPARIRANO PERJE IN IZDELKI IZ PERJA; UMETNO CVETJE; IZDELEK IZ ČLOVEŠKIH LAS

Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov

6401–6405

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke, razen spojenih gornjih delov brez porekla, pritrjenih na notranje podplate ali druge sestavne dele podplatov iz tarifne številke 6406.

6406

STŠ

Poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli

6501–6507

STŠ

Poglavje 66

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli

6601–6603

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja ali puha; umetno cvetje; izdelki iz človeških las

6701–6704

STŠ

ODDELEK XIII

IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI

Poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude ali podobnih materialov

6801–6815

STŠ;

ali

MaxMBP 70 % (EXW).

Poglavje 69

Keramični izdelki

6901–6914

STŠ

Poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki

7001–7009

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

7010

STŠ

7011

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

7013

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 7010.

7014–7020

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

ODDELEK XIV

NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI, DRAGI IN POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI

Poglavje 71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci

7101–7105

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

7106

 

Neobdelano:

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifnih številk 7106, 7108 in 7110;

elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin brez porekla iz tarifnih številk 7106, 7108 in 7110;

ali

zlitje ali legiranje plemenitih kovin brez porekla iz tarifnih številk 7106, 7108 in 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami ali prečiščevanje.

Polizdelki ali v obliki prahu:

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin brez porekla.

7107

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

7108

 

Neobdelano:

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifnih številk 7106, 7108 in 7110;

elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin brez porekla iz tarifnih številk 7106, 7108 in 7110;

ali

zlitje ali legiranje plemenitih kovin brez porekla iz tarifnih številk 7106, 7108 in 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami ali prečiščevanje.

Polizdelki ali v obliki prahu:

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin brez porekla.

7109

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

7110

 

Neobdelano:

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifnih številk 7106, 7108 in 7110;

elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin brez porekla iz tarifnih številk 7106, 7108 in 7110;

ali

zlitje ali legiranje plemenitih kovin brez porekla iz tarifnih številk 7106, 7108 in 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami ali prečiščevanje.

Polizdelki ali v obliki prahu:

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin brez porekla.

7111

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

7112–7118

STŠ

ODDELEK XV

NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN

Poglavje 72

Železo in jeklo

7201–7206

STŠ

7207

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 7206.

7208–7217

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifnih številk 7208 do 7217.

7218

STŠ

7219–7223

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifnih številk 7219 do 7223.

7224

STŠ

7225–7229

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifnih številk 7225 do 7229.

Poglavje 73

Izdelki iz železa in jekla

7301 10

SP, razen iz materialov brez porekla iz tarifnih številk 7208 do 7217.

7301 20

STŠ

7302

SP, razen iz materialov brez porekla iz tarifnih številk 7208 do 7217.

7303

STŠ

7304–7306

SP, razen iz materialov brez porekla iz tarifnih številk 7213 do 7217, 7221 do 7223 in 7225 do 7229.

7307

 

Pribor (fitingi) za cevi iz nerjavnega jekla:

STŠ, razen iz kovanih polizdelkov brez porekla; kovani polizdelki brez porekla pa se lahko uporabljajo, če njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka EXW.

Drugo:

STŠ

7308

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne podštevilke 7301 20.

7309 00–7315 19

STŠ

7315 20

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

7315 81–7326 90

STŠ

Poglavje 74

Baker in bakreni izdelki

7401–7402

STŠ

7403

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

7404–7407

STŠ

7408

STŠ in MaxMBP 50 % (EXW).

7409–7419

STŠ

Poglavje 75

Nikelj in nikljevi izdelki

7501

STŠ

7502

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

7503–7508

STŠ

Poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki

7601

STŠ in MaxMBP 50 % (EXW)

ali

toplotna ali elektrolitska obdelava iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijastih odpadkov in ostankov.

7602

STŠ

7603–7616

STŠ in MaxMBP 50 % (EXW) (3).

Poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki

7801 10

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

7801 91–7806 00

STŠ

Poglavje 79

Cink in cinkovi izdelki

7901–7907

STŠ

Poglavje 80

Kositer in kositrni izdelki

8001–8007

STŠ

Poglavje 81

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki

8101–8113

Izdelava iz materialov brez porekla iz katere koli tarifne številke.

Poglavje 82

Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin

8201 10–8205 70

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8205 90

STŠ, orodje brez porekla iz tarifne številke 8205 pa se lahko vključi v komplet, če njegova skupna vrednost ne presega 15 % cene kompleta EXW.

8206

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifnih številk 8202 do 8205; orodje brez porekla iz tarifnih številk 8202 do 8205 pa se lahko vključi v komplet, če njegova skupna vrednost ne presega 15 % cene kompleta EXW.

8207–8215

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 83

Razni izdelki iz navadnih kovin

8301–8311

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

ODDELEK XVI

STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNIŠKA OPREMA; NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN PRIBOR ZA TE PROIZVODE

Poglavje 84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli

8401–8406

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8407–8408

MaxMBP 50 % (EXW).

8409–8412

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8413 11–8415 10

STPŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8415 20

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8415 81–8415 90

STPŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8416–8420

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8421

STPŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8422–8424

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8425–8430

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 8431;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8431–8443

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8444–8447

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 8448;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8448–8455

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8456–8465

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 8466;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8466–8468

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8470–8472

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 8473;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8473–8478

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8479 10–8479 40

STPŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8479 50

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8479 60–8479 82

STPŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8479 89

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8479 90

STPŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8480

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8481

STPŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8482–8487

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

8501–8502

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 8503;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8503–8506

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8507

 

Akumulatorji, ki vsebujejo eno ali več baterijskih celic ali baterijskih modulov in vezje za njihovo medsebojno povezavo,

pogosto poimenovani „akumulatorski sklopi“, ki se uporabljajo kot primarni vir električne energije za pogon vozil iz tarifnih številk 8702, 8703 in 8704.

STŠ, razen iz aktivnih katodnih materialov brez porekla;

ali

MaxMBP 30 % (EXW) (4).

Baterijske celice, baterijski moduli in njihovi deli, namenjeni za vključitev v električni akumulator, ki se uporablja kot primarni vir električne energije za pogon vozil iz tarifnih številk 8702, 8703 in 8704

STŠ, razen iz aktivnih katodnih materialov brez porekla;

ali

MaxMBP 35 % (EXW) (5).

Drugo

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8508–8518

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8519–8521

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 8522;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8522–8523

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8525–8527

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 8529;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8528–8534

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8535–8537

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 8538;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8538 10–8541 90

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8542 31–8542 39

STŠ;

izvedena difuzija materialov brez porekla;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8542 90–8543 90

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8544–8548

MaxMBP 50 % (EXW).

ODDELEK XVII

VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA

Poglavje 86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (vključno elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst

8601–8609

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 8607;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 87

Vozila, razen železniških in tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

8701

MaxMBP 45 % (EXW).

8702–8704

 

Vozila z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in električnim motorjem kot pogonskima motorjema, ki jih je mogoče polniti z vklopom na zunanji vir električne energije („priključni hibrid“);

vozila samo z električnim pogonskim motorjem

MaxMBP 45 % (EXW) in akumulatorski sklopi iz tarifne številke 8507, ki se uporabljajo kot primarni vir električne energije za pogon vozil, morajo biti s poreklom (6).

Drugo

MaxMBP 45 % (EXW) (7).

8705–8707

MaxMBP 45 % (EXW).

8708–8711

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8712

MaxMBP 45 % (EXW).

8713–8716

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 88

Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli

8801–8805

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 89

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

8901–8908

SP;

ali

MaxMBP 40 % (EXW).

ODDELEK XVIII

OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR

Poglavje 90

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor

9001 10–9001 40

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

9001 50

STŠ;

površinska obdelava polobdelane leče v dokončno obdelano oftalmično lečo z optično korekcijo za vstavitev v okvir za očala;

prevleka leče glede na ustrezno obdelavo za izboljšanje vida in zagotovitev zaščite uporabnika;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

9001 90–9033 00

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 91

Ure in njihovi deli

9101–9114

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 92

Glasbila; njihovi deli in pribor

9201–9209

MaxMBP 50 % (EXW).

ODDELEK XIX

OROŽJE IN STRELIVO; NJIHOVI DELI IN PRIBOR

Poglavje 93

Orožje in strelivo; njihovi deli in pribor

9301-9307

MaxMBP 50 % (EXW).

ODDELEK XX

RAZNI IZDELKI

Poglavje 94

Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe

9401–9406

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor

9503–9508

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

Poglavje 96

Razni izdelki

9601–9604

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

9605

Vsak sestavni del ali izdelek v kompletu izpolnjuje pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v kompletu, če se lahko vključijo izdelki brez porekla, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene kompleta EXW.

9606–9608 40

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

9608 50

Vsak sestavni del ali izdelek v kompletu izpolnjuje pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v kompletu, če se lahko vključijo izdelki brez porekla, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene kompleta EXW.

9608 60–9620

STŠ;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

ODDELEK XXI

UMETNIŠKI IZDELKI, ZBIRKE IN STARINE

Poglavje 97

Umetniška dela, zbirke in starine

9701–9706

STŠ


(1)  Pripravljeni ali konzervirani tuni, črtasti tuni in palamide (Sarda spp.), celi ali v kosih (toda ne sesekljani), uvrščeni v tarifno podštevilko 1604 14, se lahko štejejo za izdelke s poreklom po alternativnih pravilih o poreklu za določen izdelek v okviru letnih kvot iz Priloge 4.

(2)  Pripravljeni ali konzervirani tuni, črtasti tuni in druge ribe iz rodu Euthynnus (toda ne celi ali v kosih), uvrščeni v tarifno podštevilko 1604 20, se lahko štejejo za izdelke s poreklom po alternativnih pravilih o poreklu za določen izdelek v okviru letnih kvot iz Priloge 4.

(3)  Nekateri izdelki iz aluminija se lahko štejejo za izdelke s poreklom po alternativnih pravilih o poreklu za določen izdelek v okviru letnih kvot iz Priloge 4.

(4)  Za obdobje od začetka veljavnosti tega sporazuma do 31. decembra 2026 se uporabljajo alternativna pravila o poreklu za določen izdelek, kot je določeno v Prilogi 5.

(5)  Za obdobje od začetka veljavnosti tega sporazuma do 31. decembra 2026 se uporabljajo alternativna pravila o poreklu za določen izdelek, kot je določeno v Prilogi 5.

(6)  Za obdobje od začetka veljavnosti tega sporazuma do 31. decembra 2026 se uporabljajo alternativna pravila o poreklu za določen izdelek, kot je določeno v Prilogi 5.

(7)  Za hibridna vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem in električnim motorjem kot pogonskima motorjema, razen tistih, ki jih je mogoče polniti z vklopom na zunanji vir električne energije, se za obdobje od začetka veljavnosti tega sporazuma do 31. decembra 2026 uporabljajo alternativna pravila o poreklu za določen izdelek, kot je določeno v Prilogi 5.


PRILOGA 4

KVOTE PO POREKLU IN ALTERNATIVNA PRAVILA PRAVILOM O POREKLU ZA DOLOČEN IZDELEK IZ PRILOGE 3

Splošne določbe

1.

Za izdelke, navedene v preglednicah spodaj, so ustrezna pravila o poreklu alternativna pravilom, določenim v Prilogi 3, in sicer v mejah veljavne letne kvote.

2.

Navedba o poreklu, sestavljena v skladu s to prilogo, vsebuje naslednjo navedbo: „Kvote po poreklu – izdelek s poreklom v skladu s Prilogo 4“.

3.

Vse količine iz te priloge v Uniji upravlja Evropska komisija, pri čemer sprejme administrativne ukrepe, ki so po njenem mnenju ustrezni za učinkovito upravljanje glede na zakonodajo, ki se uporablja v Uniji.

4.

Vse količine iz te priloge v Združenem kraljestvu upravlja njegov carinski organ, pri čemer sprejme vse administrativne ukrepe, ki so po njegovem mnenju ustrezni za učinkovito upravljanje glede na zakonodajo, ki se uporablja v Združenem kraljestvu.

5.

Pogodbenica uvoznica kvote po poreklu upravlja „po načelu kdor prej pride, prej melje“ in na podlagi uvoza izračuna količino izdelkov, uvoženih v okviru teh kvot po poreklu.

ODDELEK I

Dodelitev letne kvote za tuna v pločevinkah

Uvrstitev v harmonizirani sistem (2017)

Opis proizvoda

Alternativno pravilo za določen izdelek

Letna kvota za izvoz iz Unije v Združeno kraljestvo

(neto masa)

Letna kvota za izvoz iz Združenega kraljestva v Unijo

(neto masa)

1604 14

Pripravljeni ali konzervirani tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.), celi ali v kosih (toda ne sesekljani)

SP

3 000 ton

3 000 ton.

1604 20

Druge pripravljene in konzervirane ribe

 

Tuni, črtasti tuni in druge ribe iz rodu Euthynnus (toda ne celi ali v kosih)

SP

4 000 ton

4 000 ton

Druge ribe

ODDELEK 2

Dodelitev letne kvote za izdelke iz aluminija (1)

Tabela 1

Kvote, ki se uporabljajo od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2023

Uvrstitev v harmonizirani sistem (2017)

Opis proizvoda

Alternativno pravilo za določen izdelek

Letna kvota za izvoz iz Unije v Združeno kraljestvo

(neto masa)

Letna kvota za izvoz iz Združenega kraljestva v Unijo

(neto masa)

7603, 7604, 7606, 7608–7616

Izdelki iz aluminija in aluminijasti izdelki (toda ne aluminijasta žica in aluminijasta folija)

STŠ

95 000 ton

95 000 ton

7605

Aluminijasta žica

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 7604

7607

Aluminijasta folija

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 7606

 

Tabela 2

Kvote, ki se uporabljajo od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2026

Uvrstitev v harmonizirani sistem (2017)

Opis proizvoda

Alternativno pravilo za določen izdelek

Letna kvota za izvoz iz Unije v Združeno kraljestvo

(neto masa)

Letna kvota za izvoz iz Združenega kraljestva v Unijo

(neto masa)

7603, 7604, 7606, 7608–7616

Izdelki iz aluminija in aluminijasti izdelki (toda ne aluminijasta žica in aluminijasta folija)

STŠ

72 000 ton

72 000 ton

7605

Aluminijasta žica

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 7604

7607

Aluminijasta folija

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 7606

 

Tabela 3

Kvote, ki se uporabljajo od 1. januarja 2027

Uvrstitev v harmonizirani sistem (2017)

Opis proizvoda

Alternativno pravilo za določen izdelek

Letna kvota za izvoz iz Unije v Združeno kraljestvo

(neto masa)

Letna kvota za izvoz iz Združenega kraljestva v Unijo

(neto masa)

7604

Aluminijaste palice in profili

STŠ

57 500 ton

57 500 ton

7606

Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,2 mm

STŠ

7607

Aluminijasta folija

STŠ, razen iz materialov brez porekla iz tarifne številke 7606

Pregled kvot za izdelke iz aluminija v tabeli 3 oddelka 2

1.

Ne prej kot 5 let po začetku veljavnosti tega sporazuma in ne prej kot 5 let po zaključku katerega koli pregleda iz tega odstavka, Odbor za trgovinsko partnerstvo na zahtevo katere koli pogodbenice in ob pomoči Specializiranega trgovinskega odbora za carinsko sodelovanje in pravila o poreklu pregleda kvote za aluminij iz tabele 3 oddelka 2.

2.

Pregled iz odstavka 1 se opravi na podlagi razpoložljivih informacij o tržnih razmerah v obeh pogodbenicah ter informacij o njunem uvozu in izvozu zadevnih izdelkov.

3.

Na podlagi rezultata pregleda, opravljenega v skladu z odstavkom 1, lahko Partnerski svet sprejme sklep o povečanju ali ohranitvi količine, spremembi obsega ali porazdelitvi ali spremembi porazdelitve kvot za aluminij iz tabele 3 oddelka 2 med izdelki.


(1)  Količine, navedene v vsaki tabeli v oddelku 2, so celotne razpoložljive količine kvot (za izvoz iz Unije v Združeno kraljestvo oziroma za izvoz iz Združenega kraljestva v Unijo) za vse izdelke iz navedene tabele.


PRILOGA 5

PREHODNA PRAVILA ZA DOLOČEN IZDELEK ZA ELEKTRIČNE AKUMULATORJE IN ELEKTRIFICIRANA VOZILA

ODDELEK 1

Začasna pravila za določen izdelek, ki se uporabljajo od začetka veljavnosti tega sporazuma do 31. decembra 2026

Za izdelke iz stolpca 1 spodaj se pravilo za določen izdelek iz stolpca 2 uporablja za obdobje od začetka veljavnosti tega sporazuma do 31. decembra 2026.

Stolpec 1

Uvrstitev v harmonizirani sistem (2017), vključno s poimenovanjem

Stolpec 2

Pravilo o poreklu za določen izdelek, ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sporazuma do 31. decembra 2026

85.07

 

Akumulatorji, ki vsebujejo eno ali več baterijskih celic ali baterijskih modulov in vezja za njihovo medsebojno povezavo, pogosto imenovani „akumulatorski sklopi“, ki se uporabljajo kot primarni vir električne energije za pogon vozil iz tarifnih številk 87.02, 87.03 in 87.04

STPŠ;

sestavljanje akumulatorskih sklopov iz baterijskih celic ali baterijskih modulov brez porekla

ali

MaxMBP 70 % (EXW).

Baterijske celice, baterijski moduli in njihovi deli, namenjeni za vključitev v električni akumulator, ki se uporablja kot primarni vir električne energije za pogon vozil iz tarifnih številk 87.02, 87.03 in 87.04

STŠ

ali

MaxMBP 70 % (EXW).

8702–8704

 

Vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem in električnim motorjem kot pogonskima motorjema, ki jih je mogoče polniti z vklopom na zunanji vir električne energije („hibrid“);

vozila z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in električnim motorjem kot pogonskima motorjema, ki jih je mogoče polniti z vklopom na zunanji vir električne energije („priključni hibrid“);

vozila samo z električnim pogonskim motorjem

MaxMBP 60 % (EXW).

ODDELEK 2

Začasna pravila za določene izdelke, ki se uporabljajo od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2026

 

1.

Za izdelke iz stolpca 1 spodaj se pravilo za določene izdelke iz stolpca 2 uporablja za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2026.

Stolpec 1

Uvrstitev v harmonizirani sistem (2017), vključno s poimenovanjem

Stolpec 2

Pravilo o poreklu za določen izdelek, ki se uporablja od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2026

8507

 

Akumulatorji, ki vsebujejo eno ali več baterijskih celic ali baterijskih modulov in vezja za njihovo medsebojno povezavo, pogosto imenovani „akumulatorski sklopi“, ki se uporabljajo kot primarni vir električne energije za pogon vozil iz tarifnih številk 8702, 8703 in 8704

STŠ, razen iz aktivnih katodnih materialov brez porekla;

ali

MaxMBP 40 % (EXW).

Baterijske celice, baterijski moduli in njihovi deli, namenjeni za vključitev v električni akumulator, ki se uporablja kot primarni vir električne energije za pogon vozil iz tarifnih številk 8702, 8703 in 8704

STŠ, razen iz aktivnih katodnih materialov brez porekla;

ali

MaxMBP 50 % (EXW).

8702–8704

 

Vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem in električnim motorjem kot pogonskima motorjema, ki jih je mogoče polniti z vklopom na zunanji vir električne energije („hibrid“);

vozila z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in električnim motorjem kot pogonskima motorjema, ki jih je mogoče polniti z vklopom na zunanji vir električne energije („priključni hibrid“);

vozila samo z električnim pogonskim motorjem.

MaxMBP 55 % (EXW).

ODDELEK 3

Pregled pravil za določen izdelek za tarifno številko 85.07

 

1.

Ne prej kot 4 leta po začetku veljavnosti tega sporazuma Odbor za trgovinsko partnerstvo na zahtevo katere koli pogodbenice in ob pomoči Specializiranega trgovinskega odbora za carinsko sodelovanje in pravila o poreklu pregleda pravila za določen izdelek za tarifno številko 8507, ki se uporabljajo od 1. januarja 2027, iz Priloge 3.
 

2.

Pregled iz odstavka 1 se opravi na podlagi razpoložljivih informacij o trgih v pogodbenicah, kot so razpoložljivost zadostnih in primernih materialov s poreklom, ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem ter druge ustrezne informacije.
 

3.

Na podlagi rezultatov pregleda, opravljenega v skladu z odstavkom 1, lahko partnerski svet sprejme sklep o spremembi pravil za določen izdelek za tarifno številko 8 507, ki se uporabljajo od 1. januarja 2027, iz Priloge 3.

PRILOGA 6

IZJAVA DOBAVITELJA

1.   

Izjava dobavitelja mora imeti vsebino, določeno v tej prilogi.

2.   

Razen v primerih iz točke 3 dobavitelj sestavi izjavo dobavitelja za vsako pošiljko izdelkov v obliki, določeni v Dodatku 6-A , in je priložena k računu ali kateremu koli drugemu dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče idenitificirati.

3.   

Če dobavitelj določeni stranki redno dobavlja izdelke, za katere se pričakuje, da bo proizvodnja, opravljena v pogodbenici, nekaj časa ostala nespremenjena, lahko predloži eno samo izjavo dobavitelja, ki zajema nadaljnje pošiljke navedenih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: dolgoročna izjava dobavitelja). Dolgoročna izjava dobavitelja običajno velja največ dve leti od datuma, ko je bila sestavljena. Carinski organi pogodbenice, v kateri je izjava sestavljena, lahko določijo pogoje, pod katerimi se lahko uporabljajo daljši roki. Dolgoročno izjavo dobavitelja sestavi dobavitelj v obliki iz Dodatka 6-B in zadevne izdelke opiše dovolj natančno, da jih je mogoče identificirati. Dobavitelj takoj obvesti stranko, če se dolgoročna izjava dobavitelja preneha uporabljati za dobavljene izdelke.

4.   

Dobavitelj, ki sestavi izjavo, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov pogodbenice, v kateri je izjava sestavljena, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da so informacije v navedeni izjavi točne.

Dodatek 6-A

IZJAVA DOBAVITELJA

Izjava dobavitelja, katere besedilo je navedeno spodaj, mora biti sestavljena v skladu z opombami. Opomb ni treba ponovno navajati.

IZJAVA DOBAVITELJA

Spodaj podpisani dobavitelj izdelkov, ki jih zajema priloženi dokument, izjavljam, da:

1.

so bili naslednji materiali, ki nimajo porekla iz [navedite ime zadevne pogodbenice], uporabljeni v [navedite ime zadevne pogodbenice] za proizvodnjo naslednjih izdelkov:

Opis dobavljenih izdelkov (1)

Opis uporabljenih materialov brez porekla

Tarifna številka HS uporabljenih materialov brez porekla (2)

Vrednost uporabljenih materialov brez porekla (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupna vrednost

 

2.

vsi drugi materiali, uporabljeni v [navedite ime zadevne pogodbenice] za proizvodnjo navedenih izdelkov, imajo poreklo iz [navedite ime zadevne pogodbenice].

Zavezujem se, da bom dal na razpolago vsa morebitna nadaljnja zahtevana dokazila.

… (Kraj in datum)

… (ime in položaj podpisanega, ime in naslov podjetja)

… (Podpis) (6)

Dodatek 6-B

DOLGOROČNA IZJAVA DOBAVITELJA

Dolgoročna izjava dobavitelja, katere besedilo je navedeno spodaj, mora biti sestavljena v skladu z opombami. Opomb ni treba ponovno navajati.

DOLGOROČNA IZJAVA DOBAVITELJA

Spodaj podpisani dobavitelj izdelkov, ki jih zajema priloženi dokument, ki se redno dostavljajo (4) …., izjavljam, da:

1.

so bili naslednji materiali, ki nimajo porekla iz [navedite ime zadevne pogodbenice] uporabljeni v [navedite ime zadevne pogodbenice] za proizvodnjo naslednjih izdelkov:

Opis dobavljenih izdelkov (1)

Opis uporabljenih materialov brez porekla

Tarifna številka HS uporabljenih materialov brez porekla (2)

Vrednost uporabljenih materialov brez porekla (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupna vrednost

 

2.

vsi drugi materiali, uporabljeni v [navedite ime zadevne pogodbenice] za proizvodnjo navedenih izdelkov, imajo poreklo iz [navedite ime zadevne pogodbenico];

Ta izjava velja za vse nadaljnje pošiljke teh izdelkov, ki bodo odpremljene

od . ….do …. (5)

Zavezujem se, da bom takoj obvestil …. (4) , če ta izjava ne bo več veljavna.

… (Kraj in datum)

(ime in položaj podpisanega, ime in naslov podjetja)

… (Podpis) (6)

Opombe

(1)

Kadar se račun ali drug dokument, h kateremu je priložena izjava, nanaša na različne vrste izdelkov ali na izdelke, ki ne vsebujejo enakih deležev materialom brez porekla, jih mora dobavitelj jasno razločevati.

(2)

Zahtevanih informacij ni treba dati, če to ni potrebno.

Primer:

Eno od pravil za oblačila iz poglavja 62 določa: „tkanje v kombinaciji z izdelavo, vključno z razrezovanjem tkanine“. Če proizvajalec takih oblačil v pogodbenici uporablja tkanino, uvoženo iz druge pogodbenice, ki je bila tam pridobljena s tkanjem preje brez porekla, zadostuje, da dobavitelj v slednji pogodbenici v svoji izjavi opiše uporabljeni material brez porekla kot prejo, ne da bi bilo treba navesti tarifno številko HS in vrednost take preje.

Proizvajalec žice iz železa iz tarifne številke HS 7 217, ki jo je izdelal iz železnih palic brez porekla, mora v drugem stolpcu navesti „palice iz železa“. Če je treba to žico uporabiti pri izdelavi stroja, za katerega pravilo vsebuje omejitev za vse uporabljene materiale brez porekla na določeno odstotno vrednost, je treba v tretjem stolpcu navesti vrednost palic brez porekla.

(3)

„Vrednost uporabljenih materialov brez porekla“ pomeni vrednost materialov brez porekla, uporabljenih pri izdelavi izdelka, ki ustreza njegovi carinski vrednosti ob uvozu, vključno s stroški prevoza, po potrebi zavarovanja in pakiranja ter vsemi drugimi stroški, nastalimi pri prevozu materialov v pristanišče uvoza v pogodbenici, v kateri se nahaja proizvajalec izdelka; če vrednost materialov brez porekla ni znana in je ni mogoče ugotoviti, se uporabi prva preverljiva cena, plačana za materiale brez porekla v Uniji ali Združenem kraljestvu.

(4)

Ime in naslov stranke.

(5)

Navedite datume.

(6)

To polje lahko vsebuje elektronski podpis, skenirano sliko ali drug vizualni prikaz lastnoročnega podpisa podpisnika namesto izvirnih podpisov, kadar je to primerno.

PRILOGA 7

BESEDILO NAVEDBE O POREKLU

Navedba o poreklu iz člena 56 tega sporazuma se sestavi z uporabo besedila, navedenega spodaj, v eni od naslednjih jezikovnih različic ter v skladu z zakoni in drugimi predpisi pogodbenice izvoznice. Če je navedba o poreklu napisana ročno, mora biti napisana s črnilom in tiskanimi črkami. Navedba o poreklu se sestavi v skladu z ustreznimi opombami. Opomb ni treba ponovno navajati.

Bolgarska različica

Hrvaška različica

Češka različica

Danska različica

Nizozemska različica

Angleška različica

Estonska različica

Finska različica

Francoska različica

Nemška različica

Grška različica

Madžarska različica

Italijanska različica

Latvijska različica

Litovska različica

Malteška različica

Poljska različica

Portugalska različica

Romunska različica

Slovaška različica

Slovenska različica

Španska različica

Švedska različica

(Obdobje: od___________ do __________(1))

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (referenčna št. izvoznika ...(2)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(3)poreklo.

….(4)

(Kraj in datum)

(Ime izvoznika)

(1)

Če se navedba o poreklu izpolni za več odprem, ki zajemajo identične izdelke s poreklom v smislu točke (b) člena 56(4) tega sporazuma, je treba navesti obdobje, za katero se uporablja navedba o poreklu. To obdobje ne sme presegati 12 mesecev. Ves uvoz izdelka se mora izvesti v navedenem obdobju. Če se obdobje ne uporablja, lahko polje ostane prazno.

(2)

Navedite referenčno številko, s katero je identificiran izvoznik. Za izvoznika iz Unije bo to številka, dodeljena v skladu z zakoni in drugimi predpisi Unije. Za izvoznika iz Združenega kraljestva bo to številka, dodeljena v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki se uporabljajo v Združenem kraljestvu. Če izvozniku številka ni bila dodeljena, se polje lahko pusti prazno.

(3)

Navedite poreklo izdelka: Združeno kraljestvo ali Unija.

(4)

Kraj in datum se lahko izpustita, če so informacije navedene že v samem dokumentu.

PRILOGA 8

SKUPNA IZJAVA V ZVEZI S KNEŽEVINO ANDORO

1.   

Združeno kraljestvo sprejme izdelke s poreklom iz Kneževine Andora, ki spadajo v poglavja 25 do 97 harmoniziranega sistema, kot izdelke s poreklom iz Unije v skladu s tem sporazumom.

2.   

Odstavek 1 se uporablja le, če Kneževina Andora na podlagi carinske unije, ustanovljene s Sklepom Sveta 90/680/EGS z dne 26. novembra 1990 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kneževino Andoro, za izdelke s poreklom iz Združenega kraljestva uporablja enako preferencialno tarifno obravnavo kot Unija.

3.   

Poglavje 2 naslova I prvega razdelka drugega dela tega sporazuma se smiselno uporablja za namen opredelitve statusa porekla izdelkov iz odstavka 1 te skupne izjave.


PRILOGA 9

SKUPNA IZJAVA V ZVEZI Z REPUBLIKO SAN MARINO

1.   

Združeno kraljestvo sprejme izdelke s poreklom iz Republike San Marino kot izdelke s poreklom iz Unije v smislu tega sporazuma.

2.   

Odstavek 1 se uporablja le, če Republika San Marino na podlagi Sporazuma o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino, podpisanega v Bruslju 16. decembra 1991, za izdelke s poreklom iz Združenega kraljestva uporablja enako preferencialno tarifno obravnavo kot Unija.

3.   

Poglavje 2 naslova I prvega razdelka drugega dela tega sporazuma se smiselno uporablja za namen opredelitve statusa porekla izdelkov iz odstavka 1 te skupne izjave.

Deli to stran:

Hitre povezave