ГЛАВА 2

ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД

РАЗДЕЛ 1

ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД

Член 37

Цел

Целта на настоящата глава е да установи разпоредбите, определящи произхода на стоките за целите на прилагането на преференциално тарифно третиране съгласно настоящото споразумение, както и да определи процедурите, свързани с произхода.

Член 38

Определения

За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

а)

„класиране“ означава класирането на продукт или материал в определена глава, позиция или подпозиция на Хармонизираната система;

б)

„пратка“ означава продукти, които са изпратени едновременно от един износител до един получател или са обхванати от един-единствен транспортен документ, обхващащ техния превоз от износителя до получателя, или — при липса на такъв документ — от една-единствена фактура;

в)

„износител“ означава намиращо се в някоя от страните лице, което в съответствие с изискванията, установени в законовите и подзаконовите актове на тази страна, изнася или произвежда продукта с произход и изготвя изявление за произход;

г)

„вносител“ означава лице, което внася продукта с произход и иска за него преференциално тарифно третиране;

д)

„материал“ означава всяко вещество, използвано при производството на продукт, включително всякакви компоненти, съставки, суровини или части;

е)

„материал без произход“ означава материал, който не отговаря на условията за притежаване на статус на материал с произход съгласно настоящата глава, включително материал, чийто произход не може да бъде определен;

ж)

„продукт“ означава продуктът, получен в резултат от производството, дори когато той е предназначен за употреба като материал в производството на друг продукт;

з)

„производство“ означава всякакъв вид обработка или преработка, включително сглобяване.

Член 39

Общи изисквания

1.   За целите на прилагането на преференциалното тарифно третиране от някоя от страните по отношение на стоките с произход от другата страна в съответствие с настоящото споразумение, при условие че продуктите отговарят на всички други приложими изисквания на настоящата глава, за продукти с произход от другата страна се смятат следните продукти:

а)

продукти, изцяло получени в посочената страна по смисъла на член 41;

б)

продукти, произведени в посочената страна изключително от материали с произход от посочената страна; и

в)

продукти, произведени в посочената страна, включващи материали без произход, при условие че отговарят на изискванията, определени в приложение 3.

2.   Ако даден продукт е придобил статус на продукт с произход, използваните в неговото производство материали без произход не се считат за материали без произход, когато този продукт е вложен като материал в друг продукт.

3.   Придобиването на статус на продукт с произход се осъществява без прекъсване в Обединеното кралство или Съюза.

Член 40

Кумулация на произход

1.   Продукт с произход от някоя от страните се счита за продукт с произход от другата страна, ако този продукт се използва като материал в производството на друг продукт в тази друга страна.

2.   Производство, което се осъществява в някоя от страните по отношение на материал без произход, може да бъде взето предвид за целите на определянето на това дали даден продукт е с произход от другата страна.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако производството, извършено в другата страна, не надхвърля операциите, посочени в член 43.

4.   За да може даден износител да попълни изявлението за произход, посочено в член 54, параграф 2, буква а), за продукт, посочен в параграф 2 от настоящия член, износителят получава от своя доставчик декларация на доставчика, както е предвидено в приложение 6, или равностоен документ, който съдържа същата информация, описваща въпросните материали без произход достатъчно подробно, за да могат те да бъдат идентифицирани.

Член 41

Изцяло получени продукти

1.   Следните продукти се считат за изцяло получени в една от страните:

а)

минералните продукти, добити или извлечени от нейните почви или от нейното морско дъно;

б)

растения и растителни продукти, отгледани или прибрани там;

в)

живите животни, родени и отгледани там;

г)

продукти, получени от живи животни, отгледани там;

д)

продукти, получени от заклани животни, родени и отгледани там;

е)

продуктите, получени чрез лов или риболов, извършен там;

ж)

продуктите, получени от аквакултури там, ако водни организми, включително риби, мекотели, ракообразни, други водни безгръбначни и водни растения са родени или отгледани от запаси от яйца, хайвер от риби, новоизлюпени рибки, млади сьомгови риби, ларви, млади сьомги преди миграция към морето, млади сьомги в процес на миграция към морето или други недостигнали полова зрялост риби след ларвен стадий чрез намеса в процесите на отглеждане или растеж с цел подобряване на производството, като например редовно попълване на рибния запас, хранене или защита от хищници;

з)

продукти от морски риболов и други продукти, уловени от плавателен съд на една от страните в морето извън което и да било териториално море;

и)

продукти, произведени на борда на кораб фабрика на една от страните изключително от продуктите, посочени в буква з);

й)

продукти, извлечени от морското дъно или неговите недра извън което и да е териториално море, при условие че страната има право да експлоатира или обработва това морско дъно или недра;

к)

отпадъци и скрап, които са резултат от производствени операции, извършвани там;

л)

отпадъци и скрап, получени от събрани там употребявани продукти, при условие че тези продукти са годни единствено за извличане на суровините;

м)

продукти, произведени там изключително от продуктите, посочени в букви а)—л).

2.   Понятията „плавателен съд на една от страните“ и „кораб фабрика на една от страните“ в параграф 1, букви з) и и) означават плавателен съд и кораб фабрика, който:

а)

е регистриран в държава членка или в Обединеното кралство;

б)

плава под флага на държава членка или на Обединеното кралство; и

в)

отговаря на едно от посочените по-долу условия:

i)

поне 50 % от него са собственост на граждани на държава членка или на Обединеното кралство; или

ii)

е собственост на юридически лица, всяко от които:

A)

има адрес на управление и основно място на стопанска дейност в Съюза или в Обединеното кралство; и

Б)

е поне 50 % собственост на публичноправни субекти, граждани или юридически лица на държава членка или на Обединеното кралство.

Член 42

Допустими отклонения

1.   Ако даден продукт не отговаря на изискванията, определени в приложение 3, поради използването на материал без произход в производството му, този продукт се счита независимо от това за продукт с произход от някоя от страните, при условие че:

а)

общото тегло на материалите без произход, използвани в производството на продуктите, класирани в глави 2 и 4—24 от Хармонизираната система, различни от преработените продукти от риболов, класирани в глава 16, не надвишава 15 % от теглото на продукта;

б)

общата стойност на материалите без произход за всички други продукти, с изключение на продуктите, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, не надвишава 10 % от цената на продукта франко завода; или

в)

за продукт, класиран в глави 50—63 от Хармонизираната система, се прилагат допустимите отклонения, посочени в бележки 7 и 8 от приложение 2.

2.   Параграф 1 не се прилага, ако стойността или теглото на материалите без произход, използвани в производството на даден продукт, надвишава някой от процентите за максималната стойност или тегло на материалите без произход, посочени в изискванията, определени в приложение 3.

3.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага за продукти, които са изцяло получени в някоя от страните по смисъла на член 41. Ако в приложение 3 се изисква материалите, използвани за производството на даден продукт, да са изцяло получени, се прилагат параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 43

Недостатъчно производство

1.   Независимо от член 39, параграф 1, буква в), даден продукт не се счита с произход от някоя от страните, ако производството на продукта в някоя от страните се състои само от една или повече от следните операции, извършени върху материали без произход:

а)

операции по съхранение, като например сушене, замразяване, съхраняване в саламура и други подобни операции, единствената цел на които е да се гарантира запазването на продуктите в добро състояние по време на транспортиране и складиране (2);

б)

разделяне или събиране на пакети;

в)

измиване, почистване; отстраняване на прах, оксиди, масла, боя или други покрития;

г)

гладене на текстил и изделия от текстил с ютия или гладачна преса;

д)

прости операции по боядисване и полиране;

е)

лющене и частично или цялостно бланширане на ориз; полиране и гланциране на зърнени култури и ориз; белене на ориз;

ж)

операции по оцветяване или ароматизиране на захар или оформянето ѝ на бучки; частично или цялостно смилане на захар в твърдо състояние;

з)

белене, премахване на костилките и черупките на плодове, черупкови плодове и зеленчуци;

и)

подостряне, просто стриване или просто нарязване;

й)

пресяване, отделяне, сортиране, класиране, категоризиране, съчетаване, включително окомплектоването на изделия;

к)

простото поставяне в бутилки, метални кутии, флакони, торби, каси, кутии, закрепването върху подложки или плочи и всички други прости операции по опаковане;

л)

поставяне или отпечатване на маркировки, етикети, емблеми и други подобни отличителни знаци върху продуктите или техните опаковки;

м)

простото смесване на продукти, дори и от различни видове; смесване на захар с какъвто и да било материал;

н)

простото добавяне на вода или разреждане с вода или друго вещество, което не променя съществено характеристиките на продукта, дехидратиране или денатуриране на продуктите;

о)

простото сглобяване на частите на изделия, така че да се получи завършено изделие, или разглобяването на продукти на частите им;

п)

клането на животни.

2.   За целите на параграф 1 операциите се считат за прости, ако за тяхното извършване не са необходими нито специални умения, нито специално произведени или монтирани машини, апаратура или оборудване.

Член 44

Единица за оценка

1.   За целите на настоящата глава единицата за оценка е конкретният продукт, който се счита за основна единица при класирането на продукта по Хармонизираната система.

2.   При пратка, състояща се от определен брой идентични продукти, класирани в една и съща позиция по Хармонизираната система, всеки от тези продукти се взема предвид при прилагането на разпоредбите на настоящата глава.

Член 45

Транспортни опаковъчни материали и опаковки

Транспортните опаковъчни материали и опаковки, които се използват за предпазване на продукта по време на транспорт, не се вземат предвид при определянето дали един продукт е с произход.

Член 46

Опаковъчни материали и опаковки за продажба на дребно

Опаковъчните материали и опаковките, използвани при продажбата на дребно на продукта, ако са класирани заедно с продукта, не се вземат предвид при определянето на произхода на продукта, освен за целите на изчисляването на стойността на материалите без произход, ако за продукта се изисква изчисляване на максималната стойност на материалите без произход в съответствие с приложение 3.

Член 47

Принадлежности, резервни части и инструменти

1.   Принадлежностите, резервните части, инструментите и инструкциите или другите информационни материали се считат за един продукт със съответното оборудване, машина, апарат или превозно средство, ако те:

а)

са класирани и се доставят с продукта, но не се фактурират отделно от него; и

б)

са от видовете, количествата и на стойност, които са обичайни за този продукт.

2.   Принадлежностите, резервните части, инструментите и инструкциите или другите информационни материали, посочени в параграф 1, не се вземат предвид при определянето на произхода на продукта, освен за целите на изчисляването на стойността на материалите без произход, ако за продукта се изисква изчисляване на максималната стойност на материалите без произход, както е определено в приложение 3.

Член 48

Комплекти

Комплектите съгласно определението в общо правило 3 за тълкуване на Хармонизираната система се считат, че са с произход в една от страните, ако всички съставящи ги компоненти са с произход. Ако даден комплект е съставен от компоненти с произход и компоненти без произход, комплектът в неговата цялост се счита за комплект с произход, ако стойността на компонентите без произход не надвишава 15 % от цената на комплекта франко завода.

Член 49

Неутрални елементи

За да се определи дали един продукт е с произход в някоя от страните, не е необходимо да се определя произходът на следните елементи, които могат да се използват за неговото производство:

а)

гориво, енергия, катализатори и разтворители;

б)

завод, оборудване, резервните части и материали, използвани за поддръжката на оборудване и сгради;

в)

машините, инструментите, пресформи и леярски форми;

г)

смазочните материали, мазнините, материалите за смесване и другите материали, използвани в производството или за експлоатация на оборудване и сгради;

д)

ръкавиците, стъклата, обувките, дрехите, оборудването и материалите за безопасност;

е)

оборудването, устройствата и материалите, използвани за изпитване или проверка на продукта; и

ж)

други материали, използвани в производството, които не влизат и не са предназначени да влязат в крайния състав на продукта.

Член 50

Счетоводно разделяне

1.   Взаимозаменяемите материали или взаимозаменяемите продукти с произход и тези без произход са физически разделени по време на складиране, за да се запази техният статус на материали с произход или без произход.

2.   За целите на параграф 1 „взаимозаменяеми материали“ или „взаимозаменяеми продукти“ означава материали или продукти, които са от един и същ вид и с едно и също търговско качество, с еднакви технически и физически характеристики и които не могат да бъдат разграничени едни от други за целите на определянето на произхода.

3.   Независимо от параграф 1, в производството на даден продукт могат да се използват взаимозаменяеми материали с произход и такива без произход, без те да бъдат физически разделени по време на складиране, ако се използва метод на счетоводно разделяне.

4.   Независимо от параграф 1, взаимозаменяеми продукти с произход и без произход, класирани в глави 10, 15, 27, 28, 29, позиции 32.01—32.07 или позиции 39.01—39.14 от Хармонизираната система, могат да бъдат складирани в една от страните преди износа за другата страна, без те да бъдат физически разделени, при условие че се използва метод на счетоводно разделяне.

5.   Посоченият в параграфи 3 и 4 метод на счетоводно разделяне се прилага в съответствие с метод за управление на стоково-материалните запаси съгласно общоприети в страната счетоводни принципи.

6.   Метод на счетоводно разделяне е всеки метод, чрез който се гарантира, че по всяко време броят на материалите или продуктите, които получават статус на продукти с произход, не би превишил броя на материалите или продуктите в случай на тяхното физическо разделяне.

7.   Всяка от страните може да изисква, съгласно условия, определени в нейните законови или подзаконови актове, метод на счетоводно разделяне да може да се използва само след получаването на предварително разрешение от митническите органи на съответната страна. Митническите органи на страната следят как се използват тези разрешения и могат да оттеглят разрешение, ако получателят му използва метода на счетоводно разделяне по неправилен начин или не изпълнява някое от другите условия, определени в настоящата глава.

Член 51

Върнати продукти

Когато продукт с произход от някоя от страните, изнесен от тази страна за трета държава, бъде върнат в тази страна, той се разглежда като продукт без произход, освен ако може да бъде доказано по удовлетворителен за митническия орган на тази страна начин, че върнатият продукт:

а)

е същият като изнесения продукт; и

б)

не е претърпял каквито и да било операции, освен необходимите за запазването му в добро състояние, докато е бил в тази трета държава или докато е бил изнесен.

Член 52

Забрана за промяна

1.   Продукт с произход, деклариран за вътрешно потребление в страната вносител, след износа му и преди декларирането му за вътрешно потребление не трябва да е бил преправян или трансформиран по какъвто и да било начин, нито подлаган на операции, различни от операциите, предназначени да го съхранят в добро състояние, или различни от добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякакви други документи, с цел да се осигури съответствие със специфичните национални изисквания на страната вносител.

2.   Допуска се складирането или излагането на продукт в трета държава, при условие че продуктът остава под митнически надзор в тази трета държава.

3.   Разделянето на пратки в трета държава се допуска, ако се извършва от износителя или на негова отговорност и при условие че пратките останат под митнически надзор в тази трета държава.

4.   В случай на съмнение дали изискванията по параграфи 1—3 са спазени, митническите органи на страната вносител могат да поискат от вносителя да представи доказателства за изпълнение на посочените изисквания, които могат да бъдат дадени под всякаква форма, включително чрез транспортни документи, издадени въз основа на сключен договор, като например товарителници, или фактически или конкретни доказателства, основаващи се на маркировката или номерирането на опаковките, или всякакви доказателства, свързани със самия продукт.

Член 53

Преглед на възстановяването на или освобождаването от мита

Не по-рано от две години от влизането в сила на настоящото споразумение, по искане на една от страните Специализираният търговски комитет по митническо сътрудничество и правила за произход прави преглед на съответните схеми на страните за възстановяване на мита и активно усъвършенстване. За тази цел, по искане на една от страните, не по-късно от 60 дни от това искане другата страна предоставя на отправилата искането страна наличната информация и подробни статистически данни, обхващащи периода от влизането в сила на настоящото споразумение или от предходните пет години, ако този период е по-кратък, относно функционирането на своята схема за възстановяване на мита и активно усъвършенстване. В светлината на този преглед Специализираният търговски комитет по митническо сътрудничество и правила за произход може да отправя препоръки към Съвета за партньорство за изменение на разпоредбите на настоящата глава и приложенията към нея с оглед на въвеждането на ограничения по отношение на възстановяването или освобождаването от мита.

РАЗДЕЛ 2

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗХОДА

Член 54

Искане за преференциално тарифно третиране

1.   Страната вносител предоставя при внос преференциално тарифно третиране за продукт с произход от другата страна по смисъла на настоящата глава въз основа на искане от вносителя за преференциално тарифно третиране. Вносителят отговаря за верността на искането за преференциално тарифно третиране и за спазването на изискванията по настоящата глава.

2.   Искането за преференциално тарифно третиране се основава на:

а)

изготвено от износителя изявление за произход, с което се потвърждава, че продуктът е с произход; или

б)

информираността на вносителя, че продуктът е с произход.

3.   Вносителите, които представят искането за преференциално тарифно третиране въз основа на изявление за произход по параграф 2, буква а), съхраняват изявлението за произход и при поискване от митническия орган на страната вносител му предоставят копие на този документ.

Член 55

Момент на подаване на искането за преференциално тарифно третиране

1.   Искането за преференциално тарифно третиране и неговото основание, както е посочено в член 54, параграф 2, се посочват в митническата декларация за внос в съответствие със законовите и подзаконовите актове на страната вносител.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, когато вносителят не е подал искане за преференциално тарифно третиране в момента на вноса, страната вносител предоставя преференциално тарифно третиране и възстановява или опрощава всяко надплатено мито, при условие че:

а)

искането за преференциално тарифно третиране е подадено до три години след датата на вноса или в по-дълъг срок, посочен в законовите и подзаконовите нормативни актове на страната вносител;

б)

вносителят е посочил основанието за искането съгласно предвиденото в член 54, параграф 2; и

в)

продуктът е щял да се счита за продукт с произход и би отговарял на всички други приложими изисквания по смисъла на раздел 1 от настоящата глава, ако искането е било подадено от вносителя в момента на вноса.

Останалите задължения, приложими по отношение на вносителя в съответствие с член 54, остават непроменени.

Член 56

Изявление за произход

1.   Изявление за произход се изготвя от износител на даден продукт въз основа на информация, доказваща, че продуктът е с произход, включително информация за статуса на материали с произход на използваните в производството на продукта материали. Износителят отговаря за верността на изявлението за произход и предоставената информация.

2.   Изявлението за произход се изготвя, като се използва една от езиковите версии на текста в приложение 7 във фактура или който и да било друг документ, съдържащ достатъчно подробно описание на продукта с произход, за да може този продукт да бъде идентифициран. Износителят отговаря за предоставянето на достатъчно подробно описание, за да може продуктът с произход да бъде идентифициран. Страната вносител не изиска от вносителя да представи превод на изявлението за произход.

3.   Изявлението за произход е валидно за срок от 12 месеца от датата на изготвянето му или за по-дълъг срок, предоставен от страната вносител, който не надхвърля 24 месеца.

4.   Изявлението за произход може да се отнася до:

а)

една пратка на един или няколко продукта, внасяни в някоя от страните; или

б)

повече на брой пратки с идентични продукти, внасяни в някоя от страните в рамките на произволен посочен в изявлението за произход период, не по-дълъг 12 месеца.

5.   Ако по искане на вносителя продукти в немонтирано или демонтирано състояние по смисъла на общо правило 2, буква а) от Общите правила за тълкуване на Хармонизираната система, които попадат в обхвата на раздели XV—XXI от Хармонизираната система, се внасят чрез поредица от доставки, за тези продукти може да се използва едно изявление за произход в съответствие с изискванията, определени от митническия орган на страната вносител.

Член 57

Несъответствия

Митническият орган на страната вносител не отхвърля искане за преференциално тарифно третиране поради незначителни грешки или несъответствия в изявлението за произход, или по причина единствено, че някоя фактура е била издадена в трета държава.

Член 58

Информираност на вносителя

1.   За целите на искане за преференциално тарифно третиране, направено съгласно член 54, параграф 2, буква б), информираността на вносителя, че даден продукт е с произход от страната износител, се основава на информация, която доказва, че продуктът е с произход и отговаря на предвидените в настоящата глава изисквания.

2.   Преди да поиска преференциално третиране, в случай че вносител не може да получи информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, в резултат на това, че износителят счита тази информация за поверителна информация, или по някаква друга причина, износителят може да представи изявление за произход, така че вносителят да може да поиска преференциално тарифно третиране въз основа на член 54, параграф 2, буква а).

Член 59

Изисквания за съхранение на документацията

1.   Вносител, който представя искане за преференциално тарифно третиране за внасян в страната вносител продукт, съхранява за срок от най-малко три години след датата на внос на продукта:

а)

ако искането е било основано на изявление за произход — изготвеното от износителя изявление за произход; или

б)

ако искането е било основано на информираността на вносителя — всички документи, които доказват, че продуктът отговаря на изискванията за получаване на статус на продукт с произход.

2.   Износител, представил изявление за произход, съхранява за срок от най-малко четири години след представянето на това изявление за произход негово копие и всички други документи, които доказват, че продуктът отговаря на изискванията за получаване на статус на продукт с произход.

3.   Документите, които трябва да се съхраняват в съответствие с настоящия член, могат да бъдат в електронен формат.

Член 60

Малки пратки

1.   Чрез дерогация от членове 54—58, при условие че продуктът е деклариран като отговарящ на изискванията на настоящата глава и митническият орган на страната вносител няма съмнения относно верността на тази декларация, страната вносител предоставя преференциално тарифно третиране на:

а)

продукт, изпратен в малка опаковка от частни лица на частни лица;

б)

продукт, който представлява част от личния багаж на пътника; и

в)

за Обединеното кралство, в допълнение към букви а) и б) от настоящия член, други пратки с ниска стойност.

2.   От прилагането на параграф 1 от настоящия член се изключват следните продукти:

а)

продукти, чийто внос е част от поредица от операции по внос, за които може обосновано да се приеме, че са предприети поотделно с цел да се избегне спазването на изискванията на член 54;

б)

за Съюза:

i)

продукт, внесен с търговска цел; внос, който е със случаен характер и се състои единствено от продукти за лична употреба на получателите или на пътниците или на техните семейства, не се счита за внос с търговска цел, ако от естеството и количеството на продуктите е видно, че те не са предназначени за търговия; и

ii)

продукти, чиято обща стойност надвишава 500 EUR при продукти, изпращани в малки пакети, или 1 200 EUR при продукти, които представляват част от личния багаж на пътника. Сумите, които трябва да се използват в дадена национална валута, представляват равностойността в тази валута на сумите, изразени в евро към първия работен ден на месец октомври. Обменните курсове на сумите съответстват на публикуваните за същия ден от Европейската централна банка, освен ако до 15 октомври на Европейската комисия бъде съобщена различна сума, и се прилагат от 1 януари следващата година. Европейската комисия уведомява Обединеното кралство за съответните суми; Съюзът може да определи други пределни стойности, които ще съобщи на Обединеното кралство; и

в)

за Обединеното кралство — продукти, чиято обща стойност надвишава пределните стойности, определени съгласно вътрешното право на Обединеното кралство. Обединеното кралство ще съобщи тези пределни стойности на Съюза.

3.   Вносителят отговаря за верността на изявлението и за спазването на изискванията по настоящата глава. Изискванията за съхранение на документацията, предвидени в член 59, не се прилагат за вносителя по настоящия член.

Член 61

Проверка

1.   Митническият орган на страната вносител може да извърши проверка дали даден продукт е с произход или дали са удовлетворени другите изисквания по настоящата глава въз основа на методи за оценка на риска, които може да включват случаен подбор. Тази проверка може да се извърши чрез искане за информация от вносителя, подал искането, посочено в член 54, при подаване на декларацията за внос, преди освобождаването на продуктите или след освобождаването на продуктите.

2.   Поисканата съгласно параграф 1 информация обхваща най-много следните елементи:

а)

ако искането е било основано на изявление за произход — това изявление за произход; и

б)

информация, отнасяща се до изпълнението на критериите за произход, която е:

i)

когато критерият за определяне на произхода е „изцяло получен“ — приложимата категория (като например добив, минно дело, риболов) и мястото на производство;

ii)

когато критерият за определяне на произхода се основава на промяна на тарифното класиране — списък на всички материали без произход, включително тяхното тарифно класиране (във формат от две, четири или шест цифри в зависимост от критерия за определяне на произхода);

iii)

когато критерият за определяне на произхода се основава на метод на стойността — стойността на крайния продукт, както и стойността на всички материали без произход, използвани в производството на продукта;

iv)

когато критерият за определяне на произхода се основава на теглото — теглото на крайния продукт, както и теглото на съответните материали без произход, използвани в крайния продукт;

v)

когато критерият за определяне на произхода се основава на конкретен производствен процес — описание на този процес.

3.   При предоставянето на исканата информация вносителят може да добави всяка друга информация, която сметне за значима за целите на проверката.

4.   Ако искането за преференциално тарифно третиране се основава на изявление за произход, вносителят предоставя това изявление за произход, но може да отговори на митническия орган на страната вносител, че вносителят не е в състояние да предостави информацията, посочена в параграф 2, буква б).

5.   Ако искането за преференциално тарифно третиране е основано на информираността на вносителя, извършващият проверката митнически орган на страната вносител, след като първо е поискал информация в съответствие с параграф 1, може да поиска от вносителя допълнителна информация, ако сметне, че такава информация е необходима, за да бъде проверен статусът на продукта по отношение на произхода или дали са изпълнени другите изисквания по настоящата глава. Митническият орган на страната вносител може да поиска от вносителя конкретни документи и информация, ако счете това за уместно.

6.   Ако митническият орган на страната вносител реши да спре предоставянето на преференциално тарифно третиране на съответния продукт в очакване на резултатите от проверката, на вносителя се предлага освобождаване на продуктите след вземането на подходящи обезпечителни мерки, включително гаранции. Всяко спиране на преференциалното тарифно третиране се прекратява възможно най-бързо, след като митническият орган на страната вносител потвърди, че съответният продукт има статус на продукт с произход или че са изпълнени останалите изисквания по настоящата глава.

Член 62

Административно сътрудничество

1.   С цел да се осигури правилното прилагане на настоящата глава страните си сътрудничат посредством митническия орган на всяка от тях при проверката на това дали даден продукт е с произход и отговаря на другите изисквания по настоящата глава.

2.   Ако искането за преференциално тарифно третиране е основано на изявление за произход, извършващият проверката митнически орган на страната вносител, след като съответно първо е поискал информация в съответствие с член 61, параграф 1 и въз основа на отговора на вносителя, може също така в срок от две години от извършването на вноса на продуктите, или от момента на подаване на искането съгласно член 55, параграф 2, буква a), да поиска от митническия орган на страната износител допълнителна информация, ако извършващият проверката митнически орган на страната вносител смята, че такава информация е необходима, за да бъде проверен статусът на продукта по отношение на произхода или дали са изпълнени другите изисквания, предвидени в настоящата глава. Искането за информация включва следните елементи:

а)

изявлението за произход;

б)

идентификационните данни на отправилия искането митнически орган;

в)

наименованието на износителя;

г)

предмета и обхвата на проверката; и

д)

всеки относим документ.

Освен това митническият орган на страната вносител може да поиска от митническия орган на страната износител да предостави конкретни документи и информация, ако счете това за уместно.

3.   Митническият орган на страната износител може в съответствие със своите законови и подзаконови разпоредби да поиска документи или извършване на преглед, като потърси всякакви доказателства или извърши посещение в помещенията на износителя, за да прегледа документите и да огледа използваните в производството на продукта съоръжения.

4.   Без да се засяга параграф 5, митническият орган на страната износител, която получава искането по параграф 2, предоставя на митническия орган на страната вносител следната информация:

а)

поисканите документи, когато са налични;

б)

становище за статуса на продукта по отношение на произхода;

в)

описанието на продукта, предмет на проучването, и тарифното класиране за целите на прилагането на настоящата глава;

г)

описание и обяснение на производствения процес, които са достатъчни, за да докажат статуса на продукт по отношение на произхода;

д)

информация относно начина, по който е извършено проучването на продукта; и

е)

удостоверителни документи, когато е целесъобразно.

5.   Митническият орган на страната износител не предоставя на митническия орган на страната вносител информацията по параграф 4, букви а), г) и е), ако износителят счита тази информация за поверителна.

6.   Всяка страна уведомява другата страна за данните за връзка на митническите органи и уведомява другата страна за всяка промяна в тази информация в срок от 30 дни след датата на промяната.

Член 63

Отказ за предоставяне на преференциално тарифно третиране

1.   Без да се засяга параграф 3, митническият орган на страната вносител може да откаже да предостави преференциално тарифно третиране, ако:

а)

в срок от три месеца след датата на искане за информация по член 61, параграф 1:

i)

не е предоставен отговор от вносителя;

ii)

когато искането за преференциално тарифно третиране се основава на изявление за произход — не е предоставено изявление за произход; или

iii)

когато искането за преференциално тарифно третиране се основава на информираността на вносителя, предоставената от вносителя информация е недостатъчна, за да потвърди, че продуктът има статус на продукт с произход;

б)

в срок от три месеца след датата на искане за допълнителна информация по член 61, параграф 5:

i)

не е предоставен отговор от вносителя; или

ii)

предоставената от вносителя информация е недостатъчна, за да потвърди, че продуктът има статус на продукт с произход;

в)

в срок от 10 месеца (3) след датата на искане за информация по член 62, параграф 2:

i)

не е предоставен отговор от митническия орган на страната износител; или

ii)

предоставената от митническия орган на страната износител информация е недостатъчна, за да потвърди, че продуктът има статус на продукт с произход.

2.   Митническият орган на страната вносител може да откаже да предостави преференциално тарифно третиране на даден продукт, за който вносител иска преференциално тарифно третиране, когато вносителят не изпълнява изисквания по настоящата глава, различни от свързаните със статуса на продуктите по отношение на произхода.

3.   Ако митническият орган на страната вносител има достатъчно основание да откаже да предостави преференциално тарифно третиране по параграф 1 от настоящия член, в случаите, когато митническият орган на страната износител е представил становище по член 62, параграф 4, буква б), с което потвърждава, че продуктите имат статус на продукти с произход, в срок от два месеца след датата на получаване на това становище митническият орган на страната вносител уведомява митническия орган на страната износител за намерението си да откаже да предостави преференциално тарифно третиране.

Ако бъде направено такова уведомление, по искане на някоя от страните се провежда консултация в срок от три месеца след датата, на която е извършено уведомяването. Срокът за консултациите може да бъде удължаван по взаимно съгласие между митническите органи на страните в зависимост от конкретния случай. Консултацията може да бъде проведена в съответствие с процедурата, определена от Специализирания търговски комитет по митническо сътрудничество и правилата за произход.

При изтичането на срока за консултация, ако митническият орган на страната вносител не може да потвърди, че продуктът е с произход, той може да откаже да предостави преференциално тарифно третиране, ако има достатъчно аргументи за отказ и след като е предоставил на вносителя правото да бъде изслушан. Когато обаче митническият орган на страната износител потвърди статуса на продукти с произход и представи аргументи за това заключение, митническият орган на страната вносител не отказва преференциалното тарифно третиране на даден продукт единствено на основание, че е бил приложен член 62, параграф 5.

4.   Във всички случаи уреждането на разногласията между вносителя и митническия орган на страната вносител се извършва съгласно правото на страната вносител.

Член 64

Поверителност

1.   Всяка страна запазва в съответствие със своите законови и подзаконови актове поверителността на всяка информация, предоставена ѝ от другата страна съгласно настоящата глава, и осигурява защита на тази информация от разгласяване.

2.   Независимо от член 62, параграф 5, когато митническият орган на страната износител или на страната вносител е получил от износителя поверителна търговска информация при прилагането на членове 61 и 62, тази информация не се разгласява.

3.   Всяка страна гарантира, че поверителната информация, събрана в съответствие с настоящата глава, не се използва се използва за цели, различни от администрирането и прилагането на решения и определения във връзка с произхода и митнически въпроси, освен с разрешение на лицето или страната, които са предоставили поверителната информация.

4.   Независимо от параграф 3, всяка страна може да разреши информацията, събрана в съответствие с настоящата глава, да се използва при всякакви административни, съдебни или квазисъдебни производства, образувани поради неспазване на свързаното с митническата област законодателство за прилагане на настоящата глава. Съответната страна уведомява предварително за това използване лицето или страната, предоставили информацията.

Член 65

Административни мерки и санкции

Всяка страна гарантира ефективното прилагане на настоящата глава. Всяка страна гарантира, че компетентните органи са в състояние да налагат административни мерки в съответствие със своите законови и подзаконови актове , а когато е уместно — наказания, на всяко лице, което изготви документ или е причина да бъде изготвен документ, съдържащ невярна информация, предоставена с цел получаване на преференциално тарифно третиране на даден продукт, или което не изпълнява изискванията на член 59, или което не предостави доказателствата или откаже да позволи посещението, както е посочено в член 62, параграф 3.

РАЗДЕЛ 3

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 66

Сеута и Мелиля

1.   За целите на настоящата глава, в случая на Съюза терминът „страна“ не обхваща Сеута и Мелиля.

2.   При внасянето в Сеута и Мелиля на продукти с произход от Обединеното кралство за тях се прилага във всяко едно отношение същото митническо третиране по настоящото споразумение като прилаганото за продукти с произход от митническата територия на Съюза съгласно Протокол 2 към Акта за присъединяване на Кралство Испания и Португалската република към Европейския съюз. Обединеното кралство прилага спрямо вноса на продукти, попадащи в обхвата на настоящото споразумение и с произход от Сеута и Мелиля, същото митническо третиране като това, което прилага към продуктите, внесени от Съюза и с произход от него.

3.   Правилата за произход и процедурите, свързани с произхода, посочени в настоящата глава, се прилагат mutatis mutandis за продуктите, изнасяни от Обединеното кралство за Сеута и Мелиля, и за продуктите, изнасяни от Сеута и Мелиля за Обединеното кралство.

4.   Сеута и Мелиля се считат за една територия.

5.   Член 40 се прилага за вноса и износа на продукти между Европейския съюз, Обединеното кралство и Сеута и Мелиля.

6.   Износителите вписват „Обединено кралство“ или „Сеута и Мелиля“ в поле 3 от текста на изявлението за произход в зависимост от произхода на продукта.

7.   Митническият орган на Кралство Испания отговаря за прилагането и изпълнението на настоящата глава в Сеута и Мелиля.

Член 67

Преходни разпоредби за продукти в транзит или продукти на склад

Разпоредбите на настоящото споразумение могат да бъдат прилагани по отношение на продукти, за които са изпълнени разпоредбите на настоящата глава и които към датата на влизане в сила на настоящото споразумение се намират или в транзит от страната износител за страната вносител, или под митнически контрол в страната вносител без плащане на вносни мита и такси, при условие че в срок от 12 месеца от тази дата към митническия орган на страната вносител бъде отправено искане за преференциално тарифно третиране по член 54.

Член 68

Изменяне на настоящата глава и приложенията към нея

Съветът за партньорство може да изменя настоящата глава и приложенията към нея.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД

БЕЛЕЖКА 1

Общи принципи

 

1.

Настоящото приложение определя общите правила за приложимите изисквания от приложение 3, както е предвидено в член 39, параграф 1, буква в) от настоящото споразумение.
 

2.

За целите на настоящото приложение и на приложение 3 изискванията за това даден продукт да бъде с произход в съответствие с член 39, параграф 1, буква в) от настоящото споразумение представляват промяна в тарифното класиране, производствения процес, максималната стойност или теглото на материалите без произход или всяко друго изискване, посочено в настоящото приложение и в приложение 3.
 

3.

Позоваването на теглото в специфичното за отделните продукти правило за произход означава нетното тегло, което представлява теглото на даден материал или продукт, без да се включва теглото на опаковката.
 

4.

Настоящото приложение и приложение 3 се основават на Хармонизираната система, изменена на 1 януари 2017 г.

БЕЛЕЖКА 2

Структура на списъка на специфичните за отделните продукти правила за произход

 

1.

Бележките по раздели или глави, където е приложимо, се разглеждат във връзка със специфичните за отделните продукти правила за произход за съответния раздел, глава, позиция или подпозиция.
 

2.

Всяко специфично за отделните продукти правило за произход, посочено в колона 2 от приложение 3, се прилага към съответстващия продукт, посочен в колона 1 от приложение 3.
 

3.

Ако даден продукт е предмет на алтернативни специфични за отделните продукти правила за произход, той е с произход в страна, ако изпълнява едно от алтернативните правила.
 

4.

Ако даден продукт е предмет на специфично за отделните продукти правило за произход, което включва множество изисквания, продуктът е с произход от една от страните само ако изпълнява всички изисквания.
 

5.

За целите на настоящото приложение и на приложение 3 се прилагат следните определения:

а)

„раздел“ означава раздел от Хармонизираната система;

б)

„глава“ означава първите две цифри в номера на тарифното класиране по Хармонизираната система;

в)

„позиция“ означава първите четири цифри в номера на тарифното класиране по Хармонизираната система; и

г)

„подпозиция“ означава първите шест цифри в номера на тарифното класиране по Хармонизираната система.

 

6.

За целите на специфичните за отделните продукти правила за произход се използват следните съкращения:

„СС“ означава производство от материали без произход по която и да било глава, с изключение на материали по същата глава, от която е продуктът; това означава, че всички материали без произход, използвани в производството на продукта, трябва да бъдат класирани в глава (2-цифреното ниво от Хармонизираната система), различна от главата на продукта (т.е. промяна на главата);

„СТН“ означава производство от материали без произход по която и да било позиция, с изключение на материали по същата позиция, от която е продуктът; това означава, че всички материали без произход, използвани в производството на продукта, трябва да бъдат класирани в позиция (4-цифреното ниво от Хармонизираната система), различна от позицията на продукта (т.е. промяна на позицията);

„CTSH“ означава производство от материали без произход по която и да било подпозиция, с изключение на материали по същата подпозиция, от която е продуктът; това означава, че всички материали без произход, използвани в производството на продукта, трябва да бъдат класирани в подпозиция (6-цифреното ниво от Хармонизираната система), различна от подпозицията на продукта (т.е. промяна на подпозицията).

БЕЛЕЖКА 3

Прилагане на специфичните за отделните продукти правила за произход

 

1.

Член 39 от настоящото споразумение относно продуктите, придобили статус на продукт с произход, които се използват при производството на други продукти, се прилага независимо дали този статус е бил придобит в същия производствен обект в някоя от страните, в която се използват тези продукти.
 

2.

Ако специфично за отделните продукти правило за произход изрично изключва определен материал без произход или предвижда, че стойността или теглото на определен материал без произход не надвишава определен праг, тези условия не се прилагат по отношение на материали без произход, класирани на друго място в Хармонизираната система.

Пример 1: Когато правилото за булдозери (подпозиция 8429.11) изисква: „CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 84.31, използването на материали без произход, класирани на място, различно от 84.29 и 84.31, като винтове (позиция 73.18), изолирани проводници и електрически проводници (позиция 85.44) и различна електроника (глава 85), не е ограничено.

Пример 2: Когато правилото за глава 35.05 (декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте; лепила на базата на скорбяла или нишесте и т.н.) изисква „CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 11.08“, използването на материали без произход, класирани на място, различно от 11.08 (скорбяла и нишесте, инулин), като материалите от глава 10 (житни растения), не е ограничено.

 

3.

Ако специфично за отделните продукти правило за произход предвижда, че даден продукт се произвежда от конкретен материал, това условие не ограничава използването на други материали, които не могат да отговорят на изискването поради самото си естество.

БЕЛЕЖКА 4

Изчисляване на максималната стойност на материалите без произход

За целите на специфичните за отделните продукти правила за произход се използват следните определения:

а)

„митническа стойност“ означава стойността, определена в съответствие със Споразумението за прилагане на член VII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г.;

б)

EXW или „цена франко завод“ означава:

i)

цената на продукта, платена или дължима на производителя, в чието предприятие е извършена последната обработка или преработка, при условие че в цената е включена стойността на всички използвани материали и всички други разходи, направени във връзка с производството на продукта, без всякакви вътрешни данъци, които са или могат да бъдат възстановени след износа на получения продукт; или

ii)

ако няма платена или дължима цена или ако действително платената цена не отразява всички разходи, действително направени във връзка с производството на продукта, стойността на всички използвани материали и всички други разходи, направени във връзка с производството на продукта в страната износител, които

A)

включват разходите за продажба, общите и административните разходи, както и печалбата, които могат обосновано да бъдат разпределени към продукта; и

Б)

изключват разходите за навло, застраховка, всички други разходи за транспортирането на продукта и всички вътрешни данъци на страната износител, които са или могат да бъдат възстановени след износа на получения продукт;

iii)

за целите на подточка i), когато последното производство е било възложено на подизпълнител, понятието „производител“ в подточка i) се отнася до лицето, което е наело подизпълнителя;

в)

„MaxNOM“ означава максималната стойност на материалите без произход, изразена като процент, и се изчислява според следната формула:

Image 4

г)

„VNM“ означава стойността на материалите без произход, използвани в производството на продукт, която е тяхната митническа стойност в момента на вноса, включително разходи за навло, застраховки, където това е целесъобразно, опаковане и всички други разходи, свързани с транспортирането на материалите до пристанището на вноса в страната, в която се намира производителят на стоката; когато стойността на материалите без произход е неизвестна и не може да бъде установена, се използва първата установима цена, заплатена за материалите без произход в Съюза или в Обединеното кралство; стойността на материалите без произход, използвани в производството на продукта, може да бъде изчислена въз основа на формулата за среднопретеглената стойност или друг метод за оценяване на материалните запаси съгласно общоприетите в страната счетоводни принципи.

БЕЛЕЖКА 5

Определения за процесите, посочени в раздели V—VII от приложение 3

За целите на специфичните за отделните продукти правила за произход се използват следните определения:

а)

„биотехнологична преработка“ означава:

i)

отглеждане на биологични или биотехнологични култури (включително клетъчни култури), хибридизация или генетична модификация на микроорганизми (бактерии, вируси (включително фаги) и др.) или човешки, животински или растителни клетки; и

ii)

производство, изолиране или пречистване на клетъчни или междуклетъчни структури (като изолирани гени, генни фрагменти и плазмиди) или ферментация;

б)

„промяна в размера на частиците“ означава целенасочената и контролирана промяна в размера на частиците на продукт, различна от просто раздробяване или пресоване, в резултат на което се получава продукт с определен размер на частиците, определен гранулометричен състав или определена площ, които са от значение за целите на получения продукт, и с физични или химични свойства, различни от тези на суровините;

в)

„химична реакция“ означава процес (включително биохимичен процес), в резултат на който се получава молекула с нов строеж чрез разкъсване на вътрешномолекулните връзки и образуване на нови вътрешномолекулни връзки или чрез промяна на пространственото разположение на атомите в молекулата, с изключение на следните процеси, които не се считат за химични реакции за целите на настоящото определение:

i)

разтваряне във вода или в други разтворители;

ii)

отстраняване на разтворители, включително на вода в качеството ѝ на разтворител; или

iii)

добавяне или отстраняване на кристализационна вода;

г)

„дестилация“ означава:

i)

атмосферна дестилация: процес на сепарация, при който нефтените масла се преобразуват в дестилационна кула във фракции в съответствие с точката на кипене, след което парата се кондензира в различни втечнени фракции; продуктите, получени от дестилацията на нефт, може да включват втечнен нефтен газ, нафта, бензин, керосин, дизелово гориво или мазут, леки газьоли и смазочни масла; и

ii)

вакуумна дестилация: дестилация при по-ниско от атмосферното налягане, но не толкова ниско, че да бъде класифицирана като молекулярна дестилация; вакуумната дестилация се използва за дестилация на материали с висока точка на кипене и материали, чувствителни на нагряване, като например тежки дестилати в нефтени масла за производството на леки до тежки вакуумни газьоли и вакуумни остатъци;

д)

„разделяне на изомери“ означава изолация или отделяне на изомери от смес от изомери;

е)

„смесване и купажиране“ означава целенасоченото и пропорционално контролирано смесване или купажиране (включително разпръскване) на материали, различно от добавянето на разтворител, само за спазване на предварително определените спецификации, което води до получаването на продукт с физични или химични характеристики, които са от значение за целите или употребите на продукта и са различни от тези на вложените материали;

ж)

„производство на стандартни материали“ (включително стандартни разтвори) означава производството на препарат, подходящ за аналитични, калибрационни или сравнителни цели, с точно определени степени на чистота или пропорции, сертифицирани от производителя; както и

з)

„пречистване“ означава процес, който води до отстраняване на поне 80 % от съдържанието на съществуващите примеси или до намаляване или отстраняване на онечиствания, в резултат на което се получава стока, подходяща за едно или повече от следните приложения:

i)

фармацевтични, медицински, козметични субстанции и субстанции за ветеринарни или хранителни цели;

ii)

химични продукти и реактиви за аналитични, диагностични или лабораторни цели;

iii)

елементи и компоненти за употреба в микроелектрониката;

iv)

специализирани употреби в оптическата промишленост;

v)

биотехнически цели, например за създаване на клетъчни култури, в генното инженерство или като катализатор;

vi)

носители, използвани в процес на отделяне; или

vii)

употреби, при които е необходимо ядрено качество.

БЕЛЕЖКА 6

Определения на понятията, използвани в раздел XI от приложение 3

За целите на специфичните за отделните продукти правила за произход се използват следните определения:

а)

„синтетични или изкуствени щапелни влакна“ означава кабели от синтетични или изкуствени нишки, щапелни влакна или отпадъци от щапелни влакна от позиции 55.01 — 55.07;

б)

„естествени влакна“ означава влакна, различни от синтетични или изкуствени влакна, чието използване се отнася единствено до етапите преди преденето, като включва и отпадъците, и освен ако не е предвидено друго, включва влакна, които са кардирани, пенирани или обработени по друг начин, но непредени; „естествени влакна“ включва конските косми от позиция 05.11, коприната от позиции 50.02 и 50.03, както и влакната от вълна, фините или грубите животински косми от позиции 51.01—51.05, памучните влакна от позиции 52.01—52.03 и другите растителни влакна от позиции 53.01—53.05;

в)

„печат“ означава техника, чрез която обективно оценена функция, като например цвят, дизайн или технически характеристики, се предава на текстилен субстрат с постоянен характер, като се използва екран, валяк, цифрова или трансферна техника; както и

г)

„печат (като отделна операция)“ означава техника, чрез която обективно оценена функция, като например цвят, дизайн или технически характеристики, се предава на текстилен субстрат с постоянен характер, като се използва екран, валяк, цифрова или трансферна техника, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини, рязане, пърлeне, процес на въздушно центрофугиране, обработка със сушилно-ширилни машини, смилане, обработка с пара и свиване, както и влажно декатиране), при условие че стойността на всички използвани материали без произход не надвишава 50 % от EXW на продукта.

БЕЛЕЖКА 7

Допустими отклонения, приложими към продукти, съдържащи два или повече основни текстилни материала

 

1.

За целите на настоящата бележка основни текстилни материали са следните:

а)

коприна;

б)

вълна;

в)

груби животински косми;

г)

фини животински косми;

д)

конски косми;

е)

памук;

ж)

материали за производство на хартия и хартия;

з)

лен;

и)

коноп;

й)

юта и други текстилни ликови влакна;

к)

сизал и други текстилни влакна от рода Agave;

л)

кокосово влакно, абака, рами и други растителни текстилни влакна;

м)

синтетични нишки;

н)

изкуствени нишки;

о)

електропроводими нишки;

п)

синтетични щапелни влакна от полипропилен;

р)

синтетични щапелни влакна от полиестер;

с)

синтетични щапелни влакна от полиамид;

т)

синтетични щапелни влакна от полиакрилонитрил;

у)

синтетични щапелни влакна от полиимид;

ф)

синтетични щапелни влакна от политетрафлуороетилен;

х)

синтетични щапелни влакна от поли(фенилен сулфид);

ч)

синтетични щапелни влакна от поли(винил хлорид);

ц)

други синтетични щапелни влакна;

ш)

изкуствени щапелни влакна от вискоза;

щ)

други изкуствени щапелни влакна;

aa)

прежди от полиуретан, с полиетерни гъвкави сегменти, дори обвити;

бб)

прежди от полиуретан с полиестерни гъвкави сегменти, дори обвити;

вв)

продукти от позиция 56.05 (метални и метализирани прежди), съдържащи лента, състояща се от сърцевина от алуминиево фолио или от сърцевина от пластмасов филм, независимо дали е покрита с алуминиев прах, с ширина, непревишаваща 5 mm, слепена чрез прозрачно или цветно лепило между два слоя пластмасов филм;

гг)

други продукти от позиция 56.05;

дд)

стъклени влакна; и

ее)

метални влакна.

 

2.

Когато в приложение 3 има препратка към настоящата бележка, изискванията от колона 2 не се прилагат, като допустимо отклонение, по отношение на основните текстилни материали без произход, които се използват в производството на даден продукт, при условие че:

а)

продуктът съдържа два или повече основни текстилни материала; и

б)

общото тегло на основните текстилни материали без произход не надвишава 10 % от общото тегло на всички използвани основни текстилни материали.

Пример: За вълнена тъкан от позиция 51.12, получена от вълнена прежда от позиция 51.07, от синтетична прежда от щапелни влакна от позиция 55.09 и от материали, различни от основни текстилни материали, вълнена прежда без произход, която не отговаря на изискването, посочено в приложение 3, или синтетична прежда, която не отговаря на изискването, посочено в приложение 3, или съчетание от двете, могат да бъдат използвани, при условие че общото им тегло не надвишава 10 % от теглото на всички основни текстилни материали.

 

3.

Независимо от точка 2, буква б), за продукти, съдържащи „прежди от полиуретан, с полиетерни гъвкави сегменти, дори обвити“, допустимото максимално отклонение е 20 %. Делът на другите основни текстилни материали без произход обаче не надвишава 10 %.
 

4.

Независимо от точка 2, буква б), за продукти, включващи „лента, състояща се от сърцевина от алуминиево фолио или от сърцевина от пластмасов филм, независимо дали е покрита с алуминиев прах, с ширина, непревишаваща 5 mm, слепена чрез прозрачно или цветно лепило между два слоя пластмасов филм“, допустимото максимално отклонение е 30 %. Делът на другите основни текстилни материали без произход обаче не надвишава 10 %.

БЕЛЕЖКА 8

Други допустими отклонения, приложими към някои текстилни продукти

 

1.

Когато в приложение 3 има препратка към настоящата бележка, могат да се използват текстилни материали без произход (с изключение на подплатите и междинните подплати), които не отговарят на изискванията за готов текстилен продукт, посочени в колона 2, при условие че са класирани в позиция, различна от тази на продукта, и тяхната стойност не надвишава 8 % от EXW на продукта.
 

2.

Материалите без произход, които не са класирани в глави 50—63, могат да се използват без ограничения в производството на текстилни продукти, класирани в глави 50—63, независимо дали съдържат текстилни материали.

Пример: Ако дадено изискване в приложение 3 предвижда, че за определено текстилно изделие (например панталон) се използва прежда, това условие не ограничава използването на метални изделия без произход (като копчета), тъй като металните изделия не са класирани в глави 50—63. По същата причина то не ограничава използването на ципове без произход, въпреки че обикновено в циповете са вложени текстилни материали.

 

3.

Ако изискване по приложение 3 предвижда максимална стойност на материали без произход, стойността на материалите без произход, които не са класирани в глави 50—63, се взема предвид при изчисляването на стойността на материалите без произход.

БЕЛЕЖКА 9

Селскостопански продукти

Селскостопанските продукти, класирани в раздел II от Хармонизираната система и позиция 24.01, които са отгледани или прибрани на територията на някоя от страните, се третират като стоки с произход от тази страна дори ако са отгледани от семена, луковици, вкоренени подложки, изрезки, присадки, филизи, пъпки или други живи части от растения, внесени от трета държава.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПЕЦИФИЧНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД

Колона 1

Класиране по Хармонизираната система (2017 г.), включително специално описание

Колона 2

Специфични за отделните продукти правила за произход

РАЗДЕЛ I

ЖИВИ ЖИВОТНИ; ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

Глава 1

Живи животни

01.01—01.06

Всички животни от глава 1 са изцяло получени.

Глава 2

Меса и карантии, годни за консумация

02.01—02.10

Производство, при което всички използвани материали от глави 1 и 2 са изцяло получени.

Глава 3

Риба и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

03.01—03.08

Производство, при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени.

Глава 4

Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

04.01—04.10

Производство, при което:

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени; и

общото тегло на материалите без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 20 % от теглото на продукта.

Глава 5

Други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде

05.01—05.11

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

РАЗДЕЛ II

ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

Глава 6

Живи растения и цветарски продукти; грудки, корени и подобни; рязан цвят и декоративна зеленина

06.01—06.04

Производство, при което всички използвани материали от глава 6 са изцяло получени.

Глава 7

Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация

07.01—07.14

Производство, при което всички използвани материали от глава 7 са изцяло получени.

Глава 8

Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори

08.01—08.14

Производство, при което:

всички използвани материали от глава 8 са изцяло получени; и

общото тегло на материалите без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 20 % от теглото на продукта.

Глава 9

Кафе, чай, мате и подправки

09.01—09.10

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

Глава 10

Житни растения

10.01—10.08

Производство, при което всички използвани материали от глава 10 са изцяло получени.

Глава 11

Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; инулин; пшеничен глутен

11.01—11.09

Производство, при което всички използвани материали от глава 10 и глава 11, позиции 07.01, 07.14, 23.02—23.03 или подпозиция 0710.10 са изцяло получени.

Глава 12

Маслодайни семена и плодове; различни видове зърнени храни, семена и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи

12.01—12.14

CTH

Глава 13

Естествени лакове; клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти

13.01—13.02

Производство от материали без произход от която и да е позиция, при които общото тегло на материалите без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 20 % от теглото на продукта.

Глава 14

Растителни материали за сплитане; продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде

14.01—14.04

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

РАЗДЕЛ III

МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

Глава 15

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

15.01—15.04

CTH

15.05—15.06

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

15.07—15.08

CTSH

15.09—15.10

Производство, при което всички използвани растителни материали са изцяло получени.

15.11—15.15

CTSH

15.16—15.17

CTH

15.18—15.19

CTSH

15.20

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

15.21—15.22

CTSH

РАЗДЕЛ IV

ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА

Глава 16

Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

1601.00—1604.18

Производство, при което всички използвани материали от глави 1, 2, 3 и 16 са изцяло получени (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Готови храни от сурими:

CC

Други:

Производство, при което всички използвани материали от глави 3 и 16 са изцяло получени (2).

1604.31—1605.69

Производство, при което всички използвани материали от глави 3 и 16 са изцяло получени.

Глава 17

Захар и захарни изделия

17.01

CTH

17.02

CTH, при условие че общото тегло на използваните материали без произход от позиции 11.01—11.08, 17.01 и 17.03 не надвишава 20 % от теглото на продукта.

17.03

CTH

17.04

 

Бял шоколад:

CTH, при условие че:

а)

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени; и

б)

i)

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 40 % от теглото на продукта; или

ii)

стойността на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 30 % от цената франко на продукта.

Други:

CTH, при условие че:

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени; и

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 40 % от теглото на продукта.

Глава 18

Какао и продукти от какао

18.01—18.05

CTH

1806.10

CTH, при условие че:

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени; и

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 40 % от теглото на продукта.

1806.20—1806.90

CTH, при условие че:

а)

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени; и

б)

i)

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 40 % от теглото на продукта; или

ii)

стойността на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 30 % от цената франко на продукта.

Глава 19

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия

19.01—19.05

CTH, при условие че:

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени;

общото тегло на използваните материали без произход от глави 2, 3 и 16 не надвишава 20 % от теглото на продукта;

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 10.06 и 11.08 не надвишава 20 % от теглото на продукта; и

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 40 % от теглото на продукта.

Глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения

20.01

CTH

20.02—20.03

Производство, при което всички използвани материали от глава 7 са изцяло получени.

20.04—20.09

CTH, при условие че общото тегло на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 40 % от теглото на продукта.

Глава 21

Разни видове хранителни продукти

21.01—21.02

CTH, при условие че:

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени; и

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 20 % от теглото на продукта.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH; може обаче да се използва синапено брашно без произход или готова горчица.

2103.30

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

21.04—21.06

CTH, при условие че:

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени; и

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 20 % от теглото на продукта.

Глава 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет

22.01—22.06

CTH, с изключение на материалите без произход от позиции 22.07 и 22.08, при условие че:

всички използвани материали от подпозиции 0806.10, 2009.61 и 2009.69 са изцяло получени;

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени; и

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 20 % от теглото на продукта.

22.07

CTH с изключение на материалите без произход от позиция 22.08, при условие че всички материали от глава 10, подпозиции 0806.10, 2009.61 и 2009.69 са изцяло получени.

22.08—22.09

CTH с изключение на материалите без произход от позиции 22.07 и 22.08, при условие че всички материали от подпозиции 0806.10, 2009.61 и 2009.69 са изцяло получени.

Глава 23

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни

23.01

CTH

2302.10—2303.10

CTH, при условие че общото тегло на използваните материали без произход от глава 10 не надвишава 20 % от теглото на продукта.

2303.20—2308.00

CTH

23.09

CTH, при условие че:

всички използвани материали от глави 2 и 4 са изцяло получени;

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 10.01—10.04, 10.07—10.08, глава 11 и позиции 23.02 и 23.03 не надвишава 20 % от теглото на продукта; и

общото тегло на използваните материали без произход от позиции 17.01 и 17.02 не надвишава 20 % от теглото на продукта.

Глава 24

Тютюн и обработени заместители на тютюна

24.01

Производство, при което всички материали от глава 24.01 са изцяло получени.

2402.10

Производство от материали без произход от която и да е позиция, при условие че общото тегло на използваните материали без произход от позиция 24.01 не надвишава 30 % от теглото на използваните материали от глава 24.

2402.20

Производство от материали без произход от която и да е позиция, с изключение на тази на продукта и на тютюна за пушене от подпозиция 2403.19, и при което най-малко 10 тегловни % от всички използвани материали от позиция 24.01 са изцяло получени.

2402.90

Производство от материали без произход от която и да е позиция, при условие че общото тегло на използваните материали без произход от позиция 24.01 не надвишава 30 % от теглото на използваните материали от глава 24.

24.03

CTH, при което най-малко 10 % от теглото на всички използвани материали от позиция 24.01 са изцяло получени.

РАЗДЕЛ V

МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ

Раздел бележка: Относно определенията на хоризонталните правила за обработка в рамките на настоящия раздел, вж. бележка 5 от приложение 2.

Глава 25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент

25.01—25.30

CTH;

или

MaxNOM 70 % (EXW).

Глава 26

Руди, шлаки и пепели

26.01—26.21

CTH

Глава 27

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци

27.01—27.09

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

27.10

CTH, с изключение на биодизел без произход от подпозиция 3824.99 или 3826.00;

или

са извършени дестилация или химична реакция, при условие че използваният биодизел (включително хидротретирано растително масло) от позиция 27.10 и подпозиции 3824.99 и 3826.00 е получен чрез естерификация, трансестерификация или хидрообработка.

27.11—27.15

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

РАЗДЕЛ VI

ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И НА ДРУГИ СВЪРЗАНИ С НЕЯ ПРОМИШЛЕНОСТИ

Раздел бележка: Относно определенията на хоризонталните правила за обработка в рамките на настоящия раздел, вж. бележка 5 от приложение 2.

Глава 28

Неорганични химични продукти; органични или неорганични съединения на благородни метали, на редкоземни метали, на радиоактивни елементи или на изотопи

28.01—28.53

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 29

Органични химични продукти

2901.10—2905.42

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43—2905.44

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 17.02 и подпозиция 3824.60.

2905.45

CTSH, могат обаче да се използват материали без произход от същата подпозиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49—2942

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 30

Фармацевтични продукти

30.01—30.06

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 31

Торове

31.01—31.04

CTH, могат обаче да се използват материали без произход от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от EXW на продукта;

или

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

Натриев нитрат

Калциев цианамид

Калиев сулфат

Магнезиево-калиев сулфат

CTH, могат обаче да се използват материали без произход от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от EXW на продукта;

или

MaxNOM 40 % (EXW).

- Други

CTH, могат обаче да се използват материали без произход от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от EXW на продукта и при което стойността на всички използвани материали без произход не надвишава 50 % от EXW на продукта;

или

MaxNOM 40 % (EXW).

Глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила

32.01—32.15

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати

33.01

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, могат обаче да се използват материали без произход от подпозиция 3302.10, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от EXW на продукта.

3302.90

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

33.04—33.07

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 34

Сапуни, повърхностноактивни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, „зъболекарски восъци“ и състави за зъболекарството на базата на гипс

34.01—34.07

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 35

Белтъчни вещества; продукти на базата на модифицирани скорбяла или нишесте; лепила; ензими

35.01—35.04

CTH, с изключение на материалите без произход от глава 4.

35.05

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 11.08.

35.06—35.07

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 36

Барути и взривни вещества; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни материали

36.01—36.06

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 37

Фотографски или кинематографски продукти

37.01—37.07

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 38

Различни видове продукти на химическата промишленост

38.01—38.08

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, с изключение на материалите без произход от позиции 11.08 и 35.05.

3302.91—3822.00

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Производство от материал без произход от която и да е позиция.

3824.10—3824.50

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, с изключение на материалите без произход от подпозиции 2905.43 и 2905.44.

3824.71—3825.90

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Производство, при което биодизелът е получен чрез трансестерификация, естерификация или хидрообработка.

РАЗДЕЛ VII

ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ; КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел бележка: Относно определенията на хоризонталните правила за обработка в рамките на настоящия раздел, вж. бележка 5 от приложение 2.

Глава 39

Пластмаси и пластмасови изделия

39.01—39.15

CTSH;

Извършени са химична реакция, пречистване, смесване и купажиране, изготвяне на стандартни материали, промяна на размера на частиците, разделяне на изомери или биотехнологична преработка;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16—39.19

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21—39.22

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10—3923.50

CTSH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90—3925.90

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 40

Каучук и каучукови изделия

40.01—40.11

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11—4012.19

CTSH;

или

Регенериране на употребявани гуми.

4012.20—4017.00

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

РАЗДЕЛ VIII

КОЖИ, КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; СЕДЛАРСКИ ИЛИ САРАШКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА

Глава 41

Кожи (различни от кожухарските)

41.01—4104.19

CTH

4104.41—4104.49

CTSH, с изключение на материалите без произход от подпозиции 4104.41—4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32—4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07—41.13

CTH, с изключение на материалите без произход от подпозиции 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 и 4106.92. Могат обаче да бъдат използвани материали без произход от подпозиции 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 или 4106.92, при условие че претърпяват операция по повторно дъбене.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, с изключение на материалите без произход от подпозиции 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 и 4107. Могат обаче да бъдат използвани материали без произход от подпозиции 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 и позиция 41.07, при условие че претърпяват операция по повторно дъбене.

41.15

CTH

Глава 42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

42.01—42.06

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи

4301.10—4302.20

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03—43.04

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

РАЗДЕЛ IX

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА; КОРК И КОРКОВИ ИЗДЕЛИЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ СЛАМА ИЛИ ОТ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛЕТЕНЕ; КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Глава 44

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища

44.01—44.21

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 45

Корк и коркови изделия

45.01—45.04

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 46

Изделия от слама или от други материали за плетене; кошничарски изделия

46.01—46.02

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

РАЗДЕЛ X

ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ); ХАРТИЯ КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ

Глава 47

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци)

47.01—47.07

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 48

Хартии и картони; изделия от целулозна маса, от хартия или от картон

48.01—48.23

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 49

Печатни книги, вестници, картини и други печатни произведения на издателства, на пресата или на останалата графическа

промишленост; ръкописни или машинописни текстове и чертежи

49.01—49.11

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

РАЗДЕЛ XI

ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ

Раздел бележка: Относно определенията на използваните понятия за допустимите отклонения, приложими към някои продукти, изработени от текстилни материали, вж. бележки 6, 7 и 8 към приложение 2.

Глава 50

Естествена коприна

50.01—50.02

CTH

50.03

 

Kардирани или пенирани:

Кардиране или пениране на отпадъци от естествена коприна.

Други:

CTH

50.04—50.05

Изпридане на естествени влакна;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна с непрекъсната нишка, придружено от изпридане;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна с непрекъсната нишка, придружено от пресукване;

или

Пресукване, придружено от механична операция.

50.06

 

Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна:

Изпридане на естествени влакна;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна с непрекъсната нишка, придружено от изпридане;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна с непрекъсната нишка, придружено от пресукване;

или

Пресукване, придружено от механична операция.

Нишки от месина:

CTH

50.07

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане;

Пресукване или механична операция, придружена от тъкане;

Тъкане, придружено от боядисване;

Боядисване на прежди, придружено от тъкане;

Тъкане, придружено от печат;

или

Печат (като отделна операция).

Глава 51

Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от конски косми

51.01—51.05

CTH

51.06—51.10

Изпридане на естествени влакна;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане;

или

Пресукване, придружено от механична операция.

51.11—51.13

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане;

Тъкане, придружено от боядисване;

Боядисване на прежди, придружено от тъкане;

Тъкане, придружено от печат;

или

Печат (като отделна операция).

Глава 52

Памук

52.01—52.03

CTH

52.04—52.07

Изпридане на естествени влакна;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане;

или

Пресукване, придружено от механична операция.

52.08—52.12

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане;

Пресукване или механична операция, придружена от тъкане;

Тъкане, съчетани с боядисване, промазване или ламиниране;

Боядисване на прежди, придружено от тъкане;

Тъкане, придружено от печат;

или

Печат (като отделна операция).

Глава 53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда

53.01—53.05

CTH

53.06—53.08

Изпридане на естествени влакна;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане;

или

Пресукване, придружено от механична операция.

53.09—53.11

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане;

Тъкане, съчетани с боядисване, промазване или ламиниране;

Боядисване на прежди, придружено от тъкане;

Тъкане, придружено от печат;

или

Печат (като отделна операция).

Глава 54

Синтетични или изкуствени нишки; ленти и подобни форми от синтетични или изкуствени текстилни материали

54.01—54.06

Изпридане на естествени влакна;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане;

или

Пресукване, придружено от механична операция.

54.07—54.08

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане;

Боядисване на прежди, придружено от тъкане;

Тъкане, съчетани с боядисване, промазване или ламиниране;

Пресукване или механична операция, придружена от тъкане;

Тъкане, придружено от печат;

или

Печат (като отделна операция).

Глава 55

Щапелни синтетични или изкуствени влакна

55.01—55.07

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна.

55.08—55.11

Изпридане на естествени влакна;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане;

или

Пресукване, придружено от механична операция.

55.12—55.16

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане;

Пресукване или механична операция, придружена от тъкане;

Тъкане, съчетани с боядисване, промазване или ламиниране;

Боядисване на прежди, придружено от тъкане;

Тъкане, придружено от печат;

или

Печат (като отделна операция).

Глава 56

Вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета; артикули на въжарството

56.01

Изпридане или свързване на естествени влакна;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане или свързване;

Флокиране, придружено от боядисване или от печат;

или

Промазване, флокиране, ламиниране или метализиране, придружени от поне две други основни подготвителни или довършителни операции (като изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, термофиксиране, дълготрайно апретиране), при условие че стойността на използваните материали без произход не надвишава 50 % от EXW на продукта.

56.02

 

Иглонабити филцове:

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от образуване на тъкани; въпреки това:

полипропиленови нишки без произход от позиция 54.02;

полипропиленови влакна без произход от позиция 55.03 или 55.06; или

кабели от полипропиленови нишки без произход от позиция 55.01;

чиято линейна плътност във всички случаи на единична нишка или влакно е по-малка от 9 dtex, могат да се използват, при условие че общата им стойност не надвишава 40 % от EXW на продукта;

или

единствено за образуване на тъкани в случай на филц, изработен от естествени влакна.

Други:

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от образуване на тъкани;

или

Единствено за образуване на нетъкан текстил в случай на друг филц, изработен от естествени влакна.

5603.11—5603.14

Производство от

насочено или произволно ориентирани нишки; или

вещества или полимери от естествен или от синтетичен или изкуствен произход;

в двата случая последвано от свързване в нетъкан текстил.

5603.91—5603.94

Производство от

насочено или произволно ориентирани щапелни влакна; или

нарязани прежди от естествен или от синтетичен или изкуствен произход,

в двата случая последвано от свързване в нетъкан текстил.

5604.10

Производство от нишки или въжета от каучук, непокрити с текстил.

5604.90

Изпридане на естествени влакна;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане;

или

Пресукване, придружено от механична операция.

56.05

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане;

или

Пресукване, придружено от механична операция.

56.06

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане;

Пресукване, придружено от обвиване;

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна;

или

Флокиране, придружено от боядисване.

56.07—56.09

Изпридане на естествени влакна;

или

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане.

Глава 57

Килими и други подови настилки от текстилни материали

Забележка към главата: Като основа могат да бъдат използвани тъкани от юта за продуктите без произход от тази глава.

57.01—57.05

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане или тъфтинг;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане или тъфтинг;

Производство от прежди от кокосови влакна или сизал, или юта или класическа ring spun вискозна прежда;

Тъфтинг, придружен от боядисване или печат;

Тъфтинг или тъкане на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от промазване или ламиниране;

Флокиране, придружено от боядисване или от печат;

или

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от техники за обработка без тъкане, включително пробиване с игли.

Глава 58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии

58.01—58.04

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане или тъфтинг;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане или тъфтинг;

Тъкане, придружено от боядисване, флокиране, промазване, ламиниране или метализиране;

Тъфтинг, придружен от боядисване или печат;

Флокиране, придружено от боядисване или от печат;

Боядисване на прежди, придружено от тъкане;

Тъкане, придружено от печат;

или

Печат (като отделна операция).

58.05

CTH

58.06—58.09

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане или тъфтинг;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане или тъфтинг;

Тъкане, придружено от боядисване, флокиране, промазване, ламиниране или метализиране;

Тъфтинг, придружен от боядисване или печат;

Флокиране, придружено от боядисване или от печат;

Боядисване на прежди, придружено от тъкане;

Тъкане, придружено от печат;

или

Печат (като отделна операция).

58.10

Бродиране, при което стойността на използваните материали без произход от която и да е позиция, с изключение на тази на продукта, не надвишава 50 % от EXW на продукта.

58.11

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане или тъфтинг;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане или тъфтинг;

Тъкане, придружено от боядисване, флокиране, промазване, ламиниране или метализиране;

Тъфтинг, придружен от боядисване или печат;

Флокиране, придружено от боядисване или от печат;

Боядисване на прежди, придружено от тъкане;

Тъкане, придружено от печат;

или

Печат (като отделна операция).

Глава 59

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани тъкани; технически артикули от текстилни материали

59.01

Тъкане, придружено от боядисване, флокиране, промазване, ламиниране или метализиране;

или

Флокиране, придружено от боядисване или от печат.

59.02

 

Съдържащи тегловно не повече от 90 % текстилни материали:

Тъкане.

Други:

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане.

59.03

Тъкане, плетене или плетене с куки, придружено от боядисване, импрегниране, промазване, ламиниране или метализиране;

Тъкане, придружено от печат; или

Печат (като отделна операция).

59.04

Изглаждане, придружено от боядисване, промазване, ламиниране или метализиране. Като основа могат да бъдат използвани тъкани от юта;

или

Тъкане, придружено от боядисване, промазване, ламиниране или метализиране. Като основа могат да бъдат използвани тъкани от юта.

59.05

 

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с каучук, пластмаси или с други материали:

Тъкане, плетене или образуване на нетъкан текстил, придружено от импрегниране, промазване, покриване, ламиниране или метализиране.

Други:

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от тъкане;

Тъкане, плетене или образуване на нетъкан текстил, придружено от боядисване, промазване или ламиниране;

Тъкане, придружено от печат;

или

Печат (като отделна операция).

59.06

 

Плетени или трикотажни тъкани:

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от плетене с игли или с куки;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от плетене с игли или с куки;

Плетене с игли или куки, придружено от гумиране; или

Гумиране, придружено от поне две други основни подготвителни или довършителни операции (като изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, термофиксиране, дълготрайно апретиране), при условие че стойността на използваните материали без произход не надвишава 50 % от EXW на продукта.

Други тъкани от прежди от синтетични нишки, съдържащи тегловно повече от 90 % текстилни материали:

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане.

Други:

Тъкане, плетене или преработка без тъкане, придружено от боядисване, промазване или гумиране;

Боядисване на преждата, придружено от тъкане, плетене или преработка без тъкане;

или

Гумиране, придружено от поне две други основни подготвителни или довършителни операции (като изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, термофиксиране, дълготрайно апретиране), при условие че стойността на използваните материали без произход не надвишава 50 % от EXW на продукта.

59.07

Тъкане, плетене или образуване на нетъкан текстил, придружено от боядисване, печат, промазване, импрегниране или покриване;

Флокиране, придружено от боядисване или от печат;

или

Печат (като отделна операция).

59.08

 

Нажежаващи се чорапчета, импрегнирани:

Производство от тръбовидни плетени или трикотажни платове.

Други:

CTH

59.09—59.11

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружен от тъкане;

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане;

Тъкане, съчетани с боядисване, промазване или ламиниране;

или

Промазване, флокиране, ламиниране или метализиране, придружени от поне две други основни подготвителни или довършителни операции (като изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, термофиксиране, дълготрайно апретиране), при условие че стойността на използваните материали без произход не надвишава 50 % от EXW на продукта.

Глава 60

Трикотажни платове

60.01—60.06

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от плетене с игли или с куки;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от плетене с игли или с куки;

Плетене с игли или с куки, придружено от боядисване, флокиране, промазване, ламиниране или печат;

Флокиране, придружено от боядисване или от печат;

Боядисване на преждата, придружено от плетене с игли или с куки; или

Пресукване или текстуриране, придружени от плетене с игли или с куки, при условие че стойността на използваните непресукани или нетекстурирани прежди не надвишава 50 % от EXW на продукта.

Глава 61

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени

61.01—61.17

 

Конфекционирани чрез съшиване или събиране по друг начин на две или повече парчета от плетен или трикотажен плат, които са изрязани по шаблон или са конфекционирани директно в шаблон:

Плетене с игли или куки, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани.

Други:

Изпридане на естествени влакна или на синтетични или изкуствени влакна, придружено от плетене с игли или с куки;

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено от плетене с игли или с куки; или

Плетене с игли и конфекциониране в една операция.

Глава 62

Облекла и допълнения за облеклата, различни от трикотажните или плетените

62.01

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.02

 

Бродирани:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваната небродирана тъкан без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта.

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.03

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.04

 

Бродирани:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваната небродирана тъкан без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта.

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.05

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

Или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.06

 

Бродирани:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваната небродирана тъкан без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта.

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.07—62.08

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.09

 

Бродирани:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваната небродирана тъкан без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта.

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.10

 

Пожароустойчива екипировка от тъкани, покрити с фолио от алуминизиран полиестер:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Промазване или ламиниране, придружени от конфекциониране, включително рязане на тъкани, при условие че стойността на използваните непромазани или неламинирани тъкани без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта.

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.11

 

Облекла за жени или момичета, бродирани:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваната небродирана тъкан без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта.

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.12

 

Трикотажни или плетени, получени чрез съшиване или съединяване по друг начин на две или повече парчета от трикотажна или плетена тъкан, които са били изрязани във форма или получени направо във форма:

Плетене с игли, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.13—62.14

 

Бродирани:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваната небродирана тъкан без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.15

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.16

 

Пожароустойчива екипировка от тъкани, покрити с фолио от алуминизиран полиестер:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Промазване или ламиниране, придружени от конфекциониране, включително рязане на тъкани, при условие че стойността на използваните непромазани или неламинирани тъкани без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта.

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

62.17

 

Бродирани:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваната небродирана тъкан без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта;

или

Конфекциониране, включително рязане на тъкани, предшествано от печат (като отделна операция).

Пожароустойчива екипировка от тъкани, покрити с фолио от алуминизиран полиестер:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Промазване или ламиниране, придружени от конфекциониране, включително рязане на тъкани, при условие че стойността на използваните непромазани или неламинирани тъкани без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта.

Помощни текстилни материали за яки и ръкавели, изрязани:

CTH, при условие че стойността на всички използвани материали без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта.

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани.

Глава 63

Други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; употребявани облекла и текстилни артикули; парцали

63.01—63.04

 

От филц или от нетъкани текстилни материали:

Образуване на нетъкани текстилни материали, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани.

Други:

Бродирани:

Тъкане или плетене с игли или куки, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани;

или

Производство от небродирани тъкани (различни от трикотажните или плетените), при условие че стойността на използваната небродирана тъкан без произход не надвишава 40 % от EXW на продукта.

Други:

Тъкане, плетене с игли или куки, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани.

63.05

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна или изпридане на естествени или щапелни синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане или плетене с игли и конфекциониране, включително рязане.

63.06

 

От нетъкан текстилен материал:

Образуване на нетъкани текстилни материали, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани.

Други:

Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Всяко изделие от комплекта трябва да отговаря на правилото, което би се прилагало към него, ако не беше включено в комплекта; могат обаче да бъдат включени изделия без произход, при условие че общата им стойност не надвишава 15 % от EXW на комплекта.

63.09—63.10

CTH

РАЗДЕЛ XII

ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ

Глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; части за тях

64.01—64.05

Производство от материали без произход от която и да е позиция, с изключение на комплекти, състоящи се от горни части на обувки, фиксирани върху вътрешните ходила или върху други части на ходилата от позиция 64.06.

64.06

CTH

Глава 65

Шапки и части за шапки

65.01—65.07

CTH

Глава 66

Чадъри, слънчобрани, бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и техните части

66.01—66.03

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 67

Апретирани пера и пух и артикули от пера и пух; изкуствени цветя; изделия от човешки коси

67.01—67.04

CTH

РАЗДЕЛ XIII

ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ; КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ; СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО

Глава 68

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали

68.01—68.15

CTH;

или

MaxNOM 70 % (EXW).

Глава 69

Керамични продукти

69.01—69.14

CTH

Глава 70

Стъкло и изделия от стъкло

70.01—70.09

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 70.10.

70.14—70.20

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

РАЗДЕЛ XIV

ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ

Глава 71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети

71.01—71.05

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

71.06

 

В необработени форми:

CTH, с изключение на материалите без произход от позиции 71.06, 71.08 и 71.10.

Електролитно, термично или химично разделяне на благородни метали без произход от позиции 71.06, 71.08 или 71.10;

или

Топене или сплавяне на благородни метали без произход от позиции 71.06, 71.08 или 71.10 един с друг или с неблагородни метали или пречистване.

В полуобработени форми или на прах:

Производство от необработени благородни метали без произход.

71.07

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

71.08

 

В необработени форми:

CTH, с изключение на материалите без произход от позиции 71.06, 71.08 и 71.10.

Електролитно, термично или химично разделяне на благородни метали без произход от позиции 71.06, 71.08 или 71.10;

или

Топене или сплавяне на благородни метали без произход от позиции 71.06, 71.08 или 71.10 един с друг или с неблагородни метали или пречистване.

В полуобработени форми или на прах:

Производство от необработени благородни метали без произход.

71.09

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

71.10

 

В необработени форми:

CTH, с изключение на материалите без произход от позиции 71.06, 71.08 и 71.10.

Електролитно, термично или химично разделяне на благородни метали без произход от позиции 71.06, 71.08 или 71.10;

или

Топене или сплавяне на благородни метали без произход от позиции 71.06, 71.08 или 71.10 един с друг или с неблагородни метали или пречистване.

В полуобработени форми или на прах:

Производство от необработени благородни метали без произход.

71.11

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

71.12—71.18

CTH

РАЗДЕЛ XV

НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ

Глава 72

Желязо и стомана

72.01—72.06

CTH

72.07

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 72.06.

72.08—72.17

CTH, с изключение на материалите без произход от позиции 72.08—72.17.

72.18

CTH

72.19—72.23

CTH, с изключение на материалите без произход от позиции 72.19—72.23.

72.24

CTH

72.25—72.29

CTH, с изключение на материалите без произход от позиции 72.25—72.29.

Глава 73

Изделия от желязо или стомана

7301.10

CC, с изключение на материалите без произход от позиции 72.08—72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, с изключение на материалите без произход от позиции 72.08—72.17.

73.03

CTH

73.04—73.06

CC, с изключение на материалите без произход от позиции 72.13—72.17, 72.21—72.23 и 72.25—72.29.

73.07

 

Принадлежности за тръбопроводи от неръждаеми стомани:

CTH, с изключение на ковани заготовки без произход; могат обаче да се използват ковани заготовки без произход, при условие че стойността им не надвишава 50 % от EXW на продукта.

Други:

CTH

73.08

CTH, с изключение на материалите без произход от подпозиция 7301.20.

7309.00—7315.19

CTH

7315.20

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81—7326.90

CTH

Глава 74

Мед и изделия от мед

74.01—74.02

CTH

74.03

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

74.04—74.07

CTH

74.08

CTH и MaxNOM 50 % (EXW).

74.09—74.19

CTH

Глава 75

Никел и изделия от никел

75.01

CTH

75.02

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

75.03—75.08

CTH

Глава 76

Алуминий и изделия от алуминий

76.01

CTH и MaxNOM 50 % (EXW);

или

Термична или електролитна обработка от несплавен алуминий или от отпадъци и отломки от алуминий.

76.02

CTH

76.03—76.16

CTH и MaxNOM 50 % (EXW) (3).

Глава 78

Олово и изделия от олово

7801.10

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

7801.91—7806.00

CTH

Глава 79

Цинк и изделия от цинк

79.01—79.07

CTH

Глава 80

Калай и изделия от калай

80.01—80.07

CTH

Глава 81

Други неблагородни метали; металокерамики; изделия от тези материали

81.01—81.13

Производство от материали без произход от която и да е позиция.

Глава 82

Инструменти и сечива, ножарски артикули и прибори за хранене от неблагородни метали; части за тези артикули от неблагородни метали

8201.10—8205.70

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, в комплекта обаче могат да бъдат включени материали без произход от позиция 82.05, при условие че общата им стойност не надвишава 15 % от EXW на комплекта.

82.06

CTH, с изключение на материалите без произход от позиции 82.02—82.05; в комплекта обаче могат да бъдат включени материали без произход от позиции 82.02—82.05, при условие че общата им стойност не надвишава 15 % от EXW на комплекта.

82.07—82.15

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 83

Различни изделия от неблагородни метали

83.01—83.11

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

РАЗДЕЛ XVI

МАШИНИ И АПАРАТИ; ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ; ЧАСТИ ОТ ТЯХ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ

Глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

84.01—84.06

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07—84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09—84.12

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11—8415.10

CTSH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81—8415.90

CTSH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16—84.20

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22—84.24

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25—84.30

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 84.31;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31—84.43

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44—84.47

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 84.48.

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48—84.55

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56—84.65

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 84.66;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66—84.68

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70—84.72

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 84.73;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73—84.78

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10—8479.40

CTSH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60—8479.82

CTSH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82—84.87

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 85

Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати

85.01—85.02

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 85.03;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03—85.06

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Акумулатори, съдържащи един или повече акумулаторни клетки или акумулаторни модули и връзките за свързване помежду им,

често наричани „акумулаторни блокове“, от вида, използван като основен източник на електроенергия за задвижване на превозните средства от позиции 87.02, 87.03 и 87.04

CTH, с изключение на материали от активен катод без произход;

или

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Акумулаторни клетки, акумулаторни модули и части за тях, предназначени да влязат в електрически акумулатор от вида, използван като основен източник на електроенергия за задвижване на превозните средства от позиции 87.02, 87.03 и 87.04

CTH, с изключение на материали от активен катод без произход;

или

MaxNOM 35 % (EXW) (5)

Други:

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08—85.18

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19—85.21

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 85.22;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22—85.23

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25—85.27

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 85.29;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28—85.34

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35—85.37

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 85.38;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10—8541.90

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31—8542.39

CTH;

Материали без произход, претърпели дифузия;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90—8543.90

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44—85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

РАЗДЕЛ XVII

ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Глава 86

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища

86.01—86.09

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 86.07;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 87

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства и техните части

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02—87.04

 

превозни средства както с бутален двигател с вътрешно горене, така и с електродвигател като двигатели за задвижване, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия („хибридни електрически превозни средства със зареждане от мрежата“);

превозни средства само с електродвигател за задвижване

MaxNOM 45 % (EXW) и акумулаторните блокове от позиция 85.07 от вида, използван като основен източник на електроенергия за задвижване на превозните средства, трябва да са с произход (6).

Други:

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05—87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08—87.11

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13—87.16

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 88

Въздухоплаване и космонавтика

88.01—88.05

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 89

Кораби и други плаващи съоръжения

89.01—89.08

CC;

или

MaxNOM 40 % (EXW).

РАЗДЕЛ XVIII

ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Глава 90

Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; техните части и принадлежности

9001.10—9001.40

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

Повърхностна обработка на полуобработено стъкло до напълно обработено офталмологично стъкло с оптични коригиращи свойства, предназначено за монтиране в очила;

Полагане на покритие върху стъклото чрез подходящо третиране с цел подобряване на зрението и осигуряване на защита за ползвателя;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90—9033.00

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 91

Часовникарски изделия

91.01—91.14

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 92

Музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти

92.01—92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

РАЗДЕЛ XIX

ОРЪЖИЯ И МУНИЦИИ; ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Глава 93

Оръжия и муниции; техните части и принадлежности

93.01—93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

РАЗДЕЛ XX

РАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ

Глава 94

Мебели; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни; осветителни тела, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули; сглобяеми конструкции

94.01—94.06

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 95

Играчки, игри, артикули за забавление или за спорт; техните части и принадлежности

95.03—95.08

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

Глава 96

Разни видове изделия

96.01—96.04

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Всеки един артикул от комплекта отговаря на правилото, което би се прилагало за него, ако не беше включен в комплекта, при условие че могат да бъдат включени изделия без произход и че тяхната обща стойност не надвишава 15 % от EXW на комплекта.

96.06—9608.40

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Всеки един артикул от комплекта отговаря на правилото, което би се прилагало за него, ако не беше включен в комплекта, при условие че могат да бъдат включени изделия без произход и че тяхната обща стойност не надвишава 15 % от EXW на комплекта.

9608.60—96.20

CTH;

или

MaxNOM 50 % (EXW).

РАЗДЕЛ XXI

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ

Глава 97

Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

97.01—97.06

CTH


(1)  Приготвени храни и консерви от тон, скокливи риби и паламуд (Sarda spp.), цели или на парчета (с изключение на смлените риби), класирани в подпозиция 1604.14, могат да се считат за такива с произход при алтернативни, специфични за отделните продукти правила за произход в рамките на годишни квоти, както е посочено в приложение 4.

(2)  Приготвени храни и консерви от тон, скокливи риби или други риби от рода Euthynnus (с изключение на цели или на парчета), класирани в подпозиция 1604.20, могат да се считат за такива с произход при алтернативни, специфични за отделните продукти правила за произход в рамките на годишни квоти, както е посочено в приложение 4.

(3)  Определени алуминиеви продукти могат да се считат за такива с произход при алтернативни, специфични за отделните продукти правила за произход в рамките на годишни квоти, както е посочено в приложение 4.

(4)  В периода от влизането в сила на настоящото споразумение до 31 декември 2026 г. се прилагат специфични за отделните продукти правила за произход, както е посочено в приложение 5.

(5)  В периода от влизането в сила на настоящото споразумение до 31 декември 2026 г. се прилагат специфични за отделните продукти правила за произход, както е посочено в приложение 5.

(6)  В периода от влизането в сила на настоящото споразумение до 31 декември 2026 г. се прилагат специфични за отделните продукти правила за произход, както е посочено в приложение 5.

(7)  За хибридните превозни средства, които за задвижване разполагат едновременно с двигател с вътрешно горене и с електродвигател и които са различни от превозните средства, способни да бъдат зареждани чрез свързване към външен източник на електроенергия, в периода от влизането в сила на настоящото споразумение до 31 декември 2026 г. се прилагат алтернативни специфични за отделните продукти правила за произход, както e посочено в приложение 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КВОТИ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОИЗХОДА И АЛТЕРНАТИВИ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД В ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Общи разпоредби

1.

По отношение на продуктите, изброени в таблиците по-долу съответстващите правила за произход представляват алтернативи на правилата, посочени в приложение 3.

2.

Изявлението за произход, изготвено в съответствие с настоящото приложение, съдържа следното изявление: „Квоти въз основа на произхода — Продукт с произход в съответствие с приложение 4“.

3.

В Съюза всички количества, посочени в настоящото приложение, се управляват от Европейската комисия, която предприема всички административни действия, считани от нея за целесъобразни, за ефективното управление на тези количества в съответствие с приложимото законодателство на Съюза.

4.

В Обединеното кралство всички количества, посочени в настоящото приложение, се управляват от митническия орган, който предприема всички административни действия, считани от него за целесъобразни, за ефективното управление на тези количества в съответствие с приложимото законодателство в Обединеното кралство.

5.

Страната вносител управлява квотите въз основа на произхода на основата на хронологичния ред на постъпване на съответните заявления и изчислява количеството на продуктите, съставящи тези квоти въз основа на произхода, на основата на вноса на посочената страна.

РАЗДЕЛ 1

Предоставяне на годишна квота за консервирана риба тон

Класиране в Хармонизираната система (2017 г.)

Описание на продукта

Алтернативно правило, специфично за продукта

Годишна квота за износ от Съюза за Обединеното кралство

(нетно тегло)

Годишна квота за износ от Обединеното кралство за Съюза

(нетно тегло)

1604.14

Приготвени храни и консерви от тон, скокливи риби и паламуд (Sarda spp.), цели или на парчета (с изключение на смлените риби)

CC

3 000 тона

3 000 тона

1604.20

Други приготвени храни и консерви от риба

 

От тон, скокливи риби или други риби от рода Euthynnus (с изключение на цели или на парчета)

CC

4 000 тона

4 000 тона

От други риби

РАЗДЕЛ 2

Предоставяне на годишна квота за алуминиеви продукти (1)

Таблица 1

Квоти, приложими от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г.

Класиране в Хармонизираната система (2017 г.)

Описание на продукта

Алтернативно правило, специфично за продукта

Годишна квота за износ от Съюза за Обединеното кралство

(нетно тегло)

Годишна квота за износ от Обединеното кралство за Съюза

(нетно тегло)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08—76.16

Алуминиеви продукти и изделия от алуминий (без телове от алуминий и алуминиево фолио)

CTH

95 000 тона

95 000 тона

76.05

Телове от алуминий

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 76.04.

76.07

Алуминиево фолио

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 76.06.

 

Таблица 2

Квоти, приложими от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2026 г.

Класиране в Хармонизираната система (2017 г.)

Описание на продукта

Алтернативно правило, специфично за продукта

Годишна квота за износ от Съюза за Обединеното кралство

(нетно тегло)

Годишна квота за износ от Обединеното кралство за Съюза

(нетно тегло)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08—76.16

Алуминиеви продукти и изделия от алуминий (без телове от алуминий и алуминиево фолио)

CTH

72 000 тона

72 000 тона

76.05

Телове от алуминий

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 76.04.

76.07

Алуминиево фолио

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 76.06.

 

Таблица 3

Квоти, приложими от 1 януари 2027 г. нататък

Класиране в Хармонизираната система (2017 г.)

Описание на продукта

Алтернативно правило, специфично за продукта

Годишна квота за износ от Съюза за Обединеното кралство

(нетно тегло)

Годишна квота за износ от Обединеното кралство за Съюза

(нетно тегло)

76.04

Пръти и профили от алуминий

CTH

57 500 тона

57 500 тона

76.06

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm

CTH

76.07

Алуминиево фолио

CTH, с изключение на материалите без произход от позиция 76.06.

Преразглеждане на квотите за алуминиеви продукти в таблица 3 в раздел 2

1.

Не по-рано от 5 години от влизането в сила на настоящото споразумение и не по-рано от 5 години след приключване на преразглеждането, посочено в настоящата точка, Комитетът за търговско партньорство, по искане на една от страните и подпомаган от Специализирания търговски комитет по митническо сътрудничество и правилата за произход, преразглежда квотите за алуминий, съдържащи се в таблица 3 в раздел 2.

2.

Преразглеждането, посочено в точка 1, се извършва въз основа на наличната информация за пазарните условия в двете страни и на информация за техния внос и износ на съответните продукти.

3.

Въз основа на резултата от преразглеждането, извършено съгласно точка 1, Съветът за партньорство може да приеме решение за увеличаване или запазване на количеството, за промяна на обхвата или за разпределяне или промяна на разпределението между продуктите на квотите за алуминий, съдържащи се в таблица 3 в раздел 2.


(1)  Количествата, изброени във всяка таблица в настоящия раздел 2, са всички налични количества по квотата (съответно за износ от Съюза за Обединеното кралство и за износ от Обединеното кралство за Съюза) за всички продукти, изброени в таблицата.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРЕХОДНИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКУМУЛАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ

РАЗДЕЛ 1

Временни специфични за отделните продукти правила, приложими от влизането в сила на настоящото споразумение до 31 декември 2026 г.

За продуктите, включени в колона 1 по-долу, специфичното за отделните продукти правило, включено в колона 2, се прилага за периода от влизането в сила на настоящото споразумение до 31 декември 2026 г.

Колона 1

Класиране по Хармонизираната система (2017 г.), включително специално описание

Колона 2

Специфично за отделните продукти правило за произход, приложимо от влизането в сила на настоящото споразумение до 31 декември 2026 г.

85.07

 

Акумулатори, съдържащи една или повече акумулаторни клетки или акумулаторни модули и връзките за свързване помежду им, често наричани „акумулаторни блокове“, от видовете, използвани като основен източник на електроенергия за задвижване на превозните средства от позиции 87.02, 87.03 и 87.04

CTSH;

Пакети от акумулаторни блокове от акумулаторни клетки или акумулаторни модули без произход;

или

MaxNOM 70 % (EXW)

Акумулаторни клетки, акумулаторни модули и части за тях, предназначени да влязат в електрически акумулатор от вида, използван като основен източник на електроенергия за задвижване на превозните средства от позиции 87.02, 87.03 и 87.04

CTH;

или

MaxNOM 70 % (EXW)

87.02—87.04

 

превозни средства както с двигател с вътрешно горене, така и с електродвигател като двигатели за задвижване, но различни от превозните средства, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия („хибридни електрически превозни средства“);

превозни средства както с бутален двигател с вътрешно горене, така и с електродвигател като двигатели за задвижване, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия („хибридни електрически превозни средства със зареждане от мрежата“);

превозни средства само с електродвигател за задвижване

MaxNOM 60 % (EXW)

РАЗДЕЛ 2

Временни специфични за отделните продукти правила, приложими от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2026 г.

 

1.

За продуктите, включени в колона 1 по-долу, специфичното за отделните продукти правило, включено в колона 2, се прилага за периода от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2026 г.

Колона 1

Класиране по Хармонизираната система (2017 г.), включително специално описание

Колона 2

Специфично за отделните продукти правило за произход, приложимо от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2026 г.

85.07

 

Акумулатори, съдържащи една или повече акумулаторни клетки или акумулаторни модули и връзките за свързване помежду им, често наричани „акумулаторни блокове“, от видовете, използвани като основен източник на електроенергия за задвижване на превозните средства от позиции 87.02, 87.03 и 87.04

CTH, с изключение на материали от активен катод без произход;

или

MaxNOM 40 % (EXW)

Акумулаторни клетки, акумулаторни модули и части за тях, предназначени да влязат в електрически акумулатор от вида, използван като основен източник на електроенергия за задвижване на превозните средства от позиции 87.02, 87.03 и 87.04

CTH, с изключение на материали от активен катод без произход;

или

MaxNOM 50 % (EXW)

87.02—87.04

 

превозни средства както с двигател с вътрешно горене, така и с електродвигател като двигатели за задвижване, но различни от превозните средства, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия („хибридни електрически превозни средства“);

превозни средства както с бутален двигател с вътрешно горене, така и с електродвигател като двигатели за задвижване, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия („хибридни електрически превозни средства със зареждане от мрежата“);

превозни средства само с електродвигател за задвижване

MaxNOM 55 % (EXW)

РАЗДЕЛ 3

Преглед на специфичните за отделните продукти правила за позиция 85.07

 

1.

Не по-рано от 4 години след влизането в сила на настоящото споразумение Комитетът за търговско партньорство, по искане на една от страните и подпомаган от Специализирания търговски комитет по въпросите на митническото сътрудничество и правилата за произход, прави преглед на специфичните за отделните продукти правила за позиция 85.07, приложими от 1 януари 2027 г., които се съдържат в приложение 3.
 

2.

Прегледът, посочен в точка 1, се извършва въз основа на наличната информация за пазарите в страните, като например относно наличието на достатъчно и подходящи материали с произход, баланса между предлагането и търсенето и друга имаща отношение информация.
 

3.

Въз основа на резултатите от прегледа, извършен съгласно точка 1, Съветът за партньорство може да приеме решение за изменение на специфичните за отделните продукти правила за позиция 85.07, приложими от 1 януари 2027 г., които се съдържат в приложение 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1.   

Съдържанието на декларацията на доставчика се съдържа в настоящото приложение.

2.   

Освен в случаите, посочени в точка 3, доставчикът изготвя декларация на доставчика за всяка пратка продукти във формата, предвидена в допълнение 6, и я прилага към фактурата, или към всеки друг документ, описващ въпросните продукти достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани.

3.   

Когато даден доставчик редовно доставя на определен клиент продукти, за които се очаква производството, извършвано в договаряща страна, да остане постоянно за определен период от време, доставчикът може да представи само една декларация на доставчика (наричана по-нататък „дългосрочна декларация на доставчика“), която да покрива следващите пратки от тези продукти. Дългосрочната декларация на доставчика обичайно е валидна за срок от максимум две години, считано от датата на изготвяне на декларацията. Митническите власти на страната, в която е изготвена декларацията, могат да определят условията, при които се приемат и по-дълги срокове на валидност. Дългосрочната декларация на доставчика се изготвя от доставчика в предвидената в допълнение 6 форма и описва упоменатите продукти достатъчно подробно, за да могат те да бъдат идентифицирани. Доставчикът незабавно уведомява клиента, ако дългосрочната декларация на доставчика престане да се прилага по отношение на доставяните продукти.

4.   

Доставчикът, който изготвя декларация, трябва да може при поискване от митническите органи на страната, в която се изготвя декларацията, незабавно да представи необходимите документи, доказващи, че представената в тази декларация информация е вярна.

Допълнение 6-А

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Декларацията на доставчика, чийто текст е представен по-долу, трябва да бъде изготвена в съответствие с бележките под линия. Независимо от това не е необходимо бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Аз, долуподписаният, доставчик на продуктите, обхванати от приложения документ, декларирам че:

1.

следните материали, които не са с произход от [посочете наименованието на съответната страна], са използвани в [посочете наименованието на съответната страна] за производството на тези продукти:

описание на доставените продукти (1)

описание на използваните материали без произход-

позиция в ХС на използваните материали без произход (2) -

стойност на използваните материали без произход (2)(3) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

2.

Всички други материали, използвани в [посочете наименованието на съответната страна] за производството на тези продукти, са с произход от [посочете наименованието на съответната страна]

Задължавам се да предоставя всички необходими подкрепящи документи.

… (място и дата)

… (име и длъжност на подписалия, наименование и адрес на предприятието)

… (подпис) (6)

Допълнение 6-Б

ДЪЛГОСРОЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОСТАВЧИК

Декларацията на доставчик, чийто текст е даден по-долу, трябва да се състави в съответствие с бележките под линия. Независимо от това не е необходимо бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.

ДЪЛГОСРОЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОСТАВЧИК

Аз, долуподписаният/долуподписаната, доставчик на обхванатите от приложения документ продукти, които се доставят редовно на (4) …, декларирам, че:

1.

следните материали, които не са с произход от [посочете наименованието на съответната страна], са използвани в [посочете наименованието на съответната страна] за производството на тези продукти:

описание на доставените продукти (1)

описание на използваните материали без произход-

позиция в ХС на използваните материали без произход (2) -

стойност на използваните материали без произход (2)(3) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

2.

Всички други материали, използвани в [посочете наименованието на съответната страна] за производството на тези продукти, са с произход от [посочете наименованието на съответната страна];

Настоящата декларация е валидна за всички последващи пратки на тези продукти,

изпращани от … до … (5)

Поемам задължението незабавно да уведомя … (4) , ако настоящата декларация престане да бъде валидна.

… (място и дата)

… (име и длъжност на подписалия, наименование и адрес на предприятието)

… (подпис) (6)

Бележки под линия

(1)

Когато фактурата или друг документ, към който е приложена настоящата декларация, се отнася до различни видове продукти или до продукти, които не включват материали без произход в същата степен, доставчикът трябва да направи ясно разграничение между тях.

(2)

Исканата информация не трябва да се предоставя, освен ако това е необходимо.

Примери:

Едно от правилата за облеклата от глава 62 предвижда „Тъкане, придружено от конфекциониране, включително рязане на тъкани“. Ако производител на такива облекла в една от страните използва тъкани, внесени от другата страна, които са били получени там чрез тъкане на прежда без произход, е достатъчно доставчикът от втората страна да опише в своята декларация използвания като прежда материал без произход, без да е необходимо да посочва позицията по ХС и стойността на тази прежда.

Производител на телове от желязо от позиция по ХС 72,17, който ги е произвел от железни пръти без произход, следва да посочи във втората колона „пръти от желязо“. Когато тези телове са предназначени за използване при производството на машина, за която правилото предвижда ограничение за всички използвани материали без произход до определена процентна стойност, е необходимо в третата колона да се посочи стойността на прътите без произход.

(3)

„Стойност на използваните материали без произход“ означава стойността на материалите без произход, използвани в производството на продукт, която е тяхната митническа стойност в момента на вноса, включително разходи за навло, застраховки, когато това е целесъобразно, опаковане и всички други разходи, свързани с транспортирането на материалите до пристанището на вноса в страната, в която се намира производителят на стоката. Когато стойността на материалите без произход е неизвестна и не може да бъде установена, се използва първата установима цена, заплатена за материалите без произход в Съюза или в Обединеното кралство.

(4)

Име/фирма и адрес на клиента

(5)

Посочват се дати.

(6)

Това поле може да съдържа електронен подпис, сканирано изображение или друго визуално изображение на саморъчния подпис на подписващото лице вместо оригинални подписи, когато е целесъобразно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРОИЗХОД

Изявлението за произход, посочено в член 56 от настоящото споразумение, се изготвя, като се използва текстът, изложен по-долу, в една от следните езикови версии и в съответствие със законовите и подзаконовите актове на страната износител. Ако изявлението за произход се изготвя на ръка, то се изписва с мастило и с печатни букви. Изявлението за произход се съставя в съответствие с бележките под линия. Не е необходимо обаче бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.

Версия на български език

Версия на хърватски език

Версия на чешки език

Версия на датски език

Версия на нидерландски език

Версия на английски език

Версия на естонски език

Версия на фински език

Версия на френски език

Версия на немски език

Версия на гръцки език

Версия на унгарски език

Версия на италиански език

Версия на латвийски език

Версия на литовски език

Версия на малтийски език

Версия на полски език

Версия на португалски език

Версия на румънски език

Версия на словашки език

Версия на словенски език

Версия на испански език

Версия на шведски език

(Период: от … до … (1))

Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (митническо разрешение № …(2)), декларира, че, освен когато не е ясно отбелязано друго, тези продукти са с ...(3) преференциален произход.

(4)

(Място и дата)

(Наименование на износителя)

(1)

Ако изявлението за произход се прави за няколко пратки с идентични продукти с произход по смисъла на член 56, параграф 4, буква б) от настоящото споразумение, се посочва периодът, за който изявлението за произход ще се прилага. Този период не може да надхвърля 12 месеца. Всички операции по вноса на продукта трябва да се извършат в рамките на посочения период. Когато не се прилага определен период, полето може да се остави празно.

(2)

Посочва се номерът за идентифициране на износителя. За износител от Съюза това е номерът, определен в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби на Съюза. За износител от Обединеното кралство това е номерът, определен в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби, приложими в Обединено кралство: Когато износителят няма такъв номер, полето може да се остави празно.

(3)

Посочва се произходът на продукта: Обединеното кралство или Съюзът:

(4)

Мястото и датата могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в самия документ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО КНЯЖЕСТВО АНДОРА

1.   

Продуктите с произход от Княжество Андора, които попадат в обхвата на глави 25 — 97 от Хармонизираната система, се приемат от Обединеното кралство като продукти с произход от Съюза по смисъла на настоящото споразумение.

2.   

Параграф 1 се прилага само при условие че по силата на митническия съюз, създаден с Решение 90/680/ЕИО на Съвета от 26 ноември 1990 г. за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора, Княжество Андора прилага по отношение на продукти с произход от Обединеното кралство същото преференциално тарифно третиране, каквото Съюза прилага за такива продукти.

3.   

Част втора, първа позиция, дял I, глава втора от настоящото споразумение се прилага mutatis mutandis за целите на определянето на произхода на продуктите, посочени в параграф 1 от настоящата съвместна декларация.


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО РЕПУБЛИКА САН МАРИНО

1.   

Продуктите с произход от Република Сан Марино се приемат от Обединеното кралство като продукти с произход от Съюза по смисъла на настоящото споразумение.

2.   

Параграф 1 се прилага само при условие че по силата на Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската общност и Република Сан Марино, съставено в Брюксел на 16 декември 1991 г., Република Сан Марино прилага по отношение на продукти с произход от Обединеното кралство същото преференциално тарифно третиране, каквото Съюза прилага за такива продукти.

3.   

Част втора, първа позиция, дял I, глава 2 от настоящото споразумение се прилага mutatis mutandis за целите на определянето на произхода на продуктите, посочени в параграф 1 от настоящата съвместна декларация.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки