KAPITOLU 2

REGOLI TAL-ORIĠINI

TAQSIMA 1

REGOLI TAL-ORIĠINI

Artikolu 37

Objettiv

Dan il-Kapitolu għandu l-objettiv li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet li jiddeterminaw l-oriġini tal-merkanzija għall-fini tal-applikazzjoni ta’ trattament tariffarju preferenzjali skont dan il-Ftehim, u li jistabbilixxu l-proċeduri tal-oriġini relatati.

Artikolu 38

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

"klassifikazzjoni" tfisser il-klassifikazzjoni ta’ prodott jew ta’ materjal f’xi Kapitolu, intestatura, jew subintestatura partikolari tas-Sistema Armonizzata;

(b)

"kunsinna" tfisser prodotti li jintbagħtu jew flimkien minn esportatur wieħed lil destinatarju wieħed, jew li jkunu koperti minn dokument tat-trasport uniku li jkopri t-trasport tagħhom mill-esportatur lid-destinatarju jew, jekk ma jkunx jeżisti dan it-tip ta’ dokument, li jkunu koperti minn fattura waħda;

(c)

"esportatur" tfisser persuna, li tinsab f’Parti li, f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-liġijiet u fir-regolamenti ta’ dik il-Parti, tesporta jew tipproduċi l-prodott oriġinarju u tagħmel dikjarazzjoni dwar l-oriġini;

(d)

"importatur" tfisser persuna li timporta l-prodott oriġinarju u titlob trattament tariffarju preferenzjali għalih;

(e)

"materjal" tfisser kwalunkwe sustanza użata fil-produzzjoni ta’ prodott, inkluż kwalunkwe komponent, ingredjent, materja prima jew parti;

(f)

"materjal mhux oriġinarju" tfisser materjal li ma jikkwalifikax bħala oriġinarju skont dan il-Kapitolu, inkluż materjal li l-istatus oriġinarju tiegħu ma jistax jiġi determinat;

(g)

"prodott" tfisser il-prodott li jirriżulta mill-produzzjoni, anki jekk maħsub għall-użu bħala materjal fil-produzzjoni ta’ prodott ieħor;

(h)

"produzzjoni" tfisser kwalunkwe tip ta’ xogħol jew ta’ pproċessar, inkluż l-assemblaġġ.

Artikolu 39

Rekwiżiti ġenerali

1.   Għall-fini tal-applikazzjoni tat-trattament tariffarju preferenzjali minn Parti għall-merkanzija oriġinarja tal-Parti l-oħra f’konformità ma’ dan il-Ftehim, dment li l-prodotti jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha ta’ dan il-Kapitolu, il-prodotti li ġejjin għandhom jitqiesu li joriġinaw fil-Parti l-oħra:

(a)

prodotti miksuba kompletament f’dik il-Parti fis-sens tal-Artikolu 41;

(b)

prodotti manifatturati f’dik il-Parti esklussivament minn materjali oriġinarji f’dik il-Parti; u

(c)

prodotti manifatturati f’dik il-Parti li jinkorporaw materjali mhux oriġinarji dment li dawn ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness 3.

2.   Jekk prodott ikun kiseb status oriġinarju, il-materjali mhux oriġinarji użati fil-produzzjoni ta’ dak il-prodott ma għandhomx jitqiesu bħala mhux oriġinarji meta dak il-prodott jiġi inkorporat bħala materjal fi prodott ieħor.

3.   L-akkwist ta’ status oriġinarju għandu jitħaddem mingħajr interruzzjoni fir-Renju Unit jew fl-Unjoni.

Artikolu 40

Kumulazzjoni tal-oriġini

1.   Prodott li joriġina f’Parti għandu jitqies li hu oriġinarju fil-Parti l-oħra jekk dak il-prodott jintuża bħala materjal fil-produzzjoni ta’ prodott ieħor f’dik il-Parti l-oħra.

2.   Il-produzzjoni mwettqa f’Parti fuq materjal mhux oriġinarju tista’ titqies sabiex jiġi determinat jekk prodott joriġinax fil-Parti l-oħra.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ma jkunux japplikaw jekk il-produzzjoni mwettqa fil-Parti l-oħra ma tmurx lil hinn mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 43.

4.   Biex esportatur jimla d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 54(2) għal prodott imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, l-esportatur għandu jikseb dikjarazzjoni tal-fornitur mingħand il-fornitur kif previst fl-Anness 6 jew dokument ekwivalenti li jkun fih l-istess informazzjoni li tiddeskrivi l-materjali mhux oriġinarji kkonċernati f’dettall suffiċjenti biex ikunu jistgħu jiġu identifikati.

Artikolu 41

Prodotti miksuba kompletament

1.   Il-prodotti li ġejjin għandhom jitqiesu bħala miksuba kompletament f'Parti:

(a)

prodotti minerali estratti jew meħuda mill-ħamrija tagħha jew minn qiegħ il-baħar tagħha;

(b)

pjanti u prodotti tal-ħxejjex imkabbra jew maħsuda hemm;

(c)

annimali ħajjin imwielda u mrobbija hemm;

(d)

prodotti miksuba minn annimali ħajjin imrobbija hemmhekk;

(e)

prodotti miksuba minn annimali maqtula li jkunu twieldu u trabbew hemmhekk;

(f)

prodotti miksuba bil-kaċċa jew is-sajd li saru hemm;

(g)

prodotti miksuba mill-akkwakultura hemmhekk jekk l-organiżmi akkwatiċi, li jinkludu l-ħut, il-molluski, il-krustaċji, invertebrati akkwatiċi oħra u pjanti akkwatiċi jitwieldu jew jitkabbru mill-materjal ta’ propagazzjoni bħal bajd, qixx, ħut li għadu ma kibirx, larva, flieles ta’ salamuna, salamun żgħir jew ħut immatur ieħor fi stadju postlarvali b’intervent fil-proċessi ta’ trobbija jew ta’ tkabbir biex tittejjeb il-produzzjoni bħall-istokkjar regolari, it-tagħlif jew il-protezzjoni kontra l-predaturi;

(h)

prodotti tas-sajd marin u prodotti oħra meħuda mill-baħar ’il barra minn xi baħar territorjali minn xi bastiment ta’ Parti;

(i)

prodotti magħmula abbord vapur fabbrika ta’ Parti esklussivament minn prodotti msemmija fil-punt (h);

(j)

prodotti estratti minn qiegħ il-baħar jew mis-saff ta’ taħt il-ħamrija 'l barra minn kwalunkwe baħar territorjali sakemm ikollhom id-dritt li jisfruttaw jew jaħdmu tali qiegħ il-baħar jew is-saff ta’ taħt il-ħamrija;

(k)

skart u ruttam li jirriżulta minn operazzjonijiet ta' produzzjoni mwettqa hemmhekk;

(l)

skart u ruttam miksub minn prodotti użati miġbura hemm, dment li dawk il-prodotti jkunu xierqa biss għall-irkupru tal-materja prima;

(m)

prodotti manifatturati hemmhekk esklużivament mill-prodotti speċifikati fil-punti (a) sa (l).

2.   It-termini "bastiment ta’ Parti" u "vapur fabbrika ta’ Parti" fil-punti (h) u (i) tal-paragrafu 1 ifissru bastiment u vapur fabbrika li:

(a)

ikun reġistrat fi Stat Membru jew fir-Renju Unit;

(b)

ibaħħar bil-bandiera ta’ Stat Membru jew tar-Renju Unit; u

(c)

ikun jissodisfa xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

ikollu bħala proprjetarji, sa’ mill-anqas 50%, ċittadini ta’ xi Stat Membru jew tar-Renju Unit; jew

(ii)

ikun proprjetà ta’ persuni ġuridiċi li kull waħda minnhom:

(A)

ikollha l-uffiċċju prinċipali u l-post prinċipali tan-negozju tagħha fl-Unjoni jew fir-Renju Unit; u

(B)

ikollhom bħala proprjetarji, sa’ mill-anqas 50%, entitajiet pubbliċi, ċittadini jew persuni ġuridiċi ta’ xi Stat Membru jew tar-Renju Unit.

Artikolu 42

Tolleranzi

1.   Jekk prodott ma jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness 3 minħabba l-użu ta’ materjal mhux oriġinarju fil-produzzjoni tiegħu, dak il-prodott għandu madankollu jitqies bħala li joriġina f’Parti, dment li:

(a)

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji użati fil-produzzjoni tal-prodotti kklassifikati fil-Kapitoli 2 u minn 4 sa 24 tas-Sistema Armonizzata, għajr il-prodotti tas-sajd ipproċessati klassifikati fil-Kapitolu 16, ma jaqbiżx il-15 % tal-piż tal-prodott;

(b)

għall-prodotti l-oħra kollha, ħlief għall-prodotti kklassifikati fil-Kapitoli minn 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, il-valur totali tal-materjali mhux oriġinarji ma jaqbiżx l-10% tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott; jew

(c)

għall-prodotti kklassifikati fil-Kapitoli minn 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, japplikaw it-tolleranzi stabbiliti fin-Noti 7 u 8 tal-Anness 2.

2.   Il-paragrafu 1 ma japplikax jekk il-valur jew il-piż tal-materjali mhux oriġinarji użati fil-produzzjoni ta’ prodott jaqbeż kwalunkwe wieħed mill-perċentwali għall-valur jew il-piż massimu tal-materjali mhux oriġinarji kif speċifikat fir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness 3.

3.   Il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma japplikax għal prodotti miksuba kompletament f’Parti skont is-sens tal-Artikolu 41. Jekk l-Anness 3 ikun jeżiġi li l-materjali użati fil-produzzjoni ta’ prodott ikunu miksuba kompletament, japplikaw il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 43

Produzzjoni insuffiċjenti

1.   Minkejja l-punt (c) tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 39(1), prodott ma għandux jitqies li joriġina f’Parti jekk il-produzzjoni tal-prodott f’Parti tikkonsisti biss minn waħda jew aktar mill-operazzjonijiet li ġejjin imwettqa fuq materjali mhux oriġinarji:

(a)

operazzjonijiet ta’ preservazzjoni bħat-tnixxif, l-iffriżar, iż-żamma f’salmura u operazzjonijiet simili oħra li għandhom l-iskop uniku li jiżguraw li l-prodott jibqa’ f’kundizzjoni tajba matul it-trasport u l-ħżin; (2)

(b)

it-tqassim jew l-immuntar ta’ pakketti;

(c)

il-ħasil, it-tindif; it-tneħħija ta’ trab, ossidu, żjut, żebgħa jew xi kisi ieħor;

(d)

mogħdija jew pressa tat-tessuti u ta' oġġetti tessili;

(e)

proċessi sempliċi ta' żebgħa u lostru;

(f)

it-tfesdiq u l-maċinazzjoni parzjali jew sħiħa tar-ross; illustrar u gglejżjar ta' ċereali u ross; ibbliċjar tar-ross;

(g)

operazzjonijiet għall-kolorazzjoni jew aromi fiz-zokkor jew fil-iffurmar taċ-ċangaturi taz-zokkor; tħin parzjali jew totali taz-zokkor f’forma solida;

(h)

it-tqaxxir, it-tneħħija tal-għadma jew tal-qoxra ta’ frott, ġewż u ħaxix;

(i)

it-tifrik, it-tħin sempliċi jew il-qtugħ sempliċi;

(j)

għarbil, skrining, tqassim, klassifikar, għoti ta' grad jew tqabbil (inkluż it-tfassil ta' settijiet ta' oġġetti);

(k)

tqegħid sempliċi fi fliexken, laned, flasks, boroż, kontenituri, jew kaxxi, twaħħil fuq kartun jew twavel u l-proċessi sempliċi l-oħra kollha ta' ppakkjar;

(l)

twaħħil jew stampar ta’ marki, tikketti, logos u oħrajn bħal sinjali distintivi fuq il-prodotti jew fuq l-ippakkjar tagħhom;

(m)

it-taħlit sempliċi ta’ prodotti, kemm jekk ta’ tipi differenti u kemm jekk le; it-taħlit taz-zokkor ma’ xi materjal;

(n)

sempliċi żieda ta’ ilma jew dilwizzjoni bl-ilma jew sustanza oħra li ma tbiddilx materjalment il-karatteristiċi tal-prodott, jew id-deidratazzjoni jew id-denaturazzjoni tal-prodotti;

(o)

assemblaġġ sempliċi ta’ partijiet ta’ oġġetti sabiex jiġi kostitwit prodott sħiħ jew iż-żarmar ta’ prodotti f’partijiet;

(p)

it-tbiċċir tal-annimali.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-operazzjonijiet għandhom jitqiesu sempliċi jekk ma jkunu meħtieġa la ħiliet speċjali u lanqas makkinarji, apparati jew tagħmir manifatturati jew installati speċjalment għat-twettiq ta’ dawk l-operazzjonijiet.

Artikolu 44

Unità ta’ kwalifika

1.   Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, l-unità ta' kwalifika għandha tkun il-prodott partikolari li jitqies bħala l-unità bażika meta l-prodott jiġi kklassifikat taħt is-Sistema Armonizzata.

2.   Fil-każ ta’ kunsinna li tkun tikkonsisti f’għadd ta’ prodotti identiċi klassifikati fl-istess intestatura tas-Sistema Armonizzata, kull prodott għandu jitqies b’mod individwali fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu.

Artikolu 45

Materjali tal-ippakkjar u kontejners għall-vjeġġi

Il-materjali tal-ippakkjar u l-kontejners għall-vjeġġi li jintużaw biex jiġi protett prodott matul it-trasportazzjoni għandhom jiġu injorati meta jiġi ddeterminat jekk prodott ikunx oriġinarju.

Artikolu 46

Materjali tal-ippakkjar u kontejners għall-bejgħ bl-imnut

Il-materjali tal-imballaġġ u l-kontenituri li fihom il-prodott huwa ppakkjat għall-bejgħ bl-imnut, jekk klassifikati mal-prodott, ma għandhomx jitqiesu fid-determinazzjoni tal-oriġini tal-prodott, ħlief għall-finijiet tal-kalkolu tal-valur ta’ materjali mhux oriġinarji jekk il-prodott ikun soġġett għal valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji skont l-Anness 3.

Artikolu 47

Aċċessorji, spare parts u għodod

1.   L-aċċessorji, spare parts, għodod u materjali tal-istruzzjoni jew materjali oħra ta’ informazzjoni għandhom jitqiesu bħala prodott wieħed bil-biċċa tagħmir, magna, apparat jew vettura inkwistjoni jekk:

(a)

huma klassifikati u konsenjati mal-prodott, iżda mhux fatturati separatament minnu; u

(b)

huma tat-tipi, il-kwantitajiet u l-valur li huma konswetudinarji għal dak il-prodott.

2.   L-aċċessorji, l-ispare parts, l-għodod u materjali tal-istruzzjoni u ta’ informazzjoni oħra msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx jitqiesu meta tiġi determinata l-oriġini tal-prodott, ħlief għall-finijiet tal-kalkolu tal-valur ta’ materjali mhux oriġinarji jekk il-prodott ikun soġġett għal valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji skont l-Anness 3.

Artikolu 48

Settijiet

Is-settijiet, kif definiti fir-Regola Ġenerali 3 għall-Interpretazzjoni tas-Sistema Armonizzata, għandhom jitqiesu bħala oriġinarji f’Parti jekk il-komponenti kollha jkunu oriġinarji. Jekk sett ikun magħmul minn komponenti oriġinarji u mhux oriġinarji, is-sett bħala element sħiħ għandu jitqies bħala oriġinarju f’Parti jekk il-valur tal-komponenti mhux oriġinarji ma jkunx jaqbeż il-15% tal-prezz tal-oġġett mill-fabbrika tas-sett.

Artikolu 49

Elementi newtrali

Biex jiġi determinat jekk prodott joriġinax f'Parti, ma għandux ikun hemm bżonn li tiġi stabbilita l-oriġini tal-elementi li ġejjin li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni tiegħu:

(a)

fjuwil, enerġija, katalisti u solventi;

(b)

impjant, tagħmir, spare parts u materjali użati fil-manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ bini;

(c)

magni, għodod, ċipep u forom;

(d)

lubrikanti, griż, materjali komposti u materjali oħra użati fil-produzzjoni jew użati biex jitħaddmu tagħmir u binjiet;

(e)

ingwanti, nuċċalijiet, żraben, ilbies, tagħmir u provvisti tas-sikurezza;

(f)

tagħmir, apparati u provvisti użati għat-testijiet jew l-ispezzjoni tal-prodott; u

(g)

materjali oħra użati fil-produzzjoni li mhumiex inkorporati fil-prodott u lanqas maħsuba biex jiġu inkorporati fil-kompożizzjoni finali tal-prodott.

Artikolu 50

Segregazzjoni tal-kontabbiltà

1.   Materjali funġibbli oriġinarji u mhux oriġinarji jew prodotti funġibbli għandhom jiġu ssegregati fiżikament waqt il-ħżin biex jinżamm l-istatus oriġinarju u mhux oriġinarju tagħhom.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, "materjali funġibbli" jew "prodotti funġibbli" tfisser materjali jew prodotti li huma tal-istess tip u kwalità kummerċjali, bl-istess karatteristiċi tekniċi u fiżiċi, u li ma jkunux jistgħux jiġu distinti minn xulxin għall-finijiet ta’ oriġini.

3.   Minkejja l-paragrafu 1, materjali funġibbli oriġinarji u mhux oriġinarji jistgħu jintużaw fil-produzzjoni ta’ prodott mingħajr ma jiġu segregati fiżikament waqt il-ħażna jekk jintuża metodu ta’ segregazzjoni tal-kontabbiltà.

4.   Minkejja l-paragrafu 1, prodotti funġibbli oriġinarji u mhux oriġinarji kklassifikati fil-Kapitoli 10, 15, 27, 28, 29, l-intestaturi minn 32.01 sa 32.07, jew l-intestaturi minn 39.01 sa 39.14 tas-Sistema Armonizzata] jistgħu jinħażnu f’Parti qabel l-esportazzjoni lejn il-Parti l-oħra mingħajr ma jkunu fiżikament segregati, sakemm jintuża metodu ta’ segregazzjoni tal-kontabbiltà.

5.   Il-metodu ta’ segregazzjoni tal-kontabbiltà msemmi fil-paragrafi 3 u 4 għandu jiġi applikat f’konformità ma’ metodu ta’ ġestjoni tal-inventarju skont il-prinċipji kontabilistiċi li jiġu ġeneralment aċċettati fil-Parti.

6.   Il-metodu ta’ segregazzjoni tal-kontabbiltà għandu jkun kwalunkwe metodu li jiżgura li fi kwalunkwe ħin ma jkunx hemm aktar materjali jew prodotti li jirċievu status oriġinarju milli kieku l-materjali jew il-prodotti jkunu ġew segregati fiżikament.

7.   Parti tista’ titlob, bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u fir-regolamenti tagħha, li l-użu ta’ metodu ta’ segregazzjoni tal-kontabbiltà jkun soġġett għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni preliminari mill-awtoritajiet doganali ta’ dik il-Parti. L-awtoritajiet doganali tal-Parti għandha tissorvelja l-użu tal-awtorizzazzjonijiet u tista’ tirtira xi awtorizzazzjoni jekk id-detentur jagħmel użu mhux xieraq tal-metodu ta’ segregazzjoni tal-kontabbiltà jew jonqos milli jissodisfa xi waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu.

Artikolu 51

Prodotti ritornati

Jekk prodott li joriġina f’xi Parti u jkun esportat minn dik il-Parti lil pajjiż terz, jirritorna għand dik il-Parti, dan għandu jitqies bħala mhux oriġinarju sakemm ma jkunx jista’ jintwera għas-sodisfazzjon tal-awtorità doganali ta’ dik il-Parti li l-prodott ritornat:

(a)

ikun l-istess bħal dak esportat; u

(b)

ma saritlux xi operazzjoni lil hinn minn dik li kien meħtieġa biex jinżamm f’kundizzjoni tajba waqt li kien f’dak il-pajjiż jew waqt li kien qed jiġi esportat.

Artikolu 52

Non-alterazzjoni

1.   Prodott oriġinarju dikjarat għall-użu domestiku fil-Parti importatriċi ma għandux, wara l-esportazzjoni u qabel ma jiġi ddikjarat għal użu domestiku, ġie alterat, trasformat b’xi mod jew soġġett għal operazzjonijiet għajr dawk ta’ preservazzjoni f’kundizzjoni tajba jew ta’ żieda jew ta’ twaħħil ta’ marki, ta’ tikketti, ta’ siġilli jew ta’ xi dokumentazzjoni oħra biex tiġi żgurata l-konformità ma’ rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-Parti importatriċi.

2.   Il-ħżin jew il-wiri ta’ prodott jista’ jseħħ f’pajjiż terz dment li l-prodott jibqa’ fis-superviżjoni doganali f’dak il-pajjiż terz.

3.   Il-qsim tal-kunsinni jista’ jseħħ f’pajjiż terz jekk isir mill-esportatur jew taħt ir-responsabbiltà tal-esportatur, dment li dawn jibqgħu taħt superviżjoni doganali f’dak il-pajjiż terz.

4.   F’każ ta’ dubju dwar jekk ikunux rispettati r-rekwiżiti previsti fil-paragrafi 1 sa 3, l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi tista’ titlob lill-importatur jipprovdi evidenza ta’ konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti, li tista’ tingħata bi kwalunkwe mezz, inklużi dokumenti tat-trasport kuntrattwali bħal poloz ta’ kargu jew evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq il-kummerċjalizzazzjoni jew l-enumerazzjoni tal-pakketti jew ta’ kwalunkwe evidenza relatata mal-prodott innifsu.

Artikolu 53

Rieżami ta’ rifużjoni ta’, jew eżenzjoni minn, dazji doganali

Mhux qabel sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim u fuq talba ta’ kwalunkwe waħda mill-Partijiet, il-Kumitat Speċjalizzat għall-Kummerċ dwar il-Kooperazzjoni Doganali u r-Regoli tal-Oriġini, għandu jwettaq rieżami tal-iskemi tar-rifużjoni tad-dazju u l-ipproċessar attiv rispettivi tal-Partijiet. Għal dak il-fini, fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet, sa mhux aktar tard minn 60 jum minn dik it-talba, il-Parti l-oħra għandha tipprovdi lill-Parti li tagħmel it-talba b’informazzjoni disponibbli u statistika dettaljata li tkopri l-perjodu mid-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim, jew il-ħames snin ta’ qabel jekk dak il-perjodu jkun iqsar, dwar it-tħaddim tal-iskema tagħha tar-rifużjoni tad-dazju u l-ipproċessar attiv. Fid-dawl ta’ din ir-reviżjoni, il-Kumitat Speċjalizzat għall-Kummerċ dwar il-Kooperazzjoni Doganali u r-Regoli tal-Oriġini jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill ta’ Sħubija għall-emendar tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu u tal-Annessi tiegħu, bil-ħsieb li jiġu introdotti limitazzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-rigward tar-rifużjoni tad-dazji doganali jew l-eżenzjoni minnhom.

TAQSIMA 2:

PROĊEDURI TAL-ORIĠINI

Artikolu 54

Talba għal trattament tariffarju preferenzjali

1.   Il-Parti importatriċi għandha, mal-importazzjoni, tagħti trattament tariffarju preferenzjali lil prodott oriġinarju fil-Parti l-oħra, fis-sens ta’ dan il-Kapitolu, abbażi ta’ talba mill-importatur għat-trattament tariffarju preferenzjali. L-importatur għandu jkun responsabbli għall-korrettezza tat-talba għal trattament tariffarju preferenzjali u għall-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan il-Kapitolu.

2.   Talba għal trattament tariffarju preferenzjali għandha tkun ibbażata fuq:

(a)

dikjarazzjoni dwar l-oriġini li l-prodott hu oriġinarju magħmula mill-esportatur; jew

(b)

l-għarfien tal-importatur li l-prodott hu oriġinarju.

3.   L-importatur li jagħmel it-talba għal trattament tariffarju preferenzjali bbażat fuq dikjarazzjoni dwar l-oriġini kif issir referenza fil-punt (a) tal-paragrafu 2 għandu jżomm id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini u, meta jkun meħtieġ mill-awtorità doganali tal-Parti importatriċi, jipprovdi kopja ta’ din lil dik l-awtorità.

Artikolu 55

Żmien it-talba għal trattament tariffarju preferenzjali

1.   Talba għal trattament tariffarju preferenzjali u l-bażi għal dik it-talba kif imsemmi fl-Artikolu 54(2) għandhom jiġu inklużi fid-dikjarazzjoni doganali dwar l-importazzjoni f'konformità mal-liġijiet u mar-regolamenti tal-Parti importatriċi.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jekk l-importatur ma jkunx għamel talba għal trattament tariffarju preferenzjali fil-mument tal-importazzjoni, il-Parti importatriċi tagħti trattament tariffarju preferenzjali u tħallas lura jew tibgħat lura kwalunkwe dazju doganali żejjed imħallas sakemm:

(a)

it-talba għal trattament tariffarju preferenzjali ssir sa mhux aktar tard minn tliet snin wara d-data tal-importazzjoni, jew tali perjodu itwal ta’ żmien kif speċifikat fil-liġijiet u r-regolamenti tal-Parti importatriċi;

(b)

l-importatur jipprovdi l-bażi għat-talba kif imsemmi fl-Artikolu 54(2); u

(c)

il-prodott kien jitqies li joriġina u kien jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha fis-sens tat-Taqsima 1 ta’ dan il-Kapitolu li kieku kien ġie ddikjarat mill-importatur fil-mument tal-importazzjoni.

L-obbligi l-oħra applikabbli għall-importatur skont l-Artikolu 54 jibqgħu l-istess.

Artikolu 56

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini

1.   Dikjarazzjoni dwar l-oriġini tista’ ssir minn esportatur ta’ prodott abbażi tal-informazzjoni li turi li l-prodott hu oriġinarju, filwaqt li dan jinkludi informazzjoni dwar l-istatus oriġinarju tal-materjali użati fil-produzzjoni tal-prodott. L-esportatur għandu jkun responsabbli għall-korrettezza tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini u tal-informazzjoni pprovduta.

2.   Dikjarazzjoni dwar l-oriġini għandha ssir billi tintuża waħda mill-verżjonijiet lingwistiċi stabbiliti fl-Anness 7 f’fattura jew xi dokument ieħor li jiddeskrivi l-prodott oriġinarju f’biżżejjed dettall biex dak il-prodott ikun jista’ jiġi identifikat. L-esportatur għandu jkun responsabbli biex jipprovdi biżżejjed dettall li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott oriġinarju. Il-Parti importatriċi ma għandhiex teħtieġ li l-importatur jippreżenta traduzzjoni tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini.

3.   Dikjarazzjoni dwar l-oriġini għandha tkun valida għal 12-il xahar mid-data meta tkun saret jew għal tali perjodu itwal kif ipprovdut mill-Parti tal-importazzjoni sa massimu ta’ 24 xahar.

4.   Dikjarazzjoni dwar l-oriġini tista’ tapplika għal:

(a)

vjeġġ wieħed ta’ prodott wieħed jew aktar importat f’Parti; jew

(b)

diversi vjeġġi tal-istess prodotti importati f’Parti fil-perjodu speċifikat fid-dikjarazzjoni dwar l-oriġini li ma jaqbiżx it-12-il xahar.

5.   Jekk, fuq it-talba tal-importatur, prodotti żarmati jew mhux armati fis-sens tar-Regola Ġenerali 2(a) għall-Interpretazzjoni tas-Sistema Armonizzata li jaqgħu fit-Taqsimiet minn XV sa XXI tas-Sistema Armonizzata jkunu importati ftit ftit, tkun tista’ tintuża dikjarazzjoni dwar l-oriġini waħda għal prodotti bħal dawn skont ir-rekwiżiti stabbiliti mill-awtorità doganali tal-Parti importatriċi.

Artikolu 57

Diskrepanzi

L-awtorità doganali tal-Parti importatriċi ma għandhiex tirrifjuta talba għal trattament tariffarju preferenzjali minħabba żbalji jew diskrepanzi minuri fid-dikjarazzjoni dwar l-oriġini jew biss minħabba li fattura nħarġet f’pajjiż terz.

Artikolu 58

Għarfien tal-importatur

1.   Għall-finijiet ta’ talba għal trattament tariffarju preferenzjali li ssir skont il-punt (b) tal-Artikolu 54(2), l-għarfien tal-importatur li prodott joriġina fil-Parti esportatriċi għandu jkun ibbażat fuq informazzjoni li turi li l-prodott joriġina u jissodisfa r-rekwiżiti previsti f’dan il-Kapitolu.

2.   Qabel ma jintalab it-trattament preferenzjali, fil-każ li importatur ma jkunx jista’ jikseb l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu bħala riżultat tal-fatt li l-esportatur iqis li dik l-informazzjoni hija informazzjoni kunfidenzjali jew għal xi raġuni oħra, l-esportatur jista’ jipprovdi dikjarazzjoni dwar l-oriġini biex l-importatur ikun jista’ jitlob it-trattament tariffarju preferenzjali abbażi tal-punt (a) tal-Artikolu 54(2).

Artikolu 59

Rekwiżiti ta’ żamma tar-rekords

1.   Għal minimu ta’ tliet snin wara d-data tal-importazzjoni tal-prodott, importatur li jagħmel talba għal trattament tariffarju preferenzjali għal prodott importat fil-Parti importatriċi għandu jżomm:

(a)

jekk it-talba kienet ibbażata fuq dikjarazzjoni dwar l-oriġini, id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini maħruġa mill-esportatur; jew

(b)

jekk it-talba kienet ibbażata fuq l-għarfien tal-importatur, ir-rekords kollha li juru li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti biex jinkiseb status oriġinarju.

2.   Esportatur li ppreżenta dikjarazzjoni dwar l-oriġini għandu, għal tal-anqas erba’ snin wara dik id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini, iżomm kopja tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini u tar-rekords l-oħra kollha li juru li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti biex jinkiseb status oriġinarju.

3.   Ir-rekords li għandhom jinżammu skont dan l-Artikolu jistgħu jinżammu f’format elettroniku.

Artikolu 60

Kunsinni żgħar

1.   B’deroga mill-Artikoli 54 sa 58, dment li l-prodott ikun ġie ddikjarat li jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan il-Kapitolu u l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi ma jkollha l-ebda dubju dwar il-veraċità ta’ dik id-dikjarazzjoni, il-Parti importatriċi tagħti trattament tariffarju preferenzjali lil:

(a)

prodott mibgħut f’pakkett żgħir minn persuni privati lil persuni privati;

(b)

prodott li jifforma parti mill-bagalji personali ta’ vjaġġatur; u

(c)

għar-Renju Unit, minbarra l-punti (a) u (b) ta' dan l-Artikolu, kunsinni oħra ta’ valur baxx.

2.   Il-prodott li ġejjin huma esklużi mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu:

(a)

prodotti, li l-importazzjoni tagħhom tifforma parti minn serje ta’ importazzjonijiet li jistgħu raġonevolment jitqiesu li saru separatament bil-għan li jiġu evitati r-rekwiżiti tal-Artikolu 54;

(b)

għall-Unjoni:

(i)

prodott importat kummerċjalment; l-importazzjonijiet li jsiru b’mod rari u li jikkonsistu biss fi prodotti għall-użu personali tar-riċevituri jew tal-vjaġġaturi jew tal-familji tagħhom ma għandhomx jitqiesu importazzjonijiet kummerċjali jekk ikun evidenti min-natura u mill-kwantità tal-prodotti li m’hemmx intenzjoni ta’ skop kummerċjali; u

(ii)

prodotti, li l-valur totali tagħhom jeċċedi EUR 500 fil-każ ta’ prodotti mibgħuta f’pakketti żgħar, jew l-EUR 1 200 fil-każ ta' prodotti li jiffurmaw parti mill-bagalji personali tal-vjaġġaturi. L-ammonti li għandhom jintużaw fi kwalunkwe munita nazzjonali partikolari għandhom ikunu l-ekwivalenti f'dik il-munita tal-ammonti f'euro hekk kif kienu fl-ewwel jum tax-xogħol ta' Ottubru. L-ammonti tar-rata tal-kambju għandhom jiġu ppubblikati għal dakinhar mill-Bank Ċentrali Ewropew, sakemm ma jiġix ikkomunikat ammont differenti lill-Kummissjoni Ewropea sal-15 ta’ Ottubru ta’ kull sena, u għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tinnotifika lir-Renju Unit dwar l-ammonti rilevanti. L-Unjoni tista’ tistabbilixxi limiti oħra li se tikkomunika lir-Renju Unit; u

(c)

għar-Renju Unit, prodotti li l-valur totali tagħhom jaqbeż il-limiti stabbiliti skont il-liġi domestika tar-Renju Unit. Ir-Renju Unit se jikkomunika dawn il-limiti lill-Unjoni.

3.   L-importatur għandu jkun responsabbli għall-korrettezza tad-dikjarazzjoni u għall-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan il-Kapitolu. Ir-rekwiżiti taż-żamma tar-rekords stabbiliti fl-Artikolu 59 ma għandhomx japplikaw għall-importatur skont dan l-Artikolu.

Artikolu 61

Verifika

1.   L-awtorità doganali tal-Parti importatriċi tista’ twettaq verifika dwar jekk prodott hux oriġinarju jew jekk ir-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Kapitolu humiex sodisfatti, abbażi ta’ metodi ta’ valutazzjoni tar-riskju, li jistgħu jinkludu għażla aleatorja. Tali verifika tista’ ssir permezz ta’ talba għal informazzjoni mill-importatur li għamel it-talba msemmija fl-Artikolu 54, fil-ħin li tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni tal-importazzjoni, qabel ir-rilaxx tal-prodotti, jew wara r-rilaxx tal-prodotti.

2.   L-informazzjoni mitluba skont il-paragrafu 1 ma għandhiex tkopri aktar mill-elementi li ġejjin:

(a)

jekk it-talba kienet ibbażata fuq dikjarazzjoni dwar l-oriġini, dik id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini; u

(b)

informazzjoni għall-adempiment mal-kriterji tal-oriġini, li hija:

(i)

fejn il-kriterju tal-oriġini jkun "miksub kompletament", il-kategorija applikabbli (bħall-ħsad, l-estrazzjoni, is-sajd) u l-post tal-produzzjoni;

(ii)

fejn il-kriterju tal-oriġini jkun ibbażat fuq tibdil fil-klassifikazzjoni tariffarja, lista tal-materjali mhux oriġinarji kollha, inkluż il-klassifikazzjoni tariffarja tagħhom (f'format b'żewġ (2), erba’ (4) jew sitt (6) figuri skont il-kriterji tal-oriġini);

(iii)

fejn il-kriterju tal-oriġini jkun ibbażat fuq metodu tal-valur, il-valur tal-prodott finali kif ukoll il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati fil-produzzjoni ta’ dak il-prodott;

(iv)

fejn il-kriterju tal-oriġini jkun ibbażat fuq il-piż, il-piż tal-prodott finali kif ukoll il-piż tal-materjali mhux oriġinarji rilevanti użati fil-prodott finali;

(v)

fejn il-kriterju tal-oriġini jkun ibbażat fuq proċess tal-produzzjoni speċifiku, deskrizzjoni speċifika ta’ dak il-proċess;

3.   Meta jipprovdi l-informazzjoni mitluba, l-importatur jista’ jżid kwalunkwe informazzjoni oħra li hu jqis li hi rilevanti għall-fini ta’ verifika.

4.   Jekk it-talba għal trattament tariffarju preferenzjali tkun ibbażata fuq dikjarazzjoni dwar l-oriġini, l-importatur għandu jipprovdi dik id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini iżda jista’ jwieġeb lill-awtorità doganali tal-Parti importatriċi li l-importatur mhux f’pożizzjoni li jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2.

5.   Jekk it-talba għal trattament preferenzjali tkun ibbażata fuq l-għarfien tal-importatur, wara li l-ewwel ikun talab informazzjoni skont il-paragrafu 1, l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi li tagħmel il-verifika tista’ titlob lill-importatur li jipprovdi informazzjoni addizzjonali jekk dik l-awtorità doganali tqis li tkun neċessarja informazzjoni addizzjonali sabiex jiġi vverifikat l-istatus oriġinarji tal-prodott jew jekk ir-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Kapitolu jkunu ġew sodisfatti. L-awtorità doganali tal-Parti importatriċi tista’ titlob dokumentazzjoni u informazzjoni speċifiċi mingħand l-importatur, jekk xieraq.

6.   Jekk l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi tiddeċiedi li tissospendi l-għoti tat-trattament tariffarju preferenzjali lill-prodott ikkonċernat waqt li tistenna r-riżultati tal-verifika, din għandha toffri li tirrilaxxa l-prodotti lill-importatur soġġetta għal miżuri xierqa ta’ prekawzjoni li jinkludu l-garanziji. Kull sospensjoni tat-trattament tariffarju preferenzjali għandha tintemm malajr kemm jista’ jkun wara li l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi tkun aċċertat l-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati, jew l-issodisfar tar-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Kapitolu.

Artikolu 62

Kooperazzjoni amministrattiva

1.   Biex jiżguraw l-applikazzjoni xierqa ta’ dan il-Kapitolu, il-Partijiet għandhom jikkooperaw, permezz tal-awtorità doganali ta’ kull Parti, fil-verifika ta’ jekk prodott hux oriġinarju u konformi mar-rekwiżiti l-oħra previsti f’dan il-Kapitolu.

2.   Jekk it-talba għal trattament tariffarju preferenzjali kienet ibbażata fuq dikjarazzjoni dwar l-oriġini, kif xieraq wara li tkun talbet għall-ewwel darba l-informazzjoni skont l-Artikolu 61(1) u abbażi tat-tweġiba mill-importatur, l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi li tkun qed twettaq il-verifika tista’ titlob ukoll informazzjoni mingħand l-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi fi żmien perjodu ta’ sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti, jew mill-mument li t-talba ssir skont il-punt (a) tal-Artikolu 55(2), jekk l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi li tkun qed tagħmel il-verifika tqis li tkun neċessarja informazzjoni addizzjonali sabiex tkun tista’ tivverifika l-istatus oriġinarju tal-prodott jew biex tivverifika li r-rekwiżiti l-oħra previsti f’dan il-Kapitolu jkunu sodisfatti. It-talba għall-informazzjoni għandha tinkludi dawn l-elementi li ġejjin:

(a)

id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini;

(b)

l-identità tal-awtorità doganali li toħroġ it-talba;

(c)

l-isem tal-esportatur;

(d)

is-suġġett u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-verifika; u

(e)

kwalunkwe dokumentazzjoni rilevanti.

Minbarra dan, l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi tista’ titlob lill-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi biex tipprovdi dokumentazzjoni u informazzjoni speċifiċi, fejn xieraq.

3.   F’konformità mal-liġijiet u mar-regolamenti tagħha, l-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi tista’ titlob dokumentazzjoni jew eżaminazzjoni billi ssejjaħ għal kwalunkwe evidenza jew billi żżur il-bini tal-esportatur biex tirrieżamina r-rekords u tosserva l-faċilitajiet użati fil-produzzjoni tal-prodott.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5, l-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi li tirċievi t-talba msemmija fil-paragrafu 2 għandha tipprovdi lill-awtorità doganali tal-Parti importatriċi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

id-dokumentazzjoni mitluba, fejn disponibbli;

(b)

opinjoni dwar l-istatus tal-oriġini tal-prodott;

(c)

id-deskrizzjoni tal-prodott li jkun soġġett għall-eżaminazzjoni u l-klassifikazzjoni tariffarja rilevanti għall-applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu;

(d)

deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-proċess tal-produzzjoni li jkun biżżejjed biex isostni l-istatus oriġinarju tal-prodott;

(e)

informazzjoni dwar il-mod kif saret l-eżaminazzjoni tal-prodott; u

(f)

dokumentazzjoni ta’ sostenn, fejn xieraq.

5.   L-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi ma għandhiex tipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (d) u (f) tal-paragrafu 4 lill-awtorità doganali tal-Parti importatriċi jekk dik l-informazzjoni titqies kunfidenzjali mill-esportatur.

6.   Kull Parti għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra dwar id-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet doganali u għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra dwar kwalunkwe bidla f’dawk id-dettalji ta’ kuntatt fi żmien 30 jum mid-data tal-bidla.

Artikolu 63

Ċaħda tat-trattament tariffarju preferenzjali

1.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi tista’ tiċħad trattament tariffarju preferenzjali, jekk:

(a)

fi żmien tliet xhur mid-data tat-talba għal informazzjoni skont l-Artikolu 61(1):

(i)

ma tkun ingħatat l-ebda tweġiba mill-importatur;

(ii)

fejn it-talba għal trattament tariffarju preferenzjali kienet ibbażata fuq dikjarazzjoni dwar l-oriġini, ma tkun ingħatat l-ebda dikjarazzjoni dwar l-oriġini; jew

(iii)

fejn it-talba għal trattament tariffarju preferenzjali tkun ibbażata fuq l-għarfien tal-importatur, l-informazzjoni pprovduta mill-importatur mhix adegwata biex tikkonferma li l-prodott huwa oriġinarju;

(b)

fi żmien tliet xhur mid-data tat-talba għal informazzjoni addizzjonali skont l-Artikolu 61(5):

(i)

ma tkun ingħatat l-ebda tweġiba mill-importatur; jew

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-importatur tkun inadegwata biex jiġi kkonfermat li l-prodott hu oriġinarju;

(c)

fi żmien għaxar xhur (3) mid-data tat-talba għal informazzjoni skont l-Artikolu 62(2):

(i)

ma ngħatat l-ebda tweġiba mill-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi; jew

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi tkun inadegwata biex jiġi kkonfermat li l-prodott hu oriġinarju.

2.   L-awtorità doganali tal-Parti importatriċi tista’ tiċħad it-trattament tariffarju preferenzjali għal prodott li għalih l-importatur jitlob trattament tariffarju preferenzjali meta l-importatur jonqos milli jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan il-Kapitolu għajr dawk relatati mal-istatus oriġinarju tal-prodotti.

3.   Jekk l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi jkollha biżżejjed informazzjoni biex tiċħad it-trattament tariffarju preferenzjali skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, f’każijiet meta l-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi tkun ipprovdiet opinjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 62(4) li fiha tikkonferma l-istatus oriġinarju tal-prodotti, l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi għandha tinnotifika lill-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi bl-intenzjoni tagħha li tiċħad it-trattament tariffarju preferenzjali fi żmien xahrejn mid-data tar-riċezzjoni ta’ dik l-opinjoni.

Jekk issir tali notifika, għandhom isiru konsultazzjonijiet fuq it-talba ta’ kwalunkwe waħda mill-Partijiet, fi żmien tliet xhur mid-data tan-notifika. Il-perjodu għall-konsultazzjoni jista’ jiġi estiż abbażi ta’ każ b’każ permezz ta’ ftehim reċiproku bejn l-awtoritajiet doganali tal-Partijiet. Il-konsultazzjoni tista’ ssir skont il-proċedura stabbilita mill-Kumitat Speċjalizzat għall-Kummerċ dwar il-Kooperazzjoni Doganali u r-Regoli tal-Oriġini.

Mal-iskadenza tal-perjodu għall-konsultazzjoni, jekk l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi ma tkunx tista’ tikkonferma li l-prodott huwa oriġinarju, din tista’ tiċħad it-trattament tariffarju preferenzjali jekk ikollha ġustifikazzjoni suffiċjenti biex tagħmel dan u wara li tkun tat lill-importatur id-dritt li jinstema’. Madankollu, meta l-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi tikkonferma l-istatus oriġinarju tal-prodotti u tipprovdi ġustifikazzjoni għal tali konklużjoni, l-awtorità doganali tal-Parti importatriċi ma għandhiex tiċħad it-trattament tariffarju preferenzjali lil prodott għar-raġuni unika li l-Artikolu 62(5) ġie applikat.

4.   Fil-każijiet kollha, ir-riżoluzzjoni tad-differenzi bejn l-importatur u l-awtorità doganali tal-Parti tal-importazzjoni għandha tkun skont il-liġi tal-Parti tal-importazzjoni.

Artikolu 64

Kunfidenzjalità

1.   Kull Parti għandha żżomm, f’konformità mal-liġijiet u mar-regolamenti tagħha, il-kunfidenzjalità ta’ kwalunkwe informazzjoni pprovduta lilha mill-Parti l-oħra skont dan il-Kapitolu, u għandha tipproteġi dik l-informazzjoni li tkun żvelata.

2.   Fejn, minkejja l-Artikolu 62(5), tkun inkisbet informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali mill-esportatur mill-awtorità doganali tal-Parti esportatriċi jew tal-Parti importatriċi bl-applikazzjoni tal-Artikoli 61 u 62, dik l-informazzjoni ma għandhiex tiġi żvelata.

3.   Kull Parti għandha tiżgura li informazzjoni kunfidenzjali miġbura skont dan il-Kapitolu ma għandhiex tintuża għal finijiet li mhumiex l-amministrazzjoni u l-eżekuzzjoni ta' ta’ deċiżjonijiet u determinazzjonijiet marbuta mal-oriġini u ma’ kwistjonijiet doganali, ħlief bil-permess tal-persuna jew Parti li tkun ipprovdiet l-informazzjoni kunfidenzjali.

4.   Minkejja l-paragrafu 3, Parti tista' tippermetti informazzjoni miġbura skont dan il-Kapitolu biex jintuża fi kwalunkwe proċedimenti amministrattivi, ġudizzjarji, jew kważi ġudizzjarji istitwiti għal nuqqas ta' konformità mal-liġijiet relatati mad-dwana li jimplimentaw dan il-Kapitolu. Parti għandha tinnotifika lill-persuna jew Parti li tkun ipprovdiet l-informazzjoni qabel ma tintuża.

Artikolu 65

Miżuri amministrattivi u sanzjonijiet

Kull Parti għandha tiżgura li jsir infurzar effettiv ta’ dan il-Kapitolu. Kull Parti għandha tara li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jimponu miżuri amministrattivi u, fejn xieraq, sanzjonijiet, f'konformità mal-liġijiet u mar-regolamenti tagħha, fuq kwalunkwe persuna li tfassal dokument, jew twassal biex jitfassal dokument, li jkun fih informazzjoni żbaljata li tkun ipprovduta għall-fini ta' kisba ta' trattament tariffarju preferenzjali għal prodott, li ma tikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 59, jew li ma tipprovdix l-evidenza jew tirrifjuta żjara kif issir referenza fl-Artikolu 62(3).

TAQSIMA 3:

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA

Artikolu 66

Ceuta u Melilla

1.   Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, fil-każ tal-Unjoni, it-terminu "Parti" ma jinkludix lil Ceuta u Melilla.

2.   Il-prodotti li joriġinaw fir-Renju Unit, meta jiġu importati f’Ceuta u Melilla, għandhom, f’kull aspett, ikunu soġġetti għall-istess trattament doganali skont dan il-Ftehim bħal dak li japplika għall-prodotti oriġinarji mit-territorju doganali tal-Unjoni skont il-Protokoll 2 tal-Att tal-Adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja u tar-Repubblika Portugiża mal-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit għandu jagħti lill-importazzjonijiet ta’ prodotti koperti minn dan il-Ftehim u li joriġinaw minn Ceuta u Melilla l-istess trattament doganali bħal dak li jingħata lil prodotti importati mill-Unjoni, u li joriġinaw minnha.

3.   Ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini msemmija f’dan il-Kapitolu japplikaw mutatis mutandis għal prodotti esportati mir-Renju Unit lejn Ceuta u Melilla u għal prodotti esportati minn Ceuta u Melilla lejn ir-Renju Unit.

4.   Ceuta u Melilla għandhom jitqiesu bħala territorju wieħed.

5.   L-Artikolu 40 japplika għall-importazzjoni u għall-esportazzjonijiet ta’ prodotti bejn l-Unjoni, ir-Renju Unit u Ceuta u Melilla.

6.   L-esportaturi għandhom idaħħlu "ir-Renju Unit" jew "Ceuta u Melilla" fil-kamp 3 tat-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini, skont l-oriġini tal-prodott.

7.   L-awtorità doganali tar-Renju ta’ Spanja għandha tkun responsabbli għall-applikazzjoni u għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Kapitolu f’Ceuta u Melilla.

Artikolu 67

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għal prodotti fi tranżitu jew maħżuna

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim jistgħu jiġu applikati għal prodotti li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu u li fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim jew ikunu fi tranżitu mill-Parti esportatriċi lejn il-Parti importatriċi, jew fil-kontroll doganali fil-Parti importatriċi mingħajr il-ħlas ta’ dazji tal-importazzjoni u ta’ taxxi, soġġett għal talba għal trattament tariffarju preferenzjali msemmija fl-Artikolu 54 lill-awtorità doganali tal-Parti importatriċi, fi żmien tnax-il xahar minn dik id-data.

Artikolu 68

Emendar ta’ dan il-Kapitolu u l-Annessi tiegħu

Il-Kunsill ta’ Sħubija jista’ jemenda dan il-Kapitolu u l-Annessi tiegħu.

ANNESS 2

NOTI INTRODUTTORJI GĦAL REGOLI TAL-ORIĠINI SPEĊIFIĊI GĦALL-PRODOTT

NOTA 1

Prinċipji ġenerali

 

1.

Dan l-Anness jistabbilixxi r-regoli ġenerali għar-rekwiżiti applikabbli tal-Anness 3 kif previst fil-punt (c) tal-Artikolu 39(1) ta' dan il-Ftehim.
 

2.

Għall-finijiet ta' dan l-Anness u l-Anness 3, ir-rekwiżiti biex prodott ikun oriġinarju f'konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 39(1) ta' dan il-Ftehim huma bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja, proċess ta' produzzjoni, valur jew piż massimu ta' materjali mhux oriġinarji, jew kwalunkwe rekwiżit ieħor speċifikat f'dan l-Anness u l-Anness 3.
 

3.

Ir-referenza għall-piż f'regola tal-oriġini speċifika għall-prodott tfisser il-piż nett, li huwa l-piż ta' materjal jew prodott, li ma jinkludix il-piż ta' xi imballaġġ.
 

4.

Dan l-Anness u l-Anness 3 huma bbażati fuq is-Sistema Armonizzata, kif emendata fl-1 ta' Jannar 2017.

NOTA 2

L-istruttura tal-lista tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

 

1.

In-Noti dwar it-taqsimiet jew il-Kapitoli, fejn applikabbli, jinqraw flimkien mar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott għat-Taqsima, il-Kapitolu, l-Intestatura, jew is-subintestatura rilevanti.
 

2.

Kull regola tal-oriġini speċifika għall-prodott stabbilita fil-Kolonna 2 tal-Anness 3 tapplika għall-prodott korrispondenti indikat fil-Kolonna 1 tal-Anness 3.
 

3.

Jekk prodott ikun soġġett għal regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott alternattivi, il-prodott għandu jkun oriġinarju f'Parti jekk ikun jissodisfa waħda mill-alternattivi.
 

4.

Jekk prodott ikun soġġett għal regola tal-oriġini speċifika għall-prodott li tinkludi diversi rekwiżiti, il-prodott għandu jkun oriġinarju f'Parti biss jekk ikun jissodisfa r-rekwiżiti kollha.
 

5.

Għall-finijiet ta' dan l-Anness u l-Anness 3, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

"taqsima" tfisser taqsima tas-Sistema Armonizzata;

(b)

"Kapitolu" tfisser l-ewwel żewġ ċifri fin-numru ta' klassifikazzjoni tariffarja taħt is-Sistema Armonizzata;

(c)

"intestatura" tfisser l-ewwel erba' ċifri fin-numru ta' klassifikazzjoni tariffarja taħt is-Sistema Armonizzata; u

(d)

"subintestatura" tfisser l-ewwel erba' ċifri fin-numru ta' klassifikazzjoni tariffarja taħt is-Sistema Armonizzata.

 

6.

Għall-finijiet tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott, japplikaw l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin:

"CC" tfisser produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe Kapitolu, minbarra dik tal-prodott; dan ifisser li kull materjal mhux oriġinarju użat fil-produzzjoni tal-prodott irid jiġi kklassifikat taħt Kapitolu (livell ta' żewġ figuri tas-Sistema Armonizzata) għajr dak tal-prodott (jiġifieri bidla fil-Kapitolu);

"CTH" tfisser produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott; dan ifisser li kull materjal mhux oriġinarju użat fil-produzzjoni tal-prodott irid jiġi kklassifikat taħt intestatura (livell ta' 4 ċifri tas-Sistema Armonizzata) għajr dik tal-prodott (jiġifieri bidla fl-intestatura);

"CTSH" tfisser produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe subintestatura, minbarra dik tal-prodott; dan ifisser li kull materjal mhux oriġinarju użat fil-produzzjoni tal-prodott irid jiġi kklassifikat taħt subintestatura (livell ta' 6 ċifri tas-Sistema Armonizzata) għajr dik tal-prodott (jiġifieri bidla fis-subintestatura).

NOTA 3

Applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

 

1.

L-Artikolu 39 ta' dan il-Ftehim, dwar prodotti li jkunu kisbu status oriġinarju li jintużaw fil-produzzjoni ta' prodotti oħra, japplika irrispettivament minn jekk dan l-istatus ikunx inkiseb jew le fl-istess fabbrika f'Parti fejn jintużaw dawn il-prodotti.
 

2.

Jekk regola tal-oriġini speċifika għall-prodott speċifikament teskludi ċertu materjal mhux oriġinarju jew tipprevedi li l-valur jew il-piż ta' materjal mhux oriġinarju ma jistax ikun jaqbeż livell limitu speċifiku, dawn il-kundizzjonijiet ma japplikawx għall-materjal mhux oriġinarju kklassifikat band'oħra fis-Sistema Armonizzata.

Eżempju 1: meta r-regola għall-buldowżers (is-subintestatura 8429.11) teħtieġ: "CTH ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 84.31 ", l-użu ta' materjali mhux oriġinarji kklassifikati band'oħra għajr 84.29 u 84.31 -bħal viti (l-intestatura SA 73.18), wajers iżolati u kondutturi elettriċi (l-intestatura 85.44) u diversi apparati elettroniċi (il-Kapitolu 85) - mhuwiex limitat.

Eżempju 2: Meta r-regola għall-intestatura 35.05 (destrini u lamti oħrajn modifikati; kolol ibbażati fuq lamti eċċ) teħtieġ "CTH ħlief mill-materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 11.08" allura l-użu ta' materjali mhux oriġinarji kklassifikati band'oħra għajr 11.08 (lamti, inulina), bħal materjali tal-Kapitolu 10 (ċereali), mhuwiex limitat.

 

3.

Jekk regola tal-oriġini speċifika għall-prodott tipprevedi li prodott għandu jinħadem minn materjal partikolari, dan ma jimpedixxix l-użu ta' materjali oħra li ma jistgħux jissodisfaw dik ir-regola minħabba n-natura inerenti tagħhom.

NOTA 4

Kalkolu ta' valur massimu ta' materjali mhux oriġinarji

Għall-finijiet tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

"valur doganali" tfisser il-valur kif iddeterminat f'konformità mal-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VII tal-GATT 1994;

(b)

"EXW" jew "prezz mill-fabbrika" tfisser:

(i)

Il-prezz tal-prodott imħallas jew pagabbli lill-produttur li fl-impriża tiegħu jsiru l-ħdim jew l-ipproċessar tal-aħħar, kemm-il darba l-prezz ikun jinkludi l-valur tal-materjali kollha użati u l-ispejjeż l-oħra kollha mġarrba fil-produzzjoni tal-prodott, mingħajr kull taxxa interna li titħallas lura, jew li tista' titħallas lura, meta l-prodott miksub jiġi esportat; jew

(ii)

jekk ma jkunx hemm prezz li tħallas jew pagabbli jew il-prezz effettiv li jitħallas ma jkunx jirrifletti l-ispejjeż kollha relatati mal-manifattura tal-prodott li jiġġarrbu effettivament fil-manifattura tal-prodott, il-valur tal-materjali kollha użati u l-ispejjeż l-oħrajn kollha mġarrba fil-manifattura tal-prodott fil-Parti esportatriċi:

(A)

inkluż il-bejgħ, l-ispejjeż ġenerali u amministrattivi, kif ukoll il-profitt, li jistgħu faċilment jiġu allokati għall-prodott; u

(B)

esklużi l-ispejjeż tan-nol, l-assigurazzjoni, l-ispejjeż l-oħra kollha mġarrba fit-trasportazzjoni tal-prodott u kwalunkwe taxxa interna tal-Parti esportatriċi li titħallas lura, jew li tista' tiġi mħallsa lura meta l-prodott miksub jiġi esportat;

(iii)

għall-finijiet tal-punt (i), fejn l-aħħar produzzjoni tkun ġiet ikkuntrattata lil produttur, it-terminu "produttur" fil-punt (i) jirreferi għall-persuna li tkun impjegat lis-sottokuntrattur.

(c)

"MaxNOM" tfisser il-valur massimu ta' materjali mhux oriġinarji espress bħala perċentwal u għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-formula li ġejja:

Image 4

(d)

"VNM" tfisser il-valur ta' materjali mhux oriġinarji użati fil-produzzjoni tal-prodott li huwa l-valur doganali tiegħu waqt l-importazzjoni, inkluż in-nol, l-assigurazzjoni jekk xieraq, l-ippakkjar u l-ispejjeż l-oħra kollha mġarrba fit-trasportazzjoni tal-materjali lejn il-port ta' importazzjoni fil-Parti fejn ikun jinstab il-produttur tal-prodott; meta l-valur tal-materjali mhux oriġinarji ma jkunx magħruf u ma jkunx jista' jiġi aċċertat, jintuża l-ewwel prezz aċċertat imħallas għall-materjali mhux oriġinarji fl-Unjoni jew fir-Renju Unit; il-valur tal-materjali mhux oriġinarji użati fil-produzzjoni tal-prodott jista' jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-formula tal-valur medju ppeżat jew metodu ieħor ta' valutazzjoni tal-inventarju skont il-prinċipji tal-kontabbiltà li huma ġeneralment aċċettati fil-Parti.

NOTA 5

Definizzjonijiet tal-proċessi msemmija fit-Taqsimiet V sa VII fl-Anness 3

Għall-finijiet tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

"proċessar bijoteknoloġiku" tfisser:

(i)

koltura bijoloġika jew bijoteknoloġika (inkluż koltura taċ-ċelloli), ibridizzazzjoni jew modifikazzjoni ġenetika ta' mikro-organiżmi (batterji, viruses (inkluż fagi) eċċ) jew ċelloli umani, tal-annimali jew tal-pjanti; u

(ii)

produzzjoni, iżolament jew purifikazzjoni ta' strutturi ċellulari jew interċellulari (bħal ġeni iżolati, frammenti ta' ġeni u plażmidi), jew fermentazzjoni;

(b)

"bidla fid-daqs tal-partikoli" tfisser il-modifika intenzjonata u kkontrollata fid-daqs tal-partikoli ta' prodott, minbarra b'sempliċiment tifrik jew pressar, li tirriżulta fi prodott b'daqs tal-partikoli definit, distribuzzjoni tad-daqs tal-partikoli jew erja tas-superfiċje definita, rilevanti għall-finijiet tal-prodott miksub u b'karatteristiċi fiżiċi jew kimiċi differenti minn dawk tal-materjali tal-input;

(c)

"reazzjoni kimika" tfisser proċess (inkluż proċess bijokimiku) li jirriżulta f'molekula bi struttura ġdida permezz tat-tkissir ta' rabtiet intramolekulari u bil-formazzjoni ta' rabtiet intramolekulari ġodda, jew permezz tal-alterazzjoni tal-arranġament spazjali tal-atomi f'molekula, bl-eċċezzjoni ta' dawn li ġejjin li mhumiex meqjusin reazzjonijiet kimiċi għall-finijiet ta' din id-definizzjoni:

(i)

it-taħlil fl-ilma jew f'solventi oħra;

(ii)

it-tneħħija ta' solventi inkluż l-ilma solventi; jew

(iii)

iż-żieda jew it-tneħħija tal-ilma tal-kristallizzazzjoni;

(d)

"distillazzjoni " tfisser:

(i)

distillazzjoni atmosferika: proċess ta' separazzjoni fejn iż-żjut mhux maħduma jiġu konvertiti, f'torri tad-distillazzjoni, fi frazzjonijiet skont il-punt tat-togħlija u l-fwar li u mbagħad ikkondensat fi frazzjonijiet likwifikati differenti; prodotti prodotti mid-distillazzjoni taż-żejt mhux maħdum jistgħu jinkludu gass likwifikat miż-żejt, nafta, gażolina, pitrolju, diżil/żejt tat-tisħin, żjut tal-gass tad-dawl u żjut lubrikanti; u

(ii)

distillazzjoni tal-vakwu: distillazzjoni fi pressa taħt dik atmosferika iżda mhux baxxa biżżejjed biex tiġi kklassifikata bħala distillazzjoni molekulari; id-distillazzjoni tal-vakwu tintuża għad-distillazzjoni ta' materjali li jagħlu b'temperatura għolja ħafna u dawk sensittivi għas-sħana bħal distillati tqal fi żjut mhux maħduma għall-produzzjoni ta' żjut tal-gass tal-vakwu minn ħfief għal tqal u residwu;

(e)

"separazzjoni tal-isomeri" tfisser l-iżolament jew is-separazzjoni ta' isomeri minn taħlita ta' isomeri;

(f)

"taħlit u amalgamar" tfisser it-taħlit intenzjonat u kkontrollat b'mod proporzjonali (inkluż id-dispersjoni) ta' materjali minbarra ż-żieda ta' dilwenti, għall-konformità ma' speċifikazzjonijiet prestabbiliti biss, li jirriżulta fil-produzzjoni ta' prodott b'karatteristiċi fiżiċi jew kimiċi li jkunu rilevanti għall-finijiet jew l-użi tal-prodott u li jkunu differenti mill-materjali tal-input;

(g)

"produzzjoni ta' materjali standard" (inkluż soluzzjonijiet standard) tfisser il-produzzjoni ta' preparazzjoni xierqa għal użi analitiċi, tal-kalibrar jew ta' referenzjar b'livelli preċiżi ta' purità jew proporzjonijiet ċertifikati mill-produttur; u

(h)

"purifikazzjoni" tfisser proċess li jirriżulta fl-eliminazzjoni ta' mill-inqas 80 % tal-kontenut tal-impuritajiet eżistenti jew it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni tal-impuritajiet li jirriżultaw f'oġġett adattat għal waħda jew aktar mill-applikazzjonijiet li ġejjin:

(i)

sustanzi farmaċewtiċi, mediċinali, kożmetiċi, veterinarji jew ta' gradi alimentari;

(ii)

prodotti kimiċi u reaġenti għal użi analitiċi, dijanjostiċi jew tal-laboratorju;

(iii)

elementi jew komponenti għal użu fil-mikroelettronika;

(iv)

użi ottiċi speċjali;

(v)

użu bijotekniku, pereżempju, fil-kultura taċ-ċelloli, fit-teknoloġija ġenetika, jew bħala katalist;

(vi)

trasportaturi użati fi proċessi ta' separazzjoni; jew

(vii)

użi ta' grad nukleari.

NOTA 6

Definizzjonijiet tat-termini użati fit-Taqsima XI tal-Anness 3

Għall-finijiet tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

"fibri staple magħmula mill-bniedem" tfisser ħabel ta' filament sintetiku jew artifiċjali, fibri staple jew skart, tal-intestaturi minn 55.01 sa 55.07;

(b)

"fibri naturali" tfisser fibri minbarra fibri sintetiċi jew artifiċjali, li l-użu tagħhom huwa limitat għall-istadji ta' qabel ma l-fibri jinbarmu fi ħjut, inkluż l-iskart u, sakemm mhux speċifikat mod ieħor, inkluż fibri li ġew imqardxa, mimxuta jew ipproċessati b'xi mod ieħor iżda mhux mibruma; "fibri naturali" tinkludi l-krin tal-intestatura 05.11, il-ħarir tal-intestaturi 50.02 u 50.03, kif ukoll il-fibri tas-suf u xagħar jew tal-annimali fin jew oħxon tal-intestaturi minn 51.01 sa 51.05, fibri tal-qoton tal-intestaturi minn 52.01 sa 52.03, u fibri veġetali oħra tal-intestaturi minn 53.01 sa 53.05;

(c)

"stampar" tfisser teknika li permezz tagħha funzjoni vvalutata b'mod oġġettiv, bħall-kulur, id-disinn, jew il-prestazzjoni teknika, tingħata lil substratt tessili b'karattru permanenti, bl-użu ta' tekniki ta' skrin, roller, diġitali jew ta' trasferiment; u

(d)

"stampar (bħala operazzjoni awtonoma)" tfisser teknika li permezz tagħha funzjoni vvalutata b'mod oġġettiv, bħall-kulur, id-disinn, jew il-prestazzjoni teknika, tingħata lil substratt tessili b'karattru permanenti, bl-użu ta' tekniki ta' skrin, roller, diġitali jew ta' trasferiment kkombinati ma' tal-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-irfinar (bħall-għorik, l-ibbliċjar, l-illustrar, l-istabbiliment termiku, l-ikkuttunar, l-illustrar u l-illixxar (mogħdija), proċessar reżistenti għat-taqsir bix-xrib, irfinar permanenti, irfinar bil-fwar (decatising), mili, tiswija, tindif miż-żlielem, ġeżż, tixwit, trattament bil-fwar u għat-taqsir bix-xrib, u rfinar fl-ilma jagħli (wet decatising), kemm-il darba l-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati ma jkunx jaqbeż il-50 % tal-EXW tal-prodott.

NOTA 7

Tolleranzi applikabbli għal prodotti li fihom żewġ materjali tessili bażiċi jew aktar

 

1.

Għall-finijiet ta' din id-Nota, il-materjali tessili bażiċi huma dawn li ġejjin:

(a)

ħarir;

(b)

suf;

(c)

xagħar aħrax tal-annimali;

(d)

xagħar fin tal-annimali;

(e)

krin;

(f)

qoton;

(g)

materjali li minnhom isiru l-karti, u karta;

(h)

kittien;

(i)

qanneb veru;

(j)

ġuta u fibri oħra tal-qanneb tessili;

(k)

sisal u fibri tessili oħra tal-ġeneru Agave;

(l)

ġewż tal-Indi, manilla, rami u fibri tessili veġetali oħra;

(m)

filamenti sintetiċi;

(n)

filamenti artifiċjali;

(o)

filamenti li minnhom jgħaddi l-kurrent;

(p)

fibri staple sintetiċi tal-polipropilen magħmula mill-bniedem;

(q)

fibri staple sintetiċi tal-poliester magħmula mill-bniedem;

(r)

fibri staple sintetiċi tal-poliammid magħmula mill-bniedem;

(s)

fibri staple sintetiċi tal-poliakrilonitril magħmula mill-bniedem;

(t)

fibri staple sintetiċi tal-poliimmid magħmula mill-bniedem;

(u)

fibri staple sintetiċi tal-politetrafluworoetilen magħmula mill-bniedem;

(v)

fibri staple sintetiċi tas-sulfur tal-polifenilen magħmulin mill-bniedem;

(w)

fibri staple sintetiċi tal-klorur tal-polivinil magħmulin mill-bniedem;

(x)

fibri staple sintetiċi oħra magħmula mill-bniedem;

(y)

fibri staple artifiċjali tal-viscose magħmula mill-bniedem;

(z)

fibri staple artifiċjali oħra magħmula mill-bniedem;

(aa)

ħjut magħmula mill-poliuretan maqsum f'segmenti flessibbli tal-polietere, kemm jekk iggimmjat u kemm jekk le;

(bb)

ħjut magħmula minn poliuretan issegmentat b'segmenti flessibbli ta' poliester kemm jekk mibrum u anke jekk le;

(cc)

il-prodotti tal-intestatura 56.05 (ħjut metallizzati) li jinkorporaw strixxa li tikkonsisti f'qalba ta' fojl tal-aluminju jew qalba ta' filament tal-plastik, irrispettivament minn jekk tkunx miksija bit-trab tal-aluminju jew le, b'wisgħa ta' mhux aktar minn 5 mm, maqbud f'adeżiv trasparenti jew ikkulurit bejn żewġ saffi ta' film tal-plastika;

(dd)

Prodotti oħra tal-intestatura 56.05;

(ee)

fibri tal-ħġieġ; u

(ff)

fibri metalliċi.

 

2.

Fejn issir referenza għal din in-Nota fl-Anness 3, ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Kolonna 2 tagħha ma għandhomx japplikaw, bħala tolleranza, għal materjali tessili bażiċi mhux oriġinarji li jintużaw fil-produzzjoni ta' prodott, sakemm:

(a)

il-prodott ikun fih żewġ materjali tessili bażiċi jew aktar; u

(b)

il-piż tal-materjali tessili bażiċi mhux oriġinarji, meħud flimkien, ma jaqbiżx l-10 % tal-piż totali tal-materjali tessili bażiċi kollha użati.

Eżempju: Għal drapp tas-suf tal-intestatura 51.12 li fih ħjut tas-suf tal-intestatura 51.07, ħjut sintetiċi ta' fibri staple tal-intestatura 55.09 u materjali għajr materjali tessili bażiċi, ħjut tas-suf mhux oriġinarji li ma jissodisfawx ir-rekwiżit stabbilit fl-Anness 3, jew ħjut sintetiċi mhux oriġinarji li ma jissodisfawx ir-rekwiżit stabbilit fl-Anness 3, jew taħlita tat-tnejn, jistgħu jintużaw, sakemm il-piż totali tagħhom ma jaqbiżx l-10 % tal-piż tal-materjali bażiċi tal-oriġini.

 

3.

Minkejja l-punt (b) tal-paragrafu 2, għall-prodotti li fihom "ħjut magħmula mill-poliuretan segmentat b'segmenti flessibbli ta' polieter, kemm jekk b'wajer għaddej ġo fihom (gimped) kif ukoll jekk le", it-tolleranza massima hija 20 %. Madankollu, il-perċentwal tal-materjali tessili bażiċi l-oħra mhux oriġinarji ma għandux jaqbeż l-10 %.
 

4.

Minkejja l-punt (b) tal-paragrafu 2, fil-każ tal-prodotti li fihom "strixxa li tikkonsisti f'qalba ta' fojl tal-aluminju jew qalba ta' filament tal-plastik, irrispettivament minn jekk tkunx miksija bit-trab tal-aluminju jew le, b'wisgħa ta' mhux aktar minn 5 mm, maqbuda bejn żewġ saffi ta' adeżiv;" it-tolleranza massima hija ta' 30 %. Madankollu, il-perċentwal tal-materjali tessili bażiċi l-oħra mhux oriġinarji ma għandux jaqbeż l-10 %.

NOTA 8

Tolleranzi oħra li japplikaw għal ċerti prodotti tessili

 

1.

Fejn issir referenza għal din in-Nota fl-Anness 3, jistgħu jintużaw materjali tessili mhux oriġinarji (bl-eċċezzjoni ta' kisi u kisi minn ġewwa) li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Kolonna 2 għal prodott tat-tessut manifatturat, sakemm ikunu kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott u li l-valur tagħhom ma jaqbiżx it-8 % tal-EXW tal-prodott.
 

2.

Materjali mhux oriġinarji li mhumiex ikklassifikati taħt il-Kapitoli minn 50 sa 63 jistgħu jintużaw mingħajr restrizzjoni fil-produzzjoni ta' prodotti tat-tessuti kklassifikati taħt il-Kapitoli minn 50 sa 63, kemm jekk ikun fihom tessuti kif ukoll jekk le.

Eżempju: Jekk rekwiżit stipulat fl-Anness 3 jipprevedi li għal ċertu oġġett tessili (bħal qalziet) għandhom jintużaw ħjut, dan ma jimpedixxix l-użu ta' oġġetti tal-metall mhux oriġinarji (bħal buttuni), minħabba li l-oġġetti tal-metall mhumiex ikklassifikati taħt il-Kapitoli minn 50 sa 63. Għall-istess raġunijiet, dan ma jimpedixxix l-użu ta' żippijiet mhux oriġinarji, anki jekk iż-żippijiet normalment jinkludu t-tessuti.

 

3.

Fejn rekwiżit stabbilit fl-Anness 3 jikkonsisti f'valur massimu ta' materjali mhux oriġinarji, il-valur tal-materjali mhux oriġinarji li mhumiex ikklassifikati taħt il-Kapitoli minn 50 sa 63 għandu jitqies fil-kalkolu tal-valur tal-materjali mhux oriġinarji.

NOTA 9

Prodotti agrikoli

Il-prodotti agrikoli li huma klassifikati fit-Taqsima II tas-Sistema Armonizzata u l-intestatura 24.01, li jitkabbru jew jinħasdu fit-territorju ta' Parti għandhom jiġu trattati bħala li oriġinaw fit-territorju ta' dik il-Parti, anki jekk dawn jitkabbru minn żerriegħa, basal, salvaġġ, biċċiet, tilqim, rimjiet, għajn, jew partijiet oħra ħajjin ta' pjanti importati minn pajjiż terz.


ANNESS 3

REGOLI TAL-ORIĠINI SPEĊIFIĊI GĦALL-PRODOTT

Kolonna 1

Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata (2017) inkluż deskrizzjoni speċifika

Kolonna 2

Regola tal-oriġini speċifika għall-prodott

TAQSIMA I

ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI TAL-ANNIMALI

Kapitolu 1

Annimali ħajjin

01.01-01.06

L-annimali kollha tal-Kapitolu 1 għandhom jinkisbu sħaħ.

Kapitolu 2

Laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel

02.01-02.10

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-Kapitoli 1 u 2 użati jkunu nkisbu sħaħ.

Kapitolu 3

Ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn

03.01-03.08

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-Kapitolu 3 użati jkunu nkisbu sħaħ.

Kapitolu 4

Prodotti tal-ħalib; bajd tal-għasafar; għasel naturali; prodotti tajbin għall-ikel ġejjin mill-annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra

04.01-04.10

Produzzjoni li fiha:

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 użati jkunu nkisbu interament; u

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott.

Kapitolu 5

Prodotti ġejjin mill-annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra

05.01-05.11

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

TAQSIMA II

PRODOTTI VEĠETALI

Kapitolu 6

Siġar ħajjin u pjanti oħrajn; basal, għeruq u bħalhom; fjuri maqtugħin u faxxina ornamentali

06.01-06.04

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-Kapitolu 6 użati jkunu nkisbu interament.

Kapitolu 7

Ħaxix u ċerti għeruq u tuberi tajbin għall-ikel

07.01-07.14

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-Kapitolu 7 użati jkunu nkisbu interament.

Kapitolu 8

Frott u ġewż tajbin għall-ikel; qoxra tal-frott taċ-ċitru jew tal-bettieħ

08.01-08.14

Produzzjoni li fiha:

il-materjali kollha tal-Kapitolu 8 użati jkunu nkisbu interament; u

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott.

Kapitolu 9

Kafè, te, matè u ħwawar

09.01-09.10

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

Kapitolu 10

Ċereali

10.01-10.08

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-Kapitolu 10 użati jkunu nkisbu interament.

Kapitolu 11

Prodotti tal-industrija tat-tħin; malt; lamti; inulina; glutina tal-qamħ

11.01-11.09

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-Kapitoli 10 u 11, l-intestaturi 07.01, 07.14, minn 23.02 sa 23.03, jew is-subintestatura 0710.10 użati jkunu nkisbu interament.

Kapitolu 12

Żrieragħ u frott żejtnin; diversi ħabb, żrieragħ u frott; pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u foraġġ

12.01-12.14

CTH

Kapitolu 13

Gommalakka; gomom, rażi u meraq u estratti veġetali oħrajn

13.01-13.02

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura fejn il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott.

Kapitolu 14

Materjal tad-dfir veġetali; prodotti veġetali li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra

14.01-14.04

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

TAQSIMA III

XAĦMIJIET U ŻJUT TAL-ANNIMALI JEW VEĠETALI U L-PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XEMGĦAT TAL-ANNIMALI JEW VEĠETALI

Kapitolu 15

xaħmijiet u żjut tal-annimali jew veġetali u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel; xemgħat tal-annimali jew veġetali

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Produzzjoni fejn il-materjali veġetali kollha użati jkunu nkisbu interament.

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18-15.19

CTSH

15.20

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

15.21-15.22

CTSH

TAQSIMA IV

PREPARAZZJONIJIET TAL-IKEL; XORB, SPIRTI U ĦALL; TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TA' TABAKK

Kapitolu 16

Preparati ta' laħam, ta' ħut jew ta' krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

1601.00-1604.18

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-Kapitoli 1, 2, 3 u 16 użati jkunu nkisbu interament (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Preparazzjonijiet ta' surimi:

CC

Oħrajn:

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-Kapitoli 3 u 16 użati jkunu nkisbu interament (2).

1604.31-1605.69

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-Kapitoli 3 u 16 użati jkunu nkisbu interament.

Kapitolu 17

Zokkrijiet u ħlewwiet taz-zokkor

17.01

CTH

17.02

CTH, kemm-il darba l-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 11.01 sa 11.08, 17.01 u 17.03 użati ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott.

17.03

CTH

17.04

 

Ċikkulata bajda:

CTH, kemm-il darba:

(a)

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 użati jkunu nkisbu interament; u

(b)

(i)

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-piż tal-prodott; jew

(ii)

il-valur totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż it-30 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott.

Oħrajn:

CTH, kemm-il darba:

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 użati jkunu nkisbu interament; u

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-piż tal-prodott.

Kapitolu 18

Kawkaw u preparati tal-kawkaw

18.01-18.05

CTH

1806.10

CTH, kemm-il darba:

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 użati jkunu nkisbu interament; u

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-piż tal-prodott.

1806.20-1806.90

CTH, kemm-il darba:

(a)

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 użati jkunu nkisbu interament; u

(b)

(i)

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-piż tal-prodott; jew

(ii)

il-valur totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż it-30 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott.

Kapitolu 19

Preparazzjonijiet ta' ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; prodotti ta' koki tal-għaġina

19.01-19.05

CTH, kemm-il darba:

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 użati jkunu nkisbu interament;

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-Kapitoli 2, 3 u 16 użati ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott;

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 10.06 u 11.08 użati ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott; u

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-piż tal-prodott.

Kapitolu 20

Preparati ta' ħaxix, frott, ġewż jew partijiet oħrajn tal-pjanti

20.01

CTH

20.02-20.03

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-Kapitolu 7 użati jkunu nkisbu interament.

20.04-20.09

CTH, kemm-il darba l-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-piż tal-prodott.

Kapitolu 21

Preparati diversi tajbin għall-ikel

21.01-21.02

CTH, kemm-il darba:

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 użati jkunu nkisbu interament; u

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH; madankollu, jistgħu jintużaw dqiq u grixa tal-mustarda u mustarda ppreparata.

2103.30

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

21.04-21.06

CTH, kemm-il darba:

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 użati jkunu nkisbu interament; u

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott.

Kapitolu 22

Xarbiet, spirti u ħall

22.01-22.06

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġijarji tal-intestaturi 22.07 u 22.08, sakemm:

il-materjali kollha tas-subintestaturi 0806.10, 2009.61, 2009.69 użati jkunu nkisbu interament;

il-materjali kollha tal-Kapitolu 4 użati jkunu nkisbu interament; u

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott.

22.07

CTH għajr minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 22.08, kemm-il darba l-materjali kollha tal-Kapitolu10, is-subintestaturi 0806.10, 2009.61 u 2009.69 użati jkunu nkisbu interament.

22.08-22.09

CTH għajr minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 22.07 u 22.08, kemm-il darba l-materjali kollha tas-subintestaturi 0806.10, 2009.61 u 2009.69 użati jkunu nkisbu interament.

Kapitolu 23

Residwi u skart mill-industrija tal-ikel; forraġġ tal-annimali ppreparat

23.01

CTH

2302.10-2303.10

CTH, kemm-il darba l-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-Kapitolu 10 użati ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott.

2303.20-2308.00

CTH

23.09

CTH, kemm-il darba:

il-materjali kollha tal-Kapitoli 2 u 4 użati jkunu nkisbu interament;

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 10.01 sa 10.04, minn 10.07 sa 10.08, il-Kapitolu 11, u l-intestaturi 23.02 u 23.03 użati ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott; u

il-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 17.01 u 17.02 użati ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-piż tal-prodott.

Kapitolu 24

Tabakk u sostituti manifatturati tat-tabakk

24.01

Produzzjoni fejn il-materjali kollha tal-intestatura 24.01 jkunu nkisbu interament.

2402.10

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura kemm-il darba l-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 24.01 użati ma jkunx jaqbeż it-30 % tal-piż tal-materjali tal-Kapitolu 24 użati.

2402.20

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott jew tat-tabakk tat-tipjip tas-subintestatura 2403.19, fejn mill-inqas 10 % bil-piż tal-materjali kollha tal-intestatura 24.01 użati jkunu nkisbu interament.

2402.90

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura kemm-il darba l-piż totali tal-materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 24.01 użati ma jkunx jaqbeż it-30 % tal-piż tal-materjali tal-Kapitolu 24 użati.

24.03

CTH, fejn mill-inqas 10 % bil-piż tal-materjali kollha tal-intestatura 24.01 użati jkunu nkisbu interament.

TAQSIMA V

PRODOTTI MINERALI

Nota tat-Taqsima: Għal definizzjonijiet ta' regoli tal-ipproċessar orizzontali f'din it-Taqsima, ara n-Nota 5 tal-Anness 2

Kapitolu 25

Melħ; kubrit; ħamrija u ġebel; materjal tat-tikħil, ġir u siment

25.01-25.30

CTH;

jew

MaxNOM 70 % (EXW).

Kapitolu 26

Minerali mhux maħduma, gagazza u rmied

26.01-26.21

CTH

Kapitolu 27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xemgħat minerali

27.01-27.09

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

27.10

CTH ħlief minn bijodiżil mhux oriġinarju tas-subintestaturi 3824.99 jew 3826.00;

jew

Jgħaddu minn distillazzjoni jew reazzjoni kimika, kemm-il darba l-bijodiżil (inkluż iż-żejt veġetali idrotrattat) użat tal-intestatura 27.10 u s-subintestaturi 3824.99 u 3826.00 jinkiseb permezz tal-esterifikazzjoni, it-transesterifikazzjoni jew l-idrotrattament.

27.11-27.15

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

TAQSIMA VI

PRODOTTI TAL-INDUSTRIJA KIMIKA JEW DAWK RELATATI MAGĦHA

Nota tat-Taqsima: Għal definizzjonijiet ta' regoli tal-ipproċessar orizzontali f'din it-Taqsima, ara n-Nota 5 tal-Anness 2

Kapitolu 28

Sustanzi kimiċi inorganiċi; komposti organiċi jew inorganiċi ta' metalli prezzjużi, ta' metalli tal-art rari, ta' elementi radjuattivi jew ta' isotopi

28.01-28.53

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 29

Sustanzi kimiċi organiċi

2901.10-2905.42

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43-2905.44

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 17.02 u s-subintestatura 3824.60.

2905.45

CSTH, madankollu, materjali mhux oriġinarji tal-istess subintestatura bħall-prodott jistgħu jintużaw, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49-2942

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 30

Prodotti farmaċewtiċi

30.01-30.06

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 31

Fertilizzanti

31.01-31.04

CTH, madankollu jistgħu jintużaw materjali mhux oriġinarji tal-istess intestatura tal-prodott, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-EXW tal-prodott;

jew

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

Nitrat tas-sodju

Sijanamid tal-kalċju

Sulfat tal-potassju

Sulfat tal-potassju u tal-manjeżju

CTH, madankollu jistgħu jintużaw materjali mhux oriġinarji tal-istess intestatura tal-prodott, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-EXW tal-prodott;

jew

MaxNOM 40 % (EXW).

-Oħrajn

CTH, madankollu, jistgħu jintużaw materjali mhux oriġinarji tal-istess intestatura tal-prodott kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-EXW tal-prodott, u li fih il-valur tal-materjali mhux oriġinarji kollha użati ma jkunx jaqbeż il-50 % EXW tal-prodott;

jew

MaxNOM 40 % (EXW).

Kapitolu 32

Estratti għall-ikkonzar jew għaż-żbigħ; tannini u d-derivattivi tagħhom; żebgħa, pigmenti u materja koloranti oħra; żebgħa u verniċi; stokk u mastiċi oħrajn; linek

32.01-32.15

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparati tal-fwejjaħ, kożmetiċi, jew tat-twaletta

33.01

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, madankollu, jistgħu jintużaw materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 3302.10 kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż l-20 % tal-EXW tal-prodott.

3302.90

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

33.04 -33.07

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 34

Sapun, aġenti organiċi tensjoattivi, preparazzjonijiet għall-ħasil, preparazzjonijiet għal-lubrikar, xemgħat artifiċjali, xemgħat ippreparati, preparazzjonijiet għal-lostrar jew għall-għorik, xemgħat u oġġetti simili, pasta għall-immudellar, "xemgħat dentali" u preparazzjonijiet dentali b'bażi tal-ġibs

34.01-34.07

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 35

Sustanzi albuminojdali; lamti modifikati; kolol; enzimi

35.01-35.04

CTH ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-Kapitolu 4.

35.05

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 11.08.

35.06-35.07

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 36

Splussivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi piroforiċi; ċerti preparati kombustibbli

36.01-36.06

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 37

Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi

37.01-37.07

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 38

Diversi prodotti kimiċi

38.01-38.08

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 11.08 sa 35.05.

3809.91-3822.00

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Produzzjoni minn materjal mhux oriġinarju ta' kwalunkwe intestatura.

3824.10-3824.50

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tas-subintestaturi 2905.43 u 2905.44.

3824.71-3825.90

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Produzzjoni li fiha l-bijodiżil jinkiseb permezz ta' transesterifikazzjoni, esterifikazzjoni jew idrotrattament.

TAQSIMA VII

PLASTIKS U OĠĠETTI TAGĦHOM; GOMMA U OĠĠETTI TAGĦHA

Nota tat-Taqsima: Għal definizzjonijiet ta' regoli tal-ipproċessar orizzontali f'din it-Taqsima, ara n-Nota 5 tal-Anness 2

Kapitolu 39

Plastik u oġġetti magħmula minnu

39.01-39.15

CTSH;

Jgħaddu minn reazzjoni kimika, purifikazzjoni, taħlit u amalgamar, produzzjoni ta' materjali standard, bidla fid-daqs tal-partikoli, separazzjoni tal-isomeri jew proċessar bijoteknoloġiku;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16-39.19

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21-39.22

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10-3923.50

CTSH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90-3925.90

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 40

Gomma (lastiku) u oġġetti tagħha

40.01-40.11

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11-4012.19

CTSH;

jew

Riġenerezzjoni ta' tajers użati.

4012.20-4017.00

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

TAQSIMA VIII

ĠLUD MHUX MAĦDUMIN, ĠILDA, FERIJIET U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM; OĠĠETTI TAS-SARĠ U TAX-XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, HANDBAGS U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI MILL-MUSRANA TAL-ANNIMALI (GĦAJR MILL-MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)

Kapitolu 41

Ġlud mhux maħdumin (għajr ferijiet) u ġilda

41.01-4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CTSH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tas-subintestaturi minn 4104.41 sa 4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32-4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tas-subintestaturi minn 4104.41 sa 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 u 4106.92. Madankollu, materjali mhux oriġinarji tas-subintestaturi 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 jew 4106.92 jistgħu jintużaw kemm-il darba jgħaddu minn operazzjoni ta' kkunzar mill-ġdid.

4114.10

CTH

4114.20

CC, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tas-subintestaturi 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 u 41.07. Madankollu, materjali mhux oriġinarji tas-subintestaturi 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 u l-intestatura 41.07 jistgħu jintużaw kemm-il darba jgħaddu minn operazzjoni ta' kkunzar mill-ġdid.

41.15

CTH

Kapitolu 42

Oġġetti tal-ġilda; oġġetti tas-sarġ u tax-xedd; oġġetti għas-safar, handbags u kontenituri simili; oġġetti mill-musrana tal-annimali (għajr mill-musrana tad-dudu tal-ħarir)

42.01-42.06

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 43

Ġild tal-fer u fer artifiċjali; il-manifattura tagħhom

4301.10-4302.20

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03-43.04

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

TAQSIMA IX

INJAM U OĠĠETTI TAL-INJAM; Karbonju Tal-Injam; SUFRA U OĠĠETTI TAS-SUFRA; XOGĦLIJIET TAT-TIBNA, TAL-ISPARTU JEW TA' MATERJALI TAD-DFIR OĦRAJN; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB

Kapitolu 44

Injam u oġġetti tal-injam; karbonju tal-injam

44.01-44.21

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 45

Sufra u oġġetti tas-sufra

45.01-45.04

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 46

Xogħlijiet tat-tibna, tal-ispartu jew ta' materjali tad-dfir oħrajn; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab

46.01-46.02

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

TAQSIMA X

POLPA TAL-INJAM JEW TA' MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U LAQX TAL-) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT; KARTA U KARTUN U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM

Kapitolu 47

Polpa tal-injam jew ta' materjal ieħor ċellulożiku fibruż; (skart u laqx tal-) karta jew kartun irkuprat

47.01-47.07

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 48

Karta u kartun; oġġetti tal-polpa tal-karta, tal-karta jew tal-kartun

48.01-48.23

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 49

Kotba stampati, gazzetti, stampi u prodotti oħrajn tal-industrija

tal-istampar; manuskritti, testi ttajpjati u pjanti

49.01-49.11

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

TAQSIMA XI

TESSUTI U OĠĠETTI TAT-TESSUTI

Nota tat-Taqsima: Għal definizzjonijiet ta' termini użati għat-tolleranzi applikabbli għal ċerti prodotti magħmula minn materjali tessili, ara n-Noti 6,7 u 8 tal-Anness 2

Kapitolu 50

Ħarir

50.01-50.02

CTH

50.03

 

Imqardax jew mimxut:

Tqardix jew imxit ta' skart tal-ħarir.

Oħrajn:

CTH

50.04-50.05

Għażil ta' fibri naturali;

Estrużjoni ta' filament kontinwu magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-għażil;

Estrużjoni ta' filament kontinwu magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-liwi;

jew

Liwi kkombinat ma' xi operazzjoni mekkanika.

50.06

 

Ħjut tal-ħarir u ħjut magħżula mill-iskart tal-ħarir:

Għażil ta' fibri naturali;

Estrużjoni ta' filament kontinwu magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-għażil;

Estrużjoni ta' filament kontinwu magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-liwi;

jew

Liwi kkombinat ma' xi operazzjoni mekkanika.

Musrana tad-dudu tal-ħarir:

CTH

50.07

Għażil ta' fibri staple naturali jew magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Liwi jew xi operazzjoni mekkanika kkombinati mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ;

Żbigħ tal-ħjut ikkombinat mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

Kapitolu 51

Suf, xagħar fin jew aħrax tal-annimali; raden u drapp minsuġin mill-krin

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Għażil ta' fibri naturali;

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-għażil;

jew

Liwi kkombinat ma' xi operazzjoni mekkanika.

51.11-51.13

Għażil ta' fibri staple naturali jew magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ;

Żbigħ tal-ħjut ikkombinat mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

Kapitolu 52

Qoton

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Għażil ta' fibri naturali;

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-għażil;

jew

Liwi kkombinat ma' xi operazzjoni mekkanika.

52.08-52.12

Għażil ta' fibri staple naturali jew magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Liwi jew xi operazzjoni mekkanika kkombinati mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ jew mal-kisi jew mal-laminar;

Żbigħ tal-ħjut ikkombinat mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

Kapitolu 53

Fibri tessili veġetali oħrajn; ħjut tal-karta u drappijiet minsuġin mill-ħjut tal-karta

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Għażil ta' fibri naturali;

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-għażil;

jew

Liwi kkombinat ma' xi operazzjoni mekkanika.

53.09-53.11

Għażil ta' fibri staple naturali jew magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ jew mal-kisi jew mal-laminar;

Żbigħ tal-ħjut ikkombinat mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

Kapitolu 54

Filamenti magħmula mill-bniedem; strixxa u oġġetti simili ta' materjali tessili magħmulin mill-bniedem

54.01-54.06

Għażil ta' fibri naturali;

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-għażil;

jew

Liwi kkombinat ma' xi operazzjoni mekkanika.

54.07-54.08

Għażil ta' fibri staple naturali jew magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Żbigħ tal-ħjut ikkombinat mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ jew mal-kisi jew mal-laminar;

Liwi jew xi operazzjoni mekkanika kkombinati mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

Kapitolu 55

Fibri staple magħmulin mill-bniedem

55.01-55.07

Estrużjoni ta' fibri magħmulin mill-bniedem.

55.08-55.11

Għażil ta' fibri naturali;

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-għażil;

jew

Liwi kkombinat ma' xi operazzjoni mekkanika.

55.12-55.16

Għażil ta' fibri staple naturali jew magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Liwi jew xi operazzjoni mekkanika kkombinati mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ jew mal-kisi jew mal-laminar;

Żbigħ tal-ħjut ikkombinat mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

Kapitolu 56

Materjal tessili artab, feltru u materjali mhux minsuġin; ħjut speċjali; spag, ċwiemi, ħbula u kejbils u oġġetti minnhom

56.01

Għażil jew twaħħil ta' fibri naturali;

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-għażil jew mat-twaħħil;

Mili kkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

jew

Kisi, mili, laminar, jew metalizzazzjoni kkombinati ma' mill-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-irfinar ewlenin oħra (bħall-ippressar bir-rombli, ipproċessar biex ma jinxtorbux, issettjar bis-sħana, irfinar permanenti), kemm-il darba l-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jaqbeż il-50 % tal-EXW tal-prodott.

56.02

 

Feltru tal-labra tan-newl:

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' formazzjoni ta' drapp; madanakollu:

il-filament tal-polipropilen mhux oriġinarju tat-titolu 54.02;

il-fibri tal-polipropilen mhux oriġinarji tal-intestatura 55.03 jew 55.06; jew

it-truf tal-filament tal-polipropilen tal-intestatura 55.01;

li d-denominazzjoni tagħhom f'kull każ ta' filament jew fibra individwali tkun inqas minn 9 decitex, jistgħu jintużaw, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż l-40 % EXW tal-prodott;

jew

Formazzjoni ta' drappijiet mhux minsuġin waħedha fil-każ ta' feltru magħmul minn fibri naturali.

Oħrajn:

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' formazzjoni ta' drapp;

jew

Formazzjoni ta' drappijiet mhux minsuġin waħedha fil-każ ta' feltru ieħor magħmul minn fibri naturali.

5603.11-5603.14

Produzzjoni minn

filamenti orjentati b'mod direzzjonali jew aleatorju; jew

sustanzi jew polimeri ta' oriġini naturali jew magħmula mill-bniedem;

segwiti fiż-żewġ każi minn twaħħil fi drapp mhux minsuġ.

5603.91-5603.94

Produzzjoni minn

fibri staple orjentati b'mod direzzjonali jew aleatorju; jew

ħjut maqtugħa, ta' oriġini naturali jew magħmula mill-bniedem;

segwiti fiż-żewġ każi minn twaħħil fi drapp mhux minsuġ.

5604.10

Produzzjoni minn ħajt u spag tal-lastku, mhux miksijin bit-tessut.

5604.90

Għażil ta' fibri naturali;

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-għażil;

jew

Liwi kkombinat ma' xi operazzjoni mekkanika.

56.05

Brim ta' fibri staple naturali jew magħmulin mill-bniedem;

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-għażil;

jew

Liwi kkombinat ma' xi operazzjoni mekkanika.

56.06

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-għażil;

Liwi kkombinat mal-brim;

Brim ta' fibri staple jew magħmulin mill-bniedem;

jew

Mili kkombinat maż-żbigħ.

56.07-56.09

Għażil ta' fibri naturali;

jew

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinati mal-għażil.

Kapitolu 57

Twapet u kisi tal-art tessili ieħor

Nota tal-Kapitolu: Għall-prodotti ta' dan il-Kapitolu, id-drapp tal-ġuta mhux oriġinarju jista' jintuża bħala rinforz.

57.01-57.05

Brim ta' fibri staple naturali jew magħmulin mill-bniedem ikkombinat mal-insiġ jew it-trapuntar;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ jew it-trapuntar;

Produzzjoni mill-ħjut tal-kajjar jew tas-sisal jew tal-ġuta jew viskuża meħjuta f'forma ta' ċirku klassiku;

Trapuntar ikkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

Trapuntar jew insiġ ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinati mal-kisi jew mal-laminar;

Mili kkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

jew

Estrużjoni ta' fibri magħmulin mill-bniedem ikkombinata ma' tekniki ta' tessuti mhux minsuġa inkluż needle punching.

Kapitolu 58

Drappijiet minsuġin speċjali; drappijiet tessili bil-bżiebeż; bizzilla; tapizzeriji; tberfiliet; rakkmu

58.01-58.04

Brim ta' fibri staple naturali jew magħmulin mill-bniedem ikkombinat mal-insiġ jew it-trapuntar;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ jew it-trapuntar;

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ jew mal-mili jew mal-kisi jew mal-laminazzjoni jew mal-metalizzazzjoni;

Trapuntar ikkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

Mili kkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

Żbigħ tal-ħjut ikkombinat mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

58.05

CTH

58.06-58.09

Brim ta' fibri staple naturali jew magħmulin mill-bniedem ikkombinat mal-insiġ jew it-trapuntar;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ jew it-trapuntar;

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ jew mal-mili jew mal-kisi jew mal-laminazzjoni jew mal-metalizzazzjoni;

Trapuntar ikkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

Mili kkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

Żbigħ tal-ħjut ikkombinat mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

58.10

Rakkmu li fih il-valur tal-materjali mhux oriġinarji ta' kull intestatura, minbarra dak tal-prodott, użat ma jaqbiżx il-50 % tal-EXW tal-prodott.

58.11

Brim ta' fibri staple naturali jew magħmulin mill-bniedem ikkombinat mal-insiġ jew it-trapuntar;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ jew it-trapuntar;

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ jew mal-mili jew mal-kisi jew mal-laminazzjoni jew mal-metalizzazzjoni;

Trapuntar ikkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

Mili kkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

Żbigħ tal-ħjut ikkombinat mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

Kapitolu 59

Drappijiet ta' tessuti mimlijin b'sustanza oħra (Impregnated), miksijin, mgħottijin jew laminati; oġġetti tessili tat-tip addattat għall-użu industrijali

59.01

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ jew mal-mili jew mal-kisi jew mal-laminazzjoni jew mal-metalizzazzjoni;

jew

Mili flimkien maż-żbigħ jew mal-istampar.

59.02

 

Li fih mhux aktar minn 90 % skont il-piż ta' materjali tessili:

Insiġ.

Oħrajn:

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ.

59.03

Insiġ, niting jew xogħol tal-ganċ ikkombinati ma' mili b'sustanza oħra jew ma' kisi kew mat-tqegħid ta' għata jew mal-laminar jew mal-metalizzazzjoni;

Insiġ ikkombinat mal-istampar; jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

59.04

Ippressar bir-rombli kkombinat ma' żbigħ, kisi, laminar jew metalizzazzjoni. Drapp tal-ġuta mhux oriġinarju jista' jintuża bħala rinforz;

jew

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ jew mal-mili jew mal-kisi jew mal-laminazzjoni jew mal-metalizzazzjoni. Drapp tal-ġuta mhux oriġinarju jista' jintuża bħala rinforz.

59.05

 

Mimlijin b'sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew laminati b'gomma, plastik jew materjali oħra:

Insiġ, niting jew formazzjoni ta' drappijiet mhux minsuġin ikkombinati mal-mili b'sustanza oħra jew mal-kisi jew mat-tqegħid ta' għata jew mal-laminar jew mal-metalizzazzjoni.

Oħrajn:

Għażil ta' fibri staple naturali jew magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Insiġ, niting jew formazzjoni ta' drapp mhux minsuġ ikkombinat ma' żbigħ jew ma' kisi jew ma' laminar;

Insiġ ikkombinat mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

59.06

 

Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ:

Għażil ta' fibri staple naturali jew magħmulin mill-bniedem ikkombinat mal-innittjar jew max-xogħol bil-ganċ;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata max-xogħol bil-labar jew bil-ganċ;

Xogħol bil-labar jew bil-ganċ ikkombinat mat-trattament bil-lastiku; jew

Trattament bil-gomma kkombinat ma' tal-anqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' rfinar ewlenin (bħall-ippressar bir-rombli l-ipproċessar biex ma jinxtorbux, issettjar bis-sħana, irfinar permanenti) kemm-il darba l-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jaqbeż il-50 % tal-EXW tal-prodott.

Drappijiet oħra magħmula minn ħjut tal-filament sintetiku, li fihom aktar minn 90 % skont il-piż ta' materjali tessili:

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ.

Oħrajn:

Insiġ, niting jew proċess ta' tessut mhux minsuġ ikkombinat ma' żbigħ jew ma' kisi jew mat-trattament bil-gomma;

Żbigħ ta' ħjut ikkombinat ma' nsiġ, niting jew proċess ta' tessut mhux minsuġ;

jew

Trattament bil-gomma kkombinat ma' tal-anqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta' rfinar ewlenin (bħall-ippressar bir-rombli l-ipproċessar biex ma jinxtorbux, issettjar bis-sħana, irfinar permanenti) kemm-il darba l-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jaqbeż il-50 % tal-EXW tal-prodott.

59.07

Insiġ, niting jew formazzjoni ta' drapp mhux minsuġ ikkombinat ma' żbigħ jew ma' stampar jew ma' kisi jew ma' mili b'sustanzi oħra jew ma' tqegħid ta' għata;

Mili kkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

jew

Stampar (bħala operazzjoni awtonoma).

59.08

 

Mantils tal-gass inkandexxenti, mimlijin b'sustanza oħra:

Produzzjoni minn drapp tal-mantil innitjat jew maħdum bil-ġanċ f'forma ta' tubu.

Oħrajn:

CTH

59.09-59.11

Brim ta' fibri staple naturali jew magħmulin mill-bniedem ikkombinat mal-insiġ;

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem ikkombinata mal-insiġ;

Insiġ ikkombinat maż-żbigħ jew mal-kisi jew mal-laminar;

jew

Kisi, mili, laminar, jew metalizzazzjoni kkombinati ma' mill-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-irfinar ewlenin oħra (bħall-ippressar bir-rombli, ipproċessar biex ma jinxtorbux, issettjar bis-sħana, irfinar permanenti) kemm-il darba l-valur tal-materjali kollha użati ma jkunx jaqbeż il-50 % tal-EXW tal-prodott.

Kapitolu 60

Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ

60.01-60.06

Għażil ta' fibri staple naturali jew magħmulin mill-bniedem ikkombinat mal-innittjar jew max-xogħol bil-ganċ;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata max-xogħol bil-labar jew bil-ganċ;

Ħjata bil-labar jew bil-ganċ ikkombinata maż-żbigħ jew mal-mili jew mal-kisi jew mal-laminazzjoni jew mal-istampar;

Mili kkombinat maż-żbigħ jew mal-istampar;

Żbigħ ta' ħjut ikkombinat man-niting jew , max-xogħol bil-ganċ; jew

Brim jew texturing ikkombinat ma' xogħol bil-labar jew bil-ganċ kemm-il darba l-valur tal-ħjut mhux mibrumin/mhux textured ma jkunx jaqbeż il-50 % tal-EXW tal-prodott.

Kapitolu 61

Oġġetti ta' lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, innittjati jew maħdumin bil-ganċ

61.01-61.17

 

Miksuba billi jinħietu flimkien jew jingħaqdu b'xi mod ieħor żewġ biċċiet jew aktar ta' drapp innittjat jew maħdum bil-ganċ li nqata' f'forma jew li nkisbu direttament f'forma:

Niting jew xogħol bil-ganċ ikkombinat mat-tfassil inkluż il-qtugħ tad-drapp.

Oħrajn:

Għażil ta' fibri staple naturali jew magħmulin mill-bniedem ikkombinat mal-innittjar jew max-xogħol bil-ganċ;

Estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmul mill-bniedem ikkombinata max-xogħol bil-labar jew bil-ganċ; jew

Niting u tfassil f'operazzjoni waħda.

Kapitolu 62

Oġġetti tal-ilbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux innittjati u mhux maħdumin bil-ganċ

62.01

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.02

 

Irrakkmati:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Produzzjoni minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat u mhux oriġinarju użat ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott.

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.03

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.04

 

Irrakkmati:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Produzzjoni minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat u mhux oriġinarju użat ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott.

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.05

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.06

 

Irrakkmati:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Produzzjoni minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat u mhux oriġinarju użat ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott.

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.07-62.08

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.09

 

Irrakkmati:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Produzzjoni minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat u mhux oriġinarju użat ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott.

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.10

 

Tagħmir reżistenti għan-nar ta' drapp miksi b'fojl tal-poliester aluminizzat:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Kisi jew laminazzjoni kkombinati ma' fabbrikazzjoni inkluż tqattigħ ta' drapp, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux oriġinarju mhux miksi jew mhux laminat użat ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott.

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.11

 

Ħwejjeġ tan-nisa jew tal-bniet, irrakkmati:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Produzzjoni minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat u mhux oriġinarju użat ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott.

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.12

 

Maħdumin bil-labar jew bil-ganċ miksuba billi jinħietu flimkien jew jiġu assemblati b'xi mod ieħor, żewġ biċċiet jew aktar ta' drapp maħdum bil-labar jew bil-ganċ li jew inqatgħu f'forma jew li nkisbu direttament f'forma:

Niting ikkombinat mat-tfassil inkluż il-qtugħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.13-62.14

 

Irrakkmati:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

Produzzjoni minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat u mhux oriġinarju użat ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.15

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.16

 

Tagħmir reżistenti għan-nar ta' drapp miksi b'fojl tal-poliester aluminizzat:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Kisi jew laminazzjoni kkombinati ma' fabbrikazzjoni inkluż tqattigħ ta' drapp, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux oriġinarju mhux miksi jew mhux laminat użat ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott.

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

62.17

 

Irrakkmati:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

Produzzjoni minn drapp mhux irrakkmat, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux irrakkmat u mhux oriġinarju użat ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott;

jew

Fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp ippreċeduti mill-istampar (bħala operazzjoni awtonoma).

Tagħmir reżistenti għan-nar ta' drapp miksi b'fojl tal-poliester aluminizzat:

Insiġ ikkombinat mal-fabbrikazzjoni inkluż it-tqattigħ tad-drapp;

jew

Kisi jew laminazzjoni kkombinati ma' fabbrikazzjoni inkluż tqattigħ ta' drapp, kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux oriġinarju mhux miksi jew mhux laminat użat ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott.

Inforra għall-għenuq u l-pulzieri, maqtugħa:

CTH, kemm-il darba l-valur tal-materjali mhux oriġinarji użati ma jkunx jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott.

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mat-tfassil inkluż il-qtugħ tad-drapp.

Kapitolu 63

Oġġetti tessili oħrajn immanifatturati; settijiet; ilbiesi qodma u oġġetti tessili qodma; ċraret

63.01-63.04

 

Tal-feltru, ta' materjali mhux minsuġin:

Formazzjoni ta' drappijiet mhux minsuġin ikkombinata mat-tfassil inkluż il-qtugħ tad-drapp.

Oħrajn:

Irrakkmati:

Insiġ jew niting jew xogħol bil-ganċ ikkombinati mat-tfassil inkluż il-qtugħ tad-drapp;

jew

Produzzjoni minn drapp mhux irrakkmat (għajr dak innittjat jew maħdum bil-ganċ), kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux oriġinarju mhux irrakkmat użat ma jkun jaqbeż l-40 % tal-EXW tal-prodott.

Oħrajn:

Insiġ, niting jew xogħol bil-ganċ ikkombinat mat-tfassil inkluż il-qtugħ tad-drapp.

63.05

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem jew għażil ta' fibri staple naturali jew magħmula mill-bniedem ikkombinati mal-insiġ jew man-niting u t-tfassil, inkluż il-qtugħ tad-drapp.

63.06

 

Ta' materjali mhux minsuġin:

Formazzjoni ta' drappijiet mhux minsuġin ikkombinata mat-tfassil inkluż il-qtugħ tad-drapp.

Oħrajn:

Insiġ ikkombinat mat-tfassil inkluż il-qtugħ tad-drapp.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Kull biċċa fis-sett trid tissodisfa r-regola li tapplika għaliha kieku ma kinitx parti mis-sett; madankollu, jistgħu jiġu inkorporati oġġetti mhux oriġinarji, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-15 % tal-EXW tas-sett.

63.09-63.10

CTH

TAQSIMA XII

ILBIES GĦAR-RIĠLEJN, ILBIES GĦAR-RAS, UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN GĦALL-MIXI, BSATEN-SIĠĠU, SWAT, FROSTI U PARTIJIET TAGĦHOM; RIX IPPREPARAT U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNU; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI MAGĦMULIN MIX-XAGĦAR TAL-BNIEDEM

Kapitolu 64

Xedd is-saqajn, getti u oġġetti bħalhom; partijiet ta' dawn l-oġġetti

64.01-64.05

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura għajr għall-assemblaġġi ta' wċuħ imwaħħla mas-suletti ta' ġewwa jew ma' komponenti oħra tas-suletti tal-intestatura 64.06.

64.06

CTH

Kapitolu 65

Xedd ir-ras u l-partijiet tiegħu

65.01-65.07

CTH

Kapitolu 66

Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten għall-mixi, bsaten-siġġu, frosti, frostini u l-partijiet tagħhom

66.01-66.03

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 67

Rix u żajbar ippreparati u oġġetti magħmulin mir-rix jew miż-żajbar; fjuri artifiċjali; oġġetti magħmulin mix-xagħar tal-bniedem

67.01-67.04

CTH

TAQSIMA XIII

OĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MIKA JEW MATERJALI SIMILI; PRODOTTI TA' ĊERAMIKA; ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ

Kapitolu 68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, majka jew materjali simili

68.01-68.15

CTH;

jew

MaxNOM 70 % (EXW).

Kapitolu 69

Prodotti taċ-ċeramika

69.01-69.14

CTH

Kapitolu 70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ

70.01-70.09

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 70.10.

70.14-70.20

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

TAQSIMA XIV

PERLI NATURALI JEW IKKULTURATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMIPREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MIKSIJA B'METALLI PREZZJUŻI, U OĠĠETTI MINNHOM; ĠOJJELLI ARTIFIĊJALI; MUNITA

Kapitolu 71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż, metalli prezzjużi, metalli mlibbsa b'metall prezzjuż, u oġġetti magħmula minnhom; biġotterija; munita

71.01-71.05

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

71.06

 

Mhux maħduma:

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 71.06, 71.08 u 71.10;

Separazzjoni elettrolitika, termika jew kimika ta' metalli prezzjużi mhux oriġinarji tal-intestaturi 71.06, 71.08 u 71.10;

jew

Fużjoni jew illigar ta' metalli prezzjużi tal-intestaturi 71.06, 71.08 u 71.10 flimkien jew ma' metalli komuni jew purifikazzjoni.

Semimanifatturati jew f'forma ta' trab:

Produzzjoni minn metalli prezzjużi mhux oriġinarji mhux maħduma.

71.07

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

71.08

 

Mhux maħduma:

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 71.06, 71.08 u 71.10;

Separazzjoni elettrolitika, termika jew kimika ta' metalli prezzjużi mhux orġinarji tal-intestaturi 71.06, 71.08 u 71.10;

jew

Fużjoni jew illigar ta' metalli prezzjużi tal-intestaturi 71.06, 71.08 u 71.10 flimkien jew ma' metalli komuni jew purifikazzjoni.

Semimanifatturati jew f'forma ta' trab:

Produzzjoni minn metalli prezzjużi mhux oriġinarji mhux maħduma.

71.09

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

71.10

 

Mhux maħduma:

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi 71.06, 71.08 u 71.10;

Separazzjoni elettrolitika, termika jew kimika ta' metalli prezzjużi mhux oriġinarji tal-intestaturi 71.06, 71.08 u 71.10;

jew

Fużjoni jew illigar ta' metalli prezzjużi tal-intestaturi 71.06, 71.08 u 71.10 flimkien jew ma' metalli komuni jew purifikazzjoni.

Semimanifatturati jew f'forma ta' trab:

Produzzjoni minn metalli prezzjużi mhux oriġinarji mhux maħduma.

71.11

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

71.12-71.18

CTH

TAQSIMA XV

METALLI TA' VALUR BAXX U OĠĠETTI TA' METALLI TA' VALUR BAXX

Kapitolu 72

Ħadid u Azzar

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 72.06.

72.08-72.17

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 72.08 sa 72.17.

72.18

CTH

72.19-72.23

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 72.19 sa 72.23.

72.24

CTH

72.25-72.29

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 72.25 sa 72.29.

Kapitolu 73

Oġġetti tal-ħadid jew tal-azzar

7301.10

CC, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 72.08 sa 72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 72.08 sa 72.17.

73.03

CTH

73.04-73.06

CC, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 72.13 sa 72.17, minn 72.21 sa 72.23 u minn 72.25 sa 72.29.

73.07

 

Aċċessorji tal-azzar inossidabbli għat-tubi jew għall-pajpijiet:

CTH ħlief minn matriċi fonduti mhux oriġinarji; madankollu, jistgħu jintużaw matriċi fonduti mhux oriġinarji kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż il-50 % tal-EXW tal-prodott.

Oħrajn:

CTH

73.08

CTH ħlief minn materjali mhux oriġinarji tas-subintestatura 7301.20.

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81-7326.90

CTH

Kapitolu 74

Ram u oġġetti magħmula minnu

74.01-74.02

CTH

74.03

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

74.04-74.07

CTH

74.08

CTH u MaxNOM 50 % (EXW).

74.09-74.19

CTH

Kapitolu 75

Nikil u oġġetti magħmula minnu

75.01

CTH

75.02

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

75.03-75.08

CTH

Kapitolu 76

Aluminju u oġġetti magħmula minnu

76.01

CTH u MaxNOM 50 % (EXW);

jew

Trattament termali jew elettrolitiku minn aluminju mhux illigat jew skart u skrapp tal-aluminju.

76.02

CTH

76.03-76.16

CTH u MaxNOM 50 % (EXW) (3).

Kapitolu 78

Ċomb u oġġetti magħmula minnu

7801.10

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

7801.91-7806.00

CTH

Kapitolu 79

Żingu u oġġetti magħmula minnu

79.01-79.07

CTH

Kapitolu 80

Landa u oġġetti magħmula minnha

80.01-80.07

CTH

Kapitolu 81

Metalli oħrajn komuni; ċermiti; oġġetti magħmula minnhom

81.01-81.13

Produzzjoni minn materjali mhux oriġinarji ta' kwalunkwe intestatura.

Kapitolu 82

Għodod, tagħmir, pożati, mgħaref u frieket, ta' metall komuni; partijiet tagħhom tal-metall komuni

8201.10-8205.70

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, madankollu, l-għodod mhux oriġinarji tal-intestatura 82.05 jistgħu jiġu inkorporati fis-sett, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż il-15 % tal-EXW tas-sett.

82.06

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 82.02 sa 82.05; madankollu, l-għodda mhux oriġinarji tal-intestaturi minn 82.02 sa 82.05 tista' tiġi inkorporata fis-sett, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż il-15 % EXW tas-sett.

82.07-82.15

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 83

Oġġetti mixxellanji ta' metall komuni

83.01-83.11

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

TAQSIMA XVI

MAKKINARJU U TAGĦMIR MEKKANIKU; APPARAT ELETTRIKU; PARTIJIET TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS, STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU STAMPA U ĦOSS TAT-TELEVIŻJONI, U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA' DAWN L-OĠĠETTI

Kapitolu 84

Reatturi nukleari, boilers, makkinarju u apparati mekkaniċi; partijiet tagħhom

84.01-84.06

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07-84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09-84.12

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11-8415.10

CTSH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81-8415.90

CTSH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16-84.20

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22-84.24

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25-84.30

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 84.31;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31-84.43

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44-84.47

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 84.48;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48-84.55

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56-84.65

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 84.66;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66-84.68

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70-84.72

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 84.73;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73-84.78

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10-8479.40

CTSH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60-8479.82

CTSH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82-84.87

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 85

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet tagħhom; reġistraturi u riprodutturi tal-ħoss, reġistraturi u riprodutturi tal-immaġni u l-ħoss televiżiv, u partijiet u aċċessorji ta' oġġetti simili

85.01-85.02

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 85.03;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03-85.06

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Akkumulaturi li fihom ċellola tal-batterija waħda jew aktar jew moduli tal-batteriji u ċ-ċirkwiti biex jiġu interkonnessi bejniethom,

spiss imsejħa "pakketti tal-batteriji", tat-tip użat bħala s-sors primarju tal-enerġija elettrika għall-propulsjoni tal-vetturi tal-intestaturi 87.02, 87.03 u 87.04

CTH ħlief minn materjali katodiċi attivi mhux oriġinarji;

jew

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Ċelloli tal-batteriji, moduli tal-batteriji u partijiet tagħhom, maħsuba biex jiġu inkorporati f'akkumulatur elettriku tat-tip użat bħala s-sors primarju tal-enerġija elettrika għall-propulsjoni tal-vetturi tal-intestaturi 87.02, 87.03 u 87.04

CTH ħlief minn materjali katodiċi attivi mhux oriġinarji;

jew

MaxNOM 35 % (EXW) (5)

oħrajn

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08-85.18

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19-85.21

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 85.22;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22-85.23

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25-85.27

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 85.29;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28-85.34

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35-85.37

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 85.38;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10-8541.90

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31-8542.39

CTH;

Il-materjali mhux oriġinarji jgħaddu minn diffużjoni;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90-8543.90

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44-85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

TAQSIMA XVII

VETTURI, BIĊĊIET TAL-AJRU, BASTIMENTI U TAGĦMIR TAT-TRASPORT ASSOĊJAT

Kapitolu 86

Lokomottivi tal-linji ferrovjarji jew tat-tramm, rolling stock u partijiet tagħhom; fixtures u fittings għall-binarji jew għal-linji tat-tramm u partijiet tagħhom; tagħmir ta' sinjalar mekkaniku tat-traffiku (inkluż elettro-mekkaniku) ta' kull tip

86.01-86.09

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 86.07;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 87

Vetturi ħlief rolling-stock ta' linji ferrovjarji jew tat-tramm u partijiet u aċċessorji tagħhom

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02-87.04

 

vetturi oħra, kemm b'magna bil-pistins b'kombustjoni interna bil-moviment alternat kif ukoll b'mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni, kapaċi li jiġu ċċarġjati billi jiġu pplaggjati ma' sors estern ta' elettriku ("ibridi rikarikabili");

vetturi b'mutur elettriku biss għall-propulsjoni

MaxNOM 45 % (EXW) u pakketti ta' batteriji tal-intestatura 85.07 tat-tip użat bħala s-sors primarju tal-enerġija elettrika għall-propulsjoni tal-vettura għandhom ikunu oriġinarji (6).

oħrajn

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05-87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08-87.11

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13-87.16

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 88

Inġenji tal-ajru, inġenji tal-ispazju, u partijiet tagħhom

88.01-88.05

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 89

Bastimenti, dgħajjes u strutturi li jżommu f'wiċċ l-ilma

89.01-89.08

CC;

jew

MaxNOM 40 % (EXW).

TAQSIMA XVIII

STRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ĊINEMATOGRAFIKU, GĦALL-KEJL, GĦALL-IĊĊEKKJAR, TA' PREĊIŻJONI, MEDIKU JEW KIRURĠIKU; ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TAL-IDEJN; STRUMENTI MUŻIKALI; PARTIJIET U AĊĊESSORJI MINNHOM

Kapitolu 90

Strumenti u apparat ottiku, fotografiku, ċinematografiku, għall-kejl, għall-iċċekkjar, ta' preċiżjoni, mediku jew kirurġiku; partijiet u aċċessorji tagħhom

9001.10-9001.40

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

L-illixxar tal-lenti semirfinuta f'lenti oftalmika lesta b'qawwa korrettiva ottika maħsuba biex tiġi mmuntata fuq nuċċali;

Kisi tal-lenti bi trattamenti xierqa li jtejbu l-viżjoni u jiżguraw il-protezzjoni tal-utent;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90-9033.00

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 91

Arloġġi u arloġġi tal-idejn u partijiet tagħhom

91.01-91.14

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 92

Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta' oġġetti bħal dawn

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

TAQSIMA XIX

ARMI U MUNIZZJON; PARTIJIET U AĊĊESSORJI MINNHOM

Kapitolu 93

Armi u munizzjon; partijiet u aċċessorji tagħhom

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

TAQSIMA XX

OĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI

Kapitolu 94

Għamara; friex, saqqijiet, irfid għas-saqqijiet, cushions u arredament simili mimli; lampi u fittings tat-tidwil mhux speċifikati jew inklużi banda oħra; sinjali mdawlin, pjanċi tal-ismijiet imdawlin u bħalhom; bini prefabbrikat

94.01-94.06

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 95

Ġugarelli, logħob u oġġetti għall-isport; partijiet u aċċessorji tagħhom

95.03-95.08

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

Kapitolu 96

Oġġetti manifatturati varji

96.01-96.04

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Kull element fis-sett għandu jissodisfa r-regola, li japplika għaliha li kieku ma kienx ikun inkluż fis-sett, kemm-il darba ma jkunux jistgħu jiġu inkorporati oġġetti mhux oriġinarji, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż il-15 % tal-EXW tas-sett.

96.06-9608.40

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Kull element fis-sett għandu jissodisfa r-regola, li japplika għaliha li kieku ma kienx ikun inkluż fis-sett, kemm-il darba ma jkunux jistgħu jiġu inkorporati oġġetti mhux oriġinarji, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jkunx jaqbeż il-15 % tal-EXW tas-sett.

9608.60-96.20

CTH;

jew

MaxNOM 50 % (EXW).

TAQSIMA XXI

XOGĦLIJIET TAL-ARTI, BIĊĊIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET

Kapitolu 97

Xogħlijiet tal-Arti, Biċċiet tal-Kollezzjoni u Antikitajiet

97.01-97.06

CTH


(1)  Tonn, palamit u plamtu (Sarda spp.) ippreparati jew ippreservati, sħaħ jew f'biċċiet (minbarra kkapuljati) klassifikati taħt is-subintestatura 1604.14 jistgħu jitqiesu li joriġinaw taħt regoli tal-oriġini alternattivi speċifiċi għall-prodott fi kwoti annwali kif speċifikat fl-Anness 4.

(2)  Tonn ippreparat jew ippreservat, palamit jew ħut ieħor tal-ġeneru Euthynnus (minbarra sħiħ jew f'biċċiet) ikklassifikati taħt is-subintestatura 1604.20 jistgħu jitqiesu li joriġinaw taħt regoli tal-oriġini alternattivi speċifiċi għall-prodott fi kwoti annwali kif speċifikat fl-Anness 4.

(3)  Ċerti prodotti tal-aluminju jistgħu jitqiesu li joriġinaw taħt regoli tal-oriġini alternattivi speċifiċi għall-prodott fi kwoti annwali kif speċifikat fl-Anness 4.

(4)  Għall-perjodu mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim sal-31 ta' Diċembru 2026, japplikaw regoli tal-oriġini alternattivi speċifiċi għall-prodott, kif speċifikat fl-Anness 5.

(5)  Għall-perjodu mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim sal-31 ta' Diċembru 2026, japplikaw regoli tal-oriġini alternattivi speċifiċi għall-prodott, kif speċifikat fl-Anness 5.

(6)  Għall-perjodu mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim sal-31 ta' Diċembru 2026, japplikaw regoli tal-oriġini alternattivi speċifiċi għall-prodott, kif speċifikat fl-Anness 5.

(7)  Għall-vetturi ibridi kemm b'magna b'kombustjoni interna kif ukoll b'mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni, minbarra dawk li jistgħu jiġu ċċarġjati billi jiġu pplaggjati ma' sors estern tal-enerġija elettrika, japplikaw regoli tal-oriġini alternattivi speċifiċi għall-prodott għall-perjodu mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim sal-31 ta' Diċembru 2026, kif speċifikat fl-Anness 5.


ANNESS 4

KWOTI TAL-ORIĠINI U ALTERNATTIVI GĦAR-REGOLI TA' ORIĠINI SPEĊIFIĊI GĦALL-PRODOTTI FL-ANNESS 3

Dispożizzjonijiet komuni

1.

Għall-prodotti elenkati fit-tabelli hawn taħt, ir-regoli korrispondenti tal-oriġini huma alternattivi għal dawk stabbiliti fl-Anness 3, fil-limiti tal-kwota annwali applikabbli.

2.

Dikjarazzjoni tal-oriġini maħruġa skont dan l-Anness għandu jkollha l-istqarrija li ġejja: "Kwoti tal-oriġini - Prodott oriġinarju f'konformità mal-Anness 4".

3.

Fl-Unjoni, kull kwantità msemmija f'dan l-Anness għandha tiġi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea, li għandha tieħu kull azzjoni amministrattiva li tqis xierqa għat-tmexxija effiċjenti tagħha fir-rigward tal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni.

4.

Fir-Renju Unit, kull kwantità msemmija f'dan l-Anness għandha tiġi amministrata mill-awtorità doganali tiegħu, li għandha tieħu kull azzjoni amministrattiva li tqis xierqa għat-tmexxija effiċjenti tagħha fir-rigward tal-leġiżlazzjoni applikabbli tar-Renju Unit.

5.

Il-Parti importatriċi għandha tiġġestixxi l-kwoti tal-oriġini fuq bażi ta' min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel u għandha tikkalkula l-kwantità tal-prodotti mdaħħla skont dawn il-kwoti tal-oriġini fuq il-bażi tal-importazzjonijiet ta' dik il-Parti.

TAQSIMA 1

Allokazzjoni annwali tal-kwota għat-tonn fil-laned

Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata (2017)

Deskrizzjoni tal-prodott

Regola alternattiva speċifika għall-prodott

Kwota annwali għall-esportazzjonijiet mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit

(piż nett)

Kwota annwali għall-esportazzjonijiet mir-Renju Unit lejn l-Unjoni

(piż nett)

1604.14

Tonn, tonn qabbieżi u plamtu, ippreparati jew ippreżervati (Sarda spp.), sħaħ jew f'biċċiet (mhux ikkapuljati)

CC

3 000 tunnellata

3 000 tunnellata

1604.20

Ħut ieħor preparat jew preservat

 

Ta' tonn, tonn qabbieżi u ħut ieħor tal-ġens Euthynnus (mhux sħiħ jew f'biċċiet)

CC

4 000 tunnellata

4 000 tunnellata

Ta' ħut ieħor

-

-

-

TAQSIMA 2

Allokazzjoni annwali tal-kwota għall-prodotti tal-aluminju (1)

Tabella 1

Kwoti applikabbli mill-1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2023

Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata (2017)

Deskrizzjoni tal-prodott

Regola alternattiva speċifika għall-prodott

Kwota annwali għall-esportazzjonijiet mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit

(piż nett)

Kwota annwali għall-esportazzjonijiet mir-Renju Unit lejn l-Unjoni

(piż nett)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Prodotti tal-aluminju u oġġetti tal-aluminju (eskluż wajer tal-aluminju u fojl tal-aluminju)

CTH

95 000 tunnellata

95 000 tunnellata

76.05

Wajer ta' aluminju

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 76.04

76.07

Fojl tal-aluminju

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 76.06

 

Tabella 2

Kwoti applikabbli mill-1 ta' Jannar 2024 sal-31 ta' Diċembru 2026

Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata (2017)

Deskrizzjoni tal-prodott

Regola alternattiva speċifika għall-prodott

Kwota annwali għall-esportazzjonijiet mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit

(piż nett)

Kwota annwali għall-esportazzjonijiet mir-Renju Unit lejn l-Unjoni

(piż nett)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Prodotti tal-aluminju u oġġetti tal-aluminju (eskluż wajer tal-aluminju u fojl tal-aluminju)

CTH

72 000 tunnellata

72 000 tunnellata

76.05

Wajer ta' aluminju

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 76.04

76.07

Fojl tal-aluminju

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 76.06

 

Tabella 3

Kwoti applikabbli mill-1 ta' Jannar 2027 'l quddiem

Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata (2017)

Deskrizzjoni tal-prodott

Regola alternattiva speċifika għall-prodott

Kwota annwali għall-esportazzjonijiet mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit

(piż nett)

Kwota annwali għall-esportazzjonijiet mir-Renju Unit lejn l-Unjoni

(piż nett)

76.04

Biċċiet sħaħ ta' aluminju, vireg u profili

CTH

57 500 tunnellata

57 500 tunnellata

76.06

Pjanċi, folji u strixxa ta' aluminju, eħxen minn 0,2 mm

CTH

76.07

Fojl tal-aluminju

CTH, ħlief minn materjali mhux oriġinarji tal-intestatura 76.06

Rieżami tal-kwoti għall-prodotti tal-aluminju fit-Tabella 3 fit-Taqsima 2

1.

Mhux aktar kmieni minn ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim u mhux qabel ħames snin mit-tlestija ta' kwalunkwe rieżami msemmi f'dan il-paragrafu, il-Kumitat ta' Sħubija Kummerċjali, fuq talba ta' waħda mill-Partijiet u assistit mill-Kumitat Speċjalizzat tal-Kummerċ dwar il-Kooperazzjoni Doganali u r-Regoli tal-Oriġini, għandu jirrieżamina l-kwoti għall-aluminju li jinsabu fit-Tabella 3 fit-Taqsima 2.

2.

Ir-rieżami msemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli dwar il-kundizzjonijiet tas-suq fiż-żewġ Partijiet u l-informazzjoni dwar l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet tagħhom ta' prodotti rilevanti.

3.

Abbażi tar-riżultat ta' rieżami mwettaq skont il-paragrafu 1, il-Kunsill ta' Sħubija jista' jadotta deċiżjoni biex tiżdied jew tinżamm il-kwantità, biex jinbidel il-kamp ta' applikazzjoni, jew biex jitqassam jew jinbidel kwalunkwe tqassim bejn il-prodotti, tal-kwoti għall-aluminju li jinsabu fit-Tabella 3 fit-Taqsima 2.


(1)  Il-kwantitajiet elenkati f'kull tabella fit-Taqsima 2 huma l-kwantitajiet sħaħ tal-kwoti disponibbli (għall-esportazzjonijiet mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit, u għall-esportazzjonijiet mir-Renju Unit lejn l-Unjoni, rispettivament) għall-prodotti kollha elenkati f'dik it-tabella.


ANNESS 5

REGOLI SPEĊIFIĊI TA' PRODOTTI TRANŻIZZJONALI GĦAL AKKUMULATURI ELETTRIĊI U VETTURI ELETTRIFIKATI

TAQSIMA 1

Regoli interim speċifiċi għall-prodott applikabbli mid-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim sal-31 ta’ Diċembru 2026

Għall-prodotti elenkati fil-kolonna 1 hawn taħt, ir-regola speċifika għall-prodott elenkata fil-kolonna 2 għandha tapplika għall-perjodu mid-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim sal-31 ta’ Diċembru 2026.

Kolonna 1

Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata (2017) inkluż deskrizzjoni speċifika

Kolonna 2

Regola tal-oriġini speċifika għall-prodott applikabbli mid-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim sal-31 ta’ Diċembru 2026

85.07

 

Akkumulaturi li fihom ċellola tal-batterija waħda jew aktar jew moduli tal-batteriji u ċ-ċirkwiti biex jiġu interkonnessi bejniethom, spiss imsejħa “pakketti tal-batteriji”, tat-tip użat bħala s-sors primarju tal-enerġija elettrika għall-propulsjoni tal-vetturi tal-intestaturi 87.02, 87.03 u 87.04

CTSH;

Assemblaġġ ta’ pakketti tal-batteriji minn ċelloli tal-batteriji jew moduli tal-batteriji mhux oriġinarji;

jew

MaxNOM 70 % (EXW)

Ċelloli tal-batteriji, moduli tal-batteriji u partijiet tagħhom, maħsuba biex jiġu inkorporati f’akkumulatur elettriku tat-tip użat bħala s-sors primarju tal-enerġija elettrika għall-propulsjoni tal-vetturi tal-intestaturi 87.02, 87.03 u 87.04

CTH;

jew

MaxNOM 70 % (EXW)

87,02 sa 87,04

 

vetturi oħra, kemm b’magna b’kombustjoni interna kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni, għajr dawk kapaċi li jiġu ċċarġjati billi jiġu pplaggjati ma’ sors estern ta’ elettriku (“ibridi”);

vetturi oħra, kemm b’magna bil-pistins b’kombustjoni interna bil-moviment alternat kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni, kapaċi li jiġu ċċarġjati billi jiġu pplaggjati ma’ sors estern ta’ elettriku (“ibridi rikarikabbli”);

vetturi b’mutur elettriku biss għall-propulsjoni

MaxNOM 60 % (EXW)

TAQSIMA 2

Regoli interim speċifiċi għall-prodott applikabbli mill-1 ta' Jannar 2024 sal-31 ta' Diċembru 2026

 

1.

Għall-prodotti elenkati fil-kolonna 1 hawn taħt, ir-regola speċifika għall-prodott elenkata fil-kolonna 2 għandha tapplika għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2024 sal-31 ta' Diċembru 2026.

Kolonna 1

Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata (2017) inkluż deskrizzjoni speċifika

Kolonna 2

Regola tal-oriġini speċifika għall-prodott applikabbli mill-1 ta' Jannar 2024 sal-31 ta' Diċembru 2026

85.07

 

Akkumulaturi li fihom ċellola tal-batterija waħda jew aktar jew moduli tal-batteriji u ċ-ċirkwiti biex jiġu interkonnessi bejniethom, spiss imsejħa "pakketti tal-batteriji", tat-tip użat bħala s-sors primarju tal-enerġija elettrika għall-propulsjoni tal-vetturi tal-intestaturi 87.02, 87.03 u 87.04

CTH ħlief minn materjali katodiċi attivi mhux oriġinarji;

jew

MaxNOM 40 % (EXW)

Ċelloli tal-batteriji, moduli tal-batteriji u partijiet tagħhom, maħsuba biex jiġu inkorporati f'akkumulatur elettriku tat-tip użat bħala s-sors primarju tal-enerġija elettrika għall-propulsjoni tal-vetturi tal-intestaturi 87.02, 87.03 u 87.04

CTH ħlief minn materjali katodiċi attivi mhux oriġinarji;

jew

MaxNOM 50 % (EXW)

87.02-87.04

 

vetturi oħra, kemm b'magna b'kombustjoni interna kif ukoll b'mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni, għajr dawk kapaċi li jiġu ċċarġjati billi jiġu pplaggjati ma' sors estern ta' elettriku ("ibridi");

vetturi oħra, kemm b'magna bil-pistins b'kombustjoni interna bil-moviment alternat kif ukoll b'mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni, kapaċi li jiġu ċċarġjati billi jiġu pplaggjati ma' sors estern ta' elettriku ("ibridi rikarikabili");

vetturi b'mutur elettriku biss għall-propulsjoni

MaxNOM 55 % (EXW)

TAQSIMA 3

Rieżami tar-regoli speċifiċi għall-prodott għall-Intestatura 85.07

 

1.

Mhux aktar kmieni minn erba' snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Kumitat ta' Sħubija Kummerċjali għandu, fuq talba ta' waħda mill-Partijiet u assistit mill-Kumitat Speċjalizzat tal-Kummerċ dwar il-Kooperazzjoni Doganali u r-Regoli tal-Oriġini, jirrieżamina r-regoli speċifiċi għall-prodott għall-intestatura 85.07 applikabbli mill-1 ta' Jannar 2027, li jinsabu fl-Anness 3.
 

2.

Ir-rieżami msemmi fil-paragrafu 1, għandu jsir abbażi tal-informazzjoni disponibbli dwar is-swieq fi ħdan il-Partijiet, bħad-disponibbiltà ta' materjali oriġinarji suffiċjenti u xierqa, il-bilanċ bejn il-provvista u d-domanda u informazzjoni rilevanti oħra.
 

3.

Abbażi tar-riżultati tar-rieżami mwettaq skont il-paragrafu 1, il-Kunsill ta' Sħubija jista' jadotta deċiżjoni biex jemenda r-regoli speċifiċi għall-prodott għall-intestatura 85.07 applikabbli mill-1 ta' Jannar 2027, li jinsabu fl-Anness 3.

ANNESS 6

DIKJARAZZJONI TAL-FORNITUR

1.   

Dikjarazzjoni tal-fornitur għandu jkollha l-kontenut stabbilit f'dan l-Anness.

2.   

Ħlief fil-każijiet imsemmija fil-punt 3, il-fornitur għandu jagħmel dikjarazzjoni tal-fornitur għal kull kunsinna ta' prodotti fil-forma prevista fl-Appendiċi 6-A u annessa mal-fattura, jew ma' kwalunkwe dokument ieħor li jiddeskrivi l-prodotti kkonċernati f'dettall suffiċjenti sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati.

3.   

Meta fornitur jipprovdi regolarment lil klijent partikolari bi prodotti li l-produzzjoni tagħhom imwettqa f'Parti tkun mistennija li tibqa' kostanti għal perjodu ta' żmien, dak il-fornitur jista' jipprovdi dikjarazzjoni tal-fornitur waħda biex tkopri kunsinni sussegwenti ta' dawk il-prodotti (id-"dikjarazzjoni tal-fornitur għal terminu twil"). Dikjarazzjoni tal-fornitur għal terminu twil normalment tkun valida għal perjodu ta' mhux aktar minn sentejn mid-data meta ssir id-dikjarazzjoni. L-awtoritajiet doganali tal-Parti fejn issir id-dikjarazzjoni jistgħu jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jintużaw perjodi itwal. Id-dikjarazzjoni tal-fornitur għal terminu twil għandha titfassal fil-forma prevista fl-Appendiċi 6-B u għandha tiddeskrivi l-prodotti kkonċernati f'dettall suffiċjenti sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati. Il-fornitur għandu jinforma lill-klijent immedjatament jekk id-dikjarazzjoni tal-fornitur għal terminu twil ma tibqax tapplika għall-prodotti fornuti.

4.   

Il-fornitur li jagħmel id-dikjarazzjoni għandu jkun lest li jissottometti fi kwalunkwe ħin, fuq talba tal-awtoritajiet doganali tal-Parti fejn issir id-dikjarazzjoni, id-dokumenti xierqa kollha li jagħtu prova li l-informazzjoni mogħtija f'dik id-dikjarazzjoni hija korretta.

Appendiċi 6-A

DIKJARAZZJONI TAL-FORNITUR

Id-dikjarazzjoni tal-fornitur, li t-test tagħha qed jingħata hawn taħt, trid issir f'konformità man-noti f'qiegħ il-paġna. Madankollu, in-noti f'qiegħ il-paġna ma għandhomx għalfejn ikunu riprodotti.

DIKJARAZZJONI TAL-FORNITUR

Jiena, hawn taħt iffirmat, il-fornitur tal-prodotti koperti mid-dokument anness, niddikjara li:

1.

Il-materjali li ġejjin li ma joriġinawx fi [indika l-isem tal-Parti rilevanti] intużaw fi [indika l-isem tal-Parti rilevanti] biex jiġu prodotti dawn il-prodotti:

Deskrizzjoni tal-prodotti fornuti(1)

Deskrizzjoni tal-materjali mhux oriġinarji użati

L-intestatura tas-SA tal-materjali mhux oriġinarji li ntużaw(2)

Il-valur tal-materjali mhux oriġinarji użati(2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valur totali

 

2.

Il-materjali l-oħra kollha użati fi [indika l-isem tal-Parti rilevanti] biex jiġu prodotti dawk il-prodotti joriġinaw fi [indika l-isem tal-Parti rilevanti]

Nimpenja ruħi li nipprovdi kwalunkwe dokument ta' prova ulterjuri meħtieġ.

… (Post u Data)

… (Isem u pożizzjoni tas-sottoskritt, isem u indirizz tal-kumpanija)

… (Firma)(6)

Appendiċi 6-B

DIKJARAZZJONI TA' FORNITUR GĦAL TERMINU TWIL

Id-dikjarazzjoni tal-fornitur għal terminu twil, li t-test tagħha qed jingħata hawn taħt, trid issir f'konformità man-noti f'qiegħ il-paġna. Madankollu, in-noti f'qiegħ il-paġna ma għandhomx għalfejn ikunu riprodotti.

DIKJARAZZJONI TA' FORNITUR GĦAL TERMINU TWIL

Jiena, hawn taħt iffirmat, il-fornitur tal-prodotti koperti mid-dokument anness, li jiġu fornuti b'mod regolari lil(4) …, niddikjara li:

1.

Il-materjali li ġejjin li ma joriġinawx fi [indika l-isem tal-Parti rilevanti] intużaw fi [indika l-isem tal-Parti rilevanti] biex jiġu prodotti dawn il-prodotti:

Deskrizzjoni tal-prodotti fornuti(1)

Deskrizzjoni tal-materjali mhux oriġinarji użati

L-intestatura tas-SA tal-materjali mhux oriġinarji li ntużaw(2)

Il-valur tal-materjali mhux oriġinarji użati(2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valur totali

 

2.

Il-materjali l-oħra kollha użati fi [indika l-isem tal-Parti rilevanti] biex jiġu prodotti dawk il-prodotti joriġinaw f'Parti [indika l-isem tal-Parti rilevanti];

Din id-dikjarazzjoni hija valida għall-kunsinni sussegwenti kollha ta' dawn il-prodotti mibgħuta

minn … lil … (5)

Nintrabat li ninforma … (4) immedjatament jekk din id-dikjarazzjoni ma tibqax valida.

… (Post u Data)

(Isem u pożizzjoni tas-sottoskritt, isem u indirizz tal-kumpanija)

… (Firma)(6)

Noti f'qiegħ il-paġna

(1)

Meta l-fattura jew dokument ieħor li miegħu tkun annessa d-dikjarazzjoni jkun relatat ma' tipi differenti ta' prodotti, jew ma' prodotti li ma jinkorporawx materjali mhux oriġinarji sal-istess punt, il-fornitur irid jiddistingwihom b'mod ċar.

(2)

L-informazzjoni mitluba ma għandhiex għalfejn tingħata sakemm ma tkunx meħtieġa.

Eżempji:

Waħda mir-regoli għall-ħwejjeġ tal-Kapitolu 62 tipprovdi "L-insiġ ikkombinat mat-tfassil inkluż il-qtugħ tad-drapp". Jekk manifattur ta' tali lbies f'Parti juża drapp importat mill-Parti l-oħra li jkun inkiseb hemmhekk permezz tal-insiġ ta' ħajt mhux oriġinarju, huwa biżżejjed li l-fornitur fil-Parti tal-aħħar jiddeskrivi fid-dikjarazzjoni tiegħu l-materjal mhux oriġinarju użat bħala ħajt, mingħajr ma jkun meħtieġ li tiġi indikata l-intestatura SA u l-valur ta' tali ħajt.

Produttur ta' wajer tal-ħadid tal-intestatura SA 72.17 li jkun ipproduċih minn vireg tal-ħadid mhux oriġinarji għandu jindika fit-tieni kolonna "vireg tal-ħadid". Meta dak il-wajer ikun se jintuża fil-produzzjoni ta' magna li għaliha r-regola fiha limitazzjoni għall-materjali mhux oriġinarji kollha użati għal ċertu valur perċentwali, huwa meħtieġ li jiġi indikat fit-tielet kolonna l-valur tal-vireg mhux oriġinarji.

(3)

"valur tal-materjali mhux oriġinarji użati" tfisser il-valur tal-materjali mhux oriġinarji użati fil-produzzjoni tal-prodott, li huwa l-valur doganali tiegħu fil-mument tal-importazzjoni, inkluż it-trasport tal-merkanzija, l-assigurazzjoni jekk xieraq, l-imballaġġ u l-ispejjeż l-oħra kollha mġarrba fit-trasportazzjoni tal-materjali lejn il-port tal-importazzjoni fil-Parti fejn jinsab il-produttur tal-prodott; meta l-valur tal-materjali mhux oriġinarji ma jkunx magħruf u ma jkunx jista' jiġi aċċertat, jintuża l-ewwel prezz aċċertabbli mħallas għall-materjali mhux oriġinarji fl-Unjoni jew fir-Renju Unit.

(4)

L-isem u l-indirizz tal-klijent

(5)

Daħħal id-dati

(6)

Dan il-qasam jista' jkun fih firma elettronika, immaġni skenjata jew rappreżentazzjoni viżiva oħra tal-firma bil-miktub tal-firmatarju minflok firem oriġinali, fejn xieraq.

ANNESS 7

TEST TAD-DIKJARAZZJONI DWAR L-ORIĠINI

Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini msemmija fl-Artikolu 56 ta' dan il-Ftehim għandha ssir bl-użu tat-test ippreżentat hawn taħt f'waħda mill-verżjonijiet lingwistiċi li ġejjin u f'konformità mal-liġijiet u r-regolamenti tal-Parti esportatriċi. Jekk id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tinkiteb bl-idejn, din għandha tinkiteb bil-linka b'karattri stampati. Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini trid issir f'konformità man-noti f'qiegħ il-paġna rispettivi. In-noti f'qiegħ il-paġna ma għandhomx għalfejn ikunu riprodotti.

Verżjoni bil-Bulgaru

Il-verżjoni bil-Kroat

Verżjoni biċ-Ċek

Verżjoni bid-Daniż

Verżjoni bin-Netherlandiż

Verżjoni bl-Ingliż

Verżjoni bl-Estonjan

Verżjoni bil-Finlandiż

Verżjoni bil-Franċiż

Verżjoni bil-Ġermaniż

Verżjoni bil-Grieg

Verżjoni bl-Ungeriż

Verżjoni bit-Taljan

Verżjoni bil-Latvjan

Verżjoni bil-Litwan

Verżjoni bil-Malti

Verżjoni bil-Pollakk

Verżjoni bil-Portugiż

Verżjoni bir-Rumen

Verżjoni bis-Slovakk

Verżjoni bis-Sloven

Verżjoni bl-Ispanjol

Verżjoni bl-Iżvediż

(Perjodu: minn___________ sa __________ (1))

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru ta' Referenza tal-Esportatur ... (2)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat ċar b'mod mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta'... (3) oriġini preferenzjali.

(4)

(Post u data)

(Isem il-manifattur)

(1)

Jekk id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini timtela għal konsenji multipli ta' prodotti oriġinarji identiċi skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 56(4) ta' dan il-Ftehim, indika l-perjodu li għalih għandha tapplika d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini. Dan il-perjodu ma għandux jaqbeż it-12-il xahar. L-importazzjonijiet kollha tal-prodott iridu jseħħu fil-perjodu indikat. Meta perjodu ma jkunx applikabbli, il-kaxxa tista' titħalla vojta.

(2)

Indika n-numru ta' referenza li bih jiġi identifikat l-esportatur. Għall-esportatur tal-Unjoni, dan ikun in-numru assenjat f'konformità mal-liġijiet u r-regolamenti tal-Unjoni. Għall-esportatur tar-Renju Unit, dan se jkun in-numru assenjat f'konformità mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli fir-Renju Unit . Meta l-esportatur ma jkunx ġie assenjat numru, din il-kaxxa tista' titħalla vojta.

(3)

Indika l-oriġini tal-prodott: ir-Renju Unit jew l-Unjoni.

(4)

Il-post u d-data jistgħu jitħallew barra jekk l-informazzjoni tkun tinsab fid-dokument innifsu.

ANNESS 8

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR IL-PRINĊIPAT TA' ANDORRA

1.   

Prodotti li joriġinaw fil-Prinċipat ta' Andorra li jaqgħu taħt il-Kapitoli 25 sa 97 tas-Sistema Armonizzata għandhom jiġu aċċettati mir-Renju Unit bħala li joriġinaw fl-Unjoni skont it-tifsira ta' dan il-Ftehim.

2.   

Il-paragrafu 1 japplika biss jekk, bis-saħħa tal-unjoni doganali stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/680/KEE tas-26 ta' Novembru 1990 dwar il-konklużjoni ta' ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra, il-Prinċipat ta' Andorra japplika għall-prodotti li joriġinaw fir-Renju Unit l-istess trattament tariffarju preferenzjali li l-Unjoni tapplika għal tali prodotti.

3.   

It-tieni Parti, Intestatura Wieħed, Titolu I, Kapitolu 2 ta' dan il-Ftehim japplika mutatis mutandis għall-fini li jiġi definit l-istatus oriġinarju tal-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 ta' din id-Dikjarazzjoni Konġunta.


ANNESS 9

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR IR-REPUBBLIKA TA' SAN MARINO

1.   

Prodotti li joriġinaw mir-Repubblika ta' San Marino għandhom jiġu aċċettati mir-Renju Unit bħala li joriġinaw fl-Unjoni skont it-tifsira ta' dan il-Ftehim.

2.   

Il-paragrafu 1 japplika biss jekk, bis-saħħa tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni u l-Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta' San Marino, magħmul fi Brussell fis-16 ta' Diċembru 1991, ir-Repubblika ta' San Marino tapplika għall-prodotti li joriġinaw fir-Renju Unit l-istess trattament tariffarju preferenzjali li l-Unjoni tapplika għal tali prodotti.

3.   

It-tieni Parti, Intestatura Wieħed, Titolu I, Kapitolu 2 ta' dan il-Ftehim japplika mutatis mutandis għall-fini li jiġi definit l-istatus oriġinarju tal-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 ta' din id-Dikjarazzjoni Konġunta.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr