Associeringsavtalet EU-Centralamerika

Handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika har tillämpats provisoriskt sedan den 1 augusti 2013 med Honduras, Nicaragua och Panama, sedan den 1 oktober 2013 med Costa Rica och El Salvador och sedan den 1 december 2013 med Guatemala. Det sänker tullarna och ökar tullförfarandenas effektivitet.

Avtalet i korthet

De sex centralamerikanska länder som är parter i detta avtal är

Avtaletsfullständiga text och bilagor.

Läs den särskilda delen av avtalet om handel.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Associeringsavtalet EU-Centralamerika

 • gör det lättare och billigare för EU-handlare att importera från och exportera till Centralamerika
 • avskaffar de flesta importtullar och förbättrar tillträdet till offentliga upphandlings- och investeringsmarknader.
 • skapar en mer förutsägbar miljö för handeln i Centralamerika, med en medlingsmekanism för icke-tariffära handelshinder och en bilateral tvistlösningsmekanism

 

Handelsförbindelserna mellan EU och Centralamerika

EU och Centralamerika har under lång tid upprätthållit nära och omfattande förbindelser. Som exportör eller importör i EU kan du dra nytta av förhållandet mellan de två regionerna för att gynna ditt företag.

Den största importen från Centralamerika är livsmedel som frukt (t.ex. bananer, ananas), socker, animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor (främst palmolja), kaffedrycker och medicinska instrument.

När det gäller EU:s export till Centralamerika omfattar betydande produktgrupper läkemedel, maskiner och apparater samt transportutrustning.

Tariffer

Industrivaror och fiske

Visste du att associeringsavtalet i stort sett avskaffar nästan alla tullar på tillverkade produkter och fiske?

 • när avtalet trädde i kraft tog EU bort 99 % av sina tullpositioner för industriprodukter och fiske.
 • Centralamerika enades om att ge tullfritt tillträde till alla industriprodukter och fisken senast 2025.

Jordbruksvaror

Genom frihandelsavtalet mellan EU och Centralamerika avskaffades merparten av tullarna på jordbruksprodukter, och endast tullarna på ”känsliga områden” togs bort. Därför

 • EU enades om att avskaffa tullarna för 73 % av sina jordbrukstullpositioner, vilket motsvarar omkring 64 % av jordbruksimporten från Centralamerika. Bland de varor som kan importeras tullfritt till EU finns kaffe, räkor, ananas och meloner. Viktiga produkter som socker och rom kan också föras in i EU inom ramen för tullfria kvoter.
 • Centralamerika avskaffade tullarna på 67 % av sina jordbrukstullpositioner, vilket täckte omkring 62 % av jordbruksimporten från EU. Importen av europeiska whiskey till de centralamerikanska länder som är parter i avtalet avreglerades till exempel helt.

 

Innan du exporterar

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i bilaga II om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete i associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika.

Har min produkt ”ursprungsstatus” enligt associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika?

För att din produkt ska kunna omfattas av den lägre eller noll förmånstullen enligt associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika måste den ha sitt ursprung i EU eller Centralamerika.

En produkt har sitt ursprung i EU eller Centralamerika om den

 • helt framställda i EU eller Centralamerika
 • som tillverkats i EU eller Centralamerika med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att dessa material har bearbetats eller bearbetats i tillräcklig utsträckning i enlighet med de produktspecifika reglerna i tillägg 2. Se även tillägg 1 ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.
  För vissa produkter finns det några alternativa produktspecifika regler – se tillägg 2A.

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textilindustrin och den kemiska sektorn.

Tips och tricks för att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i HS, vilka ingår i anmärkningarna 5–6 till tillägg 1 ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.

Kumulering

Associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika möjliggör också

 • bilateral kumulation, material med ursprung i ett signatäramerikanskt land kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av en produkt.
 • diagonal kumulation, material med ursprung i Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru eller Venezuela kan anses ha ursprung i Centralamerika när det används för att tillverka en produkt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.
 • på begäran av ett centralamerikanskt land eller EU kan dessutom diagonal kumulation beviljas för material med ursprung i Mexiko, Sydamerika eller Västindien, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till ett signatärland i Centralamerika (och vice versa) utan att bearbetas vidare i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåtet om produkterna förblir under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan verksamhet än

 • lossning
 • omlastning
 • varje åtgärd som syftar till att bevara dem i gott skick.

Du måste visa upp bevis för direkttransporten för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Enligt associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika är det möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en vara som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Om du vill ansöka om förmånstull måste du följa ursprungsförfarandena och få din ansökan kontrollerad av tullmyndigheterna i det land till vilket du importerar dina varor. Förfarandena fastställs i avdelning IV om ursprungsintyg och avdelning V om arrangemang för administrativt samarbete.

Hur ansöker man om en förmånstull?

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsbevis.

Ursprungsintyget kan vara antingen

 • ett varucertifikat EUR.1
 • en ursprungsdeklaration

Inget ursprungsintyg krävs om produkternas totala värde inte överstiger

 • 500 EUR för småförpackningar
 • 1,200 EUR för personligt bagage

Ursprungsintyget är giltigt i tolv månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1

 • varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.
 • Tillägg 3 innehåller en förlaga till varucertifikat EUR.1 och anvisningar om hur det ska fyllas i.

Ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i ett av de centralamerikanska länderna genom att lämna en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av

 • en godkänd exportör
 • varje exportör, förutsatt att det totala värdet av produkterna inte överstiger 6,000 EUR
Godkända exportörer
 • exportörer enligt detta avtal kan ansöka om tillstånd från sina tullmyndigheter att upprätta ursprungsdeklarationer för produkter av vilket värde som helst.
 • tullmyndigheterna får återkalla status som godkänd exportör i händelse av missbruk
Hur ska en ursprungsdeklaration upprättas?
 • exportören ska typa, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller annan kommersiell identifiering av produkten (tillägg 4).
  • ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens [eller behöriga statliga] tillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung.”
 • texten till ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk.
 • du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav, förutsatt att du ger era tullmyndigheter en skriftlig försäkran om att ni tar fullt ansvar för alla deklarationer där du identifieras.
 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten på villkor att den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.
 • när du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Verifieringen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i de importerande och de exporterande parterna
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter (besök av den importerande parten hos exportören är inte tillåtna)

När kontrollen är avslutad ska den exporterande partens myndigheter fastställa ursprunget och underrätta den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Tekniska regler definierar särskilda egenskaper som en produkt bör ha, såsom utformning, etikettering, märkning, förpackning, funktionalitet eller prestanda, och är utformade för att exempelvis skydda människors hälsa, säkerhet eller miljön. Det kan dock vara dyrt för näringsidkarna att uppfylla olika krav på olika marknader.

Inom ramen för associeringsavtalet samarbetar EU och de centralamerikanska länderna om marknadsövervakning, utarbetande av tekniska föreskrifter, fastställande av standarder och fastställande av överensstämmelsebedömningar. Alla parter är fast beslutna att verka för öppenhet och göra alla tekniska föreskrifter tillgängliga för allmänheten. Viktigast av allt är att parterna strävar efter att utveckla harmoniserade bestämmelser och standarder inom varje region i syfte att underlätta den fria rörligheten för varor.

Honduras – kontakter för tekniska krav

Nicaragua – kontakter för tekniska krav

Panama – kontakter för tekniska krav

Costa Rica – kontakter för tekniska krav

El Salvador – kontakter för tekniska krav

Guatemala – kontakter för tekniska krav

Hälso- och säkerhetskrav (SPS)

Ikapitel 5 om sanitära och fytosanitära åtgärder bekräftas parternas rättigheter och skyldigheter enligt SPS-avtalet, samtidigt som WTO – plus proceduråtgärder för att främja ett effektivt genomförande – föreskrivs. Detaljerade förfarande- och tolkningsåtgärder återfinns i bilaga VII Krav och bestämmelser för godkännande av anläggningar för produkter av animaliskt ursprung och i bilaga VIII Riktlinjer för genomförande av kontroller.

I avtalet föreskrivs också att en underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor ska lösa eventuella problem som kan uppstå på detta område samt att spåra och övervaka sanitära och fytosanitära åtgärder som vidtas av alla parter i detta avtal.

Man har kommit överens om ytterligare förbättringar, t.ex. på djurskyddsområdet. Dessa kommer att bidra till att bygga upp kapaciteten i de centralamerikanska länderna och därmed underlätta deras marknadstillträde.

Honduras – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Nicaragua – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Panama – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Costa Rica – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

El Salvador – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Guatemala – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 

 • om du anser att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss.
 • rapportera vad som stoppar din export till Centralamerika med hjälp av webbformuläret. Därefter kommer EU att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder.

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer öppnare och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

I de stegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av de uppgifter som anges nedan.

 • faktura (ange de särskilda kraven på form och innehåll i Min handelsassistent)
 • packningslista
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning
 • ursprungsbevis – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull kan du ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

För närmare information om vilka handlingar du måste visa upp för tullklarering för din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstullar och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet mellan EU och Centralamerika föreskriver starkare immateriella rättigheter för dig att importera och/eller exportera era produkter till Centralamerika.

Ibilaga XVII och bilaga XVIII till frihandelsavtalet mellan EU och Centralamerika bekräftas parternas åtaganden enligt Trips-avtalet och konventionen om biologisk mångfald och beviljas dem både nationell behandling och behandling som mest gynnad nation. Med andra ord kommer innehavare av immateriella rättigheter inte att behandlas mindre förmånligt än ett lands egna medborgare eller medborgare i något annat land.

Geografiska beteckningar

De centralamerikanska länderna har ändrat och antagit ny lagstiftning för att införliva regionala specialiteter och geografiska beteckningar på ett liknande sätt som EU. Om du är producent av produkter med geografiska beteckningar i EU kan det vara intressant att fler än 200 geografiska beteckningar, såsom champagne, parmaskinka och Scotch whisky, också är särskilt skyddade på de centralamerikanska marknaderna.

Handeln med tjänster

Associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika garanterar att du kan dra nytta av möjligheterna på den centralamerikanska marknaden. Detta avtal öppnar den centralamerikanska tjänstemarknaden och ger den rättssäkerhet och förutsägbarhet som du behöver som tjänsteleverantör för att bedriva handel i dessa länder. Dessutom behandlas du på samma sätt som lokala leverantörer.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Om du är ett litet eller medelstort företag som inte har för avsikt att fysiskt etablera sig i Centralamerika innehåller avtalet en förteckning över alla sektorer som EU och Centralamerika har samtyckt till att liberalisera. Förteckningarna finns i bilaga XI Förteckningar över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.

Läs mer om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster i kapitel 3 Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster inom avdelning III Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel.

Mer information om de tjänstesektorer som omfattas finns på GD Handels webbplats (se artikel 170 och bilaga XI till avtalet).

Etablering av företag i Centralamerika

Inom sektorer där EU och de centralamerikanska länderna har gjort åtaganden om marknadstillträde har parterna kommit överens om att inte begränsa etableringen av företag på något av följande sätt (om inte annat anges i bilaga X).

 • begränsning av antalet inrättningar (i form av numeriska kvoter, genom monopol eller exklusiva rättigheter eller genom krav på prövning av det ekonomiska behovet)
 • begränsningar av det totala värdet av transaktioner eller tillgångar som ni är tillåtna (antingen i form av numeriska kvoter eller genom krav på prövning av det ekonomiska behovet)
 • begränsningar av det totala antalet insatser som är tillåtna i landet, eller begränsningar av den totala kvantiteten produktion uttryckt i angivna numeriska enheter (i form av kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska behovet)
 • begränsningar av deltagandet av utländskt kapital i form av en högsta procentgräns för utländskt aktieinnehav eller det totala värdet av enskilda eller sammanlagda utländska investeringar
 • åtgärder som begränsar eller kräver vissa typer av etablering (dotterbolag, filial, representationskontor) eller samriskföretag genom vilka en investerare från den andra parten får bedriva ekonomisk verksamhet

Tillfälliga vistelser

Avtalet möjliggör inresa och tillfällig vistelse på EU:s och de centralamerikanska territorierna i

 • nyckelpersonal:
 • praktikanter med akademisk examen
 • säljare av företagstjänster

Detta görs i enlighet med tjänstekapitlets mål, omfattning och omfattning inom gränserna för de sektorer som förtecknas i bilagorna X och XI. Därför

Om du är investerare

 • de högre tjänstemän inom näringslivet som ansvarar för etableringen av din arbetsplats får stanna i något av de centralamerikanska länder som är parter i detta avtal i 90 dagar under en 12-månadersperiod.
 • dina chefer och specialister som överförs från din EU-baserade verksamhet till dem i Centralamerika kan stanna där i upp till tre år efter det att ditt företag har etablerats där.
 • praktikanter med akademisk examen som förflyttas från EU till inrättningen i Centralamerika bör beviljas vistelser på upp till ett år.

Om du är en gränsöverskridande tjänsteleverantör ger EU och de centralamerikanska länderna dig möjlighet att resa in och stanna i upp till 90 dagar per år för att förhandla om försäljning av tjänster.

Vilka sektorer är uteslutna från liberaliseringen?

Vissa känsliga sektorer undantas från liberalisering enligt detta avtal. De viktigaste undantagen är följande:

 • alla parter har ett ”tillsynsundantag” för finansiella tjänster som
  • skyddar investerare, insättare, användare av finansmarknaden, försäkringstagare eller personer till vilka en tillhandahållare av finansiella tjänster är skyldig ett förvaltaruppdrag
  • upprätthåller säkerheten, sundheten, integriteten eller det ekonomiska ansvaret hos leverantörer av finansiella tjänster,
  • säkerställer integriteten och stabiliteten i en parts finansiella system
 • Costa Rica utesluter privata privatbanker som måste upprätthålla en permanent minimilånebalans med den statliga banken eller alternativt inrätta minst fyra agenturer eller filialer för att tillhandahålla grundläggande banktjänster i utvalda regioner.
 • El Salvador utesluter mark på landsbygden, som inte får ägas av utländska [juridiska] personer, inbegripet en filial till en utländsk juridisk person, och som har ett krav på 75 % (centralamerikanskt) medborgarskap för försäkringsbolag och ett krav på 50 % (centralamerikanskt) ägande för banker, såvida inte dessa finansinstitut är godkända av en internationellt erkänd riskklassificeringsenhet.
 • Guatemala har inga reservationer.
 • Honduras kräver att utländska försäkringsbolag som etablerar sig i Honduras deponerar minst 10 % av det föreslagna företagets minimikapital antingen i Banco Central de Honduras eller investerar ovannämnda belopp i statliga värdepapper. Utländska leverantörer av finansiella tjänster måste etablera sig som bolag (sociedades ano ’nimas), som filialer eller som representationskontor.
 • Nicaragua förbehåller sig rätten att bevilja förmåner till leverantörer av finansiella tjänster eller offentliga organ (helt eller delvis ägda av staten) som eftersträvar allmänpolitiska mål genom att tillhandahålla finansiella tjänster (inbegripet men inte begränsat) till jordbruk, bostäder för låginkomstfamiljer eller små och medelstora företag. Den förbehåller sig också rätten att anta eller bibehålla åtgärder som kräver att utländska leverantörer av finansiella tjänster införlivas i Nicaragua. Försäkring och återförsäkring kräver status som juridisk person som bildats och har sitt säte i Nicaragua i form av offentliga bolag.
 • Panama kräver minst 49 % nationellt ägande för försäkringsmäklare

Sektorsrapporter för att vägleda EU-investerare i Centralamerika

Mot bakgrund av 10-årsjubileet för associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika har EU med stöd av #EUCA_Trade-projektet utarbetat en rad sektorsrapporter som syftar till att identifiera de ekonomiska sektorer som erbjuder den största konkurrenspotentialen för EU:s export och investeringar i Centralamerika.

Det finns möjligheter till export och investeringar från EU inom många sektorer i Centralamerika. EU-investerare kan dock ställas inför stora utmaningar när de gör affärer i regionen. Dessa dokument bidrar därför till att identifiera affärsmöjligheter som erbjuder de bästa utsikterna och var EU:s exportörer kan uppnå en konkurrenskraftig ställning.

Ladda ner de sex sektorsrapporterna i pdf-format via länken nedan:

Mer information om de centralamerikanska ländernas prioriterade investeringar finns också på webbplatsen för de 6 centralamerikanska ländernas organ för främjande av investeringar och export:

Offentlig upphandling

Associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika öppnar en rad möjligheter till offentlig upphandling för dig på nationell, regional och lokal nivå i alla länder som är parter i avtalet.

Det kommer inte att förekomma någon diskriminering mellan utländska och lokala företag.

Iavdelning V och bilaga XVI till avtalet fastställs de allmänna principer och förfaranden som är förenliga med WTO:s avtal om offentlig upphandling.

Ibilaga XVI fastställs följande:

 • de upphandlande enheter som omfattas och de tröskelvärden för kontraktens värde över vilka bestämmelserna gäller.
 • centrala inslag i förfarandet för tilldelning av upphandlingskontrakt

Detta gäller särskilt de områden där anbud ska offentliggöras, dokumentationskrav, tilldelning av kontrakt och tidsfrister.

I artikel 212 i avdelning V föreskrivs dessutom följande: Enligt ”Offentliggörande av upphandlingsinformation” ska Centralamerika utveckla en enda kontaktpunkt på regional nivå för centralamerikanska offentliga upphandlingar. Denna enda åtkomstpunkt lanserades i september 2012 och finns tillgänglig på följande webbplats:

Punto de acceso Regional de contratactión pública Centroamericana

För särskilda kontakter på landsnivå, besök:

Länkar, kontakter och dokument

Honduras

Nationella institutioner – Honduras

Centralamerikanska banken för ekonomisk integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22402243

Fax: + 504 22402231

Biträdande direktoratet för tullintäkter vid finansministeriet

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 32795394, + 504 32799830

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Honduras

Europeiska unionens delegation i Honduras

Överste Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 2239 99 91

Fax: + 504 2239 99 94

E-post: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Honduras ambassad i Konungariket Belgien och Honduras representation vid Europeiska unionen

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 27340000

E-post: info@hondurasembassy.be

Honduras sammanslutning av frihandelszoner

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Box 3973, HN-Zip San Pedro Sula, HONDURAS

Tfn: + 504 25542772, + 50425542776

Fax: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Honduras

Finansministeriet (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3:e våningen, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22228702

Fax: + 504 22201705

Honduras institut för förebyggande av Alkoholism, narkotikamissbruk och narkotikamissbruk (IHADFA)

Instituto Honduras para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22394488

Statligt gemenskapscentrum inom det generaldirektorat för utrikespolitik som är underställt utrikesministeriet

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

en la Proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Fax: + 504 2341678

Honduras byrå för civil luftfart (AHAC)

Agencia Honduras de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22340263

Centrumet för studier och kontroll av främmande ämnen (Cesco)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Fax: + 504 2390954

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav – Honduras

Nationella myndigheten för jordbrukshälsa (SENASA) vid ministeriet för jordbruk och djurhållning

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miramjöl, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Fax: + 504 22310786

Ministeriet för energi, naturresurser, miljö och gruvor

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tfn: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakter för offentlig upphandling – Honduras

Honduras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tfn: + 504 2230 7000

E-post: info.oncae@scgg.gob.hn

Webbplats: http://www.honducompras.gob.hn/

Statligt upphandlingsorgan (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación och ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tfn: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Webbplats: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Nationella institutioner – Nicaragua

Nicaraguas centralbank

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 Carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 2255–7171

Fax: + 505 22650495

E-post: oaip@bcn.gob.ni

Webbplats: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguas tullmyndighet (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10ma Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Representationer, handelskammare, näringslivsorganisationer – Nicaragua

Europeiska unionens delegation i Nicaragua och det centralamerikanska integrationssystemet (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22704499

Fax: + 505 22809569

E-post: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguanska ambassad i Belgien

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Fax: + 32 2 375 71 88

E-post: sky77706@skynet.be

Nationella kommissionen för frihandelszoner (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22631530

Fax: + 505 22334144

Generaldirektoratet för tulltjänster (DGA) vid finansministeriet och ministeriet för offentliga krediter (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Centralamerikanska banken för ekonomisk integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tfn: + 504 2402243

Fax: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Nicaragua

Direktoratet för normalisering och metrologi (DNM) under ministeriet för främjande, industri och handel (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22489300, ext 2276

Fax: + 505 22489300, ext 2228

Interinstitutionell kommission för tillämpningen av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt deras förstöring, under försvarsministeriet

Comisión Interű cional para la Aplicación de la convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 2285001, + 505 2855003

Fax: + 505 2286960

Nicaraguanska institutet för civil flygteknik (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22768580, + 505 22768586

Fax: + 505 22768588

Ministeriet för transport och infrastruktur (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Generaldirektoratet för miljökvalitet vid ministeriet för miljö och naturresurser (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav – Nicaragua

Institutet för skydd och hälsa inom jordbruket (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, angränsande a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Område för certifiering av utsäde, Avdelningen för utsäde, direktoratet för växtskydd och utsädeshälsa, Institutet för jordbruksskydd och hälsa

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, angränsande a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministeriet för miljö och naturresurser (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Direktoratet för översyn, utvärdering och registrering vid den nationella kommissionen för registrering och kontroll av giftiga ämnen

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Σancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 22282002, ext 11 eller 12

Kontakter för offentlig upphandling – Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Tfn: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Webbplats: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-post: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Finansministeriets upphandlingsbyrå

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tfn: + 505 2222–7231

Webbplats: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Nationella institutioner – Panama

Panamas centralbank

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5052612

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Panama

Europeiska unionens delegation i Panama

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, våning 14, Panama City, PANAMA

Tfn: + 507 2653223

Fax: + 507 2653239

E-post: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panamas ambassad i Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och beskickningen vid Europeiska unionen

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 2 649 0729

Fax: + 32 2 648 9216

E-post: info@embpanamabxl.be

Webbplats: http://www.embpanamabxl.be/

Generaldirektoratet för frizoner under det nationella direktoratet för främjande av investeringar, vice ministeriet för utrikeshandel, handels- och industriministeriet (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Panama

Hälsoministeriet (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Sektionen för farligt avfall och kemiska ämnen, underavdelningen för miljöhälsa vid hälsoministeriet (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Σancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Sektionen för miljöhälsa och icke-farligt avfall, underavdelningen för miljöhälsa vid hälsoministeriet (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav – Panama

Nationella direktoratet för djurhälsa, ministeriet för jordbruksutveckling (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 2662303, + 507 2660323

Sektionen för riskanalys och fytosanitära krav, Nationella växtskyddsdirektoratet (DNSV), ministeriet för jordbruksutveckling (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Nationella direktoratet för växtskydd (DNSV), ministeriet för jordbruksutveckling (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Avdelningen för biologisk mångfald och vilda djur och växter under miljöministeriet

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Fax: + 507 5000839

Sektionen för farligt avfall och kemiska ämnen, underavdelningen för miljöhälsa vid hälsoministeriet (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Σancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Kontakter för offentlig upphandling – Panama

Panama-Compra

Tfn: + 507 5151555

Webbplats: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nationella upphandlingsbyrån (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tfn: + 507 5151511, + 507 5151510

E-post: info@dgcp.gob.pa

Webbplats: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Nationella institutioner – Costa Rica

Costa Ricas centralbank

Banco Central de Costa Rica

Av. centrala y 1, 2 år 4, San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22433333

Webbplats: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Tullkontoret i Costa Rican

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 25229390

Fax: + 506 25229426

Generaldirektoratet för skatter, finansministeriet

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 25470000, + 506 25470001

Nationellt register

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523–2010, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22020800, + 506 22020777

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Costa Rica

Europeiska unionens delegation i Costa Rica

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836–1007, San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22832959

Fax: + 506 22832960

E-post: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Costa Ricas ambassad i Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och beskickningen vid Europeiska unionen

489 Avenue Louise, 1050 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 26405541

Fax: + 32 26483192

E-post: info@costaricaembassy.be

Foreign Trade Corporation of Costa Rica (Procour)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278–1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22994700, 800 77626637

Fax: + 506 22335755

En enda kontaktpunkt för utrikeshandel (VUCE), allmänna tulldirektoratet (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Tfn: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Costa Rica

Costa Rican Institute for Technical Standards (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22834522

Fax: + 506 22834831

Hälsovårdsministeriet

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22230333, ext 327 eller 329, + 506 22336922

Fax: + 506 22577827

Avdelningen för kontroll av vapen och sprängämnen inom det generaldirektorat för försvarsmateriel som tilldelats ministeriet för allmän säkerhet

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazink, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 25864500

Direktoratet för miljökvalitetsledning (DIGECA) vid ministeriet för miljö och energi (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9a, nr 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Fax: + 506 22582820

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav – Costa Rica

Nationella byrån för djurhälsa (SENASA), ministeriet för jordbruk och djurhållning (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3–3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tfn: + 506 22608300, + 506 25871600

Fax: + 506 22608301

Nationella växtskyddsmyndigheten (SFE), ministeriet för jordbruk och djurhållning (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

SABANA Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 25493400

Fax: + 506 25493599

Enheten för levande modifierade organismer vid ministeriet för bioteknik inom den nationella växtskyddsmyndigheten (SFE), ministeriet för jordbruk och djurhållning (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

SABANA Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 25492522, + 506 25493522

Fax: + 506 25493599

Kontakter för offentlig upphandling – Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Webbplats: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tfn: + 506 22561500

E-post: consultas@gobierno-digital.go.cr

El Salvador

Nationella institutioner – El Salvador

Centralamerikanska banken för ekonomisk integration (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma nr 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22676100

Fax: + 503 22676130

Allmänna tulldirektoratet (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Pan-American Highway Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22445000, + 503 22443000

Fax: + 503 22447201

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – El Salvador

Europeiska unionens delegation i El Salvador

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim # 2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22432424

Fax: + 503 22432525

E-post: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

El Salvadorans ambassad i Belgien

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Fax: + 32 2 732 65 74

E-post: embajadabruselas@rree.gob.sv

Finansministeriet

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22443000, + 503 22373000

En enda kontaktpunkt för utrikeshandel (VUCE), centralbankens centrum för import- och exportbehandling

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 och 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Fax: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – El Salvador

Nationella kvalitetsrådet (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 25905300

Webbplats: http://www.cnc.gob.sv/

Försvarsministeriet (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22500100, + 503 22500134

Direktoratet för kolväten och gruvor (DHM), ekonomiministeriet (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Civila luftfartsmyndigheten (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministeriet för miljö och naturresurser (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 21326276

Fax: + 503 21329429

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav – El Salvador

Avdelningen för veterinärtjänster, generaldirektoratet för djurhållning (DGG), ministeriet för jordbruk och djurhållning (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22020879, + 503 22101763

Generaldirektoratet för växtskydd (DGSV), ministeriet för jordbruk och djurhållning (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Finalen 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tfn: + 503 22101747, + 503 22101700

Fax: + 503 22101920

Ministeriet för miljö och naturresurser (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 21329407, + 503 21329697

Fax: + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakter för offentlig upphandling – El Salvador

Comprasal

Tfn: + 503 22443171

E-post: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Webbplats: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Finansministeriet

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tfn: + 503 2244–3171

Guatemala

Nationella institutioner – Guatemala

Guatemalas centralbank

Banco de Guatemala

7a. Av. 22–01, Zona 1, GUATEMALA

Tfn: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Fax: + 502 24296086, + 502 24856041

Webbplats: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Guatemala

Europeiska unionens delegation i Guatemala

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5–55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tfn: + 502 23005900

Fax: + 502 23005900

E-post: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalas ambassad i Belgien

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Fax: + 32 2 344 64 99

E-post: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Guatemala

Guatemalas standardiseringskommission (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27–32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 22472654

Fax: + 502 22472687

Guatemalas nationella myndighet för förbud mot kemiska vapen (ANGPAQ), utrikesministeriet

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4–17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24100000

Fax: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministeriet för miljö och naturresurser (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28–58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24230500, + 502 24232408

Ekonomiministeriet

Ministerio de Economía

8a Avenida 10–43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24120200

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav – Guatemala

Ministeriet för jordbruk, djurhållning och livsmedel (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24137000

Avdelningen för epidemiologisk övervakning och riskanalys vid direktoratet för växtskydd vid Vice Ministry of Agricultural Health and Regulations under ministeriet för jordbruk, djurhållning och livsmedel (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Enheten för normer och föreskrifter, ministeriet för jordbruk, djurhållning och livsmedel (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24137000

Nationella rådet för skyddade områden (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6–06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24226700

Fax: + 502 22534141

Avdelningen för registrering av jordbruksmaterial vid direktoratet för växtskydd vid Vice Ministry of Agricultural Health and Regulations under ministeriet för jordbruk, djurhållning och livsmedel (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakter för offentlig upphandling – Guatemala

GUATECOMPRAS

Tfn: + 502 23742872

E-post: administradorgc@minfin.gob.gt

Webbplats: http://www.guatecompras.gt/

Generaldirektoratet för offentlig upphandling (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tfn: + 502 23742872

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar