Marknaden i EU

EU är en tullunion – dess 27 medlemsländer utgör ett enda tullområde för tulländamål.

Det innebär att

 • inga tullar betalas för varor som befordras mellan EU:s medlemsstater.
 • EU:s medlemsstater tillämpar en gemensam tulltaxa för varor som importeras från länder utanför EU
 • varor som har importerats lagligt kan cirkulera i hela EU utan ytterligare tullkontroller.

Företag i och utanför EU gynnas av

 • en marknad för deras produkter med över 400 miljoner konsumenter
 • enklare tillgång till ett brett spektrum av leverantörer och konsumenter
 • lägre enhetskostnader
 • större kommersiella möjligheter.

EU:s 27 medlemsstater bildar ett enda tullområde för tulländamål. Detta innebär att EU är en tullunion, vilket innebär att dess medlemsstater inte har några tullhinder sinsemellan och att de alla har en gemensam tulltaxa för importerade varor. När tullar har betalats i vederbörlig ordning och efterlevnaden av importvillkoren har kontrollerats, är importerade varor dessutom fria att cirkulera inom resten av EU utan några ytterligare tullkontroller.

Unionens tullområde omfattar följande medlemsstaters territorier:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Tjeckien
 • Danmark, utom Färöarna och Grönland
 • Tyskland, utom ön Helgoland och territoriet Büsingen
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien, utom Ceuta och Melilla
 • Frankrike, utom Nya Kaledonien, Saint-Pierre och Miquelon, Wallis och Futunaöarna, Franska Polynesien och de franska territorierna i södra Indiska oceanen och Antarktis, men inklusive de utomeuropeiska departementen Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte och Réunion
 • Italien, utom kommunen Livigno
 • Cypern (i avvaktan på en lösning på Cypernproblemet skjuts tillämpningen av unionens regelverk upp i de områden där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen)
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna i Europa
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Republiken Slovakien
 • Finland
 • Sverige

Unionens tullområde omfattar medlemsstaternas territorialvatten, inre vatten och luftrum, utom territorialvatten, inre vatten och luftrum i de territorier som är belägna utanför unionens tullområde.

Monacos territorium, inbegripet dess territorialvatten, inlandsvatten och luftrum, ska, även om det är beläget utanför unionens territorium, också anses utgöra en del av unionens tullområde.

EU

 

Österrike

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Tjeckien

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrike

 

Tyskland

 

Grekland

 

Ungern

 

Irland

 

Italien

 

Lettland

 

Litauen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederländerna

 

Polen

 

Portugal

 

Rumänien

 

Slovakiska Republiken

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Furstendömet Monacos territorium (inbegripet dess territorialvatten, inlandsvatten och luftrum) betraktas också som en del av EU:s tullområde.

 

EU-marknaden handlar också om

 • lagstiftning – för att förbättra den inre marknaden för varor och stärka villkoren för att släppa ut ett stort antal produkter på EU-marknaden antogs en ny rättslig ram 2008.
 • byggstenar i den inre marknaden – lagstiftningen om den inre marknaden för varor syftar till att säkerställa att produkter som släpps ut på EU-marknaden uppfyller höga hälso-, säkerhets- och miljökrav – produkter som får säljas i EU kan cirkulera utan handelshinder och med minsta möjliga administrativa börda
 • fri rörlighet inom harmoniserade och icke-harmoniserade sektorer – principen om fri rörlighet för varor säkerställer att dessa bestämmelser inte leder till omotiverade handelshinder.
 • internationella aspekter av den inre marknaden – genom sina förbindelser med länder utanför EU försöker EU säkerställa bästa möjliga villkor för internationell handel med reglerade produkter.

Vägledning om EU:s produktregler

Dela sidan:

Genvägar