Marknaden i EU

EU är en tullunion — dess 27 medlemsländer bildar ett enda territorium för tulländamål.

Det innebär att

 • inga tullar betalas på varor som transporteras mellan EU:s medlemsstater.
 • EU:s medlemsstater tillämpar en gemensam tulltaxa för varor som importeras från länder utanför EU
 • varor som har importerats lagligt kan cirkulera i hela EU utan ytterligare tullkontroller.

Företag i och utanför EU drar nytta av

 • en marknad för deras produkter med över 400 miljoner konsumenter
 • enklare tillgång till ett brett utbud av leverantörer och konsumenter
 • lägre enhetskostnader
 • större kommersiella möjligheter.

EU:s 27 medlemsstater bildar ett enda territorium för tulländamål. Detta innebär att EU är en tullunion, vilket innebär att dess medlemsstater sinsemellan inte har några tullhinder och att de alla har en gemensam tulltaxa för importerade varor. Dessutom har importerade varor rätt att cirkulera inom resten av EU utan ytterligare tullkontroller när tullar har betalats i vederbörlig ordning och efterlevnaden av importvillkoren har kontrollerats.

Unionens tullområde omfattar följande medlemsstaters territorier:

 • Belgien,
 • Bulgarien,
 • Kroatien,
 • Republiken Tjeckien,
 • Danmark, utom Färöarna och Grönland,
 • Tyskland, utom ön Helgoland och territoriet Büsingen,
 • Estland,
 • Irland,
 • Grekland,
 • Spanien, utom Ceuta och Melilla,
 • Frankrike, utom Nya Kaledonien, Saint-Pierre och Miquelon, Wallis- och Futunaöarna, Franska Polynesien och de franska sydliga och antarktiska territorierna, men inklusive de utomeuropeiska departementen Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte och Réunion.
 • Italien utom städerna Livigno och Campione d’Italia samt de inhemska vatten i Lugano-sjön som ligger mellan stranden och den politiska gränsen till området mellan Ponte Tresa och Porto Ceresio,
 • Cypern (i avvaktan på en lösning på Cypernproblemet avbryts tillämpningen av gemenskapens regelverk på de områden där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen).
 • Lettland,
 • Litauen,
 • Luxemburg,
 • Ungern,
 • Republiken Malta,
 • Nederländerna i Europa,
 • Österrike,
 • Polen,
 • Portugal.
 • Rumänien,
 • Slovenien,
 • Republiken Slovakien,
 • Finland.
 • Sverige.

Furstendömet Monacos territorium, inbegripet dess territorialvatten, inre vatten och luftrum, som ligger utanför medlemsstaternas territorium, ska också anses utgöra en del av gemenskapens tullområde.

EU

 

Österrike

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Tjeckien

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrike

 

Tyskland

 

Grekland

 

Ungern

 

Irland

 

Italien

 

Lettland

 

Litauen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederländerna

 

Polen

 

Portugal

 

Rumänien

 

Slovakien

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Furstendömet Monacos territorium (inbegripet dess territorialvatten, inlandsvatten och luftrum) betraktas också som en del av EU:s tullområde.

 

EU-marknaden handlar också om

 • Rättslig ram — för att förbättra den inre marknaden för varor och stärka villkoren för att släppa ut ett stort antal produkter på EU-marknaden antogs en ny rättslig ram 2008.
 • Den inre marknadens byggstenar — lagstiftningen om den inre marknaden för varor syftar till att se till att produkter som släpps ut på EU-marknaden uppfyller höga hälso-, säkerhets- och miljökrav – produkter som får säljas i EU kan cirkulera utan handelshinder och med ett minimum av administrativ börda.
 • Fri rörlighet inom harmoniserade och icke-harmoniserade sektorer – principen om fri rörlighet för varor säkerställer att dessa bestämmelser inte leder till omotiverade handelshinder
 • Internationella aspekter av den inre marknaden – genom sina förbindelser med tredjeländer försöker EU säkerställa bästa möjliga villkor för internationell handel med reglerade produkter.

Vägledning om EU:s produktregler

Dela sidan:

Genvägar