Allt utom vapen (Allt utom vapen)

Ta reda på hur man kan dra nytta av EU:s ”Allt utom vapen” -system.

I korthet

Genom ”Allt utom vapen” -systemet avskaffas tullar och kvoter för all import av varor (utom vapen och ammunition) som kommer till EU från de minst utvecklade länderna.

Från och med januari 2019 är ”Allt utom vapen” -länderna

 • Afghanistan
 • Angola
 • Bangladesh
 • Benin
 • Bhutan
 • Burkina Faso
 • Burma/Myanmar
 • Burundi
 • Kambodja
 • Centralafrikanska republiken
 • Tchad
 • Komorerna
 • Kongo, Demokratiska republiken
 • Djibouti
 • Östtimor
 • Ekvatorialguinea
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Gambia
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Haiti
 • Kiribati
 • Laos
 • Lesotho
 • Liberia
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauretanien
 • Nepal
 • Niger
 • Rwanda
 • São Tomé och Príncipe
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Salomonöarna
 • Somalia
 • Sydsudan
 • Sudan
 • Tanzania
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Jemen
 • Zambia

Tariffer

Genom ”Allt utom vapen” -systemet avskaffas tullar och kvoter för all import av varor (utom vapen och ammunition) till EU från de minst utvecklade länderna.

 • Sök efter all information om taxor för din produkt
 • om du är tveksam, kontakta de nationella tullmyndigheterna

Ursprungsregler

Ursprungsreglerna är desamma som för det allmänna preferenssystemet.

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrolleraverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur man utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Tolerans

Toleransen uttrycks

 • i priset på slutprodukterna för fiskeri- och industriprodukter
 • i vikt av slutprodukterna för jordbruksprodukter

Toleranser som ingår i det allmänna preferenssystemet är lindrigare än vanliga toleranser. De uppgår till 15 % av slutproduktens pris fritt fabrik i stället för 10 %.

Särskilda toleranser gäller även textilier och kläder och beskrivs i de inledande anmärkningarna till bilaga 22–03.

Se även den allmänna toleransregeln eller de minimis-regeln.

Kumulering

Följande typer av kumulation tillämpas vid handel inom ramen för EU Allt utom vapen

 • på båda sidor
 • regional
 • förlängd
 • kumulation med Norge, Schweiz och Türkiye
Bilateral kumulation

Material med ursprung i EU kan integreras i de produkter som tillverkas i ett Allt utom vapen-land och sedan anses ha sitt ursprung i detta ”Allt utom vapen” -land, förutsatt att bearbetningen i Allt utom vapen-landet överskrider miniminivåerna.

Regional kumulation
 • Grupp I
  • Brunei-Darussalam
  • Kambodja *
  • Indonesien
  • Laos *
  • Malaysia
  • Filippinerna
  • Vietnam
 • Grupp II
  • Bolivia
  • Colombia
  • Costa Rica
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Panama
  • Peru
  • Venezuela
 • Grupp III
  • Bangladesh *
  • Bhutan *
  • Indien
  • Nepal *
  • Pakistan
  • Sri Lanka
 • Grupp IV
  • Argentina
  • Brasilien
  • Paraguay
  • Uruguay

* Länder som för närvarande omfattas av Allt utom vapen

 • det är tillåtet att använda komponenter mellan länder i samma grupp (t.ex. Bangladesh kan använda ingredienser från Bhutan eftersom de båda ingår i grupp III), även om vissa viktiga regler måste hållas i åtanke:
 • regional kumulation mellan länder inom samma grupp gäller endast om de länder som berörs av kumulation vid tidpunkten för exporten av produkten till Europeiska unionen är förmånsländer och inte bara stödberättigade länder.
 • om varor med ursprung i ett förmånsland bearbetas ytterligare i ett annat medlemsland i den gruppen kan varan anses ha ursprung i det senare landet (så länge bearbetningen går utöver minimala åtgärder).
 • för att fastställa insatsvarans ursprung (när indata från en medlem i gruppen skickas till en annan medlem i gruppen) är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direktexport från leverantörslandet till EU.
 • kumulation är också möjlig mellan enskilda förmånsländer i grupp I och grupp III. Detta sker endast på begäran och på vissa villkor.

Observera att vissa produkter är undantagna från kumulation när det finns skillnader mellan statusen för de länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet i samma grupp (GSP/GSP +/Allt utom vapen). Förteckningen över de berörda produkterna finns i bilaga 13b.

Utvidgad kumulation 

Länder som omfattas av initiativet Allt utom vapen kan på vissa villkor be EU om tillstånd att kumulera med länder med vilka EU har ett handelsavtal.

 • denna möjlighet är endast öppen för industriprodukter och bearbetade jordbruksprodukter.
 • när uppgifter från ett tredjeland med vilket EU har ett frihandelsavtal skickas till ett GSP-land är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direktexport från leverantörslandet till EU.
Kumulation med varor med ursprung i Norge, Schweiz och Türkiye

Förmånsländerna får kumulera ursprung med varor enligt kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet med ursprung i Norge, Schweiz och Türkiye.

 • material med ursprung i Norge, Schweiz eller Türkiye som genomgår mer än en minimal process i ett förmånsland anses ha ursprung i det förmånslandet och får exporteras till EU, Norge, Schweiz eller Türkiye.
 • ovanstående regel gäller inte jordbruksprodukter eller produkter som omfattas av ett undantag.
 • för att denna typ av kumulation ska vara tillämplig måste EU, Norge, Schweiz och Türkiye bevilja samma förmånsbehandling för produkter med ursprung i Allt utom vapen-länder.

Förbud mot ändringar

Bestämmelsen om direkttransport i ursprungsreglerna inom det allmänna preferenssystemet har ersatts av en klausul om förbud mot manipulation (artikel 74 i kommissionens förordning (EG) nr1063/2010).

 • den största skillnaden jämfört med bestämmelsen om direkttransport är att importörer i EU inte behöver styrka att de uppfyller villkoren.
 • tullmyndigheterna i en EU-medlemsstat kan dock begära sådana bevis om de har anledning att tro att villkoren inte är uppfyllda.

Tullrestitution

Tullrestitution är tillåten.

Fartygsförhållanden

För att ett fiskefartyg ska anses ha sitt ursprung i ett förmånsland – vilket skulle innebära att den fisk som fångats av detta fartyg utanför territorialvattnen också har sitt ursprung – avser de tillämpliga kriterierna registreringslandet och fartygets flagg, men även dess ägande. Observera att det enligt det allmänna preferenssystemets ursprungsregler inte finns något särskilt krav på besättningens eller tjänstemännens nationalitet.

Minimala insatser

Det finns två uppsättningar så kallade minimala åtgärder som aldrig räcker för att ge ursprungsstatus:

 • de som nämns i artikel 76
 • och de som endast är tillämpliga på textilprodukter och endast för regional kumulation och som ingår i bilaga 16

Produktspecifika regler

En förteckning över den bearbetning som bör utföras på material för att få ursprungsstatus finns i bilaga 13a till samma förordning. Förteckningen innehåller två kolumner:

 • en som är tillämplig på de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet
 • en som är tillämplig på alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet

Gradering

Vissa utvecklingsländer exporterar mycket konkurrenskraftiga produkter, som inte behöver preferenser för att få tillträde till världsmarknaderna. I detta fall dras GSP tillbaka från dessa produktsektorer genom en graderingsmekanism:

 • när det genomsnittliga värdet av importen från ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet (dividerat med det totala värdet av all import inom det allmänna preferenssystemet för den avdelningen) överstiger det allmänna tröskelvärdet på 57 %
 • för vegetabiliska produkter, animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer samt mineralprodukter ska gradering tillämpas när den angivna procentandelen överstiger 17,5 %.
 • gradering av textilier gäller när den angivna procentandelen överstiger 47,2 %.

EU ser över förteckningen över graderade produkter vart tredje år genom en genomförandeförordning och på grundval av objektiva kriterier.

Här hittar du den aktuella förteckningen över graderade produkter.

Undantag

Ett särskilt undantag får beviljas på vissa villkor för att möjliggöra mindre stränga ursprungsregler för vissa produkter med ursprung i vissa länder. Kap Verde har beviljats ett sådant undantag. Se Kap Verdes undantag och tillämpliga ursprungsregler

Se även det meddelande till importörer som utfärdats av EU och som informerar aktörerna om specifika aspekter som rör Bangladesh.

Ursprungsregler för specifika produkter

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • använd min handelsassistent för att
  • läs om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor som importeras till EU måste uppfylla
  • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland

För att se kraven på din produkt, ange dess tullkod. Du kan söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • använd min handelsassistent för att
  • läs om de standarder för hälsa, säkerhet, djurhälsa, växtskydd och hygien (sanitära och fytosanitära åtgärder) som varor som importeras till EU måste uppfylla
  • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland

För att se vilka krav som gäller för din produkt, ange först dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

Ursprungsintyg

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i förmånsländerna inom ramen för initiativet ”Allt utom vapen” åtföljas av ett ursprungsintyg.

Ett ursprungsintyg kan vara ett av följande:

Certifikatet bör göras tillgängligt för exportören så snart exporten har ägt rum (eller är säkerställd). I undantagsfall kan ett certifikat på vissa villkor utfärdas efter exporten.

 • Ursprungsintyg formulär A – utfärdat av de behöriga myndigheterna i förmånslandet.

  Den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

 • Fakturadeklaration upprättad av exportören * – för sändningar på högst 6,000 EUR. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader efter utfärdandet.

* För att upprätta en fakturadeklaration måste du skriva ut, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på engelska eller franska) på fakturan, följesedeln eller annan kommersiell handling: ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) ) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har ursprung som medför förmånsbehandling enligt ursprungsreglerna i Europeiska gemenskapens allmänna preferenssystem. ” Du måste underteckna din fakturadeklaration för hand.

Övriga dokument

Hitta andra dokument och förfaranden för tullklarering.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • särskild information om EU:s lagstiftning om
  • Immateriella rättigheter
  • Geografiska beteckningar

  när det gäller de minst utvecklade länderna och utvecklingsländerna

 • allmän information om immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investerings —

Övrigt (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

EU beviljar ”Allt utom vapen” -status till de minst utvecklade länderna av FN:s kommitté för utvecklingspolitik.

 • länderna behöver inte ansöka om att få omfattas av ”Allt utom vapen”, EU lägger till eller tar bort dem på grundval av deras status som minst utvecklade länder.
 • EU kan dra tillbaka förmåner inom ramen för initiativet ”Allt utom vapen” under vissa exceptionella omständigheter, såsom allvarliga och systematiska överträdelser av de principer som fastställs i internationella konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.
 • till skillnad från det allmänna preferenssystemet förlorar länderna inte status som ”Allt utom vapen” genom att underteckna ett frihandelsavtal med EU.
 • till skillnad från standardsystemet har ”Allt utom vapen” ingen ”graderingsmekanism” för produkter.
 • EBA har inget slutdatum

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar