Associeringsavtalet EU-Centralamerika

Handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika har tillämpats provisoriskt sedan den 1 augusti 2013 med Honduras, Nicaragua och Panama, sedan den 1 oktober 2013 med Costa Rica och El Salvador och sedan den 1 december 2013 med Guatemala. Det minskar tullavgifterna och ökar tullförfarandenas effektivitet.

Avtalet i korthet

De sex centralamerikanska länder som är parter i detta avtal är

Avtaletsfullständiga text och bilagor.

Läs den särskilda del av avtalet som rör handel.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Associeringsavtalet EU-Centralamerika

 • gör det lättare och billigare för EU-handlare att importera från och exportera till Centralamerika
 • avskaffar de flesta importtullar och förbättrar tillgången till offentliga upphandlings- och investeringsmarknader.
 • skapar en mer förutsägbar miljö för handeln i Centralamerika, med en medlingsmekanism för icke-tariffära handelshinder och en bilateral tvistlösningsmekanism.

 

Handelsförbindelserna mellan EU och Centralamerika

EU och Centralamerika har länge upprätthållit nära och omfattande förbindelser. Som exportör eller importör i EU kan du dra nytta av förhållandet mellan de två regionerna för att gynna ditt företag.

Den största importen från Centralamerika är livsmedel som frukt (t.ex. bananer, ananas), socker, animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor (främst palmolja), kaffedrycker och medicinska instrument.

När det gäller EU:s export till Centralamerika omfattar viktiga produktgrupper läkemedel, maskiner och apparater samt transportutrustning.

Tariffer

Industrivaror och fiske

Visste du att associeringsavtalet till stor del avskaffar nästan alla tullar på tillverkade produkter och fiske?

 • när avtalet trädde i kraft strök EU 99 % av sina tullpositioner för industriprodukter och fiske
 • Centralamerika enades om att ge tullfritt tillträde till alla industriprodukter och allt fiske senast 2025.

Jordbruksprodukter

Genom frihandelsavtalet mellan EU och Centralamerika avskaffades merparten av tullarna på jordbruksprodukter, men endast de som gäller ”känsliga områden”. Därför

 • EU enades om att avskaffa tullarna för 73 % av sina tullpositioner för jordbruksprodukter, vilka motsvarar cirka 64 % av jordbruksimporten från Centralamerika. Bland de varor som kan föras in i EU tullfritt finns kaffe, räkor, ananas och meloner. Viktiga produkter som socker och rom kan också föras in i EU inom ramen för tullfria kvoter.
 • Centralamerika avskaffade tullar på 67 % av sina tullpositioner för jordbruksprodukter, som täckte omkring 62 % av jordbruksimporten från EU. Till exempel liberaliserades importen av europeisk whisky till centralamerikanska länder som är parter i avtalet helt och hållet.

 

Innan du exporterar

Regler om ursprung

 

För att omfattas av förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är den ”ekonomiska nationaliteten” för de varor som är föremål för handel. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Regler om ursprung

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i bilaga II om definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete i associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika.

Har min produkt ’ursprung’ enligt associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika måste den ha sitt ursprung i EU eller Centralamerika.

En produkt har sitt ursprung i EU eller Centralamerika om den

 • helt framställda i EU eller Centralamerika
 • som tillverkats i EU eller Centralamerika av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att dessa material har bearbetats eller bearbetats i tillräcklig utsträckning i enlighet med de produktspecifika reglerna i tillägg 2. Se även tillägg 1 ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.
  För vissa produkter finns det några alternativa produktspecifika regler – se tillägg 2A.

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärdesregeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändring av klassificering enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialen och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil-, konfektions- och kemisektorn.

Tips och råd för att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudet enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt HS-kapitlen 50–63, som ingår i anmärkningarna 5–6 till tillägg 1 ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.

Kumulering

Associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika möjliggör också

 • bilateral kumulation, material med ursprung i ett avtalsslutande centralamerikanskt land kan räknas som material med ursprung i EU (och omvänt) när de används vid tillverkningen av en produkt
 • diagonal kumulation, material med ursprung i Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru eller Venezuela kan räknas som material med ursprung i Centralamerika när de används för att tillverka en produkt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.
 • på begäran av ett centralamerikanskt land eller EU kan diagonal kumulation dessutom beviljas för material med ursprung i Mexiko, länder i Sydamerika eller Västindien, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i protokollet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Regel om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till ett centralamerikanskt signatärland (och vice versa) utan vidare bearbetning i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåten om produkterna står under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår andra åtgärder än

 • lossning
 • omlastning
 • varje åtgärd som syftar till att bevara dem i gott skick.

Du måste styrka den direkta transporten till tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Enligt associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika är det möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en vara som exporteras enligt en förmånstull.

Ursprungsförfaranden

Om du vill ansöka om förmånstull måste du följa ursprungsförfarandena och få din ansökan kontrollerad av tullmyndigheterna i det land till vilket du importerar dina varor. Förfarandena fastställs i avdelning IV om bevis på ursprung och avdelning V om arrangemang för administrativt samarbete.

Hur ansöker man om förmånlig prissättning?

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

 • ett varucertifikat EUR.1
 • en ursprungsdeklaration

Inget ursprungsintyg krävs om produkternas totala värde inte överstiger

 • 500 EUR för småförpackningar
 • 1,200 EUR för personligt bagage

Ursprungsintyget är giltigt i tolv månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1

 • varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att lämna in handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.
 • Tillägg 3 innehåller en förlaga till varucertifikat EUR.1 och instruktioner om hur det ska fyllas i.

Ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i ett av de centralamerikanska länderna genom att lämna in en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av

 • en godkänd exportör
 • alla exportörer, förutsatt att produkternas totala värde inte överstiger 6,000 EUR
Godkända exportörer
 • exportörer enligt detta avtal kan ansöka om tillstånd från sina tullmyndigheter att upprätta ursprungsdeklarationer för produkter av valfritt värde.
 • tullmyndigheterna får återkalla statusen som godkänd exportör i händelse av missbruk
Hur gör man en ursprungsdeklaration?
 • exportören ska skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller annan kommersiell identifiering av produkten (tillägg 4).
  • ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullens [eller den behöriga statens] tillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung.”
 • texten till ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk.
 • du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav, förutsatt att du lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna om att du tar fullt ansvar för varje deklaration som identifierar dig.
 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.
 • när du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan de importerande och exporterande parternas tullmyndigheter
 • kontroller som utförs av lokala tullmyndigheter (det är inte tillåtet att besöka den importerande parten hos exportören)

När kontrollen har slutförts ska den exporterande partens myndigheter fastställa ursprunget och informera den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Tekniska regler definierar de särskilda egenskaper som en produkt bör ha, såsom utformning, etikettering, märkning, förpackning, funktionalitet eller prestanda, och är utformade för att till exempel skydda människors hälsa, säkerhet eller miljön. Det kan dock vara dyrt för näringsidkare att uppfylla olika krav på olika marknader.

Inom ramen för associeringsavtalet samarbetar EU och de centralamerikanska länderna när det gäller marknadsövervakning, utarbetande av tekniska föreskrifter, fastställande av standarder och bedömning av överensstämmelse. Alla parter är fast beslutna att verka för öppenhet och offentliggöra alla tekniska föreskrifter. Framför allt strävar parterna efter att utveckla harmoniserade bestämmelser och standarder inom varje region i syfte att underlätta den fria rörligheten för varor.

Honduras – kontakter för tekniska krav

Nicaragua – kontakter för tekniska krav

Panama – kontakter för tekniska krav

Costa Rica – kontakter för tekniska krav

El Salvador – kontakter för tekniska krav

Guatemala – kontakter för tekniska krav

Hälso- och säkerhetskrav (SPS)

Kapitel 5 om sanitära och fytosanitära åtgärder bekräftar parternas rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet om sanitära och fytosanitära åtgärder, samtidigt som WTO – plus förfarandemässiga åtgärder för att främja ett effektivt genomförande. Detaljerade förfarande- och tolkningsåtgärder finns i bilaga VII Krav och bestämmelser för godkännande av anläggningar för produkter av animaliskt ursprung och i bilaga VIII Riktlinjer för genomförande av kontroller.

I avtalet föreskrivs också en underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor som ska lösa eventuella problem som kan uppstå på detta område samt följa upp och övervaka de sanitära och fytosanitära åtgärder som vidtas av alla parter i avtalet.

Ytterligare förbättringar har överenskommits, t.ex. på djurskyddsområdet. Dessa kommer att bidra till att bygga upp kapacitet i de centralamerikanska länderna och därmed underlätta deras marknadstillträde.

Honduras – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Nicaragua – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Panama – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Costa Rica – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

El Salvador – kontakter för sanitära och fytosanitära krav (SPS)

Guatemala – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 

 • om du tror att du stöter på ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera kan du berätta för oss.
 • rapportera vad som stoppar din export till Centralamerika med hjälp av webbformuläret. Därefter kommer EU att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder.

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer mer transparenta och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska företagens kostnader.

De stegvisa vägledningarna beskriver de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller vissa av följande delar:

 • handelsfaktura (se de särskilda kraven på form och innehåll på Min handelsassistent)
 • packsedel
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktregler, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsintyg – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull vill du ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsbesked i förväg.

För närmare information om vilka handlingar du måste uppvisa för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för att bevisa och kontrollera ursprung

För en beskrivning av hur man styrker era produkters ursprung för att ansöka om förmånstullar och reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet mellan EU och Centralamerika föreskriver starkare immateriella rättigheter för import och/eller export av era produkter till Centralamerika.

I bilagorna XVII och XVIII till frihandelsavtalet mellan EU och Centralamerika bekräftas parternas åtaganden enligt Trips-avtalet och konventionen om biologisk mångfald och ger dem både nationell behandling och behandling som mest gynnad nation. Med andra ord kommer innehavare av immateriella rättigheter inte att behandlas mindre förmånligt än ett lands egna medborgare eller medborgare i något annat land.

Geografiska beteckningar

De centralamerikanska länderna har ändrat och antagit ny lagstiftning för att införliva regionala specialiteter och geografiska beteckningar på ett sätt som liknar EU:s. Om du är producent av produkter med geografiska beteckningar i EU kan det vara intressant att över 200 geografiska beteckningar, t.ex. champagne, parmaskinka och Scotch whisky, också är särskilt skyddade på de centralamerikanska marknaderna.

Handeln med tjänster

Associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika garanterar att ni kan dra nytta av möjligheterna på den centralamerikanska marknaden. Detta avtal öppnar den centralamerikanska tjänstemarknaden och ger den rättssäkerhet och förutsägbarhet som du behöver som tjänsteleverantör för handel i dessa länder. Dessutom behandlas du på samma sätt som lokala leverantörer.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Om du är ett litet eller medelstort företag som inte har för avsikt att fysiskt etablera sig i Centralamerika förtecknas i avtalet alla sektorer som EU och Centralamerika har enats om att liberalisera, vilket finns i bilaga XI. Förteckningar över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.

Läs mer om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster i kapitel 3 Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, i avdelning III Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel.

Mer information om de tjänstesektorer som omfattas finns på GD Handels webbplats (se artikel 170 och bilaga XI till avtalet).

Etablering av företag i Centralamerika

Inom sektorer där EU och de centralamerikanska länderna har gjort åtaganden om marknadstillträde har parterna enats om att inte begränsa etableringen av affärsverksamhet på något av följande sätt (om inte annat anges i bilaga X).

 • begränsningar av antalet företag (antingen i form av numeriska kvoter, genom monopol eller exklusiva rättigheter eller genom krav på prövning av det ekonomiska behovet)
 • begränsningar av det totala värdet av de transaktioner eller tillgångar som är tillåtna (antingen i form av numeriska kvoter eller genom krav på prövning av det ekonomiska behovet)
 • begränsningar av det totala antalet insatser som är tillåtna i landet, eller begränsningar av den totala produktionskvantiteten uttryckt i angivna numeriska enheter (i form av kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska behovet)
 • begränsningar av deltagandet av utländskt kapital i form av högsta procentgräns för utländskt aktieägande eller det totala värdet av enskilda eller sammanlagda utländska investeringar
 • åtgärder som begränsar eller kräver särskilda typer av etablering (dotterbolag, filial, representationskontor) eller samriskföretag genom vilka en investerare från den andra parten kan bedriva ekonomisk verksamhet

Tillfälliga vistelser

Avtalet möjliggör inresa och tillfällig vistelse i EU och centralamerikanska territorier

 • nyckelpersonal
 • praktikanter med akademisk examen
 • säljare av företagstjänster

Detta görs i enlighet med syftet, omfattningen och täckningen för kapitlet om tjänster inom gränserna för de sektorer som anges i bilagorna X och XI. Därför

Om du är investerare

 • den högre företagspersonal som ansvarar för etableringen har rätt att vistas i något av de centralamerikanska länder som är parter i detta avtal under nittio dagar under en 12-månadersperiod.
 • dina chefer och specialister som överförs från er EU-baserade verksamhet till dem i Centralamerika kan stanna där i upp till tre år efter det att ditt företag har etablerats där.
 • praktikanter med akademisk examen som förflyttas från EU till en inrättning i Centralamerika bör beviljas vistelser på upp till ett år.

Om du är en gränsöverskridande tjänsteleverantör kommer EU och de centralamerikanska länderna att tillåta dig att resa in i och vistas i upp till 90 dagar per år för att förhandla om försäljning av tjänster.

Vilka sektorer är undantagna från liberaliseringen?

Vissa känsliga sektorer undantas från liberalisering enligt detta avtal. De viktigaste undantagen är följande:

 • alla parter har en ”försiktighetsklausul” för finansiella tjänster som
  • skyddar investerare, insättare, användare av finansmarknaden, försäkringstagare eller personer för vilka en leverantör av finansiella tjänster har ett förvaltaruppdrag
  • upprätthåller säkerheten, sundheten, integriteten eller det ekonomiska ansvaret för leverantörer av finansiella tjänster
  • säkerställer integriteten och stabiliteten i en parts finansiella system
 • Costa Rica utesluter privata privatbanker, som måste ha en permanent minsta lånebalans med den statliga banken eller alternativt inrätta minst fyra agenturer eller filialer för att tillhandahålla grundläggande banktjänster i utvalda regioner.
 • El Salvador utesluter mark på landsbygden, som inte får ägas av utländska [juridiska] personer, inbegripet en filial till en utländsk juridisk person, och som har ett krav på 75 % (centralamerikansk) nationalitet för försäkringsbolag och ett krav på 50 % (centralamerikanska) ägande för banker, såvida inte dessa finansinstitut är godkända av en internationellt erkänd enhet för riskklassificering.
 • Guatemala har inga reservationer.
 • Honduras kräver att utländska försäkringsinstitutioner som etablerar sig i Honduras deponerar minst 10 % av det föreslagna företagets minimikapital i antingen Banco Central de Honduras eller investerar ovannämnda belopp i statliga värdepapper. Utländska leverantörer av finansiella tjänster måste etablera sig som bolag (sociedades ano ù nimas), som filialer eller som representationskontor.
 • Nicaragua förbehåller sig rätten att bevilja förmåner till leverantörer av finansiella tjänster eller offentliga enheter (som helt eller till största delen ägs av staten) som eftersträvar allmänpolitiska mål genom att tillhandahålla finansiella tjänster (inbegripet men inte begränsat till) jordbruk, bostäder för låginkomstfamiljer eller små och medelstora företag. EU förbehåller sig också rätten att anta eller bibehålla åtgärder som kräver att utländska leverantörer av finansiella tjänster införlivas i Nicaragua. Försäkring och återförsäkring kräver status som juridisk person som bildats och har sitt säte i Nicaragua i form av offentliga bolag.
 • Panama kräver minst 49 % nationellt ägande för försäkringsmäklare

Sektorsrapporter som vägledning för investerare i Centralamerika

Mot bakgrund av 10-årsdagen för associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika har EU med stöd av #EUCA_Trade-projektet tagit fram en rad sektorsrapporter som syftar till att identifiera ekonomiska sektorer som erbjuder den största konkurrenskraftiga potentialen för EU:s export och investeringar i Centralamerika.

Det finns möjligheter för EU:s export och investeringar inom många sektorer i Centralamerika. EU-investerare kan dock ställas inför stora utmaningar när de gör affärer i regionen. Därför bidrar dessa dokument till att identifiera affärsmöjligheter som erbjuder de bästa utsikterna och där EU:s exportörer kan uppnå en konkurrenskraftig position.

Ladda ner sektorsrapporter:

Mer information om centralamerikanska länders prioriterade investeringar finns på webbplatsen för de 6 centralamerikanska ländernas organ för främjande av investeringar och export:

Offentlig upphandling

Associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika öppnar en rad möjligheter till offentlig upphandling för er på nationell, regional och lokal nivå i alla länder som är parter i avtalet.

Det kommer inte att förekomma någon diskriminering mellan utländska och lokala företag.

Iavdelning V och bilaga XVI till avtalet fastställs de allmänna principer och förfaranden som är förenliga med WTO:s avtal om offentlig upphandling.

Ibilaga XVI fastställs följande:

 • de upphandlande enheter som omfattas och tröskelvärdena för värdet av de kontrakt över vilka bestämmelserna gäller.
 • huvuddragen i förfarandet för tilldelning av upphandlingskontrakt

Detta gäller särskilt var anbuden ska offentliggöras, dokumentkraven, tilldelningen av kontrakt och tidsperioder.

Dessutom har artikel 212 i avdelning V följande lydelse: ”Offentliggörande av upphandlingsinformation” föreskriver att Centralamerika ska utveckla en gemensam kontaktpunkt på regional nivå för centralamerikanska offentliga upphandlingar. Denna gemensamma åtkomstpunkt lanserades i september 2012 och finns tillgänglig på följande webbplats:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

För särskilda kontakter på landsnivå, besök:

Länkar, kontakter och dokument

Honduras

Nationella institutioner – Honduras

Centralamerikanska banken för ekonomisk integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22402243

Faxnummer + 504 22402231

Biträdande direktoratet för tullintäkter vid finansministeriet

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 32795394, + 504 32799830

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Honduras

Europeiska unionens delegation i Honduras

Överste Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 2239 99 91

Faxnummer + 504 2239 99 94

E-post: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Honduras ambassad i Konungariket Belgien och Honduras beskickning vid Europeiska unionen

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 27340000

E-post: info@hondurasembassy.be

Sammanslutningen av frihandelszoner i Honduras

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Box 3973, HN-Zip San Pedro Sula, HONDURAS

Tfn: + 504 25542772, + 50425542776

Faxnummer + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Honduras

Finansministeriet (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3:e våningen, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22228702

Faxnummer + 504 22201705

Honduranska institutet för förebyggande av alkoholism, narkotikamissbruk och läkemedelsberoende (IHADFA)

Instituto Honduras reño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22394488

Det statliga gemenskapscentrumet under generaldirektoratet för utrikespolitik, som är tilldelat utrikesministeriet

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

en la Proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Faxnummer + 504 2341678

Honduras civila luftfartsmyndighet (AHAC)

Agencia Honduras reña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22340263

Centrumet för studier och kontroll av främmande ämnen (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Faxnummer + 504 2390954

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav (SPS) – Honduras

Nationell myndighet för jordbrukshälsa (SENASA) som tilldelats ministeriet för jordbruk och djurhållning

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Faxnummer + 504 22310786

Ministeriet för energi, naturresurser, miljö och gruvor

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakter för offentlig upphandling – Honduras

Honduras compras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tfn: + 504 2230 7000

E-post: info.oncae@scgg.gob.hn

Webbplats: http://www.honducompras.gob.hn/

Statliga upphandlingsbyrån (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación och ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tfn: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Webbplats: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Nationella institutioner – Nicaragua

Nicaraguas centralbank

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 Carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 2255–7171

Faxnummer + 505 22650495

E-post: oaip@bcn.gob.ni

Webbplats: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguas tullmyndighet (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10ma Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Representationer, handelskammare, näringslivsorganisationer – Nicaragua

Europeiska unionens delegation i Nicaragua och till det centralamerikanska integrationssystemet (Sica)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22704499

Faxnummer + 505 22809569

E-post: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguas ambassad i Belgien

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Faxnummer + 32 2 375 71 88

E-post: sky77706@skynet.be

Nationella kommissionen för frihandelszoner (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22631530

Faxnummer + 505 22334144

Generaldirektoratet för tullfrågor (DGA) vid ministeriet för finanser och offentlig kredit (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Centralamerikanska banken för ekonomisk integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tfn: + 504 2402243

Faxnummer + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Nicaragua

Direktoratet för normalisering och metrologi (DNM) under ministeriet för främjande, industri och handel (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22489300, ext 2276

Faxnummer + 505 22489300, ext 2228

Interinstitutionell kommission för tillämpningen av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring under försvarsministeriet

Comisión InterInstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 2285001, + 505 2855003

Faxnummer + 505 2286960

Nicaraguanska institutet för civil flygteknik (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22768580, + 505 22768586

Faxnummer + 505 22768588

Ministeriet för transport och infrastruktur (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Generaldirektoratet för miljökvalitet tilldelat ministeriet för miljö och naturresurser (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faxnummer + 505 22631274

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav – Nicaragua

Institutet för skydd och hälsa inom jordbruket (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Areal för utsädescertifiering, avdelningen för utsäde, direktoratet för växtskydd och utsädeshälsa, institutet för jordbruksskydd och hälsa

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministeriet för miljö och naturresurser (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faxnummer + 505 22631274

Direktoratet för revidering, utvärdering och registrering vid den nationella kommissionen för registrering och kontroll av giftiga ämnen

Dirección de Revisión, utvärdering y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Ďancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22282002, ext 11 eller 12

Kontakter för offentlig upphandling – Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Tfn: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Webbplats: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-post: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Finansministeriets upphandlingsbyrå

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 2222–7231

Webbplats: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Nationella institutioner – Panama

Panamas centralbank

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5052612

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Panama

Europeiska unionens delegation i Panama

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, våning 14, Panama City, PANAMA

Tfn: + 507 2653223

Faxnummer + 507 2653239

E-post: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panamas ambassad i Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och beskickning vid Europeiska unionen

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bryssel, Belgien

Tfn: + 32 2 649 0729

Faxnummer + 32 2 648 9216

E-post: info@embpanamabxl.be

Webbplats: http://www.embpanamabxl.be/

Generaldirektoratet för frizoner under det nationella direktoratet för främjande av investeringar, vice ministeriet för utrikeshandel, handels- och industriministeriet (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Panama

Hälsoministeriet (Minsa)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Sektionen för farligt avfall och kemiska ämnen, underavdelningen för miljöhälsa vid hälsoministeriet (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Ďancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5129131, + 507 5129200

Faxnummer + 507 5129353

Sektionen för miljövård och icke-farligt avfall, underavdelningen för miljöhälsa vid hälsoministeriet (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5129131, + 507 5129200

Faxnummer + 507 5129353

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav (SPS) – Panama

Nationella direktoratet för djurhälsa, ministeriet för jordbruksutveckling (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 2662303, + 507 2660323

Sektionen för riskanalys av skadegörare och fytosanitära krav, nationella direktoratet för växtskydd (DNSV), ministeriet för jordbruksutveckling (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 2200733, + 507 2207979

Faxnummer + 507 2207979, + 507 2207981

Direktoratet för växtskydd (DNSV), ministeriet för jordbruksutveckling (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 2200733, + 507 2207979

Faxnummer + 507 2207979, + 507 2207981

Avdelningen för biologisk mångfald och vilda djur och växter under miljöministeriet

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Faxnummer + 507 5000839

Sektionen för farligt avfall och kemiska ämnen, underavdelningen för miljöhälsa vid hälsoministeriet (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Ďancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5129131, + 507 5129200

Faxnummer + 507 5129353

Kontakter för offentlig upphandling – Panama

Panama-Compra

Tfn: + 507 5151555

Webbplats: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nationella upphandlingsbyrån (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5151511, + 507 5151510

E-post: info@dgcp.gob.pa

Webbplats: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Nationella institutioner – Costa Rica

Costa Ricas centralbank

Banco Central de Costa Rica

Centrala y 1, calles 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22433333

Webbplats: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Tullkontoret i Costa Rica

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 25229390

Faxnummer + 506 25229426

Generaldirektoratet för beskattning, finansministeriet

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 25470000, + 506 25470001

Nationellt register

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523–2010, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22020800, + 506 22020777

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Costa Rica

Europeiska unionens delegation i Costa Rica

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836–1007, San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22832959

Faxnummer + 506 22832960

E-post: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Costa Ricas ambassad i Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och beskickning vid Europeiska unionen

489 Avenue Louise, 1050 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 26405541

Faxnummer + 32 26483192

E-post: info@costaricaembassy.be

Foreign Trade Corporation of Costa Rica (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278–1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22994700, 800 77626637

Faxnummer + 506 22335755

En enda kontaktpunkt för utrikeshandel (VUCE), generaldirektoratet för tullfrågor (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Tfn: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Costa Rica

Costa Ricas institut för tekniska standarder (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22834522

Faxnummer + 506 22834831

Hälsovårdsministeriet

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22230333, ext 327 eller 329, + 506 22336922

Faxnummer + 506 22577827

Avdelningen för kontroll av vapen och sprängämnen inom generaldirektoratet för försvarsmateriel som är underställd ministeriet för allmän säkerhet

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 25864500

Direktoratet för förvaltning av miljökvalitet (DIGECA) vid ministeriet för miljö och energi (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, No. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Faxnummer + 506 22582820

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav (SPS) – Costa Rica

Nationella myndigheten för djurhälsa (SENASA), ministeriet för jordbruk och djurhållning (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al este y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3–3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tfn: + 506 22608300, + 506 25871600

Faxnummer + 506 22608301

Nationella växtskyddsmyndigheten (SFE), ministeriet för jordbruk och djurhållning (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 25493400

Faxnummer + 506 25493599

Enheten för levande modifierade organismer vid avdelningen för bioteknik inom den nationella växtskyddsmyndigheten (SFE), ministeriet för jordbruk och djurhållning (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 25492522, + 506 25493522

Faxnummer + 506 25493599

Kontakter för offentlig upphandling – Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Webbplats: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22561500

E-post: consultas@gobierno-digital.go.cr

El Salvador

Nationella institutioner – El Salvador

Centralamerikanska banken för ekonomisk integration (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma nr 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22676100

Faxnummer + 503 22676130

Allmänna tulldirektoratet (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, panamerikanska motorvägen Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22445000, + 503 22443000

Faxnummer + 503 22447201

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – El Salvador

Europeiska unionens delegation i El Salvador

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim # 2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22432424

Faxnummer + 503 22432525

E-post: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

El Salvadoras ambassad i Belgien

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Faxnummer + 32 2 732 65 74

E-post: embajadabruselas@rree.gob.sv

Finansdepartementet

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22443000, + 503 22373000

En enda kontaktpunkt för utrikeshandel (VUCE), centralbankens centrum för import och bearbetning på export

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Faxnummer + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – El Salvador

Nationellt kvalitetsråd (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 25905300

Webbplats: http://www.cnc.gob.sv/

Försvarsministeriet (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22500100, + 503 22500134

Direktoratet för kolväten och gruvor (DHM), ekonomiministeriet (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Civila luftfartsmyndigheten (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministeriet för miljö och naturresurser (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 21326276

Faxnummer + 503 21329429

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav (SPS) – El Salvador

Avdelningen för veterinärtjänster, General Livestock Directorate (DGG), ministeriet för jordbruk och djurhållning (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22020879, + 503 22101763

Direktoratet för växtskydd (DGSV), ministeriet för jordbruk och djurhållning (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Final 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22101747, + 503 22101700

Faxnummer + 503 22101920

Ministeriet för miljö och naturresurser (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 21329407, + 503 21329697

Faxnummer + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakt för offentlig upphandling – El Salvador

Comprasal

Tfn: + 503 22443171

E-post: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Webbplats: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Finansdepartementet

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 2244–3171

Guatemala

Nationella institutioner – Guatemala

Guatemalas centralbank

Banco de Guatemala

7a. Av. 22–01, Zona 1, GUATEMALA

Tfn: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Faxnummer + 502 24296086, + 502 24856041

Webbplats: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Guatemala

Europeiska unionens delegation i Guatemala

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5–55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tfn: + 502 23005900

Faxnummer + 502 23005900

E-post: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalas ambassad i Belgien

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Faxnummer + 32 2 344 64 99

E-post: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Guatemala

Guatemalan Standards Commission (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27–32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 22472654

Faxnummer + 502 22472687

Guatemalas nationella myndighet för förbud mot kemiska vapen (ANGPAQ), utrikesministeriet

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4–17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24100000

Faxnummer + 502 23321172, + 502 24100011

Ministeriet för miljö och naturresurser (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28–58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24230500, + 502 24232408

Ekonomiministeriet

Ministerio de Economía

8a Avenida 10–43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24120200

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav (SPS) – Guatemala

Ministeriet för jordbruk, boskap och livsmedel (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24137000

Avdelningen för epidemiologisk övervakning och riskanalys vid direktoratet för växtskydd vid det biträdande ministeriet för jordbrukshälsa och förordningar under ministeriet för jordbruk, boskap och livsmedel (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Enheten för normer och förordningar, ministeriet för jordbruk, djurhållning och livsmedel (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24137000

Nationella rådet för skyddade områden (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6–06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24226700

Faxnummer + 502 22534141

Avdelningen för registrering av jordbruksmaterial vid direktoratet för växtskydd vid det biträdande ministeriet för jordbrukshälsa och förordningar under ministeriet för jordbruk, djurhållning och livsmedel (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakter för offentlig upphandling – Guatemala

GUATEKMPRAS

Tfn: + 502 23742872

E-post: administradorgc@minfin.gob.gt

Webbplats: http://www.guatecompras.gt/

Generaldirektoratet för offentlig upphandling (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 23742872

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar