KAPITEL 2

URSPRUNGSREGLER

AVSNITT 1

URSPRUNGSREGLER

Artikel 37

Mål

Målet för detta kapitel är att ange bestämmelser om fastställande av varors ursprung vid tillämpning av förmånlig tullbehandling enligt detta avtal och om relaterade ursprungsförfaranden.

Artikel 38

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

a)

klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst kapitel, nummer eller undernummer i Harmoniserade systemet.

b)

sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura.

c)

exportör: en i en part belägen person som i enlighet med kraven i den partens lagar och andra författningar exporterar eller tillverkar en ursprungsprodukt och upprättar en ursprungsförsäkran.

d)

importör: en person som importerar en ursprungsprodukt och ansöker om förmånlig tullbehandling för den.

e)

material: varje ämne som används för att tillverka en produkt, inklusive beståndsdelar, ingredienser, råmaterial eller delar.

f)

icke-ursprungsmaterial: ett material som inte uppfyller villkoren för ursprungsstatus enligt detta kapitel, inbegripet material vars ursprungsstatus inte kan fastställas.

g)

produkt: den produkt som är resultatet av tillverkningen, även om den är avsedd att användas som material vid tillverkningen av en annan produkt.

h)

tillverkning: varje slag av behandling eller bearbetning, inbegripet sammansättning.

Artikel 39

Allmänna krav

1.   När en part tillämpar reglerna om förmånlig tullbehandling på en ursprungsvara från den andra parten i enlighet med detta avtal ska, under förutsättning att produkterna uppfyller alla andra tillämpliga krav i detta kapitel, följande produkter anses ha ursprung i den andra parten:

a)

produkter som helt framställts i den parten i den mening som avses i artikel 41,

b)

produkter som tillverkats i den parten uteslutande av material med ursprung i den parten, och

c)

produkter som tillverkats i den parten och i vilka icke-ursprungsmaterial införlivats, förutsatt att de uppfyller kraven i bilaga 3.

2.   Om en produkt har förvärvat ursprungsstatus ska de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av den produkten inte anses vara icke-ursprungsmaterial när produkten införlivas som material i en annan produkt.

3.   Förvärvet av ursprungsstatus ska ske utan avbrott i Förenade kungariket eller unionen.

Artikel 40

Ursprungskumulation

1.   En produkt som har ursprung i en part ska anses ha ursprung i den andra parten om den används som material vid tillverkningen av en annan produkt i den andra parten.

2.   Tillverkning som utförs i en part utifrån icke-ursprungsmaterial får beaktas vid fastställandet av huruvida en produkt har ursprung i den andra parten.

3.   Punkterna 1 och 2 är inte tillämpliga om den tillverkning som utförs i den andra parten inte är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 43.

4.   För att en exportör ska kunna fylla i den ursprungsförsäkran som avses i artikel 54.2 a för en produkt som avses i punkt 2 i den här artikeln, ska exportören från sin leverantör erhålla en leverantörsdeklaration enligt bilaga 6 eller ett likvärdigt dokument som innehåller samma uppgifter som beskriver de berörda icke-ursprungsmaterialen tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras.

Artikel 41

Helt framställda produkter

1.   Följande produkter ska anses vara helt framställda i en part:

a)

Mineraliska produkter som har utvunnits ur eller hämtats från dess jord eller havsbotten.

b)

Växter och vegetabiliska produkter som har odlats eller skördats där.

c)

Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d)

Produkter som har framställts från levande djur som har uppfötts där.

e)

Produkter som har framställts från slaktade djur som har fötts och uppfötts där.

f)

Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där.

g)

Produkter som har framställts genom vattenbruk där, om vattenorganismer, inklusive fisk, blötdjur, kräftdjur, andra ryggradslösa vattendjur och vattenväxter, blir till eller uppföds från förökningsmaterial såsom ägg, rom eller mjölke, yngel, ungfiskar eller larver, genom ingrepp i och styrning av tillväxtprocesser för att öka produktionen, till exempel regelbunden utsättning, utfodring eller skydd mot rovdjur.

h)

Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför ett territorialhav av en parts fartyg.

i)

Produkter som har framställts ombord på en parts fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i led h.

j)

Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underlag utanför ett territorialhav, förutsatt att parten har rätt att exploatera eller bearbeta sådan havsbotten eller sådant underlag.

k)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

l)

Avfall och skrot från begagnade produkter som insamlats där, förutsatt att dessa produkter endast kan användas för återvinning av råmaterial.

m)

Produkter som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som anges i leden a–l.

2.   Med en parts fartyg och en parts fabriksfartyg i punkt 1 h och i avses ett fartyg och fabriksfartyg som

a)

är registrerat i en medlemsstat eller i Förenade kungariket,

b)

för en medlemsstats eller Förenade kungarikets flagg, och

c)

uppfyller något av följande villkor:

i)

Det ägs till minst 50 % av medborgare i en medlemsstat eller i Förenade kungariket.

ii)

Det ägs av juridiska personer som var och en

A)

har sitt huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhetsplats i unionen eller i Förenade kungariket, och

B)

ägs till minst 50 % av offentliga organ, medborgare eller juridiska personer i en medlemsstat eller i Förenade kungariket.

Artikel 42

Toleranser

1.   Om en produkt inte uppfyller kraven i bilaga 3 på grund av att ett icke-ursprungsmaterial använts vid tillverkningen, ska den produkten ändå anses ha ursprung i en part, förutsatt att något av följande villkor är uppfyllda:

a)

Den totala vikten av icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av produkter som klassificeras enligt kapitlen 2 och 4–24 i Harmoniserade systemet, utom bearbetade fiskeriprodukter som klassificerats enligt kapitel 16, överstiger inte 15 % av produktens vikt.

b)

Det sammanlagda värdet av icke-ursprungsmaterial för alla andra produkter, utom produkter som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, överstiger inte 10 % av produktens pris fritt fabrik.

c)

För en produkt som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet ska de toleranser som anges i anmärkningarna 7 och 8 i bilaga 2 tillämpas.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas om värdet eller vikten av icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av en produkt överstiger något av de procenttal för icke-ursprungsmaterials högsta värde eller vikt i enlighet med vad som anges i kraven i bilaga 3.

3.   Punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på produkter som är helt framställda i en part i den mening som avses i artikel 41. Om bilaga 3 föreskriver att de material som används vid tillverkningen av en produkt ska vara helt framställda, ska punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas.

Artikel 43

Otillräcklig tillverkning

1.   Trots artikel 39.1 c ska en produkt inte anses ha ursprung i en part om tillverkningen av produkten i en part endast består i att en eller flera av följande åtgärder utförs på icke-ursprungsmaterial:

a)

Åtgärder för bevarande som torkning, frysning, lagring i saltlake och andra liknande åtgärder med enda syftet att säkerställa att produkten förblir i gott skick under transport och lagring (2).

b)

Uppdelning eller sammanföring av kollin.

c)

Tvättning och rengöring; avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.

d)

Strykning eller pressning av textilvaror.

e)

Enklare målning eller polering.

f)

Skalning och partiell eller fullständig malning av ris; polering och glasering av spannmål och ris; blekning av ris.

g)

Tillsats av färg- eller smakämnen till socker eller formning av sockerbitar; partiell eller fullständig malning av socker i fast form.

h)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter och grönsaker.

i)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

j)

Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier och hoppassning, inbegripet sammanföring av artiklar i satser.

k)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

l)

Anbringande eller tryckande av märken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

m)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag; blandning av socker med varje slag av material.

n)

Enklare utspädning med vatten eller något annat ämne som inte väsentligen ändrar produktens egenskaper, eller dehydratisering eller denaturering av produkter.

o)

Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i delar.

p)

Slakt av djur.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska åtgärder anses vara enklare när de kan vidtas utan specialkunskaper eller maskiner, apparater eller utrustning som framställts eller installerats särskilt för att utföra åtgärderna.

Artikel 44

Bedömningsenhet

1.   Vid tillämpning av detta kapitel ska bedömningsenheten vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemet.

2.   När en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma nummer i Harmoniserade systemet ska varje enskild produkt beaktas för sig vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel.

Artikel 45

Förpackningsmaterial och behållare för transport

Förpackningsmaterial och behållare för transport som används för att skydda en produkt under transporten ska inte beaktas vid fastställandet av en produkts ursprungsstatus.

Artikel 46

Förpackningsmaterial och behållare för detaljhandelsförsäljning

Förpackningsmaterial och behållare i vilka produkten förpackas för försäljning i detaljhandeln ska, om det eller dessa klassificeras tillsammans med produkten, inte beaktas vid fastställandet av produktens ursprung, utom vid beräkningen av värdet av icke-ursprungsmaterial om produkten omfattas av regler om ett högsta värde av icke-ursprungsmaterial i enlighet med bilaga 3.

Artikel 47

Tillbehör, reservdelar och verktyg

1.   Tillbehör, reservdelar, verktyg och instruktionsmaterial eller annat informationsmaterial ska betraktas som en enda produkt tillsammans med den utrustning, den maskin, den apparat eller det fordon som är i fråga, om de

a)

klassificeras och levereras tillsammans med och inte faktureras separat från produkten, och

b)

är av den typ, de mängder och det värde som vanligtvis gäller för den produkten.

2.   Tillbehör, reservdelar, verktyg och instruktionsmaterial eller annat informationsmaterial som avses i punkt 1 ska inte beaktas vid fastställandet av produktens ursprung, utom vid beräkningen av värdet av icke-ursprungsmaterial om en produkt omfattas av regler om ett högsta värde för icke-ursprungsmaterial i enlighet med bilaga 3.

Artikel 48

Satser

Satser enligt den allmänna regeln 3 för tolkning av Harmoniserade systemet ska anses ha ursprung i en part om alla beståndsdelar som ingår i satsen är ursprungsprodukter. Om en sats består av både beståndsdelar som utgör ursprungsprodukter och beståndsdelar som utgör icke-ursprungsprodukter ska hela satsen anses ha ursprung i en part om värdet av de beståndsdelar som utgör icke-ursprungsprodukter inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 49

Neutrala element

För att avgöra om en produkt har ursprung i en part behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen:

a)

Bränsle, energi, katalysatorer och lösningsmedel.

b)

Anläggningar, utrustning, reservdelar och material som används vid underhåll av utrustning och byggnader.

c)

Maskiner, verktyg, matriser och formar.

d)

Smörjmedel, fetter, kompositmaterial och andra material som används vid tillverkning eller vid drift av utrustning och byggnader.

e)

Handskar, glasögon, skodon, kläder, säkerhetsutrustning och tillbehör.

f)

Utrustning, anordningar och tillbehör som används för att testa eller inspektera produkten.

g)

Andra material som används vid tillverkningen och som varken införlivas i produkten eller är avsedda att ingå i produktens slutliga sammansättning.

Artikel 50

Bokföringsmässig uppdelning

1.   Fungibla material eller fungibla produkter med och utan ursprungsstatus ska under lagring hållas fysiskt åtskilda i syfte att bevara deras ursprungsstatus respektive icke-ursprungsstatus.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 avses med fungibla material eller fungibla produkter material eller produkter som är av samma slag och har samma handelskvalitet och tekniska och fysiska egenskaper, och som inte kan skiljas från varandra för ändamålet att fastställa ursprungsstatus.

3.   Trots vad som anges i punkt 1 får fungibla material med respektive utan ursprungsstatus användas vid tillverkningen av en produkt utan att hållas fysiskt åtskilda under lagringen om en metod med bokföringsmässig uppdelning används.

4.   Trots vad som sägs i punkt 1 får fungibla produkter med respektive utan ursprungsstatus som klassificeras enligt kapitel 10, 15, 27, 28, 29, nummer 32.01–32.07 eller nummer 39.01–39.14 i Harmoniserade systemet lagras i en part innan de exporteras till den andra parten utan att hållas fysiskt åtskilda, förutsatt att en metod med bokföringsmässig uppdelning används.

5.   Den metod med bokföringsmässig uppdelning som avses i punkterna 3 och 4 ska tillämpas i överensstämmelse med en lagerhanteringsmetod som används i enlighet med hos parten allmänt erkända redovisningsprinciper.

6.   En metod med bokföringsmässig uppdelning är varje metod som säkerställer att material eller produkter inte vid något tillfälle får ursprungsstatus i större utsträckning än vad som skulle ha blivit fallet om materialen eller produkterna hade hållits fysiskt åtskilda.

7.   En part får i enlighet med villkoren i dess lagar och andra författningar föreskriva att användningen av en metod med bokföringsmässig uppdelning måste godkännas i förväg av partens tullmyndigheter. Partens tullmyndigheter ska övervaka användningen av sådana tillstånd och får återkalla ett tillstånd om innehavaren missbrukar metoden med bokföringsmässig uppdelning eller inte efterlever något av de andra villkoren i detta kapitel.

Artikel 51

Återinförda produkter

Om en produkt med ursprung i en part har exporterats från den parten till ett tredjeland och därefter återinförs till den parten ska den anses vara en icke-ursprungsprodukt, om det inte på ett tillfredsställande sätt kan visas för den partens tullmyndighet att den återinförda produkten

a)

är densamma som den som exporterades, och

b)

inte har blivit föremål för någon annan åtgärd än vad som krävts för att bevara den i gott skick under tiden i det tredjelandet eller under exporten.

Artikel 52

Oförändrat skick

1.   En ursprungsprodukt som deklareras för fri konsumtion i en importerande part får inte, efter exporten och innan den deklareras för fri konsumtion, ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller ha varit föremål för andra åtgärder än sådana som vidtagits för att bevara den i gott skick eller för att anbringa märkning, etiketter eller förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa efterlevnaden av särskilda inhemska krav som gäller i den importerande parten.

2.   Produkten får lagras eller ställas ut i ett tredjeland om den kvarstår under tullövervakning i det tredjelandet.

3.   Sändningar får delas upp i ett tredjeland om det görs av exportören eller på dennes ansvar och förutsatt att de kvarstår under tullövervakning i det tredjelandet.

4.   Om det finns tvivel rörande efterlevnad av kraven i punkterna 1–3 får den importerande partens tullmyndighet begära att importören tillhandahåller bevis för efterlevnad av dessa krav, vilka kan vara av alla slag, inbegripet transportavtalsdokument såsom konossement eller faktabevis eller konkret bevisning grundad på märkning eller numrering av kollin eller bevisning som rör själva produkten.

Artikel 53

Översyn av restitution av eller befrielse från tullar

Tidigast två år efter detta avtals ikraftträdande ska, på begäran av endera parten, den specialiserade handelskommittén för tullsamarbete och ursprungsregler se över parternas respektive system för tullrestitution och aktiv förädling. För detta ändamål ska, på begäran av en part, den andra parten senast 60 dagar efter denna begäran förse den begärande parten med tillgänglig information och detaljerad statistik för perioden från och med ikraftträdandet av detta avtal, eller under de föregående fem åren om den perioden är kortare, om hur dess system för tullrestitution och aktiv förädling fungerar. Mot bakgrund av denna översyn får den specialiserade handelskommittén för tullsamarbete och ursprungsregler utfärda rekommendationer till partnerskapsrådet om ändring av bestämmelserna i detta kapitel och dess bilagor i syfte att införa begränsningar eller restriktioner avseende restitution av eller befrielse från tullar.

AVSNITT 2

URSPRUNGSFÖRFARANDEN

Artikel 54

Ansökan om förmånlig tullbehandling

1.   Den importerande parten ska vid importen bevilja förmånlig tullbehandling för en produkt med ursprung i den andra parten i den mening som avses i detta kapitel på grundval av en ansökan från importören om förmånlig tullbehandling. Importören ska ansvara för att ansökan om förmånlig tullbehandling är korrekt och för att kraven i detta kapitel är uppfyllda.

2.   En ansökan om förmånlig tullbehandling ska grundas på

a)

en av exportören upprättad ursprungsförsäkran om att produkten är en ursprungsprodukt, eller

b)

importörens kunskap om att produkten är en ursprungsprodukt.

3.   En importör som ansöker om förmånlig tullbehandling på grundval av en ursprungsförsäkran enligt punkt 2 a ska behålla ursprungsförsäkran och ska på begäran av den importerande partens tullmyndighet lämna en kopia av den till den tullmyndigheten.

Artikel 55

Tidpunkt för ansökan om förmånlig tullbehandling

1.   En ansökan om förmånlig tullbehandling och grunden för denna ansökan i enlighet med vad som anges i artikel 54.2 ska inkluderas i tulldeklarationen för import i enlighet med den importerande partens lagar och andra författningar.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska den importerande parten, om importören inte ansökte om förmånlig tullbehandling vid importtillfället, bevilja förmånlig tullbehandling och återbetala eller efterge alla överskjutande tullar som betalats, under förutsättning att

a)

ansökan om förmånlig tullbehandling lämnas senast tre år efter importdagen, eller en sådan längre tidsperiod som anges i den importerande partens lagar och andra författningar,

b)

importören tillhandahåller grunden för ansökan i enlighet med vad som anges i artikel 54.2, och

c)

produkten skulle ha ansetts vara en ursprungsprodukt och skulle ha uppfyllt alla andra tillämpliga krav i den mening som avses i avsnitt 1 i detta kapitel, om importören hade ansökt om förmånlig tullbehandling vid importtillfället.

Övriga skyldigheter som gäller för importören enligt artikel 54 ska förbli oförändrade.

Artikel 56

Ursprungsförsäkran

1.   En ursprungsförsäkran ska upprättas av en exportör av en produkt på grundval av uppgifter som visar att produkten har ursprungsstatus, inbegripet uppgifter om ursprungsstatusen för material som använts vid tillverkningen av produkten. Exportören ska ansvara för att ursprungsförsäkran är riktig och att de lämnade uppgifterna är korrekta.

2.   En ursprungsförsäkran ska upprättas i en av de språkversioner som anges i bilaga 7 på en faktura eller någon annan handling där ursprungsprodukten beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras. Exportören ska ansvara för att lämna tillräckligt detaljerade uppgifter för att ursprungsprodukten ska kunna identifieras. Den importerande parten får inte kräva att importören inger en översättning av ursprungsförsäkran.

3.   En ursprungsförsäkran ska vara giltig i tolv månader från och med den dag då den upprättas, eller en längre period enligt vad som föreskrivs av den importerande parten, dock högst 24 månader.

4.   En ursprungsförsäkran får gälla för

a)

en enda sändning av en eller flera produkter som importeras till en part, eller

b)

flera sändningar av identiska produkter som importeras till en part inom en period som anges i ursprungsförsäkran och som inte ska överskrida tolv månader.

5.   Om produkter som föreligger i delar avsedda att sättas ihop enligt den allmänna regeln 2 a för tolkning av Harmoniserade systemet som klassificeras enligt avdelningarna XV–XXI i Harmoniserade systemet importeras i delleveranser på begäran av importören, får en enda ursprungsförsäkran för dessa produkter användas i enlighet med de krav som anges av den importerande partens tullmyndighet.

Artikel 57

Avvikelser

Den importerande partens tullmyndighet får inte avvisa en ansökan om förmånlig tullbehandling på grund av mindre fel eller avvikelser i ursprungsförsäkran, eller av det enda skälet att en faktura utfärdats i ett tredjeland.

Artikel 58

Importörens kunskap

1.   I fråga om en ansökan om förmånlig tullbehandling som görs enligt artikel 54.2 b, ska importörens kunskap om att en produkt har ursprung i den exporterande parten baseras på uppgifter som visar att produkten har ursprungsstatus och uppfyller kraven i detta kapitel.

2.   Om en importör inte kan erhålla de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel på grund av att exportören anser att dessa uppgifter är konfidentiella eller av något annat skäl, får exportören innan ansökan om förmånsbehandling görs tillhandahålla en ursprungsförsäkran så att importören kan ansöka om förmånlig tullbehandling på grundval av artikel 54.2 a.

Artikel 59

Krav på dokumentation

1.   En importör som ansöker om förmånlig tullbehandling för en produkt som importeras till en importerande part ska under minst tre år efter dagen för import av produkten bevara följande:

a)

Om ansökan baseras på en ursprungsförsäkran, den ursprungsförsäkran som exportören upprättat.

b)

Om ansökan baseras på importörens kunskap, all dokumentation som visar att produkten uppfyller kraven för att erhålla ursprungsstatus.

2.   En exportör som har upprättat en ursprungsförsäkran ska under minst fyra år efter det att den ursprungsförsäkran upprättades bevara en kopia av den och all annan dokumentation som visar att produkten uppfyller kraven för att erhålla ursprungsstatus.

3.   Den dokumentation som ska bevaras i enlighet med denna artikel får bevaras i elektronisk form.

Artikel 60

Småförsändelser

1.   Genom undantag från artiklarna 54–58 och under förutsättning att produkten har deklarerats uppfylla kraven i detta kapitel och den importerande partens tullmyndighet inte hyser några tvivel om att deklarationen är sanningsenlig, ska den importerande parten bevilja förmånsbehandling för

a)

en produkt som sänds som småpaket mellan privatpersoner,

b)

en produkt som ingår i en resenärs personliga bagage, och

c)

för Förenade kungariket, utöver leden a och b i denna artikel, andra försändelser av lågt värde.

2.   Följande produkter ska undantas från tillämpningen av punkt 1 i denna artikel:

a)

Produkter vars import ingår i en serie importer och rimligtvis kan anses ha gjorts separat i syfte att undvika kraven i artikel 54.

b)

För unionen:

i)

produkter som importeras i kommersiellt syfte; import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, resenärernas eller deras familjers personliga bruk anses inte ha kommersiellt syfte, om det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt, och

ii)

produkter vilkas totala värde överstiger 500 EUR i fråga om produkter som sänds som småpaket eller 1 200 EUR i fråga om produkter som ingår i en resenärs personliga bagage. De belopp som ska användas i en viss nationell valuta ska utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober. Växelkursbeloppen ska vara de som Europeiska centralbanken offentliggör för den dagen, såvida inte ett annat belopp meddelas Europeiska kommissionen senast den 15 oktober, och ska tillämpas från och med den 1 januari påföljande år. Europeiska kommissionen ska meddela Förenade kungariket de berörda beloppen. Unionen får fastställa andra gränser som den kommer att meddela Förenade kungariket.

c)

För Förenade kungariket, produkter vilkas totala värde överstiger de gränser som anges i Förenade kungarikets inhemska lagstiftning. Förenade kungariket kommer att meddela unionen dessa gränser.

3.   Importören ska ansvara för att deklarationen är korrekt och att kraven i detta kapitel efterlevs. De krav på dokumentation som anges i artikel 59 ska inte tillämpas på importören inom ramen för den här artikeln.

Artikel 61

Kontroll

1.   Den importerande partens tullmyndighet får utföra en kontroll av huruvida en produkt har ursprungsstatus eller huruvida de andra kraven i detta kapitel är uppfyllda, på grundval av metoder för riskbedömning, som kan inbegripa slumpmässigt urval. Sådana kontroller får göras genom en begäran om uppgifter från den importör som lämnat den ansökan som avses i artikel 54, vid den tidpunkt då importdeklarationen lämnas in, innan produkterna frigörs eller efter det att produkterna frigjorts.

2.   De uppgifter som begärs i enlighet med punkt 1 får inte omfatta mer än följande:

a)

Om ansökan grundades på en ursprungsförsäkran: den ursprungsförsäkran.

b)

Uppgifter om uppfyllandet av ursprungskriterier, närmare bestämt följande:

i)

Om ursprungskriteriet är ”helt framställda”: den tillämpliga kategorin (till exempel skörd, gruvdrift, fiske) och plats för tillverkning.

ii)

Om ursprungskriteriet baseras på en ändrad klassificering enligt tulltaxan: en förteckning över alla icke-ursprungsmaterial, inbegripet deras klassificering enligt tulltaxan (i 2-, 4- eller 6-siffrigt format, beroende på ursprungskriteriet).

iii)

Om ursprungskriteriet baseras på en värdemetod: slutproduktens värde och värdet av allt icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av den produkten.

iv)

Om ursprungskriteriet baseras på vikt: slutproduktens vikt och vikten av det relevanta icke-ursprungsmaterial som använts i slutprodukten.

v)

Om ursprungskriteriet baseras på en specifik produktionsprocess: en beskrivning av den specifika processen.

3.   Vid inlämningen av de begärda uppgifterna får importören lägga till alla övriga uppgifter som den anser relevanta för kontrollen.

4.   Om ansökan om förmånlig tullbehandling grundas på en ursprungsförsäkran ska importören tillhandahålla denna försäkran, men får svara den importerande partens tullmyndighet att den inte är i stånd att lämna de uppgifter som avses i punkt 2 b.

5.   Om ansökan om förmånlig tullbehandling grundas på importörens kunskap, får den tullmyndighet i den importerande parten som utför kontrollen, efter att först ha begärt uppgifter i enlighet med punkt 1, begära att importören lämnar ytterligare uppgifter om tullmyndigheten anser att ytterligare uppgifter är nödvändiga för att kontrollera produktens ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga krav i detta kapitel. Den importerande partens tullmyndighet får om så är lämpligt begära specifik dokumentation och specifika uppgifter från importören.

6.   Om den importerande partens tullmyndighet beslutar att avbryta förmånlig tullbehandling för den berörda produkten i avvaktan på resultaten av kontrollen, ska importören erbjudas att produkterna frigörs med förbehåll för lämpliga försiktighetsåtgärder, inbegripet garantier. Ett avbrytande av förmånlig tullbehandling ska avslutas så snart som möjligt efter det att den importerande partens tullmyndighet har fastställt att de berörda produkterna har ursprungsstatus eller att övriga krav i detta kapitel är uppfyllda.

Artikel 62

Administrativt samarbete

1.   För att säkerställa en korrekt tillämpning av detta kapitel ska parterna via respektive parts tullmyndighet samarbeta vid kontrollen av huruvida en produkt har ursprungsstatus och uppfyller de övriga kraven i detta kapitel.

2.   Om ansökan om förmånlig tullbehandling grundades på en ursprungsförsäkran får den tullmyndighet i den importerande parten som utför kontrollen, när så är lämpligt efter att först ha begärt uppgifter i enlighet med artikel 61.1 och på grundval av importörens svar, också begära uppgifter från den exporterande partens tullmyndighet senast två år efter importen av produkterna eller från och med det att ansökan lämnas enligt artikel 55.2 a, om den tullmyndighet i den importerande parten som utför kontrollen anser att ytterligare uppgifter krävs för att kontrollera produktens ursprungsstatus eller för att kontrollera att övriga krav i detta kapitel är uppfyllda. Begäran om uppgifter ska omfatta följande:

a)

Ursprungsförsäkran.

b)

Uppgift om den tullmyndighet som lämnar begäran.

c)

Exportörens namn.

d)

Uppgift om föremålet för och omfattningen av kontrollen.

e)

All relevant dokumentation.

Utöver detta får den importerande partens tullmyndighet om så är lämpligt begära att den exporterande partens tullmyndighet lämnar specifik dokumentation och specifika uppgifter.

3.   Den exporterande partens tullmyndighet får i enlighet med partenslagar och andra författningar begära dokumentation eller en undersökning genom en begäran om alla slags underlag eller genom ett besök i exportörens lokaler för att granska dokumentation och de anläggningar som används för att tillverka produkten.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 ska den tullmyndighet i den exporterande parten som mottar en sådan begäran som avses i punkt 2 lämna följande uppgifter till den importerande partens tullmyndighet:

a)

Den dokumentation som begärts, om den är tillgänglig.

b)

Ett yttrande om produktens ursprungsstatus.

c)

En beskrivning av den produkt som undersöks och den klassificering enligt tulltaxan som är relevant för tillämpningen av detta kapitel.

d)

En beskrivning och en förklaring av tillverkningsprocessen som i tillräcklig mån styrker produktens ursprungsstatus.

e)

Uppgifter om hur undersökningen av produkten genomförts.

f)

Styrkande dokumentation, om så är lämpligt.

5.   Den exporterande partens tullmyndighet får inte lämna de uppgifter som anges i punkt 4 a, d och f till den importerande partens tullmyndighet om exportören anser att uppgifterna är konfidentiella.

6.   Varje part ska meddela den andra parten tullmyndigheternas kontaktuppgifter, och eventuella ändringar av dessa kontaktuppgifter ska meddelas inom 30 dagar efter dagen för ändringen.

Artikel 63

Nekande av förmånlig tullbehandling

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 får den importerande partens tullmyndighet neka förmånlig tullbehandling i följande fall:

a)

Om, inom tre månader efter dagen för en begäran om uppgifter enligt artikel 61.1,

i)

importören inte har lämnat något svar,

ii)

någon ursprungsförsäkran inte har tillhandahållits, i de fall ansökan om förmånlig tullbehandling grundades på en ursprungsförsäkran, eller

iii)

de uppgifter som importören lämnat inte räcker till för att bekräfta att produkten har ursprungsstatus, i de fall ansökan om förmånlig tullbehandling baserades på importörens kunskap.

b)

Om, inom tre månader efter dagen för en begäran om uppgifter enligt artikel 61.5,

i)

importören inte har lämnat något svar, eller

ii)

de uppgifter som den exporterande partens tullmyndighet lämnat inte räcker till för att bekräfta att produkten har ursprungsstatus.

c)

Om, inom tio månader (3) efter dagen för begäran om uppgifter enligt artikel 62.2,

i)

den exporterande partens tullmyndighet inte har lämnat något svar, eller

ii)

de uppgifter som den exporterande partens tullmyndighet lämnat inte räcker till för att bekräfta att produkten har ursprungsstatus.

2.   Den importerande partens tullmyndighet får neka förmånlig tullbehandling för en produkt för vilken en importör ansökt om förmånlig tullbehandling, om importören inte efterlever sådana krav i detta kapitel som inte har att göra med produkternas ursprungsstatus.

3.   Om den importerande partens tullmyndighet har tillräckliga skäl för att neka förmånlig tullbehandling enligt punkt 1 i denna artikel ska den tullmyndigheten, i de fall där den exporterande partens tullmyndighet har lämnat ett yttrande enligt artikel 62.4 b som bekräftar produkternas ursprungsstatus, meddela den exporterande partens tullmyndighet sin avsikt att neka förmånlig tullbehandling senast två månader från dagen för mottagande av det yttrandet.

Om ett sådant meddelande skickas ska samråd hållas på begäran av endera parten senast tre månader från dagen för meddelandet. Samrådsperioden får förlängas från fall till fall genom ömsesidig överenskommelse mellan parternas tullmyndigheter. Samrådet får äga rum i enlighet med det förfarande som fastställs av den specialiserade handelskommittén för tullsamarbete och ursprungsregler.

Om den importerande partens tullmyndighet inte kan bekräfta att produkten har ursprungsstatus, får den vid utgången av samrådsperioden neka förmånlig tullbehandling om den har tillräckliga skäl för detta och efter att ha gett importören rätt att bli hörd. Om den exporterande partens tullmyndighet bekräftar produkternas ursprungsstatus och lämnar skäl för denna slutsats, får den importerande partens tullmyndighet dock inte neka en produkt förmånlig tullbehandling enbart på grund av att artikel 62.5 har tillämpats.

4.   I samtliga fall ska meningsskiljaktigheterna mellan importören och tullmyndigheten i den importerande parten lösas enligt den importerande partens lagstiftning.

Artikel 64

Konfidentialitet

1.   Varje part ska i enlighet med sina lagar och andra författningar bevara konfidentialiteten för information som lämnats till den av den andra parten enligt detta kapitel och ska skydda denna information från att lämnas ut.

2.   Trots vad som anges i artikel 62.5 får konfidentiell affärsinformation som den exporterande eller den importerande partens tullmyndighet erhållit från exportören genom tillämpning av artiklarna 61 och 62 inte lämnas ut.

3.   Varje part ska säkerställa att konfidentiell information som samlats in enligt detta kapitel inte används för andra ändamål än administration och verkställighet av beslut och fastställanden som rör ursprung och tullfrågor, såvida inte detta sker med tillstånd av den person eller den part som har lämnat den konfidentiella informationen.

4.   Utan hinder av punkt 3 får en part tillåta att information som samlats in enligt detta kapitel används vid administrativa förfaranden, domstolsförfaranden eller domstolsliknande förfaranden som inletts till följd av bristande efterlevnad av tullrelaterad lagstiftning genom vilken detta kapitel genomförs. En part ska på förhand anmäla sådan användning till den person eller den part som lämnat informationen.

Artikel 65

Administrativa åtgärder och sanktioner

Varje part ska säkerställa en ändamålsenlig kontroll av att detta kapitel efterlevs. Varje part ska säkerställa att de behöriga myndigheterna i enlighet med sina lagar och andra författningar kan vidta administrativa åtgärder och, när så är lämpligt, sanktioner mot varje person som upprättar ett dokument eller låter upprätta ett dokument som innehåller oriktiga uppgifter tillhandahållna i syfte att erhålla förmånlig tullbehandling för en produkt, som inte uppfyller kraven i artikel 59 eller som inte lägger fram sådana underlag eller inte godtar sådana besök som avses i artikel 62.3.

AVSNITT 3

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 66

Ceuta och Melilla

1.   Vid tillämpning av detta kapitel ska, när det gäller unionen, begreppet part inte omfatta Ceuta och Melilla.

2.   Produkter med ursprung i Förenade kungariket ska när de importeras till Ceuta och Melilla i alla avseenden åtnjuta samma tullbehandling enligt detta avtal som den som tillämpas på produkter med ursprung i unionens tullområde enligt protokoll 2 till akten för anslutning av Konungariket Spanien och Portugisiska republiken till Europeiska unionen. Förenade kungariket ska för import av produkter som omfattas av detta avtal och har ursprung i Ceuta och Melilla bevilja samma tullbehandling som den som beviljas för produkter som importeras från och har ursprung i unionen.

3.   De ursprungsregler och ursprungsförfaranden som avses i detta kapitel ska i tillämpliga delar gälla för produkter som exporteras från Förenade kungariket till Ceuta och Melilla och för produkter som exporteras från Ceuta och Melilla till Förenade kungariket.

4.   Ceuta och Melilla ska anses som ett enda territorium.

5.   Artikel 40 ska tillämpas på import och export av produkter mellan unionen, Förenade kungariket och Ceuta och Melilla.

6.   Exportörer ska ange ”Förenade kungariket” eller ”Ceuta och Melilla” i fält 3 i texten till ursprungsförsäkran, beroende på produktens ursprung.

7.   Konungariket Spaniens tullmyndighet ska ansvara för tillämpningen och genomförandet av detta kapitel i Ceuta och Melilla.

Artikel 67

Övergångsbestämmelser för produkter under transitering eller i lager

Bestämmelserna i detta avtal får tillämpas på produkter som uppfyller kraven i detta kapitel och som på den dag då detta avtal träder i kraft transiteras från den exporterande parten till den importerande parten eller är under tullkontroll i den importerande parten utan att importtullar och importskatter betalats, förutsatt att en ansökan om förmånlig tullbehandling enligt artikel 54 lämnas till den importerande partens tullmyndighet inom tolv månader från den dagen.

Artikel 68

Ändring av detta kapitel och dess bilagor

Partnerskapsrådet får ändra detta kapitel och dess bilagor.

BILAGA 2

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL DE PRODUKTSPECIFIKA URSPRUNGSREGLERNA

ANMÄRKNING 1

Allmänna principer

 

1.

I denna bilaga fastställs de allmänna reglerna för de krav i bilaga 3 som ska tillämpas i enlighet med artikel 39.1 c i detta avtal.
 

2.

Vid tillämpning av denna bilaga och bilaga 3 ska kraven för att en produkt ska anses ha ursprungsstatus i enlighet med artikel 39.1 c i detta avtal vara en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan, en produktionsprocess, ett högsta värde eller en högsta vikt för icke-ursprungsmaterial eller något annat krav som anges i denna bilaga och i bilaga 3.
 

3.

Hänvisningar till vikt i en produktspecifik ursprungsregel ska förstås som hänvisningar till nettovikten, som är vikten av ett material eller en produkt exklusive förpackningens vikt.
 

4.

Denna bilaga och bilaga 3 är baserade på Harmoniserade systemet, i dess ändrade lydelse av den 1 januari 2017.

ANMÄRKNING 2

Struktur på förteckningen över produktspecifika ursprungsregler

 

1.

Anmärkningar till avdelningar eller kapitel, i tillämpliga fall, ska läsas tillsammans med de produktspecifika ursprungsreglerna för relevant avdelning, kapitel, nummer eller undernummer.
 

2.

Varje produktspecifik ursprungsregel som anges i kolumn 2 i bilaga 3 ska gälla för motsvarande produkt som anges i kolumn 1 i bilaga 3.
 

3.

Om alternativa produktspecifika ursprungsregler gäller för en produkt ska produkten anses ha ursprung i en part om den uppfyller något av alternativen.
 

4.

Om en produkt är föremål för en produktspecifik ursprungsregel som inbegriper flera krav ska produkten anses ha ursprung i en part endast om den uppfyller samtliga krav.
 

5.

I denna bilaga och i bilaga 3 gäller följande definitioner:

a)

avdelning: en avdelning i Harmoniserade systemet.

b)

kapitel: de två första siffrorna i klassificeringsnumret enligt Harmoniserade systemet.

c)

nummer: de fyra första siffrorna i klassificeringsnumret enligt Harmoniserade systemet.

d)

undernummer: de sex första siffrorna i klassificeringsnumret enligt Harmoniserade systemet.

 

6.

I de produktspecifika ursprungsreglerna gäller följande förkortningar:

CC: tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket kapitel som helst, utom samma kapitel som produktens, dvs. att allt icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av produkten måste klassificeras enligt ett annat kapitel (2-siffrig nivå i Harmoniserade systemet) än produktens (dvs. en ändring av kapitel).

CTH: tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst, utom samma nummer som produktens, dvs. att allt icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av produkten måste klassificeras enligt ett annat nummer (4-siffrig nivå i Harmoniserade systemet) än produktens (dvs. en ändring av nummer).

CTSH: tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket undernummer som helst, utom samma undernummer som produktens, dvs. att allt icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av produkten måste klassificeras enligt ett annat undernummer (6-siffrig nivå i Harmoniserade systemet) än produktens (dvs. en ändring av undernummer).

ANMÄRKNING 3

Tillämpning av de produktspecifika ursprungsreglerna

 

1.

Artikel 39 i detta avtal angående produkter som har erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter ska tillämpas oavsett huruvida denna status har erhållits i den fabrik i en part där produkterna används.
 

2.

Om en produktspecifik ursprungsregel särskilt undantar ett visst icke-ursprungsmaterial eller anger att värdet eller vikten av ett visst icke-ursprungsmaterial inte får överskrida ett visst tröskelvärde, ska dessa villkor inte gälla icke-ursprungsmaterial som klassificeras någon annanstans i Harmoniserade systemet.

Exempel 1: När regeln för bladschaktmaskiner (undernummer 8429,11) anger ”CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 84.31”, finns ingen begränsning för användningen av icke-ursprungsmaterial som klassificeras någon annanstans än enligt numren 84.29 och 84.31, exempelvis skruvar (nummer 73.18), isolerade trådar och elektriska ledare (nummer 85.44) och diverse elektroniska delar (kapitel 85).

Exempel 2: När regeln för nummer 35.05 (dextrin och annan modifierad stärkelse, lim och klister på basis av stärkelse osv.) anger ”CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 11.08”, finns ingen begränsning för användningen av icke-ursprungsmaterial som klassificeras någon annanstans än enligt nummer 11.08 (stärkelse, inulin), exempelvis material enligt kapitel 10 (spannmål).

 

3.

Om en produktspecifik ursprungsregel anger att en produkt ska tillverkas av ett visst material hindrar inte detta användning av andra material som inte kan uppfylla den regeln på grund av sin beskaffenhet.

ANMÄRKNING 4

Beräkning av högsta värde på icke-ursprungsmaterial

I de produktspecifika ursprungsreglerna gäller följande definitioner:

a)

tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med avtalet om tillämpning av artikel VII i Gatt 1994.

b)

EXW eller pris fritt fabrik:

i)

det pris som har betalats eller ska betalas för produkten till den tillverkare i vars företag den sista behandlingen eller bearbetningen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material och alla andra kostnader för tillverkningen av produkten inkluderats i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras, eller

ii)

om det inte finns något pris som har betalats eller ska betalas eller om det pris som faktiskt betalats inte återspeglar samtliga faktiska kostnader för tillverkningen av produkten, värdet av allt använt material och alla andra kostnader för tillverkningen av produkten i den exporterande parten, vilket

A)

inbegriper försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst, som rimligen kan hänföras till produkten, och

B)

utesluter kostnader för frakt, försäkring, alla övriga kostnader för att transportera produkten och alla inhemska skatter i den exporterande parten som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras

iii)

vid tillämpning av led i, och om den sista tillverkningen har utkontrakterats till en tillverkare, avses med tillverkare i led i den person som har anlitat.

c)

MaxNOM: det högsta värdet av icke-ursprungsmaterial uttryckt i procent, vilket ska beräknas enligt följande formel:

Image 4

d)

VNM: värdet av icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkten, vilket motsvarar dess tullvärde vid importtillfället inklusive frakt, försäkring (i tillämpliga fall), förpackning och alla andra kostnader för transport av materialen till importhamnen i den part där tillverkaren av produkten är belägen. Om värdet av icke-ursprungsmaterialet inte är känt och inte kan fastställas, ska det första fastställbara pris som betalats för icke-ursprungsmaterialet i unionen eller i Förenade kungariket användas. Värdet av det icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av produkten får beräknas på grundval av viktat genomsnittligt värde eller någon annan lagervärderingsmetod enligt redovisningsprinciper som är allmänt accepterade i parten.

ANMÄRKNING 5

Definitioner av de processer som avses i avdelningarna V–VII i bilaga 3

I de produktspecifika ursprungsreglerna gäller följande definitioner:

a)

bioteknisk bearbetning:

i)

biologisk eller bioteknisk odling (inklusive cellodling), hybridisering eller genetisk modifiering av mikroorganismer (bakterier, virus (inklusive fager) osv.) eller av människo-, djur- eller växtceller, och

ii)

framställning, isolering eller rening av cellstrukturer eller intercellulära strukturer (t.ex. isolerade gener, genfragment och plasmider) eller fermentering.

b)

ändring av partikelstorlek: en avsiktlig och kontrollerad modifiering av partikelstorleken hos en produkt, annat än genom enbart krossning eller pressning, vilken resulterar i en produkt med en bestämd partikelstorlek, en bestämd partikelstorleksfördelning eller en bestämd yta, som är relevant för den resulterande produktens syften och som har fysikaliska eller kemiska egenskaper som skiljer sig från insatsmaterialens.

c)

kemisk reaktion: en process (inbegripet biokemisk bearbetning) som ger upphov till en molekyl med en ny struktur genom att intramolekylära bindningar bryts och nya intramolekylära bindningar bildas, eller genom att atomernas rumsliga arrangemang i en molekyl ändras, med undantag av följande, som inte ska betraktas som kemiska reaktioner vid tillämpningen av denna definition:

i)

Upplösning i vatten eller andra lösningsmedel.

ii)

Avlägsnande av lösningsmedel, inklusive vatten som används som lösningsmedel.

iii)

Tillsats eller avlägsnande av kristallvatten.

d)

destillation:

i)

atmosfärisk destillation: en separationsprocess där oljor erhållna ur petroleum separeras, i en destillationskolonn, i fraktioner efter kokpunkt och där ångorna sedan kondenseras till olika flytande fraktioner; produkter som framställs genom destillation av petroleum är t.ex. LPG, nafta, bensin, fotogen, diesel eller eldningsolja, lätta dieselbrännoljor och smörjolja, och

ii)

vakuumdestillation: destillation vid ett tryck som är lägre än atmosfärstrycket men inte så lågt att den skulle klassificeras som molekylär destillation; vakuumdestillation används för destillation av högkokande och värmekänsliga material som t.ex. tunga destillat i oljor erhållna ur petroleum för att framställa lätt till tung vakuumgasolja och återstoder.

e)

isomerseparation: isolering eller separation av isomerer från en blandning av isomerer.

f)

blandning: en avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad blandning (inbegripet dispersion) av material, med undantag av tillsats av spädningsmedel, enbart för att uppfylla fastställda specifikationer, som resulterar i framställningen av en produkt med fysikaliska eller kemiska egenskaper som är relevanta för produktens syften eller användningsområden och som skiljer sig från insatsmaterialens.

g)

produktion av standardmaterial (inklusive standardlösningar): produktion av ett preparat som är lämpligt för analys- eller kalibreringsändamål eller som referens, med exakta renhetsgrader eller proportioner som intygas av tillverkaren.

h)

rening: en process som leder till att minst 80 % av innehållet av befintliga föroreningar elimineras eller att föroreningar reduceras eller elimineras och som resulterar i en vara som är lämplig för ett eller flera av följande användningsområden:

i)

Läkemedelssubstanser, medicinska, kosmetiska eller veterinärmedicinska substanser eller substanser för livsmedel.

ii)

Kemiska produkter och reagenser för analys-, diagnos- eller laboratorieändamål.

iii)

Delar och komponenter för användning inom mikroelektronik.

iv)

Specialiserade optiska användningsområden.

v)

Bioteknik, till exempel i cellodling, för genteknik eller som katalysator.

vi)

Bärare som används i en separationsprocess.

vii)

Kärnteknik.

ANMÄRKNING 6

Definitioner av termer som används i avdelning XI i bilaga 3

I de produktspecifika ursprungsreglerna gäller följande definitioner:

a)

konststapelfibrer: fiberkabel av syntetfilament eller regenatfilament, syntet- eller regenatstapelfibrer och avfall av syntet- eller regenatfibrer enligt numren 55.01–55.07.

b)

naturfibrer: andra fibrer än syntet- eller regenatfibrer, vars användning är begränsad till stadierna innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och inbegriper, om inte annat anges, även fibrer som har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits. Naturfibrer inbegriper tagel enligt nummer 05.11, natursilke enligt numren 50.02 och 50.03, ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt numren 51.01–51.05, bomullsfibrer enligt numren 52.01–52.03 och andra vegetabiliska fibrer enligt numren 53.01–53.05.

c)

tryckning: en teknik genom vilken en objektivt bedömd funktion, t.ex. färg, utformning eller tekniska prestanda, på ett permanent sätt ges till ett substrat av textilmaterial med hjälp av en schablon eller vals eller med digitala tekniker eller överföringstekniker.

d)

tryckning (som fristående verksamhet): en teknik genom vilken en objektivt bedömd funktion, t.ex. färg, utformning eller tekniska prestanda, på ett permanent sätt ges till ett substrat av textilmaterial med hjälp av en schablon eller vals eller med digitala tekniker eller överföringstekniker, i kombination med minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. skrubbning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning, noppning, klippning, svedning, air-tumbler-behandling, sträckning, valkning, ångbehandling och krympning eller våtdekatering), förutsatt att värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

ANMÄRKNING 7

Toleranser för produkter som innehåller två eller flera bastextilmaterial

 

1.

Med bastextilmaterial förstås i denna anmärkning följande:

a)

Natursilke.

b)

Ull.

c)

Grova djurhår.

d)

Fina djurhår.

e)

Tagel.

f)

Bomull.

g)

Material för papperstillverkning och papper.

h)

Lin.

i)

Mjukhampa.

j)

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

k)

Sisal och andra textilfibrer av släktet Agave.

l)

Kokosfibrer, abaca, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

m)

Syntetkonstfilament.

n)

Regenatkonstfilament.

o)

Elektriskt ledande fibrer.

p)

Syntetkonststapelfibrer av polypropen.

q)

Syntetkonststapelfibrer av polyester.

r)

Syntetkonststapelfibrer av polyamid.

s)

Syntetkonststapelfibrer av polyakrylnitril.

t)

Syntetkonststapelfibrer av polyimid.

u)

Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoreten.

v)

Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid.

w)

Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid.

x)

Andra syntetkonststapelfibrer.

y)

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

z)

Andra regenatkonststapelfibrer.

aa)

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

bb)

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

cc)

Produkter enligt nummer 56.05 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

dd)

Andra produkter enligt nummer 56.05.

ee)

Glasfiber.

ff)

Metallfibrer.

 

2.

När det i bilaga 3 hänvisas till denna anmärkning ska kraven i kolumn 2 i den bilagan inte tillämpas, som en tolerans, på bastextilmaterial utan ursprungsstatus som används vid tillverkningen av en produkt, under förutsättning att

a)

produkten innehåller två eller flera bastextilmaterial, och

b)

vikten av bastextilmaterialet utan ursprungsstatus, sammantaget, inte överstiger 10 % av den totala vikten av allt använt bastextilmaterial.

Exempel: För en vävnad av ull enligt nummer 51.12 som innehåller garn av ull enligt nummer 51.07, garn av syntetstapelfibrer enligt nummer 55.09 och annat material än bastextilmaterial, får garn av ull utan ursprungsstatus som inte uppfyller kravet i bilaga 3 eller syntetiskt garn utan ursprungsstatus som inte uppfyller kravet i bilaga 3, eller en kombination av båda, användas, förutsatt att dess totala vikt inte överstiger 10 % av vikten av allt använt bastextilmaterial.

 

3.

Trots vad som sägs i punkt 2 b ska den maximala toleransen för produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet”, vara 20 %. Andelen övriga bastextilmaterial utan ursprungsstatus får dock inte överstiga 10 %.
 

4.

Trots vad som sägs i punkt 2 b ska den maximala toleransen för produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister”, vara 30 %. Andelen övriga bastextilmaterial utan ursprungsstatus får dock inte överstiga 10 %.

ANMÄRKNING 8

Andra toleranser för vissa textilprodukter

 

1.

När det i bilaga 3 hänvisas till denna anmärkning får textilmaterial utan ursprungsstatus (med undantag av foder och mellanfoder) vilka inte uppfyller kraven i kolumn 2 för konfektionerade textilprodukter användas, förutsatt att de klassificeras enligt ett annat nummer än produkten och att deras värde inte överstiger 8 % av produktens pris fritt fabrik.
 

2.

Icke-ursprungsmaterial som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 får användas utan begränsning vid tillverkning av textilprodukter klassificerade enligt kapitlen 50–63, oavsett om de innehåller textilmaterial.

Exempel: Om ett krav i bilaga 3 anger att garn måste användas för en viss textilprodukt (t.ex. byxor) hindrar detta inte användning av metallföremål (t.ex. knappar) utan ursprungsstatus, eftersom metallföremål inte klassificeras enligt kapitlen 50–63. Av samma skäl får blixtlås utan ursprungsstatus användas, även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.

 

3.

Om ett krav i bilaga 3 består i ett högsta värde för icke-ursprungsmaterial, ska värdet av de icke-ursprungsmaterial som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 beaktas vid beräkningen av värdet av icke-ursprungsmaterialen.

ANMÄRKNING 9

Jordbruksprodukter

Jordbruksprodukter som klassificeras enligt avdelning II i Harmoniserade systemet och nummer 24.01, som odlas eller skördas på en parts territorium, ska anses ha ursprung i den partens territorium, även om de har odlats av frön, lökar, grundstammar, sticklingar, ympkvistar, ympningar, skott, knoppar eller andra levande växtdelar som importerats från ett tredjeland.


BILAGA 3

PRODUKTSPECIFIKA URSPRUNGSREGLER

Kolumn 1

Klassificering enligt Harmoniserade systemet (2017) inbegripet specifik beskrivning

Kolumn 2

Produktspecifika ursprungsregler

AVDELNING I

LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER

Kapitel 1

Levande djur

01.01–01.06

Alla djur enligt kapitel 1 ska vara helt framställda.

Kapitel 2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

02.01–02.10

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1 och 2 ska vara helt framställt.

Kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

03.01–03.08

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt.

Kapitel 4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

04.01–04.10

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt, och

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 20 % av produktens vikt.

Kapitel 5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

05.01–05.11

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

AVDELNING II

VEGETABILISKA PRODUKTER

Kapitel 6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

06.01–06.04

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 6 ska vara helt framställt.

Kapitel 7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

07.01–07.14

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt framställt.

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

08.01–08.14

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 8 är helt framställt, och

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 20 % av produktens vikt.

Kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor

09.01–09.10

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

Kapitel 10

Spannmål

10.01–10.08

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 ska vara helt framställt.

Kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten

11.01–11.09

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 10 och 11, numren 07.01, 07.14 och 23.02–23.03 eller undernummer 0710,10 ska vara helt framställt.

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

12.01–12.14

CTH

Kapitel 13

Schellack o. d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter

13.01–13.02

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst vid vilken den totala vikten av icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 20 % av produktens vikt.

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

14.01–14.04

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

AVDELNING III

ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

Kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

15.01–15.04

CTH

15.05–15.06

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

15.07–15.08

CTSH

15.09–15.10

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt.

15.11–15.15

CTSH

15.16–15.17

CTH

15.18–15.19

CTSH

15.20

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

15.21–15.22

CTSH

AVDELNING IV

BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

1601,00–1604,18

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1, 2, 3 och 16 ska vara helt framställt. (1)

1604,19

CC

1604,20

 

Surimiberedningar:

CC

Annan:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 3 och 16 ska vara helt framställt. (2)

1604,31–1605,69

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 3 och 16 ska vara helt framställt.

Kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer

17.01

CTH

17.02

CTH, förutsatt att den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 11.01–11.08, 17.01 och 17.03 inte överstiger 20 % av produktens vikt.

17.03

CTH

17.04

 

Vit choklad:

CTH, förutsatt att

a)

allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt, och

b)

i)

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 40 % av produktens vikt, eller

ii)

värdet av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

CTH, förutsatt att

allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt, och

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 40 % av produktens vikt.

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

18.01–18.05

CTH

1806,10

CTH, förutsatt att

allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt, och

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 40 % av produktens vikt.

1806,20–1806,90

CTH, förutsatt att

a)

allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt, och

b)

i)

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 40 % av produktens vikt, eller

ii)

värdet av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik.

Kapitel 19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

19.01–19.05

CTH, förutsatt att

allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt,

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitlen 2, 3 och 16 inte överstiger 20 % av produktens vikt,

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 10.06 och 11.08 inte överstiger 20 % av produktens vikt, och

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 40 % av produktens vikt.

Kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar

20.01

CTH

20.02–20.03

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt framställt.

20.04–20.09

CTH, förutsatt att den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 40 % av produktens vikt.

Kapitel 21

Diverse ätbara beredningar

21.01–21.02

CTH, förutsatt att

allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt, och

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 20 % av produktens vikt.

2103,10

2103,20

2103,90

CTH; senapspulver eller beredd senap utan ursprungsstatus får dock användas.

2103,30

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

21.04–21.06

CTH, förutsatt att

allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt, och

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 20 % av produktens vikt.

Kapitel 22

Drycker, sprit och ättika

22.01–22.06

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 22.07 och 22.08, förutsatt att

allt använt material enligt undernumren 0806,10, 2009,61 och 2009,69 är helt framställt,

allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt, och

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 20 % av produktens vikt.

22.07

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 22.08, förutsatt att allt använt material enligt kapitel 10 samt undernumren 0806,10, 2009,61 och 2009,69 är helt framställt.

22.08–22.09

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 22.07 och 22.08, förutsatt att allt använt material enligt undernumren 0806,10, 2009,61 och 2009,69 är helt framställt.

Kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

23.01

CTH

2302,10–2303,10

CTH, förutsatt att den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 10 inte överstiger 20 % av produktens vikt.

2303,20–2308,00

CTH

23.09

CTH, förutsatt att

allt använt material enligt kapitlen 2 och 4 är helt framställt,

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 10.01–10.04 och 10.07–10.08, kapitel 11 och numren 23.02 och 23.03 inte överstiger 20 % av produktens vikt, och

den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 17.02 inte överstiger 20 % av produktens vikt.

Kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

24.01

Tillverkning vid vilken allt material enligt nummer 24.01 ska vara helt framställt.

2402,10

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst, om den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt nummer 24.01 inte överstiger 30 % av vikten av använda material enligt kapitel 24.

2402,20

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten eller röktobak enligt undernummer 2403,19, och vid vilken minst 10 viktprocent av allt använt material enligt nummer 24.01 ska vara helt framställt.

2402,90

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst, om den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt nummer 24.01 inte överstiger 30 % av vikten av använda material enligt kapitel 24.

24.03

CTH, vid vilken minst 10 viktprocent av allt använt material enligt nummer 24.01 ska vara helt framställt.

AVDELNING V

MINERALISKA PRODUKTER

Anmärkning till avdelningen: Definitioner enligt reglerna för horisontell bearbetning i denna avdelning ges i anmärkning 5 i bilaga 2.

Kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement

25.01–25.30

CTH;

eller

MaxNOM 70 % (fritt fabrik).

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

26.01–26.21

CTH

Kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer

27.01–27.09

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

27.10

CTH, utom från biodiesel utan ursprungsstatus enligt undernummer 3824,99 eller 3826,00;

eller

destillation eller en kemisk reaktion har genomgåtts, förutsatt att den biodiesel (inbegripet hydrerad vegetabilisk olja) enligt nummer 27.10 och undernumren 3824.99 och 3826.00 som används har erhållits genom förestring, transesterifiering eller hydrogenering.

27.11–27.15

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

AVDELNING VI

PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER

Anmärkning till avdelningen: Definitioner enligt reglerna för horisontell bearbetning i denna avdelning ges i anmärkning 5 i bilaga 2.

Kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper

28.01–28.53

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 29

Organiska kemikalier

2901.10–2905.42

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

2905.43–2905.44

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 17.02 och undernummer 3824.60.

2905.45

CTSH, dock får icke-ursprungsmaterial enligt samma undernummer som produkten användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

2905.49–2942

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 30

Farmaceutiska produkter

30.01–30.06

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 31

Gödselmedel

31.01–31.04

CTH, dock får icke-ursprungsmaterial enligt samma nummer som produkten användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik;

eller

MaxNOM 40 % (fritt fabrik).

31.05

 

Natriumnitrat

Kalciumcyanamid

Kaliumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat

CTH, dock får icke-ursprungsmaterial enligt samma nummer som produkten användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik;

eller

MaxNOM 40 % (fritt fabrik).

- Andra

CTH, dock får icke-ursprungsmaterial enligt samma nummer som produkten användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och vid vilken värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik;

eller

MaxNOM 40 % (fritt fabrik).

Kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

32.01–32.15

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

33.01

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

3302.10

CTH, dock får icke-ursprungsmaterial enligt undernummer 3302.10 användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik.

3302.90

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

33.03

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

33.04–33.07

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, så kallad dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips

34.01–34.07

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

35.01–35.04

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4.

35.05

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 11.08.

35.06–35.07

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

36.01–36.06

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk

37.01–37.07

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 38

Diverse kemiska produkter

38.01–38.08

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

3809.10

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 11.08 och 35.05.

3809.91–3822.00

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

38.23

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

3824.10–3824.50

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

3824.60

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt undernumren 2905.43 och 2905.44.

3824.71–3825.90

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

38.26

Tillverkning där biodiesel erhålls genom transesterifiering, förestring eller hydrogenering.

AVDELNING VII

PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR

Anmärkning till avdelningen: Definitioner enligt reglerna för horisontell bearbetning i denna avdelning ges i anmärkning 5 i bilaga 2.

Kapitel 39

Plaster och plastvaror

39.01–39.15

CTSH;

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

39.16–39.19

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

39.20

CTSH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

39.21–39.22

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

3923.10–3923.50

CTSH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

3923.90–3925.90

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

39.26

CTSH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 40

Gummi och gummivaror

40.01–40.11

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

4012.11–4012.19

CTSH;

eller

Regummering av begagnade däck.

4012.20–4017.00

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

AVDELNING VIII

OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR

Kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder

41.01–4104.19

CTH

4104.41–4104.49

CTSH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt undernumren 4104.41–4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32–4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07–41.13

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt undernumren 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 och 4106.92. Icke-ursprungsmaterial enligt undernumren 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 eller 4106.92 får dock användas om det eftergarvas.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt undernumren 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 och 4107 . Icke-ursprungsmaterial enligt undernumren 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 och nummer 41.07 får dock användas om det eftergarvas.

41.15

CTH

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

42.01–42.06

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

4301.10–4302.20

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

4302.30

CTSH

43.03–43.04

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

AVDELNING IX

TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN

Kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol

44.01–44.21

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 45

Kork och varor av kork

45.01–45.04

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

46.01–46.02

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

AVDELNING X

MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

47.01–47.07

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

48.01–48.23

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska

industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar

49.01–49.11

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

AVDELNING XI

TEXTILVAROR

Anmärkning till avdelningen: För definitioner av termer som används i samband med toleranser för vissa produkter som är tillverkade av textilmaterial, se anmärkningarna 6, 7 och 8 i bilaga 2.

Kapitel 50

Natursilke

50.01–50.02

CTH

50.03

 

Kardat eller kammat:

Kardning eller kamning av avfall av natursilke.

Andra:

CTH

50.04–50.05

Spinning av naturfibrer;

sprutning av kontinuerliga konstfilament i kombination med spinning;

sprutning av kontinuerliga konstfilament i kombination med snoddning;

eller

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag.

50.06

 

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke:

Spinning av naturfibrer;

sprutning av kontinuerliga konstfilament i kombination med spinning;

sprutning av kontinuerliga konstfilament i kombination med snoddning;

eller

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag.

Gut:

CTH

50.07

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning;

snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning;

vävning i kombination med färgning;

färgning av garn i kombination med vävning;

vävning i kombination med tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

Kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel

51.01–51.05

CTH

51.06–51.10

Spinning av naturfibrer;

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning;

eller

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag.

51.11–51.13

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning;

vävning i kombination med färgning;

färgning av garn i kombination med vävning;

vävning i kombination med tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

Kapitel 52

Bomull

52.01–52.03

CTH

52.04–52.07

Spinning av naturfibrer;

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning;

eller

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag.

52.08–52.12

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning;

snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning;

vävning i kombination med färgning, överdragning eller laminering;

färgning av garn i kombination med vävning;

vävning i kombination med tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

Kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn

53.01–53.05

CTH

53.06–53.08

Spinning av naturfibrer;

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning;

eller

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag.

53.09–53.11

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning;

vävning i kombination med färgning, överdragning eller laminering;

färgning av garn i kombination med vävning;

vävning i kombination med tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

Kapitel 54

Konstfilament; remsor o.d. av konstfibrer

54.01–54.06

Spinning av naturfibrer;

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning;

eller

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag.

54.07–54.08

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning;

färgning av garn i kombination med vävning;

vävning i kombination med färgning, överdragning eller laminering;

snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning;

vävning i kombination med tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

Kapitel 55

Konststapelfibrer

55.01–55.07

Sprutning av konstfibrer.

55.08–55.11

Spinning av naturfibrer;

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning;

eller

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag.

55.12–55.16

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning;

snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning;

vävning i kombination med färgning, överdragning eller laminering;

färgning av garn i kombination med vävning;

vävning i kombination med tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

Kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter

56.01

Spinning eller bondning av naturfibrer;

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning eller bondning;

flockning i kombination med färgning eller tryckning;

eller

överdragning, flockning, laminering eller metallisering i kombination med minst två andra huvudsakliga förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, krympfribehandling, värmefixering och appretering), förutsatt att värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

56.02

 

Nålfilt:

sprutning av konstfibrer i kombination med framställning av textilvaror; varvid dock följande gäller:

polypropenfilament utan ursprungsstatus enligt nummer 54.02,

polypropenfibrer utan ursprungsstatus enligt nummer 55.03 eller 55.06, eller

fiberkabel av polypropen utan ursprungsstatus enligt nummer 55.01,

varav varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, får användas, om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik;

eller

enbart framställning av textilvaror genom bondning, när det gäller filt som tillverkats av naturfibrer.

Andra:

sprutning av konstfibrer i kombination med framställning av textilvaror;

eller

enbart framställning av textilvaror genom bondning, när det gäller annan filt som tillverkats av naturfibrer.

5603.11–5603.14

Tillverkning utgående från

enhetligt eller slumpmässigt orienterade filament; eller

naturliga eller konstgjorda ämnen eller polymerer;

följt i båda fallen av bondning.

5603.91–5603.94

Tillverkning utgående från

enhetligt eller slumpmässigt orienterade stapelfibrer; eller

naturligt eller konstgjort klippt garn;

följt i båda fallen av bondning.

5604.10

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna.

5604.90

Spinning av naturfibrer;

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning;

eller

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag.

56.05

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer;

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning.

eller

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag.

56.06

Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning.

snoddning i kombination med överspinning;

spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer;

eller

flockning i kombination med färgning.

56.07–56.09

Spinning av naturfibrer;

eller

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning.

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

Anmärkning till kapitlet: För produkter enligt detta kapitel får vävnader av jute utan ursprungsstatus användas som underlag.

57.01–57.05

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller tuftning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning eller tuftning;

tillverkning utgående från garn av kokosfibrer, garn av sisal, garn av jute eller klassiskt ringspunnet garn av viskos;

tuftning i kombination med färgning eller tryckning;

tuftning eller vävning av konstfilamentgarn i kombination med överdragning eller laminering;

flockning i kombination med färgning eller tryckning;

eller

sprutning av konstfibrer i kombination med bondningsmetoder inbegripet nålfiltning.

Kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier

58.01–58.04

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller tuftning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning eller tuftning;

vävning i kombination med färgning, flockning, överdragning, laminering eller metallisering;

tuftning i kombination med färgning eller tryckning;

flockning i kombination med färgning eller tryckning;

färgning av garn i kombination med vävning;

vävning i kombination med tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

58.05

CTH

58.06–58.09

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller tuftning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning eller tuftning;

vävning i kombination med färgning, flockning, överdragning, laminering eller metallisering;

tuftning i kombination med färgning eller tryckning;

flockning i kombination med färgning eller tryckning;

färgning av garn i kombination med vävning;

vävning i kombination med tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

58.10

Brodering vid vilken värdet av använt icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

58.11

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller tuftning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning eller tuftning;

vävning i kombination med färgning, flockning, överdragning, laminering eller metallisering;

tuftning i kombination med färgning eller tryckning;

flockning i kombination med färgning eller tryckning;

färgning av garn i kombination med vävning;

vävning i kombination med tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

Kapitel 59

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader; textilvaror för tekniskt bruk

59.01

Vävning i kombination med färgning, flockning, överdragning, laminering eller metallisering;

eller

flockning i kombination med färgning eller tryckning.

59.02

 

Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial:

Vävning.

Andra:

Sprutning av konstfibrer i kombination med vävning.

59.03

Vävning, stickning eller virkning i kombination med impregnering, överdragning, beläggning, laminering eller metallisering;

vävning i kombination med tryckning; eller

tryckning (som fristående verksamhet).

59.04

Kalandrering i kombination med färgning, överdragning, laminering eller metallisering. Vävnader av jute utan ursprungsstatus får användas som underlag;

eller

vävning i kombination med färgning, överdragning, laminering eller metallisering. Vävnader av jute utan ursprungsstatus får användas som underlag.

59.05

 

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller annat material:

Framställning av textilvaror genom vävning, stickning eller bondning i kombination med impregnering, överdragning, beläggning, laminering eller metallisering.

Andra:

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning;

framställning av textilvaror genom vävning, stickning eller bondning i kombination med färgning, överdragning eller laminering;

vävning i kombination med tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

59.06

 

Dukvaror av trikå:

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med stickning eller virkning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med stickning eller virkning;

stickning eller virkning i kombination med gummibehandling; eller

gummibehandling i kombination med minst två andra huvudsakliga förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, krympfribehandling, värmefixering och appretering), förutsatt att värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra vävnader framställda av garn av syntetfilament, med ett innehåll av textilmaterial på mer än 90 viktprocent:

Sprutning av konstfibrer i kombination med vävning.

Andra:

Vävning, stickning eller bondning i kombination med färgning, överdragning eller gummibehandling;

färgning av garn i kombination med vävning, stickning eller bondning;

eller

gummibehandling i kombination med minst två andra huvudsakliga förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, krympfribehandling, värmefixering och appretering), förutsatt att värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

59.07

Framställning av textilvaror genom vävning, stickning eller bondning i kombination med färgning, tryckning, överdragning, impregnering eller beläggning;

flockning i kombination med färgning eller tryckning;

eller

tryckning (som fristående verksamhet).

59.08

 

Glödstrumpor, impregnerade:

Tillverkning utgående från rundstickad eller rundvirkad glödstrumpsväv.

Andra:

CTH

59.09–59.11

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning;

sprutning av konstfibrer i kombination med vävning;

vävning i kombination med färgning, överdragning eller laminering;

eller

överdragning, flockning, laminering eller metallisering i kombination med minst två andra huvudsakliga förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, krympfribehandling, värmefixering och appretering), förutsatt att värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

60.01–60.06

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med stickning eller virkning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med stickning eller virkning;

stickning eller virkning i kombination med färgning, flockning, överdragning, laminering eller tryckning;

flockning i kombination med färgning eller tryckning;

färgning av garn i kombination med stickning eller virkning, eller

snoddning eller texturering i kombination med stickning eller virkning, förutsatt att värdet av de använda icke-snodda eller icke-texturerade garnen utan ursprungsstatus inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

61.01–61.17

 

Framställda genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen.

Stickning eller virkning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara.

Andra:

Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med stickning eller virkning;

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med stickning eller virkning; eller

stickning och konfektionering i ett enda moment.

Kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

62.01

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.02

 

Broderade:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obroderade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.03

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.04

 

Broderade:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obroderade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.05

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.06

 

Broderade:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obroderade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.07–62.08

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.09

 

Broderade:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obroderade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.10

 

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

överdragning eller laminering i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, förutsatt att värdet av den använda icke-överdragna eller icke-laminerade textilvaran utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.11

 

Kläder för kvinnor eller flickor, broderade:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obroderade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.12

 

Stickade eller virkade och framställda genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen:

Stickning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.13–62.14

 

Broderade:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obroderade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.15

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.16

 

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

överdragning eller laminering i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, förutsatt att värdet av den använda icke-överdragna eller icke-laminerade textilvaran utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

62.17

 

Broderade:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obroderade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

eller

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (som fristående verksamhet).

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

överdragning eller laminering i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, förutsatt att värdet av den använda icke-överdragna eller icke-laminerade textilvaran utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Tillskurna mellanfoder till kragar och manschetter:

CTH, förutsatt att värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara.

Kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump

63.01–63.04

 

Av filt eller bondad duk:

Framställning av textilvaror genom bondning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara.

Andra:

Broderade:

Vävning, stickning eller virkning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara;

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad (utom stickad eller virkad sådan), förutsatt att värdet av den använda obroderade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

Vävning, stickning eller virkning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara.

63.05

Sprutning av konstfibrer eller spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller stickning och konfektionering, inbegripet skärning av textilvara.

63.06

 

Av bondad duk:

Framställning av textilvaror genom bondning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara.

Andra:

Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara.

63.07

MaxNOM 40 % (fritt fabrik).

63.08

Varje artikel i satsen måste uppfylla den regel som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Artiklar utan ursprungsstatus får dock ingå, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

63.09–63.10

CTH

AVDELNING XII

SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR

Kapitel 64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar

64.01–64.05

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst, utom sammansättningar utan ursprungsstatus av överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan enligt nummer 64.06.

64.06

CTH

Kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

65.01–65.07

CTH

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar

66.01–66.03

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

67.01–67.04

CTH

AVDELNING XIII

VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR

Kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

68.01–68.15

CTH;

eller

MaxNOM 70 % (fritt fabrik).

Kapitel 69

Keramiska produkter

69.01–69.14

CTH

Kapitel 70

Glas och glasvaror

70.01–70.09

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

70.10

CTH

70.11

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

70.13

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 70.10.

70.14–70.20

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

AVDELNING XIV

NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT

Kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

71.01–71.05

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

71.06

 

Obearbetat:

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 71.06, 71.08 och 71.10;

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller utan ursprungsstatus enligt numren 71.06, 71.08 och 71.10;

eller

sammansmältning eller legering av ädla metaller utan ursprungsstatus enligt numren 71.06, 71.08 och 71.10 med varandra eller med oädla metaller, eller rening.

I form av halvfabrikat eller pulver:

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller utan ursprungsstatus.

71.07

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

71.08

 

Obearbetat:

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 71.06, 71.08 och 71.10;

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller utan ursprungsstatus enligt numren 71.06, 71.08 och 71.10;

eller

sammansmältning eller legering av ädla metaller utan ursprungsstatus enligt numren 71.06, 71.08 och 71.10 med varandra eller med oädla metaller, eller rening.

I form av halvfabrikat eller pulver:

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller utan ursprungsstatus.

71.09

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

71.10

 

Obearbetat:

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 71.06, 71.08 och 71.10;

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller utan ursprungsstatus enligt numren 71.06, 71.08 och 71.10;

eller

sammansmältning eller legering av ädla metaller utan ursprungsstatus enligt numren 71.06, 71.08 och 71.10 med varandra eller med oädla metaller, eller rening.

I form av halvfabrikat eller pulver:

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller utan ursprungsstatus.

71.11

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

71.12–71.18

CTH

AVDELNING XV

OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL

Kapitel 72

Järn och stål

72.01–72.06

CTH

72.07

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 72.06.

72.08–72.17

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 72.08–72.17.

72.18

CTH

72.19–72.23

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 72.19–72.23.

72.24

CTH

72.25–72.29

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 72.25–72.29.

Kapitel 73

Varor av järn eller stål

7301.10

CC, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 72.08–72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 72.08–72.17.

73.03

CTH

73.04–73.06

CC, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 72.13–72.17, 72.21–72.23 och 72.25–72.29.

73.07

 

Rördelar av rostfritt stål:

CTH, utom från smidda ämnen utan ursprungsstatus. Smidda ämnen utan ursprungsstatus får dock användas, om deras värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

Andra:

CTH

73.08

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt undernummer 7301.20.

7309.00–7315.19

CTH

7315.20

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

7315.81–7326.90

CTH

Kapitel 74

Koppar och varor av koppar

74.01–74.02

CTH

74.03

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

74.04–74.07

CTH

74.08

CTH och MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

74.09–74.19

CTH

Kapitel 75

Nickel och varor av nickel

75.01

CTH

75.02

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

75.03–75.08

CTH

Kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium

76.01

CTH och MaxNOM 50 % (fritt fabrik);

eller

värmebehandling eller elektrolytisk behandling av olegerat aluminium eller av avfall och skrot av aluminium.

76.02

CTH

76.03–76.16

CTH och MaxNOM 50 % (fritt fabrik) (3).

Kapitel 78

Bly och varor av bly

7801.10

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

7801.91–7806.00

CTH

Kapitel 79

Zink och varor av zink

79.01–79.07

CTH

Kapitel 80

Tenn och varor av tenn

80.01–80.07

CTH

Kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter, varor av dessa material

81.01–81.13

Tillverkning utgående från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst.

Kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar

8201.10–8205.70

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8205.90

CTH, verktyg utan ursprungsstatus enligt nummer 82.05 får dock ingå i satsen, förutsatt att deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

82.06

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt numren 82.02–82.05. Verktyg utan ursprungsstatus enligt numren 82.02–82.05 får dock ingå i satsen, förutsatt att deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

82.07–82.15

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 83

Diverse varor av oädel metall

83.01–83.11

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

AVDELNING XVI

MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER

Kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor

84.01–84.06

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.07–84.08

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.09–84.12

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8413.11–8415.10

CTSH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8415.20

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8415.81–8415.90

CTSH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.16–84.20

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.21

CTSH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.22–84.24

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.25–84.30

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 84.31;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.31–84.43

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.44–84.47

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 84.48;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.48–84.55

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.56–84.65

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 84.66;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.66–84.68

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.70–84.72

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 84.73;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.73–84.78

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8479.10–8479.40

CTSH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8479.50

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8479.60–8479.82

CTSH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8479.89

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8479.90

CTSH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.80

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.81

CTSH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

84.82–84.87

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

85.01–85.02

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 85.03;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

85.03–85.06

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

85.07

 

Ackumulatorer som innehåller en eller flera battericeller eller batterimoduler och en krets för sammankoppling av battericeller sinsemellan,

ofta benämnda batterisatser, av sådana slag som används som primär elektrisk kraftkälla för framdrivning av fordon enligt numren 87.02, 87.03 och 87.04:

CTH, utom från aktivt katodmaterial utan ursprungsstatus;

eller

MaxNOM 30 % (fritt fabrik) (4).

Batterisatser, batterimoduler och delar till sådana, avsedda att ingå i en elektrisk ackumulator av ett slag som används som primär elektrisk kraftkälla för framdrivning av fordon enligt numren 87.02, 87.03 och 87.04

CTH, utom från aktivt katodmaterial utan ursprungsstatus;

eller

MaxNOM 35 % (fritt fabrik) (5).

Andra:

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

85.08–85.18

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

85.19–85.21

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 85.22;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

85.22–85.23

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

85.25–85.27

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 85.29;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

85.28–85.34

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

85.35–85.37

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 85.38;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8538.10–8541.90

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8542.31–8542.39

CTH;

icke-ursprungsmaterial som används genomgår en diffusionsprocess;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

8542.90–8543.90

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

85.44–85.48

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

AVDELNING XVII

FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING

Kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

86.01–86.09

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 86.07;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon

87.01

MaxNOM 45 % (fritt fabrik).

87.02–87.04

 

Fordon med både förbränningskolvmotor och elektrisk motor som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla (laddhybrid);

Fordon, med enbart elektrisk motor för framdrivning

MaxNOM 45 % (fritt fabrik), och batterisatser enligt nummer 85.07 av sådana slag som används som primär elektrisk kraftkälla för framdrivning av fordonet måste ha ursprungsstatus (6).

Andra:

MaxNOM 45 % (fritt fabrik) (7).

87.05–87.07

MaxNOM 45 % (fritt fabrik).

87.08–87.11

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

87.12

MaxNOM 45 % (fritt fabrik).

87.13–87.16

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

88.01–88.05

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 89

Fartyg samt annan flytande materiel

89.01–89.08

CC;

eller

MaxNOM 40 % (fritt fabrik).

AVDELNING XVIII

OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR

Kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning, kontroll eller precision, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar

9001.10–9001.40

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

9001.50

CTH;

ytbehandling av den halvfärdiga linsen till en färdigbearbetad glasögonlins med synkorrigerande effekt, avsedd att monteras i ett par glasögon;

beläggning av linsen genom lämpliga behandlingar för att förbättra synen och ge skydd för bäraren;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

9001.90–9033.00

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 91

Ur och delar till ur

91.01–91.14

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 92

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

92.01–92.09

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

AVDELNING XIX

VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR

Kapitel 93

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till sådana artiklar

93.01–93.07

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

AVDELNING XX

DIVERSE VAROR

Kapitel 94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader

94.01–94.06

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar och tillbehör till sådana artiklar

95.03–95.08

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

Kapitel 96

Diverse artiklar

96.01–96.04

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

96.05

Varje artikel i satsen måste uppfylla den regel som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen, förutsatt att icke-ursprungsartiklar får ingå och att deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

96.06–9608.40

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

9608.50

Varje artikel i satsen måste uppfylla den regel som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen, förutsatt att icke-ursprungsartiklar får ingå och att deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

9608.60–96.20

CTH;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

AVDELNING XXI

KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER

Kapitel 97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

97.01–97.06

CTH


(1)  Beredd eller konserverad tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis samt Sarda spp.), hel eller i bitar, men inte hackad eller malen, som klassificeras enligt undernummer 1604,14 får anses som ursprungsprodukt enligt alternativa, produktspecifika ursprungsregler inom ramen för de årliga kvoter som anges i bilaga 4.

(2)  Beredd eller konserverad tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus, inte hel eller i bitar, som klassificeras enligt undernummer 1604,20 får anses som ursprungsprodukt enligt alternativa, produktspecifika ursprungsregler inom ramen för de årliga kvoter som anges i bilaga 4.

(3)  Vissa aluminiumprodukter får anses som ursprungsprodukt enligt alternativa, produktspecifika ursprungsregler inom ramen för de årliga kvoter som anges i bilaga 4.

(4)  Under perioden från detta avtals ikraftträdande till och med den 31 december 2026 ska alternativa produktspecifika ursprungsregler tillämpas, i enlighet med bilaga 5.

(5)  Under perioden från detta avtals ikraftträdande till och med den 31 december 2026 ska alternativa produktspecifika ursprungsregler tillämpas, i enlighet med bilaga 5.

(6)  Under perioden från detta avtals ikraftträdande till och med den 31 december 2026 ska alternativa produktspecifika ursprungsregler tillämpas, i enlighet med bilaga 5.

(7)  För hybridfordon med både förbränningsmotor och elmotor som framdrivningsmotorer, andra än sådana som kan laddas genom anslutning till extern elektrisk kraftkälla, gäller alternativa produktspecifika ursprungsregler för perioden från och med detta avtals ikraftträdande till och med den 31 december 2026, i enlighet med bilaga 5.


BILAGA 4

URSPRUNGSKVOTER OCH ALTERNATIV TILL DE PRODUKTSPECIFIKA URSPRUNGSREGLERNA I BILAGA 3

Gemensamma bestämmelser

1.

För de produkter som förtecknas i tabellerna nedan är motsvarande ursprungsregler alternativ till dem som anges i bilaga 3, inom ramen för den tillämpliga årliga kvoten.

2.

En ursprungsförsäkran som upprättas i enlighet med denna bilaga ska innehålla följande försäkran: ”Ursprungskvoter – Produkt med ursprung enligt bilaga 4”.

3.

I unionen ska de kvantiteter som avses i denna bilaga förvaltas av Europeiska kommissionen, som ska vidta alla administrativa åtgärder som den anser lämpliga för en effektiv förvaltning med avseende på tillämplig unionslagstiftning.

4.

I Förenade kungariket ska alla kvantiteter som avses i denna bilaga förvaltas av dess tullmyndighet, som ska vidta alla administrativa åtgärder som den anser lämpliga för en effektiv förvaltning med avseende på tillämplig lagstiftning i Förenade kungariket.

5.

Den importerande parten ska förvalta ursprungskvoterna enligt först till kvarn-principen och ska beräkna kvantiteten produkter som införts inom ramen för dessa ursprungskvoter på grundval av den partens import.

AVSNITT 1

Årlig kvottilldelning för konserverad tonfisk

Klassificering enligt Harmoniserade systemet (2017)

Produktbeskrivning

Alternativ produktspecifik regel

Årlig kvot för export från unionen till Förenade kungariket

(nettovikt)

Årlig kvot för export från Förenade kungariket till unionen

(nettovikt)

1604.14

Beredd eller konserverad tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis samt Sarda spp.), hel eller i bitar, men inte hackad eller malen

CC

3 000 ton

3 000 ton

1604.20

Annan beredd eller konserverad fisk

 

Av tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus (inte hel eller i bitar)

CC

4 000 ton

4 000 ton

Av annan fisk

-

-

-

AVSNITT 2

Årlig kvottilldelning för aluminiumprodukter (1)

Tabell 1

Kvoter från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023

Klassificering enligt Harmoniserade systemet (2017)

Produktbeskrivning

Alternativ produktspecifik regel

Årlig kvot för export från unionen till Förenade kungariket

(nettovikt)

Årlig kvot för export från Förenade kungariket till unionen

(nettovikt)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08–76.16

Aluminiumprodukter och varor av aluminium (utom aluminiumtråd och aluminiumfolie)

CTH

95 000 ton

95 000 ton

76.05

Aluminiumtråd

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 76.04

76.07

Aluminiumfolie

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 76.06

 

Tabell 2

Kvoter från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2026

Klassificering enligt Harmoniserade systemet (2017)

Produktbeskrivning

Alternativ produktspecifik regel

Årlig kvot för export från unionen till Förenade kungariket

(nettovikt)

Årlig kvot för export från Förenade kungariket till unionen

(nettovikt)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08–76.16

Aluminiumprodukter och varor av aluminium (utom aluminiumtråd och aluminiumfolie)

CTH

72 000 ton

72 000 ton

76.05

Aluminiumtråd

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 76.04

76.07

Aluminiumfolie

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 76.06

 

Tabell 3

Kvoter från och med den 1 januari 2027

Klassificering enligt Harmoniserade systemet (2017)

Produktbeskrivning

Alternativ produktspecifik regel

Årlig kvot för export från unionen till Förenade kungariket

(nettovikt)

Årlig kvot för export från Förenade kungariket till unionen

(nettovikt)

76.04

Stång och profiler av aluminium

CTH

57 500 ton

57 500 ton

76.06

Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm

CTH

76.07

Aluminiumfolie

CTH, utom från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 76.06

Översyn av kvoterna för aluminiumprodukter i tabell 3 i avsnitt 2

1.

Tidigast fem år efter detta avtals ikraftträdande och tidigast fem år efter slutförandet av den översyn som avses i denna punkt ska handelspartnerskapskommittén, på begäran av endera parten och med bistånd av den särskilda handelskommittén för tullsamarbete och ursprungsregler, se över kvoterna för aluminium i tabell 3 i avsnitt 2.

2.

Den översyn som avses i punkt 1 ska göras på grundval av tillgänglig information om marknadsvillkoren i båda parterna och information om deras import och export av relevanta produkter.

3.

På grundval av resultatet av en översyn enligt punkt 1 får partnerskapsrådet anta ett beslut om att öka eller bibehålla kvantiteten, ändra omfattningen eller fördelningen eller ändra fördelningen mellan produkter med avseende på de kvoter för aluminium som anges i tabell 3 i avsnitt 2.


(1)  De kvantiteter som förtecknas i varje tabell i avsnitt 2 är de totala kvotkvantiteter som finns tillgängliga (för export från unionen till Förenade kungariket respektive för export från Förenade kungariket till unionen) med avseende på alla produkter som förtecknas i den tabellen.


BILAGA 5

PRODUKTSPECIFIKA ÖVERGÅNGSREGLER FÖR ELEKTRISKA ACKUMULATORER OCH ELFORDON

AVSNITT 1

Tillfälliga produktspecifika regler som ska tillämpas från och med detta avtals ikraftträdande till och med den 31 december 2026

För de produkter som förtecknas i kolumn 1 nedan ska den produktspecifika regel som anges i kolumn 2 tillämpas under perioden från och med detta avtals ikraftträdande till och med den 31 december 2026.

Kolumn 1

Klassificering enligt Harmoniserade systemet (2017) inbegripet specifik beskrivning

Kolumn 2

Produktspecifika ursprungsregler som ska tillämpas från och med detta avtals ikraftträdande till och med den 31 december 2026

85.07

 

Ackumulatorer som innehåller en eller flera battericeller eller batterimoduler och en krets för sammankoppling av battericeller sinsemellan, ofta kallade batterisatser, av sådana slag som används som primär elektrisk kraftkälla för framdrivning av fordon enligt numren 87.02, 87.03 och 87.04

CTSH;

montering av batterisatser från battericeller eller batterimoduler utan ursprungsstatus

eller

MaxNOM 70 % (fritt fabrik).

Batterisatser, batterimoduler och delar till sådana, avsedda att ingå i en elektrisk ackumulator av ett slag som används som primär elektrisk kraftkälla för framdrivning av fordon enligt numren 87.02, 87.03 och 87.04

CTH;

eller

MaxNOM 70 % (fritt fabrik).

87.02–87.04

 

Fordon med både förbränningsmotor och elektrisk motor som framdrivningsmotorer, utom sådana som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla (hybrid)

Fordon med både förbränningskolvmotor och elektrisk motor som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla (laddhybrid)

Fordon med enbart elektrisk motor för framdrivning

MaxNOM 60 % (fritt fabrik)

AVSNITT 2

Tillfälliga produktspecifika regler som ska tillämpas från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2026

 

1.

För de produkter som förtecknas i kolumn 1 nedan ska den produktspecifika regel som anges i kolumn 2 tillämpas under perioden från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2026.

Kolumn 1

Klassificering enligt Harmoniserade systemet (2017) inbegripet specifik beskrivning

Kolumn 2

Produktspecifik ursprungsregel som ska tillämpas från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2026

85.07

 

Ackumulatorer som innehåller en eller flera battericeller eller batterimoduler och en krets för sammankoppling av battericeller sinsemellan, ofta kallade batterisatser, av sådana slag som används som primär elektrisk kraftkälla för framdrivning av fordon enligt numren 87.02, 87.03 och 87.04

CTH, utom från aktivt katodmaterial utan ursprungsstatus;

eller

MaxNOM 40 % (fritt fabrik).

Batterisatser, batterimoduler och delar till sådana, avsedda att ingå i en elektrisk ackumulator av ett slag som används som primär elektrisk kraftkälla för framdrivning av fordon enligt numren 87.02, 87.03 och 87.04

CTH, utom från aktivt katodmaterial utan ursprungsstatus;

eller

MaxNOM 50 % (fritt fabrik).

87.02–87.04

 

Fordon med både förbränningsmotor och elektrisk motor som framdrivningsmotorer, utom sådana som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla (hybrid);

Fordon med både förbränningskolvmotor och elektrisk motor som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla (laddhybrid);

Fordon, med enbart elektrisk motor för framdrivning

MaxNOM 55 % (fritt fabrik)

AVSNITT 3

Översyn av produktspecifika regler för nummer 85.07

 

1.

Tidigast fyra år efter detta avtals ikraftträdande ska handelspartnerskapskommittén, på begäran av endera parten och med bistånd av den specialiserade handelskommittén för tullsamarbete och ursprungsregler, se över de produktspecifika reglerna för nummer 85.07 som är tillämpliga från och med den 1 januari 2027 och som återfinns i bilaga 3.
 

2.

Den översyn som avses i punkt 1 ska göras på grundval av tillgänglig information om parternas marknader, såsom tillgången till tillräckliga och lämpliga ursprungsmaterial, balansen mellan tillgång och efterfrågan och annan relevant information.
 

3.

På grundval av resultaten av den översyn som genomförts i enlighet med punkt 1 får partnerskapsrådet anta ett beslut om ändring av de produktspecifika regler för nummer 85.07 som är tillämpliga från och med den 1 januari 2027 och som återfinns i bilaga 3.

BILAGA 6

LEVERANTÖRSDEKLARATION

1.   

En leverantörsdeklaration ska ha det innehåll som anges i denna bilaga.

2.   

Utom i de fall som avses i punkt 3 ska leverantören för varje sändning av produkter upprätta en leverantörsdeklaration på det formulär som anges i tillägg 6-A och som bifogas fakturan eller någon annan handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

3.   

Om en leverantör regelbundet förser en viss kund med produkter vars tillverkning i en part förutses bli bestående under viss tid, får leverantören tillhandahålla en enda leverantörsdeklaration som också omfattar efterföljande sändningar av dessa produkter (leverantörsdeklaration för längre tid). En leverantörsdeklaration för längre tid är normalt giltig i upp till två år från och med dagen för upprättandet av deklarationen. Tullmyndigheterna i den part där deklarationen upprättas får fastställa på vilka villkor längre perioder får användas. Leverantören ska upprätta en leverantörsdeklaration för längre tid på det formulär som anges i tillägg 6-B och de berörda produkterna ska beskrivas tillräckligt noggrant för att kunna identifieras. Leverantören ska omedelbart underrätta kunden om leverantörsdeklarationen för längre tid upphör att gälla för de levererade produkterna.

4.   

En leverantör som upprättar en deklaration ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i den part där den upprättas uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att uppgifterna i deklarationen är riktiga.

Tillägg 6-A

LEVERANTÖRSDEKLARATION

Leverantörsdeklarationen, vars text återges nedan, måste upprättas enligt fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte återges.

LEVERANTÖRSDEKLARATION

I egenskap av leverantör av de produkter som omfattas av det bifogade dokumentet intygar jag följande:

1.

Följande material som inte har ursprung i [ange den berörda partens namn] har använts i [ange den berörda partens namn] för att tillverka dessa produkter:

Beskrivning av de levererade produkterna (1)

Beskrivning av använt icke-ursprungsmaterial

HS-nummer för använt icke-ursprungsmaterial (2)

Värdet av använt icke-ursprungsmaterial (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde totalt

 

2.

Allt annat material som använts i [ange den berörda partens namn] för att tillverka dessa produkter har ursprung i [ange den berörda partens namn].

Jag förbinder mig att tillhandahålla alla ytterligare styrkande handlingar som kan krävas.

… (Ort och datum)

… (Den undertecknades namn och ställning, företagets namn och adress)

… (Underskrift) (6)

Tillägg 6-B

LEVERANTÖRSDEKLARATION FÖR LÄNGRE TID

Leverantörsdeklarationen för längre tid, vars text återges nedan, måste upprättas i enlighet med fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte återges.

LEVERANTÖRSDEKLARATION FÖR LÄNGRE TID

I egenskap av leverantör av de produkter som omfattas av det bifogade dokumentet, och som regelbundet levereras till (4) …, intygar jag följande:

1.

Följande material som inte har ursprung i [ange den berörda partens namn] har använts i [ange den berörda partens namn] för att tillverka dessa produkter:

Beskrivning av de levererade produkterna (1)

Beskrivning av använt icke-ursprungsmaterial

HS-nummer för använt icke-ursprungsmaterial (2)

Värdet av använt icke-ursprungsmaterial (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde totalt

 

2.

Allt annat material som använts i [ange den berörda partens namn] för att tillverka dessa produkter har ursprung i en part [ange den berörda partens namn].

Denna deklaration är giltig för alla efterföljande sändningar av dessa produkter som avsänds

från och med den … till och med den … (5)

Jag förbinder mig att informera … (4) omedelbart om denna deklaration upphör att gälla.

… (Ort och datum)

… (Den undertecknades namn och ställning, företagets namn och adress)

… (Underskrift) (6)

Fotnoter

(1)

Om den faktura eller den andra handling till vilken deklarationen bifogas avser olika typer av produkter eller produkter som inte innehåller icke-ursprungsmaterial i samma utsträckning, ska leverantören göra en tydlig åtskillnad mellan dem.

(2)

Den begärda informationen behöver inte lämnas om det inte är nödvändigt.

Exempel:

I en av reglerna om kläder i kapitel 62 föreskrivs följande: ”Vävning i kombination med konfektionering, inbegripet skärning av textilvara”. Om en tillverkare av sådana kläder i en part använder tyger som importerats från den andra parten och som har framställts där genom vävning av icke-ursprungsgarn, är det tillräckligt för leverantören i den senare parten att beskriva det använda icke-ursprungsmaterialet som garn i sin deklaration, utan att det är nödvändigt att ange HS-numret för och värdet av sådant garn.

En tillverkare av järntråd enligt HS-nummer 72.17 som vid tillverkningen använder järnstänger utan ursprungsstatus ska i den andra kolumnen ange ”stänger av järn”. Om denna järntråd ska användas vid tillverkningen av en maskin för vilken regeln innehåller en begränsning av det totala icke-ursprungsmaterial som får användas till ett visst procentvärde, måste värdet av stängerna utan ursprungsstatus anges i den tredje kolumnen.

(3)

Värdet av använt icke-ursprungsmaterial: värdet av icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkten, vilket motsvarar dess tullvärde vid importtillfället inklusive frakt, försäkring (i tillämpliga fall), förpackning och alla andra kostnader för transport av materialen till importhamnen i den part där tillverkaren av produkten är belägen. Om värdet av icke-ursprungsmaterialet inte är känt och inte kan fastställas, ska det första fastställbara pris som betalats för icke-ursprungsmaterialet i unionen eller i Förenade kungariket användas.

(4)

Kundens namn och adress

(5)

Ange datum

(6)

Detta fält får innehålla en elektronisk signatur, en skannad bild eller annan visuell återgivning av undertecknarens handskrivna underskrift i stället för originalsignaturer, i lämpliga fall.

BILAGA 7

TEXTEN TILL URSPRUNGSFÖRSÄKRAN

Den ursprungsförsäkran som avses i artikel 56 i detta avtal ska upprättas med användning av nedanstående text i en av följande språkversioner och i enlighet med den exporterande partens lagar och andra författningar. Om ursprungsförsäkran skrivs för hand ska detta göras med bläck och tryckbokstäver. Ursprungsförsäkran ska upprättas i enlighet med respektive fotnoter. Fotnoterna behöver inte återges.

Bulgarisk version

Kroatisk version

Tjeckisk version

Dansk version

Nederländsk version

Engelsk version

Estnisk version

Finsk version

Fransk version

Tysk version

Grekisk version

Ungersk version

Italiensk version

Lettisk version

Litauisk version

Maltesisk version

Polsk version

Portugisisk version

Rumänsk version

Slovakisk version

Slovensk version

Spansk version

Svensk version

(Period: från … till … (1))

Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (Exportörens referensnummer …(2)) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i …(3).

(4)

(Ort och datum)

(Exportörens namn)

(1)

Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter i den mening som avses i artikel 56.4 b i detta avtal, ange den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig får fältet lämnas tomt.

(2)

Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i unionen kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med unionens lagar och andra författningar. För exportören i Förenade kungariket kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga i Förenade kungariket. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan fältet lämnas tomt.

(3)

Ange produktens ursprung: Förenade kungariket eller unionen.

(4)

Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet.

BILAGA 8

GEMENSAM FÖRKLARING OM FURSTENDÖMET ANDORRA

1.   

Produkter med ursprung i Furstendömet Andorra som omfattas av kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet ska av Förenade kungariket godtas som produkter med ursprung i unionen i den mening som avses i detta avtal.

2.   

I enlighet med den tullunion som inrättats genom rådets beslut 90/680/EEG av den 26 november 1990 om ingående av avtalet i form av en skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Furstendömet Andorra ska punkt 1 tillämpas endast under förutsättning att Furstendömet Andorra tillämpar samma förmånsbehandling på produkter med ursprung i Förenade kungariket som unionen tillämpar på sådana produkter.

3.   

Del två rubrik ett avdelning I kapitel 2 i detta avtal ska i tillämpliga delar gälla för fastställandet av ursprungsstatus för de produkter som avses i punkt 1 i denna gemensamma förklaring.


BILAGA 9

GEMENSAM FÖRKLARING OM REPUBLIKEN SAN MARINO

1.   

Produkter med ursprung i Republiken San Marino ska av Förenade kungariket godtas som produkter med ursprung i unionen i den mening som avses i detta avtal.

2.   

I enlighet med avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska Ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino, upprättat i Bryssel den 16 december 1991, ska punkt 1 tillämpas endast under förutsättning att Republiken San Marino tillämpar samma förmånliga tullbehandling på produkter med ursprung i Förenade kungariket som unionen tillämpar på sådana produkter.

3.   

Del två rubrik ett avdelning I kapitel 2 i detta avtal ska i tillämpliga delar gälla för fastställandet av ursprungsstatus för de produkter som avses i punkt 1 i denna gemensamma förklaring.

Dela sidan:

Genvägar