POGLAVLJE 2.

PRAVILA O PODRIJETLU

ODJELJAK 1.

PRAVILA O PODRIJETLU

Članak 37.

Cilj

Cilj je ovog poglavlja utvrditi odredbe kojima se određuje podrijetlo robe za potrebe primjene povlaštenog tarifnog postupanja na temelju ovog Sporazuma i utvrđuju povezani postupci u vezi s podrijetlom.

Članak 38.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„razvrstavanje” znači razvrstavanje proizvoda ili materijala u pojedino poglavlje, tarifni broj ili podbroj Harmoniziranog sustava;

(b)

„pošiljka” znači proizvodi koje jedan izvoznik istodobno šalje jednom primatelju ili proizvodi obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili, ako takva isprava ne postoji, proizvodi obuhvaćeni jednim računom;

(c)

„izvoznik” znači osoba, sa sjedištem u stranci, koja u skladu sa zahtjevima utvrđenima u zakonima i drugim propisima te stranke izvozi ili proizvodi proizvod s podrijetlom te izdaje tvrdnju o podrijetlu;

(d)

„uvoznik” znači osoba koja uvozi proizvod s podrijetlom i za njega traži povlašteno tarifno postupanje;

(e)

„materijal” znači svaka tvar koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda, uključujući sve sastavne dijelove, sastojke, sirovine ili dijelove;

(f)

„materijal bez podrijetla” znači materijal koji ne ispunjava uvjete za materijal s podrijetlom u skladu s ovim poglavljem, uključujući materijal za koji nije moguće utvrditi status materijala s podrijetlom;

(g)

„proizvod” znači proizvod koji je rezultat proizvodnje čak i ako je namijenjen za upotrebu kao materijal u proizvodnji drugog proizvoda;

(h)

„proizvodnja” znači svaka vrsta obrade ili prerade, uključujući sastavljanje.

Članak 39.

Opći zahtjevi

1.   Za potrebe primjene povlaštenog tarifnog postupanja stranke na robu s podrijetlom iz druge stranke u skladu s ovim Sporazumom, pod uvjetom da proizvodi zadovoljavaju sve druge primjenjive zahtjeve iz ovog poglavlja, sljedeći se proizvodi smatraju proizvodima s podrijetlom iz druge stranke:

(a)

proizvodi u cijelosti dobiveni u toj stranci u smislu članka 41.;

(b)

proizvodi proizvedeni u toj stranci isključivo od materijala s podrijetlom iz te stranke; i

(c)

proizvodi proizvedeni u toj stranci koji sadržavaju materijale bez podrijetla, pod uvjetom da zadovoljavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu 3.

2.   Ako je proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom, materijali bez podrijetla upotrijebljeni u njegovoj proizvodnji ne smatraju se materijalima bez podrijetla kada se taj proizvod ugrađuje kao materijal u drugi proizvod.

3.   Uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom neprekidno su ispunjeni u Ujedinjenoj Kraljevini ili Uniji.

Članak 40.

Kumulacija podrijetla

1.   Proizvod s podrijetlom iz stranke smatra se proizvodom s podrijetlom iz druge stranke ako se taj proizvod upotrebljava kao materijal u proizvodnji drugog proizvoda u toj drugoj stranci.

2.   Proizvodnja provedena na materijalu bez podrijetla u stranci može se uzeti u obzir za potrebe utvrđivanja je li riječ o proizvodu s podrijetlom iz druge stranke.

3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuje se ako proizvodnja u drugoj stranci ne izlazi iz okvira postupaka iz članka 43.

4.   Kako bi ispunio tvrdnju o podrijetlu iz članka 54. stavka 2. točke (a) za proizvod iz stavka 2. ovog članka, izvoznik od svojeg dobavljača dobiva izjavu dobavljača predviđenu u Prilogu 6. ili jednakovrijednu ispravu koja sadržava iste podatke kojima se dotični materijali bez podrijetla opisuju dovoljno detaljno da bi se mogli identificirati.

Članak 41.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

1.   Sljedeći proizvodi smatraju se dobivenima u cijelosti u stranci:

(a)

mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njezina tla ili s njezina morskog dna;

(b)

ondje uzgajane ili ubrane biljke i biljni proizvodi;

(c)

žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d)

proizvodi dobiveni od ondje uzgojenih živih životinja;

(e)

proizvodi dobiveni od zaklanih životinja koje su ondje okoćene i uzgojene;

(f)

proizvodi dobiveni ondje obavljenim lovom ili ribolovom;

(g)

proizvodi dobiveni ondje akvakulturom ako su vodeni organizmi, uključujući ribe, mekušce, rakove i ostale vodene beskralježnjake i vodene biljke, dobiveni ili uzgojeni iz reproduktivnog materijala kao što su jajašca, ikra, mlađ, male ribe, ličinke, mladi losos (parr i smolt) ili druga nezrela riba nakon stadija ličinke intervencijom u proces uzgoja ili rasta radi povećanja proizvodnje, kao što je redovito poribljavanje, hranjenje ili zaštita od grabežljivaca;

(h)

proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koje su plovila stranke izvadila iz mora izvan teritorijalnog mora;

(i)

proizvodi izrađeni na brodu tvornici stranke isključivo od proizvoda iz točke (h);

(j)

proizvodi izvađeni iz morskog dna ili sloja ispod njega izvan teritorijalnog mora, pod uvjetom da ima pravo iskorištavanja takvog morskog dna ili sloja ispod njega;

(k)

otpad i otpadni materijal nastali od ondje provedenih proizvodnih postupaka;

(l)

otpad i otpadni materijal dobiven od ondje prikupljenih rabljenih proizvoda, pod uvjetom da su ti proizvodi prikladni samo za oporabu sirovina;

(m)

proizvodi ondje proizvedeni isključivo od proizvoda navedenih u točkama od (a) do (l).

2.   Izrazi „plovilo stranke” i „brod tvornica stranke” u stavku 1. točkama (h) i (i) znače plovilo i brod tvornica koji:

(a)

su registrirani u državi članici ili u Ujedinjenoj Kraljevini;

(b)

plove pod zastavom države članice ili Ujedinjene Kraljevine; i

(c)

ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

i.

barem su u 50-postotnom vlasništvu državljana države članice ili Ujedinjene Kraljevine; ili

ii.

u vlasništvu su pravnih osoba od kojih svaka:

(A)

ima sjedište i glavno mjesto poslovanja u Uniji ili u Ujedinjenoj Kraljevini; i

(B)

barem je u 50-postotnom vlasništvu javnih subjekata, državljana ili pravnih osoba države članice ili Ujedinjene Kraljevine.

Članak 42.

Odstupanja

1.   Ako proizvod ne zadovoljava zahtjeve utvrđene u Prilogu 3. zbog upotrebe materijala bez podrijetla u njegovoj proizvodnji, taj se proizvod ipak smatra proizvodom s podrijetlom iz stranke, pod uvjetom da:

(a)

ukupna masa materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodnji proizvoda razvrstanih u poglavlje 2. i poglavlja od 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva razvrstanih u poglavlje 16., ne prelazi 15 % mase proizvoda;

(b)

ukupna vrijednost materijala bez podrijetla za sve ostale proizvode, osim proizvoda razvrstanih u poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica; ili

(c)

za proizvod razvrstan u poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava primjenjuju se odstupanja utvrđena u napomenama 7. i 8. Priloga 2.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako vrijednost ili masa materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodnji proizvoda premašuje bilo koji postotak maksimalne vrijednosti ili mase materijala bez podrijetla kako je navedeno u zahtjevima utvrđenima u Prilogu 3.

3.   Stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se na proizvode u cijelosti dobivene u stranci u smislu članka 41. Ako se u Prilogu 3. zahtijeva da su materijali upotrijebljeni u proizvodnji proizvoda dobiveni u cijelosti, primjenjuju se stavci 1. i 2. ovog članka.

Članak 43.

Nedostatna proizvodnja

1.   Neovisno o članku 39. stavku 1. točki (c), proizvod se ne smatra proizvodom s podrijetlom iz stranke ako se proizvodnja proizvoda u stranci sastoji samo od jednog ili više sljedećih postupaka obavljenih na materijalima bez podrijetla:

(a)

postupci konzerviranja kao što su sušenje, zamrzavanje, čuvanje u salamuri i drugi slični postupci čija je jedina svrha osigurati da proizvod ostane u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja (2);

(b)

rastavljanje ili sastavljanje pošiljki;

(c)

pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d)

glačanje ili prešanje tekstila i predmeta od tekstila;

(e)

jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f)

ljuštenje i djelomično ili potpuno mljevenje riže; poliranje i glaziranje žitarica i riže; izbjeljivanje riže;

(g)

postupci bojenja ili aromatiziranja šećera ili izrade kocki šećera; djelomično ili potpuno mljevenje šećera u krutom obliku;

(h)

guljenje, uklanjanje koštica i ljuštenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i)

oštrenje, jednostavno mljevenje ili jednostavno rezanje;

(j)

prosijavanje kroz sito i rešetku, sortiranje, razvrstavanje, graduiranje, uparivanje, uključujući sastavljanje setova proizvoda;

(k)

jednostavno pakiranje u boce, konzerve, staklene bočice, vreće, sanduke, kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l)

stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipa i drugih sličnih razlikovnih obilježja na proizvode ili njihova pakiranja;

(m)

jednostavno miješanje proizvoda, bez obzira na to jesu li različitih vrsta; miješanje šećera s bilo kojim drugim materijalom;

(n)

jednostavno dodavanje vode ili razrjeđivanje vodom ili drugom tvari koja bitno ne mijenja svojstva proizvoda ili dehidracija ili denaturacija proizvoda;

(o)

jednostavno sklapanje dijelova proizvoda kako bi se izradilo cjelovit proizvod ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(p)

klanje životinja.

2.   Za potrebe stavka 1. postupci se smatraju jednostavnima ako za njihovo izvođenje nisu potrebne posebne vještine ni strojevi, aparati ili oprema posebno proizvedena ili ugrađena za te postupke.

Članak 44.

Kvalifikacijska jedinica

1.   Za potrebe ovog poglavlja kvalifikacijska jedinica konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom pri razvrstavanju proizvoda prema Harmoniziranom sustavu.

2.   Ako se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda razvrstanih u isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, pri primjeni odredaba ovog poglavlja u obzir se uzima svaki pojedinačni proizvod.

Članak 45.

Materijali za pakiranje i spremnici za otpremu

Materijali za pakiranje i spremnici za otpremu koji se upotrebljavaju za zaštitu proizvoda tijekom prijevoza ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju je li riječ o proizvodu s podrijetlom.

Članak 46.

Materijali za pakiranje i spremnici za maloprodaju

Materijali za pakiranje i spremnici u koje je proizvod zapakiran za maloprodaju, ako su razvrstani zajedno s proizvodom, ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju podrijetla proizvoda, osim za potrebe izračuna vrijednosti materijala bez podrijetla ako proizvod podliježe zahtjevu u pogledu maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla u skladu s Prilogom 3.

Članak 47.

Pribor, zamjenski dijelovi i alat

1.   Smatra se da pribor, zamjenski dijelovi, alat i materijali s uputama ili drugi informativni materijali čine jedan proizvod zajedno s opremom, strojem, uređajem ili vozilom u pitanju ako su:

(a)

razvrstani i isporučuju se zajedno s proizvodom, ali nisu fakturirani odvojeno od proizvoda; i

(b)

vrste, količine i vrijednosti koje su uobičajene za taj proizvod.

2.   Pribor, zamjenski dijelovi, alat i materijali s uputama ili drugi informativni materijali iz stavka 1. ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju podrijetla proizvoda, osim za potrebe izračuna vrijednosti materijala bez podrijetla ako proizvod podliježe zahtjevu u pogledu maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla iz Priloga 3.

Članak 48.

Setovi

Setovi, kako je utvrđeno Općim pravilom 3. za tumačenje Harmoniziranog sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom iz stranke ako su svi njihovi sastavni dijelovi s podrijetlom. Ako se set sastoji od sastavnih dijelova s podrijetlom i sastavnih dijelova bez podrijetla, set u cjelini smatra se proizvodom s podrijetlom iz stranke ako vrijednost sastavnih dijelova bez podrijetla ne prelazi 15 % cijene seta franko tvornica.

Članak 49.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo je li riječ o proizvodu s podrijetlom iz stranke, nije potrebno odrediti podrijetlo sljedećih elemenata, koji su eventualno upotrijebljeni u njegovoj izradi:

(a)

gorivo, energija, katalizatori i otapala;

(b)

postrojenja, oprema, zamjenski dijelovi i materijali koji se upotrebljavaju za održavanje opreme i zgrada;

(c)

strojevi, alat, matrice i kalupi;

(d)

maziva, masti, punila i drugi materijali koji se upotrebljavaju u proizvodnji ili za upravljanje opremom i zgradama;

(e)

rukavice, naočale, obuća, odjeća, sigurnosna oprema i pribor;

(f)

oprema, uređaji i pribor koji se koriste za ispitivanje ili inspekciju proizvoda; i

(g)

drugi materijali korišteni u proizvodnji koji nisu uključeni u proizvod ni namijenjeni za uključivanje u konačni sastav proizvoda.

Članak 50.

Računovodstveno razdvajanje

1.   Zamjenjivi materijali odnosno zamjenjivi proizvodi s podrijetlom i bez podrijetla fizički se razdvajaju tijekom skladištenja kako bi zadržali status materijala odnosno proizvoda s podrijetlom i bez podrijetla.

2.   Za potrebe stavka 1. „zamjenjivi materijali” odnosno „zamjenjivi proizvodi” znači materijali odnosno proizvodi koji su iste vrste i tržišne kvalitete i imaju ista tehnička i fizička svojstva i koje nije moguće razlikovati za potrebe podrijetla.

3.   Neovisno o stavku 1., zamjenjivi materijali s podrijetlom i bez podrijetla mogu se upotrebljavati u proizvodnji proizvoda bez fizičkog razdvajanja tijekom skladištenja ako se primjenjuje metoda računovodstvenog razdvajanja.

4.   Neovisno o stavku 1. zamjenjivi proizvodi s podrijetlom i bez podrijetla razvrstani u poglavlja 10., 15., 27., 28., 29., tarifne brojeve od 32.01 do 32.07 ili tarifne brojeve od 39.01 do 39.14 Harmoniziranog sustava mogu se skladištiti u stranci prije izvoza u drugu stranku bez fizičkog odvajanja pod uvjetom da se primjenjuje metoda računovodstvenog razdvajanja.

5.   Metoda računovodstvenog razdvajanja iz stavaka 3. i 4. primjenjuje se u skladu s metodom upravljanja zalihama na temelju računovodstvenih načela koja su općeprihvaćena u stranci.

6.   Metoda računovodstvenog razdvajanja jest svaka metoda kojom se osigurava da u bilo kojem trenutku status materijala odnosno proizvoda s podrijetlom ne dobije više materijala odnosno proizvoda no što bi to bio slučaj da su materijali odnosno proizvodi fizički razdvojeni.

7.   Stranka može pod uvjetima iz svojih zakona ili drugih propisa zahtijevati da je za primjenu metode računovodstvenog razdvajanja potrebno prethodno odobrenje njezinih carinskih tijela. Carinsko tijelo stranke nadzire korištenje takvih odobrenja i može oduzeti odobrenje ako nositelj nepropisno primjenjuje metodu računovodstvenog razdvajanja ili ne ispunjava druge uvjete iz ovog poglavlja.

Članak 51.

Vraćeni proizvodi

Proizvod s podrijetlom iz stranke koji je iz te stranke izvezen u treću zemlju pa vraćen u tu stranku smatra se proizvodom bez podrijetla, osim ako se carinskom tijelu te stranke može dokazati sljedeće za proizvod koji se vraća:

(a)

da je isti kao izvezeni proizvod; i

(b)

da nije bio podvrgnut nikakvim postupcima osim onima koji su bili potrebni za očuvanje proizvoda u dobrom stanju dok se nalazi u toj trećoj zemlji ili za vrijeme izvoza.

Članak 52.

Neizmijenjenost

1.   Proizvod s podrijetlom deklariran za domaću upotrebu u stranci uvoznici nakon izvoza i prije deklariranja za domaću upotrebu ne smije biti izmijenjen ili na bilo koji način preoblikovan ili podvrgnut postupcima osim onima potrebnima za očuvanje u dobrom stanju ili postupcima dodavanja ili stavljanja oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje druge dokumentacije radi osiguravanja usklađenosti s posebnim domaćim zahtjevima stranke uvoznice.

2.   Proizvod se može uskladištiti ili izložiti u trećoj zemlji pod uvjetom da u toj trećoj zemlji ostane pod carinskim nadzorom.

3.   Pošiljke se u trećoj zemlji mogu razdvojiti ako razdvajanje provodi izvoznik ili ako se ono provodi pod njegovom odgovornošću, pod uvjetom da pošiljke u toj trećoj zemlji ostanu pod carinskim nadzorom.

4.   Ako postoji sumnja u pogledu ispunjenja zahtjeva predviđenih u stavcima od 1. do 3. carinsko tijelo stranke uvoznice može od uvoznika zahtijevati da dostavi dokaz o ispunjenju tih zahtjeva, bilo kojim sredstvom, uključujući ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice ili činjenične ili konkretne dokaze na temelju označivanja ili numeriranja paketa ili bilo koji dokaz povezan sa samim proizvodom.

Članak 53.

Preispitivanje povrata carina ili izuzeća od carina

Najranije dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, na zahtjev bilo koje stranke, Posebni trgovinski odbor za carinsku suradnju i pravila o podrijetlu preispituje sustave povrata carina i unutarnje proizvodnje svake od stranaka. U tu svrhu, na zahtjev stranke, a najkasnije 60 dana od tog zahtjeva, druga stranka dostavlja stranci koja je podnijela zahtjev dostupne informacije i detaljne statističke podatke o djelovanju njezina sustava povrata carina i unutarnje proizvodnje u razdoblju od stupanja na snagu ovog Sporazuma ili, ako je to razdoblje kraće, u prethodnih pet godina. Uzimajući u obzir to preispitivanje, Posebni trgovinski odbor za carinsku suradnju i pravila o podrijetlu može Vijeću za partnerstvo davati preporuke za izmjenu odredaba ovog poglavlja i njegovih priloga radi uvođenja ograničenja u pogledu povrata carina ili izuzeća od carina.

ODJELJAK 2.

POSTUPCI U VEZI S PODRIJETLOM

Članak 54.

Zahtjev za povlašteno tarifno postupanje

1.   Stranka uvoznica pri uvozu odobrava povlašteno tarifno postupanje za proizvod s podrijetlom iz druge stranke u smislu ovog poglavlja na temelju uvoznikova zahtjeva za povlašteno tarifno postupanje. Uvoznik je odgovoran za točnost zahtjeva za povlašteno tarifno postupanje te usklađenost sa zahtjevima iz ovog poglavlja.

2.   Zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temelji se na:

(a)

tvrdnji o podrijetlu prema kojoj je riječ o proizvodu s podrijetlom, a koju izdaje izvoznik; ili

(b)

znanju uvoznika da je riječ o proizvodu s podrijetlom.

3.   Uvoznik koji podnosi zahtjev za povlašteno tarifno postupanje na temelju tvrdnje o podrijetlu kako je navedeno u stavku 2. točki (a) zadržava tvrdnju o podrijetlu te njezin primjerak dostavlja carinskom tijelu stranke uvoznice na njegov zahtjev.

Članak 55.

Rok za zahtjev za povlašteno tarifno postupanje

1.   Zahtjev za povlašteno tarifno postupanje i temelj za taj zahtjev kako je navedeno u članku 54. stavku 2. uključuju se u uvoznu carinsku deklaraciju u skladu sa zakonima i drugim propisima stranke uvoznice.

2.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, ako uvoznik nije podnio zahtjev za povlašteno tarifno postupanje u trenutku uvoza, stranka uvoznica odobrava povlašteno tarifno postupanje i vraća ili otpušta svaki višak plaćene carine pod uvjetom:

(a)

da se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje podnese u roku od tri godine nakon datuma uvoza ili duljeg razdoblja određenog u zakonima i drugim propisima stranke uvoznice;

(b)

da uvoznik dostavi temelj za zahtjev kako je navedeno u članku 54. stavku 2.; i

(c)

da bi se proizvod smatrao proizvodom s podrijetlom i da bi zadovoljavao sve ostale primjenjive zahtjeve u smislu odjeljka 1. ovog poglavlja da je uvoznik podnio zahtjev u trenutku uvoza.

Ostale uvoznikove obveze na temelju članka 54. ostaju nepromijenjene.

Članak 56.

Tvrdnja o podrijetlu

1.   Izvoznik proizvoda izdaje tvrdnju o podrijetlu na temelju informacija kojima se dokazuje da je riječ o proizvodu s podrijetlom, uključujući informacije o statusu proizvoda s podrijetlom za materijale koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda. Izvoznik je odgovoran za točnost tvrdnje o podrijetlu i navedenih informacija.

2.   Tvrdnja o podrijetlu sastavlja se na temelju jedne od jezičnih verzija teksta iz Priloga 7. na računu ili kojoj drugoj ispravi u kojoj je proizvod s podrijetlom opisan dovoljno detaljno da ga se može identificirati. Za dostavljanje opisa koji je dovoljno detaljan za identificiranje proizvoda s podrijetlom odgovoran je izvoznik. Stranka uvoznica od uvoznika ne smije tražiti da dostavi prijevod tvrdnje o podrijetlu.

3.   Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma sastavljanja ili dulje razdoblje koje je predvidjela stranka uvoznica, ali ne dulje od 24 mjeseca.

4.   Tvrdnja o podrijetlu može se primjenjivati na:

(a)

jednu pošiljku jednog ili više proizvoda uvezenih u stranku; ili

(b)

višestruke pošiljke istovjetnih proizvoda uvezenih u stranku tijekom razdoblja navedenog u tvrdnji o podrijetlu, koje ne smije biti dulje od 12 mjeseci.

5.   Ako se na zahtjev uvoznika u više pošiljki uvoze nesastavljeni ili rastavljeni proizvodi u smislu pravila 2.(a) Općih pravila za tumačenje Harmoniziranog sustava koji su obuhvaćeni odsjecima od XV. do XXI. Harmoniziranog sustava, za te se proizvode može upotrijebiti jedna tvrdnja o podrijetlu u skladu sa zahtjevima koje utvrđuje carinsko tijelo stranke uvoznice.

Članak 57.

Odstupanja

Carinsko tijelo stranke uvoznice ne odbija zahtjev za povlašteno tarifno postupanje zbog manjih pogrešaka ili odstupanja u tvrdnji o podrijetlu ili samo zato što je račun izdan u trećoj zemlji.

Članak 58.

Uvoznikovo znanje

1.   Za potrebe zahtjeva za povlašteno tarifno postupanje na temelju članka 54. stavka 2. točke (b), uvoznikovo znanje da je riječ o proizvodu s podrijetlom iz stranke izvoznice temelji se na informacijama kojima se dokazuje da je riječ o proizvodu s podrijetlom koji zadovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja.

2.   Prije nego što zatraži povlašteno postupanje, u slučaju da uvoznik ne može dobiti informacije iz stavka 1. ovog članka jer izvoznik te informacije smatra povjerljivima ili zbog bilo kojeg drugog razloga, izvoznik može dostaviti tvrdnju o podrijetlu kako bi uvoznik mogao zatražiti povlašteno tarifno postupanje na temelju članka 54. stavka 2. točke (a).

Članak 59.

Zahtjevi u pogledu čuvanja evidencije

1.   Uvoznik koji podnosi zahtjev za povlašteno tarifno postupanje za proizvod uvezen u stranku uvoznicu najmanje tri godine od datuma uvoza proizvoda čuva:

(a)

tvrdnju o podrijetlu koju je izdao izvoznik, ako je zahtjev podnesen na temelju tvrdnje o podrijetlu; ili

(b)

svu evidenciju kojom se dokazuje da proizvod zadovoljava zahtjeve za dobivanje statusa proizvoda s podrijetlom, ako je zahtjev podnesen na temelju uvoznikova znanja.

2.   Izvoznik koji je izdao tvrdnju o podrijetlu najmanje četiri godine od njezina izdavanja čuva primjerak tvrdnje o podrijetlu i svu drugu evidenciju kojom se dokazuje da proizvod zadovoljava zahtjeve za dobivanje statusa proizvoda s podrijetlom.

3.   Evidencija koju je potrebno čuvati u skladu s ovim člankom može se čuvati u elektroničkom obliku.

Članak 60.

Male pošiljke

1.   Odstupajući od članaka od 54. do 58., pod uvjetom da je za takav proizvod izjavljeno da zadovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja i da carinsko tijelo stranke uvoznice ne sumnja u istinitost takve izjave, stranka uvoznica odobrava povlašteno tarifno postupanje za:

(a)

proizvode koje fizičke osobe šalju u malim paketima fizičkim osobama;

(b)

proizvode koji su dio osobne prtljage putnika; i

(c)

za Ujedinjenu Kraljevinu, uz točke (a) i (b) ovog članka, druge pošiljke male vrijednosti.

2.   Sljedeći se proizvodi isključuju iz primjene stavka 1. ovog članka:

(a)

proizvodi čiji je uvoz dio niza uvoznih poslova za koje se razumno može smatrati da su izvršeni odvojeno radi izbjegavanja zahtjeva iz članka 54.;

(b)

za Uniju:

i.

proizvodi čiji je uvoz trgovinske naravi; uvoz proizvoda koji je povremene naravi i obuhvaća isključivo proizvode za osobnu upotrebu primateljâ ili putnikâ ili njihovih obitelji ne smatra se uvozom trgovinske naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da se ne uvoze u komercijalne svrhe; i

ii.

proizvodi čija je ukupna vrijednost veća od 500 EUR u slučaju proizvoda koji se šalju u malim paketima ili 1 200 EUR u slučaju proizvoda koji su dio osobne prtljage putnika. Iznosi koje treba koristiti u nacionalnoj valuti predstavljaju protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima prvog radnog dana u listopadu. Važeći su iznosi prema deviznom tečaju koji za taj dan objavi Europska središnja banka, osim ako se Europskoj komisiji do 15. listopada svake godine priopći drukčiji iznos, a primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće godine. Europska komisija obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu o odgovarajućim iznosima. Unija može utvrditi druga ograničenja koja će priopćiti Ujedinjenoj Kraljevini; i

(c)

za Ujedinjenu Kraljevinu, proizvodi čija ukupna vrijednost premašuje ograničenja utvrđena domaćim pravom Ujedinjene Kraljevine. Ujedinjena Kraljevina priopćuje Uniji ta ograničenja.

3.   Uvoznik je odgovoran za točnost izjave i usklađenost sa zahtjevima iz ovog poglavlja. Zahtjevi u pogledu čuvanja evidencije utvrđeni u članku 59. ne primjenjuju se na uvoznika na temelju ovog članka.

Članak 61.

Provjera

1.   Carinsko tijelo stranke uvoznice može obaviti provjeru toga je li riječ o proizvodu s podrijetlom ili toga jesu li zadovoljeni drugi zahtjevi iz ovog poglavlja na temelju metoda procjene rizika, koje mogu uključivati nasumični odabir. Takve se provjere mogu obaviti s pomoću zahtjeva za informacije od uvoznika koji je podnio zahtjev iz članka 54., u trenutku podnošenja uvozne deklaracije, prije puštanja proizvoda ili nakon puštanja proizvoda.

2.   Informacije koje se traže u skladu sa stavkom 1. ne obuhvaćaju više od sljedećih elemenata:

(a)

tvrdnju o podrijetlu, ako je zahtjev podnesen na temelju tvrdnje o podrijetlu; i

(b)

informacije o ispunjenju kriterija podrijetla, i to:

i.

ako je kriterij podrijetla to da je proizvod „dobiven u cijelosti”, primjenjiva kategorija (npr. berba, rudarstvo, ribolov) i mjesto proizvodnje;

ii.

ako se kriterij podrijetla temelji na promjeni razvrstavanja u carinsku tarifu, popis svih materijala bez podrijetla, uključujući njihov tarifni broj (u formatu od dvije, četiri ili šest znamenki, ovisno o kriteriju podrijetla);

iii.

ako se kriterij podrijetla temelji na metodi vrijednosti, vrijednost gotovog proizvoda i vrijednost svih materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodnji tog proizvoda;

iv.

ako se kriterij podrijetla temelji na masi, masa gotovog proizvoda i masa odgovarajućih materijala bez podrijetla upotrijebljenih u gotovom proizvodu;

v.

ako se kriterij podrijetla temelji na određenom proizvodnom postupku, opis tog konkretnog postupka.

3.   Pri dostavi traženih informacija uvoznik može dodati sve druge informacije koje smatra relevantnima za potrebe provjere.

4.   Ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temelji na tvrdnji o podrijetlu, uvoznik dostavlja tu tvrdnju o podrijetlu, ali može odgovoriti carinskom tijelu stranke uvoznice da ne može dostaviti informacije iz stavka 2. točke (b).

5.   Ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temelji na uvoznikovu znanju, carinsko tijelo stranke uvoznice koje obavlja provjeru može, nakon što je najprije zatražilo informacije u skladu sa stavkom 1., od uvoznika zatražiti dodatne informacije ako smatra da su one potrebne da se provjeri status proizvoda s podrijetlom ili jesu li zadovoljeni drugi zahtjevi iz ovog poglavlja. Carinsko tijelo stranke uvoznice može od uvoznika zatražiti konkretnu dokumentaciju i informacije ako je to primjereno.

6.   Ako carinsko tijelo stranke uvoznice odluči suspendirati odobravanje povlaštenog tarifnog postupanja za dotični proizvod dok se čekaju rezultati provjere, uvozniku se nudi puštanje proizvoda podložno odgovarajućim mjerama predostrožnosti, uključujući jamstva. Svaka suspenzija povlaštenog tarifnog postupanja prestaje što je moguće prije nakon što carinsko tijelo stranke uvoznice utvrdi da dotični proizvod ima status proizvoda s podrijetlom ili da su zadovoljeni drugi zahtjevi iz ovog poglavlja.

Članak 62.

Administrativna suradnja

1.   Kako bi se osigurala pravilna primjena ovog poglavlja, stranke surađuju putem carinskog tijela svake stranke pri provjeri je li riječ o proizvodu s podrijetlom i zadovoljava li taj proizvod druge zahtjeve iz ovog poglavlja.

2.   Ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temeljio na tvrdnji o podrijetlu, carinsko tijelo stranke uvoznice koje obavlja provjeru može, ovisno o slučaju nakon što je najprije zatražilo informacije u skladu s člankom 61. stavkom 1. i na temelju odgovora uvoznika, zatražiti i informacije od carinskog tijela stranke izvoznice u roku od dvije godine nakon uvoza proizvoda ili od trenutka podnošenja zahtjeva u skladu s člankom 55. stavkom 2. točkom (a) ako smatra da su potrebne dodatne informacije da se provjeri status proizvoda s podrijetlom ili jesu li zadovoljeni drugi zahtjevi iz ovog poglavlja. Zahtjev za informacije sadržava sljedeće elemente:

(a)

tvrdnju o podrijetlu;

(b)

informacije o identitetu carinskog tijela koje je izdalo zahtjev;

(c)

naziv izvoznika;

(d)

predmet i opseg provjere; i

(e)

svu relevantnu dokumentaciju.

Osim navedenih informacija carinsko tijelo stranke uvoznice od carinskog tijela stranke izvoznice može zatražiti da dostavi određenu dokumentaciju i informacije ako je to primjereno.

3.   Carinsko tijelo stranke izvoznice može u skladu sa svojim zakonima i drugim propisima zatražiti dokumentaciju ili pregled na način da zatraži bilo kakav dokaz ili posjeti prostore izvoznika radi pregleda evidencija i provjere opreme koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 5., carinsko tijelo stranke izvoznice koje je primilo zahtjev iz stavka 2. carinskom tijelu stranke uvoznice dostavlja sljedeće informacije:

(a)

zatraženu dokumentaciju, ako je dostupna;

(b)

mišljenje o statusu proizvoda s podrijetlom za dotični proizvod;

(c)

opis proizvoda koji se pregledava i razvrstavanje u carinsku tarifu relevantno za primjenu ovog poglavlja;

(d)

opis i objašnjenje proizvodnog postupka koji su dostatni za dokazivanje statusa proizvoda s podrijetlom;

(e)

informacije o načinu na koji je proveden pregled proizvoda; i

(f)

ako je to primjereno, popratne dokumente.

5.   Carinsko tijelo stranke izvoznice carinskom tijelu stranke uvoznice ne dostavlja informacije iz stavka 4. točaka (a), (d) i (f) ako izvoznik te informacije smatra povjerljivima.

6.   Svaka stranka obavješćuje drugu stranku o podacima za kontakt carinskih tijela i o svakoj izmjeni tih podataka u roku od 30 dana od datuma izmjene.

Članak 63.

Odbijanje povlaštenog tarifnog postupanja

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., carinsko tijelo stranke uvoznice može odbiti povlašteno tarifno postupanje ako:

(a)

u roku od tri mjeseca od datuma zahtjeva za informacije u skladu s člankom 61. stavkom 1.:

i.

uvoznik nije dostavio odgovor;

ii.

nije dostavljena tvrdnja o podrijetlu, ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temeljio na tvrdnji o podrijetlu; ili

iii.

informacije koje je dostavio uvoznik nisu dostatne za potvrdu da je riječ o proizvodu s podrijetlom, ako se zahtjev za povlašteno tarifno postupanje temeljio na uvoznikovu znanju;

(b)

u roku od tri mjeseca od datuma zahtjeva za dodatne informacije u skladu s člankom 61. stavkom 5.:

i.

uvoznik nije dostavio odgovor; ili

ii.

informacije koje je dostavio uvoznik nisu dostatne za potvrdu da je riječ o proizvodu s podrijetlom;

(c)

u roku od deset mjeseci (3) od datuma zahtjeva za informacije u skladu s člankom 62. stavkom 2.:

i.

carinsko tijelo stranke izvoznice nije dostavilo odgovor; ili

ii.

informacije koje je dostavilo carinsko tijelo stranke izvoznice nisu dostatne za potvrdu da je riječ o proizvodu s podrijetlom.

2.   Carinsko tijelo stranke uvoznice može odbiti povlašteno tarifno postupanje za proizvod za koji uvoznik traži povlašteno tarifno postupanje ako uvoznik ne ispuni druge zahtjeve iz ovog poglavlja koji se ne odnose na status proizvoda s podrijetlom.

3.   Ako carinsko tijelo stranke uvoznice ima dovoljno razloga za odbijanje odobrenja povlaštenog tarifnog postupanja na temelju stavka 1. ovog članka, u slučajevima kad je carinsko tijelo stranke izvoznice dostavilo mišljenje u skladu s člankom 62. stavkom 4. točkom (b) kojim se potvrđuje status proizvoda s podrijetlom, carinsko tijelo stranke uvoznice obavješćuje carinsko tijelo stranke izvoznice o svojoj namjeri da odbije povlašteno tarifno postupanje u roku od dva mjeseca od primitka tog mišljenja.

U slučaju dostave takve obavijesti održava se savjetovanje na zahtjev bilo koje stranke u roku od tri mjeseca od datuma obavijesti. Rok za savjetovanje može se produljiti za svaki slučaj posebno na temelju međusobnog dogovora carinskih tijela stranaka. Savjetovanje se može održati u skladu s postupkom koji utvrdi Posebni trgovinski odbor za carinsku suradnju i pravila o podrijetlu.

Ako nakon isteka roka za savjetovanje carinsko tijelo stranke uvoznice ne može potvrditi da je riječ o proizvodu s podrijetlom, ono može odbiti povlašteno tarifno postupanje ako za to ima dovoljno razloga te nakon što je uvozniku odobreno pravo na očitovanje. Međutim, kada carinsko tijelo stranke izvoznice potvrdi status proizvoda s podrijetlom i opravda takav zaključak, carinsko tijelo stranke uvoznice ne smije odbiti povlašteno tarifno postupanje za proizvod samo na temelju toga što je primijenjen članak 62. stavak 5.

4.   U svim slučajevima neslaganja između uvoznika i carinskog tijela stranke uvoznice rješavaju se u skladu s pravom stranke uvoznice.

Članak 64.

Povjerljivost

1.   Svaka stranka u skladu sa svojim zakonima i drugim propisima čuva povjerljivost svih podataka koje joj dostavi druga stranka u skladu s ovim poglavljem i štiti ih od objavljivanja.

2.   Ako, neovisno o članku 62. stavku 5., carinsko tijelo stranke izvoznice ili stranke uvoznice od izvoznika dobije povjerljive poslovne informacije primjenom članaka 61. i 62., te se informacije ne smiju objavljivati.

3.   Svaka stranka osigurava da se povjerljive informacije prikupljene na temelju ovog poglavlja ne upotrebljavaju u druge svrhe osim za primjenu i izvršavanje odluka i utvrđenja u vezi s pitanjima podrijetla i carinskim pitanjima, osim uz dopuštenje osobe ili stranke koja je dostavila te povjerljive informacije.

4.   Neovisno o stavku 3., stranka može dopustiti da se informacije prikupljene u skladu s ovim poglavljem upotrebljavaju u upravnim, sudskim ili kvazisudskim postupcima pokrenutima zbog nepoštovanja zakonodavstva povezanog s carinama kojim se provodi ovo poglavlje. Stranka unaprijed obavješćuje osobu ili stranku koja je dostavila informacije o takvoj upotrebi.

Članak 65.

Administrativne mjere i sankcije

Stranke osiguravaju djelotvorno izvršenje ovog poglavlja. Svaka stranka osigurava da nadležna tijela mogu uvoditi administrativne mjere i, ako je to primjereno, sankcije u skladu sa svojim zakonima i drugim propisima protiv svake osobe koja sastavi dokument ili zatraži sastavljanje dokumenta s netočnim informacijama dostavljenima za potrebe dobivanja povlaštenog tarifnog postupanja za proizvod, koja ne zadovoljava zahtjeve iz članka 59. ili koja ne dostavi dokaze ili odbije posjet, kako je navedeno u članku 62. stavku 3.

ODJELJAK 3.

OSTALE ODREDBE

Članak 66.

Ceuta i Melilla

1.   Za potrebe ovog poglavlja, u slučaju Unije, pojam „stranka” ne uključuje Ceutu i Melillu.

2.   Pri uvozu proizvoda s podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine u Ceutu ili Melillu carinsko postupanje u skladu s ovim Sporazumom u svakom je pogledu isto kao s proizvodima s podrijetlom iz carinskog područja Unije u skladu s Protokolom 2. uz Akt o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskoj uniji. Carinsko postupanje Ujedinjene Kraljevine pri uvozu proizvoda obuhvaćenih ovim Sporazumom koji su podrijetlom iz Ceute i Melille jednako je postupanju s proizvodima koji se uvoze i podrijetlom su iz Unije.

3.   Pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz ovog poglavlja primjenjuju se mutatis mutandis na proizvode izvezene iz Ujedinjene Kraljevine u Ceutu i Melillu i na proizvode izvezene iz Ceute i Melille u Ujedinjenu Kraljevinu.

4.   Ceuta i Melilla smatraju se jedinstvenim područjem.

5.   Članak 40. primjenjuje se na uvoz i izvoz proizvoda između Unije, Ujedinjene Kraljevine i Ceute i Melille.

6.   U polje 3. teksta tvrdnje o podrijetlu izvoznici unose „Ujedinjena Kraljevina” ili „Ceuta i Melilla” ovisno o podrijetlu proizvoda.

7.   Za primjenu i provedbu ovog poglavlja u Ceuti i Melilli nadležno je carinsko tijelo Kraljevine Španjolske.

Članak 67.

Prijelazne odredbe za proizvode u provozu ili na skladištenju

Odredbe ovog Sporazuma mogu se primjenjivati na proizvode koji su u skladu s odredbama ovog poglavlja i koji su na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma u provozu iz stranke izvoznice u stranku uvoznicu ili su pod carinskim nadzorom u stranci uvoznici bez plaćanja uvoznih carina i poreza, pod uvjetom da se carinskom tijelu stranke uvoznice u roku od 12 mjeseci od tog datuma podnese zahtjev za povlašteno tarifno postupanje iz članka 54.

Članak 68.

Izmjena ovog poglavlja i njegovih priloga

Vijeće za partnerstvo može izmijeniti ovo poglavlje i njegove priloge.

PRILOG 2.

UVODNE NAPOMENE UZ PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENE PROIZVODE

NAPOMENA 1.

Opća načela

 

1.

U ovom Prilogu utvrđuju se opća pravila za primjenjive zahtjeve iz Priloga 3. kako je predviđeno u članku 39. stavku 1. točki (c) ovog Sporazuma.
 

2.

Za potrebe ovog Priloga i Priloga 3. zahtjevi da bi se proizvod smatrao proizvodom s podrijetlom u skladu s člankom 39. stavkom 1. točkom (c) ovog Sporazuma jesu promjena tarifnog broja, proizvodni postupak, maksimalna vrijednost ili masa materijala bez podrijetla ili bilo koji drugi zahtjev utvrđen u ovom Prilogu i Prilogu 3.
 

3.

Upućivanje na masu u pravilu o podrijetlu za određeni proizvod znači neto masu odnosno masu materijala ili proizvoda ne uključujući masu eventualnog pakiranja.
 

4.

Ovaj Prilog i Prilog 3. temelje se na Harmoniziranom sustavu, kako je izmijenjen 1. siječnja 2017.

NAPOMENA 2.

Struktura popisa pravila o podrijetlu za određene proizvode

 

1.

Napomene uz odsjeke ili poglavlja, ako je primjenjivo, tumače se u vezi s pravilima o podrijetlu za određene proizvode za relevantni odsjek, poglavlje, tarifni broj ili tarifni podbroj.
 

2.

Svako pravilo o podrijetlu za određeni proizvod utvrđeno u stupcu 2. Priloga 3. primjenjuje se na odgovarajući proizvod naveden u stupcu 1. Priloga 3.
 

3.

Ako proizvod podliježe alternativnim pravilima o podrijetlu za određene proizvode, proizvod se smatra proizvodom s podrijetlom iz stranke ako zadovoljava jedno od tih alternativnih pravila.
 

4.

Ako proizvod podliježe pravilu o podrijetlu za određeni proizvod koje obuhvaća više zahtjeva, proizvod se smatra proizvodom s podrijetlom iz stranke samo ako zadovoljava sve zahtjeve.
 

5.

Za potrebe ovog Priloga i Priloga 3. primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„odsjek” znači odsjek Harmoniziranog sustava;

(b)

„poglavlje” znači prve dvije znamenke tarifnog broja Harmoniziranog sustava;

(c)

„tarifni broj” znači prve četiri znamenke tarifnog broja Harmoniziranog sustava; i

(d)

„tarifni podbroj” znači prvih šest znamenki tarifnog broja Harmoniziranog sustava.

 

6.

Za potrebe pravila o podrijetlu za određene proizvode upotrebljavaju se sljedeće pokrate:

„CC” znači proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg poglavlja, osim iz poglavlja proizvoda; to znači da svaki materijal bez podrijetla koji se upotrebljava u proizvodnji proizvoda mora biti razvrstan u poglavlje (dvoznamenkasta razina Harmoniziranog sustava) različito od poglavlja proizvoda (tj. promjena u poglavlju);

„CTH” znači proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda; to znači da svaki materijal bez podrijetla koji se upotrebljava u proizvodnji proizvoda mora biti razvrstan u tarifni broj (četveroznamenkasta razina Harmoniziranog sustava) različit od tarifnog broja proizvoda (tj. promjena u tarifnom broju);

„CTSH” znači proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim iz tarifnog podbroja proizvoda; to znači da svaki materijal bez podrijetla koji se upotrebljava u proizvodnji proizvoda mora biti razvrstan u tarifni podbroj (šesteroznamenkasta razina Harmoniziranog sustava) različit od tarifnog podbroja proizvoda (tj. promjena u tarifnom podbroju).

NAPOMENA 3.

Primjena pravila o podrijetlu za određene proizvode

 

1.

Članak 39. ovog Sporazuma, o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji se upotrebljavaju u proizvodnji drugih proizvoda primjenjuje se bez obzira na to jesu li proizvodi taj status stekli u istoj tvornici u stranci u kojoj se ti proizvodi upotrebljavaju.
 

2.

Ako je pravilom o podrijetlu za određeni proizvod izričito isključen određeni materijal bez podrijetla ili propisano da vrijednost ili masa utvrđenog materijala bez podrijetla ne smije prijeći određeni prag, ti se uvjeti ne primjenjuju na materijale bez podrijetla koji su razvrstani drugdje u Harmoniziranom sustavu.

Primjer 1.: ako pravilo za buldožere (tarifni podbroj  8429,11) zahtijeva: „CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 84.31”, upotreba materijala bez podrijetla razvrstanih izvan tarifnih brojeva 84.29 i 84.31, kao što su vijci (tarifni broj HS-a 73.18), izolirane žice i električni vodiči (tarifni broj 85.44) i razna elektronika (poglavlje 85), nije ograničena.

Primjer 2.: ako pravilo za tarifni broj 35.05 (dekstrini i drugi modificirani škrobovi; ljepila na osnovi škrobova itd.) zahtijeva „CTH osim za materijale bez podrijetla iz tarifnog broja 11.08”, upotreba materijala bez podrijetla razvrstanih izvan tarifnog broja 11.08 (škrobovi, inulin), kao što su materijali iz poglavlja 10 (žitarice), nije ograničena.

 

3.

Ako je pravilom o podrijetlu za određeni proizvod utvrđeno da se proizvod proizvodi od određenog materijala, time se ne sprječava upotreba drugih materijala koji zbog svoje prirode ne mogu zadovoljiti to pravilo.

NAPOMENA 4.

Izračun maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla

Za potrebe pravila o podrijetlu za određene proizvode upotrebljavaju se sljedeće definicije:

(a)

„carinska vrijednost” znači vrijednost utvrđena u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VII. GATT-a iz 1994.;

(b)

„EXW” ili „cijena franko tvornica” znači:

i.

cijena proizvoda koja je plaćena ili se plaća proizvođaču u čijem je poduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, uz uvjet da ta cijena uključuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala i sve ostale troškove nastale u proizvodnji proizvoda umanjenu za sve unutarnje poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po izvozu dobivenog proizvoda; ili

ii.

ako nema plaćene cijene ili cijene koja se plaća ili ako stvarno plaćena cijena ne odražava sve troškove povezane s proizvodnjom proizvoda koji su stvarno nastali u proizvodnji proizvoda, vrijednost svih upotrijebljenih materijala i svi drugi troškovi nastali u proizvodnji proizvoda u stranci izvoznici koji:

(A)

uključuju troškove prodaje, opće i administrativne troškove te dobit, koji se razumno mogu pripisati proizvodu; i

(B)

ne uključuju troškove vozarine i osiguranja i druge troškove nastale pri prijevozu proizvoda te unutarnje poreze stranke izvoznice koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu pri izvozu dobivenog proizvoda;

iii.

za potrebe točke i., ako je zadnja proizvodnja povjerena proizvođaču, pojam „proizvođač” iz točke i. odnosi se na osobu koja je zaposlila podugovaratelja.

(c)

„MaxNOM” znači maksimalna vrijednost materijala bez podrijetla izražena u postotku koja se izračunava se prema sljedećoj formuli:

Image 4

(d)

„VNM” znači vrijednost materijala bez podrijetla koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda, što je njihova carinska vrijednost u trenutku uvoza uključujući vozarinu, osiguranje ako je to primjereno, pakiranje i sve druge troškove nastale pri prijevozu materijala do luke uvoza u stranci u kojoj proizvođač proizvoda ima sjedište; ako vrijednost materijala bez podrijetla nije poznata i ne može se utvrditi, upotrebljava se prva utvrdiva cijena plaćena za materijale bez podrijetla u Uniji ili Ujedinjenoj Kraljevini; vrijednost materijala bez podrijetla koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda može se izračunati prema formuli za ponderiranu prosječnu vrijednost ili drugom načinu vrednovanja inventara prema općeprihvaćenim računovodstvenim načelima u stranci.

NAPOMENA 5.

Definicije postupaka iz odsjeka od V. do VII u Prilogu 3.

Za potrebe pravilâ o podrijetlu za određene proizvode upotrebljavaju se sljedeće definicije:

(a)

„biotehnološka obrada” znači:

i.

biološki ili biotehnološki uzgoj kulture (uključujući kulturu stanica), hibridizacija ili genetska modifikacija mikroorganizama (bakterija, virusa (uključujući fage) itd.) ili ljudskih, životinjskih ili biljnih stanica; i

ii.

proizvodnja, izolacija ili pročišćavanje staničnih ili međustaničnih struktura (kao što su izolirani geni, fragmenti gena i plazmidi), ili fermentacija;

(b)

„promjena veličine čestica” znači namjerna i kontrolirana modifikacija veličine čestica proizvoda, osim običnim drobljenjem ili prešanjem, kojom se dobiva proizvod definirane veličine čestica, definirane raspodjele čestica po veličini ili definirane površine, što je relevantno za svrhu u koju se dobiveni proizvod upotrebljava, s fizičkim ili kemijskim svojstvima drukčijim od onih ulaznih materijala;

(c)

„kemijska reakcija” znači proces (uključujući biokemijski proces) pri kojem nastaje molekula s novom strukturom prekidanjem međumolekularnih veza i stvaranjem novih međumolekularnih veza ili promjenom prostornog rasporeda atoma u molekuli, uz iznimku sljedećih postupaka koji se za potrebe ove definicije ne smatraju kemijskim reakcijama:

i.

otapanje u vodi ili drugim otapalima;

ii.

uklanjanje otapala, uključujući vodu kao otapalo; ili

iii.

dodavanje ili uklanjanje kristalizacijske vode;

(d)

„destilacija” znači:

i.

atmosferska destilacija: proces razdvajanja u kojem se naftna ulja pretvaraju u frakcije u destilacijskoj koloni na osnovi vrelišta, nakon čega se para kondenzira u različite tekuće frakcije; proizvodi destilacije nafte mogu uključivati ukapljeni naftni plin, zemno ulje, benzin, kerozin, dizel ili loživo ulje, laka plinska ulja i mazivo ulje; i

ii.

vakuumska destilacija: destilacija na tlaku ispod atmosferskog, ali ne toliko niskom da bi bila klasificirana kao molekularna destilacija; vakuumska destilacija upotrebljava se za destilaciju visokovrijućih i toplinski osjetljivih materijala kao što su teški destilati u naftnim uljima kako bi se proizvela laka do teška vakuumska plinska ulja i ostatak;

(e)

„odvajanje izomera” znači izolacija ili odvajanje izomera iz smjese izomera;

(f)

„miješanje i stapanje” znači namjerno i razmjerno kontrolirano miješanje ili stapanje (uključujući disperziju) materijala, osim dodavanjem sredstava za razrjeđivanje, isključivo prema unaprijed utvrđenoj specifikaciji kojom se dobiva proizvod s fizičkim ili kemijskim svojstvima koja su relevantna za svrhu ili namjenu proizvoda i razlikuju se od svojstava ulaznih materijala;

(g)

„proizvodnja standardnih materijala” (uključujući standardne otopine) znači proizvodnja pripravka prikladnog za upotrebu u svrhe analize, kalibriranja ili referentne svrhe s preciznim stupnjevima čistoće ili omjerima potvrđenima certifikatom proizvođača; i

(h)

„pročišćavanje” znači proces kojim se uklanja najmanje 80 % sadržaja postojećih nečistoća ili smanjenje ili uklanjanje nečistoća kojim se dobiva proizvoda prikladan za jednu od sljedećih primjena, ili više njih:

i.

farmaceutski, medicinski, kozmetički, veterinarski ili prehrambeni proizvodi;

ii.

kemijski proizvodi i reagensi za analitičke, dijagnostičke ili laboratorijske svrhe;

iii.

elementi i komponente za upotrebu u mikroelektrotehnici;

iv.

specijalizirane optičke upotrebe;

v.

biotehnička upotreba, npr. u staničnim uzgojima, u genetičkoj tehnologiji ili kao katalizator;

vi.

nosači koji se upotrebljavaju u postupku odvajanja; ili

vii.

nuklearne svrhe.

NAPOMENA 6.

Definicije pojmova iz odjeljka XI. Priloga 3.

Za potrebe pravilâ o podrijetlu za određene proizvode upotrebljavaju se sljedeće definicije:

(a)

„umjetna ili sintetička rezana vlakna” znači kabeli od umjetnih ili sintetičkih filamenata, sintetička ili umjetna rezana vlakna ili otpad iz tarifnih brojeva od 55.01 do 55.07;

(b)

„prirodna vlakna” znači vlakna koja nisu sintetička ili umjetna, čija je upotreba ograničena na faze prije predenja, uključujući otpad, te, ako nije drukčije utvrđeno, uključuje vlakna koja su grebena, češljana ili drukčije pripremljena, ali nepredena; „prirodna vlakna” uključuje konjsku dlaku iz tarifnog broja 05.11, svilu iz tarifnih brojeva 50.02 i 50.03, vunena-vlakna i finu ili grubu životinjsku dlaku iz tarifnih brojeva od 51.01 do 51.05, pamučna vlakna iz tarifnih brojeva od 52.01 do 52.03 i druga biljna vlakna iz tarifnih brojeva od 53.01 do 53.05;

(c)

„tisak” znači tehnika kojom se tekstilnom supstratu trajno daje objektivno ocijenjena funkcija, kao što je boja, dezen ili tehničko svojstvo, upotrebom sita, valjka, digitalne tehnike ili tehnike preslikavanja; i

(d)

„tisak (kao samostalni postupak)” znači tehnika kojom se tekstilnom supstratu trajno daje objektivno ocijenjena funkcija, kao što je boja, dezen ili tehničko svojstvo, upotrebom sita, valjka, digitalne tehnike ili tehnike preslikavanja u kombinaciji s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što je ribanje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregniranje, krpanje i odstranjivanje čvorova, šišanje, smuđenje, fiksiranje u zračnom bubnju, obrada na rasteznom sušioniku, valjkanje, parenje i skupljanje i vlažno dekatiranje), uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi 50 % EXW proizvoda.

NAPOMENA 7.

Dopuštena odstupanja koja se primjenjuju na proizvode koji sadržavaju dva ili više osnovnih tekstilnih materijala

 

1.

Za potrebe ove napomene osnovni tekstilni materijali su sljedeći:

(a)

svila;

(b)

vuna;

(c)

gruba životinjska dlaka;

(d)

fina životinjska dlaka;

(e)

konjska dlaka;

(f)

pamuk;

(g)

materijali za izradu papira i papir;

(h)

lan;

(i)

prava konoplja;

(j)

juta i ostala tekstilna vlakna od drvenog lika;

(k)

sisal i ostala tekstilna vlakna iz roda Agave;

(l)

kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna;

(m)

sintetički filamenti;

(n)

umjetni filamenti;

(o)

vodljivi filamenti;

(p)

sintetička rezana vlakna od polipropilena;

(q)

sintetička rezana vlakna od poliestera;

(r)

sintetička rezana vlakna od poliamida;

(s)

sintetička rezana vlakna od poliakrilonitrila;

(t)

sintetička rezana vlakna od poliimida;

(u)

sintetička rezana vlakna od politetrafluoretilena;

(v)

sintetička rezana vlakna od poli (fenilen sulfida);

(w)

sintetička rezana vlakna od poli (vinil klorida);

(x)

ostala sintetička rezana vlakna;

(y)

umjetna rezana vlakna od viskoze;

(z)

ostala umjetna rezana vlakna;

(aa)

pređa od poliuretana s fleksibilnim polieterskim segmentima, neovisno o tome je li upletena ili ne;

(bb)

pređa od poliuretana s fleksibilnim poliesterskim segmentima, neovisno o tome je li upletena ili ne;

(cc)

proizvodi iz tarifnog broja 56.05 (metalizirana pređa) koji sadržavaju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojene u sendvič s pomoću prozirnog ili obojenog ljepila između dva sloja plastične folije;

(dd)

ostali proizvodi iz tarifnog broja 56.05;

(ee)

staklena vlakna; i

(ff)

kovana vlakna.

 

2.

Ako se u Prilogu 3. upućuje na ovu napomenu, zahtjevi navedeni u stupcu 2. ne primjenjuju se kao dopušteno odstupanje na osnovne tekstilne materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda, uz uvjet da:

(a)

proizvod sadržava dva ili više osnovnih tekstilnih materijala; i

(b)

masa osnovnih tekstilnih materijala bez podrijetla zajedno ne prelazi 10 % ukupne mase svih upotrijebljenih osnovnih tekstilnih materijala.

Primjer: za vunenu tkaninu iz tarifnog broja 51.12 koja sadržava vunenu pređu iz tarifnog broja 51.07, sintetičku pređu od rezanih vlakana iz tarifnog broja 55.09 i materijale koji nisu osnovni tekstilni materijali može se upotrebljavati vunena pređa bez podrijetla koja ne zadovoljava zahtjev iz Priloga 3. ili sintetička pređa bez podrijetla koja ne zadovoljava zahtjev iz Priloga 3. ili kombinacija obiju pređa, uz uvjet da njihova ukupna masa ne prelazi 10 % mase svih osnovnih tekstilnih materijala.

 

3.

Neovisno o stavku 2. točki (b), za proizvode koji sadržavaju „pređu od poliuretana s fleksibilnim polieterskim segmentima, neovisno o tome je li upletena ili ne” maksimalno dopušteno odstupanje iznosi 20 %. Međutim, postotak drugih osnovnih tekstilnih materijala bez podrijetla ne smije prelaziti 10 %.
 

4.

Neovisno o stavku 2. točki (b), za proizvode koji sadržavaju „traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojene u sendvič s pomoću prozirnog ili obojenog ljepila između dva sloja plastične folije” maksimalno dopušteno odstupanje iznosi 30 %. Međutim, postotak drugih osnovnih tekstilnih materijala bez podrijetla ne smije prelaziti 10 %.

NAPOMENA 8.

Ostala dopuštena odstupanja koja se primjenjuju na određene tekstilne proizvode

 

1.

Ako se u Prilogu 3. upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali bez podrijetla (osim podstava i međupodstava) koji ne zadovoljavaju zahtjeve za izrađeni tekstilni proizvod iz njegova stupca 2 mogu se upotrebljavati, uz uvjet da su razvrstani u tarifni broj koji je različit od tarifnog broja proizvoda te da njihova vrijednost ne prelazi 8 % EXW proizvoda.
 

2.

Materijali bez podrijetla koji nisu razvrstani u poglavlja od 50 do 63 mogu se upotrebljavati bez ograničenja u proizvodnji tekstilnih proizvoda razvrstanih u poglavlja od 50 do 63, bez obzira na to sadržavaju li tekstilne materijale ili ne.

Primjer: Ako je zahtjevom iz Priloga 3. utvrđeno da se za određeni tekstilni artikl, primjerice hlače, upotrebljava pređa, time se ne sprečava upotreba metalnih artikala bez podrijetla kao što je dugmad, jer metalni artikli nisu razvrstani u poglavlja od 50 do 63. Iz istih se razloga ne sprečava ni upotreba patentnih zatvarača bez podrijetla iako patentni zatvarači obično sadržavaju tekstil.

 

3.

Ako se zahtjev iz Priloga 3. sastoji od maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla, pri izračunu vrijednosti materijala bez podrijetla u obzir se uzima vrijednost materijala bez podrijetla koji nisu razvrstani u poglavlja od 50 do 63.

NAPOMENA 9.

Poljoprivredni proizvodi

Smatra se da su poljoprivredni proizvodi razvrstani u odsjek II. Harmoniziranog sustava i u tarifni broj 24.01 koji su uzgojeni ili požnjeveni na području stranke podrijetlom iz područja te stranke, čak i ako se uzgajaju iz sjemena, lukovica, podloga, reznica, cijepova, kalema, mladica, pupoljaka ili drugih živih dijelova biljaka uvezenih iz treće zemlje.


PRILOG 3.

PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENE PROIZVODE

Stupac 1.

Razvrstavanje prema Harmoniziranom sustavu (2017.), uključujući naziv

Stupac 2.

Pravilo o podrijetlu za određeni proizvod

ODSJEK I.

ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Poglavlje 1

Žive životinje

01.01-01.06

Sve životinje iz poglavlja 1 dobivene su u cijelosti.

Poglavlje 2

Meso i jestivi klaonički proizvodi

02.01-02.10

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 1 i 2 dobiveni u cijelosti.

Poglavlje 3

Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci

03.01-03.08

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 dobiveni u cijelosti.

Poglavlje 4

Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, nenavedeni niti uključeni na drugom mjestu

04.01-04.10

Proizvodnja u kojoj:

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni su u cijelosti; i

ukupna masa materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 20 % mase proizvoda.

Poglavlje 5

Proizvodi životinjskog podrijetla, nenavedeni niti uključeni na drugom mjestu

05.01-05.11

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

ODSJEK II.

BILJNI PROIZVODI

Poglavlje 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

06.01-06.04

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 6 dobiveni u cijelosti.

Poglavlje 7

Jestivo povrće i određeni korijeni i gomolji

07.01-07.14

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7 dobiveni u cijelosti.

Poglavlje 8

Jestivo voće i orašasti plodovi; kora agruma ili dinja

08.01-08.14

Proizvodnja u kojoj:

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 8 dobiveni su u cijelosti; i

ukupna masa materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 20 % mase proizvoda.

Poglavlje 9

Kava, čaj, mate-čaj i začini

09.01-09.10

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

Poglavlje 10

Žitarice

10.01-10.08

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10 dobiveni u cijelosti.

Poglavlje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten

11.01-11.09

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10 i 11, tarifnih brojeva 07.01, 07.14, od 23.02 do 23.03 ili tarifnog podbroja 0710.10 dobiveni u cijelosti.

Poglavlje 12

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko ili ljekovito bilje; slama i stočna hrana

12.01-12.14

CTH

Poglavlje 13

Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti

13.01-13.02

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja u kojoj ukupna masa materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 20 % mase proizvoda.

Poglavlje 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi, nenavedeni niti uključeni na drugom mjestu

14.01-14.04

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

ODSJEK III.

MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI

Poglavlje 15

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni biljni materijali dobiveni u cijelosti.

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18-15.19

CTSH

15.20

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

15.21-15.22

CTSH

ODSJEK IV.

PRIPREMLJENI PREHRAMBENI PROIZVODI; PIĆA, ALKOHOLI I OCAT; DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA

Poglavlje 16

Proizvodi od mesa, riba ili od rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka

1601.00-1604.18

Proizvodnja pri kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 1, 2, 3 i 16 dobiveni u cijelosti (1).

1604.19

CC

1604.20

 

pripremljeni surimi:

CC

ostalo:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 i 16 dobiveni u cijelosti (2).

1604.31-1605.69

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 i 16 dobiveni u cijelosti.

Poglavlje 17

Šećeri i šećerni proizvodi

17.01

CTH

17.02

CTH, uz uvjet da ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva od 11.01 do 11.08, 17.01 i 17.03 ne prelazi 20 % mase proizvoda.

17.03

CTH

17.04

 

bijela čokolada:

CTH, uz uvjet da:

(a)

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni su u cijelosti; i

(b)

i.

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 40 % mase proizvoda; ili

ii.

vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica.

ostalo:

CTH, uz uvjet da:

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni su u cijelosti; i

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 40 % mase proizvoda.

Poglavlje 18

Kakao i kakao proizvodi

18.01-18.05

CTH

1806.10

CTH, uz uvjet da:

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni su u cijelosti; i

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 40 % mase proizvoda.

1806.20-1806.90

CTH, uz uvjet da:

(a)

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni su u cijelosti; i

(b)

i.

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 40 % mase proizvoda; ili

ii.

vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica.

Poglavlje 19

Proizvodi od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi

19.01-19.05

CTH, uz uvjet da:

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni su u cijelosti;

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz poglavlja 2, 3 i 16 ne prelazi 20 % mase proizvoda;

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 10.06 i 11.08 ne prelazi 20 % mase proizvoda; i

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 40 % mase proizvoda.

Poglavlje 20

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili drugih dijelova biljaka

20.01

CTH

20.02-20.03

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7 dobiveni u cijelosti.

20.04-20.09

CTH, uz uvjet da ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 40 % mase proizvoda.

Poglavlje 21

Razni prehrambeni proizvodi

21.01-21.02

CTH, uz uvjet da:

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni su u cijelosti; i

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 20 % mase proizvoda.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH; međutim, mogu se upotrijebiti brašno i krupica od gorušice ili pripremljena gorušica bez podrijetla.

2103.30

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

21.04-21.06

CTH, uz uvjet da:

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni su u cijelosti; i

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 20 % mase proizvoda.

Poglavlje 22

Pića, alkoholi i ocat

22.01-22.06

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 22.07 i 22.08, uz uvjet da:

svi upotrijebljeni materijali iz tarifnih podbrojeva 0806.10, 2009.61, 2009.69 dobiveni su u cijelosti;

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni su u cijelosti; i

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 20 % mase proizvoda.

22.07

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 22.08, uz uvjet da su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10, tarifnih podbrojeva 0806.10, 2009.61 i 2009.69 dobiveni u cijelosti.

22.08-22.09

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 22.07 i 22.08, uz uvjet da su svi upotrijebljeni materijali iz tarifnih podbrojeva 0806.10, 2009.61 i 2009.69 dobiveni u cijelosti.

Poglavlje 23

Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana

23.01

CTH

2302.10-2303.10

CTH, uz uvjet da ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz poglavlja 10 ne prelazi 20 % mase proizvoda.

2303.20-2308.00

CTH

23.09

CTH, uz uvjet da:

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 4 dobiveni su u cijelosti;

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva od 10.01 do 10.04, od 10.07 do 10.08, poglavlja 11 i iz tarifnih brojeva 23.02 i 23.03 ne prelazi 20 % mase proizvoda; i

ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 17.01 i 17.02 ne prelazi 20 % mase proizvoda.

Poglavlje 24

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana

24.01

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz tarifnog broja 24.01 dobiveni u cijelosti.

2402.10

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja, uz uvjet da ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 24.01 ne prelazi 30 % mase upotrijebljenih materijala iz poglavlja 24.

2402.20

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda i duhana za pušenje iz tarifnog podbroja 2403.19, u kojoj je najmanje 10 % masenog udjela svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 24.01 dobiveno u cijelosti

2402.90

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja, uz uvjet da ukupna masa upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 24.01 ne prelazi 30 % mase upotrijebljenih materijala iz poglavlja 24.

24.03

CTH, u kojoj je najmanje 10 % mase svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 24.01 dobiveno u cijelosti.

ODSJEK V.

MINERALNI PROIZVODI

Napomena uz odsjek: za definicije horizontalnih pravila o preradi u okviru ovog odsjeka, vidjeti napomenu 5. u Prilogu 2.

Poglavlje 25

Sol, sumpor, zemlja i kamen, sadra, vapno i cement

25.01-25.30

CTH;

ili

MaxNOM 70 % (EXW).

Poglavlje 26

Rudače, troske i pepeli

26.01-26.21

CTH

Poglavlje 27

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi

27.01-27.09

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

27.10

CTH osim biodizela bez podrijetla iz tarifnog podbroja 3824.99 ili 3826.00;

ili

Provedena je destilacija ili kemijska reakcija, uz uvjet da je upotrijebljeni biodizel (uključujući biljno ulje obrađeno vodikom) iz tarifnog broja 27.10 i tarifnih podbrojeva 3824.99 i 3826.00 dobiven esterifikacijom, transesterifikacijom ili obradom vodikom.

27.11-27.15

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

ODSJEK VI.

PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SLIČNIH INDUSTRIJA

Napomena uz odsjek: za definicije horizontalnih pravila o preradi u okviru ovog odsjeka, vidjeti napomenu 5. u Prilogu 2.

Poglavlje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata ili izotopa

28.01-28.53

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 29

Organski kemijski proizvodi

2901.10-2905.42

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43-2905.44

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 17.02 i tarifnog podbroja 3824.60.

2905.45

CTSH, međutim, materijali bez podrijetla razvrstani unutar istog tarifnog podbroja kao i proizvod mogu se upotrebljavati, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49-2942

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 30

Farmaceutski proizvodi

30.01-30.06

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 31

Gnojiva

31.01-31.04

CTH, međutim, materijali bez podrijetla razvrstani unutar istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % EXW-a proizvoda;

ili

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

natrijev nitrat

kalcijev cijanamid

kalijev sulfat

magnezijev kalij sulfat

CTH, međutim, materijali bez podrijetla razvrstani unutar istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % EXW-a proizvoda;

ili

MaxNOM 40 % (EXW).

-Ostalo

CTH, međutim, materijali bez podrijetla iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % EXW-a proizvoda, unutar koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi 50 % EXW-a proizvoda;

ili

MaxNOM 40 % (EXW).

Poglavlje 32

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i tinte

32.01-32.15

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 33

Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi

33.01

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, međutim, materijali bez podrijetla razvrstani unutar tarifnog podbroja 3302.10 mogu biti upotrijebljeni uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % EXW proizvoda.

3302.90

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

33.04–33.07

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 34

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje ili ribanje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, „zubarski voskovi” te zubarski pripravci na osnovi sadre

34.01-34.07

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 35

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzimi

35.01-35.04

CTH osim materijala bez podrijetla iz poglavlja 4.

35.05

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 11.08.

35.06-35.07

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 36

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne slitine; pojedini zapaljivi pripravci

36.01-36.06

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 37

Fotografski ili kinematografski proizvodi

37.01-37.07

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 38

Razni kemijski proizvodi

38.01-38.08

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 11.08 i 35.05;

3809.91-3822.00

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

3824.10-3824.50

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih podbrojeva 2905.43 i 2905.44;

3824.71-3825.90

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Proizvodnja u kojoj je biodizel dobiven transesterifikacijom, esterifikacijom ili obradom vodikom.

ODSJEK VII.

PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA

Napomena uz odsjek: za definicije horizontalnih pravila o preradi u okviru ovog odsjeka, vidjeti napomenu 5. u Prilogu 2.

Poglavlje 39

Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa

39.01-39.15

CTSH;

Provedena je kemijska reakcija, pročišćavanje, miješanje i stapanje, proizvodnja standardnih materijala, promjena veličine čestica, odvajanje izomera ili biotehnološka obrada;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16-39.19

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21-39.22

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10-3923.50

CTSH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90-3925.90

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka

40.01-40.11

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11-4012.19

CTSH;

ili

protektiranje rabljenih guma.

4012.20-4017.00

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

ODSJEK VIII.

SIROVA KOŽA, ŠTAVLJENA KOŽA, KRZNO I PROIZVODI OD NJIH; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD CRIJEVA DUDOVOG SVILCA)

Poglavlje 41

Sirova koža (osim krzna) i štavljena koža

41.01-4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CTSH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih podbrojeva od 4104.41 do 4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32-4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih podbrojeva 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 i 4106.92. Međutim, mogu se upotrijebiti materijali bez podrijetla iz tarifnih podbrojeva 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ili 4106.92, uz uvjet da se provede postupak ponovnog štavljenja.

4114.10

CTH

4114.20

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih podbrojeva 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 i 4107. Međutim, mogu se upotrijebiti materijali bez podrijetla iz tarifnih podbrojeva 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 i tarifnog broja 41.07, uz uvjet da se provede postupak ponovnog štavljenja.

41.15

CTH

Poglavlje 42

Proizvodi od kože, sedlarski i remenarski proizvodi, predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici, predmeti od životinjskih crijeva (osim od crijeva dudovog svilca)

42.01-42.06

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 43

Prirodno i umjetno krzno, proizvodi od krzna

4301.10-4302.20

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03-43.04

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

ODSJEK IX.

DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN; PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA; PROIZVODI OD SLAME I ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI

Poglavlje 44

Drvo i proizvodi od drva, drveni ugljen

44.01-44.21

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 45

Pluto i proizvodi od pluta

45.01-45.04

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 46

Proizvodi od slame, esparta ili od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

46.01-46.02

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

ODSJEK X.

CELULOZA OD DRVA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR I KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI; PAPIR I KARTON TE PROIZVODI OD PAPIRA I KARTONA

Poglavlje 47

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papir ili karton (otpaci i ostaci) namijenjeni ponovnoj preradi

47.01-47.07

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 48

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili kartona

48.01-48.23

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 49

Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke

industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i nacrti

49.01-49.11

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

ODSJEK XI.

TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI

Napomena uz odsjek: za definicije pojmova korištenih za određene proizvode od tekstilnih materijala i dopuštena odstupanja koja se na njih primjenjuju vidjeti napomene 6., 7. i 8. u Prilogu 2.

Poglavlje 50

Svila

50.01-50.02

CTH

50.03

 

grebenani ili češljani:

Grebenanje ili češljanje svilenih otpadaka.

ostalo:

CTH

50.04-50.05

Predenje prirodnih vlakana;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih beskonačnih filamenata u kombinaciji s predenjem;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih beskonačnih filamenata u kombinaciji s končanjem

ili

Končanje u kombinaciji s mehaničkim postupcima.

50.06

 

svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka:

Predenje prirodnih vlakana;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih beskonačnih filamenata u kombinaciji s predenjem;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih beskonačnih filamenata u kombinaciji s končanjem

ili

Končanje u kombinaciji s mehaničkim postupcima.

Crijeva dudovog svilca:

CTH

50.07

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem;

Končanje ili bilo koji mehanički postupak u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s bojenjem;

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

Poglavlje 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Predenje prirodnih vlakana;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Končanje u kombinaciji s mehaničkim postupcima.

51.11-51.13

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s bojenjem;

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

Poglavlje 52

Pamuk

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Predenje prirodnih vlakana;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Končanje u kombinaciji s mehaničkim postupcima.

52.08-52.12

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem;

Končanje ili bilo koji mehanički postupak u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili premazivanjem ili laminiranjem;

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

Poglavlje 53

Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna pređa i tkanine od papirne pređe

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Predenje prirodnih vlakana;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Končanje u kombinaciji s mehaničkim postupcima.

53.09-53.11

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili premazivanjem ili laminiranjem;

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

Poglavlje 54

Umjetni ili sintetički filamenti; vrpce i slični oblici od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

54.01-54.06

Predenje prirodnih vlakana;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Končanje u kombinaciji s mehaničkim postupcima.

54.07-54.08

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem;

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili premazivanjem ili laminiranjem;

Končanje ili bilo koji mehanički postupak u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

Poglavlje 55

Umjetna ili sintetička rezana vlakna

55.01-55.07

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana.

55.08-55.11

Predenje prirodnih vlakana;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Končanje u kombinaciji s mehaničkim postupcima.

55.12-55.16

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem;

Končanje ili bilo koji mehanički postupak u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili premazivanjem ili laminiranjem;

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

Poglavlje 56

Vata, pust i netkani materijal; posebna pređa; konopi, uzice i užad te proizvodi od njih

56.01

Predenje ili bondiranje prirodnih vlakana;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem ili bondiranjem

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

ili

Premazivanje, flokiranje, laminiranje ili metaliziranje u kombinaciji s najmanje dvije druge glavne radnje obrade ili završne obrade (kao što je kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, termofiksacija, trajna dorada) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi 50 % EXW proizvoda.

56.02

 

iglani pust:

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s oblikovanjem tkanine međutim:

polipropilenski filament bez podrijetla iz tarifnog broja 54.02;

polipropilenska vlakna bez podrijetla iz tarifnih brojeva 55.03 ili 55.06 ili

polipropilenski kabeli od filamenata bez podrijetla iz tarifnog broja 55.01;

pri čemu je finoća svakog filamenta ili vlakna u svim slučajevima manja od 9 deciteksa, mogu se upotrijebiti, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 40 % EXW proizvoda

ili

Samo oblikovanje netkane tkanine u slučaju pusta napravljenog od prirodnih vlakana.

ostalo:

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s oblikovanjem tkanine

ili

Samo oblikovanje netkane tkanine u slučaju ostalog pusta napravljenog od prirodnih vlakana.

5603.11-5603.14

Proizvodnja od

usmjerenih ili nasumično raspoređenih filamenata; ili

tvari ili polimera prirodnog ili umjetnog ili sintetičkog podrijetla;

u oba slučaja s preradom u netkani materijal.

5603.91-5603.94

Proizvodnja od

usmjerenih ili nasumično raspoređenih rezanih vlakana; ili

rezane pređe, prirodnog ili umjetnog ili sintetičkog podrijetla;

u oba slučaja s preradom u netkani materijal.

5604.10

Proizvodnja od gumenih niti ili korda koje nisu prekrivene tekstilom.

5604.90

Predenje prirodnih vlakana;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Končanje u kombinaciji s mehaničkim postupcima.

56.05

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Končanje u kombinaciji s mehaničkim postupcima.

56.06

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem;

Končanje u kombinaciji s obavijanjem;

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana;

ili

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem.

56.07-56.09

Predenje prirodnih vlakana;

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem.

Poglavlje 57

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači

Napomena uz poglavlje: za proizvode iz ovog poglavlja kao podloga može se upotrebljavati tkanina od jute bez podrijetla.

57.01-57.05

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem ili taftingom;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem ili taftingom;

Proizvodnja od pređe od kokosovog vlakna ili sisala ili jute ili klasične predene viskozne prstenaste pređe;

Tafting u kombinaciji s bojenjem ili tiskom;

Tkanje ili tafting pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s premazivanjem ili laminiranjem;

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s tehnikama bez tkanja, uključujući iglanje.

Poglavlje 58

Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni tafting postupkom; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez

58.01-58.04

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem ili taftingom;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem ili taftingom;

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili flokiranjem ili premazivanjem ili laminiranjem ili metaliziranjem;

Tafting u kombinaciji s bojenjem ili tiskom;

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom;

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

58.05

CTH

58.06-58.09

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem ili taftingom;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem ili taftingom;

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili flokiranjem ili premazivanjem ili laminiranjem ili metaliziranjem;

Tafting u kombinaciji s bojenjem ili tiskom;

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom;

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

58.10

Vez u kojem vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onog u koji je razvrstan proizvod, ne prelazi 50 % EXW proizvoda.

58.11

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem ili taftingom;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem ili taftingom;

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili flokiranjem ili premazivanjem ili laminiranjem ili metaliziranjem;

Tafting u kombinaciji s bojenjem ili tiskom;

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom;

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

Poglavlje 59

Impregnirani, premazani, prevučeni ili laminirani tekstilni materijali; tekstilni proizvodi prikladni za industrijsku upotrebu

59.01

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili flokiranjem ili premazivanjem ili laminiranjem ili metaliziranjem;

ili

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom.

59.02

 

sa sadržajem koji ne prelazi 90 % masenog udjela tekstilnih materijala:

Tkanje.

ostalo:

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s tkanjem.

59.03

Tkanje, pletenje ili kukičanje u kombinaciji s impregniranjem ili premazivanjem ili prevlačenjem ili laminiranjem ili metaliziranjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom; ili

Tisak (kao samostalni postupak).

59.04

Kalandriranje u kombinaciji s bojenjem, premazivanjem, laminiranjem ili metaliziranjem. Tkanine od jute bez podrijetla smiju se upotrijebiti kao podloga;

ili

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili premazivanjem ili laminiranjem ili metaliziranjem. Tkanine od jute bez podrijetla smiju se upotrijebiti kao podloga.

59.05

 

impregnirani, premazani, prevučeni ili laminirani gumom, plastičnom masom ili drugim materijalima:

Tkanje, pletenje ili oblikovanje netkane tkanine u kombinaciji s impregniranjem ili premazivanjem ili prevlačenjem ili laminiranjem ili metaliziranjem.

ostalo:

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje, pletenje ili oblikovanje netkane tkanine u kombinaciji s bojenjem ili premazivanjem ili laminiranjem;

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

59.06

 

pletene ili kukičane tkanine:

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s pletenjem ili kukičanjem;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s pletenjem ili kukičanjem;

Pletenje ili kukičanje u kombinaciji s gumiranjem; ili

Gumiranje u kombinaciji s najmanje dvije druge glavne radnje obrade ili završne obrade (kao što je kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, termofiksacija, trajna dorada) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi 50 % EXW proizvoda.

ostale tkanine od pređe od sintetičkih filamenata s više od 90 % masenog udjela tekstilnih materijala:

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s tkanjem.

ostalo:

Tkanje, pletenje ili netkani postupak u kombinaciji s bojenjem ili premazivanjem ili gumiranjem;

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem, pletenjem ili postupcima bez tkanja

ili

Gumiranje u kombinaciji s najmanje dvije druge glavne radnje obrade ili završne obrade (kao što je kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, termofiksacija, trajna dorada) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi 50 % EXW proizvoda.

59.07

Tkanje, pletenje ili oblikovanje netkane tkanine u kombinaciji s bojenjem ili tiskom ili premazivanjem ili impregniranjem ili prekrivanjem;

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak).

59.08

 

čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane:

Proizvodnja od cjevastih pletenih ili kukičanih materijala za čarapice.

ostalo:

CTH

59.09-59.11

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s tkanjem;

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili premazivanjem ili laminiranjem

ili

Premazivanje, flokiranje, laminiranje ili metaliziranje u kombinaciji s najmanje dvije druge glavne radnje obrade ili završne obrade (kao što je kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, termofiksacija, trajna dorada) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi 50 % EXW proizvoda.

Poglavlje 60

Pleteni ili kukičani materijali

60.01-60.06

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s pletenjem ili kukičanjem;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s pletenjem ili kukičanjem;

Pletenje ili kukičanje u kombinaciji s bojenjem ili flokiranjem ili premazivanjem ili laminiranjem ili tiskom;

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

Bojenje pređe u kombinaciji s pletenjem ili kukičanjem; ili

Končanje ili teksturiranje u kombinaciji s pletenjem ili kukičanjem, uz uvjet da vrijednost upotrijebljene nekončane ili neteksturirane pređe bez podrijetla ne prelazi 50 % EXW proizvoda.

Poglavlje 61

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kukičani

61.01-61.17

 

dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način dvaju ili više dijelova pletenih ili kukičanih materijala, koji su bili razrezani u krojne oblike ili proizvedeni već oblikovani:

Pletenje ili kukičanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine.

ostalo:

Predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s pletenjem ili kukičanjem;

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s pletenjem ili kukičanjem; ili

Pletenje i izrada u jednoj operaciji.

Poglavlje 62

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih ili kukičanih

62.01

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.02

 

vezeni:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda.

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.03

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.04

 

vezeni:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda.

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.05

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.06

 

vezeni:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda.

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.07-62.08

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.09

 

vezeni:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda.

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.10

 

protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Premazivanje ili laminiranje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine, uz uvjet da vrijednost upotrijebljene nepremazane ili nelaminirane tkanine bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda.

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.11

 

odjeća za žene ili djevojčice, vezena:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda.

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.12

 

pleteni ili kukičani, dobiveni šivanjem ili spajanjem na drukčiji način dvaju ili više dijelova pletenih ili kukičanih materijala, koji su bili razrezani u oblike ili proizvedeni već oblikovani:

Pletenje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.13-62.14

 

vezeni:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

Proizvodnja od nevezenih tkanina, uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.15

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.16

 

protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Premazivanje ili laminiranje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine, uz uvjet da vrijednost upotrijebljene nepremazane ili nelaminirane tkanine bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda.

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

62.17

 

vezeni:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

Proizvodnja od nevezenih tkanina, uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda;

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine nakon tiska (kao samostalni postupak).

protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Premazivanje ili laminiranje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine, uz uvjet da vrijednost upotrijebljene nepremazane ili nelaminirane tkanine bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda.

međupodstave za ovratnike i orukvice, razrezane:

CTH, uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda.

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine.

Poglavlje 63

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; otpadne krpe

63.01-63.04

 

od pusta, od netkanog materijala:

Oblikovanje netkane tkanine u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine.

ostalo:

vezeni:

Tkanje ili pletenje ili kukičanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine;

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim pletenih ili kukičanih), uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina bez podrijetla ne prelazi 40 % EXW proizvoda.

ostali:

Tkanje, pletenje ili kukičanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine.

63.05

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana ili predenje prirodnih ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana, u kombinaciji s tkanjem ili pletenjem i izradom uključujući krojenje tkanine.

63.06

 

od netkanog materijala:

Oblikovanje netkane tkanine u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine.

ostalo:

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Svaki proizvod u setu mora udovoljavati pravilu koje bi za njega vrijedilo i da nije u setu, međutim može sadržavati i proizvode bez podrijetla, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % EXW seta.

63.09-63.10

CTH

ODSJEK XII.

OBUĆA, POKRIVALA ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI ZA HODANJE I SJEDENJE, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; UMJETNO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE

Poglavlje 64

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda

64.01-64.05

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenog gornjišta obuće bez podrijetla pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz tarifnog broja 64.06.

64.06

CTH

Poglavlje 65

Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi

65.01-65.07

CTH

Poglavlje 66

Kišobrani, suncobrani, štapovi za hodanje i sjedenje, bičevi, korbači i njihovi dijelovi

66.01-66.03

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 67

Obrađeno perje i paperje i proizvodi izrađeni od perja ili paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

67.01-67.04

CTH

ODSJEK XIII.

PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I STAKLENI PROIZVODI

Poglavlje 68

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca ili sličnih materijala

68.01-68.15

CTH;

ili

MaxNOM 70 % (EXW).

Poglavlje 69

Keramički proizvodi

69.01-69.14

CTH

Poglavlje 70

Staklo i stakleni proizvodi

70.01-70.09

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 70.10.

70.14-70.20

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

ODSJEK XIV.

PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI ILI POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PROIZVODA; KOVANI NOVAC

Poglavlje 71

Prirodni ili kultivirani biseri, dragulji ili poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih proizvoda; kovani novac

71.01-71.05

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

71.06

 

neobrađeni:

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 71.06, 71.08 i 71.10;

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina bez podrijetla iz tarifnih brojeva 71.06, 71.08 i 71.10;

ili

Fuzija ili legiranje plemenitih kovina bez podrijetla iz tarifnih brojeva 71.06, 71.08 i 71.10, međusobno ili s običnim kovinama ili pročišćavanje.

u obliku poluproizvoda ili praha:

Proizvodnja od neobrađenih plemenitih kovina bez podrijetla.

71.07

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

71.08

 

neobrađeni:

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 71.06, 71.08 i 71.10;

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina bez podrijetla iz tarifnih brojeva 71.06, 71.08 i 71.10;

ili

Fuzija ili legiranje plemenitih kovina bez podrijetla iz tarifnih brojeva 71.06, 71.08 i 71.10, međusobno ili s običnim kovinama ili pročišćavanje.

u obliku poluproizvoda ili praha:

Proizvodnja od neobrađenih plemenitih kovina bez podrijetla.

71.09

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

71.10

 

neobrađeni:

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva 71.06, 71.08 i 71.10;

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina bez podrijetla iz tarifnih brojeva 71.06, 71.08 i 71.10;

ili

Fuzija ili legiranje plemenitih kovina bez podrijetla iz tarifnih brojeva 71.06, 71.08 i 71.10, međusobno ili s običnim kovinama ili pročišćavanje.

u obliku poluproizvoda ili praha:

Proizvodnja od neobrađenih plemenitih kovina bez podrijetla.

71.11

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

71.12-71.18

CTH

ODSJEK XV.

OBIČNE KOVINE I PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA

Poglavlje 72

Željezo i čelik

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 72.06.

72.08-72.17

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva od 72.08 do 72.17.

72.18

CTH

72.19-72.23

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva od 72.19 do 72.23.

72.24

CTH

72.25-72.29

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva od 72.25 do 72.29.

Poglavlje 73

Proizvodi od željeza ili čelika

7301.10

CC, osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva od 72.08 do 72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva od 72.08 do 72.17.

73.03

CTH

73.04-73.06

CC, osim materijala bez podrijetla iz tarifnih brojeva od 72.13 do 72.17, od 72.21 do 72.23 i od 72.25 do 72.29.

73.07

 

pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika:

CTH osim za kovane pripravke bez podrijetla; međutim kovani pripravci bez podrijetla mogu se upotrijebiti, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % EXW proizvoda.

ostalo:

CTH

73.08

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog podrboja 7301.20.

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81-7326.90

CTH

Poglavlje 74

Bakar i proizvodi od bakra

74.01-74.02

CTH

74.03

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

74.04-74.07

CTH

74.08

CTH i MaxNOM 50 % (EXW).

74.09-74.19

CTH

Poglavlje 75

Nikal i proizvodi od nikla

75.01

CTH

75.02

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

75.03-75.08

CTH

Poglavlje 76

Aluminij i proizvodi od aluminija

76.01

CTH i MaxNOM 50 % (EXW);

ili

Termički ili elektrolitički postupak od nelegirana aluminija ili od otpadaka i lomljevine aluminija

76.02

CTH

76.03-76.16

CTH i MaxNOM 50 % (EXW) (3).

Poglavlje 78

Olovo i proizvodi od olova

7801.10

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

7801.91-7806.00

CTH

Poglavlje 79

Cink i proizvodi od cinka

79.01-79.07

CTH

Poglavlje 80

Kositar i proizvodi od kositra

80.01-80.07

CTH

Poglavlje 81

Ostale obične kovine; kermeti; proizvodi od njih

81.01-81.13

Proizvodnja od materijala bez podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja.

Poglavlje 82

Alati, nožarski proizvodi, žlice i vilice, od običnih kovina; dijelovi za njih od običnih kovina

8201.10-8205.70

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, međutim u set se mogu uključiti alati bez podrijetla iz tarifnog broja 82.05, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % EXW seta.

82.06

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja od 82.02 do 82.05; međutim u set se mogu uključiti alati bez podrijetla iz tarifnih brojeva od 82.02 do 82.05, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % EXW seta.

82.07-82.15

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 83

Razni proizvodi od običnih kovina

83.01-83.11

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

ODSJEK XVI.

STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; ELEKTRIČNA OPREMA; NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Poglavlje 84

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi

84.01-84.06

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07-84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09-84.12

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11-8415.10

CTSH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81-8415.90

CTSH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16-84.20

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22-84.24

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25-84.30

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 84.31;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31-84.43

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44-84.47

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 84.48;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48-84.55

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56-84.65

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 84.66;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66-84.68

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70-84.72

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 84.73;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73-84.78

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10-8479.40

CTSH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60-8479.82

CTSH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82-84.87

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 85

Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka; aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor

85.01-85.02

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 85.03;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03-85.06

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Akumulatori koji sadržavaju jednu ili više baterijskih ćelija ili baterijskih modula i sklopovlje za međusobno povezivanje baterijskih ćelija,

koji se često nazivaju „baterijskim sklopovima”, vrste koja se upotrebljava kao glavni izvor električne energije za pogon vozila iz tarifnih brojeva 87.02, 87.03 i 87.04

CTH osim aktivnih katodnih materijala bez podrijetla;

ili

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Baterijske ćelije, baterijski moduli i njihovi dijelovi, namijenjeni ugradnji u električni akumulator vrste koja se upotrebljava kao glavni izvor električne energije za pogon vozila iz tarifnih brojeva 87.02, 87.03 i 87.04

CTH osim aktivnih katodnih materijala bez podrijetla;

ili

MaxNOM 35 % (EXW) (5)

ostalo:

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08-85.18

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19-85.21

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 85.22;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22-85.23

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25-85.27

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 85.29;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28-85.34

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35-85.37

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 85.38;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10-8541.90

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31-8542.39

CTH;

Materijali bez podrijetla podvrgavaju se postupku difuzije;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90-8543.90

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44-85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

ODSJEK XVII.

VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA I PRIDRUŽENA PRIJEVOZNA OPREMA

Poglavlje 86

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vozila i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema svih vrsta

86.01-86.09

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 86.07;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 87

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila, njihovi dijelovi i pribor

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02-87.04

 

vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem i električnim motorom kao pogonskim motorima koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije („punjiva hibridna vozila”);

vozila samo s električnim motorom za pogon

MaxNOM 45 % (EXW) i baterijski sklopovi iz tarifnog broja 85.07 vrste koja se upotrebljava kao glavni izvor električne energije za pogon vozila moraju biti s podrijetlom (6).

ostalo:

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05-87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08-87.11

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13-87.16

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 88

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi

88.01-88.05

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 89

Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije

89.01-89.08

CC;

ili

MaxNOM 40 % (EXW).

ODSJEK XVIII.

OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Poglavlje 90

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za kontrolu točnosti, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor

9001.10-9001.40

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

Površinska obrada polugotovih leća u gotove oftalmološke leće s funkcijom optičke korekcije, za ugradnju u naočale;

Premazivanje leće odgovarajućim sredstvima radi poboljšana vida i zaštite korisnika;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90-9033.00

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 91

Satovi i njihovi dijelovi

91.01-91.14

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 92

Glazbala; njihovi dijelovi i pribor

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

ODSJEK XIX.

ORUŽJE I STRELJIVO; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Poglavlje 93

Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

ODSJEK XX.

RAZNI GOTOVI PROIZVODI

Poglavlje 94

Pokućstvo; oprema za krevete, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i druga rasvjetna tijela, nenavedeni niti uključeni na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice i slično; montažne zgrade

94.01–94.06

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 95

Igračke, igre i rekviziti za sport; njihovi dijelovi i pribor

95.03-95.08

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

Poglavlje 96

Razni gotovi proizvodi

96.01-96.04

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Svaki proizvod u setu udovoljava pravilu koje bi za njega vrijedilo i da nije u setu, uz uvjet da može sadržavati i proizvode bez podrijetla, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % EXW seta.

96.06-9608.40

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Svaki proizvod u setu udovoljava pravilu koje bi za njega vrijedilo i da nije u setu, uz uvjet da može sadržavati i proizvode bez podrijetla, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % EXW seta.

9608.60-96.20

CTH;

ili

MaxNOM 50 % (EXW).

ODSJEK XXI.

UMJETNIČKA DJELA, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I ANTIKVITETI

Poglavlje 97

Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti

97.01-97.06

CTH


(1)  Pripremljeni ili konzervirani tunj, tunj prugavac i palamida (Sarda spp.), cijeli ili u komadima (osim mljevenih) razvrstani u tarifni podbroj 1604.14 mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom prema alternativnim pravilima o podrijetlu za određene proizvode u okviru godišnjih kvota kako je utvrđeno u Prilogu 4.

(2)  Pripremljeni ili konzervirani tunj, tunj prugavac ili druge ribe iz roda Euthynnus (osim cijelih ili u komadima) razvrstani u tarifni podbroj 1604.20 mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom prema alternativnim pravilima o podrijetlu za određene proizvode u okviru godišnjih kvota kako je utvrđeno u Prilogu 4.

(3)  Određeni proizvodi od aluminija mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom prema alternativnim pravilima o podrijetlu za određene proizvode u okviru godišnjih kvota kako je utvrđeno u Prilogu 4.

(4)  Od stupanja na snagu ovog Sporazuma do 31. prosinca 2026. primjenjuju se alternativna pravila o podrijetlu za određene proizvode, kako je utvrđeno u Prilogu 5.

(5)  Od stupanja na snagu ovog Sporazuma do 31. prosinca 2026. primjenjuju se alternativna pravila o podrijetlu za određene proizvode, kako je utvrđeno u Prilogu 5.

(6)  Od stupanja na snagu ovog Sporazuma do 31. prosinca 2026. primjenjuju se alternativna pravila o podrijetlu za određene proizvode, kako je utvrđeno u Prilogu 5.

(7)  Na hibridna vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem i električnim motorom kao pogonskim motorima, osim onih koji se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije, od stupanja na snagu ovog Sporazuma do 31. prosinca 2026. primjenjuju se alternativna pravila o podrijetlu za određene proizvode, kako je utvrđeno u Prilogu 5.


PRILOG 4.

KVOTE ZA PROIZVODE S PODRIJETLOM I ALTERNATIVNA POSEBNA PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENE PROIZVODE IZ PRILOGA 3.

Zajedničke odredbe

1.

Za proizvode navedene u tablicama u nastavku odgovarajuća pravila o podrijetlu alternativna su pravila za ona iz Priloga 3., u granicama primjenjive godišnje kvote.

2.

Tvrdnja o podrijetlu sastavljena na temelju ovog Priloga sadržava sljedeću izjavu: „Kvote za proizvode s podrijetlom – proizvod s podrijetlom u skladu s Prilogom 4.”.

3.

U Uniji, svim količinama iz ovog Priloga upravlja Europska komisija, koja poduzima administrativne mjere koje smatra uputnima za učinkovito upravljanje tim mjerama u odnosu na primjenjivo zakonodavstvo Unije.

4.

U Ujedinjenoj Kraljevini, svim količinama iz ovog Priloga upravlja carinsko tijelo, koje poduzima administrativne mjere koje smatra uputnima za učinkovito upravljanje tim mjerama u odnosu na primjenjivo zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine.

5.

Stranka uvoznica upravlja kvotama za proizvode s podrijetlom prema pravilu prvenstva i na temelju uvoza te stranke izračunava količinu proizvoda koji ulaze u okviru tih kvota za proizvode s podrijetlom.

ODJELJAK 1.

Godišnja dodjela kvota za konzervirani tunj

Razvrstavanje prema Harmoniziranom sustavu (2017.)

Opis proizvoda

Alternativno pravilo za određeni proizvod

Godišnja kvota za izvoz iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu

(neto masa)

Godišnja kvota za izvoz iz Ujedinjene Kraljevine u Uniju

(neto masa)

1604.14

Pripremljeni ili konzervirani tunj, tunj prugavac i palamida (Sarda spp.), cijeli ili u komadima (osim mljevenih)

CC

3 000  tona

3 000  tona

1604.20

ostala pripremljena ili konzervirana riba

 

tunja, tunja prugavca i ostale ribe roda Euthynnus (osim cijele ili u komadima)

CC

4 000  tona

4 000  tona

ostala riba

-

-

-

ODJELJAK 2.

Godišnja dodjela kvota za proizvode od aluminija (1)

Tablica 1.

Kvote koje se primjenjuju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023.

Razvrstavanje prema Harmoniziranom sustavu (2017.)

Opis proizvoda

Alternativno pravilo za određeni proizvod

Godišnja kvota za izvoz iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu

(neto masa)

Godišnja kvota za izvoz iz Ujedinjene Kraljevine u Uniju

(neto masa)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Proizvodi od aluminija (isključujući aluminijsku žicu i aluminijsku foliju)

CTH

95 000  tona

95 000  tona

76.05

Aluminijska žica

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 76.04

76.07

Aluminijska folija

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 76.06

 

Tablica 2.

Kvote koje se primjenjuju od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2026.

Razvrstavanje prema Harmoniziranom sustavu (2017.)

Opis proizvoda

Alternativno pravilo za određeni proizvod

Godišnja kvota za izvoz iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu

(neto masa)

Godišnja kvota za izvoz iz Ujedinjene Kraljevine u Uniju

(neto masa)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Proizvodi od aluminija (isključujući aluminijsku žicu i aluminijsku foliju)

CTH

72 000  tona

72 000  tona

76.05

Aluminijska žica

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 76.04

76.07

Aluminijska folija

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 76.06

 

Tablica 3.

Kvote koje se primjenjuju od 1. siječnja 2027. nadalje

Razvrstavanje prema Harmoniziranom sustavu (2017.)

Opis proizvoda

Alternativno pravilo za određeni proizvod

Godišnja kvota za izvoz iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu

(neto masa)

Godišnja kvota za izvoz iz Ujedinjene Kraljevine u Uniju

(neto masa)

76.04

Šipke i profili od aluminija

CTH

57 500  tona

57 500  tona

76.06

Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,2 mm

CTH

76.07

Aluminijska folija

CTH osim materijala bez podrijetla iz tarifnog broja 76.06

Preispitivanje kvota za proizvode od aluminija iz odjeljka 2. tablice 3.

1.

Najranije pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma i najranije pet godina od završetka preispitivanja iz ovog stavka, Odbor za trgovinsko partnerstvo, na zahtjev bilo koje stranke i uz pomoć Posebnog trgovinskog odbora za carinsku suradnju i pravila o podrijetlu, preispituje kvote za aluminij sadržane u odjeljku 3. tablici 2.

2.

Preispitivanje iz stavka 1. provodi se na temelju dostupnih informacija o tržišnim uvjetima u objema strankama i informacija o njihovu uvozu i izvozu relevantnih proizvoda.

3.

Na temelju rezultata preispitivanja provedenog na temelju stavka 1. Vijeće za partnerstvo može donijeti odluku o povećanju ili zadržavanju količine, o promjeni opsega kvota za aluminij sadržanih u odjeljku 3. tablici 2., o njihovoj raspodjeli ili o promjeni njihove raspodjele među proizvodima.


(1)  Količine navedene u svakoj tablici u odjeljku 2. cjelokupne su raspoložive količine kvota (za izvoz iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu odnosno za izvoz iz Ujedinjene Kraljevine u Uniju) za sve proizvode navedene u ovoj tablici.


PRILOG 5.

PRIJELAZNA PRAVILA ZA ODREĐENE PROIZVODE ZA ELEKTRIČNE AKUMULATORE I ELEKTRIFICIRANA VOZILA

ODJELJAK 1.

Privremena pravila za određene proizvode koja se primjenjuju od stupanja na snagu ovog Sporazuma do 31. prosinca 2026.

Za proizvode navedene u stupcu 1. u nastavku, pravilo za određeni proizvod navedeno u stupcu 2. primjenjuje se tijekom razdoblja od stupanja na snagu ovog Sporazuma do 31. prosinca 2026.

Stupac 1.

Razvrstavanje prema Harmoniziranom sustavu (2017.), uključujući naziv

Stupac 2.

Pravilo o podrijetlu za određeni proizvod primjenjivo od stupanja na snagu ovog Sporazuma do 31. prosinca 2026.

85.07

 

Akumulatori koji sadržavaju jednu ili više baterijskih ćelija ili baterijskih modula i sklopovlje za međusobno povezivanje baterijskih ćelija, koji se često nazivaju „baterijskim sklopovima”, vrste koja se upotrebljava kao glavni izvor električne energije za pogon vozila iz tarifnih brojeva 87.02, 87.03 i 87.04

CTSH;

Blok baterijskih sklopova iz baterijskih ćelija ili baterijskih modula bez podrijetla;

ili

MaxNOM 70 % (EXW)

Baterijske ćelije, baterijski moduli, i njihovi dijelovi, namijenjeni ugradnji u električni akumulator vrste koja se upotrebljava kao glavni izvor električne energije za pogon vozila iz tarifnih brojeva 87.02, 87.03 i 87.04

CTH;

ili

MaxNOM 70 % (EXW)

87.02-87.04

 

Vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem i električnim motorom kao pogonskim motorima, osim onih koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije („hibridna vozila”);

vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem i električnim motorom kao pogonskim motorima koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije („punjiva hibridna vozila”);

vozila samo s električnim motorom za pogon

MaxNOM 60 % (EXW)

ODJELJAK 2.

Privremena pravila za određene proizvode koja se primjenjuju od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2026.

 

1.

Za proizvode navedene u stupcu 1. u nastavku, pravilo za određeni proizvod navedeno u stupcu 2. primjenjuje se od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2026.

Stupac 1.

Razvrstavanje prema Harmoniziranom sustavu (2017.), uključujući naziv

Stupac 2.

Pravilo o podrijetlu za određeni proizvod primjenjivo od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2026.

85.07

 

Akumulatori koji sadržavaju jednu ili više baterijskih ćelija ili baterijskih modula i sklopovlje za međusobno povezivanje baterijskih ćelija, koji se često nazivaju „baterijskim sklopovima”, vrste koja se upotrebljava kao glavni izvor električne energije za pogon vozila iz tarifnih brojeva 87.02, 87.03 i 87.04

CTH osim aktivnih katodnih materijala bez podrijetla;

ili

MaxNOM 40 % (EXW)

Baterijske ćelije, baterijski moduli, i njihovi dijelovi, namijenjeni ugradnji u električni akumulator vrste koja se upotrebljava kao glavni izvor električne energije za pogon vozila iz tarifnih brojeva 87.02, 87.03 i 87.04

CTH osim aktivnih katodnih materijala bez podrijetla;

ili

MaxNOM 50 % (EXW)

87.02-87.04

 

vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem i električnim motorom kao pogonskim motorima, osim onih koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije („hibridna vozila”);

vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem i električnim motorom kao pogonskim motorima koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije („punjiva hibridna vozila”);

vozila samo s električnim motorom za pogon

MaxNOM 55 % (EXW)

ODJELJAK 3.

Preispitivanje pravila za određene proizvode iz tarifnog broja 85.07

 

1.

Najranije četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma Odbor za trgovinsko partnerstvo, na zahtjev bilo koje stranke i uz pomoć Posebnog trgovinskog odbora za carinsku suradnju i pravila o podrijetlu, preispituje pravila za određene proizvode iz tarifnog broja 85.07 primjenjiva od 1. siječnja 2027., sadržana u Prilogu 3.
 

2.

Preispitivanje iz stavka 1. provodi se na temelju dostupnih informacija o tržištima unutar stranaka, kao što su dostupnost dostatnih i prikladnih materijala s podrijetlom, ravnoteža između ponude i potražnje te druge relevantne informacije.
 

3.

Na temelju rezultata preispitivanja provedenog na temelju stavka 1. Vijeće za partnerstvo može donijeti odluku o izmjeni pravila za određene proizvode iz tarifnog broja 85.07 primjenjiva od 1. siječnja 2027., sadržana u Prilogu 3.

PRILOG 6.

IZJAVA DOBAVLJAČA

1.   

Sadržaj izjave dobavljača utvrđen je u ovom Prilogu.

2.   

Osim u slučajevima iz točke 3., dobavljač sastavlja izjavu dobavljača za svaku pošiljku proizvodâ u obliku navedenom u Dodatku 6-A te je prilaže računu ili bilo kojem drugom dokumentu u kojem se dotični proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli prepoznati.

3.   

Ako određenom kupcu redovito isporučuje proizvode za koje se očekuje da će proizvodnja obavljena u ugovornoj stranci ostati nepromijenjena tijekom određenog razdoblja, dobavljač može izdati jedinstvenu izjavu dobavljača koja obuhvaća naknadne pošiljke tih proizvoda („dugoročna izjava dobavljača”). Dugoročna izjava dobavljača uobičajeno vrijedi do dvije godine od dana sastavljanja. Carinska tijela stranke u kojoj se sastavlja izjava mogu odrediti uvjete pod kojima se mogu upotrijebiti dulja razdoblja. Dobavljač sastavlja dugoročnu izjavu dobavljača u obliku navedenom u Dodatku 6-B te opisuje dotične proizvode dovoljno podrobno da bi se mogli prepoznati. Dobavljač odmah obavješćuje kupca ako se dugoročna izjava dobavljača prestane primjenjivati na dostavljene proizvode.

4.   

Dobavljač koji sastavlja izjavu u svakom je trenutku spreman na zahtjev carinskih tijela stranke u kojoj se izjava sastavlja dostaviti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje točnost informacija navedenih u toj izjavi.

Dodatak 6-A

IZJAVA DOBAVLJAČA

Izjava dobavljača, čiji se tekst nalazi u nastavku, mora se sastaviti u skladu s bilješkama. Međutim, bilješke nije potrebno navesti.

IZJAVA DOBAVLJAČA

Ja, niže potpisani, dobavljač proizvoda obuhvaćenih priloženom ispravom, izjavljujem:

1.

Sljedeći materijali koji nisu podrijetlom iz [navesti ime relevantne stranke] upotrijebljeni su u [navesti ime relevantne stranke] za proizvodnju ovih proizvoda:

Opis dostavljenih proizvoda (1)

Opis upotrijebljenih materijala bez podrijetla

Tarifni broj HS-a za upotrijebljene materijale bez podrijetla (2)

Vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

2.

Svi ostali materijali upotrijebljeni u [navesti ime relevantne stranke] za proizvodnju ovih proizvoda podrijetlom su iz [navesti ime relevantne stranke]

Obvezujem se da ću dostaviti sve druge potrebne popratne dokumente.

… (Mjesto i datum)

… (Ime i funkcija niže potpisanog, naziv i adresa trgovačkog društva)

… (Potpis)(6)

Dodatak 6-B

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

Dugoročna izjava dobavljača, čiji se tekst nalazi u nastavku, mora se sastaviti u skladu s bilješkama. Međutim, bilješke nije potrebno navesti.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

Ja, niže potpisani, dobavljač proizvoda obuhvaćenih priloženom ispravom koji se redovito dostavljaju kupcu (4) …, izjavljujem sljedeće:

1.

Sljedeći materijali koji nisu podrijetlom iz [navesti ime relevantne stranke] upotrijebljeni su u [navesti ime relevantne stranke] za proizvodnju ovih proizvoda:

Opis dostavljenih proizvoda (1)

Opis upotrijebljenih materijala bez podrijetla

Tarifni broj HS-a za upotrijebljene materijale bez podrijetla (2)

Vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

2.

Svi ostali materijali upotrijebljeni u [navesti ime relevantne stranke] za proizvodnju ovih proizvoda podrijetlom su iz stranke [navesti ime relevantne stranke];

Ova izjava vrijedi za sve naknadne pošiljke ovih proizvoda otpremljene

od … do … (5)

Obvezujem se odmah obavijestiti … (4) ako ova izjava prestane biti valjana.

… (Mjesto i datum)

(Ime i funkcija niže potpisanog, naziv i adresa trgovačkog društva)

… (Potpis)(6)

Bilješke

(1)

Ako se račun ili druga isprava kojima se prilaže izjava odnose na različite vrste proizvoda ili na proizvode koji ne uključuju materijale bez podrijetla u istom opsegu, dobavljač ih mora jasno razlikovati.

(2)

Tražene se informacije ne moraju davati, osim ako je to potrebno.

Primjeri:

U jednom od pravila za odjeću iz poglavlja 62 navodi se „Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine”. Ako proizvođač takve odjeće u jednoj od stranaka upotrebljava tkaninu uvezenu iz druge stranke koja je ondje proizvedena tkanjem pređe bez podrijetla, dovoljno je da dobavljač iz potonje stranke u svojoj izjavi opiše materijal bez podrijetla koji je upotrijebljen kao pređa, pri čemu nije nužno navesti tarifni broj HS-a ni vrijednost takve pređe.

Proizvođač željezne žice iz tarifnog broja HS-a 72.17 koji ju je proizveo iz željeznih šipki bez podrijetla treba u drugom stupcu navesti „šipke od željeza”. Ako se ta žica upotrebljava pri proizvodnji stroja za koji pravilo sadržava ograničenje za sve upotrijebljene materijale bez podrijetla do određenog postotka vrijednosti, tada je potrebno u trećem stupcu navesti vrijednost šipki bez podrijetla.

(3)

„vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla” znači vrijednost materijala bez podrijetla koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda, što je njihova carinska vrijednost u trenutku uvoza uključujući vozarinu, osiguranje ako je to primjereno, pakiranje i sve druge troškove nastale pri prijevozu materijala do luke uvoza u stranci u kojoj proizvođač proizvoda ima sjedište; ako vrijednost materijala bez podrijetla nije poznata i ne može se utvrditi, upotrebljava se prva utvrdiva cijena plaćena za materijale bez podrijetla u Uniji ili Ujedinjenoj Kraljevini.

(4)

Ime i adresa kupca

(5)

Unijeti datume

(6)

Ovo polje može sadržavati elektronički potpis, skeniranu sliku ili drugi vizualni prikaz vlastoručnog potpisa potpisnika umjesto, ako je to primjereno, originalnih vlastoručnih potpisa.

PRILOG 7.

TEKST TVRDNJE O PODRIJETLU

Tvrdnja o podrijetlu iz članka 56. ovog Sporazuma sastavlja se na temelju teksta u nastavku u jednoj od navedenih jezičnih verzija i u skladu sa zakonima i drugim propisima stranke izvoznice. Ako je tvrdnja o podrijetlu napisana rukom, treba je ispisati tintom i tiskanim slovima. Tvrdnja o podrijetlu sastavlja se u skladu s povezanim bilješkama. Bilješke nije potrebno navesti.

Bugarska verzija

Hrvatska verzija

Češka verzija

Danska verzija

Nizozemska verzija

Engleska verzija

Estonska verzija

Finska verzija

Francuska verzija

Njemačka verzija

Grčka verzija

Mađarska verzija

Talijanska verzija

Latvijska verzija

Litavska verzija

Malteška verzija

Poljska verzija

Portugalska verzija

Rumunjska verzija

Slovačka verzija

Slovenska verzija

Španjolska verzija

Švedska verzija

(Razdoblje: od___________ do __________ (1))

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika ...(2)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi... (3) preferencijalnog podrijetla.

(4)

(Mjesto i datum)

(Ime izvoznika)

(1)

Ako se tvrdnja o podrijetlu ispunjava za više pošiljki istovjetnih proizvoda s podrijetlom u smislu članka 56. stavka 4. točke (b) ovog Sporazuma, treba navesti razdoblje važenja tvrdnje o podrijetlu. To razdoblje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. Svi proizvodi moraju biti uvezeni u navedenom razdoblju. Ako razdoblje nije primjenjivo, polje se može ostaviti praznim.

(2)

Navesti referentni broj za identifikaciju izvoznika. Za izvoznika iz Unije to je broj dodijeljen u skladu sa zakonodavstvom i drugim propisima Unije. Za izvoznika iz Ujedinjene Kraljevine to je broj dodijeljen u skladu sa zakonima i drugim propisima primjenjivima unutar Ujedinjene Kraljevine. Ako broj nije dodijeljen izvozniku, ovo se polje može ostaviti praznim.

(3)

Navesti podrijetlo proizvoda: Ujedinjena Kraljevina ili Unija.

(4)

Mjesto i datum mogu se izostaviti ako su te informacije sadržane u samoj ispravi.

PRILOG 8.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O KNEŽEVINI ANDORI

1.   

Proizvode podrijetlom iz Kneževine Andore iz poglavlja od 25 do 97 Harmoniziranog sustava, za potrebe ovog Sporazuma, Ujedinjena Kraljevina prihvaća kao proizvode s podrijetlom iz Unije.

2.   

Točka 1. primjenjuje se samo ako, na temelju carinske unije uspostavljene Odlukom Vijeća 90/680/EEZ od 26. studenoga 1990. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore, Kneževina Andora na proizvode podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine primjenjuje isto povlašteno tarifno postupanje koje na te proizvode primjenjuje Unija.

3.   

Dio drugi naslov prvi glava I. poglavlje 2. ovog Sporazuma primjenjuje se mutatis mutandis za potrebe definiranja statusa proizvoda s podrijetlom za proizvode iz točke 1. ove Zajedničke izjave.


PRILOG 9.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O REPUBLICI SAN MARINU

1.   

Proizvode podrijetlom iz Republike San Marina, za potrebe ovog Sporazuma, Ujedinjena Kraljevina prihvaća kao proizvode s podrijetlom iz Unije.

2.   

Točka 1. primjenjuje se samo ako, na temelju Sporazuma o suradnji i carinskoj uniji između Europske ekonomske zajednice i Republike San Marina sklopljenog u Bruxellesu 16. prosinca 1991., Republika San Marino na proizvode podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine primjenjuje isto povlašteno tarifno postupanje koje na te proizvode primjenjuje Unija.

3.   

Dio drugi naslov prvi glava I. poglavlje 2. ovog Sporazuma primjenjuje se mutatis mutandis za potrebe definiranja statusa proizvoda s podrijetlom za proizvode iz točke 1. ove Zajedničke izjave.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice