ROZDZIAŁ 2

REGUŁY POCHODZENIA

SEKCJA 1

REGUŁY POCHODZENIA

Artykuł 37

Cel

Celem niniejszego rozdziału jest ustanowienie postanowień określających pochodzenie towarów do celów stosowania preferencyjnego traktowania taryfowego na podstawie niniejszej Umowy, a także określenie powiązanych procedur dotyczących pochodzenia.

Artykuł 38

Definicje

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

a)

„klasyfikacja” oznacza klasyfikację produktu lub materiału w konkretnym dziale, pozycji lub podpozycji Systemu Zharmonizowanego;

b)

„przesyłka” oznacza produkty, które są jednocześnie wysyłane od jednego eksportera do jednego odbiorcy albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy lub, w przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą;

c)

„eksporter” oznacza osobę znajdującą się na terytorium Strony, która zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawowych i wykonawczych tej Strony dokonuje wywozu lub wytwarza produkt pochodzący oraz sporządza oświadczenie o pochodzeniu;

d)

„importer” oznacza osobę, która dokonuje przywozu produktu pochodzącego i ubiega się dla niego o preferencyjne traktowanie taryfowe;

e)

„materiał” oznacza każdą substancję wykorzystywaną do produkcji produktu, w tym wszelkie elementy, składniki, surowce lub części;

f)

„materiał niepochodzący” oznacza materiał, który nie kwalifikuje się jako pochodzący na podstawie niniejszego rozdziału, w tym materiał, którego statusu pochodzenia nie można określić;

g)

„produkt” oznacza produkt powstały w wyniku produkcji, nawet jeżeli jest przeznaczony do wykorzystania jako materiał do produkcji innego produktu;

h)

„produkcja” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwarzania, w tym montaż.

Artykuł 39

Wymogi ogólne

1.   Do celów stosowania preferencyjnego traktowania taryfowego przez Stronę w odniesieniu do towarów pochodzących drugiej Strony zgodnie z niniejszą Umową, pod warunkiem że dane produkty spełniają wszystkie pozostałe mające zastosowanie wymogi niniejszego rozdziału, za pochodzące z terytorium drugiej Strony uznaje się następujące produkty:

a)

produkty całkowicie uzyskane na terytorium tej Strony w rozumieniu art. 41;

b)

produkty wytworzone na terytorium tej Strony wyłącznie z materiałów pochodzących z terytorium tej Strony; oraz

c)

produkty wytworzone na terytorium tej Strony zawierające materiały niepochodzące, pod warunkiem że spełniają one wymogi określone w załączniku 3.

2.   Jeżeli produkt uzyskał status pochodzenia, materiały niepochodzące użyte do wytworzenia tego produktu nie są uznawane za niepochodzące, jeżeli produkt ten został włączony jako materiał do innego produktu.

3.   Uzyskanie statusu pochodzenia musi odbywać się w sposób ciągły w Zjednoczonym Królestwie lub w Unii.

Artykuł 40

Kumulacja pochodzenia

1.   Produkt pochodzący z terytorium jednej ze Stron uznaje się za pochodzący z terytorium drugiej Strony, jeżeli produkt ten jest wykorzystywany jako materiał do produkcji innego produktu na terytorium tej drugiej Strony.

2.   Produkcja prowadzona na terytorium jednej ze Stron z wykorzystaniem materiału niepochodzącego może być brana pod uwagę przy ustalaniu, czy produkt jest pochodzący z terytorium drugiej Strony.

3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli produkcja prowadzona na terytorium drugiej Strony nie wykracza poza działania, o których mowa w art. 43.

4.   W celu wypełnienia przez eksportera oświadczenia o pochodzeniu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) w odniesieniu do produktu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, eksporter uzyskuje od swojego dostawcy deklarację dostawcy przewidzianą w załączniku 6 lub równoważny dokument zawierający te same informacje opisujące dane materiały niepochodzące w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić ich identyfikację.

Artykuł 41

Produkty całkowicie uzyskane

1.   Za całkowicie uzyskane na terytorium Strony uznaje się następujące produkty:

a)

produkty mineralne wydobyte z jej ziemi lub pozyskane z jej dna morskiego;

b)

produkty roślinne tam uprawiane lub zebrane;

c)

żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane;

d)

produkty uzyskane od żywych zwierząt tam chowanych;

e)

produkty pochodzące z ubitych zwierząt tam urodzonych i chowanych;

f)

produkty tam uzyskane przez polowania lub połowy tam przeprowadzone;

g)

produkty tam uzyskane z akwakultury, jeżeli organizmy wodne, w tym ryby, mięczaki, skorupiaki, inne bezkręgowce wodne i rośliny wodne, urodziły się lub zostały wyhodowane z materiału obsadowego, takiego jak jaja, ikra, narybek, palczaki, larwy, parr, smolt lub inne młode ryby w stadium postlarwalnym, poprzez interwencję w proces chowu lub wzrostu w celu zwiększenia produkcji taką jak regularne zarybianie, karmienie lub ochrona przed drapieżnikami;

h)

produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte przez statek Strony z morza znajdującego się poza wszelkimi morzami terytorialnymi;

i)

produkty wytworzone na pokładzie statku przetwórni Strony wyłącznie z produktów, o których mowa w lit. h);

j)

produkty wydobyte z dna morskiego lub podglebia poza wszelkimi morzami terytorialnymi, pod warunkiem że Strona ma prawo do eksploatacji takiego dna morskiego lub podglebia lub prowadzenia tam prac;

k)

odpady i złom powstające w wyniku działalności produkcyjnej tam przeprowadzonej;

l)

odpady i złom pochodzące z zebranych tam używanych produktów, pod warunkiem że produkty te nadają się wyłącznie do odzysku surowców;

m)

produkty wytworzone tam wyłącznie z produktów wyszczególnionych w lit. a)–l).

2.   Pojęcia „statek Strony” i „statek przetwórnia Strony” w ust. 1 lit. h) i i) oznaczają statek i statek przetwórnię, który:

a)

jest zarejestrowany w państwie członkowskim lub w Zjednoczonym Królestwie;

b)

pływa pod banderą państwa członkowskiego lub Zjednoczonego Królestwa; oraz

c)

spełnia jeden z następujących warunków:

(i)

jest w co najmniej 50 % własnością obywateli państwa członkowskiego lub Zjednoczonego Królestwa; lub

(ii)

jest własnością osób prawnych, z których każda:

A)

posiada siedzibę zarządu i główne miejsce prowadzenia działalności w Unii lub Zjednoczonym Królestwie; oraz

B)

jest w co najmniej 50 % własnością podmiotów publicznych, obywateli lub osób prawnych państwa członkowskiego lub Zjednoczonego Królestwa.

Artykuł 42

Tolerancje

1.   Jeżeli produkt nie spełnia wymogów określonych w załączniku 3 ze względu na użycie do jego produkcji materiału niepochodzącego, produkt ten uznaje się mimo to za pochodzący z terytorium Strony, pod warunkiem że:

a)

całkowita masa materiałów niepochodzących użytych do wytwarzania produktów klasyfikowanych w działach 2 i 4–24 Systemu Zharmonizowanego, innych niż przetworzone produkty rybołówstwa klasyfikowane w dziale 16, nie przekracza 15 % masy produktu;

b)

dla wszystkich pozostałych produktów, z wyjątkiem produktów klasyfikowanych w działach 50–63 Systemu Zharmonizowanego, całkowita wartość materiałów niepochodzących nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu; lub

c)

w odniesieniu do produktu klasyfikowanego w działach 50–63 Systemu Zharmonizowanego stosuje się tolerancje określone w uwagach 7 i 8 do załącznika 2.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli wartość lub masa materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu przekracza którąkolwiek z wartości procentowych określających maksymalną wartość lub masę materiałów niepochodzących, jak określono w wymogach określonych w załączniku 3.

3.   Ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania do produktów całkowicie uzyskanych na terytorium Strony w rozumieniu art. 41. Jeżeli załącznik 3 wymaga, aby materiały użyte do wytworzenia produktu były całkowicie uzyskane, zastosowanie mają ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

Artykuł 43

Niewystarczająca produkcja

1.   Niezależnie od art. 39 ust. 1 lit. c) produkt nie jest uznawany za pochodzący z terytorium Strony, jeżeli wytwarzanie produktu na terytorium Strony polega wyłącznie na jednej lub większej liczbie następujących czynności przeprowadzonych na materiałach niepochodzących:

a)

czynności konserwujące, takie jak suszenie, mrożenie, przechowywanie w solance i inne podobne czynności, których jedynym celem jest zapewnienie, aby produkty pozostały w dobrym stanie podczas transportu i składowania; (2)

b)

rozłączanie i łączenie opakowań;

c)

mycie, czyszczenie; odkurzanie, usuwanie rdzy, oleju, farby lub innych pokryć;

d)

wszelkie prasowanie materiałów i artykułów włókienniczych;

e)

proste czynności malowania i polerowania;

f)

łuskanie i częściowe lub całkowite mielenie ryżu; polerowanie i glazurowanie zbóż i ryżu; bielenie ryżu;

g)

czynności polegające na barwieniu lub aromatyzowaniu cukru lub formowaniu kostek cukru; częściowe lub całkowite mielenie cukru w postaci stałej;

h)

obieranie ze skóry, drylowanie i łuskanie owoców, orzechów i warzyw;

i)

ostrzenie, proste szlifowanie lub przycinanie;

j)

przesiewanie, przeglądanie, sortowanie, klasyfikowanie, ocenianie, dobieranie, łącznie z tworzeniem zestawów artykułów;

k)

proste umieszczanie w butelkach, puszkach, flakonach, torbach, skrzynkach, pudełkach, umieszczanie na kartach lub tablicach oraz wszystkie inne proste czynności związane z pakowaniem;

l)

umieszczanie lub drukowanie znaków, etykiet, logo i innych znaków rozpoznawczych na produktach lub ich opakowaniach;

m)

proste mieszanie produktów, nawet różnych rodzajów; mieszanie cukru z dowolnymi materiałami;

n)

proste dodawanie wody lub rozcieńczanie wodą lub inną substancją, które nie zmienia w istotny sposób właściwości produktu, lub odwadnianie lub denaturacja produktów;

o)

prosty montaż części w celu otrzymania kompletnego artykułu lub rozkładanie produktów na części;

p)

ubój zwierząt.

2.   Do celów ust. 1 czynność uznaje się za prostą, jeżeli jej wykonanie nie wymaga szczególnych umiejętności ani maszyn, aparatury lub sprzętów specjalnie wytworzonych lub zainstalowanych w celu wykonania takich czynności.

Artykuł 44

Jednostka kwalifikacyjna

1.   Do celów niniejszego rozdziału jednostką kwalifikacyjną jest poszczególny produkt, który jest uważany za jednostkę podstawową przy klasyfikowaniu produktu według Systemu Zharmonizowanego.

2.   W przypadku przesyłki składającej się z wielu identycznych produktów klasyfikowanych w tej samej pozycji Systemu Zharmonizowanego, każdy produkt bierze się pod uwagę indywidualnie do celów stosowania postanowień niniejszego rozdziału.

Artykuł 45

Materiały opakowaniowe i opakowania do wysyłki

Przy określaniu, czy produkt jest pochodzący, nie bierze się pod uwagę materiałów opakowaniowych i opakowań do wysyłki, które są wykorzystywane do ochrony produktu podczas transportu.

Artykuł 46

Materiały opakowaniowe i opakowania do sprzedaży detalicznej

Jeżeli materiały opakowaniowe i opakowania, w których produkt jest umieszczany na potrzeby sprzedaży detalicznej, są klasyfikowane razem z produktem, nie są brane pod uwagę przy określaniu pochodzenia produktu, z wyjątkiem obliczania wartości materiałów niepochodzących, jeżeli produkt podlega regule maksymalnej wartości materiałów niepochodzących określonej w załączniku 3.

Artykuł 47

Akcesoria, części zapasowe i narzędzia

1.   Akcesoria, części zamienne, narzędzia i instrukcje lub inne materiały informacyjne uważa się za jeden produkt z danym sprzętem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, jeżeli:

a)

są klasyfikowane i dostarczane wraz z produktem, ale nie są fakturowane oddzielnie od produktu; oraz

b)

są typami, ilościami i wartością zwyczajowo stosowaną dla tego produktu.

2.   Akcesoria, części zamienne, narzędzia i instrukcje lub inne materiały informacyjne, o których mowa w ust. 1, nie są brane pod uwagę przy określaniu pochodzenia produktu, z wyjątkiem obliczania wartości materiałów niepochodzących, jeżeli produkt podlega regule maksymalnej wartości materiałów niepochodzących określonej w załączniku 3.

Artykuł 48

Zestawy

Zestawy, w rozumieniu ogólnej reguły nr 3 interpretacji Systemu Zharmonizowanego, uznaje się za pochodzące z terytorium Strony, jeżeli wszystkie elementy zestawu są produktami pochodzącymi. Jeżeli zestaw składa się z elementów pochodzących i niepochodzących, cały zestaw uznaje się za pochodzący z terytorium Strony, jeżeli wartość elementów niepochodzących nie przekracza 15 % ceny zestawu ex-works.

Artykuł 49

Elementy neutralne

Aby ustalić, czy produkt jest produktem pochodzącym z terytorium Strony, nie jest konieczne ustalenie pochodzenia następujących składników, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania:

a)

paliwa, energii, katalizatorów i rozpuszczalników;

b)

instalacji, sprzętu, części zamiennych i materiałów wykorzystywanych do konserwacji sprzętu i budynków;

c)

maszyn, narzędzi, matryc i form;

d)

oliw, smarów, materiałów składowych i innych materiałów stosowanych w produkcji lub używanych do obsługi sprzętu i budynków;

e)

rękawic, okularów, obuwia, odzieży, sprzętu ochronnego i zapasów;

f)

sprzętu, urządzeń i zapasów stosowanych do testowania lub kontrolowania produktu; oraz

g)

innych materiałów użytych do produkcji, które nie są włączone do produktu ani nie są przeznaczone do włączenia do ostatecznego składu produktu.

Artykuł 50

Rozróżnienie księgowe

1.   Materiały zamienne pochodzące i niepochodzące lub produkty zamienne oddziela się fizycznie podczas składowania w celu zachowania ich statusu pochodzących i niepochodzących.

2.   Do celów ust. 1 terminy „materiały zamienne” lub „produkty zamienne” oznaczają materiały lub produkty tego samego rodzaju i o tej samej jakości handlowej, mające te same właściwości techniczne i fizyczne, i których nie można odróżnić od siebie w celu określenia ich pochodzenia.

3.   Niezależnie od ust. 1 materiały zamienne pochodzące i niepochodzące mogą być użyte do wytworzenia produktu bez ich fizycznego oddzielenia podczas składowania, jeżeli stosowana jest metoda rozróżnienia księgowego.

4.   Niezależnie od ust. 1 produkty zamienne pochodzące i niepochodzące klasyfikowane w dziale 10, 15, 27, 28, 29, w pozycjach 32.01–32.07 lub w pozycjach 39.01–39.14 Systemu Zharmonizowanego mogą być przechowywane bez fizycznego oddzielenia na terytorium Strony przed wywozem do terytorium drugiej Strony, pod warunkiem że stosowana jest metoda rozróżnienia księgowego.

5.   Metodę rozróżnienia księgowego, o której mowa w ust. 3 i 4, stosuje się zgodnie z metodą zarządzania zapasami w oparciu o zasady rachunkowości powszechnie akceptowane przez daną Stronę.

6.   Metodą rozróżnienia księgowego jest każda metoda, która zapewnia, aby w żadnym momencie status materiałów pochodzących nie przysługiwał większej ilości materiałów lub produktów niż miałoby to miejsce, gdyby materiały lub produkty zostały fizycznie rozdzielone.

7.   Strona może wymagać, na warunkach określonych w jej przepisach ustawowych lub wykonawczych, aby stosowanie metody rozróżnienia księgowego odbywało się pod warunkiem uzyskania wcześniejszego pozwolenia organów celnych tej Strony. Organy celne danej Strony monitorują korzystanie z takich pozwoleń i mogą cofnąć pozwolenie, jeżeli jego posiadacz, niewłaściwie stosuje metodę rozróżnienia księgowego lub nie spełnia któregokolwiek z pozostałych warunków określonych w niniejszym rozdziale.

Artykuł 51

Produkty powracające

Jeżeli produkt pochodzący z terytorium Strony wywieziony z terytorium tej Strony do państwa trzeciego powraca na terytorium tej Strony, uznaje się go za produkt niepochodzący, chyba że można wykazać w sposób satysfakcjonujący organ celny tej Strony, że powracający produkt:

a)

jest tym samym, który został wywieziony; oraz

b)

nie został poddany jakimkolwiek czynnościom wykraczającym poza czynności niezbędne do zachowania go w dobrym stanie, gdy znajdował się w tym państwie trzecim lub gdy był wywożony.

Artykuł 52

Zasada niemanipulacji

1.   Produkt pochodzący zgłoszony do użytku krajowego na terytorium Strony dokonującej przywozu nie może, po dokonaniu wywozu i przed zgłoszeniem go do użytku krajowego, zostać zmieniony, przekształcony w jakikolwiek sposób ani poddany czynnościom innym niż służące zachowaniu go w dobrym stanie lub innym niż dodawanie lub umieszczanie oznaczeń, etykiet, pieczęci lub jakiejkolwiek innej dokumentacji w celu zapewnienia zgodności z określonymi wymogami wewnętrznymi Strony dokonującej przywozu.

2.   Przechowywanie lub wystawianie produktu może odbywać się w państwie trzecim, pod warunkiem że produkt pozostaje pod dozorem celnym w tym państwie trzecim.

3.   Dzielenie przesyłek może mieć miejsce w państwie trzecim, jeżeli prowadzone jest przez eksportera lub na odpowiedzialność eksportera i pod warunkiem, że przesyłki pozostają pod dozorem celnym w tym państwie trzecim.

4.   W razie wątpliwości, czy warunki przewidziane w ust. 1–3 zostały spełnione, organ celny Strony dokonującej przywozu może zażądać od importera dostarczenia dowodu spełniania tych warunków, przy czym można to udowodnić za pomocą wszelkich środków, w tym umownych dokumentów przewozowych, takich jak konosament, lub dowodów faktycznych lub materialnych, takich jak oznakowanie lub numeracja opakowań, lub jakichkolwiek innych dowodów związanych z samym produktem.

Artykuł 53

Przegląd zwrotu ceł lub zwolnienia z ceł

Nie wcześniej niż dwa lata od wejścia w życie niniejszej Umowy, na wniosek którejkolwiek ze Stron, Specjalny Komitet Handlowy ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia dokonuje przeglądu odpowiednich systemów zwrotu ceł i uszlachetniania czynnego Stron. W tym celu, na wniosek jednej ze Stron, nie później niż 60 dni od takiego wniosku, druga Strona dostarcza wnioskującej Stronie dostępne informacje i szczegółowe dane statystyczne dotyczące funkcjonowania systemu ceł zwrotnych i uszlachetniania czynnego obejmujące okres od wejścia w życie niniejszej Umowy lub poprzednich pięciu lat w przypadku, gdy taki okres jest krótszy. W świetle tego przeglądu Specjalny Komitet Handlowy ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia może wydawać zalecenia dla Rady Partnerstwa dotyczące zmiany postanowień niniejszego rozdziału i załączników do niego z myślą o wprowadzeniu limitów lub ograniczeń w odniesieniu do zwrotu ceł lub zwolnienia z ceł.

SEKCJA 2

PROCEDURY DOTYCZĄCE POCHODZENIA

Artykuł 54

Wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe

1.   Przy przywozie Strona dokonująca przywozu przyznaje preferencyjne traktowanie taryfowe produktowi pochodzącemu z terytorium drugiej Strony w rozumieniu niniejszego rozdziału na podstawie wniosku importera o preferencyjne traktowanie taryfowe. Importer odpowiedzialny jest za poprawność wniosku o preferencyjne traktowanie taryfowe oraz za zgodność z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozdziale.

2.   Wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe opiera się na:

a)

sporządzony przez eksportera oświadczeniu o pochodzeniu wskazującym, że produkt jest pochodzący; lub

b)

wiedzy importera, że produkt jest produktem pochodzącym.

3.   Importer składający wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe na podstawie oświadczenia o pochodzeniu, o którym mowa w ust. 2 lit. a), przechowuje oświadczenie o pochodzeniu oraz, jeżeli wymaga tego organ celny Strony dokonującej przywozu, dostarcza jego kopię temu organowi celnemu.

Artykuł 55

Termin złożenia wniosku o preferencyjne traktowanie taryfowe

1.   Wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe oraz podstawę tego wniosku, o której mowa w art. 54 ust. 2, dołącza się do zgłoszenia przywozowego zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Strony dokonującej przywozu.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, jeżeli importer nie złożył wniosku o preferencyjne traktowanie taryfowe w momencie przywozu, Strona dokonująca przywozu przyznaje preferencyjne traktowanie taryfowe oraz zwraca lub umarza wszelkie nadpłacone cła, pod warunkiem że:

a)

wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe zostanie złożony nie później niż trzy lata po dniu przywozu lub w dłuższym terminie określonym w przepisach ustawowych i wykonawczych Strony dokonującej przywozu;

b)

importer przedstawi podstawę wniosku, o której mowa w art. 54 ust. 2; oraz

c)

produkt zostałby uznany za pochodzący i spełniałby wszystkie inne mające zastosowanie wymogi w rozumieniu sekcji 1 niniejszego rozdziału, gdyby importer składał wniosek w momencie dokonywania przywozu.

Pozostałe obowiązki mające zastosowanie do importera zgodnie z art. 54 pozostają niezmienione.

Artykuł 56

Oświadczenie o pochodzeniu

1.   Eksporter produktu sporządza oświadczenie o pochodzeniu na podstawie informacji świadczących o tym, że produkt jest produktem pochodzącym, w tym informacji na temat statusu pochodzenia materiałów użytych do wytworzenia produktu. Eksporter odpowiedzialny jest za poprawność oświadczenia o pochodzeniu i przekazywanych informacji.

2.   Oświadczenie o pochodzeniu sporządza się w jednej z wersji językowych określonych w załączniku 7 na fakturze lub jakimkolwiek innym dokumencie opisującym produkt pochodzący w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić identyfikację tego produktu. Eksporter odpowiedzialny jest za dostarczenie informacji wystarczających do identyfikacji produktu pochodzącego. Strona dokonująca przywozu nie wymaga od importera przedłożenia tłumaczenia oświadczenia o pochodzeniu.

3.   Oświadczenie o pochodzeniu ważne jest przez 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia lub przez dłuższy okres określony przez Stronę dokonującą przywozu, wynoszący maksymalnie 24 miesiące.

4.   Oświadczenie o pochodzeniu może dotyczyć:

a)

pojedynczej wysyłki jednego lub większej liczby produktów przywożonych na terytorium Strony; lub

b)

wielokrotnych przesyłek identycznych produktów przywożonych na terytorium Strony w okresie wskazanym w oświadczeniu o pochodzeniu, nieprzekraczającym 12 miesięcy.

5.   Jeżeli, na wniosek importera, produkty niezmontowane lub rozmontowane w rozumieniu ogólnej reguły interpretacji 2 lit. a) Systemu Zharmonizowanego, objęte sekcjami XV–XXI Systemu Zharmonizowanego, przywożone są partiami, można stosować dla takich produktów jedno oświadczenie o pochodzeniu zgodnie z wymogami określonymi przez organ celny Strony dokonującej przywozu.

Artykuł 57

Rozbieżności

Organ celny Strony dokonującej przywozu nie może odrzucić wniosku o preferencyjne traktowanie taryfowe z powodu drobnych błędów lub rozbieżności w oświadczeniu o pochodzeniu lub wyłącznie z uwagi na fakt, że faktura została wystawiona w państwie trzecim.

Artykuł 58

Wiedza importera

1.   Do celów wniosku o preferencyjne traktowanie taryfowe złożonego na podstawie art. 54 ust. 2 lit. b) wiedza importera o pochodzeniu produktu z terytorium Strony dokonującej wywozu opiera się na informacjach świadczących o tym, że produkt jest produktem pochodzącym i spełnia wymogi przewidziane w niniejszym rozdziale.

2.   Przed złożeniem wniosku o preferencyjne traktowanie taryfowe, w przypadku gdy importer nie jest w stanie uzyskać informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, ponieważ eksporter uznaje te informacje za poufne lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, eksporter może przedłożyć oświadczenie o pochodzeniu, co umożliwi importerowi złożenie wniosku o preferencyjne traktowanie taryfowe na podstawie art. 54 ust. 2 lit. a).

Artykuł 59

Wymogi dotyczące przechowywania dokumentacji

1.   Importer składający wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe w odniesieniu do produktu przywożonego do Strony dokonującej przywozu przechowuje przez okres co najmniej trzech lat po dniu przywozu produktu:

a)

oświadczenie o pochodzeniu sporządzone przez eksportera, jeżeli wniosek opierał się na oświadczeniu o pochodzeniu; lub

b)

całość dokumentacji świadczącej o tym, że produkt spełnia wymogi uzyskania statusu pochodzenia, jeżeli wniosek opierał się na wiedzy importera.

2.   Eksporter, który sporządził oświadczenie o pochodzeniu, przechowuje jego kopię oraz wszystkie inne dokumenty świadczące o tym, że produkt spełnia wymogi do uzyskania statusu pochodzenia, przez okres co najmniej czterech lat po sporządzeniu takiego oświadczenia o pochodzeniu.

3.   Dokumenty, które mają być przechowywane zgodnie z niniejszym artykułem, mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

Artykuł 60

Małe przesyłki

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 54–58, pod warunkiem że produkt został zgłoszony jako spełniający wymogi niniejszego rozdziału, a organ celny Strony dokonującej przywozu nie ma wątpliwości co do prawdziwości tego zgłoszenia, Strona dokonująca przywozu przyznaje preferencyjne traktowanie taryfowe w odniesieniu do:

a)

produktu wysyłanego w małych paczkach od osób prywatnych do osób prywatnych;

b)

produktu stanowiącego część bagażu osobistego podróżnych; oraz

c)

w przypadku Zjednoczonego Królestwa – oprócz produktów wymienionych w lit. a) i b) niniejszego artykułu, innych przesyłek o niskiej wartości.

2.   Ze stosowania ust. 1 niniejszego artykułu wyłączone są następujące produkty:

a)

produkty, których przywóz stanowi część serii przywozów, które można racjonalnie uznać za dokonane oddzielnie w celu uniknięcia wymogów art. 54;

b)

w odniesieniu do Unii:

(i)

produkt przywożony w celach handlowych; przywozu, który jest okazjonalny i dotyczy wyłącznie produktów do osobistego użytku ich odbiorców lub podróżnych lub ich rodzin, nie uważa się za przywóz w celach handlowych, jeżeli rodzaj i ilość produktów nie wskazuje na przeznaczenie handlowe; oraz

(ii)

produkty, których całkowita wartość przekracza 500 EUR w przypadku produktów wysyłanych w małych paczkach lub 1 200 EUR w przypadku produktów stanowiących część bagażu osobistego podróżnych. Kwoty wyrażone w danej walucie krajowej stanowią równowartość w tej walucie kwot wyrażonych w euro według kursu z pierwszego dnia roboczego października. Kwoty kursu wymiany są kwotami opublikowanymi na ten dzień przez Europejski Bank Centralny, chyba że do dnia 15 października Komisja Europejska zostanie powiadomiona o innej kwocie, i stosuje się je od dnia 1 stycznia następnego roku. Komisja Europejska powiadamia Zjednoczone Królestwo o odpowiednich kwotach. Unia może ustanowić inne limity, o których poinformuje Zjednoczone Królestwo; oraz

c)

w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa – produkty, których całkowita wartość przekracza limity określone w prawie krajowym Zjednoczonego Królestwa. Zjednoczone Królestwo poinformuje Unię o tych limitach.

3.   Importer odpowiedzialny jest za poprawność deklaracji oraz zgodność z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozdziale. Wymogów przechowywania dokumentacji określonych w art. 59 nie stosuje się do importera na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 61

Weryfikacja

1.   Organ celny Strony dokonującej przywozu może zweryfikować, czy produkt jest produktem pochodzącym lub czy spełnione są inne wymogi niniejszego rozdziału w oparciu o metody oceny ryzyka, które mogą obejmować losowy dobór próby. Weryfikacje takie można przeprowadzić w drodze wniosku o udzielenie informacji przez importera, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 54, w momencie składania zgłoszenia przywozowego, przed zwolnieniem produktów lub po zwolnieniu produktów.

2.   Informacje wymagane zgodnie z ust. 1 obejmują nie więcej niż następujące elementy:

a)

jeżeli wniosek opierał się na oświadczeniu o pochodzeniu – oświadczenie o pochodzeniu; oraz

b)

informacje dotyczące spełnienia kryteriów pochodzenia, to jest:

(i)

w przypadku gdy kryterium pochodzenia jest „całkowicie uzyskane” – mająca zastosowanie kategoria (taka jak zbiory, górnictwo, rybołówstwo) i miejsce produkcji;

(ii)

w przypadku gdy kryterium pochodzenia oparte jest na zmianie w klasyfikacji taryfowej – wykaz wszystkich materiałów niepochodzących, łącznie z ich klasyfikacją taryfową (w formacie 2, 4 lub 6-cyfrowym, w zależności od kryterium pochodzenia);

(iii)

w przypadku gdy kryterium pochodzenia oparte jest na metodzie wartości – wartość produktu końcowego, a także wartość wszystkich materiałów niepochodzących wykorzystanych przy wytwarzaniu tego produktu;

(iv)

w przypadku gdy kryterium pochodzenia oparte jest na masie – masa produktu końcowego, a także masa odpowiednich materiałów niepochodzących użytych w produkcie końcowym;

(v)

w przypadku gdy kryterium pochodzenia oparte jest na konkretnym procesie produkcji – opis tego konkretnego procesu.

3.   Przekazując wymagane informacje, importer może dodać wszelkie inne informacje, które uzna za istotne do celów weryfikacji.

4.   Jeżeli wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe opiera się na oświadczeniu o pochodzeniu, importer dostarcza to oświadczenie o pochodzeniu, ale może poinformować organ celny Strony dokonującej przywozu, że nie jest w stanie dostarczyć informacji, o których mowa w ust. 2 lit. b).

5.   Jeżeli wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe opiera się na wiedzy importera, po zwróceniu się najpierw o udzielenie informacji zgodnie z ust. 1, organ celny Strony dokonującej przywozu przeprowadzający weryfikację może zwrócić się do importera o udzielenie dodatkowych informacji, jeżeli ten organ celny uzna, że takie dodatkowe informacje są niezbędne do zweryfikowania statusu pochodzenia produktu lub ustalenia, czy spełnione są pozostałe wymogi niniejszego rozdziału. Organ celny Strony dokonującej przywozu może w stosownych przypadkach zażądać od importera przedstawienia konkretnych dokumentów i informacji.

6.   Jeżeli organ celny Strony dokonującej przywozu postanowi zawiesić przyznanie preferencyjnego traktowania taryfowego w odniesieniu do danego produktu do czasu uzyskania wyników weryfikacji, proponuje on importerowi zwolnienie produktów, z zastrzeżeniem odpowiednich środków zabezpieczających, w tym gwarancji. Wszelkie zawieszenie preferencyjnego traktowania taryfowego zostaje zakończone tak szybko, jak to możliwe po upewnieniu się przez organ celny Strony dokonującej przywozu co do statusu pochodzenia danych produktów lub spełnienia innych wymogów niniejszego rozdziału.

Artykuł 62

Współpraca administracyjna

1.   W celu zapewnienia właściwego stosowania niniejszego rozdziału Strony współpracują, za pośrednictwem organów celnych każdej z nich, przy weryfikowaniu, czy produkt jest produktem pochodzącym oraz produktem zgodnym z innymi wymogami przewidzianymi w niniejszym rozdziale.

2.   Jeżeli wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe opierał się na oświadczeniu o pochodzeniu, w stosownych przypadkach po zwróceniu się najpierw o udzielenie informacji zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz w oparciu o odpowiedź importera, organ celny Strony dokonującej przywozu przeprowadzający weryfikację może również zwrócić się do organu celnego Strony dokonującej wywozu o udzielenie informacji w terminie dwóch lat po przywozie produktów lub od momentu złożenia wniosku na podstawie art. 55 ust. 2 lit. a), jeżeli organ celny Strony dokonującej przywozu prowadzący weryfikację uważa, że konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania statusu pochodzenia produktu lub zweryfikowania, czy spełniono inne wymogi przewidziane w niniejszym rozdziale. Wniosek o udzielenie informacji obejmuje następujące elementy:

a)

oświadczenie o pochodzeniu;

b)

nazwę organu celnego składającego wniosek;

c)

nazwę eksportera;

d)

przedmiot i zakres weryfikacji; oraz

e)

wszelkie odpowiednie dokumenty.

Ponadto organ celny Strony dokonującej przywozu może, w stosownych przypadkach, zwrócić się do organu celnego Strony dokonującej wywozu o przekazanie konkretnych dokumentów i informacji.

3.   Organ celny Strony dokonującej wywozu może, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, zażądać dokumentacji lub sprawdzenia, wzywając do przedstawienia wszelkich dowodów lub wizytując pomieszczenia lub teren eksportera w celu dokonania przeglądu dokumentacji i inspekcji obiektów wykorzystywanych do wytwarzania produktu.

4.   Bez uszczerbku dla ust. 5 organ celny Strony dokonującej wywozu otrzymujący wniosek, o którym mowa w ust. 2, dostarcza organowi celnemu Strony dokonującej przywozu następujące informacje:

a)

wymagane dokumenty, o ile są one dostępne;

b)

opinię w sprawie statusu pochodzenia produktu;

c)

opis produktu objętego sprawdzeniem oraz klasyfikację taryfową odpowiednią dla stosowania niniejszego rozdziału;

d)

opis i wyjaśnienie procesu produkcji wystarczającego do potwierdzenia statusu pochodzenia produktu;

e)

informacje o sposobie przeprowadzenia sprawdzenia produktu; oraz

f)

w stosownych przypadkach, dokumenty potwierdzające.

5.   Organ celny Strony dokonującej wywozu nie dostarcza informacji, o których mowa w ust. 4 lit. a), d) i f), organowi celnemu Strony dokonującej przywozu, jeżeli eksporter uzna te informacje za poufne.

6.   Każda ze Stron powiadamia drugą Stronę o danych kontaktowych organów celnych oraz powiadamia drugą Stronę o wszelkich zmianach dotyczących tych danych w ciągu 30 dni po dniu zmiany.

Artykuł 63

Odmowa preferencyjnego traktowania taryfowego

1.   Bez uszczerbku dla ust. 3 organ celny Strony dokonującej przywozu może odmówić preferencyjnego traktowania taryfowego, jeżeli:

a)

w terminie trzech miesięcy po dniu złożenia wniosku o udzielenie informacji zgodnie z art. 61 ust. 1:

(i)

importer nie udzielił odpowiedzi;

(ii)

w przypadku gdy wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe opierał się na oświadczeniu o pochodzeniu – oświadczenie o pochodzeniu nie zostało dostarczone; lub

(iii)

w przypadku gdy wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe opierał się na wiedzy importera – informacje dostarczone przez importera nie są odpowiednie do potwierdzenia, że produkt jest produktem pochodzącym;

b)

w terminie trzech miesięcy po dniu złożenia wniosku o udzielenie dodatkowych informacji zgodnie z art. 61 ust. 5:

(i)

importer nie udzielił odpowiedzi; lub

(ii)

informacje dostarczone przez importera nie są odpowiednie do potwierdzenia, że produkt jest produktem pochodzącym;

c)

w terminie 10 miesięcy (3) po dniu złożenia wniosku o udzielenie informacji zgodnie z art. 62 ust. 2:

(i)

organ celny Strony dokonującej wywozu nie udzielił odpowiedzi; lub

(ii)

informacje dostarczone przez organ celny Strony dokonującej wywozu nie są odpowiednie do potwierdzenia, że produkt jest produktem pochodzącym.

2.   Organ celny Strony dokonującej przywozu może odmówić preferencyjnego traktowania taryfowego produktowi, w odniesieniu do którego importer ubiega się o preferencyjne traktowanie taryfowe, jeżeli importer nie spełnia wymogów niniejszego rozdziału innych niż wymogi dotyczące statusu pochodzenia produktów.

3.   Jeżeli organ celny Strony dokonującej przywozu ma wystarczające uzasadnienie, aby odmówić preferencyjnego traktowania taryfowego na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu, w przypadkach gdy organ celny Strony wywozu wydał opinię zgodnie z art. 62 ust. 4 lit. b), potwierdzającą status pochodzenia produktów, organ celny Strony dokonującej przywozu powiadamia organ celny Strony dokonującej wywozu o swoim zamiarze odmowy preferencyjnego traktowania taryfowego w terminie dwóch miesięcy po dniu otrzymania tej opinii.

W przypadku dokonania takiego powiadomienia na wniosek którejkolwiek ze Stron, w ciągu trzech miesięcy po dniu powiadomienia przeprowadza się konsultacje. Okres konsultacji może zostać przedłużony indywidualnie dla każdego przypadku za obopólną zgodą organów celnych Stron. Konsultacje mogą odbywać się zgodnie z procedurą określoną przez Specjalny Komitet Handlowy ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia.

Po upływie okresu konsultacji, jeżeli organ celny Strony dokonującej przywozu nie może potwierdzić, że produkt jest produktem pochodzącym, może on odmówić preferencyjnego traktowania taryfowego, jeżeli ma do tego wystarczające uzasadnienie oraz po przyznaniu importerowi prawa do bycia wysłuchanym. Jeżeli jednak organ celny Strony dokonującej wywozu potwierdzi status pochodzenia produktów oraz przedstawi uzasadnienie takiego stanowiska, organ celny Strony dokonującej przywozu nie może odmówić preferencyjnego traktowania taryfowego produktowi wyłącznie na tej podstawie, że zastosowano art. 62 ust. 5.

4.   We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów między importerem a organem celnym Strony dokonującej przywozu odbywa się zgodnie z prawem Strony dokonującej przywozu.

Artykuł 64

Poufność

1.   Każda ze Stron zachowuje, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, poufność wszelkich informacji przekazanych jej przez drugą Stronę, zgodnie z niniejszym rozdziałem, oraz chroni te informacje przed ich ujawnieniem.

2.   W przypadku gdy, niezależnie od art. 62 ust. 5, poufne informacje handlowe zostały uzyskane od eksportera przez organ celny Strony dokonującej wywozu lub Strony dokonującej przywozu w wyniku zastosowania art. 61 i 62, informacji tych nie ujawnia się.

3.   Każda ze Stron zapewnia, aby informacje poufne zebrane na podstawie niniejszego rozdziału nie były wykorzystywane do celów innych niż prowadzenie i egzekwowanie decyzji i ustaleń dotyczących pochodzenia i kwestii celnych, chyba że osoba lub Strona, która dostarczyła te poufne informacje, na to zezwoli.

4.   Niezależnie od ust. 3 Strona może zezwolić na wykorzystanie informacji zebranych na podstawie niniejszego rozdziału w jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym, sądowym lub quasi-sądowym wszczętym w związku z nieprzestrzeganiem przepisów celnych wykonujących niniejszy rozdział. Strona z wyprzedzeniem powiadamia o takim wykorzystaniu informacji osobę lub Stronę, która je dostarczyła.

artykuł 65

Środki i kary administracyjne

Każda ze Stron zapewnia skuteczne egzekwowanie niniejszego rozdziału. Każda ze Stron zapewnia, aby właściwe organy były w stanie nakładać środki administracyjne, a w stosownych przypadkach – kary, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, na każdą osobę sporządzającą dokument lub zlecającą sporządzenie dokumentu, który zawiera nieprawidłowe informacje przekazane w celu uzyskania preferencyjnego traktowania taryfowego dla danego produktu, która nie spełnia wymogów określonych w art. 59 lub która nie dostarcza dowodów lub odmawia zgody na wizytę, o której mowa w art. 62 ust. 3.

SEKCJA 3

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Artykuł 66

Ceuta i Melilla

1.   Do celów niniejszego rozdziału w przypadku Unii pojęcie „Strona” nie obejmuje Ceuty i Melilli.

2.   Produkty pochodzące z terytorium Zjednoczonego Królestwa przy przywozie do Ceuty lub Melilli podlegają pod wszystkimi względami takiemu samemu traktowaniu celnemu na podstawie niniejszej Umowy, jakie jest stosowane do produktów pochodzących na obszarze celnym Unii zgodnie z protokołem 2 Aktu przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Unii Europejskiej. Zjednoczone Królestwo przyznaje w odniesieniu do przywozu produktów objętych niniejszą Umową i pochodzących z Ceuty i Melilli takie samo traktowanie celne, jakie jest przyznawane produktom przywożonym i pochodzącym z Unii.

3.   Reguły pochodzenia i procedury dotyczące pochodzenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio do produktów wywożonych ze Zjednoczonego Królestwa do Ceuty i Melilli oraz do produktów wywożonych z Ceuty i Melilli do Zjednoczonego Królestwa.

4.   Ceutę i Melillę uznaje się za jedno terytorium.

5.   Art. 40 ma zastosowanie do przywozu i wywozu produktów między Unią, Zjednoczonym Królestwem oraz Ceutą i Melillą.

6.   Eksporterzy, w zależności od pochodzenia produktu, w polu 3 tekstu oświadczenia o pochodzeniu wpisują „Zjednoczone Królestwo” lub „Ceuta i Melilla”.

7.   Organ celny Królestwa Hiszpanii odpowiedzialny jest za stosowanie i wykonywanie niniejszego rozdziału w Ceucie i Melilli.

Artykuł 67

Postanowienia przejściowe dotyczące produktów w tranzycie lub składowanych

Postanowienia niniejszej Umowy mogą być stosowane do produktów, które są zgodne z postanowieniami niniejszego rozdziału i które w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy znajdują się w tranzycie ze Strony dokonującej wywozu do Strony dokonującej przywozu albo znajdują się pod kontrolą celną Strony dokonującej przywozu, bez uiszczenia ceł i podatków przywozowych, z zastrzeżeniem złożenia organowi celnemu Strony dokonującej przywozu wniosku o preferencyjne traktowanie taryfowe, o którym mowa w art. 54, w terminie 12 miesięcy od tego dnia.

Artykuł 68

Zmiana niniejszego rozdziału oraz załączników do niego

Rada Partnerstwa może zmieniać niniejszy rozdział oraz załączniki do niego.

ZAŁĄCZNIK 2

UWAGI WPROWADZAJĄCE DO REGUŁ POCHODZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW

UWAGA 1

Zasady ogólne

 

1.

W niniejszym załączniku określa się ogólne postanowienia dotyczące mających zastosowanie wymogów określonych w załączniku 3, jak przewidziano w art. 39 ust. 1 lit. c) niniejszej Umowy.
 

2.

Do celów niniejszego załącznika i załącznika 3 wymogi umożliwiające uznanie danego produktu za pochodzący zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) niniejszej Umowy obejmują zmianę klasyfikacji taryfowej, proces wytwarzania, maksymalną wartość lub masę materiałów niepochodzących lub wszelkie inne wymogi określone w niniejszym załączniku i w załączniku 3.
 

3.

Odniesienie do masy w regułach pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów oznacza masę netto, która jest masą materiału lub produktu, nie wliczając masy opakowania.
 

4.

Niniejszy załącznik i załącznik 3 opierają się na Systemie Zharmonizowanym, zmienionym w dniu 1 stycznia 2017 r.

UWAGA 2

Struktura wykazu reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów

 

1.

Uwagi do sekcji lub działów, w stosownych przypadkach, odczytuje się w powiązaniu z regułami pochodzenia dotyczącymi poszczególnych produktów dla odpowiedniej sekcji, działu, pozycji lub podpozycji.
 

2.

Każda reguła pochodzenia dotycząca konkretnych produktów określona w kolumnie 2 załącznika 3 ma zastosowanie do odpowiedniego produktu wskazanego w kolumnie 1 załącznika 3.
 

3.

Jeżeli produkt podlega alternatywnym regułom pochodzenia dotyczącym konkretnych produktów, produkt ten jest pochodzący z terytorium Strony, jeżeli spełnia jeden z wymogów alternatywnych.
 

4.

Jeżeli produkt podlega specyficznej dla danego produktu regule pochodzenia, która zawiera wiele wymogów, produkt ten jest pochodzący z terytorium Strony tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie wymogi.
 

5.

Do celów niniejszego załącznika i załącznika 3 stosuje się następujące definicje:

a)

„sekcja” oznacza sekcję Systemu Zharmonizowanego;

b)

„dział” oznacza pierwsze dwie cyfry numeru klasyfikacji taryfowej w ramach Systemu Zharmonizowanego;

c)

„pozycja” oznacza pierwsze cztery cyfry w numerze klasyfikacji taryfowej w ramach Systemu Zharmonizowanego; oraz

d)

„podpozycja” oznacza pierwszych sześć cyfr w numerze klasyfikacji taryfowej w ramach Systemu Zharmonizowanego.

 

6.

Do celów reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów stosuje się następujące skróty:

„CC” oznacza wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolnym działem, z wyjątkiem działu danego produktu; oznacza to, że każdy materiał niepochodzący użyty do wytworzenia produktu musi być klasyfikowany w dziale (2-cyfrowy poziom Systemu Zharmonizowanego) innym niż dział danego produktu (tj. zmiana działu);

„CTH” oznacza wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji danego produktu; oznacza to, że każdy materiał niepochodzący użyty do wytworzenia produktu musi być klasyfikowany w pozycji (4-cyfrowy poziom Systemu Zharmonizowanego) innej niż pozycja danego produktu (tj. zmiana pozycji);

„CTSH” oznacza wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną podpozycją, z wyjątkiem podpozycji danego produktu; oznacza to, że każdy materiał niepochodzący użyty do wytworzenia produktu musi być klasyfikowany w podpozycji (6-cyfrowy poziom Systemu Zharmonizowanego) innej niż podpozycja danego produktu (tj. zmiana podpozycji).

UWAGA 3

Stosowanie reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów

 

1.

Art. 39 niniejszej Umowy, dotyczący produktów, które uzyskały status pochodzących i które są używane do wytwarzania innych produktów, stosuje się niezależnie od tego, czy status ten został uzyskany w tym samym zakładzie na terytorium Strony, na którym produkty te są wykorzystywane.
 

2.

Jeżeli reguła pochodzenia dotycząca poszczególnych produktów wyraźnie wyklucza niektóre materiały niepochodzące lub przewiduje, że wartość lub masa określonego materiału niepochodzącego nie może przekraczać określonego progu, warunki te nie mają zastosowania do materiałów niepochodzących klasyfikowanych gdzie indziej w Systemie Zharmonizowanym.

Przykład 1: Gdy reguła dotycząca spycharek (podpozycja 8429.11) wymaga: „CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących z pozycji 84.31”, użycie materiałów niepochodzących klasyfikowanych gdzie indziej niż 84.29 i 84.31, takich jak śruby (pozycja HS 73.18), druty izolowane i przewody elektryczne (pozycja 85.44) oraz różnego rodzaju elektronika (dział 85), nie jest ograniczone.

Przykład 2: Gdy reguła dla pozycji 35.05 (dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane; kleje oparte na skrobiach itp.) wymaga „CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących z pozycji 11.08”, wówczas użycie materiałów niepochodzących klasyfikowanych gdzie indziej niż 11.08 (skrobia, inulina), takich jak materiały objęte działem 10 (zboża), nie jest ograniczone.

 

3.

Jeżeli reguła pochodzenia dotycząca poszczególnych produktów przewiduje, że produkt wytwarzany jest z określonego materiału, nie wyklucza to użycia innych materiałów, które z uwagi na swoje naturalne właściwości nie są w stanie spełnić tej reguły.

UWAGA 4

Obliczanie maksymalnej wartości materiałów niepochodzących

Do celów reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów stosuje się następujące definicje:

a)

„wartość celna” oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania artykułu VII GATT 1994;

b)

„EXW” lub „cena ex-works” oznacza:

(i)

cenę produktu zapłaconą lub należną za produkt producentowi, w którego przedsiębiorstwie przeprowadzono ostatnią obróbkę lub przetwarzanie, pod warunkiem że cena ta obejmuje wartość wszystkich użytych materiałów i innych kosztów poniesionych w procesie wytwarzania produktu, pomniejszoną o wszelkie podatki wewnętrzne, które są lub mogą być zwracane z chwilą wywozu uzyskanego produktu; lub

(ii)

jeżeli nie ma ceny zapłaconej lub należnej lub jeżeli cena faktycznie zapłacona nie odzwierciedla wszystkich kosztów związanych z wytwarzaniem produktu, które zostały faktycznie poniesione przy wytwarzaniu produktu, wartość wszystkich użytych materiałów i wszystkie inne koszty poniesione przy wytwarzaniu produktu na terytorium Strony dokonującej wywozu:

A)

obejmujących koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz marżę zysku, które można racjonalnie przypisać do tego produktu; oraz

B)

z wyłączeniem kosztów frachtu, ubezpieczenia, wszystkich innych kosztów poniesionych w związku z transportem produktu oraz wszelkich podatków wewnętrznych nakładanych przez Stronę dokonującą wywozu, które są lub mogą być zwracane z chwilą wywozu uzyskanego produktu;

(iii)

do celów ppkt (i), w przypadku gdy ostatni etap produkcji został zakontraktowany z producentem, pojęcie „producent” w ppkt (i) odnosi się do osoby, która zatrudniła podwykonawcę.

c)

„MaxNOM” oznacza maksymalną wartość materiałów niepochodzących wyrażoną jako wartość procentowa i oblicza się ją zgodnie z następującym wzorem:

Image 4

d)

„VNM” oznacza wartość materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu, która jest jego wartością celną w momencie przywozu, obejmującą koszty frachtu, ubezpieczenia w stosownych przypadkach, pakowania oraz wszystkie inne koszty związane z transportem materiałów do portu przywozu na terytorium Strony, na którym producent produktu ma siedzibę; w przypadku gdy wartość materiałów niepochodzących nie jest znana i nie może zostać ustalona, stosuje się pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały niepochodzące w Unii lub w Zjednoczonym Królestwie; wartość materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu można obliczyć na podstawie wzoru na średnią ważoną wartości lub innej metody wyceny inwentarza zgodnie z zasadami rachunkowości, które są ogólnie przyjęte na terytorium Strony.

UWAGA 5

Definicje procesów, o których mowa w sekcjach V–VII załącznika 3

Do celów reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów stosuje się następujące definicje:

a)

„przetwarzanie biotechnologiczne” oznacza:

(i)

biologiczną lub biotechnologiczną hodowlę (w tym hodowlę komórkową), hybrydyzację lub modyfikację genetyczną mikroorganizmów (bakterii, wirusów, w tym fagów, itp.) lub komórek ludzkich, zwierzęcych lub roślinnych; oraz

(ii)

produkcję, izolowanie lub oczyszczanie struktur komórkowych lub międzykomórkowych (takich jak wyizolowane geny, fragmenty genów i plazmidy) lub fermentację;

b)

„zmiana wielkości cząstek” oznacza zamierzoną i kontrolowaną zmianę wielkości cząstek danego produktu, inną niż poprzez proste rozdrabnianie lub prasowanie, w wyniku której uzyskuje się produkt o określonej wielkości cząstek, określonym rozkładzie wielkości cząstek lub określonej powierzchni, które są istotne dla przeznaczenia produktu końcowego, oraz o właściwościach fizycznych lub chemicznych innych niż właściwości materiałów wsadowych;

c)

„reakcja chemiczna” oznacza proces (w tym przetwarzanie biochemiczne), którego skutkiem jest cząsteczka o nowej strukturze, powstała w wyniku zerwania wiązań wewnątrzcząsteczkowych i utworzenia nowych wiązań wewnątrzcząsteczkowych lub w wyniku zmiany przestrzennego rozmieszczenia atomów w cząsteczce, z wyjątkiem następujących reakcji, których do celów niniejszej definicji nie uznaje się za reakcje chemiczne:

(i)

rozpuszczenie w wodzie lub innych rozpuszczalnikach;

(ii)

usuwanie rozpuszczalników, w tym wody; lub

(iii)

dodawanie lub usuwanie wody krystalizacyjnej;

d)

„destylacja” oznacza:

(i)

destylację atmosferyczną: proces separacji, w którym oleje ropy naftowej są przekształcane w kolumnie destylacyjnej na frakcje, w zależności od temperatury wrzenia, a następnie opary są skraplane na poszczególne frakcje ciekłe; produkty wytworzone w procesie destylacji ropy naftowej mogą obejmować gaz płynny, benzynę ciężką, benzynę, naftę, olej napędowy lub olej opałowy, oleje lekkie i olej smarowniczy; oraz

(ii)

destylację próżniową: destylacja pod ciśnieniem niższym niż atmosferyczne, ale nie na tyle niskim, aby proces mógł być zakwalifikowany jako destylacja cząsteczkowa; destylacja próżniowa jest wykorzystywana do destylacji materiałów wysokowrzących i ciepłoczułych, takich jak ciężkie frakcje ropy naftowej, w celu wytworzenia lekkich i ciężkich próżniowych olejów napędowych i pozostałości;

e)

„separacja izomerów” oznacza odizolowanie lub oddzielenie izomerów z mieszaniny izomerów;

f)

„mieszanie i sporządzanie mieszanek” oznacza zamierzoną i kontrolowaną w zakresie proporcji operację mieszania lub sporządzania mieszanek materiałów (w tym ich rozpraszania) w sposób inny niż przez dodanie rozcieńczalników, zgodną z uprzednio ustalonymi specyfikacjami, która prowadzi do wytworzenia produktu posiadającego właściwości fizyczne lub chemiczne istotne z punktu widzenia celów lub zastosowań produktu i różniące się od właściwości materiałów wsadowych;

g)

„wytwarzanie materiałów wzorcowych” (w tym roztworów wzorcowych) oznacza produkcję preparatu do celów analitycznych, pomiarowych lub referencyjnych, który posiada precyzyjnie określony stopień czystości lub proporcję składników certyfikowaną przez producenta; oraz

h)

„oczyszczanie” oznacza proces, w wyniku którego usuwa się co najmniej 80 % zawartości istniejących zanieczyszczeń lub redukuje lub eliminuje zanieczyszczenia, w wyniku czego powstaje towar odpowiedni do jednego lub większej liczby następujących zastosowań:

(i)

substancje klasy farmaceutycznej, medycznej, kosmetycznej, weterynaryjnej lub spożywczej;

(ii)

produkty chemiczne i odczynniki do zastosowań analitycznych, diagnostycznych lub laboratoryjnych;

(iii)

części składowe i komponenty do zastosowania w mikroelektronice;

(iv)

specjalistyczne zastosowania optyczne;

(v)

zastosowania biotechniczne, na przykład do hodowli komórkowej, w inżynierii genetycznej lub jako katalizator;

(vi)

nośniki stosowane w procesie rozdzielania; lub

(vii)

zastosowania klasy jądrowej.

UWAGA 6

Definicje pojęć stosowanych w sekcji XI załącznika 3

Do celów reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów stosuje się następujące definicje:

a)

„włókna odcinkowe chemiczne” oznaczają włókna ciągłe syntetyczne lub sztuczne, włókna odcinkowe lub odpady, objęte pozycjami 55.01–55.07;

b)

„włókna naturalne” oznaczają włókna inne niż włókna syntetyczne lub sztuczne, których stosowanie jest ograniczone do etapów poprzedzających przędzenie, włącznie z odpadami, oraz, o ile nie określono inaczej, obejmują włókna zgrzeblone, czesane lub inaczej przetworzone, ale nieprzędzione; „włókna naturalne” obejmują włosie końskie objęte pozycją 05.11, jedwab objęty pozycjami 50.02 i 50.03, włókna wełniane oraz cienką lub grubą sierść zwierzęcą objęte pozycjami 51.01–51.05, włókna bawełniane objęte pozycjami 52.01–52.03 oraz pozostałe włókna roślinne objęte pozycjami 53.01–53.05;

c)

„drukowanie” oznacza technikę, na skutek której obiektywna cecha, taka jak kolor, wzór, lub charakterystyka techniczna, jest nadana materiałowi włókienniczemu w sposób trwały, przy użyciu sitodruku, druku na wałkach drukarskich oraz technik druku cyfrowego lub transferowego; oraz

d)

„drukowanie (jako samodzielna operacja)” oznacza technikę, na skutek której obiektywna cecha, taka jak kolor, wzór, lub charakterystyka techniczna, jest nadana materiałowi włókienniczemu w sposób trwały, przy użyciu sitodruku, druku na wałkach drukarskich i technik druku cyfrowego lub transferowego, oraz której towarzyszą przynajmniej dwie czynności przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków, cięcie, opalanie, tamblowanie, suszenie w suszarkach ramowych, spilśnianie, parowanie i obkurczanie, dekatyzowanie na mokro), pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza 50 % ceny EXW produktu.

UWAGA 7

Dopuszczalne tolerancje mające zastosowanie do produktów zawierających co najmniej dwa podstawowe materiały włókiennicze

 

1.

Do celów niniejszej uwagi podstawowymi materiałami włókienniczymi są:

a)

jedwab;

b)

wełna;

c)

gruba sierść zwierzęca;

d)

cienka sierść zwierzęca;

e)

włosie końskie;

f)

bawełna;

g)

materiały do produkcji papieru i papier;

h)

len;

i)

konopie siewne;

j)

juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe;

k)

sizal lub pozostałe włókna tekstylne z rodzaju Agave;

l)

włókno kokosowe, manila, ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne;

m)

syntetyczne włókna ciągłe chemiczne;

n)

sztuczne włókna ciągłe chemiczne;

o)

włókna ciągłe przewodzące prąd;

p)

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z polipropylenu;

q)

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliestru;

r)

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliamidu;

s)

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliakrylonitrylu;

t)

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliimidu;

u)

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(tetrafluoroetylenu);

v)

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(siarczku fenylu);

w)

syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(chlorku winylu);

(x)

pozostałe syntetyczne chemiczne włókna odcinkowe;

y)

sztuczne chemiczne włókna odcinkowe z wiskozy;

z)

pozostałe sztuczne chemiczne włókna odcinkowe;

aa)

przędza wykonana z poliuretanu dzielona na elastyczne segmenty z polieteru, nawet rdzeniowa;

bb)

przędza wykonana z poliuretanu dzielona na elastyczne segmenty z poliestru, nawet rdzeniowa;

cc)

produkty objęte pozycją 56.05 (przędza metalizowana) zawierające taśmę składającą się z rdzenia z folii aluminiowej lub rdzenia z folii z tworzywa sztucznego, nawet pokrytej proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, i przełożoną przezroczystym lub kolorowym spoiwem umieszczonym pomiędzy dwoma warstwami folii z tworzywa sztucznego;

dd)

pozostałe produkty objęte pozycją 56.05;

ee)

włókna szklane; oraz

ff)

włókna metalowe.

 

2.

W przypadku gdy odesłanie do niniejszej uwagi znajduje się w załączniku 3, wymogi określone w kolumnie 2 nie mają zastosowania, w drodze dopuszczalnej tolerancji, do niepochodzących podstawowych materiałów włókienniczych, które są wykorzystywane do wytwarzania danego produktu, pod warunkiem, że:

a)

produkt zawiera dwa lub więcej podstawowych materiałów włókienniczych; oraz

b)

masa całkowita niepochodzących podstawowych materiałów włókienniczych nie przekracza 10 % masy całkowitej wszystkich użytych podstawowych materiałów włókienniczych.

Przykład: Dla tkaniny wełnianej objętej pozycją 51.12 zawierającej przędzę wełnianą objętą pozycją 51.07, przędzę syntetyczną z włókien staplowych objętą pozycją 55.09 i materiały inne niż podstawowe materiały włókiennicze, można zastosować niepochodzącą przędzę wełnianą, która nie spełnia wymogu określonego w załączniku 3 lub niepochodzącą przędzę syntetyczną, która nie spełnia wymogów określonych w załączniku 3, lub połączenie obu materiałów, pod warunkiem że ich całkowita masa nie przekracza 10 % masy wszystkich podstawowych materiałów włókienniczych.

 

3.

Niezależnie od ust. 2 lit. b), w przypadku produktów zawierających „przędzę wykonaną z poliuretanu dzieloną na elastyczne segmenty z polieteru, nawet rdzeniową” maksymalna dopuszczalna tolerancja wynosi 20 %. Jednakże udział procentowy innych niepochodzących podstawowych materiałów włókienniczych nie może przekraczać 10 %.
 

4.

Niezależnie od ust. 2 lit. b), w przypadku produktów zawierających „taśmę składającą się z rdzenia z folii aluminiowej lub rdzenia z folii z tworzywa sztucznego, nawet pokrytej proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, i przełożoną przezroczystym lub kolorowym spoiwem umieszczonym pomiędzy dwoma warstwami folii z tworzywa sztucznego” maksymalna dopuszczalna tolerancja wynosi 30 %. Jednakże udział procentowy innych niepochodzących podstawowych materiałów włókienniczych nie może przekraczać 10 %.

UWAGA 8

Inne dopuszczalne tolerancje mające zastosowanie do niektórych wyrobów włókienniczych

 

1.

W przypadku gdy odesłanie do niniejszej uwagi znajduje się w załączniku 3, niepochodzące materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i międzypodszewek), które nie spełniają wymogów określonych w kolumnie 2 dla danego gotowego wyrobu włókienniczego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt, a ich wartość nie przekracza 8 % ceny EXW produktu.
 

2.

Materiały niepochodzące, które nie są klasyfikowane w działach 50–63, mogą być używane bez ograniczeń w wytwarzaniu wyrobów włókienniczych klasyfikowanych w działach 50–63, niezależnie od tego, czy zawierają materiały włókiennicze.

Przykład: Jeżeli wymóg określony w załączniku 3 przewiduje, że do niektórych wyrobów włókienniczych (takich jak spodnie) stosuje się przędzę, nie wyklucza to stosowania niepochodzących elementów metalowych (takich jak guziki), ponieważ elementy metalowe nie są klasyfikowane w działach 50–63. Z tej samej przyczyny nie uniemożliwia to używania niepochodzących suwaków, mimo że zawierają one zwykle materiał włókienniczy.

 

3.

W przypadku gdy wymóg określony w załączniku 3 obejmuje maksymalną wartość materiałów niepochodzących, przy obliczaniu wartości materiałów niepochodzących uwzględnia się wartość materiałów niepochodzących, które nie są klasyfikowane w działach 50–63.

UWAGA 9

Produkty rolne

Produkty rolne klasyfikowane w sekcji II Systemu Zharmonizowanego i w pozycji 24.01, uprawiane lub zebrane na terytorium Strony, traktuje się jako pochodzące z terytorium tej Strony, nawet jeżeli są uprawiane z nasion, bulw, podkładek, sadzonek, zrazów, szczepów, pędów, pąków lub innych żywych części roślin przywożonych z państwa trzeciego.


ZAŁĄCZNIK 3

REGUŁY POCHODZENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW

Kolumna 1

Klasyfikacja w Systemie Zharmonizowanym (2017) obejmująca szczegółowy opis

Kolumna 2

Reguły pochodzenia dotyczące poszczególnych produktów

SEKCJA I

ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Dział 1

Zwierzęta żywe

01.01–01.06

Wszystkie zwierzęta objęte działem 1 są całkowicie uzyskane.

Dział 2

Mięso i podroby jadalne

02.01–02.10

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały objęte działem 1 i 2 są całkowicie uzyskane.

Dział 3

Ryby, skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

03.01–03.08

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane.

Dział 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

04.01–04.10

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane, oraz

całkowita masa niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 20 % masy produktu.

Dział 5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

05.01–05.11

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

SEKCJA II

PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

06.01–06.04

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały objęte działem 6 są całkowicie uzyskane.

Dział 7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

07.01–07.14

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały objęte działem 7 są całkowicie uzyskane.

Dział 8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

08.01–08.14

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 8 są całkowicie uzyskane, oraz

całkowita masa niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 20 % masy produktu.

Dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy

09.01–09.10

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

Dział 10

Zboża

10.01–10.08

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały objęte działem 10 są całkowicie uzyskane.

Dział 11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

11.01–11.09

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały objęte działami 10 i 11, pozycjami 07.01, 07.14, 23.02–23.03 lub podpozycją 0710.10 są całkowicie uzyskane.

Dział 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza

12.01–12.14

CTH

Dział 13

Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne

13.01–13.02

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją, w którym całkowita masa materiałów niepochodzących objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 20 % masy produktu.

Dział 14

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

14.01–14.04

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

SEKCJA III

TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO

Dział 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

15.01–15.04

CTH

15.05–15.06

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

15.07–15.08

CTSH

15.09–15.10

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały roślinne są całkowicie uzyskane.

15.11–15.15

CTSH

15.16–15.17

CTH

15.18–15.19

CTSH

15.20

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

15.21–15.22

CTSH

SEKCJA IV

GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

Dział 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

1601.00–1604.18

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały objęte działami 1, 2, 3 i 16 są całkowicie uzyskane (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Przetwory z surimi:

CC

Pozostałe:

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały objęte działem 3 i 16 są całkowicie uzyskane (2).

1604.31–1605.69

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały objęte działem 3 i 16 są całkowicie uzyskane.

Dział 17

Cukry i wyroby cukiernicze

17.01

CTH

17.02

CTH, pod warunkiem że masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 11.01–11.08, 17.01 i 17.03 nie przekracza 20 % masy produktu.

17.03

CTH

17.04

 

Biała czekolada:

CTH, pod warunkiem że:

a)

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane; oraz

b)

(i)

masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 40 % masy produktu; lub

(ii)

wartość użytych materiałów niepochodzących objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu.

Pozostałe:

CTH, pod warunkiem że:

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane; oraz

masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 40 % masy produktu.

Dział 18

Kakao i przetwory z kakao

18.01–18.05

CTH

1806.10

CTH, pod warunkiem że:

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane, oraz

masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 40 % masy produktu.

1806.20–1806.90

CTH, pod warunkiem że:

a)

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane; oraz

b)

i)

masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 40 % masy produktu; lub

ii)

wartość użytych materiałów niepochodzących objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu.

Dział 19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

19.01–19.05

CTH, pod warunkiem że:

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane,

masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych działami 2, 3 i 16 nie przekracza 20 % masy produktu,

masa całkowita użytych materiałów niepochodzących objętych pozycjami 10.06 i 11.08 nie przekracza 20 % masy produktu, oraz

masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 40 % masy produktu.

Dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin

20.01

CTH

20.02–20.03

Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystane materiały objęte działem 7 są całkowicie uzyskane.

20.04–20.09

CTH, pod warunkiem że masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 40 % masy produktu.

Dział 21

Różne przetwory spożywcze

21.01–21.02

CTH, pod warunkiem że:

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane, oraz

masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 20 % masy produktu.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH; jednakże mogą być użyte niepochodzące mąka lub mączka z gorczycy lub gotowa musztarda.

2103.30

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

21.04–21.06

CTH, pod warunkiem że:

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane, oraz

masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 20 % masy produktu.

Dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet

22.01–22.06

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 22.07 i 22.08, pod warunkiem że:

wszystkie użyte materiały objęte podpozycjami 0806.10, 2009.61, 2009.69 są całkowicie uzyskane,

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane, oraz

masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 20 % masy produktu.

22.07

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 22.08, pod warunkiem że wszystkie użyte materiały objęte działem 10, podpozycjami 0806.10, 2009.61 i 2009.69 są całkowicie uzyskane

22.08–22.09

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 22.07 i 22.08, pod warunkiem że wszystkie użyte materiały objęte podpozycjami 0806.10, 2009.61 i 2009.69 są całkowicie uzyskane.

Dział 23

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa karma dla zwierząt

23.01

CTH

2302.10–2303.10

CTH, pod warunkiem że masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych działem 10 nie przekracza 20 % masy produktu.

2303.20–2308.00

CTH

23.09

CTH, pod warunkiem że:

wszystkie wykorzystane materiały objęte działami 2 i 4 są całkowicie uzyskane,

całkowita masa użytych materiałów niepochodzących objętych pozycjami 10.01–10.04, 10.07–10.08, działem 11 oraz pozycjami 23.02 i 23.03 nie przekracza 20 % masy produktu, oraz

masa całkowita wykorzystanych niepochodzących materiałów objętych pozycjami 17.01 i 17.02 nie przekracza 20 % masy produktu.

Dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

24.01

Wytwarzanie, w którym wszystkie materiały objęte pozycją 24.01 są całkowicie uzyskane.

2402.10

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją, pod warunkiem że całkowita masa użytych materiałów niepochodzących objętych pozycją 24.01 nie przekracza 30 % masy użytych materiałów objętych działem 24.

2402.20

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i tytoniu do palenia objętego podpozycją 2403.19, w których co najmniej 10 % masy wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 24.01 jest całkowicie uzyskane.

2402.90

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją, pod warunkiem że całkowita masa użytych materiałów niepochodzących objętych pozycją 24.01 nie przekracza 30 % masy użytych materiałów objętych działem 24.

24.03

CTH, w którym co najmniej 10 % masy wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 24.01 jest całkowicie uzyskane.

SEKCJA V

PRODUKTY MINERALNE

Uwaga do sekcji: Definicje horyzontalnych zasad przetwarzania w ramach niniejszej sekcji – zob. uwaga 5 w załączniku 2

Dział 25

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe; wapno i cement

25.01–25.30

CTH;

lub

MaxNOM 70 % (EXW).

Dział 26

Rudy metali, żużel i popiół

26.01–26.21

CTH

Dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

27.01–27.09

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

27.10

CTH z wyjątkiem biodiesla niepochodzącego objętego podpozycją 3824.99 lub 3826.00;

lub

Stosuje się destylację lub reakcje chemiczną, pod warunkiem że użyty biodiesel (w tym hydrorafinowany olej roślinny) objęty pozycją 27.10 i podpozycjami 3824.99 i 3826.00 jest uzyskiwany w drodze estryfikacji, transestryfikacji lub hydrorafinacji.

27.11–27.15

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

SEKCJA VI:

PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

Uwaga do sekcji: Definicje horyzontalnych zasad przetwarzania w ramach niniejszej sekcji – zob. uwaga 5 w załączniku 2

Dział 28

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów

28.01–28.53

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 29

Chemikalia organiczne

2901.10–2905.42

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43–2905.44

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 17.02 i podpozycją 3824.60.

2905.45

CTSH, można jednakże użyć materiały niepochodzące objęte tą samą podpozycją co produkt, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49–2942

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 30

Produkty farmaceutyczne

30.01–30.06

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 31

Nawozy

31.01–31.04

CTH, można jednakże użyć materiały niepochodzące objęte tą samą pozycją co produkt, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny EXW produktu;

lub

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

Azotan sodu

Cyjanamid wapnia

Siarczan potasu

Siarczan magnezowo-potasowy

CTH, można jednakże użyć materiały niepochodzące objęte tą samą pozycją co produkt, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny EXW produktu;

lub

MaxNOM 40 % (EXW).

– Pozostałe

CTH, można jednakże użyć materiały niepochodzące objęte tą samą pozycją co produkt, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny EXW produktu i w których wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza 50 % ceny EXW produktu;

lub

MaxNOM 40 % (EXW).

Dział 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe środki barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty

32.01–32.15

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

33.01

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, można jednakże użyć materiały niepochodzące objęte podpozycją 3302.10, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny EXW produktu.

3302.90

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

33.04 –33.07

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 34

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu

34.01–34.07

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 35

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy

35.01–35.04

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 4.

35.05

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 11.08.

35.06–35.07

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

36.01–36.06

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne

37.01–37.07

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 38

Produkty chemiczne różne

38.01–38.08

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH, z wyjątkiem niepochodzących materiałów objętych pozycjami 11.08 i 35.05.

3809.91–3822.00

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

3824.10–3824.50

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych podpozycjami 2905.43 i 2905.44.

3824.71–3825.90

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Wytwarzanie, w którym biodiesel jest uzyskiwany w drodze transestryfikacji, estryfikacji lub hydrorafinacji.

SEKCJA VII:

TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU

Uwaga do sekcji: Definicje horyzontalnych zasad przetwarzania w ramach niniejszej sekcji – zob. uwaga 5 w załączniku 2

Dział 39

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich

39.01–39.15

CTSH;

Stosuje się reakcję chemiczną, oczyszczanie, mieszanie i sporządzanie mieszanek, wytwarzanie materiałów wzorcowych, zmianę wielkości cząstek, separację izomerów lub przetwarzanie biotechnologiczne;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16–39.19

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21–39.22

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10–3923.50

CTSH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90–3925.90

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku

40.01–40.11

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11–4012.19

CTSH;

lub

Bieżnikowanie opon używanych.

4012.20–4017.00

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

SEKCJA VIII

SKÓRY I SKÓRKI SUROWE, SKÓRY WYPRAWIONE, SKÓRY FUTERKOWE I ARTYKUŁY Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ JELITA JEDWABNIKÓW)

Dział 41

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione

41.01–4104.19

CTH

4104.41–4104.49

CTSH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych podpozycjami 4104.41–4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32–4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07–41.13

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych podpozycjami 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 i 4106.92. Można jednakże użyć materiały niepochodzące objęte podpozycjami 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 lub 4106.92, pod warunkiem że zostaną poddane operacji ponownego garbowania.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych podpozycjami 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 i 4107. Można jednakże użyć materiały niepochodzące objęte podpozycjami 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 i pozycją 41.07, pod warunkiem że zostaną poddane operacji ponownego garbowania.

41.15

CTH

Dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż jelita jedwabników)

42.01–42.06

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

4301.10–4302.20

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03–43.04

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

SEKCJA IX

DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA; WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I WYROBY Z WIKLINY

Dział 44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny

44.01–44.21

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 45

Korek i artykuły z korka

45.01–45.04

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

46.01–46.02

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

SEKCJA X

MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH

Dział 47

Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)

47.01–47.07

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 48

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury

48.01–48.23

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu

poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany

49.01–49.11

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

SEKCJA XI

MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE

Uwaga do sekcji: Definicje terminów stosowanych w odniesieniu do dopuszczalnych tolerancji mających zastosowanie do niektórych wyrobów wykonanych z materiałów włókienniczych – zob. uwagi 6, 7 i 8 do załącznika 2

Dział 50

Jedwab

50.01–50.02

CTH

50.03

 

zgrzebny lub czesany:

Zgrzeblenie lub czesanie odpadów jedwabiu

Pozostałe:

CTH

50.04–50.05

Przędzenie włókien naturalnych;

Wytłaczanie włókien ciągłych chemicznych połączone z przędzeniem;

Wytłaczanie włókien ciągłych chemicznych połączone ze skręcaniem;

lub

Skręcanie połączone z dowolną operacją mechaniczną.

50.06

 

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu:

Przędzenie włókien naturalnych;

Wytłaczanie włókien ciągłych chemicznych połączone z przędzeniem;

Wytłaczanie włókien ciągłych chemicznych połączone ze skręcaniem;

lub

Skręcanie połączone z dowolną operacją mechaniczną.

Jelita jedwabnika:

CTH

50.07

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem;

Skręcanie lub wykonywanie dowolnych operacji mechanicznych połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z barwieniem;

Barwienie przędzy połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

Dział 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego

51.01–51.05

CTH

51.06–51.10

Przędzenie włókien naturalnych;

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem;

lub

Skręcanie połączone z dowolną operacją mechaniczną.

51.11–51.13

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z barwieniem;

Barwienie przędzy połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

Dział 52

Bawełna

52.01–52.03

CTH

52.04–52.07

Przędzenie włókien naturalnych;

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem;

lub

Skręcanie połączone z dowolną operacją mechaniczną.

52.08–52.12

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem;

Skręcanie lub wykonywanie dowolnych operacji mechanicznych połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z barwieniem, powlekaniem lub laminowaniem;

Barwienie przędzy połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

Dział 53

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej

53.01–53.05

CTH

53.06–53.08

Przędzenie włókien naturalnych;

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem;

lub

Skręcanie połączone z dowolną operacją mechaniczną.

53.09–53.11

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z barwieniem, powlekaniem lub laminowaniem;

Barwienie przędzy połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

Dział 54

Włókna ciągłe chemiczne; pasek i tym podobne z materiałów włókienniczych chemicznych

54.01–54.06

Przędzenie włókien naturalnych;

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem;

lub

Skręcanie połączone z dowolną operacją mechaniczną.

54.07–54.08

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem;

Barwienie przędzy połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z barwieniem, powlekaniem lub laminowaniem;

Skręcanie lub wykonywanie dowolnych operacji mechanicznych połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

Dział 55

Włókna odcinkowe chemiczne

55.01–55.07

Wytłaczanie włókien chemicznych.

55.08–55.11

Przędzenie włókien naturalnych;

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem;

lub

Skręcanie połączone z dowolną operacją mechaniczną.

55.12–55.16

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem;

Skręcanie lub wykonywanie dowolnych operacji mechanicznych połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z barwieniem, powlekaniem lub laminowaniem;

Barwienie przędzy połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

Dział 56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich

56.01

Przędzenie lub spajanie włókien naturalnych;

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub spajaniem

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

lub

Powlekanie, flokowanie, laminowanie lub metalizacja połączone z co najmniej dwiema innymi głównymi czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak kalandrowanie, procesy uodparniania na kurczliwość, stabilizacja termiczna, trwałe wykańczanie), pod warunkiem że wartość użytych materiałów niepochodzących nie przekracza 50 % ceny EXW produktu.

56.02

 

Filc igłowany:

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z formowaniem tkaniny; jednakże:

niepochodzące włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 54.02,

niepochodzące włókna polipropylenowe objęte pozycją 55.03 lub 55.06, lub

niepochodzący kabel z włókna ciągłego z polipropylenu objęty pozycją 55.01,

o masie jednostkowej pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna we wszystkich przypadkach mniejszej od 9 decyteksów, mogą zostać użyte, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 40 % ceny EXW produktu;

lub

Samo formowanie tkaniny z włókniny w przypadku filcu z włókien naturalnych.

Pozostałe:

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z formowaniem tkaniny;

lub

Samo formowanie tkaniny z włókniny w przypadku innego filcu z włókien naturalnych.

5603.11–5603.14

Wytwarzanie z

ukierunkowanych lub dowolnie ułożonych włókien, lub

substancji lub polimerów o pochodzeniu naturalnym lub chemicznym,

w obu przypadkach materiały te są następnie spajane we włókninę.

5603.91–5603.94

Wytwarzanie z

ukierunkowanych lub dowolnie ułożonych włókien odcinkowych, lub

ciętej przędzy, o pochodzeniu naturalnym lub chemicznym,

w obu przypadkach materiały te są następnie spajane we włókninę.

5604.10

Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym.

5604.90

Przędzenie włókien naturalnych;

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem;

lub

Skręcanie połączone z dowolną operacją mechaniczną.

56.05

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych;

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem;

lub

Skręcanie połączone z dowolną operacją mechaniczną.

56.06

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem;

Skręcanie i zwijanie przędzy rdzeniowej;

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych;

lub

Flokowanie połączone z barwieniem;

56.07–56.09

Przędzenie włókien naturalnych;

lub

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem.

Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze

Uwaga do działu: W przypadku produktów objętych niniejszym działem tkanina z juty może zostać użyta jako podkład.

57.01–57.05

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem lub pikowaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem lub pikowaniem;

Wytwarzanie z przędzy kokosowej, przędzy z sizalu, przędzy jutowej lub klasycznej przędzy wiskozowej obrączkowej;

Pikowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

Pikowanie lub tkanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z powlekaniem lub laminowaniem;

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

lub

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z technikami włókninowymi, w tym igłowaniem.

Dział 58

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty

58.01–58.04

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem lub pikowaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem lub pikowaniem;

Tkanie połączone z barwieniem, flokowaniem, powlekaniem, laminowaniem lub metalizowaniem;

Pikowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

Barwienie przędzy połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

58.05

CTH

58.06–58.09

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem lub pikowaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem lub pikowaniem;

Tkanie połączone z barwieniem, flokowaniem, powlekaniem, laminowaniem lub metalizowaniem;

Pikowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

Barwienie przędzy połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

58.10

Haftowanie, w którym wartość materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu, nie przekracza 50 % ceny EXW produktu.

58.11

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem lub pikowaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem lub pikowaniem;

Tkanie połączone z barwieniem, flokowaniem, powlekaniem, laminowaniem lub metalizowaniem;

Pikowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

Barwienie przędzy połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

Dział 59

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane; artykuły włókiennicze w rodzaju nadających się do użytku przemysłowego

59.01

Tkanie połączone z barwieniem, flokowaniem, powlekaniem, laminowaniem lub metalizowaniem;

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem.

59.02

 

Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych

Tkanie.

Pozostałe:

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem.

59.03

Tkanie, dzianie lub szydełkowanie połączone z impregnowaniem, powlekaniem, pokrywaniem, laminowaniem lub metalizowaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem; lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

59.04

Kalandrowanie połączone z barwieniem, powlekaniem, laminowaniem lub metalizowaniem. Niepochodząca tkanina z juty może zostać użyta jako podkład;

lub

Tkanie połączone z barwieniem, powlekaniem, laminowaniem lub metalizowaniem. Niepochodząca tkanina z juty może zostać użyta jako podkład.

59.05

 

Impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami:

Tkanie, dzianie lub formowanie włókniny połączone z impregnowaniem, powlekaniem, pokryciem, laminowaniem lub metalizowaniem.

Pozostałe:

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z tkaniem;

Tkanie, dzianie lub formowanie włókniny połączone z barwieniem, powlekaniem lub laminowaniem;

Tkanie połączone z drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

59.06

 

Dzianiny:

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z dzianiem lub szydełkowaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z dzianiem lub szydełkowaniem;

Dzianie lub szydełkowanie połączone z gumowaniem; lub

Gumowanie połączone z co najmniej dwiema innymi głównymi czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak kalandrowanie, procesy uodparniania na kurczliwość, stabilizacja termiczna, trwałe wykańczanie), pod warunkiem że wartość użytych materiałów niepochodzących nie przekracza 50 % ceny EXW produktu.

Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych:

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem.

Pozostałe:

Tkanie, dzianie lub proces wytwarzania włóknin połączony z barwieniem, powlekaniem lub gumowaniem;

Barwienie przędzy połączone z tkaniem, dzianiem lub procesem wytwarzania włóknin;

lub

Gumowanie połączone z co najmniej dwiema innymi głównymi czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak kalandrowanie, procesy uodparniania na kurczliwość, stabilizacja termiczna, trwałe wykańczanie), pod warunkiem że wartość użytych materiałów niepochodzących nie przekracza 50 % ceny EXW produktu.

59.07

Tkanie, dzianie lub formowanie włókniny połączone z barwieniem drukowaniem, powlekaniem, impregnowaniem lub pokrywaniem;

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

lub

Drukowanie (jako samodzielna operacja).

59.08

 

Koszulki żarowe, impregnowane:

Wytwarzanie z workowych tkanin dzianych lub szydełkowanych

Pozostałe:

CTH

59.09–59.11

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z tkaniem;

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem;

Tkanie połączone z barwieniem, powlekaniem lub laminowaniem;

lub

Powlekanie, flokowanie, laminowanie lub metalizacja połączone z co najmniej dwiema innymi głównymi czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak kalandrowanie, procesy uodparniania na kurczliwość, stabilizacja termiczna, trwałe wykańczanie), pod warunkiem że wartość użytych materiałów niepochodzących nie przekracza 50 % ceny EXW produktu.

Dział 60

Dzianiny

60.01–60.06

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z dzianiem lub szydełkowaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z dzianiem lub szydełkowaniem;

Dzianie lub szydełkowanie połączone z barwieniem, flokowaniem, powlekaniem, laminowaniem lub drukowaniem;

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem;

Barwienie przędzy połączone z dzianiem lub szydełkowaniem; lub

Skręcanie lub teksturowanie połączone z dzianiem lub szydełkowaniem, pod warunkiem że wartość użytej niepochodzącej przędzy przed skręcaniem lub teksturowaniem, nie przekracza 50 % ceny EXW produktu.

Dział 61

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane

61.01–61.17

 

Otrzymywane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch kawałków dzianin lub ich większej liczby, które zostały albo pocięte do kształtu, albo wykonane bezpośrednio do kształtu:

Dzianie lub szydełkowanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin).

Pozostałe:

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych połączone z dzianiem lub szydełkowaniem;

Wytłaczanie przędzy z włókna ciągłego chemicznego połączone z dzianiem lub szydełkowaniem; lub

Dzianie i wykańczanie, w ramach jednej operacji.

Dział 62

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane

62.01

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.02

 

Haftowane:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepochodzącej niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu.

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.03

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.04

 

Haftowane:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepochodzącej niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu.

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.05

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.06

 

Haftowane:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepochodzącej niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu.

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.07–62.08

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.09

 

Haftowane:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepochodzącej niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu.

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.10

 

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Powlekanie lub laminowanie połączone z wykańczaniem, w tym przycinaniem tkaniny, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepowlekanej lub nielaminowanej niepochodzącej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu.

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.11

 

Odzież damska lub dziewczęca, haftowana:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepochodzącej niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu.

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.12

 

Dziane, otrzymywane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch kawałków dzianin lub ich większej liczby, które zostały albo pocięte do kształtu, albo wykonane bezpośrednio do kształtu:

Dzianie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.13–62.14

 

Haftowane:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepochodzącej niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu;

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.15

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.16

 

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Powlekanie lub laminowanie połączone z wykańczaniem, w tym przycinaniem tkaniny, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepowlekanej lub nielaminowanej niepochodzącej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu.

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

62.17

 

Haftowane:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepochodzącej niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu;

lub

Wykańczanie, włączając przycinanie tkanin poprzedzone drukowaniem (jako samodzielną operacją).

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin);

lub

Powlekanie lub laminowanie połączone z wykańczaniem, w tym przycinaniem tkaniny, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepowlekanej lub nielaminowanej niepochodzącej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu.

Międzyposzewki do kołnierzy i mankietów:

CTH, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza 40 % ceny EXW produktu.

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin).

Dział 63

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty

63.01–63.04

 

Z filcu, z włóknin:

Formowanie włókniny połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin).

Pozostałe:

Haftowane:

Tkanie lub dzianie lub szydełkowanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin).

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych (innych niż dziane lub szydełkowane), pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niehaftowanej niepochodzącej nie przekracza 40 % ceny EXW produktu.

Pozostałe:

Tkanie lub dzianie lub szydełkowanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin).

63.05

Wytłaczanie włókien chemicznych lub przędzenie włókien naturalnych lub włókien odcinkowych chemicznych, połączone z tkaniem lub dzianiem i wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin).

63.06

 

Z włóknin:

Formowanie włókniny połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin).

Pozostałe:

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie tkanin).

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie; można jednak włączyć do zestawu artykuły niepochodzące, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny EXW zestawu.

63.09–63.10

CTH

SEKCJA XII

OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE I ARTYKUŁY Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH

Dział 64

Obuwie, getry i tym podobne; części tych artykułów

64.01–64.05

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem niepochodzących zespołów cholewek przymocowanych do podeszew wewnętrznych lub do innych części składowych podeszwy objętych pozycją 64.06.

64.06

CTH

Dział 65

Nakrycia głowy i ich części

65.01–65.07

CTH

Dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części

66.01–66.03

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 67

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły wykonane z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

67.01–67.04

CTH

SEKCJA XIII

ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA

Dział 68

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów

68.01–68.15

CTH;

lub

MaxNOM 70 % (EXW).

Dział 69

Wyroby ceramiczne

69.01–69.14

CTH

Dział 70

Szkło i wyroby ze szkła

70.01–70.09

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 70.10.

70.14–70.20

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

SEKCJA XIV

PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY

Dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

71.01–71.05

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

71.06

 

W stanie surowym:

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 71.06, 71.08 i 71.10;

Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne niepochodzących metali szlachetnych objętych pozycjami 71.06, 71.08 i 71.10;

lub

Fuzja lub stapianie niepochodzących metali szlachetnych objętych pozycjami 71.06, 71.08 i 71.10 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi lub oczyszczanie.

W stanie półproduktu lub w postaci proszku:

Wytwarzanie z niepochodzących nieobrobionych metali szlachetnych.

71.07

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

71.08

 

W stanie surowym:

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 71.06, 71.08 i 71.10;

Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne niepochodzących metali szlachetnych objętych pozycjami 71.06, 71.08 i 71.10;

lub

Fuzja lub stapianie niepochodzących metali szlachetnych objętych pozycjami 71.06, 71.08 i 71.10 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi lub oczyszczanie.

W stanie półproduktu lub w postaci proszku:

Wytwarzanie z niepochodzących nieobrobionych metali szlachetnych.

71.09

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

71.10

 

W stanie surowym:

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 71.06, 71.08 i 71.10;

Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne niepochodzących metali szlachetnych objętych pozycjami 71.06, 71.08 i 71.10;

lub

Fuzja lub stapianie metali niepochodzących z metali szlachetnych objętych pozycjami 71.06, 71.08 i 71.10 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi lub oczyszczanie.

W stanie półproduktu lub w postaci proszku:

Wytwarzanie z niepochodzących nieobrobionych metali szlachetnych.

71.11

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

71.12–71.18

CTH

SEKCJA XV

METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH

Dział 72

Żeliwo i stal

72.01–72.06

CTH

72.07

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 72.06.

72.08–72.17

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 72.08–72.17.

72.18

CTH

72.19–72.23

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 72.19–72.23.

72.24

CTH

72.25–72.29

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 72.25–72.29.

Dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali

7301.10

CC, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 72.08–72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 72.08–72.17.

73.03

CTH

73.04–73.06

CC, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 72.13–72.17, 72.21–72.23 oraz 72.25–72.29.

73.07

 

Łączniki rur lub przewodów rurowych ze stali nierdzewnej

CTH, z wyjątkiem niepochodzących materiałów kutych; jednakże niepochodzące materiały kute mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny EXW produktu.

Pozostałe:

CTH

73.08

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 7301.20.

7309.00–7315.19

CTH

7315.20

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81–7326.90

CTH

Dział 74

Miedź i artykuły z miedzi

74.01–74.02

CTH

74.03

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

74.04–74.07

CTH

74.08

CTH i MaxNOM 50 % (EXW).

74.09–74.19

CTH

Dział 75

Nikiel i artykuły z niklu

75.01

CTH

75.02

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

75.03–75.08

CTH

Dział 76

Aluminium i artykuły z aluminium

76.01

CTH i MaxNOM 50 % (EXW);

lub

Obróbka termiczna lub elektrolityczna z aluminium niestopowego lub odpadów i złomu aluminium.

76.02

CTH

76.03–76.16

CTH i MaxNOM 50 % (EXW) (3).

Dział 78

Ołów i artykuły z ołowiu

7801.10

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

7801.91–7806.00

CTH

Dział 79

Cynk i artykuły z cynku

79.01–79.07

CTH

Dział 80

Cyna i artykuły z cyny

80.01–80.07

CTH

Dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów

81.01–81.13

Wytwarzanie z materiałów niepochodzących objętych dowolną pozycją.

Dział 82

Narzędzia, przybory, noże, łyżki i widelce i inne sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych

8201.10–8205.70

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, jednakże narzędzia niepochodzące objęte pozycją 82.05 mogą zostać włączone do zestawu, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny EXW zestawu.

82.06

CTH, z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycjami 82.02–82.05; jednakże narzędzia niepochodzące objęte pozycjami 82.02–82.05 mogą być włączone do zestawu, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny EXW zestawu.

82.07–82.15

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 83

Artykuły różne z metali nieszlachetnych

83.01–83.11

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

SEKCJA XVI

MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW

Dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części

84.01–84.06

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07–84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09–84.12

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11–8415.10

CTSH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81–8415.90

CTSH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16–84.20

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22–84.24

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25–84.30

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 84.31;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31–84.43

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44–84.47

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 84.48;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48–84.55

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56–84.65

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 84.66;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66–84.68

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70–84.72

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 84.73;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73–84.78

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10–8479.40

CTSH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60–8479.82

CTSH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82–84.87

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów

85.01–85.02

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 85.03;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03–85.06

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Akumulatory zawierające co najmniej jedno ogniwo baterii lub moduł baterii oraz obwody łączące je między sobą,

często nazywane „pakietami baterii”, w rodzaju stosowanych jako podstawowe źródło energii elektrycznej do napędu pojazdów objętych pozycjami 87.02, 87.03 i 87.04

CTH, z wyjątkiem niepochodzących aktywnych materiałów katodowych;

lub

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Ogniwa baterii, moduły baterii i ich części, przeznaczone do włączenia do akumulatora elektrycznego, w rodzaju stosowanych jako podstawowe źródło energii elektrycznej do napędu pojazdów objętych pozycjami 87.02, 87.03 i 87.04

CTH, z wyjątkiem niepochodzących aktywnych materiałów katodowych;

lub

MaxNOM 35 % (EXW) (5).

pozostałe

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08–85.18

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19–85.21

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 85.22;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22–85.23

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25–85.27

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 85.29;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28–85.34

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35–85.37

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 85.38;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10–8541.90

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31–8542.39

CTH;

Materiały niepochodzące poddawane są dyfuzji;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90–8543.90

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44–85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

SEKCJA XVII

POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE

Dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)

86.01–86.09

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 86.07;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria.

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02–87.04

 

pojazdy zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, jak i silnikiem elektrycznym jako silnikami napędowymi, które mogą być ładowane przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej („pojazd hybrydowy typu plug-in”);

pozostałe pojazdy jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu

MaxNOM 45 % (EXW) i zestawy baterii objęte pozycją 85.07 w rodzaju stosowanych jako podstawowe źródło energii elektrycznej do napędu pojazdu muszą być pochodzące (6).

pozostałe

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05–87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08–87.11

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13–87.16

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części

88.01–88.05

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 89

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

89.01–89.08

CC;

lub

MaxNOM 40 % (EXW).

SEKCJA XVIII

PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZYCZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

Dział 90

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria

9001.10–900.40

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

Obróbka powierzchniowa częściowo obrobionej soczewki i wytworzenie gotowej soczewki okulistycznej z korektą optyczną przeznaczonej do zamocowania na okularach;

Powleczenie soczewki za pomocą odpowiednich procesów w celu poprawy widzenia i ochrony użytkownika;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90–9033.00

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części

91.01–91.14

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 92

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów

92.01–92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

SEKCJA XIX

BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

Dział 93

Broń i amunicja; ich części i akcesoria

93.01–93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

SEKCJA XX

ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE

Dział 94

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane

94.01–94.06

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 95

Zabawki, gry i przybory sportowe; ich części i akcesoria

95.03–95.08

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

Dział 96

Artykuły przemysłowe różne

96.01–96.04

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie, pod warunkiem że artykuły niepochodzące mogą zostać włączone i pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 15 % ceny EXW zestawu.

96.06–9608.40

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie, pod warunkiem że artykuły niepochodzące mogą zostać włączone i pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 15 % ceny EXW zestawu.

9608.60–96.20

CTH;

lub

MaxNOM 50 % (EXW).

SEKCJA XXI

DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI

Dział 97

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

97.01–97.06

CTH


(1)  Przetworzone lub zakonserwowane tuńczyki, bonito i pelamida (Sarda spp.), całe lub w kawałkach (z wyłączeniem mielonych) klasyfikowane w podpozycji 1604.14 mogą zostać uznane za pochodzące na podstawie alternatywnych reguł pochodzenia dla poszczególnych produktów w ramach rocznego kontyngentu określonego w załączniku 4.

(2)  Przetworzone lub zakonserwowane tuńczyki, bonito lub inne ryby z rodzaju Euthynnus (z wyłączeniem całych lub w kawałkach) klasyfikowane w podpozycji 1604.20 mogą zostać uznane za pochodzące na podstawie alternatywnych reguł pochodzenia dla poszczególnych produktów w ramach rocznego kontyngentu określonego w załączniku 4.

(3)  Niektóre produkty z aluminium mogą zostać uznane za pochodzące na podstawie alternatywnych reguł pochodzenia w ramach rocznego kontyngentu określonego w załączniku 4.

(4)  W okresie od wejścia w życie niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2026 r. zastosowanie mają alternatywne reguły pochodzenia dotyczące poszczególnych produktów, które określono w załączniku 5.

(5)  W okresie od wejścia w życie niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2026 r. zastosowanie mają alternatywne reguły pochodzenia dotyczące poszczególnych produktów, które określono w załączniku 5.

(6)  W okresie od wejścia w życie niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2026 r. zastosowanie mają alternatywne reguły pochodzenia dotyczące poszczególnych produktów, które określono w załączniku 5.

(7)  W odniesieniu do pojazdów hybrydowych wyposażonych zarówno w silnik spalinowy wewnętrznego spalania, jak i silnik elektryczny jako silniki do napędu, innych niż te, które mogą być ładowane przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, w okresie od wejścia w życie niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2026 r. stosuje się alternatywne reguły pochodzenia odnoszące się do poszczególnych produktów, które określono w załączniku 5.


ZAŁĄCZNIK 4

KONTYNGENTY POCHODZENIA I ALTERNATYWY DLA REGUŁ POCHODZENIA DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU 3

Postanowienia wspólne

1.

W odniesieniu do produktów wymienionych w tabelach poniżej odpowiednie reguły pochodzenia stanowią alternatywę do reguł określonych w załączniku 3, w granicach mającego zastosowanie kontyngentu rocznego.

2.

Oświadczenie o pochodzeniu sporządzone na podstawie niniejszego załącznika musi zawierać następujące oświadczenie: „Kontyngenty pochodzenia – produkt pochodzący zgodnie z załącznikiem 4”.

3.

W Unii wszelkimi ilościami, o których mowa w niniejszym załączniku, zarządza Komisja Europejska, która podejmuje wszelkie działania administracyjne, które uzna za wskazane dla skutecznego zarządzania nimi zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Unii.

4.

W Zjednoczonym Królestwie wszelkimi ilościami, o których mowa w niniejszym załączniku, zarządza jego organ celny, który podejmuje wszelkie działania administracyjne, które uzna za wskazane dla skutecznego zarządzania nimi zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Zjednoczonego Królestwa.

5.

Strona dokonująca przywozu zarządza kontyngentami pochodzenia na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” oraz oblicza ilość produktów wprowadzonych w ramach tych kontyngentów pochodzenia na podstawie danych dotyczących przywozu tej Strony.

SEKCJA 1

Przydział rocznego kontyngentu na tuńczyka konserwowanego

Klasyfikacja w Systemie Zharmonizo-wanym (2017 r.)

Opis produktu

Alternatywna reguła pochodzenia dotycząca poszczególnych produktów

Roczny kontyngent na wywóz z Unii do Zjednoczonego Królestwa

(masa netto)

Roczny kontyngent na wywóz ze Zjednoczonego Królestwa do Unii

(masa netto)

1604.14

Przetworzone lub zakonserwowane tuńczyki, bonito i pelamida (Sarda spp.), całe lub w kawałkach (z wyłączeniem mielonych)

CC

3 000  ton

3 000  ton

1604.20

Ryby inaczej przetworzone lub zakonserwowane

 

Z tuńczyków, bonito lub pozostałych ryb z rodzaju Euthynnus (z wyłączeniem całych lub w kawałkach)

CC

4 000  ton

4 000  ton

Z pozostałych ryb

SEKCJA 2

Przydział rocznego kontyngentu na produkty z aluminium (1)

Tabela 1

Kontyngenty mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Klasyfikacja w Systemie Zharmonizo-wanym (2017 r.)

Opis produktu

Alternatywna reguła pochodzenia dotycząca poszczególnych produktów

Roczny kontyngent na wywóz z Unii do Zjednoczonego Królestwa

(masa netto)

Roczny kontyngent na wywóz ze Zjednoczonego Królestwa do Unii

(masa netto)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08–76.16

Produkty i artykuły z aluminium (z wyłączeniem drutu aluminiowego i folii aluminiowej)

CTH

95 000  ton

95 000  ton

76.05

Drut aluminiowy

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 76.04

76.07

Folia aluminiowa

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 76.06

 

Tabela 2

Kontyngenty mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

Klasyfikacja w Systemie Zharmonizo-wanym (2017 r.)

Opis produktu

Alternatywna reguła pochodzenia dotycząca poszczególnych produktów

Roczny kontyngent na wywóz z Unii do Zjednoczonego Królestwa

(masa netto)

Roczny kontyngent na wywóz ze Zjednoczonego Królestwa do Unii

(masa netto)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08–76.16

Produkty i artykuły z aluminium (z wyłączeniem drutu aluminiowego i folii aluminiowej)

CTH

72 000  ton

72 000  ton

76.05

Drut aluminiowy

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 76.04

76.07

Folia aluminiowa

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 76.06

 

Tabela 3

Kontyngenty mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2027 r.

Klasyfikacja w Systemie Zharmonizo-wanym (2017 r.)

Opis produktu

Alternatywna reguła pochodzenia dotycząca poszczególnych produktów

Roczny kontyngent na wywóz z Unii do Zjednoczonego Królestwa

(masa netto)

Roczny kontyngent na wywóz ze Zjednoczonego Królestwa do Unii

(masa netto)

76.04

Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium

CTH

57 500  ton

57 500  ton

76.06

Blachy grube, cienkie oraz taśma o grubości > 0,2 mm, z aluminium

CTH

76.07

Folia aluminiowa

CTH z wyjątkiem materiałów niepochodzących objętych pozycją 76.06

Przegląd kontyngentów na produkty z aluminium określonych w tabeli 3 w sekcji 2

1.

Nie wcześniej niż pięć lat od wejścia w życie niniejszej Umowy i nie wcześniej niż pięć lat od zakończenia jakiegokolwiek przeglądu, o którym mowa w niniejszym ustępie, Komitet Partnerstwa Handlowego na wniosek którejkolwiek ze Stron oraz przy wsparciu ze strony Specjalnego Komitetu Handlowego ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia dokonuje przeglądu kontyngentów na produkty z aluminium zawartych w tabeli 3 w sekcji 2.

2.

Przeglądu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie dostępnych informacji o warunkach rynkowych obu Stron oraz informacji o przywozie i wywozie przez nie odnośnych produktów.

3.

Na podstawie wyników przeglądu przeprowadzonego na podstawie ust. 1 Rada Partnerstwa może przyjąć decyzję o zwiększeniu lub utrzymaniu ilości, zmianie zakresu lub podziale lub zmianie jakiegokolwiek podziału między produkty kontyngentów na aluminium zawartych w tabeli 3 w sekcji 2.


(1)  Ilości wyszczególnione w każdej tabeli w sekcji 2 stanowią całkowite dostępne ilości objęte kontyngentem (odpowiednio na wywóz z Unii do Zjednoczonego Królestwa oraz na wywóz ze Zjednoczonego Królestwa do Unii) w odniesieniu do wszystkich produktów wymienionych w tej tabeli.


ZAŁĄCZNIK 5

PRZEJŚCIOWE REGUŁY POCHODZENIA DLA AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH I POJAZDÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

SEKCJA 1

Przejściowe reguły pochodzenia dla poszczególnych produktów mające zastosowanie od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2026 r.

W odniesieniu do produktów wymienionych w kolumnie 1 poniżej regułę pochodzenia określoną w kolumnie 2 stosuje się przez okres od wejścia w życie niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2026 r.

Kolumna 1

Klasyfikacja w Systemie Zharmonizowanym (2017) obejmująca szczegółowy opis

Kolumna 2

Reguły pochodzenia dotyczące poszczególnych produktów mające zastosowanie od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2026 r.

85.07

 

Akumulatory zawierające co najmniej jedno ogniwo baterii lub moduł baterii oraz obwody łączące je między sobą, często nazywane „pakietami baterii”, w rodzaju stosowanych jako podstawowe źródło energii elektrycznej do napędu pojazdów objętych pozycjami 87.02, 87.03 i 87.04

CTSH;

Montaż zestawów baterii z niepochodzących ogniw baterii lub modułów baterii;

lub

MaxNOM 70 % (EXW)

Ogniwa baterii, moduły baterii i ich części, przeznaczone do włączenia do akumulatora elektrycznego, w rodzaju stosowanych jako podstawowe źródło energii elektrycznej do napędu pojazdów objętych pozycjami 87.02, 87.03 i 87.04

CTH;

lub

MaxNOM 70 % (EXW)

87.02–87.04

 

pojazdy zarówno z silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania, jak i silnikiem elektrycznym jako silnikami napędowymi, inne niż te, które mogą być ładowane przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej („pojazd hybrydowy”);

pojazdy zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, jak i silnikiem elektrycznym jako silnikami napędowymi, które mogą być ładowane przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej („pojazd hybrydowy typu plug-in”);

pozostałe pojazdy jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu

MaxNOM 60 % (EXW)

SEKCJA 2

Przejściowe reguły pochodzenia dla poszczególnych produktów mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

 

1.

W odniesieniu do produktów wymienionych w kolumnie 1 poniżej regułę pochodzenia określoną w kolumnie 2 stosuje się przez okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

Kolumna 1

Klasyfikacja w Systemie Zharmonizowanym (2017) obejmująca szczegółowy opis

Kolumna 2

Reguły pochodzenia dotyczące poszczególnych produktów mając zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

85.07

 

Akumulatory zawierające co najmniej jedno ogniwo baterii lub moduł baterii oraz obwody łączące je między sobą, często nazywane „pakietami baterii”, w rodzaju stosowanych jako podstawowe źródło energii elektrycznej do napędu pojazdów objętych pozycjami 87.02, 87.03 i 87.04

CTH, z wyjątkiem niepochodzących aktywnych materiałów katodowych;

lub

MaxNOM 40 % (EXW)

Ogniwa baterii, moduły baterii i ich części, przeznaczone do włączenia do akumulatora elektrycznego, w rodzaju stosowanych jako podstawowe źródło energii elektrycznej do napędu pojazdów objętych pozycjami 87.02, 87.03 i 87.04

CTH, z wyjątkiem niepochodzących aktywnych materiałów katodowych;

lub

MaxNOM 50 % (EXW)

87.02–87.04

 

pojazdy zarówno z silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania, jak i silnikiem elektrycznym jako silnikami napędowymi, inne niż te, które mogą być ładowane przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej („pojazd hybrydowy”);

pojazdy zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, jak i silnikiem elektrycznym jako silnikami napędowymi, które mogą być ładowane przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej („pojazd hybrydowy typu plug-in”);

pozostałe pojazdy jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu

MaxNOM 55 % (EXW)

SEKCJA 3

Przegląd reguł pochodzenia dla poszczególnych produktów w pozycji 85.07

 

1.

Nie wcześniej niż cztery lata od wejścia w życie niniejszej Umowy Komitet Partnerstwa Handlowego, na wniosek którejkolwiek ze Stron oraz przy wsparciu ze strony Specjalnego Komitetu Handlowego ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia, dokonuje przeglądu reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów z pozycji 85.07, mających zastosowanie od dnia 1 stycznia 2027 r., zawartych w załączniku 3.
 

2.

Przegląd, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dostępnych informacji dotyczących rynków na terytorium Stron, takich jak dostępność wystarczających i odpowiednich materiałów pochodzących, równowaga między podażą a popytem oraz inne odpowiednie informacje.
 

3.

Na podstawie wyników przeglądu przeprowadzonego zgodnie z ust. 1 Rada Partnerstwa może przyjąć decyzję w sprawie zmiany reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów w pozycji 85.07, mających zastosowanie od dnia 1 stycznia 2027 r., zawartych w załączniku 3.

ZAŁĄCZNIK 6

DEKLARACJA DOSTAWCY

1.   

Deklaracja dostawcy musi mieć treść określoną w niniejszym załączniku.

2.   

Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 3, dostawca sporządza deklarację dostawcy dla każdej przesyłki produktów w formie przewidzianej w dodatku 6-A i załącza ją do faktury lub do jakiegokolwiek innego dokumentu opisującego dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić ich identyfikację.

3.   

W przypadku gdy dostawca regularnie zaopatruje konkretnego klienta w produkty, co do których oczekuje się, że produkcja prowadzona na terytorium Strony pozostanie przez pewien czas na stałym poziomie, dostawca ten może przedstawić pojedynczą deklarację dostawcy, obejmującą kolejne przesyłki tych produktów (zwaną dalej „długoterminową deklaracją dostawcy”). Długoterminowa deklaracja dostawcy co do zasady zachowuje ważność przez maksymalnie dwa lata od dnia jej sporządzenia. Organy celne Strony, na której terytorium zostaje sporządzona deklaracja, mogą określić warunki, zgodnie z którymi może być ona stosowana przez dłuższe okresy. Dostawca sporządza długoterminową deklarację dostawcy w formie przewidzianej w dodatku 6-B oraz opisuje w niej odpowiednie produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić ich identyfikację. Jeżeli długoterminowa deklaracja dostawcy przestaje mieć zastosowanie do dostarczanych produktów, dostawca natychmiast informuje o tym swojego klienta.

4.   

Dostawca sporządzający deklarację musi być przygotowany do przedłożenia w dowolnym czasie, na każde żądanie organów celnych Strony, na której terytorium sporządzono deklarację, wszystkich odpowiednich dokumentów potwierdzających prawidłowość informacji zawartych w tej deklaracji.

Dodatek 6-A

DEKLARACJA DOSTAWCY

Deklaracja dostawcy, której tekst zamieszczono poniżej, musi zostać sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne zamieszczanie tych przypisów.

DEKLARACJA DOSTAWCY

Ja, niżej podpisany dostawca produktów wymienionych w załączonym dokumencie, oświadczam, że:

1.

Następujące materiały niepochodzące z [wskazać nazwę odpowiedniej Strony] zostały użyte w [wskazać nazwę odpowiedniej Strony] do wytworzenia następujących produktów:

Opis dostarczanych produktów (1)

Opis użytych materiałów niepochodzących

Pozycja HS użytych materiałów niepochodzących (2)

Wartość użytych materiałów niepochodzących (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość ogółem

 

2.

Wszystkie inne materiały użyte w [wskazać nazwę odpowiedniej Strony] do wytworzenia tych produktów pochodzą z [wskazać nazwę odpowiedniej Strony]

Zobowiązuję się do udostępnienia wszelkich wymaganych dodatkowych dokumentów potwierdzających.

… (Miejscowość i data)

… (Imię i nazwisko oraz stanowisko składającego deklarację, nazwa i adres przedsiębiorstwa)

… (Podpis) (6)

Dodatek 6-B:

DŁUGOTERMINOWA DEKLARACJA DOSTAWCY

Deklaracja dostawcy, której tekst zamieszczony jest poniżej, musi zostać sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne zamieszczanie tych przypisów.

DŁUGOTERMINOWA DEKLARACJA DOSTAWCY

Ja, niżej podpisany, dostawca produktów wymienionych w załączonym dokumencie, które są regularnie dostarczane do (4) …, oświadczam, że:

1.

Następujące materiały niepochodzące z [wskazać nazwę odpowiedniej Strony] zostały użyte w [wskazać nazwę odpowiedniej Strony] do wytworzenia następujących produktów:

Opis dostarczanych produktów (1)

Opis użytych materiałów niepochodzących

Pozycja HS użytych materiałów niepochodzących (2)

Wartość użytych materiałów niepochodzących  (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość ogółem

 

2.

Wszystkie inne materiały użyte w [wskazać nazwę odpowiedniej Strony] do wytworzenia tych produktów pochodzą z terytorium Strony [wskazać nazwę odpowiedniej Strony]

Niniejsza deklaracja jest ważna dla wszystkich kolejnych przesyłek takich produktów realizowanych

z … do … (5)

Zobowiązuję się natychmiast poinformować … (4) , jeżeli niniejsza deklaracja straci ważność.

… (Miejscowość i data)

(Imię i nazwisko oraz stanowisko składającego deklarację, nazwa i adres przedsiębiorstwa)

… (Podpis) (6)

Przypisy

(1)

Jeśli faktura lub inny dokument, do którego dołączona jest deklaracja, odnosi się do różnych typów produktów lub do produktów niezawierających takiej samej ilości materiałów niepochodzących, dostawca musi je wyraźnie rozróżnić.

(2)

Te wymagane informacje nie muszą być podane, o ile nie jest to konieczne.

Przykłady:

Jedna z reguł pochodzenia dotyczących odzieży objętej działem 62 stanowi: „Tkanie połączone z wykańczaniem, w tym przycinaniem tkaniny”. Jeżeli producent takiej odzieży na terytorium Strony wykorzystuje tkaninę przywiezioną z terytorium drugiej Strony i uzyskaną tam z przędzy niepochodzącej, wystarczy, aby w swojej deklaracji dostawca z terytorium drugiej Strony opisał w deklaracji użyty materiał niepochodzący jako przędzę, nie podając pozycji w Systemie Zharmonizowanym ani wartości takiej przędzy.

Producent drutu z żelaza, objętego pozycją w Systemie Zharmonizowanym 72.17, który wytwarza taki drut z niepochodzących sztab z żelaza, powinien w drugiej kolumnie wpisać „sztaby z żelaza”. Jeżeli drut taki ma zostać użyty do produkcji maszyny, dla której reguła pochodzenia ogranicza ilość użytych materiałów niepochodzących do określonej wartości wyrażonej w procentach, w trzeciej kolumnie należy podać wartość sztab niepochodzących.

(3)

„Wartość użytych materiałów niepochodzących” oznacza wartość materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu, która jest jego wartością celną w momencie przywozu, obejmującą koszty frachtu, ubezpieczenia w stosownych przypadkach, pakowania oraz wszystkie inne koszty związane z transportem materiałów do portu przywozu na terytorium Strony, na którym producent produktu ma siedzibę; w przypadku gdy wartość materiałów niepochodzących nie jest znana i nie może być ustalona, wykorzystuje się pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały niepochodzące w Unii lub w Zjednoczonym Królestwie.

(4)

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres klienta.

(5)

Należy podać daty.

(6)

Pole to może zawierać, w stosownych przypadkach, podpis elektroniczny, zeskanowany obraz lub inne wizualne przedstawienie odręcznego podpisu podpisującego zamiast oryginalnych podpisów.

ZAŁĄCZNIK 7

TREŚĆ OŚWIADCZENIA O POCHODZENIU

Oświadczenie o pochodzeniu, o którym mowa w art. 56 niniejszej Umowy, sporządza się przy użyciu tekstu zamieszczonego poniżej w jednej z poniższych wersji językowych oraz zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Strony dokonującej wywozu. Jeśli oświadczenie jest sporządzane odręcznie, sporządza się je tuszem, drukowanymi literami. Oświadczenie o pochodzeniu zostaje sporządzone zgodnie z odpowiednimi przypisami. Nie jest konieczne zamieszczanie tych przypisów.

Wersja w języku bułgarskim

Wersja w języku chorwackim

Wersja w języku czeskim

Wersja w języku duńskim

Wersja w języku niderlandzkim

Wersja w języku angielskim

Wersja w języku estońskim

Wersja w języku fińskim

Wersja w języku francuskim

Wersja w języku niemieckim

Wersja w języku greckim

Wersja w języku węgierskim

Wersja w języku włoskim

Wersja w języku łotewskim

Wersja w języku litewskim

Wersja w języku maltańskim

Wersja w języku polskim

Wersja w języku portugalskim

Wersja w języku rumuńskim

Wersja w języku słowackim

Wersja w języku słoweńskim

Wersja w języku hiszpańskim

Wersja w języku szwedzkim

(Okres: od_____________ do _________(1))

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (eksporter nr … (2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (3) preferencyjne pochodzenie.

(4)

(Miejscowość i data)

(Nazwa eksportera)

(1)

Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu wypełniono dla wielu wysyłek identycznych produktów pochodzących w rozumieniu art. 56 ust. 4 lit. b) niniejszej Umowy, należy wskazać okres, dla którego oświadczenie o pochodzeniu będzie miało zastosowanie. Okres ten nie może przekraczać 12 miesięcy. Cały przywóz produktu musi nastąpić we wskazanym okresie. Jeżeli okres nie ma zastosowania, pole można pozostawić niewypełnione.

(2)

Należy podać numer referencyjny, za pomocą którego eksporter jest identyfikowany. W przypadku eksportera z Unii, jest to numer nadany zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Unii. W przypadku eksportera ze Zjednoczonego Królestwa jest to numer nadany zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi mającymi zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli eksporterowi nie nadano numeru, pole można pozostawić niewypełnione.

(3)

Należy wskazać pochodzenie produktu: Zjednoczone Królestwo lub Unia.

(4)

Miejsce i data mogą zostać pominięte, jeżeli odpowiednie informacje są zawarte w samym dokumencie.

ZAŁĄCZNIK 8

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA KSIĘSTWA ANDORY

1.   

Produkty pochodzące z Księstwa Andory, objęte działami 25–97 Systemu Zharmonizowanego, akceptowane są przez Zjednoczone Królestwo jako pochodzące z Unii w rozumieniu niniejszej Umowy.

2.   

Ust. 1 stosuje się wyłącznie pod warunkiem, że na mocy unii celnej ustanowionej decyzją Rady 90/680/EWG z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory Księstwo Andory stosuje wobec produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa takie samo preferencyjne traktowanie taryfowe jak Unia.

3.   

Do celów określenia statusu pochodzenia produktów, o których mowa w ust. 1 niniejszej wspólnej deklaracji, część drugą dział pierwszy tytuł I rozdział 2 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.


ZAŁĄCZNIK 9

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA REPUBLIKI SAN MARINO

1.   

Produkty pochodzące z Republiki San Marino akceptowane są przez Zjednoczone Królestwo jako pochodzące z Unii w rozumieniu niniejszej Umowy.

2.   

Ust. 1 stosuje się wyłącznie pod warunkiem, że na mocy Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, podpisanej w Brukseli w dniu 16 grudnia 1991 r., Republika San Marino stosuje wobec produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa takie samo preferencyjne traktowanie taryfowe jak Unia.

3.   

Do celów określenia statusu pochodzenia produktów, o których mowa w ust. 1 niniejszej wspólnej deklaracji, część drugą dział pierwszy tytuł I rozdział 2 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

Udostępnij tę stronę: