AEP – Västafrika

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika gör det lättare för människor och företag från de två regionerna att investera i och handla med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Västafrika. Lär dig hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med 16 västafrikanska stater kan gynna din handel.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Västafrika tillämpas ännu inte i något av de västafrikanska länderna – det kommer att börja tillämpas provisoriskt när alla västafrikanska länder har undertecknat avtalet och två tredjedelar av länderna i Västafrika har ratificerat avtalet.

I korthet

EU har inlett ett avtal om ekonomiskt partnerskap med 16 västafrikanska stater. Västafrikanska staters ekonomiskagemenskap (Ecowas) och Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen (WAEMU). Nigeria är det enda landet i regionen som ännu inte har undertecknat avtalet om ekonomiskt partnerskap, varför avtalet ännu inte har tillämpats.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap med Västafrika omfattar varor och utvecklingssamarbete. Avtalet om ekonomiskt partnerskap omfattar också möjligheten att föra ytterligare förhandlingar om hållbar utveckling, tjänster, investeringar och andra handelsrelaterade frågor i framtiden.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att

 • hjälpa Västafrika att integreras bättre i det globala handelssystemet och kommer att stödja investeringar och ekonomisk tillväxt i regionen.
 • öka den västafrikanska exporten till EU
 • stimulera investeringar och bidra till att utveckla produktionskapaciteten, med positiva effekter på sysselsättningen.

Fram till antagandet av det fullständiga regionala avtalet om ekonomiskt partnerskap med Västafrika började de inledande avtalen om ekonomiskt partnerskap med Elfenbenskusten och Ghana att tillämpas provisoriskt den 3 september 2016 respektive den 15 december 2016.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för västafrikanska länder

Avtalet om ekonomiskt partnerskap väger tyngre för Västafrika och tar hänsyn till de nuvarande skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de båda regionerna. Asymmetribestämmelser till förmån för västafrikanska länder omfattar bland annat uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler samt särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelstrygghet och skydd av nyetablerade industrier.

 • Samtidigt som EU öppnar sin marknad helt från första dagen kommer Västafrika endast delvis att avskaffa importtullarna under en övergångsperiod på 20 år. Dessutom kommer producenter av 25 % av de känsligaste varorna att åtnjuta permanent skydd mot konkurrens.

Tariffer

 • Med undantag för vapen och ammunition beviljar EU inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap 100 % tull- och kvotfritt tillträde för all import från Ghana och Elfenbenskusten. Detsamma kommer att gälla för alla västafrikanska produkter från och med den första dagen av ikraftträdandet av det regionala avtalet om ekonomiskt partnerskap för Västafrika. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter.
 • De västafrikanska länderna kommer att liberalisera importen från EU under en period på 20 år. Enligt de kategorier som redan fastställts i Ecowas gemensamma yttre tulltaxa (CET).
  • grupp A-varor (viktiga sociala varor, basförnödenheter, basvaror, kapitalvaror och särskilda insatsvaror), som för närvarande omfattas av tullar på 0 eller 5 %, kommer att liberaliseras 5 år efter det att avtalet om ekonomiskt partnerskap har börjat tillämpas.
  • varor i grupp B (huvudsakligen insatsvaror och halvfabrikat), som för närvarande omfattas av tullar på 0, 5 eller 10 %, kommer att liberaliseras inom 10–15 år efter det att avtalet om ekonomiskt partnerskap har börjat tillämpas.
  • varor i grupp C (vissa konsumtionsvaror), som för närvarande har tullar på 5, 10 eller 20 %, kommer att liberaliseras inom 10–20 år efter det att avtalet om ekonomiskt partnerskap har börjat tillämpas.
 • En betydande del av tullpositionerna (25 %) kommer att helt undantas från liberalisering och fortsätta att omfattas av normala tullar. Dessa omfattar känsliga produkter såsom jordbruks- och fiskeriprodukter och känsliga konsumtionsvaror.
 • Om importen av vissa varor från EU till de västafrikanska länderna plötsligt ökar och därmed äventyrar de lokala marknaderna kan skyddsåtgärder som importkvoter och tullar sättas in.

 

Använd sökalternativet för Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn till produktens ursprungsland och bestämmelseland. Om du är tveksam, kontakta era tullmyndigheter.

 

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Flexibla ursprungsregler gör det möjligt för länderna i Västafrika att exportera produkter med insatsvaror från andra länder, särskilt inom viktiga sektorer – jordbruk, fiske, textilier och kläder. Till exempel kan en textilprodukt föras in i EU tullfritt om minst ett led i tillverkningen – t.ex. vävning eller stickning – ägde rum i ett EPA-land.

Tolerans

De toleranser som ingår i avtalet om ekonomiskt partnerskap i Västafrika är lindrigare än de vanliga. De uppgår till 15 % av slutproduktens pris fritt fabrik, i stället för 10 % i de flesta av EU:s avtal. För textilier och kläder gäller särskilda toleranser.

Kumulering

Bestämmelserna om ekonomiskt partnerskap omfattar följande typer av kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal och fullständig kumulation med ULT och AVS-länder, på vissa villkor.
 • Kumulering med angränsande utvecklingsländer, på vissa villkor.

Direkttransport

Bevis för direkttransport ska föreläggas tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning kan begäras för tull som betalats på material som tidigare importerats för vidare bearbetning och sedan exporterats till ett land som har undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU.

Fartygsförhållanden

Fisk som fångas på öppet hav och i Västafrikas exklusiva ekonomiska zoner kan anses ha sitt ursprung i ett EPA-land endast om den fångas av fartyg som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier avser ett fartygs registreringsort, den flagg under vilken fartyget ”seglar,” och äganderätten.

Det finns inga särskilda krav på besättningens, befälhavarnas eller befälens nationalitet. Dessa krav, som fanns i det ursprungliga Cotonouavtalet, har nu tagits bort för att underlätta tilldelningen av ursprung till fisk som fångats av EPA-länder.

Produktspecifika ursprungsregler

 

Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta de regler som gäller för din specifika produkt.

Undantag

På begäran av ett EPA-land kan ett undantag beviljas på särskilda villkor för att göra det möjligt att förenkla ursprungsreglerna för vissa produkter med ursprung i vissa länder.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • Lär dig mer om de allmänna sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Sök efter de särskilda regler för hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter.

Dokument och förfaranden för tullklarering

 Ursprungsintyg

 • För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för era tullmyndigheter att era produkter har ursprungsstatus, liksom alla andra krav som de kan ställa.

Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör vid missbruk. Kontakta tullmyndigheterna för att få veta mer om förfarandena.

 • För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i Västafrikanska EPA-länder åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen
  • ett varucertifikat EUR.1 utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat måste vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och att de uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.
  • en fakturadeklaration – utfärdad av en exportör för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av vilket värde som helst. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus och uppfylla övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

Övriga dokument

 • Läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden [link] som behövs för att importera till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investerings —

Övriga

Tävling

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till EPA-länder.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och snedvridning av handeln
 • Om den lokala industrin hotas på grund av den ökade importen från Europa gör avtalen om ekonomiskt partnerskap det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling

Avtalet om ekonomiskt partnerskap i Västafrika grundar sig uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” inslag som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalet innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU:s avtal.

 • Klausulen om att vägra verkställighet innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon av parterna inte fullgör sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöterna en tydlig roll.

Regional integration

Avtalet om ekonomiskt partnerskap i Västafrika handlar lika mycket om handel mellan de västafrikanska länderna som om handel med EU. Det är det första ekonomiska partnerskapet som sammanför inte bara de 16 länderna i regionen utan även deras två regionala organisationer: Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) och Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen (UEMOA).

 • Det västafrikanska erbjudandet om marknadstillträde till EU är helt i linje med Ecowas gemensamma yttre tulltaxa, som lägger grunden för en Ecowas tullunion. Genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap och Ecowas CET går hand i hand och förstärker varandra.
 • Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller viktiga bestämmelser för att göra tullförfarandena enklare och effektivare och föreskriver att västafrikanska länder kommer att bevilja varandra minst samma behandling som de beviljar EU.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU tillhandahåller tekniskt bistånd för Aid for Trade. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär det mindre hassle i kontakterna med tullen.

EU ger t.ex. ekonomiskt och tekniskt stöd för att hjälpa västafrikanska jordbrukare att uppfylla EU:s sanitära och fytosanitära standarder. EU skickar också ofta en grupp experter från direktoratet för revision och analys av hälsa och livsmedel för att ge rekommendationer om hur exportproblem kan lösas.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar