2 SKYRIUS

PREKIŲ KILMĖS TAISYKLĖS

1 SKIRSNIS

PREKIŲ KILMĖS TAISYKLĖS

37 Straipsnis

Tikslas

Šio skyriaus tikslas – nustatyti nuostatas, kuriomis lengvatinio muitų tarifų režimo taikymo pagal šį Susitarimą tikslais nustatoma prekių kilmė ir susijusios prekių kilmės procedūros.

38 Straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

klasifikavimas – produkto arba medžiagos priskyrimas tam tikram Suderintos sistemos skirsniui, pozicijai ar subpozicijai;

b)

siunta – produktai, vieno eksportuotojo vienu metu siunčiami vienam gavėjui, arba produktai, siunčiami su vienu transporto dokumentu, su kuriuo jie vežami nuo eksportuotojo iki gavėjo, arba, jei tokio dokumento nėra, su viena sąskaita faktūra;

c)

eksportuotojas – Šalyje įsikūręs asmuo, pagal tos Šalies įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus eksportuojantis arba gaminantis kilmės statusą turintį produktą ir surašantis pareiškimą apie prekių kilmę;

d)

importuotojas – asmuo, importuojantis kilmės statusą turintį produktą ir prašantis tam produktui taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą;

e)

medžiaga – medžiaga, naudojama produktui gaminti, įskaitant komponentus, sudedamąsias dalis, žaliavas ar dalis;

f)

kilmės statuso neturinti medžiaga – medžiaga, kuri pagal šį skyrių nelaikoma turinčia kilmės statusą, įskaitant medžiagą, kurios kilmės statuso negalima nustatyti;

g)

produktas – pagamintas produktas, net jei jis skirtas naudoti kaip medžiaga kitam produktui gaminti;

h)

gamyba – visų rūšių apdorojimas ar perdirbimas, įskaitant surinkimą.

39 Straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Lengvatinį muitų tarifų režimą kitos Šalies kilmės statusą turinčiai prekei pagal šį Susitarimą taikanti Šalis šiuos produktus laiko kitos Šalies kilmės statusą turinčiais produktais, jeigu jie atitinka visus kitus taikytinus šio skyriaus reikalavimus:

a)

tik toje Šalyje gautus produktus, nurodytus 41 straipsnyje,

b)

produktus, toje Šalyje pagamintus tik iš tos Šalies kilmės statusą turinčių medžiagų, ir

c)

toje Šalyje pagamintus produktus, kurių sudėtyje yra kilmės statuso neturinčių medžiagų, jeigu jie atitinka 3 priede nustatytus reikalavimus.

2.   Jeigu produktas įgijo kilmės statusą, jam pagaminti naudotos kilmės statuso neturinčios medžiagos nelaikomos neturinčiomis kilmės statuso, kai tas produktas kaip medžiaga panaudojamas kitam produktui.

3.   Kilmės statuso įgijimo sąlygų Jungtinėje Karalystėje arba Sąjungoje laikomasi nepertraukiamai.

40 Straipsnis

Kilmės kumuliacija

1.   Vienos Šalies kilmės statusą turintis produktas laikomas kitos Šalies kilmės produktu, jei kitoje Šalyje tas produktas naudojamas kaip medžiaga kitam produktui gaminti.

2.   Nustatant, ar produktas yra kitos Šalies kilmės, gali būti atsižvelgiama į su kilmės statuso neturinčia medžiaga Šalyje atliktas gamybos operacijas.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos, jei kitoje Šalyje atliktos gamybos mastas nėra didesnis nei 43 straipsnyje nurodytų operacijų mastas.

4.   Kad eksportuotojas galėtų užpildyti 54 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą pareiškimą apie prekių kilmę dėl to straipsnio 2 dalyje nurodyto produkto, eksportuotojas gauna savo tiekėjo pareiškimą, kaip numatyta 6 priede, arba lygiavertį dokumentą, kuriame pateikiama tokia pati pakankamai išsami informacija apie susijusias kilmės statuso neturinčias medžiagas, kad jas būtų galima identifikuoti.

41 Straipsnis

Tik Šalyje gauti produktai

1.   Toliau nurodyti produktai laikomi tik Šalyje gautais produktais:

a)

mineraliniai produktai, išgauti ar surinkti iš jos žemės gelmių arba jos jūros dugno;

b)

joje išauginti arba surinkti augalai ir augaliniai produktai;

c)

joje atsivesti ir užauginti gyvi gyvūnai;

d)

produktai, gauti iš joje užaugintų gyvų gyvūnų;

e)

produktai, gauti paskerdus joje atsivestus ir užaugintus gyvūnus;

f)

produktai, gauti iš joje vykdomos medžioklės ar žvejybos;

g)

joje gauti akvakultūros produktai, jei vandens organizmai, įskaitant žuvis, moliuskus, vėžiagyvius, kitus vandens bestuburius ir vandens augalus, joje veisiami ar auginami iš sėklos, t. y. ikrelių, ikrų, lervų, mailiaus, žuvų jauniklių ar kitų polervinės stadijos nesubrendusių žuvų, kišantis į dauginimosi arba augimo procesus, kad padidėtų produkcija, t. y. reguliariai prileidžiant organizmų į vandenį, maitinant ar saugant nuo plėšrūnų;

h)

jūrų žvejybos ir kiti produktai, išgauti iš jūros Šalies laivu už teritorinės jūros ribų;

i)

produktai, pagaminti Šalies žvejybos produktų perdirbimo laive tik iš h punkte nurodytų produktų;

j)

produktai, išgauti iš jūros dugno arba podugnio, esančių už bet kokios teritorinės jūros ribų, jei ji turi teisę juos eksploatuoti ar naudoti;

k)

joje vykdomos gamybos atliekos ir laužas;

l)

atliekos ir laužas, gauti iš joje surinktų panaudotų produktų, jei tie produktai yra tinkami tik žaliavoms atgauti;

m)

produktai, joje pagaminti tik iš a–l punktuose nurodytų produktų.

2.   1 dalies h ir i punktuose vartojami terminai „Šalies laivas“ ir „Šalies žvejybos produktų perdirbimo laivas“ reiškia laivą ir žvejybos produktų perdirbimo laivą, kuris:

a)

yra registruotas valstybėje narėje arba Jungtinėje Karalystėje;

b)

plaukioja su valstybės narės arba Jungtinės Karalystės vėliava, ir

c)

tenkina vieną iš šių sąlygų:

i)

ne mažiau kaip 50 proc. laivo nuosavybės teise priklauso valstybės narės arba Jungtinės Karalystės nacionaliniams subjektams, arba

ii)

jis nuosavybės teise priklauso juridiniams asmenims, kurių kiekvieno

A)

pagrindinė buveinė ir pagrindinė veiklos vieta yra Sąjungoje arba Jungtinėje Karalystėje, ir

B)

ne mažiau kaip 50 proc. laivo nuosavybės teise priklauso valstybės narės arba Jungtinės Karalystės viešiesiems subjektams, nacionaliniams subjektams arba juridiniams asmenims.

42 Straipsnis

Leistinieji nuokrypiai

1.   Jei produktas neatitinka 3 priede nustatytų reikalavimų, nes jam pagaminti panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga, tas produktas vis tiek laikomas Šalies kilmės produktu su sąlyga, kad:

a)

produktams pagaminti panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų Suderintos sistemos 2 ir 4–24 skirsniams, išskyrus 16 skirsniui priskiriamus žuvininkystės gaminius, bendra masė sudaro ne daugiau kaip 15 proc. produkto masės;

b)

visų kitų produktų, išskyrus produktus, priskiriamus Suderintos sistemos 50–63 skirsniams, atveju kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 10 proc. produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), arba

c)

produkto, priskiriamo Suderintos sistemos 50–63 skirsniams, atveju taikomi 2 priedo 7 ir 8 pastabose nustatyti leistinieji nuokrypiai.

2.   1 dalis netaikoma, jeigu produktui gaminti panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė arba masė viršija kurį nors iš kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausios vertės arba masės procentinių dydžių, nustatytų 3 priede nustatytuose reikalavimuose.

3.   Šio straipsnio 1 dalis netaikoma tik Šalyje gautiems produktams, kaip apibrėžta 41 straipsnyje. Jeigu 3 priede reikalaujama, kad produktui pagaminti naudotos medžiagos būtų gautos tik Šalyje, taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys.

43 Straipsnis

Nepakankama gamyba

1.   Nepaisant 39 straipsnio 1 dalies c punkto, produktas nelaikomas Šalies kilmės produktu, jeigu su produkto gamybai panaudotomis kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis toje Šalyje atliekama tik viena ar daugiau šių operacijų:

a)

operacijos, kuriomis užtikrinama, kad produktai išliktų geros būklės, kaip antai: džiovinimas, užšaldymas, laikymas sūryme ir kitos panašios operacijos, kai jų vienintelis tikslas yra užtikrinti, kad produktai išliktų geros būklės juos vežant ir saugant (2);

b)

pakuočių išardymo arba surinkimo;

c)

plovimo, valymo; dulkių, oksido, alyvos, dažų ar kitokių dangų nuvalymo;

d)

tekstilės ir tekstilės dirbinių lyginimo arba presavimo;

e)

paprastų dažymo ir poliravimo operacijų;

f)

ryžių lukštenimo ir dalinio ar visiško malimo; grūdų ir ryžių poliravimo ir glazūravimo; ryžių balinimo;

g)

cukraus dažymo ar aromatizavimo arba cukraus gabalėlių formavimo operacijų; dalinio arba visiško kietojo cukraus malimo;

h)

vaisių, riešutų ir daržovių lupimo, kauliukų išėmimo ir lukštenimo;

i)

galandimo, paprasto šlifavimo arba paprasto pjaustymo;

j)

sijojimo, atrankinės patikros, rūšiavimo, klasifikavimo, kategorizavimo, derinimo, įskaitant rinkinių sudarymą;

k)

paprasto išpilstymo į butelius, skardines, flakonus, dėjimo į maišus, dėklus, dėžes, kortelių ar lentelių tvirtinimo ir visų kitų paprastų pakavimo operacijų;

l)

ženklų, etikečių, logotipų ir kitų panašių skiriamųjų ženklų tvirtinimo ar spausdinimo ant produktų ar jų pakuočių;

m)

paprasto vienos ar kelių rūšių produktų sumaišymo; cukraus sumaišymo su bet kokia medžiaga;

n)

paprasto vandens pridėjimo ar praskiedimo vandeniu ar kita medžiaga iš esmės nepakeičiant produkto charakteristikų arba produktų dehidratavimo arba denatūravimo;

o)

paprasto gaminio surinkimo iš dalių sudarant užbaigtą gaminį arba produktų išardymo į dalis;

p)

gyvūnų skerdimo.

2.   1 dalies tikslais operacijos laikomos paprastomis, kai joms atlikti nebūtina turėti jokių įgūdžių, mechanizmų, aparatų ar įrankių, pagamintų ar įrengtų specialiai toms operacijoms atlikti.

44 Straipsnis

Kvalifikacinis vienetas

1.   Šio skyriaus tikslais kvalifikaciniu vienetu laikomas konkretus produktas, kuris, klasifikuojant pagal Suderintą sistemą, laikomas baziniu vienetu.

2.   Kai siuntą sudaro tam tikras skaičius vienodų produktų, priskiriamų tai pačiai Suderintos sistemos pozicijai, šio skyriaus nuostatos taikomos atskirai kiekvienam produktui.

45 Straipsnis

Transportavimo pakavimo medžiagos ir talpyklos

Nustatant, ar produktas turi kilmės statusą, neatsižvelgiama į transportavimo pakavimo medžiagas ir talpyklas, naudojamas produktui apsaugoti jį transportuojant.

46 Straipsnis

Mažmeninės prekybos pakavimo medžiagos ir talpyklos

Nustatant, ar produktas turi kilmės statusą, neatsižvelgiama į produkto mažmeninei prekybai skirtas pakavimo medžiagas ir talpyklas, jei jos klasifikuojamos kartu su produktu, išskyrus atvejus, kai reikia apskaičiuoti kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę, jei produktui taikomas didžiausios kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės reikalavimas pagal 3 priedą.

47 Straipsnis

Reikmenys, atsarginės dalys ir įrankiai

1.   Reikmenys, atsarginės dalys, įrankiai ir instrukcijos ar kita informacinė medžiaga, siunčiami kartu su įranga, mechanizmu, aparatu ar transporto priemone, yra laikomi vienu produktu, jeigu:

a)

jie klasifikuojami ir pristatomi kartu su produktu, tačiau atskira sąskaita faktūra jiems neišrašoma, ir

b)

jų rūšis, kiekis ir vertė yra įprasti tokiam produktui.

2.   Nustatant, ar produktas turi kilmės statusą, neatsižvelgiama į 1 dalyje nurodytus reikmenis, atsargines dalis, įrankius ir instrukcijas ar kitą informacinę medžiagą, jei jie klasifikuojami kartu su produktu, išskyrus atvejus, kai reikia apskaičiuoti kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę, jei produktui taikomas 3 priede nustatytas didžiausios kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės reikalavimas.

48 Straipsnis

Rinkiniai

Suderintos sistemos 3 bendrojoje aiškinimo taisyklėje apibrėžti rinkiniai laikomi turinčiais Šalies kilmės statusą, jei kilmės statusą turi visos jų sudėtinės dalys. Jei rinkinį sudaro kilmės statusą turintys ir kilmės statuso neturintys komponentai, pats rinkinys laikomas turinčiu Šalies kilmės statusą, jeigu kilmės statuso neturinčių komponentų vertė neviršija 15 proc. rinkinio gamintojo kainos (ex-works kainos).

49 Straipsnis

Neutralūs elementai

Siekiant nustatyti, ar produktas turi Šalies kilmės statusą, nebūtina nustatyti jo gamybai naudojamų toliau nurodytų elementų kilmės:

a)

kuro, elektros energijos, katalizatorių ir tirpiklių;

b)

įrangos ir pastatų techninei priežiūrai naudojamų gamybos priemonių, įrangos, atsarginių dalių ir medžiagų;

c)

mašinų, įrankių, matricų ir liejimo formų;

d)

tepalų, alyvų, surišiklių ir kitų gamybai arba įrenginiams ir statiniams eksploatuoti naudojamų medžiagų;

e)

pirštinių, akinių, avalynės, drabužių, saugos įrangos ir reikmenų;

f)

produktui išbandyti ar apžiūrėti naudotos įrangos, įtaisų bei reikmenų, ir

g)

kitų gamybai panaudotų medžiagų, kurios neįtrauktos į produktą ir nėra skirtos įtraukti į galutinę produkto sudėtį.

50 Straipsnis

Apskaitos atskyrimas

1.   Kad išlaikytų kilmės statusą turinčių arba kilmės statuso neturinčių medžiagų statusą, kilmės statusą turinčios pakeičiamos medžiagos arba pakeičiami produktai, juos saugant, turi būti fiziškai atskirti nuo kilmės statuso neturinčių pakeičiamų medžiagų arba pakeičiamų produktų.

2.   1 dalies tikslais terminai „pakeičiamos medžiagos“ arba „pakeičiami produktai“ reiškia tos pačios rūšies, prekinės kokybės ir tų pačių techninių ir fizinių charakteristikų medžiagas arba produktus, kurių, siekiant nustatyti kilmę, neįmanoma atskirti vienų nuo kitų.

3.   Nepaisant 1 dalies, saugojimo metu fiziškai neatskirtos kilmės statusą turinčios ir kilmės statuso neturinčios pakeičiamos medžiagos gali būti naudojamos produktui gaminti, jeigu taikomas apskaitos atskyrimo metodas.

4.   Nepaisant 1 dalies, kilmės statusą turintys ir kilmės statuso neturintys pakeičiami produktai, priskiriami Suderintos sistemos 10, 15, 27, 28, 29 skirsniams, 32.01–32.07 pozicijoms arba 39.01–39.14 pozicijoms, gali būti saugomi Šalyje prieš eksportą į kitą Šalį, fiziškai jų neatskiriant, jei taikomas apskaitos atskyrimo metodas.

5.   3 ir 4 dalyse nurodytas apskaitos atskyrimo metodas taikomas laikantis atsargų tvarkymo metodo, nustatyto pagal Šalies naudojamus bendruosius apskaitos principus.

6.   Apskaitos atskyrimo metodu laikomas bet kuris metodas, kuriuo užtikrinama, kad medžiagų arba produktų, laikomų turinčiais kilmės statusą, kiekis bet kuriuo metu būtų ne didesnis nei tuo atveju, jei tos medžiagos arba produktai būtų fiziškai atskirti.

7.   Šalis, laikydamasi savo įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų sąlygų, gali reikalauti, kad apskaitos atskyrimo metodas būtų naudojamas tik gavus tos Šalies muitinės išankstinį leidimą. Šalies muitinė stebi, kaip naudojamasi tokiais leidimais, ir gali leidimą panaikinti, jei leidimo turėtojas apskaitos atskyrimo metodu naudojasi netinkamai arba nevykdo bet kurios kitos šiame skyriuje nustatytos sąlygos.

51 Straipsnis

Grąžinami produktai

Jei Šalies kilmės produktas, eksportuotas iš tos Šalies į trečiąją šalį, yra grąžinamas į tą Šalį, jis laikomas neturinčiu kilmės statuso, jeigu tos Šalies muitinei nepateikiama jai priimtinų įrodymų, kad:

a)

grąžinamas produktas ir eksportuotas produktas yra tas pats produktas, ir

b)

su grąžinamu produktu nebuvo atlikta jokia kita operacija, išskyrus tas, kurios buvo būtinos gerai jo būklei išlaikyti, kol jis buvo laikomas toje trečiojoje šalyje arba kol buvo eksportuojamas.

52 Straipsnis

Nekeitimas

1.   Kilmės statusą turintis ir vidaus vartojimui importuojančioje Šalyje deklaruotas produktas jį eksportavus ir prieš jį deklaruojant vidaus vartojimui negali būti kaip nors pakeičiamas ir su juo negali būti atliekamos kitos operacijos, išskyrus tas, kurios yra būtinos gerai jo būklei išlaikyti arba ženklams, etiketėms, plomboms ar kitiems dokumentams, kuriais užtikrinamas konkrečių importuojančios Šalies vidaus reikalavimų laikymasis, pridėti ar pritvirtinti.

2.   Produktą galima saugoti ar eksponuoti trečiojoje šalyje, jeigu jį prižiūri tos trečiosios šalies muitinė.

3.   Siuntos gali būti skaidomos trečiojoje šalyje, jeigu jas skaido eksportuotojas arba tai atliekama eksportuotojo atsakomybe ir jeigu siuntas prižiūri tos trečiosios šalies muitinė.

4.   Suabejojusi, ar laikomasi 1–3 dalyse nustatytų reikalavimų, importuojančios Šalies muitinė gali prašyti importuotojo pateikti įrodymus, kad tų reikalavimų laikomasi, bet kokiu būdu, įskaitant sutartinius transporto dokumentus, tokius kaip konosamentai, arba faktinius ar konkrečius įrodymus, pagrįstus pakuočių ženklinimu ar numeracija, arba su pačiu produktu susijusius įrodymus.

53 Straipsnis

Sąlyginio apmokestinimo importo muitais arba atleidimo nuo importo muitų peržiūra

Ne anksčiau kaip po dvejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo bet kurios Šalies prašymu Specialusis prekybos komitetas muitinių bendradarbiavimo ir prekių kilmės taisyklių klausimams peržiūri atitinkamas Šalių sąlyginio apmokestinimo muitais ir laikinojo įvežimo perdirbti sistemas. Tuo tikslu Šalies prašymu kita Šalis ne vėliau kaip per 60 dienų nuo to prašymo pateikia prašančiajai Šaliai turimą informaciją ir išsamius statistinius duomenis, apimančius laikotarpį nuo šio Susitarimo įsigaliojimo arba praėjusius penkerius metus, jei šis laikotarpis trumpesnis, apie sąlyginio apmokestinimo muitais ir laikinojo įvežimo perdirbti sistemos veikimą. Atsižvelgdamas į šią peržiūrą, Specialusis prekybos komitetas muitinių bendradarbiavimo ir prekių kilmės taisyklių klausimams gali pateikti Partnerystės tarybai rekomendacijų dėl šio skyriaus ir jo priedų nuostatų pakeitimo, siekiant nustatyti sąlyginio apmokestinimo muitais ar atleidimo nuo muitų ribas ar apribojimus.

2 SKIRSNIS

PREKIŲ KILMĖS PROCEDŪROS

54 Straipsnis

Prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą

1.   Importuojanti Šalis importuojamam kitos Šalies kilmės produktui, kaip tai suprantama šiame skyriuje, lengvatinį muitų tarifų režimą taiko remdamasi importuotojo prašymu taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą. Importuotojas atsako už prašymo taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą teisingumą ir atitiktį šiame skyriuje nustatytiems reikalavimams.

2.   Prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą grindžiamas:

a)

eksportuotojo surašytu pareiškimu apie prekių kilmę, kuriame patvirtinama, kad produktas turi kilmės statusą, arba

b)

importuotojo žiniomis, kad produktas turi kilmės statusą.

3.   Importuotojas, prašymą taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą grindžiantis 2 dalies a punkte nurodytu pareiškimu apie prekių kilmę, saugo tą pareiškimą ir paprašytas jo kopiją pateikia importuojančios Šalies muitinei.

55 Straipsnis

Prašymo taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pateikimo laikas

1.   Prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą ir 54 straipsnio 2 dalyje nurodyti šį prašymą pagrindžiantys elementai pagal importuojančios Šalies įstatymus ir kitus teisės aktus įtraukiami į muitinės importo deklaraciją.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, jeigu importuotojas prašymo taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą nepateikia importo metu, importuojanti Šalis lengvatinį muitų tarifų režimą taiko ir grąžina arba atsisako išieškoti sumokėto muito perviršį su sąlyga, kad:

a)

prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pateikiamas ne vėliau kaip per trejus metus nuo importo dienos arba importuojančios Šalies įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą ilgesnį laikotarpį;

b)

importuotojas pateikia 54 straipsnio 2 dalyje nurodytus prašymą pagrindžiančius elementus, ir

c)

produktas būtų buvęs laikomas turinčiu kilmės statusą ir būtų atitikęs visus kitus taikytinus reikalavimus, kaip tai suprantama šio skyriaus 1 skirsnyje, jei prašymą importuotojas būtų pateikęs importo metu.

Kitos importuotojui pagal 54 straipsnį taikytinos pareigos nesikeičia.

56 Straipsnis

Pareiškimas apie prekių kilmę

1.   Produkto eksportuotojas pareiškimą apie prekių kilmę surašo remdamasis produkto kilmės statusą įrodančia informacija, įskaitant informaciją, įrodančią produktui pagaminti naudotų medžiagų kilmės statusą. Eksportuotojas atsako už pareiškimo apie prekių kilmę ir pateiktos informacijos teisingumą.

2.   Pareiškimas apie prekių kilmę surašomas pasirenkant vieną iš 7 priede pateiktų teksto kalbinių versijų sąskaitoje faktūroje ar bet kuriame kitame dokumente, kuriame kilmės statusą turintis produktas pakankamai išsamiai apibūdintas, kad tą produktą būtų galima identifikuoti. Eksportuotojas yra atsakingas už tai, kad būtų pateikta pakankamai išsami informacija, pagal kurią būtų galima identifikuoti kilmės statusą turintį produktą. Importuojanti Šalis nereikalauja, kad importuotojas pateiktų pareiškimo apie prekių kilmę vertimą.

3.   Pareiškimas apie prekių kilmę galioja 12 mėnesių nuo jo surašymo dienos arba ilgesnį importuojančios Šalies nustatytą laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 24 mėnesius.

4.   Pareiškimas apie prekių kilmę gali būti skirtas:

a)

vienai vieno ar kelių į Šalį importuojamų produktų siuntai, arba

b)

kelioms tapačių produktų siuntoms, į Šalį importuojamoms per pareiškime apie prekių kilmę nurodytą laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių.

5.   Jeigu išmontuoti arba nesurinkti produktai, kaip tai suprantama Suderintos sistemos bendrųjų aiškinimo taisyklių 2 taisyklės a punkte, priskiriami Suderintos sistemos XV–XXI skyriams, importuotojo prašymu yra importuojami dalimis, laikantis importuojančios Šalies muitinės nustatytų reikalavimų gali būti naudojamas bendras tokiems produktams skirtas pareiškimas apie prekių kilmę.

57 Straipsnis

Neatitikimai

Importuojančios Šalies muitinė neatsisako priimti prašymo taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą dėl to, kad pareiškime apie prekių kilmę aptiko nedidelių klaidų ar neatitikimų, arba tik dėl to, kad sąskaita faktūra buvo išduota trečiojoje šalyje.

58 Straipsnis

Importuotojo žinios

1.   Prašymo taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą teikimo pagal 54 straipsnio 2 dalies b punktą tikslais importuotojo žinios, kad produktas yra eksportuojančios Šalies kilmės, turi būti pagrįstos informacija, įrodančia, kad produktas turi kilmės statusą ir atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus.

2.   Prieš teikiant prašymą taikyti lengvatinį režimą, tuo atveju, jeigu importuotojas negali gauti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos dėl to, kad eksportuotojas tą informaciją laiko konfidencialia, arba dėl kokios nors kitos priežasties, eksportuotojas gali pateikti pareiškimą apie prekių kilmę, kad importuotojas galėtų prašyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pagal 54 straipsnio 2 dalies a punktą.

59 Straipsnis

Apskaitos registrų tvarkymo reikalavimai

1.   Importuotojas, teikiantis prašymą į importuojančią Šalį importuotam produktui taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą, ne trumpiau kaip trejus metus nuo produkto importo dienos saugo:

a)

jei prašymas pateiktas remiantis pareiškimu apie prekių kilmę – eksportuotojo surašytą pareiškimą apie prekių kilmę, arba

b)

jei prašymas pateiktas remiantis importuotojo žiniomis – visus apskaitos registrus, įrodančius, kad produktas atitinka kilmės statuso įgijimo reikalavimus.

2.   Pareiškimą apie prekių kilmę surašęs eksportuotojas ne trumpiau kaip ketverius metus nuo to pareiškimo apie prekių kilmę surašymo saugo jo kopiją ir visus kitus apskaitos registrus, įrodančius, kad produktas atitinka kilmės statuso įgijimo reikalavimus.

3.   Pagal šį straipsnį saugotini apskaitos registrai gali būti laikomi elektronine forma.

60 Straipsnis

Mažos siuntos

1.   Nukrypstant nuo 54–58 straipsnių, jeigu dėl produkto pateiktas pareiškimas, kad tas produktas atitinka šio skyriaus reikalavimus, o importuojančios Šalies muitinė neturi jokių abejonių dėl tokio pareiškimo teisingumo, importuojanti Šalis lengvatinį muitų tarifų režimą suteikia:

a)

produktams, kuriuos privatūs asmenys mažose siuntose siunčia kitiems privatiems asmenims;

b)

produktams, kurie yra keleivių asmeninio bagažo dalis, ir

c)

Jungtinės Karalystės atveju – be šio straipsnio a ir b punktų, kitoms mažos vertės siuntoms.

2.   Šio straipsnio 1 dalis netaikoma šiems produktams:

a)

produktams, dėl kurių importo galima pagrįstai manyti, kad jie atskirai importuojami siekiant išvengti 54 straipsnio reikalavimų;

b)

Sąjungos atveju:

i)

prekybos tikslais importuojamiems produktams; nereguliarus importas, susijęs tik su asmeninėms gavėjų ar keleivių arba jų šeimų reikmėms skirtais produktais, nėra laikomas prekybiniu importu, jei iš produktų pobūdžio ir kiekio aišku, kad nesiekiama jokių komercinių tikslų, ir

ii)

produktams, kurių bendra vertė viršija 500 EUR mažų siuntų atveju arba 1 200 EUR produktų, kurie yra keleivių asmeninio bagažo dalis, atveju. Sumos, kurios turi būti nurodytos atitinkama nacionaline valiuta, turi būti lygiavertės sumoms ta valiuta, apskaičiuotoms eurais pirmąją spalio mėn. darbo dieną. Jeigu ne vėliau kaip spalio 15 d. Europos Komisijai nepranešama kitokia suma, nurodomos Europos Centrinio Banko skelbiamos tos dienos valiutos kurso sumos, kurios taikomos nuo sekančių metų sausio 1 d. Europos Komisija atitinkamas sumas praneša Jungtinei Karalystei. Sąjunga gali nustatyti kitas ribas, apie kurias ji praneš Jungtinei Karalystei, ir

c)

Jungtinės Karalystės atveju – produktams, kurių bendra vertė viršija Jungtinės Karalystės vidaus teisėje nustatytas ribas. Jungtinė Karalystė šias ribas praneš Sąjungai.

3.   Importuotojas atsako už pareiškimo teisingumą ir atitiktį šiame skyriuje nustatytiems reikalavimams. 59 straipsnyje nustatyti apskaitos registrų tvarkymo reikalavimai importuotojui pagal šį straipsnį netaikomi.

61 Straipsnis

Tikrinimas

1.   Importuojančios Šalies muitinė gali atlikti rizikos vertinimo metodais grindžiamą patikrinimą, be kita ko, atsitiktinės atrankos būdu, kad įsitikintų, jog produktas turi kilmės statusą arba tenkinami kiti šio skyriaus reikalavimai. Tokie patikrinimai gali būti atliekami prašant, kad 54 straipsnyje nurodytą prašymą pateikęs importuotojas pateiktų informaciją, kai pateikiama importo deklaracija, prieš išleidžiant produktus arba po produktų išleidimo.

2.   Pagal 1 dalį gali būti prašoma ne daugiau informacijos elementų nei šie:

a)

jei prašymas pateiktas remiantis pareiškimu apie prekių kilmę – pareiškimo apie prekių kilmę, ir

b)

informacijos, susijusios su atitiktimi kilmės kriterijams, t. y.:

i)

jei kilmės kriterijus yra „gautas tik Šalyje“ – taikytinos kategorijos (kaip antai nuėmimas, iškasimas, sužvejojimas) ir gamybos vieta;

ii)

jei kilmės kriterijus yra tarifinio klasifikavimo pasikeitimas – visų kilmės statuso neturinčių medžiagų sąrašo, įskaitant jų tarifinį klasifikavimą (2, 4 arba 6 skaitmenų formatu, priklausomai nuo kilmės kriterijaus);

iii)

jei kilmės kriterijus yra vertė – galutinio produkto vertės ir visų tam produktui pagaminti panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės;

iv)

jei kilmės kriterijus yra masė – galutinio produkto masės, taip pat visų atitinkamų galutiniam produktui pagaminti panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų masės;

v)

jei kilmės kriterijus yra specifinis gamybos procesas – to specifinio proceso aprašymo.

3.   Teikdamas prašomą informaciją importuotojas gali kartu pateikti visą kitą informaciją, kurią laiko aktualia tikrinimui.

4.   Jeigu prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pateikiamas remiantis pareiškimu apie prekių kilmę, importuotojas pateikia tą pareiškimą apie prekių kilmę, tačiau gali importuojančios Šalies muitinei atsakyti neturintis galimybės pateikti 2 dalies b punkte nurodytos informacijos.

5.   Jeigu prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pateikiamas remiantis importuotojo žiniomis, tikrinimą atliekanti importuojančios Šalies muitinė, pirma paprašiusi pateikti informaciją pagal 1 dalį, gali prašyti, kad importuotojas pateiktų papildomos informacijos, jeigu ta muitinė mano, kad šios informacijos reikia produkto kilmės statusui ar atitikčiai kitiems šio skyriaus reikalavimams patikrinti. Jei tinkama, importuojančios Šalies muitinė gali prašyti, kad importuotojas pateiktų konkrečius dokumentus ir informaciją.

6.   Jei importuojančios Šalies muitinė, laukdama tikrinimo rezultatų, nusprendžia sustabdyti lengvatinio muitų tarifų režimo taikymą atitinkamam produktui, importuotojui leidžiama išleisti produktus laikantis tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant garantijas. Lengvatinio muitų tarifų režimo sustabdymas nutraukiamas kuo greičiau, kai importuojančios Šalies muitinė nustato, kad atitinkami produktai turi kilmės statusą arba kad įvykdyti kiti šio skyriaus reikalavimai.

62 Straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

1.   Kad būtų užtikrintas tinkamas šio skyriaus taikymas, tikrindamos, ar produktas turi kilmės statusą ir ar atitinka kitus šiame skyriuje nustatytus reikalavimus, Šalys bendradarbiauja per kiekvienos Šalies muitinę.

2.   Jeigu prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą buvo pateiktas remiantis pareiškimu apie prekių kilmę, tikrinimą atliekanti importuojančios Šalies muitinė, pirma atitinkamai paprašiusi pateikti informaciją pagal 61 straipsnio 1 dalį ir remdamasi importuotojo atsakymu, per dvejų metų laikotarpį nuo produktų importo arba nuo prašymo pateikimo pagal 55 straipsnio 2 dalies a punktą momento gali prašyti, kad papildomos informacijos pateiktų ir eksportuojančios Šalies muitinė, jeigu tikrinimą atliekančios importuojančios Šalies muitinė mano, kad ta informacija yra reikalinga produkto kilmės statusui ar atitikčiai kitiems šio skyriaus reikalavimams patikrinti. Prie prašymo pateikti informaciją pridedami šie elementai:

a)

pareiškimas apie prekių kilmę;

b)

prašymą teikiančios muitinės identifikaciniai duomenys;

c)

eksportuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas);

d)

tikrinimo tikslas bei aprėptis, ir

e)

visi atitinkami dokumentai.

Be to, kai tinkama, importuojančios Šalies muitinė gali prašyti, kad eksportuojančios Šalies muitinė pateiktų specifinius dokumentus ir informaciją.

3.   Laikydamasi savo įstatymų ir kitų teisės aktų, eksportuojančios Šalies muitinė gali prašyti pateikti dokumentus arba atlikti patikrinimą ir prašyti įrodymų arba apsilankyti eksportuotojo patalpose, kad patikrintų apskaitos registrus ir apžiūrėtų produkto gamybai naudojamus įrenginius.

4.   Nedarant poveikio 5 daliai, eksportuojančios Šalies muitinė, gavusi 2 dalyje nurodytą prašymą, importuojančios Šalies muitinei pateikia šią informaciją:

a)

prašomus dokumentus, jei turi;

b)

nuomonę dėl produkto kilmės statuso;

c)

tikrinamo produkto aprašymą ir tarifinį klasifikavimą, susijusį su šio skyriaus taikymu;

d)

gamybos proceso aprašymą ir paaiškinimą, kurių pakanka produkto kilmės statusui pagrįsti;

e)

informaciją apie produkto tikrinimo atlikimo būdą, ir

f)

kai tinkama, patvirtinamuosius dokumentus.

5.   Eksportuojančios Šalies muitinė 4 dalies a, d ir f punktuose nurodytos informacijos importuojančios Šalies muitinei neteikia, jei eksportuotojas tą informaciją laiko konfidencialia.

6.   Kiekviena Šalis kitai Šaliai praneša savo muitinių kontaktinius duomenis, o apie visus šių duomenų pakeitimus kitai Šaliai praneša per 30 dienų nuo pakeitimo dienos.

63 Straipsnis

Atsisakymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą

1.   Nedarant poveikio 3 daliai, importuojančios Šalies muitinė gali atsisakyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą, jeigu:

a)

per tris mėnesius nuo prašymo pateikti informaciją pagal 61 straipsnio 1 dalį dienos:

i)

importuotojas nepateikia atsakymo;

ii)

jeigu prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą buvo pateiktas remiantis pareiškimu apie prekių kilmę, joks pareiškimas apie prekių kilmę nebuvo pateiktas, arba

iii)

jeigu prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą buvo pateiktas remiantis importuotojo žiniomis, importuotojo pateikta informacija yra netinkama produkto kilmės statusui patvirtinti;

b)

per tris mėnesius nuo prašymo pateikti informaciją pagal 61 straipsnio 5 dalį dienos:

i)

importuotojas nepateikia atsakymo, arba

ii)

importuotojo pateikta informacija yra netinkama produkto kilmės statusui patvirtinti;

c)

per 10 mėnesių (3) nuo prašymo pateikti informaciją pagal 62 straipsnio 2 dalį dienos:

i)

eksportuojančios Šalies muitinė nepateikia atsakymo, arba

ii)

eksportuojančios Šalies muitinės pateikta informacija yra netinkama produkto kilmės statusui patvirtinti.

2.   Importuojančios Šalies muitinė gali produktui, dėl kurio importuotojas yra pateikęs prašymą taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą, atsisakyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą, jeigu importuotojas nesilaiko kitų nei su produktų kilmės statusu susijusių šio skyriaus reikalavimų.

3.   Jeigu importuojančios Šalies muitinė turi pakankamą pagrindą atsisakyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pagal šio straipsnio 1 dalį, tuo atveju, kai eksportuojančios Šalies muitinė pagal 62 straipsnio 4 dalies b punktą yra pateikusi nuomonę, kuria patvirtino produktų kilmės statusą, importuojančios Šalies muitinė per du mėnesius nuo tos nuomonės gavimo dienos eksportuojančios Šalies muitinei praneša apie savo ketinimą atsisakyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą.

Jeigu toks pranešimas pateikiamas, bet kurios iš Šalių prašymu per tris mėnesius nuo to pranešimo dienos surengiamos konsultacijos. Šalių muitinių tarpusavio susitarimu kiekvienu konkrečiu atveju konsultacijų terminas gali būti pratęstas. Konsultacijos gali būti rengiamos Specialiojo prekybos komiteto muitinių bendradarbiavimo ir prekių kilmės taisyklių klausimams nustatyta tvarka.

Pasibaigus konsultacijų laikui, jeigu importuojančios Šalies muitinė negali patvirtinti produkto kilmės statuso, ji gali atsisakyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą tik jei tam turi pagrįstą pagrindą ir tik suteikusi importuotojui teisę būti išklausytam. Tačiau kai eksportuojančios Šalies muitinė patvirtina produktų kilmės statusą ir tokią išvadą pagrindžia, importuojančios Šalies muitinė negali atsisakyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą produktui vien dėl to, kad buvo taikoma 62 straipsnio 5 dalis.

4.   Visais atvejais importuotojo ir importuojančios Šalies muitinės nesutarimai sprendžiami vadovaujantis importuojančios Šalies teisės aktais.

64 Straipsnis

Konfidencialumas

1.   Kiekviena Šalis, laikydamasi savo įstatymų ir kitų teisės aktų, užtikrina kitos Šalies pagal šį skyrių pateiktos informacijos konfidencialumą ir saugo tą informaciją, kad ji nebūtų atskleista.

2.   Jei, nepaisant 62 straipsnio5 dalies, taikant 61 ir 62 straipsnius eksportuojančios arba importuojančios Šalies muitinės gauna konfidencialią verslo informaciją iš eksportuotojo, ta informacija neatskleidžiama.

3.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad pagal šį skyrių surinkta konfidenciali informacija nebūtų naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus su kilmės nustatymu bei muitinės klausimais susijusių sprendimų administravimo ir vykdymo užtikrinimo tikslais, nebent tą konfidencialią informaciją pateikęs asmuo arba Šalis leistų tai daryti.

4.   Nepaisant 3 dalies, Šalis gali leisti naudoti pagal šį skyrių surinktą informaciją administraciniame, teisminiame ar teisminio pobūdžio procese, inicijuotame dėl muitų teisės aktų, kuriais įgyvendinamas šis skyrius, nesilaikymo. Apie tokį informacijos naudojimą Šalis iš anksto praneša ją pateikusiam asmeniui arba Šaliai.

65 Straipsnis

Administracinės priemonės ir sankcijos

Kiekviena Šalis užtikrina veiksmingą šio skyriaus nuostatų vykdymą. Kiekviena Šalis užtikrina, kad kompetentingos institucijos pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus galėtų nustatyti administracines priemones ir, kai tinkama, sankcijas kiekvienam asmeniui, kuris surašo dokumentą, kuriame pateikia neteisingą informaciją siekdamas, kad produktui būtų taikomas lengvatinis muitų tarifų režimas, arba toks dokumentas yra surašomas dėl jo kaltės, taip pat asmeniui, kuris nesilaiko 59 nustatytų reikalavimų, nepateikia įrodymų arba atsisako, kad pas jį būtų surengtas 62 straipsnio 3 dalyje nurodytas vizitas.

3 SKIRSNIS

KITOS NUOSTATOS

66 Straipsnis

Seuta ir Melilja

1.   Šio skyriaus tikslais Sąjungos atveju Šalis neapima Seutos ir Meliljos.

2.   Į Seutą ir Melilją importuojamiems Jungtinės Karalystės kilmės produktams visais atžvilgiais pagal šį Susitarimą taikomas toks pats muitų režimas, koks taikomas Sąjungos muitų teritorijos kilmės produktams pagal Akto dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą 2 protokolą. Pagal šį Susitarimą importuojamiems Seutos ir Meliljos kilmės produktams Jungtinė Karalystė taiko tokį patį muitų režimą, koks yra taikomas iš Europos Sąjungos importuojamiems Sąjungos kilmės produktams.

3.   Šiame skyriuje nurodytos prekių kilmės taisyklės ir kilmės procedūros mutatis mutandis taikomos produktams, eksportuojamiems iš Jungtinės Karalystės į Seutą ir Melilją, ir produktams, eksportuojamiems iš Seutos ir Meliljos į Jungtinę Karalystę.

4.   Seuta ir Melilja laikomos viena teritorija.

5.   40 straipsnis taikomas produktų importui ir eksportui, kurį tarpusavyje vykdo Sąjunga, Jungtinė Karalystė ir Seuta ir Melilja.

6.   Priklausomai nuo produkto kilmės, pareiškimo apie prekių kilmę 3 laukelyje eksportuotojai įrašo „Jungtinė Karalystė“ arba „Seuta ir Melilja“.

7.   Ispanijos Karalystės muitinė yra atsakinga už šio skyriaus taikymą ir įgyvendinimą Seutoje ir Meliljoje.

67 Straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, skirtos tranzitu vežamiems ar saugomiems produktams

Šio Susitarimo nuostatos gali būti taikomos produktams, kurie atitinka šio skyriaus nuostatas ir kurie šio Susitarimo įsigaliojimo dieną yra vežami tranzitu iš eksportuojančios Šalies į importuojančią Šalį arba yra prižiūrimi muitinės importuojančioje Šalyje nesumokėjus importo muitų ir mokesčių, jeigu per 12 mėnesių nuo tos dienos importuojančios Šalies muitinei pateikiamas 54 straipsnyje nurodytas prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą.

68 Straipsnis

Šio skyriaus ir jo priedų keitimas

Partnerystės taryba gali iš dalies keisti šį skyrių ir jo priedus.

2 PRIEDAS

KONKRETIEMS PRODUKTAMS TAIKOMŲ KILMĖS TAISYKLIŲ ĮVADINĖS PASTABOS

1 PASTABA

Bendrieji principai

 

1.

Šiame priede pateikiamos bendrosios taisyklės, susijusios su taikytinais 3 priedo reikalavimais, kaip numatyta šio Susitarimo 39 straipsnio 1 dalies c punkte.
 

2.

Šio priedo ir 3 priedo tikslais reikalavimai, kuriuos produktas turi atitikti, kad būtų laikomas turinčiu kilmės statusą pagal šio Susitarimo 39 straipsnio 1 dalies c punktą, yra tarifinio klasifikavimo pasikeitimas, gamybos procesas, kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausia vertė arba masė arba bet kuris kitas šiame priede ir 3 priede nurodytas reikalavimas.
 

3.

Konkretiems produktams taikomoje kilmės taisyklėje pateikiama nuoroda į masę reiškia neto masę – medžiagos ar produkto masę, į kurią neįskaičiuota jokios pakuotės masė.
 

4.

Šis priedas ir 3 priedas grindžiami Suderinta sistema su pakeitimais, padarytais 2017 m. sausio 1 d.

2 PASTABA

Konkretiems produktams taikomų kilmės taisyklių sąrašo struktūra

 

1.

Skyrių arba skirsnių pastabos, kai taikytina, skaitomos kartu su atitinkamo skyriaus, skirsnio, pozicijos ar subpozicijos konkretiems produktams taikomomis kilmės taisyklėmis.
 

2.

Kiekviena 3 priedo 2 skiltyje nustatyta konkretiems produktams taikoma kilmės taisyklė taikoma atitinkamam 3 priedo 1 skiltyje nurodytam produktui.
 

3.

Jeigu produktui taikomos alternatyvios konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės, produktas laikomas turinčiu Šalies kilmės statusą, jeigu atitinka vieną iš alternatyvių taisyklių.
 

4.

Jeigu produktui taikoma konkretiems produktams taikoma kilmės taisyklė, kurią sudaro keli reikalavimai, produktas laikomas turinčiu Šalies kilmės statusą tik tuo atveju, jeigu atitinka visus šiuos reikalavimus.
 

5.

Šiame priede ir 3 priede vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

skyrius – Suderintos sistemos skyrius;

b)

skirsnis– Suderintoje sistemoje naudojamo tarifinio klasifikavimo numerio pirmieji du skaitmenys;

c)

pozicija – Suderintoje sistemoje naudojamo tarifinio klasifikavimo numerio pirmieji keturi skaitmenys ir

d)

subpozicija – Suderintoje sistemoje naudojamo tarifinio klasifikavimo numerio pirmieji šeši skaitmenys.

 

6.

Konkretiems produktams taikomose kilmės taisyklėse vartojamos šios santrumpos:

CC – gamyba iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų bet kuriam kitam skirsniui negu produktas; tai reiškia, kad bet kuri produkto gamybai panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga turi būti klasifikuojama priskiriant ją kitam skirsniui (Suderintos sistemos 2 skaitmenų lygmuo) negu produktas (t. y. turi pasikeisti skirsnis);

CTH – gamyba iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas; tai reiškia, kad bet kuri produkto gamybai panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga turi būti klasifikuojama priskiriant ją kitai pozicijai (Suderintos sistemos 4 skaitmenų lygmuo) negu produktas (t. y. turi pasikeisti pozicija);

CTSH – gamyba iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai subpozicijai negu produktas; tai reiškia, kad bet kuri produkto gamybai panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga turi būti klasifikuojama priskiriant ją kitai subpozicijai (Suderintos sistemos 6 skaitmenų lygmuo) negu produktas (t. y. turi pasikeisti subpozicija).

3 PASTABA

Konkretiems produktams taikomų kilmės taisyklių taikymas

 

1.

Šio Susitarimo 39 straipsnis dėl kilmės statusą įgijusių produktų, naudojamų kitų produktų gamybai, taikoma neatsižvelgiant į tai, ar šis statusas įgytas toje pačioje Šalies gamykloje, kurioje šie produktai naudojami.
 

2.

Jeigu konkretiems produktams taikoma kilmės taisykle konkrečiai nustatyta, kad negalima naudoti tam tikros kilmės statuso neturinčios medžiagos arba kad nurodytos kilmės statuso neturinčios medžiagos vertė arba masė negali viršyti tam tikro ribinio dydžio, šios sąlygos netaikomos kilmės statuso neturinčioms medžiagoms, priskiriamoms kitoms Suderintos sistemos pozicijoms ar subpozicijoms.

1 pavyzdys. Jeigu buldozeriams (8429.11 subpozicija) skirtoje taisyklėje nustatyta: „CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 84.31 pozicijai“, kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų kitoms pozicijoms nei 84.29 ir 84.31, kaip antai sraigtų (73.18 pozicija), izoliuotųjų laidų bei elektros laidininkų (85.44 pozicija) ir įvairios elektroninės įrangos (85 skirsnis), naudojimas neribojamas.

2 pavyzdys. Jeigu 35.05 pozicijos (dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai; klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų ir kt.) taisyklėje nustatyta „CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 11.08 pozicijai“, kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų kitai pozicijai nei 11.08 (krakmolas, inulinas), kaip antai 10 skirsnio (javai) medžiagų, naudojimas neribojamas.

 

3.

Jeigu konkretiems produktams taikoma kilmės taisykle nustatyta, kad produktas turi būti pagamintas iš tam tikros medžiagos, ši sąlyga nedraudžia naudoti kitų medžiagų, dėl savo pobūdžio negalinčių atitikti taisyklės.

4 PASTABA

Kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausios vertės skaičiavimas

Konkretiems produktams taikomose kilmės taisyklėse vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

muitinė vertė – vertė, nustatyta pagal Sutartį dėl 1994 m. GATT VII straipsnio įgyvendinimo;

b)

EXW arba gamintojo kaina (ex-works kaina):

i)

produkto kaina, sumokėta arba mokėtina gamintojui, kurio įmonėje atlikta paskutinė apdorojimo arba perdirbimo operacija, jeigu į šią kainą įtraukta visų panaudotų medžiagų vertė ir visos kitos produkto gamybos sąnaudos ir iš jos išskaičiuoti visi vidaus mokesčiai, kurie yra arba gali būti grąžinti gautąjį produktą eksportavus; arba

ii)

jeigu sumokėtos ar mokėtinos kainos nėra arba jeigu į sumokėtą faktinę kainą nėra įtrauktos visos su produkto gamyba susijusios faktinės sąnaudos, visų panaudotų medžiagų vertė ir visos kitos su produkto gamyba eksportuojančioje Šalyje susijusios sąnaudos:

A)

apimančios pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas, taip pat pelną, kuriuos galima pagrįstai priskirti produktui, ir

B)

neapimančios vežimo, draudimo išlaidų ir visų kitų su produkto gabenimu susijusių išlaidų, taip pat jokių eksportuojančios Šalies vidaus mokesčių, kurie yra arba gali būti grąžinti gautąjį produktą eksportavus;

iii)

i punkto tikslais, jei paskutinę gamybos operaciją gamintojas atlieka kaip subrangovas, i punkte vartojamas terminas „gamintojas“ reiškia subrangovą įdarbinusį asmenį;

c)

MaxNOM – procentine dalimi išreikšta kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausioji vertė, apskaičiuojama pagal šią formulę:

Image 4

d)

VNM – produkto gamybai panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė, kuri yra jų muitinė vertė importuojant, įskaitant vežimo, jei tinkama, draudimo, pakavimo ir visas kitas su medžiagų gabenimu į Šalies, kurioje yra įsisteigęs produkto gamintojas, importuojantį uostą susijusias sąnaudas; kai kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė nežinoma ir negali būti nustatyta, taikoma pirmoji galima nustatyti kaina, sumokėta už kilmės statusą turinčias medžiagas Sąjungoje arba Jungtinėje Karalystėje; produkto gamybai panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė gali būti apskaičiuojama remiantis vidutinės svertinės vertės formule arba kitu atsargų vertinimo metodu pagal Šalyje visuotinai pripažintus apskaitos principus.

5 PASTABA

3 priedo V–VII skirsniuose nurodytų procesų apibrėžtys

Konkretiems produktams taikomose kilmės taisyklėse vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

biotechnologinis apdorojimas:

i)

biologinis arba biotechnologinis mikroorganizmų (bakterijų, virusų (įskaitant bakteriofagus) ir kt.) kultūrų (įskaitant ląstelių kultūras) arba žmogaus, gyvūnų ar augalų ląstelių auginimas, hibridizacija arba genetinis modifikavimas ir

ii)

ląstelinių arba tarpląstelinių struktūrų (pvz., izoliuotų genų, genų fragmentų ir plazmidžių) gamyba, izoliavimas, gryninimas arba fermentacija;

b)

dalelių dydžio keitimas – sąmoningas ir kontroliuojamas produkto dalelių dydžio modifikavimas, išskyrus vien trupinimą ar spaudimą, kai gaunamas produktas, kurio konkretus dalelių dydis, dalelių dydžio pasiskirstymas ar paviršiaus plotas atitinka jo naudojimo tikslus ir kurio fizinės ar cheminės savybės skiriasi nuo žaliavų fizinių ir cheminių savybių;

c)

cheminė reakcija – procesas (įskaitant biocheminį apdorojimą), kuriam įvykus suyra tarpmolekuliniai ryšiai ir susiformuoja nauji tarpmolekuliniai ryšiai arba pasikeičia erdvinis atomų išsidėstymas molekulėje ir molekulė įgyja naują struktūrą, išskyrus šiuos procesus, kurie pagal šią apibrėžtį nelaikomi cheminėmis reakcijomis:

i)

tirpinimą vandenyje arba kituose tirpikliuose;

ii)

tirpiklių, įskaitant tirpiklinį vandenį, šalinimą, arba

iii)

kristalizacinio vandens pridėjimą arba šalinimą;

d)

distiliavimas:

i)

atmosferinis distiliavimas – atskyrimo procesas, kai mineralinės alyvos distiliavimo bokšte frakcionuojamos pagal virimo temperatūrą, o tada garai kondensuojami į skirtingas suskystintas frakcijas; distiliuojant alyvą pagaminti produktai gali būti suskystintos naftos dujos, pirminis benzinas, benzinas, žibalas, dyzelinė alyva arba mazutas, lengvieji gazoliai ir tepamoji alyva, ir

ii)

vakuuminis distiliavimas – distiliavimas esant slėgiui, žemesniam už atmosferinį, tačiau ne tokiam žemam, kad jį būtų galima klasifikuoti kaip molekulinį distiliavimą; vakuuminis distiliavimas naudojamas distiliuojant aukštos virimo temperatūros ir šilumai jautrias medžiagas, pvz., sunkiuosius mineralinių alyvų distiliatus, lengviesiems ar sunkiesiems vakuuminiams gazoliams ir likučiui gauti;

e)

izomerų atskyrimas – izomerų izoliavimas ar atskyrimas nuo izomerų mišinio;

f)

maišymas ir derinimas – sąmoningas ir proporcingai kontroliuojamas medžiagų maišymas ar derinimas (įskaitant dispergavimą), išskyrus skiediklių pridėjimą, specialiai siekiant laikytis iš anksto nustatytų specifikacijų, kurio rezultatas – produktas, kurio fizinės ar cheminės savybės atitinka jo naudojimo tikslus ar paskirtį ir skiriasi nuo žaliavų fizinių ir cheminių savybių;

g)

standartinių medžiagų (įskaitant standartinius tirpalus) gamyba – analizės, kalibravimo ar referenciniais tikslais tinkamo naudoti ruošinio, kurio grynumo laipsnis ar proporcijos yra tiksliai tokie, kokius patvirtino gamintojas, gamyba, ir

h)

gryninimas – procesas, kurį atliekant pašalinama bent 80 proc. esamų priemaišų kiekio arba pakankamai sumažinamas priemaišų kiekis arba priemaišos panaikinamos ir prekę galima naudoti viena ar keliomis iš šių paskirčių:

i)

kaip farmacines, medicinines, kosmetines, veterinarines arba maistines medžiagas;

ii)

kaip cheminius produktus ir reagentus, skirtus analizės, diagnostikos arba laboratorijų reikmėms;

iii)

kaip elementus ir komponentus, skirtus mikroelektronikos reikmėms;

iv)

specializuotoms optikos reikmėms;

v)

biotechnikos reikmėms, pavyzdžiui, kamieninių ląstelių kultūrai, genetikos technologijoms ar kaip katalizatorių;

vi)

kaip atskyrimo procese naudojamus nešiklius, arba

vii)

branduoliniams tikslams.

6 PASTABA

3 priedo XI skirsnyje vartojamų terminų apibrėžtys

Konkretiems produktams taikomose kilmės taisyklėse vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

cheminiai kuokšteliniai pluoštai – 55.01–55.07 pozicijoms priskiriamos sintetinių ar dirbtinių gijų gniūžtės, kuokšteliniai pluoštai ar atliekos;

b)

natūralūs pluoštai – ne dirbtiniai ir ne sintetiniai pluoštai, naudojami tik prieš verpimą esančiais gamybos etapais, įskaitant atliekas, ir, jei kitaip neapibrėžta, apima karštus, šukuotus arba kitaip perdirbtus, bet nesuverptus pluoštus; natūralūs pluoštai apima 05.11 pozicijai priskiriamus ašutus, 50.02 ir 50.03 pozicijoms priskiriamą šilką, 51.01–51.05 pozicijoms priskiriamus vilnos pluoštus, švelniavilnių ir šiurkščiavilnių gyvūnų plaukus, 52.01–52.03 pozicijoms priskiriamus medvilnės pluoštus ir 53.01–53.05 pozicijoms priskiriamus kitus augalinius pluoštus;

c)

marginimas – technika, pagal kurią, taikant trafaretinės, ruloninės, skaitmeninės ar transferinės spaudos metodus, tekstilės medžiagai suteikiama nuolatinė objektyviai įvertinama funkcija, pvz., spalva, dizainas ar techninė kokybė, ir

d)

marginimas (kaip atskira operacija) – technika, pagal kurią, taikant trafaretinės, ruloninės, skaitmeninės ar transferinės spaudos metodus, tekstilės medžiagai suteikiama nuolatinio pobūdžio objektyviai įvertinama funkcija, pvz., spalva, dizainas ar techninė kokybė, ir kuri taip pat derinama su bent dviem paruošiamosiomis ar baigiamosiomis operacijomis (pvz., plovimu, balinimu, merserizavimu, terminiu fiksavimu, šiaušimu, kalandravimu, apdorojimu netraukumui, permanentiniu užbaigimu, dekatavimu, įmirkymu, taisymu ir mazgų paslėpimu, kirpimu, svilinimu, džiovinimu būgninėje džiovyklėje, tempimu, vėlimu, apdorojimu garais, traukimu ir šlapiu dekatavimu), jeigu visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 proc. produkto EXW kainos.

7 PASTABA

Gaminiams, pagamintiems iš dviejų arba daugiau pagrindinių tekstilės medžiagų, taikomi leistinieji nuokrypiai

 

1.

Šioje pastaboje pagrindinės tekstilės medžiagos yra šios:

a)

šilkas,

b)

vilna,

c)

šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai,

d)

švelniavilnių gyvūnų plaukai,

e)

ašutai,

f)

medvilnė,

g)

medžiagos popieriui gaminti ir popierius,

h)

linas,

i)

kanapės,

j)

džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos,

k)

sizalis ir kiti Agave genties augalų tekstilės pluoštai,

l)

kokoso, abakos, ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai,

m)

sintetinės cheminės gijos,

n)

dirbtinės cheminės gijos,

o)

srovei laidžios gijos,

p)

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai polipropileno pluoštai,

q)

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliesterių pluoštai,

r)

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliamido pluoštai,

s)

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliakrilnitrilo pluoštai,

t)

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliimido pluoštai,

u)

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai politetrafluoretileno pluoštai,

v)

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai polifenileno sulfido pluoštai,

w)

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai polivinilchlorido pluoštai,

x)

kiti sintetiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,

y)

dirbtiniai cheminiai kuokšteliniai viskozės pluoštai,

z)

kiti dirbtiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,

aa)

verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais polieterio segmentais, apvytiniai arba ne,

bb)

verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais poliesterio segmentais, apvytiniai arba ne,

cc)

produktai, priskiriami 56.05 pozicijai (metalizuotieji siūlai) su ne platesne kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostele, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais,

dd)

kiti produktai, priskiriami 56.05 pozicijai,

ee)

stiklo pluoštas, ir

ff)

metaliniai pluoštai.

 

2.

Jei 3 priede daroma nuoroda į šią pastabą, jo 2 skiltyje nustatyti reikalavimai, kaip leistinasis nuokrypis, netaikomi produkto gamybai panaudotoms kilmės statuso neturinčioms pagrindinėms tekstilės medžiagoms, jeigu:

a)

produktas pagamintas iš dviejų arba daugiau pagrindinių tekstilės medžiagų, ir

b)

visų kilmės statuso neturinčių pagrindinių tekstilės medžiagų masė sudaro ne daugiau kaip 10 proc. bendros visų panaudotų pagrindinių tekstilės medžiagų masės.

Pavyzdys. Jei 51.12 pozicijai priskiriamo vilnonio audinio sudėtyje yra 51.07 pozicijai priskiriamų vilnonių verpalų, 55.09 pozicijai priskiriamų sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalų ir kitų nei pagrindinės tekstilės medžiagos medžiagų, kilmės statuso neturinčius vilnonius verpalus, neatitinkančius 3 priede nustatyto reikalavimo, arba kilmės statuso neturinčius sintetinius verpalus, neatitinkančius 3 priede nustatyto reikalavimo, arba jų derinį galima naudoti, jeigu jų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 10 proc. bendros visų panaudotų pagrindinių tekstilės medžiagų masės.

 

3.

Nepaisant 2 dalies b punkto, kai produktų sudėtyje yra „verpalų iš poliuretano, segmentuotų su elastingais polieterio segmentais, apvytinių arba ne“, didžiausias leistinasis nuokrypis yra 20 proc. Tačiau kitų kilmės statuso neturinčių pagrindinių tekstilės medžiagų procentinė dalis negali viršyti 10 proc.
 

4.

Nepaisant 2 dalies b punkto, produktams su „ne platesne kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostele, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais“ taikomas 30 proc. didžiausias leistinasis nuokrypis. Tačiau kitų kilmės statuso neturinčių pagrindinių tekstilės medžiagų procentinė dalis negali viršyti 10 proc.

8 PASTABA

Kiti tam tikriems tekstilės gaminiams taikomi leistinieji nuokrypiai

 

1.

Kai 3 priede daroma nuoroda į šią pastabą, kilmės statuso neturinčios tekstilės medžiagos (išskyrus pamušalus ir intarpus), neatitinkančios 2 skiltyje gatavam tekstilės produktui nustatytų reikalavimų, gali būti panaudotos su sąlyga, kad jos priskiriamos kitai nei produktas pozicijai ir kad jų vertė sudaro ne daugiau kaip 8 proc. produkto EXW.
 

2.

