2 LUKU

ALKUPERÄSÄÄNNÖT

1 JAKSO

ALKUPERÄSÄÄNNÖT

37 Artikla

Tavoite

Tämän luvun tavoitteena on vahvistaa tavaroiden alkuperän määrittämistä koskevat määräykset tämän sopimuksen mukaisen tullietuuskohtelun soveltamista varten ja vahvistaa tähän liittyvät alkuperämenettelyt.

38 Artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

a)

'luokittelulla' tuotteen tai aineksen luokittelua harmonoidun järjestelmän tiettyyn ryhmään, nimikkeeseen tai alanimikkeeseen;

b)

'lähetyksellä' tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle;

c)

'viejällä' osapuolen alueella olevaa henkilöä, joka kyseisen osapuolen laeissa ja määräyksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti vie tai tuottaa alkuperätuotteen ja laatii alkuperävakuutuksen;

d)

'tuojalla' henkilöä, joka tuo alkuperätuotteen ja vaatii sille tullietuuskohtelua;

e)

'aineksella' kaikkia aineita, joita käytetään tuotteen tuotannossa, mukaan lukien komponentit, aineosat, raaka-aineet tai osat;

f)

'ei-alkuperäaineksella' ainesta, joka ei täytä tämän luvun alkuperäsääntöjä, mukaan lukien aines, jonka alkuperäasemaa ei voida määrittää;

g)

'tuotteella' tuotannosta saatua tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi aineksena toisen tuotteen tuotannossa;

h)

'tuotannolla' kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista.

39 Artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Jotta osapuoli voi soveltaa tullietuuskohtelua toisen osapuolen alkuperätavaraan tämän sopimuksen mukaisesti, seuraavia tuotteita on pidettävä toisen osapuolen alkuperätuotteina, edellyttäen että tuotteet täyttävät kaikki muut tämän luvun sovellettavat vaatimukset:

a)

41 artiklassa tarkoitetulla tavalla kyseisessä osapuolessa kokonaan tuotetut tuotteet;

b)

yksinomaan kyseisen osapuolen alkuperäaineksista kyseisessä osapuolessa tuotetut tuotteet; ja

c)

kyseisessä osapuolessa tuotetut tuotteet, joihin sisältyy ei-alkuperäaineksia edellyttäen, että ne täyttävät liitteessä 3 vahvistetut vaatimukset.

2.   Jos tuote on saanut alkuperäaseman, kyseisen tuotteen tuotannossa käytettyjä ei-alkuperäaineksia ei pidetä ei-alkuperäisinä, kun kyseistä tuotetta käytetään aineksena toiseen tuotteeseen.

3.   Alkuperäaseman saamista koskevien edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai unionissa.

40 Artikla

Alkuperäkumulaatio

1.   Osapuolen alkuperätuotteen katsotaan olevan toisen osapuolen alkuperätuote, jos kyseistä tuotetta käytetään aineksena jonkin muun tuotteen tuotannossa kyseisen toisen osapuolen alueella.

2.   Ei-alkuperäainekselle osapuolessa suoritetut tuotantotoimet voidaan ottaa huomioon määritettäessä, onko tuote toisen osapuolen alkuperätuote.

3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos toisen osapuolen alueella suoritetuissa tuotantotoimissa ei mennä 43 artiklassa tarkoitettuja toimia pidemmälle.

4.   Jotta viejä voi laatia 54 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun alkuperävakuutuksen tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle tuotteelle, viejän on saatava tavarantoimittajaltaan liitteessä 6 määrätty tavarantoimittajan ilmoitus tai muu vastaava samat tiedot sisältävä asiakirja, jossa asianomaiset ei-alkuperäainekset kuvataan riittävän tarkasti niiden yksilöimisen mahdollistamiseksi.

41 Artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1.   Seuraavia tuotteita pidetään osapuolessa kokonaan tuotettuina:

a)

sen maaperästä tai sen merenpohjasta louhitut tai otetut kivennäistuotteet;

b)

siellä kasvatetut tai korjatut kasvit ja kasvituotteet;

c)

siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

d)

siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

e)

siellä syntyneistä ja kasvatetuista teurastetuista eläimistä saadut tuotteet;

f)

siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;

g)

siellä vesiviljelystä saadut tuotteet, jos vesieliöt, mukaan lukien kalat, nilviäiset, äyriäiset ja muut vesiselkärangattomat sekä vesikasvit, ovat syntyneet tai on viljelty siemenkannasta, kuten munista, mädistä ja maidista, kalanpoikasista tai toukista, osallistumalla kasvatus- tai kasvuprosesseihin tuotannon lisäämiseksi tehtävillä toimilla, kuten säännöllisellä kannan täydentämisellä, ruokinnalla tai petoeläimiltä suojelulla;

h)

osapuolen aluksen aluemerten ulkopuolelta pyytämät merikalastustuotteet ja muut osapuolen aluksen aluemerten ulkopuolelta saamat tuotteet;

i)

osapuolen tehdasaluksella ainoastaan h alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet;

j)

aluemerten ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alapuolisesta aluskerroksesta saadut tuotteet, edellyttäen että osapuolella on oikeus hyödyntää tällaista merenpohjaa tai tällaisia merenpohjan alapuolisia aluskerroksia;

k)

siellä suoritetuista tuotantotoiminnoista syntyneet jätteet ja romu;

l)

siellä kerätyistä käytetyistä tuotteista talteen otettu jäte ja romu sillä edellytyksellä, että kyseiset tuotteet soveltuvat ainoastaan raaka-aineiden talteenottoon;

m)

siellä yksinomaan a–l alakohdassa yksilöidyistä tuotteista valmistetut tuotteet.

2.   Edellä olevan 1 kohdan h ja i alakohdan käsitteillä 'osapuolen alus' ja 'osapuolen tehdasalus' tarkoitetaan alusta ja tehdasalusta, joka

a)

on rekisteröity jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa;

b)

purjehtii jäsenvaltion tai Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla; ja

c)

täyttää jonkin seuraavista vaatimuksista:

i)

se on vähintään 50-prosenttisesti jäsenvaltion tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten omistuksessa; tai

ii)

se on sellaisten oikeushenkilöiden omistuksessa, joista

A)

jokaisen kotipaikka ja päätoimipaikka on unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa; ja

B)

jokainen on vähintään 50-prosenttisesti jäsenvaltion tai Yhdistyneen kuningaskunnan julkisyhteisöjen, kansalaisten tai oikeushenkilöiden omistuksessa.

42 Artikla

Toleranssit

1.   Jos tuote ei täytä liitteessä 3 vahvistettuja vaatimuksia sen tuotannossa käytetyn ei-alkuperäaineksen takia, kyseinen tuote katsotaan siitä huolimatta osapuolen alkuperätuotteeksi, edellyttäen että

a)

harmonoidun järjestelmän 2 ja 4–24 ryhmään luokiteltujen tuotteiden tuotannossa käytettyjen ei-alkuperäainesten kokonaispaino, 16 ryhmään luokiteltuja jalostettuja kalastustuotteita lukuun ottamatta, on enintään 15 prosenttia tuotteen painosta;

b)

kaikkien muiden tuotteiden osalta, harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltuja tuotteita lukuun ottamatta, ei-alkuperäainesten kokonaisarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta; tai

c)

harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltujen tuotteiden osalta sovelletaan liitteen 2 huomautuksissa 7 ja 8 vahvistettuja toleransseja.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos tuotteen tuotannossa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo tai paino ylittää jonkin ei-alkuperäisainesten arvolle tai painolle liitteessä 3 vahvistettujen vaatimusten mukaisen enimmäisprosenttiosuuden.

3.   Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tuotteisiin, jotka on tuotettu kokonaan osapuolessa 41 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Jos liitteessä 3 edellytetään, että tuotteen tuotannossa käytetyt ainekset ovat kokonaan tuotettuja, sovelletaan tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa.

43 Artikla

Riittämätön tuotanto

1.   Sen estämättä, mitä 39 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrätään, tuotetta ei pidetä osapuolen alkuperätuotteena, jos tuotteen tuotanto osapuolessa koostuu ainoastaan yhdestä tai useammasta seuraavassa luetellusta ei-alkuperäaineksille suoritetusta toimesta:

a)

säilytystoimet, kuten kuivaaminen, pakastaminen, säilyttäminen suolavedessä ja muut vastaavat toimet, joiden ainoana tarkoituksena on tuotteiden kunnon säilymisen varmistaminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana; (2)

b)

pakkausten jakaminen tai yhdistäminen;

c)

pesu, puhdistus; pölyn, oksidin, öljyn, maalin tai muun peiteaineen poistaminen;

d)

tekstiilien tai tekstiilitavaroiden silitys tai prässäys;

e)

yksinkertaiset maalaus- ja kiillotustoimet;

f)

riisin esikuorinta ja hiominen osittain tai kokonaan; viljan ja riisin kiillotus ja lasitus; riisin valkaisu;

g)

sokerin värjäys- tai maustamistoimet taikka sokeripalojen muodostus; kiinteässä muodossa olevan sokerin hienontaminen osittain tai kokonaan;

h)

hedelmien, pähkinöiden ja vihannesten kuoriminen ja kivien poisto;

i)

teroitus, yksinkertainen hiominen tai yksinkertainen leikkaaminen;

j)

seulonta, lajittelu, luokittelu, ryhmittely, yhteensovitus, myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi;

k)

yksinkertainen pullotus, tölkitys, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille tai levyille kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

l)

merkkien, nimilappujen, logojen ja muiden niiden kaltaisten tunnusten kiinnittäminen tai painaminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

m)

tuotteiden yksinkertainen sekoittaminen riippumatta siitä, ovatko ne erilaisia; sokerin sekoittaminen minkä tahansa aineksen kanssa;

n)

yksinkertainen veden lisääminen tai tuotteiden laimentaminen vedellä tai muulla aineella, joka ei olennaisesti muuta tuotteen ominaisuuksia, tai tuotteiden dehydratointi tai denaturointi;

o)

osien yksinkertainen yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi tai tuotteiden purkaminen osiin;

p)

eläinten teurastus.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa toimia on pidettävä yksinkertaisina, jos niiden suorittamiseksi ei tarvita erityistaitoja eikä nimenomaisesti näitä toimia varten tuotettuja tai asennettuja koneita, laitteita tai välineitä.

44 Artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1.   Tätä lukua sovellettaessa kelpuuttamisen yksikkö on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä luokiteltaessa tuote harmonoidun järjestelmän mukaan.

2.   Lähetyksen koostuessa useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka luokitellaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, kukin yksittäinen tuote on otettava huomioon tämän luvun määräyksiä sovellettaessa.

45 Artikla

Pakkausmateriaalit ja säiliöt kuljetusta varten

Kuljetusta varten käytettäviä pakkausmateriaaleja ja säiliöitä, joita käytetään tuotteen suojaamiseen kuljetuksen aikana, ei oteta huomioon määritettäessä, onko tuote alkuperätuote.

46 Artikla

Pakkausmateriaalit ja säiliöt vähittäismyyntiä varten

Pakkausmateriaaleja ja säiliöitä, joihin tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten, jos ne on luokiteltu tuotteen kanssa, ei oteta huomioon tuotteen alkuperää määritettäessä, paitsi laskettaessa ei-alkuperäainesten enimmäisarvoa, jos tuotteeseen sovelletaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoa liitteen 3 mukaisesti.

47 Artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

1.   Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen sekä ohjeaineiston tai muun tiedotusaineiston katsotaan muodostavan yhden tuotteen kyseessä olevan laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jos ne

a)

on luokiteltu ja toimitetaan yhdessä tuotteen kanssa, mutta niitä ei laskuteta tuotteesta erikseen; ja

b)

ovat tyypiltään, määrältään ja arvoltaan kyseiselle tuotteelle tavanomaisia.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tarvikkeita, varaosia ja työkaluja sekä ohjeaineistoa tai muuta tiedotusaineistoa ei oteta huomioon tuotteen alkuperää määritettäessä, paitsi laskettaessa ei-alkuperäainesten arvoa, jos tuotteeseen sovelletaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoa liitteen 3 mukaisesti.

48 Artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän yleisen tulkintasäännön 3 mukaiset sarjat katsotaan osapuolen alkuperätuotteiksi, jos kaikki niiden osat ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä osapuolen alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan noudettuna-hinnasta.

49 Artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko jokin tuote osapuolen alkuperätuote, ei ole tarpeen määrittää sen tuotannossa mahdollisesti käytettyjen seuraavien tuotteiden alkuperää:

a)

polttoaine, energia, katalyytit ja liuottimet;

b)

laitteistojen ja rakennusten ylläpidossa käytettävät laitokset, laitteistot, varaosat ja ainekset;

c)

koneet, työkalut, meistit ja muotit;

d)

laitteistojen ja rakennusten tuotannossa tai käytössä käytettävät voiteluaineet, rasvat, ainesyhdistelmät ja muut ainekset;

e)

hansikkaat, lasit, jalkineet, vaatteet, turvalaitteet ja -tarvikkeet;

f)

tuotteen testauksessa tai tarkastamisessa käytettävät laitteistot, laitteet ja tarvikkeet; ja

g)

tuotannossa käytettävät muut ainekset, joita ei ole käytetty tuotteeseen ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen.

50 Artikla

Kirjanpidollinen erottelu

1.   Keskenään korvattavissa olevat alkuperä- ja ei-alkuperäainekset tai keskenään korvattavissa olevat alkuperä- ja ei-alkuperätuotteet on fyysisesti eroteltava toisistaan varastoinnin aikana niiden alkuperä- ja ei-alkuperäaseman säilyttämiseksi.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa keskenään korvattavissa olevilla aineksilla tai keskenään korvattavissa olevilla tuotteilla tarkoitetaan saman lajin ja saman kauppalaadun aineksia tai tuotteita, joiden tekniset ja fyysiset ominaisuudet ovat samat ja joita ei voida erottaa toisistaan niiden alkuperän määrittämiseksi.

3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, keskenään korvattavissa olevia alkuperä- ja ei-alkuperäaineksia voidaan käyttää tuotteen tuotannossa ilman, että ne erotellaan fyysisesti toisistaan varastoinnin aikana, jos käytetään kirjanpidollisen erottelun menetelmää.

4.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, harmonoidun järjestelmän 10, 15, 27, 28 ja 29 ryhmään, nimikkeisiin 32.01–32.07 tai nimikkeisiin 39.01–39.14 luokiteltuja keskenään korvattavissa olevia alkuperä- ja ei-alkuperätuotteita voidaan varastoida osapuolessa ennen vientiä toiseen osapuoleen ilman fyysistä erottelua, jos käytetään kirjanpidollisen erottelun menetelmää.

5.   Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua kirjanpidollisen erottelun menetelmää sovelletaan osapuolessa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisen varastonhallintamenetelmän vaatimuksia noudattaen.

6.   Kirjanpidollisen erottelun menetelmä on mikä tahansa menetelmä, jolla varmistetaan, että alkuperäaseman saaneiden ainesten tai tuotteiden lukumäärä on kaikkina aikoina enintään sama kuin jos ainekset tai tuotteet olisivat olleet fyysisesti erillään.

7.   Osapuoli voi vaatia laeissaan tai määräyksissään asetetuin edellytyksin, että kirjanpidollisen erottelun menetelmän käyttöön sovelletaan kyseisen osapuolen tulliviranomaisten ennakkolupaa. Osapuolen tulliviranomaiset valvovat tällaisten lupien käyttöä ja voivat peruuttaa luvan, jos luvanhaltija käyttää kirjanpidollisen erottelun menetelmää sääntöjenvastaisesti tai ei täytä jotain muuta tässä luvussa vahvistettua edellytystä.

51 Artikla

Palautuvat tuotteet

Jos osapuolen alueelta kolmanteen maahan viety kyseisen osapuolen alkuperätuote palautetaan kyseisen osapuolen alueelle, sitä on pidettävä ei-alkuperätuotteena, jollei kyseisen osapuolen tulliviranomaista tyydyttävällä tavalla voida osoittaa, että

a)

palautettu tuote on sama kuin viety tuote; ja

b)

palautetulle tuotteelle ei ole suoritettu sen ollessa kyseisessä kolmannessa maassa tai viennin aikana muita kuin sen kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

52 Artikla

Muuttumattomuus

1.   Tuojaosapuolen alueella kulutukseen luovutettua alkuperätuotetta ei saa viennin jälkeen ja ennen kulutukseen luovuttamista muuttaa tai muuntaa millään tavoin eikä siihen saa kohdistaa muita toimia kuin toimia sen kunnon säilyttämiseksi tai merkintöjen, etikettien, sinettien tai muun asiakirja-aineiston lisääminen tai kiinnittäminen tuojaosapuolen erityisten sisäisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

2.   Tuotteen varastointi tai esittely voi tapahtua kolmannessa maassa sillä edellytyksellä, että tuote pysyy tullivalvonnassa kyseisessä kolmannessa maassa.

3.   Lähetyksiä voidaan jakaa kolmannessa maassa, jos jakamisen toteuttaa viejä tai jakaminen tehdään viejän vastuulla ja sillä edellytyksellä, että lähetykset pysyvät tullivalvonnassa kyseisessä kolmannessa maassa.

4.   Jos esiintyy epävarmuutta siitä, onko 1–3 kohdassa määrättyjä vaatimuksia noudatettu, tuojaosapuolen tulliviranomainen voi pyytää tuojaa esittämään kyseisten vaatimusten noudattamisesta näyttöä, joka voidaan antaa millä tahansa tavalla, myös sopimusperusteisilla kuljetusasiakirjoilla, kuten konossementeilla, tai tosiasiallisella tai konkreettisella näytöllä, joka perustuu pakkausten merkitsemiseen tai numerointiin, tai jollakin varsinaiseen tuotteeseen liittyvällä näytöllä.

53 Artikla

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen uudelleentarkastelu

Tulliyhteistyötä ja alkuperäsääntöjä käsittelevä erityiskauppakomitea tarkastelee jommankumman osapuolen pyynnöstä osapuolten tullinpalautuksia ja sisäisiä jalostusmenettelyjä uudelleen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta. Tätä varten toinen osapuoli toimittaa osapuolen pyynnöstä viimeistään 60 päivän kuluttua kyseisen pyynnön esittämisestä pyynnön esittävälle osapuolelle tullinpalautustensa ja sisäisten jalostusmenettelyidensä toimintaa koskevat saatavilla olevat tiedot ja yksityiskohtaiset tilastot, jotka kattavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaneen ajanjakson tai edeltävät viisi vuotta, jos kyseinen ajanjakso on lyhyempi. Tämän uudelleentarkastelun perusteella tulliyhteistyötä ja alkuperäsääntöjä käsittelevä erityiskauppakomitea voi antaa kumppanuusneuvostolle suosituksia tämän luvun ja sen liitteiden määräysten muuttamiseksi tullien palautusta tai niistä vapauttamista koskevien rajoitusten käyttöönottamiseksi.

2 JAKSO

ALKUPERÄMENETTELYT

54 Artikla

Tullietuuskohtelun vaatiminen

1.   Tuojaosapuolen on tuonnin yhteydessä myönnettävä tullietuuskohtelu tämän luvun mukaiselle toisen osapuolen alkuperätuotteelle tuojan esittämän tullietuuskohtelua koskevan vaatimuksen perusteella. Tuoja on vastuussa tullietuuskohtelua koskevan vaatimuksen oikeellisuudesta ja tässä luvussa vahvistettujen vaatimusten noudattamisesta.

2.   Tullietuuskohtelua koskevan vaatimuksen on perustuttava

a)

viejän laatimaan alkuperävakuutukseen, jonka mukaan kyseessä on alkuperätuote; tai

b)

tuojan tietoon siitä, että kyseessä on alkuperätuote.

3.   Tuojan, joka esittää tullietuuskohtelua koskevan vaatimuksen 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun alkuperävakuutuksen perusteella, on säilytettävä alkuperävakuutus ja tuojaosapuolen tulliviranomaisen pyynnöstä esitettävä kyseiselle tulliviranomaiselle tällaisen alkuperävakuutuksen jäljennös.

55 Artikla

Tullietuuskohtelua koskevan vaatimuksen ajankohta

1.   Tullietuuskohtelua koskeva vaatimus ja sen 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu peruste on sisällytettävä tuonnin tulli-ilmoitukseen tuojaosapuolen lakien ja määräysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa määrätään, jos tuoja ei ole esittänyt tullietuuskohtelua koskevaa vaatimusta tuontihetkellä, tuojaosapuolen on myönnettävä tullietuuskohtelu ja palautettava tai peruutettava kaikki liikaa maksetut tullit sillä edellytyksellä, että

a)

tullietuuskohtelua koskeva vaatimus esitetään viimeistään silloin, kun tuontipäivästä tulee kuluneeksi kolme vuotta tai tuojaosapuolen laeissa tai määräyksissä määritelty pitempi aika;

b)

tuoja esittää vaatimuksen 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perusteen; ja

c)

tuotteen olisi katsottu olevan alkuperätuote ja se olisi täyttänyt kaikki muut sovellettavat vaatimukset tämän luvun 1 jaksossa tarkoitetulla tavalla, jos tuoja olisi vaatinut tuotteelle tullietuuskohtelua tuontihetkellä.

Tuojaan sovellettavat muut 54 artiklan mukaiset velvoitteet pysyvät muuttumattomina.

56 Artikla

Alkuperävakuutus

1.   Viejän on annettava tuotteen alkuperävakuutus sellaisten tietojen pohjalta, jotka osoittavat, että kyseessä on alkuperätuote, mukaan lukien tiedot tuotteen tuotannossa käytettyjen ainesten alkuperäasemasta. Viejä on vastuussa alkuperävakuutuksen ja annettujen tietojen oikeellisuudesta.

2.   Alkuperävakuutus on annettava käyttäen yhtä liitteessä 7 vahvistettua kielitoisintoa laskulla tai jollakin muulla asiakirjalla, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän tarkasti sen yksilöimisen mahdollistamiseksi. Viejä on vastuussa riittävän yksityiskohtaisten tietojen antamisesta alkuperätuotteen yksilöimiseksi. Tuojaosapuoli ei vaadi tuojalta alkuperävakuutuksen käännöksen esittämistä.

3.   Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä alkaen, jona se on laadittu, tai tuojaosapuolen määrittämän pidemmän ajan, joka saa olla enintään 24 kuukautta.

4.   Alkuperävakuutus voi koskea

a)

yhden tai useamman tuotteen lähetystä, joka tuodaan osapuoleen; tai

b)

useita samanlaisen tuotteen lähetyksiä, jotka tuodaan osapuoleen jollakin alkuperävakuutuksessa täsmennetyllä ajanjaksolla, joka on kestoltaan enintään 12 kuukautta.

5.   Jos harmonoidun järjestelmän XV–XXI jaksoon kuuluvat, harmonoidun järjestelmän yleisen tulkintasäännön 2 a alakohdassa tarkoitetut kokoamattomat tai osiinsa puretut tuotteet tuodaan tuojan pyynnöstä maahan osalähetyksinä, tällaisista tuotteista voidaan käyttää yhtä alkuperävakuutusta tuojaosapuolen tulliviranomaisten määräämien edellytysten mukaisesti.

57 Artikla

Ristiriitaisuudet

Tuojaosapuolen tulliviranomainen ei saa hylätä tullietuuskohtelua koskevaa vaatimusta vähäisten alkuperävakuutuksen virheiden tai ristiriitaisuuksien vuoksi tai ainoastaan siksi, että lasku on annettu kolmannessa maassa.

58 Artikla

Tuojan tieto

1.   Edellä olevan 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla tehtävän tullietuuskohtelua koskevan vaatimuksen esittämistä varten tuojan tiedon siitä, että tuote on viejäosapuolen alkuperätuote, on perustuttava tietoihin, jotka osoittavat, että kyseessä on tässä luvussa määrätyt vaatimukset täyttävä alkuperätuote.

2.   Jos tuoja ei voi saada tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja sen vuoksi, että viejä pitää kyseisiä tietoja luottamuksellisina tietoina, tai mistä tahansa muusta syystä, viejä voi ennen etuuskohtelun hakemista antaa alkuperävakuutuksen, jotta tuoja voi hakea tullietuuskohtelua 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla.

59 Artikla

Tietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset

1.   Tuojan, joka esittää tullietuuskohtelua koskevan vaatimuksen tuojaosapuolen alueelle tuodusta tuotteesta, on vähintään kolmen vuoden ajan tuotteen tuontipäivästä säilytettävä

a)

viejän laatima alkuperävakuutus, jos vaatimus on perustunut alkuperävakuutukseen; tai

b)

kaikki tiedot, jotka osoittavat, että tuote täyttää alkuperäaseman saamista koskevat vaatimukset, jos vaatimus on perustunut tuojan tietoon.

2.   Viejän, joka on laatinut alkuperävakuutuksen, on vähintään neljän vuoden ajan alkuperävakuutuksen laatimisesta säilytettävä alkuperävakuutuksen jäljennös ja kaikki muut tiedot, jotka osoittavat, että tuote täyttää alkuperäaseman saamista koskevat vaatimukset.

3.   Tämän artiklan mukaisesti säilytettävät tiedot voidaan pitää sähköisessä muodossa.

60 Artikla

Pienet lähetykset

1.   Poiketen siitä, mitä 54–58 artiklassa määrätään, ja edellyttäen että tuotteen on ilmoitettu täyttävän tämän luvun vaatimukset eikä tuojaosapuolen tulliviranomaisilla ole syytä epäillä kyseisen ilmoituksen todenmukaisuutta, tuojaosapuolen on myönnettävä tullietuuskohtelu

a)

yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pienenä lähetyksenä lähettämälle tuotteelle;

b)

matkustajan henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvälle tuotteelle; ja

c)

Yhdistyneen kuningaskunnan osalta tämän artiklan a ja b alakohdan lisäksi muille arvoltaan vähäisille lähetyksille.

2.   Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin tuotteisiin:

a)

tuotteet, joiden tuonti on osa sellaisten tuontitapahtumien sarjaa, joita voidaan kohtuudella pitää 54 artiklan vaatimusten välttämiseksi erikseen tehtyinä;

b)

unionin osalta:

i)

tuote, jonka tuonnissa on kyse kaupallisesta tuonnista; tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen; ja

ii)

tuotteet, joiden kokonaisarvo on yli 500 euroa pienenä lähetyksenä lähetettyjen tuotteiden osalta tai 1 200 euroa matkustajan henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta. Kansallisena valuuttana käytettävät määrät ovat euroina ilmaistujen määrien vasta-arvot kyseisenä valuuttana lokakuun ensimmäisen arkipäivän euron kurssin mukaisesti. Vaihtokurssit julkaisee kyseisenä päivänä Euroopan keskuspankki, ellei Euroopan komissiolle ilmoiteta muuta määrää viimeistään 15 päivänä lokakuuta, ja niitä sovelletaan seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä alkaen. Euroopan komissio ilmoittaa asiaankuuluvat määrät Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Unioni voi vahvistaa muita rajoituksia, jotka se ilmoittaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle; ja

c)

Yhdistyneen kuningaskunnan osalta tuotteet, joiden kokonaisarvo ylittää Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä asetetut rajoitukset. Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa nämä rajoitukset unionille.

3.   Tuoja on vastuussa ilmoituksen oikeellisuudesta ja tässä luvussa määrättyjen vaatimusten noudattamisesta. Edellä 59 artiklassa vahvistettuja tietojen säilyttämistä koskevia vaatimuksia ei sovelleta tämän artiklan mukaiseen tuojaan.

61 Artikla

Tarkastus

1.   Tuojaosapuolen tulliviranomainen voi tehdä tarkastuksen varmistaakseen, että tuote on alkuperätuote tai että muut tämän luvun vaatimukset täyttyvät, riskinarviointimenetelmien pohjalta, joihin voi sisältyä sattumanvarainen valinta. Tällaiset tarkastukset voidaan tehdä esittämällä tietopyyntö 54 artiklassa tarkoitetun vaatimuksen esittäneelle tuojalle tuonti-ilmoituksen esittämisen aikana, ennen tuotteiden luovutusta tai tuotteiden luovutuksen jälkeen.

2.   Edellä olevan 1 kohdan nojalla edellytettyjen tietojen on katettava ainoastaan seuraavat seikat:

a)

alkuperävakuutus, jos vaatimus on perustunut alkuperävakuutukseen; ja

b)

alkuperäperusteiden täyttymistä koskevat tiedot, eli

i)

jos alkuperäperusteena on "kokonaan tuotettu", soveltuva luokka (kuten sadonkorjuu, kaivostoiminta tai kalastus) sekä tuotantopaikka;

ii)

jos alkuperäperuste pohjautuu tariffiluokituksen muutokseen, luettelo kaikista ei-alkuperäaineksista, mukaan lukien niiden tariffiluokitus (kaksi-, neli- tai kuusinumeroisena alkuperäperusteen mukaisesti);

iii)

jos alkuperäperuste pohjautuu arvomenetelmään, lopputuotteen arvo ja kaikkien kyseisen tuotteen tuotannossa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo;

iv)

jos alkuperäperuste pohjautuu painoon, lopputuotteen paino ja lopputuotteeseen käytettyjen merkityksellisten ei-alkuperäainesten paino;

v)

jos alkuperäperuste pohjautuu erityiseen tuotantoprosessiin, tarkka kyseisen tuotantoprosessin kuvaus.

3.   Toimittaessaan vaadittuja tietoja tuoja voi lisätä niihin muita tietoja, jotka se katsoo merkityksellisiksi tarkastuksen kannalta.

4.   Jos tullietuuskohtelua koskeva vaatimus perustuu alkuperävakuutukseen, tuojan on esitettävä kyseinen alkuperävakuutus, mutta tuoja voi vastata tuojaosapuolen tulliviranomaiselle, ettei tuoja voi toimittaa 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

5.   Jos tullietuuskohtelua koskeva vaatimus perustuu tuojan tietoon, tarkastuksen toteuttava tuojaosapuolen tulliviranomainen voi pyydettyään ensin tietoja 1 kohdan mukaisesti pyytää tuojalta lisätietoja, jos kyseinen tulliviranomainen katsoo, että lisätiedot ovat tarpeen tuotteen alkuperäaseman tai tämän luvun muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi. Tuojaosapuolen tulliviranomainen voi tarvittaessa pyytää tuojalta erityisiä asiakirjoja ja tietoja.

6.   Jos tuojaosapuolen tulliviranomainen päättää keskeyttää tullietuuskohtelun myöntämisen asianomaiselle tuotteelle tarkastuksen tulosten saamiseen asti, sen on tarjottava tuojalle mahdollisuutta luovuttaa tuote, jos aiheelliset varotoimenpiteet, mukaan lukien vakuudet, toteutetaan. Tullietuuskohtelun keskeyttäminen on lopetettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tuojaosapuolen tulliviranomainen on varmentanut asianomaisten tuotteiden alkuperäaseman tai tämän luvun muiden vaatimusten täyttymisen.

62 Artikla

Hallinnollinen yhteistyö

1.   Tämän luvun asianmukaista soveltamista varten osapuolet tekevät kummankin osapuolen tulliviranomaisten välityksellä yhteistyötä varmistaessaan, että tuote on alkuperätuote ja muiden tässä luvussa vahvistettujen vaatimusten mukainen.

2.   Jos tullietuuskohtelua koskeva vaatimus on perustunut alkuperävakuutukseen, tarkastuksen toteuttava tuojaosapuolen tulliviranomainen voi tapauksen mukaan, pyydettyään ensin tietoja 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja tuojalta saadun vastauksen perusteella, myös pyytää tietoja viejäosapuolen tulliviranomaiselta kahden vuoden kuluessa tuotteiden tuonnista tai siitä hetkestä, jona vaatimus tehdään 55 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla, jos tarkastuksen toteuttava tuojaosapuolen tulliviranomainen katsoo, että tuotteen alkuperäaseman tai muiden tässä luvussa määrättyjen vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi tarvitaan lisätietoja. Tietopyyntöön on sisällyttävä seuraavat seikat:

a)

alkuperävakuutus;

b)

pyynnön esittävän tulliviranomaisen tunnistetiedot;

c)

viejän nimi;

d)

tarkastuksen kohde ja laajuus; ja

e)

muut tarvittavat asiakirjat.

Lisäksi tuojaosapuolen tulliviranomainen voi tarvittaessa pyytää viejäosapuolen tulliviranomaiselta erityisiä asiakirjoja ja tietoja.

3.   Viejäosapuolen tulliviranomainen voi lakiensa ja määräystensä mukaisesti pyytää asiakirjoja tai tutkimusta pyytämällä mahdollisia todisteita tai käymällä viejän tiloissa tutustuakseen asiakirjoihin ja tuotteen tuotannossa käytettäviin laitteistoihin.

4.   Rajoittamatta 5 kohdan soveltamista viejäosapuolen tulliviranomaisen, joka saa 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön, on toimitettava tuojaosapuolen tulliviranomaiselle seuraavat tiedot:

a)

pyydetyt asiakirjat, jos ne ovat saatavilla;

b)

lausunto tuotteen alkuperäasemasta;

c)

tutkimuksen kohteena olevan tuotteen kuvaus sekä tämän luvun soveltamisen kannalta merkityksellinen tariffiluokitus;

d)

tuotantoprosessin kuvaus ja selitys, jotka tukevat riittävästi tuotteen alkuperäasemaa;

e)

tiedot tavasta, jolla tuotteen tutkimus suoritettiin; ja

f)

tausta-asiakirjat, jos aiheellista.

5.   Viejäosapuolen tulliviranomainen ei toimita 4 kohdan a, d ja f alakohdassa tarkoitettuja tietoja tuojaosapuolen tulliviranomaiselle, jos viejä katsoo kyseisten tietojen olevan luottamuksellisia.

6.   Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle tulliviranomaisten yhteystiedot ja ilmoittaa toiselle osapuolelle kaikista tällaisten yhteystietojen muutoksista 30 päivän kuluessa muutoksesta.

63 Artikla

Tullietuuskohtelun epääminen

1.   Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista tuojaosapuolen tulliviranomainen voi evätä tullietuuskohtelun, jos

a)

kolmen kuukauden kuluessa 61 artiklan 1 kohdan mukaisen tietopyynnön päiväyksestä

i)

tuoja ei ole antanut vastausta;

ii)

alkuperävakuutusta ei ole toimitettu, jos tullietuuskohtelua koskeva vaatimus on perustunut alkuperävakuutukseen; tai

iii)

tuojan toimittamat tiedot ovat riittämättömiä, jotta tuote voitaisiin vahvistaa alkuperätuotteeksi, jos tullietuuskohtelua koskeva vaatimus on perustunut tuojan tietoon;

b)

kolmen kuukauden kuluessa 61 artiklan 5 kohdan mukaisen tietopyynnön päiväyksestä

i)

tuoja ei antanut vastausta; tai

ii)

tuojan toimittamat tiedot ovat riittämättömiä, jotta tuote voitaisiin vahvistaa alkuperätuotteeksi;

c)

10 kuukauden (3) kuluessa 62 artiklan 2 kohdan mukaisen tietopyynnön päiväyksestä

i)

viejäosapuolen tulliviranomainen ei ole antanut vastausta; tai

ii)

viejäosapuolen tulliviranomaisen toimittamat tiedot ovat riittämättömiä, jotta tuote voitaisiin vahvistaa alkuperätuotteeksi.

2.   Tuojaosapuolen tulliviranomainen voi evätä tullietuuskohtelun tuotteelta, jolle tuoja vaatii tullietuuskohtelua, jos tuoja ei noudata tämän luvun muita kuin tuotteiden alkuperäasemaan liittyviä vaatimuksia.

3.   Jos tuojaosapuolen tulliviranomaisella on riittävä peruste evätä tullietuuskohtelu tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tapauksissa, joissa viejäosapuolen tulliviranomainen on 62 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla antanut lausunnon, joka vahvistaa tuotteiden alkuperäaseman, tuojaosapuolen tulliviranomaisen on ilmoitettava viejäosapuolen tulliviranomaiselle aikeestaan evätä tullietuuskohtelu kahden kuukauden kuluessa mainitun lausunnon vastaanottopäivästä.

Jos tällainen ilmoitus annetaan, jommankumman osapuolen pyynnöstä järjestetään neuvottelut kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen päivämäärästä. Neuvottelujaksoa voidaan jatkaa tapauskohtaisesti osapuolten tulliviranomaisten yhteisellä sopimuksella. Neuvottelut voidaan käydä tulliyhteistyötä ja alkuperäsääntöjä käsittelevän erityiskauppakomitean vahvistaman menettelyn mukaisesti.

Jos tuojaosapuolen tulliviranomainen ei voi vahvistaa tuotetta alkuperätuotteeksi, tuojaosapuolen tulliviranomainen voi evätä tullietuuskohtelun neuvottelujakson päättyessä annettuaan tuojalle mahdollisuuden tulla kuulluksi, jos tuojaosapuolen tulliviranomaisella on epäämiseen riittävät perusteet. Kun viejäosapuolen tulliviranomainen vahvistaa tuotteiden alkuperäaseman ja perustelee tällaisen päätelmänsä, tuojaosapuolen tulliviranomainen ei saa kuitenkaan evätä tullietuuskohtelua tuotteelta yksinomaan sillä perusteella, että on sovellettu 62 artiklan 5 kohtaa.

4.   Tuojan ja tuojaosapuolen tulliviranomaisen väliset erimielisyydet on kaikissa tapauksissa ratkaistava tuojaosapuolen lainsäädännön mukaisesti.

64 Artikla

Luottamuksellisuus

1.   Kummankin osapuolen on säilytettävä lakiensa ja määräystensä mukaisesti toisen osapuolen tämän luvun nojalla sille toimittamien tietojen luottamuksellisuus ja suojattava kyseiset tiedot paljastamiselta.

2.   Sen estämättä, mitä 62 artiklan 5 kohdassa määrätään, jos viejäosapuolen tai tuojaosapuolen tulliviranomainen on saanut viejältä 61 ja 62 artiklan soveltamisen myötä liikesalaisuuksia, kyseisiä tietoja ei saa paljastaa.

3.   Kummankin osapuolen on varmistettava, että tämän luvun nojalla kerättyjä luottamuksellisia tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin alkuperän määrittämistä ja tulliasioita koskevien päätösten ja määrittelyjen hallinnointiin ja niiden täytäntöönpanon valvontaan, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tähän on saatu luottamukselliset tiedot toimittaneen henkilön tai osapuolen lupa.

4.   Sen estämättä, mitä 3 kohdassa määrätään, osapuoli voi sallia tämän luvun nojalla kerätyn tiedon käyttämisen hallinnollisessa menettelyssä, tuomioistuinmenettelyssä tai tuomioistuintyyppisessä menettelyssä, joka on käynnistetty tämän luvun täytäntöönpanemiseksi annetun tulliasioihin liittyvän lainsäädännön rikkomisen vuoksi. Osapuolen on ilmoitettava tietojen tällaisesta käytöstä etukäteen tiedot toimittaneelle henkilölle tai osapuolelle.

65 Artikla

Hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset

Kumpikin osapuoli varmistaa tämän luvun tehokkaan täytäntöönpanon. Kumpikin osapuoli varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä hallinnollisia toimenpiteitä ja tarvittaessa seuraamuksia omien lakiensa ja määräystensä mukaisesti henkilölle, joka laatii tai laadituttaa sellaisia virheellisiä tietoja sisältävän asiakirjan, jotka on annettu tullietuuskohtelun saamiseksi jollekin tuotteelle, tai joka ei noudata 59 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia taikka joka ei toimita 62 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja todisteita tai kieltäytyy siinä tarkoitetusta käynnistä.

3 JAKSO

MUUT MÄÄRÄYKSET

66 Artikla

Ceuta ja Melilla

1.   Tätä lukua sovellettaessa unionin osalta käsitteeseen 'osapuoli' eivät sisälly Ceuta ja Melilla.

2.   Ceutaan ja Melillaan tuotaviin Yhdistyneen kuningaskunnan alkuperätuotteisiin sovelletaan kaikilta osin tämän sopimuksen nojalla samaa tullikohtelua, jota sovelletaan unionin tullialueen alkuperätuotteisiin Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan unioniin liittymisestä tehdyn asiakirjan pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta myöntää sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien Ceutan ja Melillan alkuperätuotteiden tuonnille saman tullikohtelun kuin unionista tuotaville unionin alkuperätuotteille.

3.   Tässä luvussa tarkoitettuja alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyjä sovelletaan soveltuvin osin Yhdistyneestä kuningaskunnasta Ceutaan ja Melillaan vietäviin tuotteisiin sekä Ceutasta ja Melillasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vietäviin tuotteisiin.

4.   Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

5.   Unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan sekä Ceutan ja Melillan väliseen tuotteiden tuontiin ja vientiin sovelletaan 40 artiklaa.

6.   Viejien on tehtävä alkuperävakuutuksen tekstin kenttään 3 merkintä "Yhdistynyt kuningaskunta" tai "Ceuta ja Melilla" tuotteen alkuperän mukaan.

7.   Espanjan kuningaskunnan tulliviranomainen vastaa tämän luvun soveltamisesta ja täytäntöönpanosta Ceutassa ja Melillassa.

67 Artikla

Passituksessa tai varastossa olevia tuotteita koskevat siirtymämääräykset

Tämän sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa tämän luvun määräykset täyttäviin tuotteisiin, jotka ovat tämän sopimuksen voimaantulopäivänä joko passituksessa viejäosapuolesta tuojaosapuoleen tai tuojaosapuolessa tullivalvonnassa eikä niistä ole maksettu tuontitulleja ja -veroja, jos niistä tehdään 54 artiklassa tarkoitettu tullietuuskohtelua koskeva vaatimus tuojaosapuolen tulliviranomaiselle 12 kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä.

68 Artikla

Tämän luvun ja sen liitteiden muuttaminen

Kumppanuusneuvosto voi muuttaa tätä lukua ja sen liitteitä.

LIITE 2

TUOTEKOHTAISTEN ALKUPERÄSÄÄNTÖJEN ALKUHUOMAUTUKSET

HUOMAUTUS 1

Yleiset periaatteet

 

1.

Tässä liitteessä vahvistetaan yleiset säännöt liitteen 3 sovellettaville vaatimuksille tämän sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrätyllä tavalla.
 

2.

Tätä liitettä ja liitettä 3 sovellettaessa tuotteen katsotaan olevan tämän sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti alkuperätuote, jos tariffiluokituksen muuttumista, tuotantoprosessia tai ei-alkuperäainesten enimmäisarvoa tai -painoa koskevat vaatimukset tai muut tässä liitteessä ja liitteessä 3 eritellyt vaatimukset täyttyvät.
 

3.

Tuotekohtaisessa alkuperäsäännössä olevalla viittauksella painoon tarkoitetaan nettopainoa, joka on aineksen tai tuotteen paino ilman pakkauksen painoa.
 

4.

Tämä liite ja liite 3 perustuvat harmonoituun järjestelmään, sellaisena kuin se on muutettuna 1 päivänä tammikuuta 2017.

HUOMAUTUS 2

Tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen luettelon rakenne

 

1.

Jaksoja tai ryhmiä koskevia huomautuksia luetaan tarvittaessa yhdessä asiaankuuluvan jakson, ryhmän, nimikkeen tai alanimikkeen tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen kanssa.
 

2.

Kutakin liitteen 3 sarakkeessa 2 vahvistettua tuotekohtaista alkuperäsääntöä sovelletaan vastaavaan liitteen 3 sarakkeessa 1 olevaan tuotteeseen.
 

3.

Jos tuotteeseen sovelletaan vaihtoehtoisia tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä, tuote on osapuolen alkuperätuote, jos se täyttää jonkin vaihtoehdoista.
 

4.

Jos tuotteeseen sovelletaan tuotekohtaista alkuperäsääntöä, joka sisältää useita vaatimuksia, tuote on osapuolen alkuperätuote ainoastaan, jos se täyttää kaikki vaatimukset.
 

5.

Tässä liitteessä ja liitteessä 3 tarkoitetaan

a)

'jaksolla' harmonoidun järjestelmän jaksoa;

b)

'ryhmällä' harmonoidun järjestelmän tariffiluokituksen kahta ensimmäistä numeroa;

c)

'nimikkeellä' harmonoidun järjestelmän tariffiluokituksen neljää ensimmäistä numeroa; ja

d)

'alanimikkeellä' harmonoidun järjestelmän tariffiluokituksen kuutta ensimmäistä numeroa.

 

6.

Tuotekohtaisissa alkuperäsäännöissä käytetään seuraavia lyhenteitä:

'CC' tarkoittaa tuotantoa minkä tahansa muun ryhmän kuin tuotteen oman ryhmän ei-alkuperäaineksista; tämä tarkoittaa, että tuotteen tuotannossa käytetyn ei-alkuperäaineksen on oltava luokiteltu muuhun ryhmään (harmonoidun järjestelmän kahden numeron tasolla) kuin tuotteen omaan ryhmään (eli ryhmän muutos);

'CTH' tarkoittaa tuotantoa minkä tahansa muun nimikkeen kuin tuotteen oman nimikkeen ei-alkuperäaineksista; tämä tarkoittaa, että tuotteen tuotannossa käytetyn ei-alkuperäaineksen on oltava luokiteltu muuhun nimikkeeseen (harmonoidun järjestelmän neljän numeron tasolla) kuin tuotteen omaan nimikkeeseen (eli nimikkeen muutos);

'CTSH' tarkoittaa tuotantoa minkä tahansa muun alanimikkeen kuin tuotteen oman alanimikkeen ei-alkuperäaineksista; tämä tarkoittaa, että tuotteen tuotannossa käytetyn ei-alkuperäaineksen on oltava luokiteltu muuhun alanimikkeeseen (harmonoidun järjestelmän kuuden numeron tasolla) kuin tuotteen omaan alanimikkeeseen (eli alanimikkeen muutos);

HUOMAUTUS 3

Tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen soveltaminen

 

1.

Alkuperäaseman saaneita, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettäviä tuotteita koskevaa tämän sopimuksen 39 artiklaa sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saatu samassa tehtaassa siinä osapuolessa, jossa näitä tuotteita käytetään.
 

2.

Jos tuotekohtaisessa alkuperäsäännössä nimenomaisesti suljetaan pois tietyt ei-alkuperäainekset tai määrätään, että jonkin ei-alkuperäaineksen arvo tai paino ei saa ylittää tiettyä kynnysarvoa, näitä edellytyksiä ei sovelleta muualle harmonoidussa järjestelmässä luokiteltaviin ei-alkuperäaineksiin.

Esimerkki 1: Kun puskutraktoreita (alanimike 8429.11) koskevassa säännössä on seuraava vaatimus: "CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 84.31 ei-alkuperäaineksista", muualle kuin nimikkeisiin 84.29 ja 84.31 luokiteltavien ei-alkuperäainesten, kuten ruuvien (nimike 73.18), eristettyjen lankojen ja sähköjohtimien (nimike 85.44) ja erinäisten sähkökoneiden ja -laitteiden (85 ryhmä), käyttöä ei ole rajoitettu.

Esimerkki 2: Kun nimikettä 35.05 (dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys; tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit jne.) koskevassa säännössä on vaatimus "CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 11.08 ei-alkuperäaineksista", muualle kuin nimikkeeseen 11.08 (tärkkelys, inuliini) luokiteltavien ei-alkuperäainesten, kuten 10 ryhmän (viljat) ainesten, käyttöä ei ole rajoitettu.

 

3.

Jos tuotekohtaisessa alkuperäsäännössä määrätään, että tuote on tuotettava tietystä aineksesta, tämä ei estä käyttämästä muita aineksia, jotka eivät luonteensa vuoksi pysty noudattamaan kyseistä sääntöä.

HUOMAUTUS 4

Ei-alkuperäainesten enimmäisarvon laskeminen

Tuotekohtaisissa alkuperäsäännöissä käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

'tullausarvolla' tarkoitetaan GATT 1994 -sopimuksen VII artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti määritettyä arvoa;

b)

ilmaisulla 'EXW' tai 'noudettuna lähettäjältä -hinta' tarkoitetaan

i)

tuotteen hintaa, joka on maksettu tai maksettava tuottajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely suoritetaan, edellyttäen että hinta sisältää kaikkien käytettyjen ainesten arvon ja kaikki muut tuotteen valmistuksessa aiheutuneet kustannukset, joista on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä; tai

ii)

kaikkien käytettyjen ainesten arvoa ja kaikkia muita tuotteen tuotannossa viejäosapuolessa aiheutuneita kustannuksia, jos maksettua tai maksettavaa hintaa ei ole tai jos tosiasiallisesti maksettu hinta ei vastaa kaikkia tuotteen tuotantoon liittyviä kustannuksia, jotka ovat tosiasiallisesti aiheutuneet tuotteen tuotannossa:

A)

mukaan lukien myynti-, yleis- ja hallintokustannukset sekä voitto, joka voidaan kohtuudella olettaa saatavan tuotteesta; ja

B)

lukuun ottamatta rahtikustannuksia, vakuutuksia, kaikkia muita tuotteen kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia ja viejäosapuolen sisäisiä veroja, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä;

iii)

kun i alakohtaa sovelletaan ja kun viimeinen tuotanto on annettu alihankkijan tehtäväksi, i alakohdassa olevalla ilmaisulla 'tuottaja' tarkoitetaan henkilöä, joka on ottanut kyseisen alihankkijan palvelukseensa.

c)

ilmaisulla 'MaxNOM' tarkoitetaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoa prosentteina ilmaistuna ja seuraavan kaavan mukaisesti laskettuna:

Image 4

d)

ilmaisulla 'VNM' tarkoitetaan tuotteen valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa, joka on tuotteen tullausarvo tuontihetkellä, mukaan lukien rahti, soveltuvin osin vakuutus, pakkaus ja kaikki muut kustannukset, jotka ovat aiheutuneet ainesten kuljettamisesta sen osapuolen tuontisatamaan, jossa tuotteen tuottaja sijaitsee; jos ei-alkuperäainesten arvoa ei tiedetä eikä voida todeta, käytetään ensimmäistä todettavissa olevaa ei-alkuperäaineksista unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa maksettua hintaa; tuotteen tuotannossa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo voidaan laskea painotetun keskimääräisen arvon laskemiseen käytettävän kaavan tai muun vaihto-omaisuuden arvostusmenetelmän perusteella osapuolessa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

HUOMAUTUS 5

Liitteessä 3 olevassa V–VII jaksossa tarkoitettujen prosessien määritelmät

Tuotekohtaisissa alkuperäsäännöissä tarkoitetaan

a)

'bioteknisellä prosessoinnilla'

i)

mikro-organismien (bakteerien, virusten (myös faagien) jne.) taikka ihmisten, eläinten tai kasvien solujen biologista tai bioteknologista viljelyä (mukaan lukien soluviljely), hybridisaatiota tai geneettistä muuntamista; ja

ii)

solujen tai solujenvälisten rakenteiden (kuten eristettyjen geenien, geenifragmenttien ja plasmidien) tuotantoa, eristämistä tai puhdistamista taikka fermentointia;

b)

'hiukkaskoon muutoksella' tuotteen hiukkaskoon tarkoituksellista ja valvottua muuttamista muulla tavoin kuin ainoastaan murskaamalla tai puristamalla, jonka tuloksena saadaan tuote, jonka hiukkaskoko, hiukkaskokojakauma tai pinta-ala on määritelty ja jolla on merkitystä tuloksena olevan tuotteen kannalta ja jolla on erilaiset fysikaaliset tai kemialliset ominaisuudet kuin tuotantopanoksina käytetyillä aineksilla;

c)

'kemiallisella reaktiolla' prosessia (myös biokemiallista prosessia), jossa syntyy uusi molekyyli siten, että atomienväliset sidokset katkeavat ja muodostuu uusia sidoksia tai atomien avaruusjärjestys molekyylissä muuttuu, lukuun ottamatta seuraavia, joita ei pidetä tämän määritelmän mukaisina kemiallisina reaktioina:

i)

veteen tai muihin liuottimiin liuottaminen;

ii)

liuottimien, myös liuotinveden, poistaminen; tai

iii)

kideveden lisääminen tai poistaminen;

d)

'tislauksella'

i)

tislausta normaalipaineessa: erotteluprosessi, jossa maaöljyt muunnetaan tislauskolonnissa jakeiksi kiehumispisteen mukaan, ja höyry tiivistyy tämän jälkeen erilaisiksi nestemäisiksi jakeiksi; maaöljyn tislauksesta saatuihin tuotteisiin voivat sisältyä nestekaasu, teollisuusbensiini, bensiini, petroli, diesel- tai lämmitysöljy, kevyt kaasuöljy ja voiteluöljy; ja

ii)

tyhjötislausta: tislaus ilmanpainetta alhaisemmassa paineessa mutta ei niin alhaisessa, että se luokiteltaisiin molekyylitislaukseksi; tyhjötislausta käytetään tislaamaan korkeassa lämpötilassa kiehuvia ja lämpöherkkiä aineksia, kuten tuottamaan maaöljyjen raskaista tisleistä kevyistä raskaisiin vaihtelevia tyhjiökaasuöljyjä ja jäännöstä;

e)

'isomeerien erotuksella' isomeerien eristämistä tai erottamista isomeerien seoksesta;

f)

'sekoittamisella' ainesten tarkoituksellista ja mittasuhteiden osalta kontrolloitua sekoittamista (mukaan lukien dispergointi), ei kuitenkaan laimentimen lisäämistä, ainoastaan ennalta määritettyjen eritelmien mukaisesti siten, että saadaan tuote, jonka fysikaaliset tai kemialliset ominaisuudet ovat merkitykselliset tuotteen tarkoituksen tai käytön kannalta ja eroavat materiaalipanoksen ominaisuuksista;

g)

'standardimateriaalien tuottamisella' (mukaan lukien standardiliuokset) sellaisen valmisteen tuottamista, joka soveltuu analyysi-, kalibrointi- tai viitekäyttöön ja jonka täsmälliset puhtausasteet tai määräsuhteet valmistaja on todentanut; ja

h)

'puhdistuksella' prosessia, jossa vähintään 80 prosenttia olemassa olevista epäpuhtauksista poistuu tai jossa epäpuhtaudet vähenevät tai poistuvat ja jonka tuloksena saadaan yhteen tai useampaan seuraavista käyttötarkoituksista soveltuva tuote:

i)

lääkeaine taikka lääkkeenkaltainen, kosmeettinen, eläinlääketieteellinen tai elintarvikelaatuinen aine;

ii)

analyyttiseen käyttöön taikka taudinmääritys- tai laboratoriokäyttöön tarkoitettu kemiallinen tuote tai reagenssi;

iii)

mikroelektroniikassa käytettävä osat tai komponentit;

iv)

erityinen optinen käyttötarkoitus;

v)

biotekninen käyttö esimerkiksi soluviljelyssä, geenitekniikassa tai katalyyttinä;

vi)

erotusprosessissa käytettävä kantaja-aine; tai

vii)

laadultaan ydintekniseen käyttöön sopiva käyttötarkoitus.

HUOMAUTUS 6

Liitteessä 3 olevassa XI jaksossa käytettyjen termien määritelmät

Tuotekohtaisissa alkuperäsäännöissä tarkoitetaan

a)

'katkotuilla tekokuiduilla' nimikkeiden 55.01–55.07 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouvia, katkokuituja ja niiden jätteitä;

b)

'luonnonkuiduilla' muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja, joiden käyttö rajoittuu kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin mainita, kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin valmistettu, mutta joita ei ole kehrätty; ilmaisuun 'luonnonkuidut' kuuluvat nimikkeen 05.11 jouhi, nimikkeiden 50.02 ja 50.03 silkki, nimikkeiden 51.01–51.05 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 52.01–52.03 puuvillakuidut ja nimikkeiden 53.01–53.05 muut kasvitekstiilikuidut;

c)

'painamisella' tekniikkaa, jolla tekstiilialustalle annetaan rasteri-, rulla-, digitaalista tai muuta siirtotekniikkaa käyttäen pysyvä objektiivisesti arvioitu funktio, kuten väri, kuvio tai tekninen suorituskyky; ja

d)

'painamisella (itsenäisenä käsittelynä)' tekniikkaa, jolla tekstiilialustalle annetaan rasteri-, rulla-, digitaalista tai muuta siirtotekniikkaa käyttäen pysyvä objektiivisesti arvioitu funktio, kuten väri, kuvio tai tekninen suorituskyky, ja sille tehdään vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus, poltto, ilmakuivaus, venytys, jauhaminen, höyrykutistus, märkädekatointi), edellyttäen että kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

HUOMAUTUS 7

Kahta tai useampaa perustekstiiliainetta sisältäviin tuotteisiin sovellettavat toleranssit

 

1.

Tätä huomautusta sovellettaessa perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

a)

silkki;

b)

villa;

c)

karkea eläimenkarva;

d)

hieno eläimenkarva;

e)

jouhet;

f)

puuvilla;

g)

paperinvalmistusaineet ja paperi;

h)

pellava;

i)

hamppu;

j)

juutti ja muut niinitekstiilikuidut;

k)

sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut;

l)

kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut;

m)

synteettikuidut;

n)

muuntokuidut;

o)

sähköä johtavat filamentit;

p)

polypropeenista valmistetut synteettikatkokuidut;

q)

polyesteristä valmistetut synteettikatkokuidut;

r)

polyamidista valmistetut synteettikatkokuidut;

s)

polyakryylinitriilistä valmistetut synteettikatkokuidut;

t)

polyimidistä valmistetut synteettikatkokuidut;

u)

polytetrafluorietyleenistä valmistetut synteettikatkokuidut;

v)

poly(fenyleenisulfidista) valmistetut synteettikatkokuidut;

w)

poly(vinyylikloridista) valmistetut synteettikatkokuidut;

x)

muut synteettikatkokuidut;

y)

viskoosista valmistetut muuntokatkokuidut;

z)

muut muuntokatkokuidut;

aa)

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty;

bb)

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyesterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty;

cc)

nimikkeen 56.05 tuotteet (metalloitu lanka), joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä;

dd)

muut nimikkeen 56.05 tuotteet;

ee)

lasikuidut; ja

ff)

metallikuidut.

 

2.

Kun liitteessä 3 on viittaus tähän huomautukseen, sen sarakkeessa 2 esitettyjä vaatimuksia ei sovelleta toleranssina tuotteen valmistuksessa käytettyihin ei-alkuperätuotteita oleviin perustekstiiliaineisiin, edellyttäen että

a)

tuote sisältää kahta tai useampaa perustekstiiliainetta; ja

b)

ei-alkuperätuotteita olevien perustekstiiliaineiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden kokonaispainosta.

Esimerkki: Nimikkeen 51.07 villalankaa ja nimikkeen 55.09 synteettikatkokuitulankaa ja muita aineksia kuin perustekstiiliainetta sisältävän nimikkeen 51.12 villakankaan osalta voidaan käyttää ei-alkuperätuotetta olevaa villalankaa, joka ei täytä liitteessä 3 olevaa vaatimusta, tai ei-alkuperätuotetta olevaa synteettilankaa, joka ei täytä liitteessä 3 olevaa vaatimusta, tai näiden kahden lankatyypin sekoitusta, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia koko perustekstiiliaineen painosta.

 

3.

Sen estämättä, mitä 2 kohdan b alakohdassa määrätään, tuotteissa, joissa on "segmentoitua polyuretaania olevaa, myös kierrepäällystettyä lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä", toleranssi on enintään 20 prosenttia. Muiden ei-alkuperätuotteita olevien perustekstiiliaineiden osuus saa kuitenkin olla enintään 10 prosenttia.
 

4.

Sen estämättä, mitä 2 kohdan b alakohdassa määrätään, tuotteissa, joissa on "kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä", tämä toleranssi on enintään 30 prosenttia. Muiden ei-alkuperätuotteita olevien perustekstiiliaineiden osuus saa kuitenkin olla enintään 10 prosenttia.

HUOMAUTUS 8

Tiettyihin tekstiilituotteisiin sovellettavat muut toleranssit

 

1.

Kun liitteessä 3 on viittaus tähän huomautukseen, voidaan käyttää ei-alkuperätuotteita olevia tekstiiliaineita (vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta), jotka eivät täytä sovitettua tekstiilituotetta koskevaa sarakkeen 2 sääntöä, edellyttäen että ne luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja että niiden arvo on enintään 8 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.
 

2.

Ei-alkuperäaineksia, joita ei luokitella 50–63 ryhmään, voidaan käyttää rajoituksetta 50–63 ryhmään luokiteltavien tekstiilituotteiden valmistuksessa riippumatta siitä, sisältävätkö ne tekstiiliainetta.

Esimerkki: Jos liitteessä 3 olevassa vaatimuksessa määrätään, että tietyn tekstiilitavaran (esimerkiksi housujen) valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä nappien kaltaisten ei-alkuperätuotteita olevien metallitavaroiden käyttöä, koska metallitavaroita ei luokitella 50–63 ryhmään. Samoista syistä se ei estä ei-alkuperätuotteita olevien vetoketjujen käyttöä, vaikka vetoketjut tavallisesti sisältävät tekstiiliä.

 

3.

Kun liitteessä 3 olevassa vaatimuksessa määrätään ei-alkuperäainesten enimmäisarvo, niiden ei-alkuperäainesten arvo, joita ei luokitella 50–63 ryhmään, on otettava huomioon ei-alkuperäainesten arvon laskennassa.

HUOMAUTUS 9

Maataloustuotteet

Osapuolen alueella kasvatettuja tai siellä korjattuja harmonoidun järjestelmän II jakson ja nimikkeen 24.01 maataloustuotteita on kohdeltava kyseisen osapuolen alueen alkuperätuotteina, vaikka ne olisi kasvatettu kolmannesta maasta tuoduista siemenistä, sipuleista, juurakoista, pistokkaista, varttamisoksista, versoista, nupuista tai kasvien muista elävistä osista.


LIITE 3

TUOTEKOHTAISET ALKUPERÄSÄÄNNÖT

Sarake 1

Harmonoidun järjestelmän luokitus (2017), mukaan luettuna yksityiskohtainen kuvaus

Sarake 2

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

I JAKSO

ELÄVÄT ELÄIMET; ELÄINTUOTTEET

1 ryhmä

Elävät eläimet

01.01-01.06

Kaikki 1 ryhmän eläimet ovat kokonaan tuotettuja.

2 ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat

02.01-02.10

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 1 ja 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

03.01-03.08

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

4 ryhmä

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet

04.01-04.10

Tuotanto, jossa

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja; ja

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta.

5 ryhmä

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

05.01-05.11

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

II JAKSO

KASVITUOTTEET

6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

06.01-06.04

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 6 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

7 ryhmä

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat

07.01-07.14

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 7 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

8 ryhmä

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

08.01-08.14

Tuotanto, jossa

kaikki käytetyt 8 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja; ja

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta.

9 ryhmä

Kahvi, tee, mate ja mausteet

09.01-09.10

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

10 ryhmä

Viljat

10.01-10.08

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 10 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

11 ryhmä

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni

11.01-11.09

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 10 ja 11 ryhmän, nimikkeiden 07.01, 07.14, 23.02 ja 23.03 sekä alanimikkeen 0710.10 ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

12.01-12.14

CTH

13 ryhmä

Kumilakat; kumit, hartsit ja muut kasvimehut ja -uutteet

13.01-13.02

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista, jossa käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta.

14 ryhmä

Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

14.01–14.04

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

III JAKSO

ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT

15 ryhmä

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja.

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18-15.19

CTSH

15.20

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

15.21-15.22

CTSH

IV JAKSO

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET

16 ryhmä

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

1601.00-1604.18

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 1, 2, 3 ja 16 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Surimivalmisteet:

CC

Muut:

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 3 ja 16 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja (2).

1604.31-1605.69

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 3 ja 16 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

17 ryhmä

Sokeri ja sokerivalmisteet

17.01

CTH

17.02

CTH, edellyttäen että käytettyjen nimikkeiden 11.01–11.08, 17.01 ja 17.03 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta.

17.03

CTH

17.04

 

Valkoinen suklaa:

CTH, edellyttäen että

a)

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja; ja

b)

i)

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 40 prosenttia tuotteen painosta; tai

ii)

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 30 prosenttia tuotteen painosta.

Muut:

CTH, edellyttäen että

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja; ja

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 40 prosenttia tuotteen painosta.

18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

18.01-18.05

CTH

1806.10

CTH, edellyttäen että

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja; ja

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 40 prosenttia tuotteen painosta.

1806.20-1806.90

CTH, edellyttäen että

a)

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja; ja

b)

i)

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 40 prosenttia tuotteen painosta; tai

ii)

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 30 prosenttia tuotteen painosta.

19 ryhmä

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

19.01-19.05

CTH, edellyttäen että

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja;

käytettyjen 2, 3 ja 16 ryhmän ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta;

käytettyjen nimikkeiden 10.06 ja 11.08 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta; ja

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 40 prosenttia tuotteen painosta.

20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

20.01

CTH

20.02-20.03

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 7 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

20.04-20.09

CTH, edellyttäen että käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 40 prosenttia tuotteen painosta.

21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet

21.01-21.02

CTH, edellyttäen että

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja; ja

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH; ei-alkuperätuotteita olevaa sinappijauhoa tai valmistettua sinappia voidaan kuitenkin käyttää.

2103.30

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

21.04-21.06

CTH, edellyttäen että

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja; ja

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta.

22 ryhmä

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka

22.01-22.06

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 22.07 ja 22.08 ei-alkuperäaineksista, edellyttäen että

kaikki käytetyt alanimikkeiden 0806.10, 2009.61 ja 2009.69 ainekset ovat kokonaan tuotettuja;

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja; ja

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta.

22.07

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 22.08 ei-alkuperäaineksista, edellyttäen että kaikki 10 ryhmän ja alanimikkeiden 0806.10, 2009.61 ja 2009.69 ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

22.08-22.09

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 22.07 ja 22.08 ei-alkuperäaineksista, edellyttäen että kaikki alanimikkeiden 0806.10, 2009.61 ja 2009.69 ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

23 ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

23.01

CTH

2302.10-2303.10

CTH, edellyttäen että käytettyjen 10 ryhmän ei-alkuperäainesten paino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta.

2303.20-2308.00

CTH

23.09

CTH, edellyttäen että

kaikki käytetyt 2 ja 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja;

käytettyjen nimikkeiden 10.01–10.04 ja 10.07–10.08, 11 ryhmän sekä nimikkeiden 23.02 ja 23.03 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta; ja

käytettyjen nimikkeiden 17.01 ja 17.02 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 20 prosenttia tuotteen painosta.

24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

24.01

Tuotanto, jossa kaikki käytetyt 24.01 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja.

2402.10

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista, jossa käytettyjen nimikkeen 24.01 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 30 prosenttia käytettyjen 24 ryhmän ainesten painosta.

2402.20

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja alanimikkeen 2403.19 piippu- ja savuketupakan aineksista, jossa vähintään 10 prosenttia kaikista käytetyistä nimikkeen 24.01 aineksista on kokonaan tuotettuja.

2402.90

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista, jossa käytettyjen nimikkeen 24.01 ei-alkuperäainesten yhteispaino on enintään 30 prosenttia käytettyjen 24 ryhmän ainesten painosta.

24.03

CTH, jossa vähintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen nimikkeen 24.01 ainesten painosta on kokonaan tuotettuja.

V JAKSO

KIVENNÄISTUOTTEET

Jaksohuomautus: Tämän jakson prosesseja koskevien horisontaalisten sääntöjen määritelmät, ks. liitteessä 2 oleva huomautus 5.

25 ryhmä

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti

25.01-25.30

CTH;

tai

MaxNOM 70 % (EXW).

26 ryhmä

Malmit, kuona ja tuhka

26.01-26.21

CTH

27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat

27.01-27.09

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

27.10

CTH, ei kuitenkaan alanimikkeen 3824.99 tai 3826.00 ei-alkuperätuotetta olevasta biodieselistä;

tai

Tislaus tai kemiallinen reaktio suoritettu, edellyttäen että käytetty nimikkeen 27.10 ja alanimikkeiden 3824.99 ja 3826.00 biodieseli (mukaan lukien vetykäsitelty kasviöljy) on saatu esteröinnillä, transesteröinnillä tai vetykäsittelyllä.

27.11-27.15

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

VI JAKSO

KEMIANTEOLLISUUDEN JA SIIHEN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN TUOTTEET

Jaksohuomautus: Tämän jakson prosesseja koskevien horisontaalisten sääntöjen määritelmät, ks. liitteessä 2 oleva huomautus 5.

28 ryhmä

Epäorgaaniset kemikaalit; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet

28.01-28.53

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

29 ryhmä

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

2901.10-2905.42

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43-2905.44

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 17.02 ja alanimikkeen 3824.60 ei-alkuperäaineksista.

2905.45

CTSH, mutta samaan alanimikkeeseen kuin tuote kuuluvia ei-alkuperäaineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49-2942

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

30 ryhmä

Farmaseuttiset tuotteet

30.01-30.06

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

31 ryhmä

Lannoitteet

31.01-31.04

CTH, mutta samaan alanimikkeeseen kuin tuote kuuluvia ei-alkuperäaineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta;

tai

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

Natriumnitraatti

Kalsiumsyanamidi

Kaliumsulfaatti

Kaliummagnesium-sulfaatti

CTH, mutta samaan alanimikkeeseen kuin tuote kuuluvia ei-alkuperäaineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta;

tai

MaxNOM 40 % (EXW).

- Muut

CTH, mutta samaan alanimikkeeseen kuin tuote kuuluvia ei-alkuperäaineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta ja jos kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta;

tai

MaxNOM 40 % (EXW).

32 ryhmä

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi

32.01-32.15

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

33 ryhmä

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

33.01

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, mutta alanimikkeen 3302.10 ei-alkuperäaineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

3302.90

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

33.04 -33.07

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

34 ryhmä

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, "hammasvahat" ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet

34.01-34.07

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

35 ryhmä

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

35.01-35.04

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 4 ryhmän ei-alkuperäaineksista.

35.05

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 11.08 ei-alkuperäaineksista.

35.06-35.07

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

36 ryhmä

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet

36.01-36.06

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

37 ryhmä

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

37.01-37.07

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

38 ryhmä

Erinäiset kemialliset tuotteet

38.01-38.08

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 11.08 ja 35.05 ei-alkuperäaineksista.

3809.91-3822.00

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

3824.10-3824.50

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2905.43 ja 2905.44 ei-alkuperäaineksista.

3824.71-3825.90

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Tuotanto, jossa biodieseli saadaan transesteröinnillä, esteröinnillä tai vetykäsittelyllä.

VII JAKSO

MUOVIT JA MUOVITAVARAT; KUMI JA KUMITAVARAT

Jaksohuomautus: Tämän jakson prosesseja koskevien horisontaalisten sääntöjen määritelmät, ks. liitteessä 2 oleva huomautus 5.

39 ryhmä

Muovit ja muovitavarat

39.01-39.15

CTSH;

Kemiallinen reaktio, puhdistus, sekoittaminen, standardiaineksen tuottaminen, hiukkaskoon muutos, isomeerien erottaminen tai bioteknologinen käsittely suoritettu;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16-39.19

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21-39.22

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10-3923.50

CTSH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90-3925.90

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

40 ryhmä

Kumi ja kumitavarat

40.01-40.11

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11-4012.19

CTSH;

tai

Käytettyjen renkaiden uudelleen pinnoittaminen.

4012.20-4017.00

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

VIII JAKSO

RAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; SATULA- JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT TAVARAT (MUU KUIN SILKKITOUKAN GUT)

41 ryhmä

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka

41.01-4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CTSH, ei kuitenkaan alanimikkeiden 4104.41–4104.49 ei-alkuperäaineksista.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32-4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH, ei kuitenkaan alanimikkeiden 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ja 4106.92 ei-alkuperäaineksista. Alanimikkeiden 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 tai 4106.92 ei-alkuperäaineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niille tehdään jälkiparkitus.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, ei kuitenkaan alanimikkeiden 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 ja 4107 ei-alkuperäaineksista. Alanimikkeiden 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 ja nimikkeen 41.07 ei-alkuperäaineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niille tehdään jälkiparkitus.

41.15

CTH

42 ryhmä

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat (muut kuin silkkitoukan gut)

42.01-42.06

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

43 ryhmä

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

4301.10-4302.20

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03-43.04

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

IX JAKSO

PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITAVARAT; OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA- TAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT; KORI- JA PUNONTATEOKSET

44 ryhmä

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili

44.01-44.21

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

45 ryhmä

Korkki ja korkkitavarat

45.01-45.04

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

46 ryhmä

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

46.01-46.02

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

X JAKSO

PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA-PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA PAHVI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

47 ryhmä

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa- aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

47.01-47.07

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

48 ryhmä

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat

48.01-48.23

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

49 ryhmä

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut

painotuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset

49.01-49.11

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

XI JAKSO

TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT

Jaksohuomautus: Tiettyihin tekstiiliaineista tehtyihin tuotteisiin sovellettavien toleranssien osalta käytettävien termien määritelmät ovat liitteessä 2 olevissa huomautuksissa 6, 7 ja 8.

50 ryhmä

Silkki

50.01-50.02

CTH

50.03

 

Karstattu tai kammattu:

Silkkijätteiden karstaus tai kampaus.

Muut:

CTH

50.04-50.05

Luonnonkuitujen kehruu;

Jatkuvan tekokuitufilamentin suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa;

Jatkuvan tekokuitufilamentin suulakepuristus yhdessä kiertämisen kanssa;

tai

Kiertäminen yhdessä minkä tahansa mekaanisen käsittelyn kanssa.

50.06

 

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka:

Luonnonkuitujen kehruu;

Jatkuvan tekokuitufilamentin suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa;

Jatkuvan tekokuitufilamentin suulakepuristus yhdessä kiertämisen kanssa;

tai

Kiertäminen yhdessä minkä tahansa mekaanisen käsittelyn kanssa.

Silkkitoukan gut:

CTH

50.07

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen kanssa;

Kiertäminen tai mikä tahansa mekaaninen käsittely yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä värjäämisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

51 ryhmä

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Luonnonkuitujen kehruu;

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa;

tai

Kiertäminen yhdessä minkä tahansa mekaanisen käsittelyn kanssa.

51.11-51.13

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä värjäämisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

52 ryhmä

Puuvilla

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Luonnonkuitujen kehruu;

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa;

tai

Kiertäminen yhdessä minkä tahansa mekaanisen käsittelyn kanssa.

52.08-52.12

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen kanssa;

Kiertäminen tai mikä tahansa mekaaninen käsittely yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen tai kerrostamisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

53 ryhmä

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Luonnonkuitujen kehruu;

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa;

tai

Kiertäminen yhdessä minkä tahansa mekaanisen käsittelyn kanssa.

53.09-53.11

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen tai kerrostamisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

54 ryhmä

Tekokuitufilamentit; kaistaleet ja niiden kaltaiset tavarat tekstiilitekokuituaineesta

54.01-54.06

Luonnonkuitujen kehruu;

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa;

tai

Kiertäminen yhdessä minkä tahansa mekaanisen käsittelyn kanssa.

54.07-54.08

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen tai kerrostamisen kanssa;

Kiertäminen tai mikä tahansa mekaaninen käsittely yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

55 ryhmä

Katkotut tekokuidut

55.01-55.07

Tekokuitujen suulakepuristus.

55.08-55.11

Luonnonkuitujen kehruu;

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa;

tai

Kiertäminen yhdessä minkä tahansa mekaanisen käsittelyn kanssa.

55.12-55.16

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen kanssa;

Kiertäminen tai mikä tahansa mekaaninen käsittely yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen tai kerrostamisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

56 ryhmä

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat

56.01

Luonnonkuitujen kehruu tai liittäminen;

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun tai liittämisen kanssa;

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

tai

Päällystäminen, nukkaaminen, kerrostaminen tai metalloiminen yhdessä vähintään kahden muun tärkeän valmistelu- tai viimeistelytoimenpiteen kanssa (kuten kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, lämpökiinnitys, kestoviimeistely), edellyttäen että käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

56.02

 

Neulahuopa:

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kankaan valmistamisen kanssa; kuitenkin niin, että

nimikkeen 54.02 ei-alkuperätuotetta olevaa polypropeenifilamenttia;

nimikkeen 55.03 tai 55.06 ei-alkuperätuotteita olevia polypropeenikuituja; tai

nimikkeen 55.01 ei-alkuperätuotetta olevaa polypropeenifilamenttitouvia;

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta;

tai

Pelkkä kuitukankaan valmistaminen, kun kyseessä on luonnonkuiduista tehty huopa.

Muut:

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kankaan valmistamisen kanssa;

tai

Pelkkä kuitukankaan valmistaminen, kun kyseessä on muu luonnonkuiduista tehty huopa.

5603.11-5603.14

Tuotanto

suunnatuista tai satunnaisesti järjestäytyneistä filamenteista; tai

luonnollisista tai ihmisen tuottamista aineista tai polymeereistä;

jota seuraa molemmissa tapauksissa liittäminen kuitukankaaseen.

5603.91-5603.94

Tuotanto

suunnatuista tai satunnaisesti suuntautuneista katkokuiduista; tai

luonnollisista tai ihmisen tuottamista silvotuista langoista;

jota seuraa molemmissa tapauksissa liittäminen kuitukankaaseen.

5604.10

Tuotanto yksinkertaisesta tai kerratusta tekstiilillä päällystämättömästä kumilangasta.

5604.90

Luonnonkuitujen kehruu;

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa;

tai

Kiertäminen yhdessä minkä tahansa mekaanisen käsittelyn kanssa.

56.05

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu;

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa;

tai

Kiertäminen yhdessä minkä tahansa mekaanisen käsittelyn kanssa.

56.06

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa;

Kiertäminen yhdessä kierrepäällystämisen kanssa;

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu;

tai

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen kanssa.

56.07-56.09

Luonnonkuitujen kehruu;

tai

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa.

57 ryhmä

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta

Ryhmähuomautus: Ei-alkuperätuotetta olevaa juuttikangasta voidaan käyttää pohjana tämän ryhmän tuotteissa.

57.01-57.05

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen tai tuftauksen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen tai tuftauksen kanssa;

Tuotanto kookoskuitu-, sisal- tai juuttilangasta tai klassisesta rengaskehrätystä viskoosilangasta;

Tuftaus yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan tuftaus tai kutominen yhdessä päällystämisen tai kerrostamisen kanssa;

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

tai

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä neulaamisen kaltaisten kuitukangastekniikoiden kanssa.

58 ryhmä

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset

58.01-58.04

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen tai tuftauksen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen tai tuftauksen kanssa;

Kutominen yhdessä värjäämisen tai nukkaamisen tai päällystämisen tai kerrostamisen tai metalloimisen kanssa;

Tuftaus yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

58.05

CTH

58.06-58.09

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen tai tuftauksen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen tai tuftauksen kanssa;

Kutominen yhdessä värjäämisen tai nukkaamisen tai päällystämisen tai kerrostamisen tai metalloimisen kanssa;

Tuftaus yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

58.10

Koruompelukset, joissa minkä tahansa nimikkeen käytettyjen ei-alkuperäainesten, lukuun ottamatta kyseisen tuotteen nimikettä, arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

58.11

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen tai tuftauksen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen tai tuftauksen kanssa;

Kutominen yhdessä värjäämisen tai nukkaamisen tai päällystämisen tai kerrostamisen tai metalloimisen kanssa;

Tuftaus yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

59 ryhmä

Kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat; tekstiilitavarat, jollaiset soveltuvat teknisiin tarkoituksiin

59.01

Kutominen yhdessä värjäämisen tai nukkaamisen tai päällystämisen tai kerrostamisen tai metalloimisen kanssa;

tai

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa.

59.02

 

Jossa on enintään 90 painoprosenttia tekstiiliainetta:

Kutominen.

Muut:

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kutomisen kanssa.

59.03

Kutominen tai neulominen yhdessä kyllästämisen tai päällystämisen tai peittämisen tai kerrostamisen tai metalloimisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa; tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

59.04

Kalenterointi yhdessä värjäyksen, pinnoituksen, kerrostamisen tai metallisoimisen kanssa. Ei-alkuperätuotetta olevaa juuttikangasta voidaan käyttää pohjana;

tai

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen tai kerrostamisen tai metalloimisen kanssa. Ei-alkuperätuotetta olevaa juuttikangasta voidaan käyttää pohjana.

59.05

 

Kumilla, muovilla tai muilla aineilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut:

Kutominen, neulominen tai kuitukankaan valmistaminen yhdessä kyllästämisen tai päällystämisen tai peittämisen tai kerrostamisen tai metalloimisen kanssa.

Muut:

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen, neulominen tai kuitukankaan valmistaminen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen tai kerrostamisen kanssa;

Kutominen yhdessä painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

59.06

 

Neulokset:

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä neulomisen tai virkkaamisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä neulomisen tai virkkaamisen kanssa;

Neulominen tai virkkaaminen yhdessä kumilla käsittelemisen kanssa; tai

Kumilla käsitteleminen yhdessä vähintään kahden muun tärkeän valmistelu- tai viimeistelytoimenpiteen kanssa (kuten kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, lämpökiinnitys, kestoviimeistely), edellyttäen että käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut synteettikuitufilamenttilangasta valmistetut kankaat, joissa on enemmän kuin 90 painoprosenttia tekstiiliainetta:

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kutomisen kanssa.

Muut:

Kutominen, neulominen tai kuitukankaan valmistaminen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen tai kumilla käsittelemisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä kutomisen, neulomisen tai kuitukangasprosessin kanssa;

tai

Kumilla käsitteleminen yhdessä vähintään kahden muun tärkeän valmistelu- tai viimeistelytoimenpiteen kanssa (kuten kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, lämpökiinnitys, kestoviimeistely), edellyttäen että käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

59.07

Kutominen, neulominen tai kuitukankaan valmistaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen tai päällystämisen tai kyllästämisen tai peittämisen kanssa;

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

tai

Painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

59.08

 

Kyllästetyt hehkusukat:

Tuotanto pyöröneulotusta tai virkatusta hehkusukkakankaasta.

Muut:

CTH

59.09-59.11

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa;

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kutomisen kanssa;

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen tai kerrostamisen kanssa;

tai

Päällystäminen, nukkaaminen, kerrostaminen tai metalloiminen yhdessä vähintään kahden muun tärkeän valmistelu- tai viimeistelytoimenpiteen kanssa (kuten kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, lämpökiinnitys, kestoviimeistely), edellyttäen että käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

60 ryhmä

Neulokset

60.01-60.06

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä neulomisen tai virkkaamisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä neulomisen tai virkkaamisen kanssa;

Neulominen tai virkkaaminen yhdessä värjäämisen tai nukkaamisen tai päällystämisen tai kerrostamisen tai painamisen kanssa;

Nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa;

Langan värjääminen yhdessä neulomisen tai virkkaamisen kanssa; tai

Kiertäminen tai teksturointi yhdessä neulomisen tai virkkaamisen kanssa, edellyttäen että käytettyjen kiertämättömien tai teksturoimattomien ei-alkuperätuotteita olevien lankojen arvo on enintään 50 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta

61.01-61.17

 

Kahdesta tai useammasta määrämuotoon leikatusta tai suoraan määrämuotoon neulotusta neuloskappaleesta yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistetut:

Neulominen tai virkkaaminen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa.

Muut:

Luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä neulomisen tai virkkaamisen kanssa;

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus yhdessä neulomisen tai virkkaamisen kanssa; tai

Neulominen ja sovittaminen yhtenä käsittelynä.

62 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta

62.01

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.02

 

Koruommellut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Tuotanto koruompelemattomasta kankaasta, edellyttäen että käytetyn koruompelemattoman ei-alkuperäkankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.03

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.04

 

Koruommellut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Tuotanto koruompelemattomasta kankaasta, edellyttäen että käytetyn koruompelemattoman ei-alkuperäkankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.05

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.06

 

Koruommellut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Tuotanto koruompelemattomasta kankaasta, edellyttäen että käytetyn koruompelemattoman ei-alkuperäkankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.07-62.08

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.09

 

Koruommellut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Tuotanto koruompelemattomasta kankaasta, edellyttäen että käytetyn koruompelemattoman ei-alkuperäkankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.10

 

Tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Päällystäminen tai kerrostaminen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa, edellyttäen että käytettyjen päällystämättömien tai kerrostamattomien ei-alkuperätuotteita olevien kankaiden arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.11

 

Naisten ja tyttöjen vaatteet, koruommellut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Tuotanto koruompelemattomasta kankaasta, edellyttäen että käytetyn koruompelemattoman ei-alkuperäkankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.12

 

Kahdesta tai useammasta määrämuotoon leikatusta tai suoraan määrämuotoon neulotusta neuloskappaleesta yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä neulotut:

Neulominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.13-62.14

 

Koruommellut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

Tuotanto koruompelemattomasta kankaasta, edellyttäen että käytetyn koruompelemattoman ei-alkuperäkankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.15

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.16

 

Tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Päällystäminen tai kerrostaminen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa, edellyttäen että käytettyjen päällystämättömien tai kerrostamattomien ei-alkuperätuotteita olevien kankaiden arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

62.17

 

Koruommellut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

Tuotanto koruompelemattomasta kankaasta, edellyttäen että käytetyn koruompelemattoman ei-alkuperäkankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

tai

Sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen), jota edeltää painaminen (itsenäisenä käsittelynä).

Tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Päällystäminen tai kerrostaminen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa, edellyttäen että käytettyjen päällystämättömien tai kerrostamattomien ei-alkuperätuotteita olevien kankaiden arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Välivuorit kauluksia ja kalvosimia varten, määrämuotoon leikatut:

CTH, edellyttäen että kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa.

63 ryhmä

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet; lumput

63.01-63.04

 

Huopaa, kuitukangasta:

Kuitukankaan valmistaminen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa.

Muut:

Koruommellut:

Kutominen tai neulominen tai virkkaaminen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa;

tai

Tuotanto koruompelemattomasta kankaasta (muu kuin neulottu tai virkattu), edellyttäen että käytetyn koruompelemattoman ei-alkuperäkankaan arvo on enintään 40 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut:

Kutominen tai neulominen tai virkkaaminen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa.

63.05

Tekokuitujen suulakepuristus tai luonnon- tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen tai neulomisen ja sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa.

63.06

 

Kuitukangasta:

Kuitukankaan valmistaminen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa.

Muut:

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuulumattomana tavarana; ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia sarjan EXW-hinnasta.

63.09-63.10

CTH

XII JAKSO

JALKINEET, PÄÄHINEET, SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT JA NIIDEN OSAT; VALMISTETUT HÖYHENET JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT

64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat

64.01-64.05

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista, ei kuitenkaan ei-alkuperätuotteita olevista nimikkeen 64.06 kokoonpannuista päällisistä, jotka on kiinnitetty sisäpohjiin tai muihin pohjan osiin.

64.06

CTH

65 ryhmä

Päähineet ja niiden osat

65.01-65.07

CTH

66 ryhmä

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat

66.01-66.03

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

67 ryhmä

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

67.01-67.04

CTH

XIII JAKSO

KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT

68 ryhmä

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat

68.01-68.15

CTH;

tai

MaxNOM 70 % (EXW).

69 ryhmä

Keraamiset tuotteet

69.01-69.14

CTH

70 ryhmä

Lasi ja lasitavarat

70.01-70.09

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 70.10 ei-alkuperäaineksista.

70.14-70.20

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

XIV JAKSO

LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT

71 ryhmä

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

71.01-71.05

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

71.06

 

Muokkaamaton:

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 71.06, 71.08 ja 71.10 ei-alkuperäaineksista.

Nimikkeiden 71.06, 71.08 tai 71.10 ei-alkuperätuotteita olevien jalometallien elektrolyyttinen, terminen tai kemiallinen erottaminen;

tai

Nimikkeiden 71.06, 71.08 tai 71.10 ei-alkuperätuotteita olevien jalometallien sulattaminen tai seostaminen toistensa tai epäjalojen metallien kanssa tai puhdistus.

Puolivalmisteina tai jauheena:

Tuotanto ei-alkuperätuotteita olevista muokkaamattomista jalometalleista.

71.07

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

71.08

 

Muokkaamaton:

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 71.06, 71.08 ja 71.10 ei-alkuperäaineksista.

Nimikkeiden 71.06, 71.08 tai 71.10 ei-alkuperätuotteita olevien jalometallien elektrolyyttinen, terminen tai kemiallinen erottaminen;

tai

Nimikkeiden 71.06, 71.08 tai 71.10 ei-alkuperätuotteita olevien jalometallien sulattaminen tai seostaminen toistensa tai epäjalojen metallien kanssa tai puhdistus.

Puolivalmisteina tai jauheena:

Tuotanto ei-alkuperätuotteita olevista muokkaamattomista jalometalleista.

71.09

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

71.10

 

Muokkaamaton:

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 71.06, 71.08 ja 71.10 ei-alkuperäaineksista.

Nimikkeiden 71.06, 71.08 tai 71.10 ei-alkuperätuotteita olevien jalometallien elektrolyyttinen, terminen tai kemiallinen erottaminen;

tai

Nimikkeiden 71.06, 71.08 tai 71.10 ei-alkuperätuotteita olevien jalometallien sulattaminen tai seostaminen toistensa tai epäjalojen metallien kanssa tai puhdistus.

Puolivalmisteina tai jauheena:

Tuotanto ei-alkuperätuotteita olevista muokkaamattomista jalometalleista.

71.11

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

71.12-71.18

CTH

XV JAKSO

EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

72 ryhmä

Rauta ja teräs

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 72.06 ei-alkuperäaineksista.

72.08-72.17

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 72.08–72.17 ei-alkuperäaineksista.

72.18

CTH

72.19-72.23

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 72.19–72.23 ei-alkuperäaineksista.

72.24

CTH

72.25-72.29

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 72.25–72.29 ei-alkuperäaineksista.

73 ryhmä

Rauta- ja terästavarat

7301.10

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 72.08–72.17 ei-alkuperäaineksista.

7301.20

CTH

73.02

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 72.08–72.17 ei-alkuperäaineksista.

73.03

CTH

73.04-73.06

CC ei kuitenkaan nimikkeiden 72.13–72.17, 72.21–72.23 ja 72.25–72.29 ei-alkuperäaineksista.

73.07

 

Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä:

CTH, ei kuitenkaan ei-alkuperätuotetta olevista taotuista teelmistä; ei-alkuperätuotteita olevia taottuja teelmiä voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 prosenttia tuotteen EXW-hinnasta.

Muut:

CTH

73.08

CTH, ei kuitenkaan alanimikkeen 7301.20 ei-alkuperäaineksista.

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81-7326.90

CTH

74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat

74.01-74.02

CTH

74.03

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

74.04-74.07

CTH

74.08

CTH ja MaxNOM 50 % (EXW).

74.09-74.19

CTH

75 ryhmä

Nikkeli ja nikkelitavarat

75.01

CTH

75.02

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

75.03-75.08

CTH

76 ryhmä

Alumiini ja alumiinitavarat

76.01

CTH ja MaxNOM 50 % (EXW);

tai

Valmistus seostamattomasta alumiinista tai alumiinijätteistä ja -romusta termisen tai elektrolyyttisen käsittelyn avulla.

76.02

CTH

76.03-76.16

CTH ja MaxNOM 50 % (EXW) (3).

78 ryhmä

Lyijy ja lyijytavarat

7801.10

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

7801.91-7806.00

CTH

79 ryhmä

Sinkki ja sinkkitavarat

79.01-79.07

CTH

80 ryhmä

Tina ja tinatavarat

80.01-80.07

CTH

81 ryhmä

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat

81.01-81.13

Tuotanto minkä tahansa nimikkeen ei-alkuperäaineksista.

82 ryhmä

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat

8201.10-8205.70

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, mutta nimikkeen 82.05 ei-alkuperätuotteita olevia työkaluja voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia sarjan EXW-hinnasta.

82.06

CTH, ei kuitenkaan nimikkeiden 82.02–82.05 ei-alkuperäaineksista; nimikkeiden 82.02–82.05 ei-alkuperätuotteita olevia työkaluja voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia sarjan EXW-hinnasta.

82.07-82.15

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

83 ryhmä

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

83.01-83.11

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

XVI JAKSO

KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET

84 ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat

84.01-84.06

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07-84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09-84.12

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11-8415.10

CTSH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81-8415.90

CTSH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16-84.20

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22-84.24

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25-84.30

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 84.31 ei-alkuperäaineksista;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31-84.43

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44-84.47

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 84.48 ei-alkuperäaineksista;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48-84.55

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56-84.65

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 84.66 ei-alkuperäaineksista;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66-84.68

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70-84.72

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 84.73 ei-alkuperäaineksista;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73-84.78

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10-8479.40

CTSH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60-8479.82

CTSH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82-84.87

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

85 ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

85.01-85.02

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 85.03 ei-alkuperäaineksista;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03-85.06

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Yhden tai useamman akkukennon tai akkumoduulin sisältävät akut ja virtapiirit, jotka yhdistävät ne toisiinsa,

nämä "akkuyksiköiksi" usein kutsutut tuotteet ovat tavaroita, jollaisia käytetään nimikkeiden 87.02, 87.03 ja 87.04 ajoneuvojen ensisijaisena sähkövoimanlähteenä

CTH, ei kuitenkaan ei-alkuperätuotteita olevista aktiivisista katodimateriaaleista;

tai

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Akkukennot, akkumoduulit ja niiden osat, jotka on tarkoitettu asennettaviksi sellaisiin sähköakkuihin, jollaisia käytetään nimikkeiden 87.02, 87.03 ja 87.04 ajoneuvojen ensisijaisena sähkövoimanlähteenä

CTH, ei kuitenkaan ei-alkuperätuotteita olevista aktiivisista katodimateriaaleista;

tai

MaxNOM 35 % (EXW) (5).

Muut:

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08-85.18

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19-85.21

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 85.22 ei-alkuperäaineksista;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22-85.23

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25-85.27

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 85.29 ei-alkuperäaineksista;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28-85.34

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35-85.37

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 85.38 ei-alkuperäaineksista;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10-8541.90

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31-8542.39

CTH;

Ei-alkuperäaineksille tehdään diffuusio;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90-8543.90

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44-85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

XVII JAKSO

KULKUNEUVOT, ILMA-ALUKSET JA ALUKSET SEKÄ NIIHIN RINNASTETTAVAT KULJETUSVARUSTEET

86 ryhmä

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet

86.01-86.09

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 86.07 ei-alkuperäaineksista;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

87 ryhmä

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02-87.04

 

Ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä mäntämoottori että sähkömoottori ja jotka voidaan ladata kytkemällä ulkoiseen sähkövoimanlähteeseen (ladattava hybridiajoneuvo);

Ajoneuvot, joissa on ainoastaan sähköinen käyttövoimamoottori

MaxNOM 45 % (EXW) ja nimikkeen 85.07 paristoyksiköiden, jollaisia käytetään ajoneuvon ensisijaisena sähkövoimanlähteenä, on oltava alkuperätuotteita (6).

Muut:

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05-87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08-87.11

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13-87.16

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

88 ryhmä

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat

88.01-88.05

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

89 ryhmä

Alukset ja uivat rakenteet

89.01-89.08

CC;

tai

MaxNOM 40 % (EXW).

XVIII JAKSO

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

90 ryhmä

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; niiden osat ja tarvikkeet

9001.10-9001.40

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

Puolivalmiin linssin pintakäsittely valmiiksi silmälasin linssiksi, jolla on optinen korjaava voimakkuus ja joka on tarkoitettu istutettavaksi silmälaseihin;

Linssin päällystäminen asianmukaisilla käsittelyillä näön parantamiseksi ja käyttäjän suojelun varmistamiseksi;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90-9033.00

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

91 ryhmä

Kellot ja niiden osat

91.01-91.14

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

92 ryhmä

Soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

XIX JAKSO

ASEET JA AMPUMATARVIKKEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

93 ryhmä

Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

XX JAKSO

ERINÄISET TAVARAT

94 ryhmä

Huonekalut; vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset pehmustetut sisustustavarat; valaisimet ja valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat; valokilvet ja niiden kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset rakennukset

94.01-94.06

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

95 ryhmä

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet

95.03-95.08

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

96 ryhmä

Erinäiset tavarat

96.01-96.04

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia sarjan EXW-hinnasta.

96.06-9608.40

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia sarjan EXW-hinnasta.

9608.60-96.20

CTH;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

XXI JAKSO

TAIDETEOKSET, KOKOELMAESINEET JA ANTIIKKIESINEET

97 ryhmä

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

97.01-97.06

CTH


(1)  Alanimikkeen 1604.14 kalavalmisteet ja -säilykkeet tonnikalasta, boniitista ja sardoista (Sarda spp.), kokonaisena tai paloiteltuna, ei kuitenkaan murskeena tai jauheena, voidaan joustavampien vaihtoehtoisten tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen mukaisesti katsoa alkuperätuotteiksi liitteessä 4 eritellyissä vuotuisissa kiintiöissä.

(2)  Alanimikkeen 1604.20 tonnikala, boniitti tai muu Euthynnus-suvun kala, valmisteena tai säilykkeenä (ei kuitenkaan kokonainen tai paloiteltu kala), voidaan joustavampien vaihtoehtoisten tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen mukaisesti katsoa alkuperätuotteiksi liitteessä 4 eritellyissä vuotuisissa kiintiöissä.

(3)  Tietyt alumiinituotteet voidaan vaihtoehtoisten tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen mukaisesti katsoa alkuperätuotteiksi liitteessä 4 eritellyissä vuotuisissa kiintiöissä.

(4)  Sopimuksen voimaantulopäivän ja 31 päivän joulukuuta 2026 välisenä aikana sovelletaan vaihtoehtoisia tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä, kuten ne on yksilöity liitteessä 5.

(5)  Sopimuksen voimaantulopäivän ja 31 päivän joulukuuta 2026 välisenä aikana sovelletaan vaihtoehtoisia tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä, kuten ne on yksilöity liitteessä 5.

(6)  Sopimuksen voimaantulopäivän ja 31 päivän joulukuuta 2026 välisenä aikana sovelletaan vaihtoehtoisia tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä, kuten ne on yksilöity liitteessä 5.

(7)  Hybridiajoneuvoihin, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä polttomoottori että sähkömoottori, lukuun ottamatta niitä ajoneuvoja, jotka voidaan ladata kytkemällä ulkoiseen sähkövoimanlähteeseen, sovelletaan sopimuksen voimaantulopäivän ja 31 päivän joulukuuta 2026 välisenä aikana vaihtoehtoisia tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä, kuten ne on yksilöity liitteessä 5.


LIITE 4

ALKUPERÄKIINTIÖT JA VAIHTOEHDOT LIITTEESSÄ 3 OLEVILLE TUOTEKOHTAISILLE ALKUPERÄSÄÄNNÖILLE

Yhteiset säännökset

1.

Jäljempänä olevissa taulukoissa lueteltuja tuotteita vastaavat alkuperäsäännöt ovat vaihtoehtoisia niille, jotka on esitetty liitteessä 3, sovellettavan vuotuisen kiintiön rajoissa.

2.

Tämän liitteen mukaisesti laaditussa alkuperävakuutuksessa on oltava seuraava merkintä: "Alkuperäkiintiöt – Liitteen 4 mukainen alkuperätuote".

3.

Kaikkia tässä liitteessä tarkoitettuja määriä hallinnoi unionissa Euroopan komissio, joka toteuttaa kaikki niiden tehokkaan hallinnoinnin kannalta suotavina pitämänsä hallinnolliset toimet sovellettavaa unionin lainsäädäntöä noudattaen.

4.

Kaikkia tässä liitteessä tarkoitettuja määriä hallinnoi Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen tulliviranomainen, joka toteuttaa kaikki niiden tehokkaan hallinnoinnin kannalta suotavina pitämänsä hallinnolliset toimet sovellettavaa Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä noudattaen.

5.

Tuojaosapuoli hallinnoi alkuperäkiintiöitä tuontijärjestyksessä ja laskee näissä alkuperäkiintiöissä tulleiden tuotteiden määrän kyseisen osapuolen tuonnin perusteella.

1 JAKSO

Tonnikalasäilykkeiden vuotuinen kiintiö

Harmonoidun järjestelmän luokitus (2017)

Tavaran kuvaus

Vaihtoehtoinen tuotekohtainen sääntö

Vuotuinen vientikiintiö unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

(nettopaino)

Vuotuinen vientikiintiö Yhdistyneestä kuningaskunnasta unioniin

(nettopaino)

1604,14

Kalavalmisteet ja -säilykkeet tonnikalasta, boniitista ja sardoista (Sarda spp.), kokonaisena tai paloiteltuna (ei kuitenkaan murskeena tai jauheena)

CC

3 000 tonnia

3 000 tonnia

1604,20

Muut kalavalmisteet ja -säilykkeet

 

tonnikala, boniitti tai muu Euthynnus-suvun kala, valmisteena tai säilykkeenä (ei kuitenkaan kokonainen tai paloiteltu kala)

CC

4 000 tonnia

4 000 tonnia

muusta kalasta

-

-

-

2 JAKSO

Alumiinituotteiden vuotuinen kiintiö (1)

Taulukko 1

1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2023 välisenä aikana sovellettavat kiintiöt

Harmonoidun järjestelmän luokitus (2017)

Tavaran kuvaus

Vaihtoehtoinen tuotekohtainen sääntö

Vuotuinen vientikiintiö unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

(nettopaino)

Vuotuinen vientikiintiö Yhdistyneestä kuningaskunnasta unioniin

(nettopaino)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Alumiinituotteet ja alumiinitavarat (ei kuitenkaan alumiinilanka ja alumiinifolio)

CTH

95 000 tonnia

95 000 tonnia

76.05

Alumiinilanka

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 76.04 ei-alkuperäaineksista

76.07

Alumiinifolio

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 76.06 ei-alkuperäaineksista

 

Taulukko 2

1 päivän tammikuuta 2024 ja 31 päivän joulukuuta 2026 välisenä aikana sovellettavat kiintiöt

Harmonoidun järjestelmän luokitus (2017)

Tavaran kuvaus

Vaihtoehtoinen tuotekohtainen sääntö

Vuotuinen vientikiintiö unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

(nettopaino)

Vuotuinen vientikiintiö Yhdistyneestä kuningaskunnasta unioniin

(nettopaino)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Alumiinituotteet ja alumiinitavarat (ei kuitenkaan alumiinilanka ja alumiinifolio)

CTH

72 000 tonnia

72 000 tonnia

76.05

Alumiinilanka

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 76.04 ei-alkuperäaineksista

76.07

Alumiinifolio

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 76.06 ei-alkuperäaineksista

 

Taulukko 3

1 päivästä tammikuuta 2027 sovellettavat kiintiöt

Harmonoidun järjestelmän luokitus (2017)

Tavaran kuvaus

Vaihtoehtoinen tuotekohtainen sääntö

Vuotuinen vientikiintiö unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

(nettopaino)

Vuotuinen vientikiintiö Yhdistyneestä kuningaskunnasta unioniin

(nettopaino)

76.04

Alumiinitangot ja -profiilit

CTH

57 500 tonnia

57 500 tonnia

76.06

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm

CTH

76.07

Alumiinifolio

CTH, ei kuitenkaan nimikkeen 76.06 ei-alkuperä-aineksista

Edellä olevan 2 jakson taulukossa 3 olevien alumiinituotteiden kiintiöiden uudelleentarkastelu

1.

Kauppakumppanuuskomitea tarkastelee uudelleen 2 jakson taulukkoon 3 sisältyviä alumiinikiintiöitä aikaisintaan viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta ja aikaisintaan viiden vuoden kuluttua minkään tässä kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun päättymisestä kumman tahansa osapuolen pyynnöstä ja tulliyhteistyötä ja alkuperäsääntöjä käsittelevän erityiskomitean avustamana.

2.

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu uudelleentarkastelu tehdään molempien osapuolten markkinaolosuhteista saatavilla olevien tietojen sekä asiaankuuluvien tuotteiden tuontia ja vientiä koskevien tietojen perusteella.

3.

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti suoritetun uudelleentarkastelun tulosten perusteella kumppanuusneuvosto voi tehdä päätöksen 2 jaksossa olevaan taulukkoon 3 sisältyvien alumiinikiintiöiden kasvattamisesta tai säilyttämisestä, niiden soveltamisalan muuttamisesta taikka tuotteiden välisen jaon osittamisesta tai muuttamisesta.


(1)  Kussakin 2 jakson taulukossa luetellut määrät muodostavat koko käytettävissä olevan kiintiön (viennille unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sekä viennille Yhdistyneestä kuningaskunnasta unioniin) kaikkien kyseisessä taulukossa lueteltujen tuotteiden osalta.


LIITE 5

SÄHKÖAKKUJA JA SÄHKÖAJONEUVOJA KOSKEVAT SIIRTYMÄVAIHEEN TUOTEKOHTAISET SÄÄNNÖT

1 JAKSO

Tämän sopimuksen voimaantulosta 31 päivään joulukuuta 2026 sovellettavat väliaikaiset tuotekohtaiset säännöt

Jäljempänä sarakkeessa 1 lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan sarakkeessa 2 lueteltua tuotekohtaista sääntöä tämän sopimuksen voimaantulosta 31 päivään joulukuuta 2026 saakka.

Sarake 1

Harmonoidun järjestelmän luokitus (2017), mukaan luettuna yksityiskohtainen kuvaus

Sarake 2

Tämän sopimuksen voimaantulosta 31 päivään joulukuuta 2026 sovellettavat väliaikaiset tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

85.07

 

Nimikkeiden 87.02, 87.03 ja 87.04 ajoneuvojen ensisijaisena sähkövoimanlähteenä käytettävät, usein "akkuyksiköiksi" kutsutut yhden tai useamman akkukennon tai akkumoduulin sisältävät akut ja virtapiirit, jotka yhdistävät ne toisiinsa

CTSH;

Akkuyksiköiden kokoaminen ei-alkuperätuotteita olevista akkukennoista tai -moduuleista;

tai

MaxNOM 70 % (EXW)

Akkukennot, akkumoduulit ja niiden osat, jotka on tarkoitettu asennettaviksi sellaisiin sähköakkuihin, jollaisia käytetään nimikkeiden 87.02, 87.03 ja 87.04 ajoneuvojen ensisijaisena sähkövoimanlähteenä

CTH;

tai

MaxNOM 70 % (EXW)

87,02–87,04

 

Ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä polttomoottori että sähkömoottori, lukuun ottamatta niitä, jotka voidaan ladata kytkemällä ulkoiseen sähkövoimanlähteeseen (hybridiajoneuvo);

Ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä mäntämoottori että sähkömoottori ja jotka voidaan ladata kytkemällä ulkoiseen sähkövoimanlähteeseen (ladattava hybridiajoneuvo);

Ajoneuvot, joissa on ainoastaan sähköinen käyttövoimamoottori

MaxNOM 60 % (EXW)

2 JAKSO

1 päivästä tammikuuta 202431 päivään joulukuuta 2026 sovellettavat väliaikaiset tuotekohtaiset säännöt

 

1.

Jäljempänä sarakkeessa 1 lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan sarakkeessa 2 lueteltua tuotekohtaista sääntöä 1 päivästä tammikuuta 202431 päivään joulukuuta 2026.

Sarake 1

Harmonoidun järjestelmän luokitus (2017), mukaan luettuna yksityiskohtainen kuvaus

Sarake 2

1 päivästä tammikuuta 202431 päivään joulukuuta 2026 sovellettavat tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

85.07

 

Nimikkeiden 87.02, 87.03 ja 87.04 ajoneuvojen ensisijaisena sähkövoimanlähteenä käytettävät, usein "akkuyksiköiksi" kutsutut yhden tai useamman akkukennon tai akkumoduulin sisältävät akut ja virtapiirit, jotka yhdistävät ne toisiinsa

CTH, ei kuitenkaan ei-alkuperätuotteita olevista aktiivisista katodimateriaaleista;

tai

MaxNOM 40 % (EXW).

Akkukennot, akkumoduulit ja niiden osat, jotka on tarkoitettu asennettaviksi sellaisiin sähköakkuihin, jollaisia käytetään nimikkeiden 87.02, 87.03 ja 87.04 ajoneuvojen ensisijaisena sähkövoimanlähteenä

CTH, ei kuitenkaan ei-alkuperätuotteita olevista aktiivisista katodimateriaaleista;

tai

MaxNOM 50 % (EXW).

87.02-87.04

 

Ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä polttomoottori että sähkömoottori, lukuun ottamatta niitä, jotka voidaan ladata kytkemällä ulkoiseen sähkövoimanlähteeseen (hybridiajoneuvo);

Ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä mäntämoottori että sähkömoottori ja jotka voidaan ladata kytkemällä ulkoiseen sähkövoimanlähteeseen (ladattava hybridiajoneuvo);

Ajoneuvot, joissa on ainoastaan sähköinen käyttövoimamoottori

MaxNOM 55 % (EXW).

3 JAKSO

Nimikettä 85.07 koskevien tuotekohtaisten sääntöjen uudelleentarkastelu

 

1.

Kauppakumppanuuskomitea tarkastelee uudelleen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta kumman tahansa osapuolen pyynnöstä ja tulliyhteistyötä ja alkuperäsääntöjä käsittelevän erityiskomitean avustamana nimikettä 85.07 koskevia tuotekohtaisia sääntöjä, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2027 alkaen ja jotka sisältyvät liitteeseen 3.
 

2.

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu uudelleentarkastelu tehdään osapuolten markkinoista saatavilla olevien tietojen, kuten riittävän ja sopivan alkuperäaineksen saatavuutta, kysynnän ja tarjonnan tasapainoa sekä muiden asiaan liittyvien tarvittavien tietojen, perusteella.
 

3.

Kumppanuusneuvosto voi 1 kohdan mukaisesti suoritetun uudelleentarkastelun tulosten perusteella tehdä päätöksen liitteeseen 3 sisältyvien ja 1 päivästä tammikuuta 2027 sovellettavien nimikettä 85.07 koskevien tuotekohtaisten sääntöjen muuttamisesta.

LIITE 6

TAVARANTOIMITTAJAN ILMOITUS

1.   

Tavarantoimittajan ilmoituksen sisällön on oltava tässä liitteessä esitetyn mukainen.

2.   

Jäljempänä olevassa 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta tavarantoimittajan on tehtävä tavarantoimittajan ilmoitus kustakin tuotelähetyksestä lisäyksessä 6-A määrätyllä lomakkeella, joka liitetään kauppalaskuun tai mihin tahansa muuhun asiakirjaan, jossa asianomaiset tuotteet kuvataan riittävän yksityiskohtaisesti niiden tunnistamiseksi.

3.   

Jos tavarantoimittaja toimittaa tietylle asiakkaalle säännöllisesti tuotteita, jonka osapuolessa tapahtuvan tuotannon oletetaan pysyvän jonkin aikaa muuttumattomana, kyseinen tavarantoimittaja voi antaa yhden tavarantoimittajan ilmoituksen, joka koskee myös kyseisten tavaroiden myöhempiä lähetyksiä, jäljempänä 'tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus'. Tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus on yleensä voimassa enintään kahden vuoden ajan päivästä, jona se on laadittu. Sen osapuolen tulliviranomaiset, jossa ilmoitus laaditaan, voivat vahvistaa edellytykset, joiden perusteella voidaan käyttää pidempiä ajanjaksoja. Tavarantoimittajan on laadittava tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus lisäyksessä 6-B määrätyllä lomakkeella ja kuvattava tuotteet riittävän yksityiskohtaisesti niiden tunnistamiseksi. Jos tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitusta ei enää sovelleta toimitettuihin tuotteisiin, tavarantoimittajan on ilmoitettava asiasta välittömästi asiakkaalle.

4.   

Ilmoituksen laativan tavarantoimittajan on oltava valmis toimittamaan milloin tahansa sen osapuolen tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa ilmoitus on laadittu, kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joilla todistetaan ilmoituksessa annetut tiedot oikeiksi.

Lisäys 6-A

TAVARANTOIMITTAJAN ILMOITUS

Tavarantoimittajan ilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mukaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

TAVARANTOIMITTAJAN ILMOITUS

Allekirjoittanut, oheisessa asiakirjassa mainittujen tuotteiden tavarantoimittaja ilmoittaa, että

1.

Seuraavia aineksia, jotka eivät ole [asiaankuuluvan osapuolen] alkuperätuotteita, on käytetty [asiaankuuluvassa osapuolessa] näiden tavaroiden tuottamiseksi:

Toimitettujen tuotteiden kuvaus (1)

Käytettyjen ei-alkuperäainesten kuvaus

Käytettyjen ei-alkuperäainesten HS-nimike (2)

Käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo (2)(3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteisarvo

 

2.

Kaikki muut ainekset, joita on käytetty [asiaankuuluvassa osapuolessa] näiden tuotteiden tuottamiseksi, ovat [asiaankuuluvan osapuolen] alkuperätuotteita;

Sitoudun toimittamaan kaikki tarvittavat tositteet.

… (Paikka ja päiväys)

…(Allekirjoittaneen nimi ja asema, yrityksen nimi ja osoite)

… (Allekirjoitus) (6)

Lisäys 6-B

TAVARANTOIMITTAJAN PITKÄAIKAISILMOITUS

Tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mukaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

TAVARANTOIMITTAJAN PITKÄAIKAISILMOITUS

Allekirjoittanut, oheisessa asiakirjassa mainittujen (mihin) … (4) säännöllisesti toimitettavien tuotteiden toimittaja ilmoittaa, että

1.

Seuraavia aineksia, jotka eivät ole [asiaankuuluvan osapuolen] alkuperätuotteita, on käytetty [asiaankuuluvassa osapuolessa] näiden tavaroiden tuottamiseksi:

Toimitettujen tuotteiden kuvaus (1)

Käytettyjen ei-alkuperäainesten kuvaus

Käytettyjen ei-alkuperäainesten HS-nimike (2)

Käytettyjen ei-alkuperä-ainesten arvo (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteisarvo

 

2.

Kaikki muut ainekset, joita on käytetty [asiaankuuluvassa osapuolessa] näiden tuotteiden tuottamiseksi, ovat [asiaankuuluvan osapuolen] alkuperätuotteita;

Tämä ilmoitus on voimassa näiden tuotteiden kaikkien seuraavien lähetysten osalta, jotka lähetetään

(mistä) … (mihin) … (5)

Sitoudun ilmoittamaan … (4) välittömästi, jos tämä ilmoitus ei ole enää voimassa.

… (Paikka ja päiväys)

(Allekirjoittaneen nimi ja asema, yrityksen nimi ja osoite)

… (Allekirjoitus) (6)

Alaviitteet

(1)

Kun kauppalasku tai muu asiakirja, jonka ohessa ilmoitus annetaan, koskee erilaisia tuotteita tai tuotteita, joiden valmistuksessa ei ole käytetty samassa suhteessa ei-alkuperäaineksia, tavarantoimittajan on selvästi eriteltävä ne.

(2)

Pyydettyjä tietoja ei tarvitse antaa, jollei se ole välttämätöntä.

Esimerkkejä:

Yksi 62 ryhmän vaatteita koskeva sääntö on "Kutominen yhdessä kankaan sovittamisen, mukaan lukien leikkaaminen, kanssa". Jos tällaisten vaatteiden valmistaja osapuolessa käyttää toisesta osapuolesta tuotua kangasta, joka on tuotettu siellä kutomalla ei-alkuperätuotetta olevasta langasta, jälkimmäisen osapuolen tavarantoimittajan osalta riittää, että hän kuvaa ilmoituksessaan lankana käytetyn ei-alkuperäaineksen eikä hänen tarvitse ilmoittaa langan HS-nimikettä eikä arvoa.

HS-nimikkeen 72.17 rautalangan valmistajan, joka on valmistanut langan ei-alkuperätuotteita olevista rautatangoista, on merkittävä toiseen sarakkeeseen "rautatankoja". Jos tätä lankaa on määrä käyttää sellaisen koneen valmistuksessa, jota koskevassa säännössä kaikkien valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo rajoitetaan tiettyyn prosenttimäärään, kolmannessa sarakkeessa on ilmoitettava ei-alkuperätuotteita olevien tankojen arvo.

(3)

'Ei-alkuperäainesten arvolla' tarkoitetaan tuotteen tuotannossa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa, joka on tuotteen tullausarvo tuontihetkellä, mukaan lukien rahti, soveltuvin osin vakuutus, pakkaus ja kaikki muut kustannukset, jotka ovat aiheutuneet ainesten kuljettamisesta sen osapuolen tuontisatamaan, jossa tuotteen tuottaja sijaitsee; jos alkuperäainesten arvoa ei tiedetä eikä voida todeta, käytetään ensimmäistä todennettavissa olevaa ei-alkuperäaineksista unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa maksettua hintaa.

(4)

Asiakkaan nimi ja osoite.

(5)

Merkittävä päiväykset.

(6)

Tässä kentässä voi tapauksen mukaan olla alkuperäisten allekirjoitusten sijaan sähköinen allekirjoitus tai skannattu tai muu kuva allekirjoittajan käsinkirjoitetusta allekirjoituksesta.

LIITE 7

ALKUPERÄVAKUUTUKSEN TEKSTI

Tämän sopimuksen 56 artiklassa tarkoitettu alkuperävakuutus laaditaan käyttäen jotakin jäljempänä olevan tekstin seuraavista kielitoisinnoista ja viejäosapuolen lakien ja määräysten mukaisesti. Jos alkuperävakuutus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella painokirjaimin. Alkuperävakuutus on laadittava asianomaisten alaviitteiden mukaisesti. Alaviitteitä ei tarvitse sisällyttää vakuutukseen.

Bulgariankielinen toisinto

Kroaatinkielinen toisinto

Tšekinkielinen toisinto

Tanskankielinen toisinto

Hollanninkielinen toisinto

Englanninkielinen toisinto

Vironkielinen toisinto

Suomenkielinen toisinto

Ranskankielinen toisinto

Saksankielinen toisinto

Kreikankielinen toisinto

Unkarinkielinen toisinto

Italiankielinen toisinto

Latviankielinen toisinto

Liettuankielinen toisinto

Maltankielinen toisinto

Puolankielinen toisinto

Portugalinkielinen toisinto

Romaniankielinen toisinto

Slovakinkielinen toisinto

Sloveeninkielinen toisinto

Espanjankielinen toisinto

Ruotsinkielinen toisinto

(___________ ja ___________ välinen aika(1))

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero …(2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …(3) alkuperätuotteita.

(4)

(Paikka ja päiväys)

(Viejän nimi)

(1)

Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille tämän sopimuksen 56 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, on mainittava ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson puitteissa. Jos ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.

(2)

Mainittava viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Unionin viejän osalta kyseessä on unionin lakien ja asetusten mukaisesti osoitettu tunnus. Yhdistyneen kuningaskunnan viejän osalta kyseessä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti osoitettu tunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.

(3)

Ilmoitettava tuotteen alkuperä: Yhdistynyt kuningaskunta tai unioni.

(4)

Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

LIITE 8

YHTEINEN JULISTUS ANDORRAN RUHTINASKUNNASTA

1.   

Yhdistynyt kuningaskunta hyväksyy Andorran ruhtinaskunnasta peräisin olevat tuotteet, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmään, tämän sopimuksen mukaisiksi unionista peräisin oleviksi tuotteiksi.

2.   

Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos Euroopan talousyhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 26 päivänä marraskuuta 1990 tehdyllä neuvoston päätöksellä 90/680/ETY perustetun tulliunionin mukaisesti Andorran ruhtinaskunta soveltaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin oleviin tuotteisiin samaa tullietuuskohtelua kuin unioni soveltaa tällaisiin tuotteisiin.

3.   

Tämän yhteisen julistuksen 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden alkuperäaseman määrittämistä varten sovelletaan tämän sopimuksen toisen osan ensimmäisen otsakkeen I osaston 2 lukua soveltuvin osin.


LIITE 9

YHTEINEN JULISTUS SAN MARINON TASAVALLASTA

1.   

Yhdistynyt kuningaskunta hyväksyy San Marinon tasavallan alkuperätuotteet tämän sopimuksen mukaisiksi unionin alkuperätuotteiksi.

2.   

Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskevan sopimuksen mukaisesti San Marinon tasavalta soveltaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin oleviin tuotteisiin samaa tullietuuskohtelua kuin unioni soveltaa tällaisiin tuotteisiin.

3.   

Tämän yhteisen julistuksen 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden alkuperäaseman määrittämistä varten sovelletaan tämän sopimuksen toisen osan ensimmäisen otsakkeen I osaston 2 lukua soveltuvin osin.

Jaa tämä sivu: