Tariffer

Har ditt företag för avsikt att importera varor till EU? Det här avsnittet hjälper dig att förstå några av de tullar, kvoter och andra tullar som kan gälla.

Produktklassificering och bindande klassificeringsbesked

Hur hittar man tullsatsen för en viss importerad produkt?

 • varje produkt som importeras till EU klassificeras enligt en tulltaxa. Tullnumret, som också kallas produktkod, hjälper dig att förstå vilka taxor som gäller för din specifika produkt. Därför måste du först ange tullnumret för din produkt. Mer information om produktklassificering finns här.
 • när du har identifierat det relevanta tullnumret för din specifika produkt kan du kontrollera tullsatsen i min handelsassistent.

Bindande klassificeringsbesked för varor

 • EU:s system för bindande klassificeringsbesked (BKB) kan identifiera rätt klassificering enligt tulltaxan för de varor som du avser att importera. På så sätt kan du förstå vilken tull som gäller för din vara och om du behöver ett importintyg. Att ha ett beslut om bindande klassificeringsbesked ger dig rättslig säkerhet om denna tullklassificering.
 • sedan den 1 oktober 2019 är alla BTI-relaterade processer elektroniska och ekonomiska aktörer måste lämna in alla nya ansökningar elektroniskt. Se ”” för mer information.
 • alla beslut om bindande klassificeringsbesked som redan fattats kan undersökas här

Tullvärdeberäkning

 • tullvärde är beräkningen av det ekonomiska värdet på de varor som deklarerats för import.
 • tullar (och moms) beräknas som en procentandel av varornas värde – när varornas värde väl har fastställts kan tulltaxan och varans ursprung räknas in vid beräkningen av den totala tull som ska betalas för produkten.

Mer information om hur tullvärdet beräknas i EU finns här.

Tullbefrielse och tullbefrielse

 

I allmänhet omfattas de flesta importerade produkter av importtullar. I vissa särskilda fall kan dock ett undantag tillämpas och inga tullar behöver betalas.

Tullar enligt den gemensamma tulltaxan gäller för varor som importeras från tredjeländer över EU:s yttre gränser. Under vissa särskilda omständigheter kan sådana importtullar befrias från dessa tullar.

Se alla de fall där tullbefrielse kan beviljas (rådets förordning (EG) nr 1186/2009).

Under vissa omständigheter kan importtullarna också tillfälligt upphävas (helt eller delvis) för vissa varor. Detta påverkar inte eventuella antidumpningstullar.

 • varor som importeras enligt suspensionsförfarandet får fortsätta att omsättas fritt på EU-marknaden, precis som alla andra lagligt importerade varor.
 • tullbefrielse beviljas normalt för råvaror, halvfabrikat eller komponenter som inte är tillgängliga inom EU – de beviljas aldrig för färdiga produkter.

Närmare upplysningar

Tullkvoter

Inom ramen för tullkvoter kan angivna kvantiteter av varor importeras till nedsatt tullsats eller nolltullsats. Detta påverkar inte de antidumpningstullar som också gäller.

Systemet med tullkvoter gör att produkter inom en viss kvot kan importeras till EU med en lägre tull än för de kvantiteter som inte ingår i kvoterna. Konsumenterna får fler valmöjligheter och länder utanför EU uppmuntras att öppna sina marknader för europeiska varor.

Förmånstullkvoter

 • dessa typer av kvoter förekommer ofta i handelsavtal och förmånsordningar mellan EU och vissa andra länder.
 • denna typ av kvot innebär att en förutbestämd volym varor från ett specificerat land kan importeras till EU till en gynnsam tullsats.

Autonoma tullkvoter

 • dessa kvoter kan öppnas inom vissa ekonomiska sektorer för att stimulera konkurrensen inom EU – de tillämpar vanligtvis Erga Omnes (på alla konkurrenter) och beviljas vanligtvis råvaror, halvfabrikat eller komponenter som inte finns tillgängliga i EU i tillräckliga mängder. 
 • inga tullkvoter beviljas för färdiga produkter.

Mer information om tullkvoter finns här.

Förvaltning av kvoter

Ytterligare information per sektor

Hur får du reda på tullkvoterna?

Sökresultaten för din produkt i Min handelsassistent ger information om tullkvoter och standardimportvärden. Du hittar också en hänvisning till den lagstiftning som är tillämplig på denna information.

Antidumpningsåtgärder

Antidumpningstullar

Förutom vanliga importtullar kan en produkt också omfattas av antidumpnings- eller andra handelspolitiska skyddsinstrument när den importeras till EU.

 • EU-tillverkare kan lämna in ett klagomål till Europeiska kommissionen om de anser att en produkt dumpas orättvist på EU-marknaden av tillverkare i länder utanför EU – gemenskapstillverkare som överväger att lämna in ett klagomål om antidumpning, om de vill kontakta Europeiska kommissionen
 • Europeiska kommissionen kan också inleda en undersökning av dumpning på eget initiativ eller på begäran av en EU-medlemsstat.

Antidumpningsförfarandet

Efter att ha mottagit ett klagomål från EU-tillverkarna av den berörda produkten offentliggör kommissionen ett tillkännagivande i EU:s officiella tidning om inledande av ett antidumpningsförfarande. Den maximala tidsfristen för en utredning inom ramen för detta förfarande är 15 månader. De detaljerade resultaten offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Dessa undersökningsresultat kan till exempel omfatta en förordning om införande av antidumpningstullar eller avslutande av förfarandet utan att tullar införs.

EU:s grundläggande antidumpningsförordning är förenlig med EU:s internationella åtaganden, särskilt WTO:s antidumpningsavtal.

Se även flödesschemat för antidumpningsundersökningen.

Villkor för antidumpningsåtgärder

Undersökningen ska visa att

 • de exporterande tillverkarna i det berörda landet/de berörda länderna dumpar
 • den berörda EU-industrin har lidit väsentlig skada
 • det finns ett orsakssamband mellan den konstaterade dumpningen och skadan.
 • införandet av åtgärder strider inte mot EU:s intresse

För detaljerad information om villkoren för att införa en antidumpningsåtgärd, se Villkor.

Om undersökningen visar att de fyra ovannämnda villkoren är uppfyllda kan antidumpningsåtgärder införas på import av den berörda produkten.

Dessa åtgärder har vanligtvis formen av en av följande åtgärder:

 • en värdetull (som beskattas efter transaktionsvärdet)
 • särskilda tullar (som beskattas per specifik mängd av produkten)
 • prisåtaganden (exportören utanför EU går med på att sälja sina produkter till ett minimipris i EU)

Tullarna betalas av importören i EU och uppbärs av de nationella tullmyndigheterna i den berörda EU-medlemsstaten.

Observera: om EU godtar producentens prisåtagande kommer antidumpningstullar (en frivillig prishöjning) inte att tas ut på import. Kommissionen är inte skyldig att godta ett erbjudande om åtagande.

Regeln om lägsta tull

En tull får införas för att undanröja verkningarna av dumpning på import av en viss produkt. En bedömning görs av den tullsats som behövs för att undanröja dumpningens skadevållande verkningar. Åtgärder kommer att införas på nivån för dumpning eller skada, beroende på vilken som är lägst.

Antidumpning och fartyg

EU:s regler omfattar en förordning om försäljning av nybyggda fartyg till alltför låga priser. Se varvsindustrin för mer information.

Åtgärdernas och översynernas varaktighet

Åtgärder införs i allmänhet i 5 år. De kan bli föremål för översyn under denna period om

Åtgärderna kommer att upphöra att gälla efter 5 år om inte en översyn vid giltighetstidens utgång inleds.

Kommissionen övervakar åtgärderna för att se till att de är effektiva och respekteras av exportörer och importörer.

Gällande antidumpningstullar

Här hittar du information om alla avslutade och pågående antidumpningsundersökningar.

Antisubventionsåtgärder eller utjämningsåtgärder

 • förutom antidumpningstullar kan antisubventionsåtgärder tillämpas på din importprodukt – dessa kallas också utjämningsåtgärder och är avsedda att motverka effekterna av en orättvis subvention från en handelspartner.
 • det finns regler för när sådana subventioner är tillåtna och när de kan motverkas av EU – du kan läsa mer om reglerna om EU:s antisubventionslagstiftning.
 • utjämningsåtgärder kan bestå av olika typer av verktyg, men de tillämpas vanligtvis i form av höjda tullar – en utjämningsåtgärd kan bestå av en ytterligare värdetull eller en specifik tull och kan tillämpas i form av ett minimiimportpris, eller kan bestå av ett ”prisåtagande” om exportören åtar sig att sälja produkten över ett minimipris.
 • i likhet med antidumpningsförfaranden kan en EU-industri lämna in ett klagomål till kommissionen om den anser att import av en produkt från ett land utanför EU subventioneras och skadar den EU-industri som tillverkar samma produkt.

Mer information om antisubventionsåtgärder finns här.

Här hittar du information om alla avslutade och pågående antisubventionsundersökningar.

Skyldigheter i fråga om skyddsåtgärder

 • skyddsåtgärder kan tillämpas när en EU-industri påverkas av en oförutsedd, kraftig och plötslig importökning.
 • sådana åtgärder används mycket sällan och endast under mycket specifika omständigheter.
 • skyddsåtgärder kan bestå av kvantitativa importrestriktioner (handelskvoter) eller tullhöjningar – de kan tillämpas på all import av produkten i fråga från alla handelspartner eller från varor med särskilt ursprung.

Läs mer om skyddsåtgärder i EU här.

 

Dela sidan:

Genvägar