Bastullsatser

Om ditt företag överväger att exportera kan du få hjälp med att ta reda på vilka importtullar och andra kostnader som du kan ställas inför. Den innehåller inga produktspecifik information. För detta bör du använda sökfunktionen för produkten.

När en produkt handlas internationellt kommer en tull eller tull ofta att gälla.

När det finns särskilda handelsarrangemang (som frihandelsavtal eller allmänna preferenssystemet) finns det dock ibland lägre eller inga avgifter. Dessa betecknas som förmånstullar.

Det är också möjligt att antidumpnings—, utjämningstullar och skyddsåtgärder kommer att gälla för din produkt.

 

För att ta reda på vilka av dessa tullar eller åtgärder som är tillämpliga måste först den korrekta tulltaxan eller produktkoden fastställas.

För att i förväg ha rättslig säkerhet om att du tillämpar en korrekt klassificering av dina varor kan du ansöka om ett bindande klassificeringsbesked (BKB).

Förmånstullkvoter

Inom ramen för tullkvoter kan specificerade varumängder importeras till nedsatt tullsats eller nolltullsats inom en viss tidsram. Detta påverkar inte heller några antidumpningstullar.

Sådana kvoter ingår ofta i handelsavtal och förmånsordningar mellan länder eller handelsblock. Se avsnittet om marknader för mer information om gällande kvoter för produkten.

Min handelsassistent ger dig detaljerad information om de taxor och åtgärder som gäller för din produkt och din marknad.

Om det i handelsavtalen fastställs en gradvis avveckling av tullarna på vissa produktlinjer kan min handelsassistent hjälpa dig att hitta en framtida utveckling av tullarna för din produkt. Du kan också ta del av tidsplaner för avveckling av tullar (för EU eller för handelspartner) direkt i handelsavtalet (länkar till rättsakter ingår i avsnittet om marknader).

Tullvärdeberäkning

Tullvärdeberäkning avser beräkning av det ekonomiska värdet av varor som deklarerats för inresa vid gränsen. Att ha en standarduppsättning regler för att fastställa dessa varors värde är av flera skäl av stor betydelse.

För det mesta beräknas tullavgifterna (och mervärdesskatten) som en procentandel av varornas värde. Företag och tullmyndigheter måste ha tydliga regler om hur varor ska värderas.

När varornas värde har fastställts kan tulltaxan och varans ursprung beaktas vid beräkningen av den totala tull som ska betalas för produkten.

Mer information om hur tullvärdet beräknas i EU finns här.

Gemensamma regler finns för fastställande av tullvärde i EU, men värderingsmetoderna kan variera från land till land. EU:s handelsavtal innehåller ofta principer om underlättande av handel och kan omfatta anpassning till EU:s tullkodex.

Dela sidan:

Genvägar