Kilmės statuso neturinčios medžiagos, kurios nėra priskiriamos 50–63 skirsniams, gali būti be apribojimų naudojamos 50–63 skirsniams priskiriamiems tekstilės gaminiams gaminti, neatsižvelgiant į tai, ar jų sudėtyje yra ar nėra tekstilės.

Pavyzdys. Jei pagal 3 priede nustatytą reikalavimą tam tikram tekstilės gaminiui, pvz., kelnėms, turi būti naudojami verpalai, nedraudžiama naudoti ir kilmės statuso neturinčių metalo gaminių, pvz., sagų, nes metalo gaminiai nėra priskiriami 50–63 skirsniams. Dėl tų pačių priežasčių pagal šį reikalavimą nedraudžiama naudoti kilmės statuso neturinčių užtrauktukų, nors užtrauktukų sudėtyje paprastai yra tekstilės.

 

3.

Jei pagal 3 priedo reikalavimą nustatyta didžiausia kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė, apskaičiuojant kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę atsižvelgiama į 50–63 skirsniams nepriskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę.

9 PASTABA

Žemės ūkio produktai

Suderintos sistemos II skyriui ir 24.01 pozicijai priskiriami žemės ūkio produktai, išauginti arba surinkti Šalies teritorijoje, yra laikomi tos Šalies teritorijos kilmės produktais, net jeigu jie išauginti iš sėklų, svogūnėlių, šakniastiebių, auginių, skiepūglių, ūglių, žiedpumpurių ar kitų gyvų augalų dalių, importuotų iš trečiosios šalies.


3 PRIEDAS

KONKRETIEMS PRODUKTAMS TAIKOMOS KILMĖS TAISYKLĖS

1 skiltis

Klasifikavimas pagal Suderintą sistemą (2017 m.), įskaitant konkretų aprašymą

2 skiltis

Konkretiems produktams taikoma kilmės taisyklė

I SKYRIUS

GYVI GYVŪNAI; GYVŪNINIAI PRODUKTAI

1 skirsnis

Gyvi gyvūnai

01.01–01.06

Visi 1 skirsniui priskiriami gyvūnai yra gauti tik Šalyje.

2 skirsnis

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

02.01–02.10

Gamyba, kai panaudotos visos 1 ir 2 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

03.01–03.08

Gamyba, kai panaudotos visos 3 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

4 skirsnis

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

04.01–04.10

Gamyba, kai:

panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje ir

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės.

5 skirsnis

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

05.01–05.11

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

II SKYRIUS

AUGALINIAI PRODUKTAI

6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

06.01–06.04

Gamyba, kai panaudotos visos 6 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

7 skirsnis

Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

07.01–07.14

Gamyba, kai panaudotos visos 7 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

8 skirsnis

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusinių vaisių arba melionų žievelės ir luobos

08.01–08.14

Gamyba, kai:

panaudotos visos 8 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje ir

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės.

9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai

09.01–09.10

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

10 skirsnis

Javai

10.01–10.08

Gamyba, kai panaudotos visos 10 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

11 skirsnis

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas

11.01–11.09

Gamyba, kai panaudotos visos 10 ir 11 skirsniams, 07.01, 07.14, 23.02–23.03 pozicijoms arba 0710.10 subpozicijai priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

12.01–12.14

CTH

13 skirsnis

Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai

13.01–13.02

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų, kai panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės.

14 skirsnis

Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

14.01–14.04

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

III SKYRIUS

GYVŪNINIAI ARBA AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS BEI JŲ SKILIMO PRODUKTAI; PARUOŠTI VALGOMIEJI RIEBALAI; GYVŪNINIS ARBA AUGALINIS VAŠKAS

15 skirsnis

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas

15.01–15.04

CTH

15.05–15.06

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

15.07–15.08

CTSH

15.09–15.10

Gamyba, kai panaudotos visos augalinės medžiagos yra gautos tik Šalyje.

15.11–15.15

CTSH

15.16–15.17

CTH

15.18–15.19

CTSH

15.20

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

15.21–15.22

CTSH

IV SKYRIUS

PARUOŠTI MAISTO PRODUKTAI; NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS; TABAKAS IR PERDIRBTI TABAKO PAKAITALAI

16 skirsnis

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių

1601.00-1604.18

Gamyba, kai panaudotos visos 1, 2, 3 ir 16 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Produktai iš surimių:

CC

Kiti:

Gamyba, kai panaudotos visos 3 ir 16 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje (2).

1604.31-1605.69

Gamyba, kai panaudotos visos 3 ir 16 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

17 skirsnis

Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus

17.01

CTH

17.02

CTH, jeigu panaudotų 11.01–11.08, 17.01 ir 17.03 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės.

17.03

CTH

17.04

 

Baltasis šokoladas:

CTH, jeigu:

a)

panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje ir

b)

i)

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto masės, arba

ii)

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Kiti:

CTH, jeigu:

panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje, ir

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto masės.

18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos

18.01–18.05

CTH

1806.10

CTH, jeigu:

panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje, ir

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto masės.

1806.20–1806.90

CTH, jeigu:

a)

panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje ir

b)

i)

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto masės, arba

ii)

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

19 skirsnis

Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos gaminiai

19.01–19.05

CTH, jeigu:

panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje;

panaudotų 2, 3 ir 16 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės;

panaudotų 10.06 ir 11.08 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės, ir

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto masės.

20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai

20.01

CTH

20.02–20.03

Gamyba, kai panaudotos visos 7 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

20.04–20.09

CTH, jeigu panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto masės.

21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai

21.01–21.02

CTH, jeigu:

panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje, ir

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH tačiau gali būti panaudoti kilmės statuso neturintys garstyčių miltai ar rupiniai arba paruoštos garstyčios.

2103.30

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

21.04–21.06

CTH, jeigu:

panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje, ir

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės.

22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

22.01–22.06

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 22.07 ir 22.08 pozicijoms, jeigu:

panaudotos visos 0806.10, 2009.61, 2009.69 subpozicijoms priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje;

panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje, ir

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės.

22.07

CTH, išskyrus iš 22.08 pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų, jeigu panaudotos visos 10 skirsniui, 0806.10, 2009.61 ir 2009.69 subpozicijoms priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

22.08–22.09

CTH, išskyrus iš 22.07 ir 22.08 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų, jeigu panaudotos visos 0806.10, 2009.61 ir 2009.69 subpozicijoms priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

23 skirsnis

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams

23.01

CTH

2302.10–2303.10

CTH, jeigu panaudotų 10 skirsniui priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės.

2303.20–2308.00

CTH

23.09

CTH, jeigu:

panaudotos visos 2 ir 4 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje;

panaudotų 10.01–10.04, 10.07–10.08 pozicijoms, 11 skirsniui ir 23.02 bei 23.03 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės, ir

panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto masės.

24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

24.01

Gamyba, kai panaudotos visos 24.01 pozicijai priskiriamos medžiagos yra gautos tik Šalyje.

2402.10

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų, jeigu panaudotų 24.01 pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 30 % 24 skirsniui priskiriamų panaudotų medžiagų masės.

2402.20

Gamyba iš bet kuriai kitai pozicijai negu produktas priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų, išskyrus rūkomąjį tabaką, priskiriamą 2403.19 subpozicijai, ir kai panaudotų visų 24.01 pozicijai priskiriamų medžiagų dalis, sudaranti ne mažiau kaip 10 % masės, yra gauta tik Šalyje.

2402.90

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų, jeigu panaudotų 24.01 pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 30 % 24 skirsniui priskiriamų panaudotų medžiagų masės.

24.03

CTH, kai panaudotų visų 24.01 pozicijai priskiriamų medžiagų dalis, sudaranti ne mažiau kaip 10 % masės, yra gauta tik Šalyje.

V SKYRIUS

MINERALINIAI PRODUKTAI

Skyriaus pastaba. Šiame skyriuje vartojamos horizontaliųjų apdorojimo taisyklių apibrėžtys pateiktos 2 priedo 5 pastaboje.

25 skirsnis

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas

25.01–25.30

CTH

arba

MaxNOM 70 % (EXW).

26 skirsnis

Rūdos, šlakas ir pelenai

26.01–26.21

CTH

27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

27.01–27.09

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

27.10

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčio biodyzelino, priskiriamo 3824.99 arba 3826.00 subpozicijai,

arba

atliekamas distiliavimas arba aktyvinama cheminė reakcija, jeigu panaudotas 27.10 pozicijai ir 3824.99 bei 3826.00 subpozicijoms priskiriamas biodyzelinas (įskaitant hidrintą augalinį aliejų) yra gautas esterinimo, peresterinimo arba hidrovalymo būdu.

27.11–27.15

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

VI SKYRIUS

CHEMIJOS PRAMONĖS IR JAI GIMININGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ PRODUKCIJA

Skyriaus pastaba. Šiame skyriuje vartojamos horizontaliųjų apdorojimo taisyklių apibrėžtys pateiktos 2 priedo 5 pastaboje.

28 skirsnis

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai

28.01–28.53

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

29 skirsnis

Organiniai chemikalai

2901.10–2905.42

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43–2905.44

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 17.02 pozicijai ir 3824.60 subpozicijai.

2905.45

CTSH, tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai subpozicijai kaip ir produktas priskiriamos kilmės statuso neturinčios medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49–2942

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

30 skirsnis

Farmacijos produktai

30.01–30.06

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

31 skirsnis

Trąšos

31.01–31.04

CTH, tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos kilmės statuso neturinčios medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto EXW,

arba

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

Natrio nitratas

Kalcio cianamidas

Kalio sulfatas

Magnio kalio sulfatas

CTH, tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos kilmės statuso neturinčios medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto EXW,

arba

MaxNOM 40 % (EXW).

- Kiti

CTH, tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos kilmės statuso neturinčios medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto EXW, ir kai visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto EXW,

arba

MaxNOM 40 % (EXW).

32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai

32.01–32.15

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai

33.01

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, tačiau gali būti panaudotos ir 3302.10 subpozicijai priskiriamos kilmės statuso neturinčios medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto EXW.

3302.90

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

33.04–33.07

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso

34.01–34.07

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

35 skirsnis

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai)

35.01–35.04

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 4 skirsniui.

35.05

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 11.08 pozicijai.

35.06–35.07

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos gaminiai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

36.01–36.06

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės

37.01–37.07

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai

38.01–38.08

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 11.08 ir 35.05 pozicijoms.

3809.91–3822.00

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

3824.10–3824.50

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 2905.43 ir 2905.44 subpozicijoms.

3824.71–3825.90

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Gamyba, kai biodyzelinas gaunamas peresterinimo, esterifikavimo arba hidrovalymo būdu.

VII SKYRIUS

PLASTIKAI IR JŲ GAMINIAI; KAUČIUKAS IR JO GAMINIAI

Skyriaus pastaba. Šiame skyriuje vartojamos horizontaliųjų apdorojimo taisyklių apibrėžtys pateiktos 2 priedo 5 pastaboje.

39 skirsnis

Plastikai ir jų gaminiai

39.01–39.15

CTSH

aktyvinama cheminė reakcija, atliekamas gryninimas, maišymas ir derinimas, standartinių medžiagų gamyba, dalelių dydžio keitimas, izomerų atskyrimas ar biotechnologinis apdorojimas,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16–39.19

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21–39.22

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10–3923.50

CTSH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90–3925.90

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

40 skirsnis

Kaučiukas ir jo gaminiai

40.01–40.11

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11–4012.19

CTSH

arba

Naudotų padangų restauravimas.

4012.20–4017.00

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

VIII SKYRIUS

ŽALIAVINĖS ODOS, IŠDIRBTA ODA, KAILIAI IR JŲ DIRBINIAI; BALNAI IR PAKINKTAI; KELIONĖS REIKMENYS, RANKINĖS IR PANAŠŪS DAIKTAI; DIRBINIAI IŠ GYVŪNŲ ŽARNŲ (IŠSKYRUS ŠILKAVERPIŲ ŽARNAS)

41 skirsnis

Žaliavinės odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda

41.01–4104.19

CTH

4104.41–4104.49

CTSH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 4104.41–4104.49 subpozicijoms.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32–4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07–41.13

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ir 4106.92 subpozicijoms. Tačiau gali būti panaudotos ir 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 arba 4106.92 subpozicijoms priskiriamos kilmės statuso neturinčios medžiagos, jeigu su jomis atliekamos parauginimo operacijos.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 ir 4107 subpozicijoms. Tačiau gali būti panaudotos ir 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 subpozicijoms ir 41.07 pozicijai priskiriamos kilmės statuso neturinčios medžiagos, jeigu su jomis atliekamos parauginimo operacijos.

41.15

CTH

42 skirsnis

Odos dirbiniai; balnai ir pakinktai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

42.01–42.06

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

4301.10–4302.20

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03–43.04

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

IX SKYRIUS

MEDIENA IR MEDIENOS GAMINIAI; MEDŽIO ANGLYS; KAMŠTIENA IR KAMŠTIENOS DIRBINIAI; DIRBINIAI IŠ ŠIAUDŲ, ESPARTO ARBA IŠ KITŲ PYNIMO MEDŽIAGŲ; PINTINĖS IR PINTI DIRBINIAI

44 skirsnis

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

44.01–44.21

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

45 skirsnis

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai

45.01–45.04

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

46 skirsnis

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

46.01–46.02

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

X SKYRIUS

MEDIENOS ARBA KITŲ PLUOŠTINIŲ CELIULIOZINIŲ MEDŽIAGŲ PLAUŠIENA; PERDIRBTI SKIRTAS POPIERIUS ARBA KARTONAS (ATLIEKOS IR LIEKANOS); POPIERIUS IR KARTONAS BEI JŲ GAMINIAI

47 skirsnis

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)

47.01–47.07

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

48 skirsnis

Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono gaminiai

48.01–48.23

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

49 skirsnis

Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos

pramonės gaminiai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai

49.01–49.11

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

XI SKYRIUS

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI

Skyriaus pastaba. Su tam tikrais iš tekstilės medžiagų pagamintais gaminiais susijusių terminų apibrėžtys ir šiems gaminiams taikomi leistinieji nuokrypiai pateikti 2 priedo 6, 7 ir 8 pastabose.

50 skirsnis

Šilkas

50.01–50.02

CTH

50.03

 

Karšti arba šukuoti:

Šilko atliekų karšimas arba šukavimas.

Kiti:

CTH

50.04–50.05

Natūralių pluoštų verpimas;

cheminių ištisinių gijų ekstrudavimas kartu su verpimu;

cheminių ištisinių gijų ekstrudavimas kartu su sukimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

50.06

 

Šilko siūlai ir šilko atliekų verpalai:

Natūralių pluoštų verpimas;

cheminių ištisinių gijų ekstrudavimas kartu su verpimu;

cheminių ištisinių gijų ekstrudavimas kartu su sukimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

Šilkaverpių žarnos:

CTH

50.07

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu;

sukimas ar bet kuri mechaninė operacija kartu su audimu;

audimas kartu su dažymu;

verpalų dažymas kartu su audimu;

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

51 skirsnis

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai

51.01–51.05

CTH

51.06–51.10

Natūralių pluoštų verpimas;

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

51.11–51.13

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu;

audimas kartu su dažymu;

verpalų dažymas kartu su audimu;

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

52 skirsnis

Medvilnė

52.01–52.03

CTH

52.04–52.07

Natūralių pluoštų verpimas;

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

52.08–52.12

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu;

sukimas ar bet kuri mechaninė operacija kartu su audimu;

audimas kartu su dažymu, padengimu ar laminavimu;

verpalų dažymas kartu su audimu;

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

53 skirsnis

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai

53.01–53.05

CTH

53.06–53.08

Natūralių pluoštų verpimas;

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

53.09–53.11

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu;

audimas kartu su dažymu, padengimu ar laminavimu;

verpalų dažymas kartu su audimu;

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

54 skirsnis

Cheminės gijos; juostelės ir panašūs dirbiniai iš cheminių tekstilės medžiagų

54.01–54.06

Natūralių pluoštų verpimas;

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

54.07–54.08

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu;

verpalų dažymas kartu su audimu;

audimas kartu su dažymu, padengimu ar laminavimu;

sukimas ar bet kuri mechaninė operacija kartu su audimu;

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

55 skirsnis

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

55.01–55.07

Cheminių pluoštų ekstrudavimas.

55.08–55.11

Natūralių pluoštų verpimas;

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

55.12–55.16

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu;

sukimas ar bet kuri mechaninė operacija kartu su audimu;

audimas kartu su dažymu, padengimu ar laminavimu;

verpalų dažymas kartu su audimu;

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

56 skirsnis

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai

56.01

Natūralių pluoštų verpimas arba surišimas;

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu arba surišimu;

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

padengimas, flokavimas, laminavimas arba metalizavimas kartu su bent dviem kitomis pagrindinėmis paruošiamosiomis ar baigiamosiomis operacijomis (pvz., kalandravimu, apdorojimu netraukumui, terminiu fiksavimu, permanentiniu užbaigimu), su sąlyga, kad panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto EXW.

56.02

 

Smaigstytinis veltinys:

Cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su medžiagos formavimu, tačiau:

kilmės statuso neturintys polipropileno sintetiniai gijiniai siūlai, priskiriami 54.02 pozicijai;

kilmės statuso neturintys polipropileno pluoštai, priskiriami 55.03 arba 55.06 pozicijai, arba

kilmės statuso neturinčios polipropileno gijų gniūžtės, priskiriamos 55.01 pozicijai,

kurių atskiros gijos arba pluošto ilginis tankis visais atvejais mažesnis kaip 9 deciteksai, gali būti naudojami su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto EXW,

arba

vien tik neaustinės medžiagos formavimas, kai veltinys pagamintas iš natūralių pluoštų.

Kiti:

Cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su medžiagos formavimu,

arba

vien tik neaustinės medžiagos formavimas, kai kitas veltinys pagamintas iš natūralių pluoštų.

5603.11–5603.14

Gamyba iš:

kryptingai arba atsitiktinai orientuotų gijų, arba

natūralių arba cheminių medžiagų ar polimerų;

abiem atvejais pagamintas gaminys surišimo būdu sujungiamas su neaustine medžiaga.

5603.91–5603.94

Gamyba iš:

kryptingai arba atsitiktinai orientuotų kuokštelinių pluoštų, arba

natūralių arba cheminių kapotų verpalų;

abiem atvejais pagamintas gaminys surišimo būdu sujungiamas su neaustine medžiaga.

5604.10

Gamyba iš guminių siūlų arba kordo, neaptrauktų tekstilės medžiagomis.

5604.90

Natūralių pluoštų verpimas;

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

56.05

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas;

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

56.06

Cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu;

sukimas kartu su apvytinimu;

natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas,

arba

flokavimas kartu su dažymu.

56.07–56.09

Natūralių pluoštų verpimas,

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu.

57 skirsnis

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga

Skirsnio pastaba. Šiam skirsniui priskiriamiems gaminiams kaip pagrindas gali būti panaudotas kilmės statuso neturintis džiuto audinys.

57.01–57.05

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu;

gamyba iš kokoso pluošto (plaušų), sizalio pluošto arba džiuto pluošto verpalų arba klasikinio žiedinio verpimo būdu suverptų viskozės siūlų;

pūkų įsiuvimas kartu su dažymu arba marginimu;

pūkų įsiuvimas arba cheminių gijinių siūlų audimas kartu su padengimu arba laminavimu;

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su neaustinių medžiagų technologijomis, įskaitant daigstymą.

58 skirsnis

Specialieji audiniai; siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai

58.01–58.04

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu;

audimas kartu su dažymu, flokavimu, padengimu, laminavimu arba metalizavimu;

pūkų įsiuvimas kartu su dažymu arba marginimu;

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu;

verpalų dažymas kartu su audimu;

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

58.05

CTH

58.06–58.09

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu;

audimas kartu su dažymu, flokavimu, padengimu, laminavimu arba metalizavimu;

pūkų įsiuvimas kartu su dažymu arba marginimu;

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu;

verpalų dažymas kartu su audimu;

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

58.10

Siuvinėjimas, kuriam panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto EXW.

58.11

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu;

audimas kartu su dažymu, flokavimu, padengimu, laminavimu arba metalizavimu;

pūkų įsiuvimas kartu su dažymu arba marginimu;

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu;

verpalų dažymas kartu su audimu;

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

59 skirsnis

Įmirkytos, aptrauktos, padengtos arba laminuotos tekstilės medžiagos; tekstilės dirbiniai, tinkami naudoti pramonėje

59.01

Audimas kartu su dažymu, flokavimu, padengimu, laminavimu arba metalizavimu,

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu.

59.02

 

Kuriame tekstilės medžiagos sudaro ne daugiau kaip 90 % masės:

Audimas.

Kiti:

Cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su audimu.

59.03

Audimas, mezgimas arba nėrimas kartu su įmirkymu, padengimu, aptraukimu, laminavimu ar metalizavimu;

audimas kartu su marginimu, arba

marginimas (kaip atskira operacija).

59.04

Kalandravimas kartu su dažymu, padengimu, laminavimu arba metalizavimu. Kilmės statuso neturintis džiuto audinys gali būti panaudotas kaip pagrindas,

arba

audimas kartu su dažymu, padengimu, laminavimu ar metalizavimu. Kilmės statuso neturintis džiuto audinys gali būti panaudotas kaip pagrindas.

59.05

 

Įmirkyta, aptraukta, padengta arba laminuota guma, plastikais arba kitomis medžiagomis:

Audimas, mezgimas ar neaustinių medžiagų formavimas kartu su įmirkymu, padengimu, aptraukimu, laminavimu ar metalizavimu.

Kiti:

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu;

audimas, mezgimas ar neaustinių medžiagų formavimas kartu su dažymu, padengimu arba laminavimu;

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

59.06

 

Megztinės arba nertinės medžiagos:

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su mezgimu arba nėrimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su mezgimu arba nėrimu;

mezgimas arba nėrimas kartu su gumavimu, arba

gumavimas kartu su bent dviem kitomis pagrindinėmis paruošiamosiomis ar baigiamosiomis operacijomis (pvz., kalandravimu, apdorojimu netraukumui, terminiu fiksavimu, permanentiniu užbaigimu), su sąlyga, kad panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto EXW.

Kiti audiniai, pagaminti iš sintetinių gijinių siūlų, kuriuose tekstilės medžiagos sudaro daugiau kaip 90 % masės:

Cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su audimu.

Kiti:

Audimas, mezgimas ar neaustinių medžiagų technologija kartu su dažymu, padengimu arba gumavimu;

verpalų dažymas kartu su audimu, mezgimu ar neaustinių medžiagų technologija,

arba

gumavimas kartu su bent dviem kitomis pagrindinėmis paruošiamosiomis ar baigiamosiomis operacijomis (pvz., kalandravimu, apdorojimu netraukumui, terminiu fiksavimu, permanentiniu užbaigimu), su sąlyga, kad panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto EXW.

59.07

Audimas, mezgimas, arba neaustinių medžiagų formavimas kartu su dažymu, marginimu, padengimu, įmirkymu ar aptraukimu;

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

59.08

 

Dujų degiklių kaitinimo tinkleliai, įmirkyti:

Gamyba iš apskritai megztų arba nertų medžiagų dujų degiklių kaitinimo tinkleliams.

Kiti:

CTH

59.09–59.11

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu;

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su audimu;

audimas kartu su dažymu, padengimu ar laminavimu,

arba

padengimas, flokavimas, laminavimas arba metalizavimas kartu su bent dviem kitomis pagrindinėmis paruošiamosiomis ar baigiamosiomis operacijomis (pvz., kalandravimu, apdorojimu netraukumui, terminiu fiksavimu, permanentiniu užbaigimu), su sąlyga, kad panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto EXW.

60 skirsnis

Megztinės arba nertinės medžiagos

60.01–60.06

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su mezgimu arba nėrimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su mezgimu arba nėrimu;

mezgimas arba nėrimas kartu su dažymu, flokavimu, padengimu, laminavimu ar marginimu;

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu;

verpalų dažymas kartu su mezgimu arba nėrimu, arba

sukimas arba tekstūravimas kartu su mezgimu arba nėrimu, su sąlyga, kad panaudotų kilmės statuso neturinčių nesusuktų arba netekstūruotų siūlų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto EXW.

61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai

61.01–61.17

 

Pagaminti susiuvant arba kitaip sujungiant du ar daugiau megztų arba nertų medžiagų gabalus, kurie buvo sukirpti pagal formą arba numegzti (nunerti) reikiamos formos:

Mezgimas arba nėrimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

Kiti:

Natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su mezgimu arba nėrimu;

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su mezgimu arba nėrimu, arba

mezgimas ir gaminio užbaigimas per vieną operaciją.

62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus

62.01

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.02

 

Išsiuvinėti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio, su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto EXW,

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.03

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.04

 

Išsiuvinėti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio, su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto EXW.

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.05

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.06

 

Išsiuvinėti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio, su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto EXW.

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.07–62.08

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.09

 

Išsiuvinėti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio, su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto EXW.

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.10

 

Ugniai atspari įranga, pagaminta iš audinių, padengtų aliumininto poliesterio folija:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

padengimas arba laminavimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą, su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio nepadengto ar nelaminuoto audinio vertė neviršija 40 % produkto EXW.

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.11

 

Moteriški arba mergaičių drabužiai, išsiuvinėti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio, su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto EXW.

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.12

 

Megzti arba nerti, pagaminti susiuvant arba kitaip sujungiant du ar daugiau megztų arba nertų medžiagų gabalus, kurie buvo sukirpti pagal formą arba numegzti (nunerti) reikiamos formos:

Mezgimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.13–62.14

 

Išsiuvinėti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą;

gamyba iš neišsiuvinėto audinio, su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto EXW,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.15

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.16

 

Ugniai atspari įranga, pagaminta iš audinių, padengtų aliumininto poliesterio folija:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

padengimas arba laminavimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą, su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio nepadengto ar nelaminuoto audinio vertė neviršija 40 % produkto EXW.

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

62.17

 

Išsiuvinėti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą;

gamyba iš neišsiuvinėto audinio, su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto EXW,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

Ugniai atspari įranga, pagaminta iš audinių, padengtų aliumininto poliesterio folija:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

padengimas arba laminavimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą, su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio nepadengto ar nelaminuoto audinio vertė neviršija 40 % produkto EXW.

Įdėklai apykaklėms ir rankogaliams, iškirpti:

CTH, jeigu panaudotų visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto EXW.

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

63 skirsnis

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai

63.01–63.04

 

Iš veltinių, iš neaustinių medžiagų:

Neaustinių medžiagų formavimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

Kiti:

Išsiuvinėti:

Audimas, mezgimas arba nėrimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio (išskyrus megztą arba nertą), su sąlyga, kad panaudoto kilmės statuso neturinčio neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto EXW.

Kiti:

Audimas, mezgimas arba nėrimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

63.05

Cheminių pluoštų ekstrudavimas arba natūralių arba cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu arba mezgimu ir produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą).

63.06

 

Iš neaustinių medžiagų:

Neaustinių medžiagų formavimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

Kiti:

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Kiekvienas rinkinio vienetas turi atitikti prekių kilmės taisyklę, kuri jam būtų taikoma, jei jis nebūtų įtrauktas į rinkinį; tačiau į rinkinį gali įeiti ir kilmės statuso neturintys dirbiniai, su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio EXW.

63.09–63.10

CTH

XII SKYRIUS

AVALYNĖ, GALVOS APDANGALAI, SKĖČIAI, SKĖČIAI NUO SAULĖS, LAZDOS, LAZDOS-SĖDYNĖS, VYTINIAI, BOTAGAI IR JŲ DALYS; PARUOŠTOS NAUDOTI PLUNKSNOS IR JŲ DIRBINIAI; DIRBTINĖS GĖLĖS; DIRBINIAI IŠ ŽMONIŲ PLAUKŲ

64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių dirbinių dalys

64.01–64.05

Gamyba iš bet kurios pozicijos kilmės statuso neturinčių medžiagų, išskyrus kilmės statuso neturinčias sujungtas batviršių detales, pritvirtintas prie vidpadžių arba prie kitų pado dalių, priskiriamų 64.06 pozicijai.

64.06

CTH

65 skirsnis

Galvos apdangalai ir jų dalys

65.01–65.07

CTH

66 skirsnis

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys

66.01–66.03

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

67 skirsnis

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

67.01–67.04

CTH

XIII SKYRIUS

DIRBINIAI IŠ AKMENS, GIPSO, CEMENTO, ASBESTO, ŽĖRUČIO ARBA PANAŠIŲ MEDŽIAGŲ; KERAMIKOS DIRBINIAI; STIKLAS IR STIKLO DIRBINIAI

68 skirsnis

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

68.01–68.15

CTH

arba

MaxNOM 70 % (EXW).

69 skirsnis

Keramikos dirbiniai

69.01–69.14

CTH

70 skirsnis

Stiklas ir stiklo dirbiniai

70.01–70.09

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 70.10 pozicijai.

70.14–70.20

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

XIV SKYRIUS

GAMTINIAI ARBA DIRBTINIU BŪDU IŠAUGINTI PERLAI, BRANGAKMENIAI ARBA PUSBRANGIAI AKMENYS, TAURIEJI METALAI, METALAI, PLAKIRUOTI TAURIUOJU METALU, BEI JŲ DIRBINIAI; DIRBTINĖ BIŽUTERIJA; MONETOS

71 skirsnis

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos

71.01–71.05

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

71.06

 

Neapdoroti:

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 71.06, 71.08 ir 71.10 pozicijoms;

elektrolitinis, šiluminis arba cheminis kilmės statuso neturinčių tauriųjų metalų, priskiriamų 71.06, 71.08 ir 71.10 pozicijoms, atskyrimas,

arba

71.06, 71.08 ir 71.10 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių tauriųjų metalų sulydymas arba legiravimas vienų su kitais arba su netauriaisiais metalais, arba gryninimas.

Pusiau apdoroti arba turintys miltelių pavidalą:

Gamyba iš kilmės statuso neturinčių neapdorotų tauriųjų metalų.

71.07

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

71.08

 

Neapdoroti:

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 71.06, 71.08 ir 71.10 pozicijoms;

elektrolitinis, šiluminis arba cheminis kilmės statuso neturinčių tauriųjų metalų, priskiriamų 71.06, 71.08 ir 71.10 pozicijoms, atskyrimas,

arba

71.06, 71.08 ir 71.10 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių tauriųjų metalų sulydymas arba legiravimas vienų su kitais arba su netauriaisiais metalais, arba gryninimas.

Pusiau apdoroti arba turintys miltelių pavidalą:

Gamyba iš kilmės statuso neturinčių neapdorotų tauriųjų metalų.

71.09

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

71.10

 

Neapdoroti:

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 71.06, 71.08 ir 71.10 pozicijoms;

elektrolitinis, šiluminis arba cheminis kilmės statuso neturinčių tauriųjų metalų, priskiriamų 71.06, 71.08 ir 71.10 pozicijoms, atskyrimas,

arba

71.06, 71.08 ir 71.10 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių tauriųjų metalų sulydymas arba legiravimas vienų su kitais arba su netauriaisiais metalais, arba gryninimas.

Pusiau apdoroti arba turintys miltelių pavidalą:

Gamyba iš kilmės statuso neturinčių neapdorotų tauriųjų metalų.

71.11

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

71.12–71.18

CTH

XV SKYRIUS

NETAURIEJI METALAI IR NETAURIŲJŲ METALŲ GAMINIAI

72 skirsnis

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

72.01–72.06

CTH

72.07

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 72.06 pozicijai.

72.08–72.17

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 72.08–72.17 pozicijoms.

72.18

CTH

72.19–72.23

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 72.19–72.23 pozicijoms.

72.24

CTH

72.25–72.29

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 72.25–72.29 pozicijoms.

73 skirsnis

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

7301.10

CC, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 72.08–72.17 pozicijoms.

7301.20

CTH

73.02

CC, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 72.08–72.17 pozicijoms.

73.03

CTH

73.04–73.06

CC, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 72.13–72.17, 72.21–72.23 ir 72.25–72.29 pozicijoms.

73.07

 

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno:

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių kaltinių ruošinių; tačiau gali būti panaudoti ir kilmės statuso neturintys kaltiniai ruošiniai, su sąlyga, kad jų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto EXW.

Kiti:

CTH

73.08

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 7301.20 subpozicijai.

7309.00–7315.19

CTH

7315.20

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81–7326.90

CTH

74 skirsnis

Varis ir vario gaminiai

74.01–74.02

CTH

74.03

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

74.04–74.07

CTH

74.08

CTH ir MaxNOM 50 % (EXW).

74.09–74.19

CTH

75 skirsnis

Nikelis ir nikelio gaminiai

75.01

CTH

75.02

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

75.03–75.08

CTH

76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio gaminiai

76.01

CTH ir MaxNOM 50 % (EXW),

arba

šiluminis arba elektrolitinis apdorojimas iš nelydyto aliuminio arba aliuminio atliekų ir laužo.

76.02

CTH

76.03–76.16

CTH ir MaxNOM 50 % (EXW) (3).

78 skirsnis

Švinas ir švino gaminiai

7801.10

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

7801.91–7806.00

CTH

79 skirsnis

Cinkas ir cinko gaminiai

79.01–79.07

CTH

80 skirsnis

Alavas ir alavo gaminiai

80.01–80.07

CTH

81 skirsnis

Kiti netaurieji metalai; kermetai; gaminiai iš šių medžiagų

81.01–81.13

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų.

82 skirsnis

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų

8201.10–8205.70

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, tačiau į rinkinį gali būti įtraukti ir 82.05 pozicijai priskiriami kilmės statuso neturintys įrankiai, su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio EXW.

82.06

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 82.02–82.05 pozicijoms; tačiau į rinkinį gali būti įtraukti ir 82.02–82.05 pozicijoms priskiriami kilmės statuso neturintys įrankiai, su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio EXW.

82.07–82.15

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

83 skirsnis

Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų

83.01–83.11

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

XVI SKYRIUS

MAŠINOS IR MECHANINIAI ĮRENGINIAI; ELEKTROS ĮRANGA; JŲ DALYS; GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, TELEVIZINIO VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, ŠIŲ GAMINIŲ DALYS IR REIKMENYS

84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

84.01–84.06

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07–84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09–84.12

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11–8415.10

CTSH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81–8415.90

CTSH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16–84.20

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22–84.24

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25–84.30

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 84.31 pozicijai,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31–84.43

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44–84.47

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 84.48 pozicijai,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48–84.55

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56–84.65

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 84.66 pozicijai,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66–84.68

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70–84.72

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 84.73 pozicijai,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73–84.78

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10–8479.40

CTSH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60–8479.82

CTSH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82–84.87

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

85 skirsnis

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizinio vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

85.01–85.02

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 85.03 pozicijai,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03–85.06

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Akumuliatoriai, turinys vieną ar daugiau baterijų elementų arba baterijų modulių ir grandyną jiems sujungti tarpusavyje,

dažnai vadinami akumuliatorių blokais, naudojami kaip pagrindinis 87.02, 87.03 ir 87.04 pozicijoms priskiriamų transporto priemonių varymo elektros energijos šaltinis

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių aktyviųjų katodo medžiagų,

arba

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Baterijų elementai, baterijų moduliai ir jų dalys, skirti įtraukti į elektros akumuliatorius, naudojamus kaip pagrindinis 87.02, 87.03 ir 87.04 pozicijoms priskiriamų transporto priemonių varymo elektros energijos šaltinis

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių aktyviųjų katodo medžiagų,

arba

MaxNOM 35 % (EXW) (5).

kiti

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08–85.18

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19–85.21

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 85.22 pozicijai,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22–85.23

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25–85.27

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 85.29 pozicijai,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28–85.34

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35–85.37

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 85.38 pozicijai,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10–8541.90

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31–8542.39

CTH;

kilmės statuso neturinčios medžiagos apdorojamos difuzijos būdu,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90–8543.90

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44–85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

XVII SKYRIUS

ANTŽEMINIO, ORO, VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR PAGALBINĖ TRANSPORTO ĮRANGA

86 skirsnis

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajų bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaninė (įskaitant elektromechaninę) eismo signalizacijos įranga

86.01–86.09

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 86.07 pozicijai,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

87 skirsnis

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02-87.04

 

autotransporto priemonės su dviem varomaisiais varikliais: stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir elektriniu varikliu, kurias galima įkrauti prijungus prie išorinio elektros maitinimo šaltinio (prie elektros tinklo jungiamos hibridinės transporto priemonės);

autotransporto priemonės tik su elektriniu varomuoju varikliu

MaxNOM 45 % (EXW) ir 85.07 pozicijai priskiriami akumuliatorių blokai, naudojami kaip pagrindinis transporto priemonės varymo elektros energijos šaltinis, turi turėti kilmės statusą (6).

kiti

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05–87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08–87.11

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13–87.16

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

88 skirsnis

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys

88.01–88.05

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

89 skirsnis

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

89.01–89.08

CC

arba

MaxNOM 40 % (EXW).

XVIII SKYRIUS

OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, TIKRINIMO, TIKSLIEJI, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; LAIKRODŽIAI; MUZIKOS INSTRUMENTAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS

90 skirsnis

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys

9001.10–9001.40

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

lęšio ruošinio įstatymas į gatavą optinį lęšį su optine korekcine galia, įmontuojamą į akinius;

lęšio padengimas atitinkama danga siekiant pagerinti naudotojo regėjimą ir užtikrinti jo apsaugą,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90–9033.00

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

91 skirsnis

Laikrodžiai ir jų dalys

91.01–91.14

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

92 skirsnis

Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

92.01–92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

XIX SKYRIUS

GINKLAI IR ŠAUDMENYS; JŲ DALYS IR REIKMENYS

93 skirsnis

Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys

93.01–93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

XX SKYRIUS

ĮVAIRŪS PRAMONĖS DIRBINIAI

94 skirsnis

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

94.01–94.06

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

95 skirsnis

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys

95.03–95.08

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

96 skirsnis

Įvairūs pramonės dirbiniai

96.01–96.04

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Kiekvienas rinkinio vienetas turi atitikti prekių kilmės taisyklę, kuri jam būtų taikoma, jei jis nebūtų įtrauktas į rinkinį, tačiau į rinkinį gali įeiti ir kilmės statuso neturintys dirbiniai, su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio EXW.

96.06–9608.40

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Kiekvienas rinkinio vienetas turi atitikti prekių kilmės taisyklę, kuri jam būtų taikoma, jei jis nebūtų įtrauktas į rinkinį, tačiau į rinkinį gali įeiti ir kilmės statuso neturintys dirbiniai, su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio EXW.

9608.60–96.20

CTH

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

XXI SKYRIUS

MENO KŪRINIAI, KOLEKCIONAVIMO OBJEKTAI IR ANTIKVARINIAI DAIKTAI

97 skirsnis

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

97.01–97.06

CTH


(1)  1604.14 subpozicijai priskiriami paruošti arba konservuoti tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.), sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus maltus), gali būti laikomi turinčiais kilmės statusą pagal alternatyvias konkretiems produktams taikomas kilmės taisykles, laikantis 4 priede nurodytų metinių kvotų.

(2)  1604.20 subpozicijai priskiriami paruošti arba konservuoti tunai, dryžuotieji tunai arba kitos Euthynnus genties žuvys (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gabalus), gali būti laikomi turinčiais kilmės statusą pagal alternatyvias konkretiems produktams taikomas kilmės taisykles, laikantis 4 priede nurodytų metinių kvotų.

(3)  Kai kurie aliuminio gaminiai gali būti laikomi kilmės statusą turinčiais gaminiais pagal alternatyvias konkretiems produktams taikomas kilmės taisykles laikantis metinių kvotų, kaip nustatyta 4 priede.

(4)  Laikotarpiu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo iki 2026 m. gruodžio 31 d. taikomos alternatyvios konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės, kaip nustatyta 5 priede.

(5)  Laikotarpiu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo iki 2026 m. gruodžio 31 d. taikomos alternatyvios konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės, kaip nustatyta 5 priede.

(6)  Laikotarpiu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo iki 2026 m. gruodžio 31 d. taikomos alternatyvios konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės, kaip nustatyta 5 priede.

(7)  Hibridinėms transporto priemonėms su dviem varomaisiais varikliais: vidaus degimo varikliu ir elektriniu varikliu, išskyrus tas, kurias galima įkrauti prijungus prie išorinio elektros maitinimo šaltinio, laikotarpiu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo iki 2026 m. gruodžio 31 d. taikomos alternatyvios konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės, kaip nustatyta 5 priede.


4 PRIEDAS

KILMĖS STATUSĄ TURINČIŲ PRODUKTŲ KVOTOS IR ALTERNATYVIOS TAISYKLĖS 3 PRIEDE NUSTATYTOMS KONKRETIEMS PRODUKTAMS TAIKOMOMS KILMĖS TAISYKLĖMS

Bendrosios nuostatos

1.

Toliau pateiktose lentelėse išvardytiems produktams nustatytos atitinkamos kilmės taisyklės yra 3 priede nustatytoms taisyklėms alternatyvios taisyklės, taikomos atsižvelgiant į taikomos metinės kvotos dydį.

2.

Pagal šį priedą surašytame pareiškime apie prekių kilmę pateikiamas toks įrašas: „Kilmės statusą turinčių produktų kvotos – kilmės statusą turintis produktas pagal 4 priedą“.

3.

Sąjungoje visus šiame priede nurodytus kiekius valdo Europos Komisija, kuri imasi visų administracinių veiksmų, kuriuos mano esant tikslingais, kad tie kiekiai būtų efektyviai valdomi pagal Sąjungoje taikomus teisės aktus.

4.

Jungtinėje Karalystėje visus šiame priede nurodytus kiekius valdo jos muitinė, kuri imasi visų administracinių veiksmų, kuriuos mano esant tikslingais, kad tie kiekiai būtų efektyviai valdomi pagal Jungtinėje Karalystėje taikomus teisės aktus.

5.

Importuojanti Šalis kilmės statusą turinčių produktų kvotas tvarko vadovaudamasi pirmumo principu ir produktų, įvežtų laikantis šių kilmės statusą turinčių produktų kvotų, kiekį apskaičiuoja remdamasi tos Šalies importo apimtimi.

1 SKIRSNIS

Konservuotų tunų metinės kvotos paskirstymas

Klasifikavimas pagal Suderintą sistemą (2017 m.)

Produkto aprašymas

Alternatyvi konkrečiam produktui taikoma taisyklė

Eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę metinė kvota

(neto masė)

Eksporto iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą metinė kvota

(neto masė)

1604.14

Paruošti arba konservuoti tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.), sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus maltus)

CC

3 000 tonų

3 000 tonų

1604.20

Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų

 

Iš tunų, dryžųjų tunų arba kitų Euthynnus genties žuvų (išskyrus sveikų arba supjaustytų į gabalus)

CC

4 000 tonų

4 000 tonų

Iš kitų žuvų

2 SKIRSNIS

Aliuminio produktų metinės kvotos paskirstymas (1)

1 Lentelė.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. taikomos kvotos

Klasifikavimas pagal Suderintą sistemą (2017 m.)

Produkto aprašymas

Alternatyvi konkrečiam produktui taikoma taisyklė

Eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę metinė kvota

(neto masė)

Eksporto iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą metinė kvota

(neto masė)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08–76.16

Aliuminio produktai ir aliuminio gaminiai (išskyrus aliuminio vielą ir aliuminio foliją)

CTH

95 000 tonų

95 000 tonų

76.05

Aliuminio viela

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 76.04 pozicijai

76.07

Aliuminio folija

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 76.06 pozicijai

 

2 Lentelė.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d. taikomos kvotos

Klasifikavimas pagal Suderintą sistemą (2017 m.)

Produkto aprašymas

Alternatyvi konkrečiam produktui taikoma taisyklė

Eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę metinė kvota

(neto masė)

Eksporto iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą metinė kvota

(neto masė)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08–76.16

Aliuminio produktai ir aliuminio gaminiai (išskyrus aliuminio vielą ir aliuminio foliją)

CTH

72 000 tonų

72 000 tonų

76.05

Aliuminio viela

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 76.04 pozicijai

76.07

Aliuminio folija

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 76.06 pozicijai

 

3 Lentelė.

Nuo 2027 m. sausio 1 d. taikomos kvotos

Klasifikavimas pagal Suderintą sistemą (2017 m.)

Produkto aprašymas

Alternatyvi konkrečiam produktui taikoma taisyklė

Eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę metinė kvota

(neto masė)

Eksporto iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą metinė kvota

(neto masė)

76.04

Aliuminio strypai, juostos ir profiliai

CTH

57 500 tonų

57 500 tonų

76.06

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

CTH

76.07

Aliuminio folija

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų 76.06 pozicijai

2 skirsnio 3 lentelėje nurodytų aliuminio produktų kvotų peržiūra

1.

Ne anksčiau kaip po 5 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo tada, kai bus užbaigta šioje dalyje nurodyta peržiūra, bet kurios iš Šalių prašymu Prekybos partnerystės komitetas, padedamas Specialiojo prekybos komiteto muitinių bendradarbiavimo ir prekių kilmės taisyklių klausimams, peržiūri 2 skirsnio 3 lentelėje pateiktas aliuminio kvotas.

2.

1 dalyje nurodyta peržiūra atliekama remiantis turima informacija apie rinkos sąlygas abiejose Šalyse ir informacija apie jų atitinkamų produktų importą ir eksportą.

3.

Remdamasi pagal 1 dalį atliktos peržiūros rezultatais, Partnerystės taryba gali priimti sprendimą padidinti arba toliau taikyti tokio paties dydžio 2 skirsnio 3 lentelėje pateiktas aliuminio kvotas, pakeisti jų taikymo sritį arba jas paskirstyti ar perskirstyti tarp produktų.


(1)  Kiekvienoje 2 skirsnio lentelėje išvardyti kiekiai – tai visų toje lentelėje išvardytų produktų (eksporto atitinkamai iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę ir iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą) visos kvotos kiekiai.


5 PRIEDAS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO KONKRETIEMS PRODUKTAMS TAIKOMOS TAISYKLĖS DĖL ELEKTROS AKUMULIATORIŲ IR ELEKTRIFIKUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ

1 SKIRSNIS

Laikinosios konkretiems produktams taikomos taisyklės, taikomos nuo šio Susitarimo įsigaliojimo iki 2026 m. gruodžio 31 d.

1 skiltyje išvardytiems produktams 2 skiltyje nurodyta konkretiems produktams taikoma taisyklė taikoma laikotarpiu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo iki 2026 m. gruodžio 31 d.

1 skiltis

Klasifikavimas pagal Suderintą sistemą (2017 m.), įskaitant konkretų aprašymą

2 skiltis

Konkretiems produktams taikoma kilmės taisyklė, taikoma nuo šio Susitarimo įsigaliojimo iki 2026 m. gruodžio 31 d.

85.07

 

Akumuliatoriai, turinys vieną ar daugiau baterijų elementų arba baterijų modulių ir grandyną jiems sujungti tarpusavyje, dažnai vadinami akumuliatorių blokais, naudojami kaip pagrindinis 87.02, 87.03 ir 87.04 pozicijoms priskiriamų transporto priemonių varymo elektros energijos šaltinis

CTSH

akumuliatorių blokų surinkimas iš kilmės statuso neturinčių baterijų elementų arba baterijų modulių,

arba

MaxNOM 70 % (EXW).

Baterijų elementai, baterijų moduliai ir jų dalys, skirti įtraukti į elektros akumuliatorius, naudojamus kaip pagrindinis 87.02, 87.03 ir 87.04 pozicijoms priskiriamų transporto priemonių varymo elektros energijos šaltinis

CTH

arba

MaxNOM 70 % (EXW).

87.02–87.04

 

Autotransporto priemonės su dviem varomaisiais varikliais: vidaus degimo varikliu ir elektriniu varikliu, išskyrus tas, kurias galima įkrauti prijungus prie išorinio elektros maitinimo šaltinio (hibridinės transporto priemonės);

autotransporto priemonės su dviem varomaisiais varikliais: stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir elektriniu varikliu, kurias galima įkrauti prijungus prie išorinio elektros maitinimo šaltinio (prie elektros tinklo jungiamos hibridinės transporto priemonės);

autotransporto priemonės tik su elektriniu varomuoju varikliu

MaxNOM 60 % (EXW).

2 SKIRSNIS

Laikinosios konkretiems produktams taikomos taisyklės, taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

 

1.

1 skiltyje išvardytiems produktams 2 skiltyje nurodyta konkretiems produktams taikoma taisyklė taikoma laikotarpiu nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

1 skiltis

Klasifikavimas pagal Suderintą sistemą (2017 m.), įskaitant konkretų aprašymą

2 skiltis

Konkretiems produktams taikoma kilmės taisyklė, taikoma nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

85.07

 

Akumuliatoriai, turinys vieną ar daugiau baterijų elementų arba baterijų modulių ir grandyną jiems sujungti tarpusavyje, dažnai vadinami akumuliatorių blokais, naudojami kaip pagrindinis 87.02, 87.03 ir 87.04 pozicijoms priskiriamų transporto priemonių varymo elektros energijos šaltinis

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių aktyviųjų katodo medžiagų,

arba

MaxNOM 40 % (EXW).

Baterijų elementai, baterijų moduliai ir jų dalys, skirti įtraukti į elektros akumuliatorius, naudojamus kaip pagrindinis 87.02, 87.03 ir 87.04 pozicijoms priskiriamų transporto priemonių varymo elektros energijos šaltinis

CTH, išskyrus iš kilmės statuso neturinčių aktyviųjų katodo medžiagų,

arba

MaxNOM 50 % (EXW).

87.02–87.04

 

Autotransporto priemonės su dviem varomaisiais varikliais: vidaus degimo varikliu ir elektriniu varikliu, išskyrus tas, kurias galima įkrauti prijungus prie išorinio elektros maitinimo šaltinio (hibridinės transporto priemonės);

autotransporto priemonės su dviem varomaisiais varikliais: stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir elektriniu varikliu, kurias galima įkrauti prijungus prie išorinio elektros maitinimo šaltinio (prie elektros tinklo jungiamos hibridinės transporto priemonės);

autotransporto priemonės tik su elektriniu varomuoju varikliu

MaxNOM 55 % (EXW)

3 SKIRSNIS

Konkretiems produktams taikomų taisyklių dėl 85.07 pozicijos peržiūra

 

1.

Ne anksčiau kaip po 4 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Prekybos partnerystės komitetas, padedamas Specialiojo prekybos komiteto muitinių bendradarbiavimo ir prekių kilmės taisyklių klausimams, bet kurios iš Šalių prašymu peržiūri nuo 2027 m. sausio 1 d. konkretiems produktams taikomas taisykles dėl 85.07 pozicijos, pateiktas 3 priede.
 

2.

1 dalyje nurodyta peržiūra atliekama remiantis turima informacija apie Šalių rinkas, pavyzdžiui, informacija apie tai, ar jose yra pakankamai tinkamų kilmės statusą turinčių medžiagų, pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą, taip pat kita susijusia informacija.
 

3.

Remdamasi pagal 1 dalį atliktos peržiūros rezultatais, Partnerystės taryba gali priimti sprendimą iš dalies pakeisti nuo 2027 m. sausio 1 d. konkretiems produktams taikomas taisykles dėl 85.07 pozicijos, pateiktas 3 priede.

6 PRIEDAS

TIEKĖJO DEKLARACIJA

1.   

Tiekėjo deklaracijos turinys turi atitikti nustatytąjį šiame priede.

2.   

Išskyrus 3 punkte nurodytus atvejus, tiekėjas kiekvienai produktų siuntai surašo atskirą tiekėjo deklaraciją 6-A priedėlyje nustatyta forma ir ją prideda prie sąskaitos faktūros ar kurio nors kito dokumento, kuriame atitinkami produktai pakankamai išsamiai apibūdinami, kad juos būtų galima identifikuoti.

3.   

Jei tiekėjas konkrečiam klientui reguliariai tiekia produktus, kurių gamyba Šalyje kurį laiką, tikėtina, nesikeis, tas tiekėjas gali pateikti bendrą tiekėjo deklaraciją, kuri taikoma ir vėlesnėms tų produktų siuntoms (toliau – ilgalaikė tiekėjo deklaracija). Ilgalaikė tiekėjo deklaracija paprastai galioja ne ilgiau kaip dvejus metus nuo jos surašymo. Ilgesnio deklaracijos galiojimo sąlygas gali nustatyti Šalies, kurioje ji surašoma, muitinė. Tiekėjas ilgalaikę tiekėjo deklaraciją surašo 6-B priedėlyje nustatyta forma ir apibūdina atitinkamus produktus pakankamai išsamiai, kad juos būtų galima identifikuoti. Jeigu ilgalaikė tiekėjo deklaracija tiekiamiems produktams baigia galioti, tiekėjas apie tai nedelsdamas praneša klientui.

4.   

Deklaraciją surašantis tiekėjas turi būti pasirengęs Šalies, kurioje surašoma deklaracija, muitinės prašymu bet kuriuo metu pateikti visus reikiamus dokumentus, kuriais įrodoma, kad toje deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga.

6-A priedėlis

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Tiekėjo deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašoma vadovaujantis išnašomis. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Aš, toliau pasirašęs produktų, nurodytų pridedamame dokumente, tiekėjas, pareiškiu, kad:

1.

Šiems produktams pagaminti [nurodyti atitinkamos Šalies pavadinimą] buvo panaudotos šios [nurodyti atitinkamos Šalies pavadinimą] kilmės statuso neturinčios medžiagos:

Tiekiamų produktų aprašymas (1)

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų aprašymas

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų SS pozicija (2)

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra vertė

 

2.

Visų kitų medžiagų, panaudotų [nurodyti atitinkamos Šalies pavadinimą] gaminant tuos produktus, kilmės vieta yra [nurodyti atitinkamos Šalies pavadinimą]

Įsipareigoju pateikti prašomus papildomus patvirtinamuosius dokumentus.

… (vieta ir data)

… (pasirašiusiojo vardas, pavardė ir pareigos, bendrovės pavadinimas ir adresas)

… (parašas) (6)

6-B priedėlis

ILGALAIKĖ TIEKĖJO DEKLARACIJA

Tiekėjo deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašoma vadovaujantis išnašomis. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

ILGALAIKĖ TIEKĖJO DEKLARACIJA

Aš, toliau pasirašęs šiame dokumente nurodytų produktų, reguliariai tiekiamų (4) …, tiekėjas, pareiškiu, kad:

1.

Šiems produktams pagaminti [nurodyti atitinkamos Šalies pavadinimą] buvo panaudotos šios [nurodyti atitinkamos Šalies pavadinimą] kilmės statuso neturinčios medžiagos:

Tiekiamų produktų aprašymas (1)

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų aprašymas

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų SS pozicija (2)

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra vertė

 

2.

Visų kitų medžiagų, panaudotų [nurodyti atitinkamos Šalies pavadinimą] gaminant tuos produktus, kilmės vieta yra Šalis [nurodyti atitinkamos Šalies pavadinimą].

Ši deklaracija galioja visoms vėlesnėms tų produktų siuntoms, išsiųstoms

iš … į …. (5)

Jei ši deklaracija nustotų galioti, įsipareigoju nedelsdamas apie tai informuoti … (4) .

… (vieta ir data)

… (pasirašiusiojo vardas, pavardė ir pareigos, bendrovės pavadinimas ir adresas)

… (parašas) (6)

Išnašos

(1)

Jei sąskaitoje faktūroje ar kitame dokumente, prie kurio pridedama deklaracija, nurodyti įvairių rūšių produktai arba produktai, kurių sudėtyje yra nevienodas kilmės statuso neturinčių medžiagų kiekis, tiekėjas turi juos aiškiai atskirti.

(2)

Prašoma informacija neturi būti pateikta, jei ji nebūtina.

Pavyzdžiai

Vienoje iš 62 skirsniui priskiriamiems drabužiams taikomų taisyklių numatytas „audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą“. Jei tokių drabužių gamintojas Šalyje naudoja iš kitos Šalies importuotą audinį, kuris buvo ten gautas audžiant kilmės statuso neturinčius verpalus, pastarosios Šalies tiekėjui pakanka jo deklaracijoje nurodyti kilmės statuso neturinčią medžiagą, kuri naudojama kaip verpalai, o tokių verpalų SS pozicijos ir vertės nurodyti nebūtina.

Gamintojas, iš kilmės statuso neturinčių geležies juostų gaminantis SS 72.17 pozicijai priskiriamą geležinę vielą, antroje skiltyje turėtų įrašyti „geležies juostos“. Jei ši viela skirta naudoti gaminant mašiną, kuriai skirtoje taisyklėje yra nustatyta procentinė visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės riba, trečioje skiltyje būtina nurodyti kilmės statuso neturinčių juostų vertę.

(3)

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė – produkto gamybai panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė, kuri yra jų muitinė vertė importuojant, įskaitant vežimo, jei tinkama, draudimo, pakavimo ir visas kitas su medžiagų gabenimu į Šalies, kurioje yra įsisteigęs produkto gamintojas, importuojantį uostą susijusias sąnaudas; kai kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė nežinoma ir negali būti nustatyta, taikoma pirmoji galima nustatyti kaina, sumokėta už kilmės statusą turinčias medžiagas Sąjungoje arba Jungtinėje Karalystėje.

(4)

Kliento pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas.

(5)

Įrašyti datas.

(6)

Kai tinkama, šiame laukelyje gali būti elektroninis parašas, skenuotas atvaizdas arba kitoks pasirašančiojo asmens ranka rašyto parašo vaizdas, o ne originalus parašas.

7 PRIEDAS

PAREIŠKIMO APIE PREKIŲ KILMĘ TEKSTAS

Šio Susitarimo 56 straipsnyje nurodytas pareiškimas apie prekių kilmę parengiamas viena iš toliau nurodytų kalbų, naudojant toliau pateiktą tekstą ir laikantis eksportuojančios Šalies įstatymų ir kitų teisės aktų. Jei pareiškimas apie prekių kilmę surašomas ranka, rašoma rašalu spausdintiniais rašmenimis. Pareiškimas apie prekių kilmę surašomas laikantis atitinkamose išnašose pateiktų nurodymų. Išnašų teksto perrašyti nereikia.

Tekstas bulgarų kalba

Tekstas kroatų kalba

Tekstas čekų kalba

Tekstas danų kalba

Tekstas nyderlandų kalba

Tekstas anglų kalba

Tekstas estų kalba

Tekstas suomių kalba

Tekstas prancūzų kalba

Tekstas vokiečių kalba

Tekstas graikų kalba

Tekstas vengrų kalba

Tekstas italų kalba

Tekstas latvių kalba

Tekstas lietuvių kalba

Tekstas maltiečių kalba

Tekstas lenkų kalba

Tekstas portugalų kalba

Tekstas rumunų kalba

Tekstas slovakų kalba

Tekstas slovėnų kalba

Tekstas ispanų kalba

Tekstas švedų kalba

(Laikotarpis: nuo ___________ iki __________(1))

Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas, eksportuotojas (eksportuotojo registracijos Nr. ...(2)) pareiškia, kad šie produktai turi ...(3) lengvatinės kilmės statusą, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.

(4)

(vieta ir data)

(eksportuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas))

(1)

Jei pareiškimas apie prekių kilmę surašomas kelioms kilmės statusą turinčių vienodų produktų siuntoms, kaip tai suprantama šio Susitarimo 56 straipsnio 4 dalies b punkte, nurodomas laikotarpis, kuriuo pareiškimas apie prekių kilmę turi būti taikomas. Šis laikotarpis turi neviršyti 12 mėnesių. Visi produktai turi būti importuojami tik nurodytu laikotarpiu. Jeigu laikotarpis nenustatomas, šį laukelį galima palikti tuščią.

(2)

Nurodomas registracijos numeris, pagal kurį nustatoma eksportuotojo tapatybė. Sąjungos eksportuotojo atveju tai bus numeris, suteiktas pagal Sąjungos įstatymus ir kitus teisės aktus. Jungtinės Karalystės eksportuotojo atveju tai bus numeris, suteiktas pagal Jungtinėje Karalystėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Jei eksportuotojui numeris nesuteiktas, šį laukelį galima palikti tuščią.

(3)

Nurodoma produkto kilmė – Jungtinė Karalystė arba Sąjunga.

(4)

Vietos ir datos galima nenurodyti, jei ši informacija pateikiama pačiame dokumente.

8 PRIEDAS

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTĖS

1.   

Jungtinė Karalystė Andoros Kunigaikštystės kilmės produktus, priskiriamus Suderintos sistemos 25–97 skirsniams, pripažįsta esant Sąjungos kilmės produktais, kaip apibrėžta šiame Susitarime.

2.   

1 dalis taikoma tik tuo atveju jei Andoros Kunigaikštystė, remdamasi 1990 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimu 90/680/EEB dėl Europos ekonominės bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo įsteigta muitų sąjunga, Jungtinės Karalystės kilmės produktams taiko tą patį lengvatinį muitų tarifų režimą, kurį tokiems produktams taiko Sąjunga.

3.   

Nustatant šios bendros deklaracijos 1 dalyje nurodytų produktų kilmės statusą mutatis mutandis taikomas šio Susitarimo antros dalies pirmo podalio I antraštinės dalies 2 skyrius.


9 PRIEDAS

BENDRA DEKLARACIJA DĖL SAN MARINO RESPUBLIKOS

1.   

Jungtinė Karalystė San Marino Respublikos kilmės produktus pripažįsta esant Sąjungos kilmės produktais, kaip apibrėžta šiame Susitarime.

2.   

1 dalis taikoma tik tuo atveju jei San Marino Respublika, remdamasi 1991 m. gruodžio 16 d. Briuselyje priimtu Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimu dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos, Jungtinės Karalystės kilmės produktams taiko tą patį lengvatinį muitų tarifų režimą, kurį tokiems produktams taiko Sąjunga.

3.   

Nustatant šios bendros deklaracijos 1 dalyje nurodytų produktų kilmės statusą mutatis mutandis taikomas šio Susitarimo antros dalies pirmo podalio I antraštinės dalies 2 skyrius.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos