Bastullsatser

Om ditt företag överväger att exportera kan du med hjälp av detta avsnitt ta reda på vilka importtullar och andra kostnader du kan ställas inför. Den tillhandahåller inte produktspecifik information. För detta ändamål bör du använda produktsökfunktionen.

När en produkt är föremål för internationell handel tillämpas ofta en tull eller en tulltaxa.

När det finns särskilda handelsordningar (t.ex. frihandelsavtal eller Allmänna preferenssystemet) finns det dock ibland lägre eller inga tullar. Dessa benämns förmånstullar.

Det är också möjligt att antidumpnings-, utjämnings- eller skyddsåtgärder kommer att tillämpas på din produkt.

 

Föratt ta reda på vilka av dessa tullar eller åtgärder som gäller för din vara måste man först fastställa rätt tulltaxe- eller produktkod.

För att få rättslig säkerhet i förväg om att du tillämpar rätt klassificering på dina varor kan du ansöka om ett beslut om bindande klassificeringsbesked (BKB).

Förmånstullkvoter

Inom ramen för tullkvoter kan angivna kvantiteter av varor importeras till nedsatt tullsats eller nolltullsats inom en viss tidsram. Detta påverkar inte de antidumpningstullar som också gäller.

Sådana kvoter förekommer ofta i handelsavtal och förmånsordningar mellan länder eller handelsblock. Se avsnittet om marknader för mer information om de kvoter som gäller för din produkt.

Min handelsassistent ger dig detaljerad information om de tullar och åtgärder som gäller för er produkt och marknad.

Om handelsavtalen fastställer en gradvis avveckling av tullarna på vissa produktkategorier kan jag hjälpa dig att identifiera den framtida utvecklingen av tullar för din produkt. Du kan också läsa tidsplanen för avveckling av tullar (för EU eller handelspartnern) direkt i handelsavtalet (länkar till lagtexterna finns i avsnittet om marknader).

Tullvärdeberäkning

Tullvärde avser beräkning av det ekonomiska värdet av varor som deklareras för införsel vid gränsen. Det är av flera skäl mycket viktigt att ha en uppsättning standardregler för att fastställa dessa varors värde.

Viktigast av allt är att tullar (och moms) beräknas som en procentandel av varornas värde. Företag och tullmyndigheter måste ha tydliga regler för hur varor ska värderas.

När varornas värde har fastställts kan tullsatsen och varans ursprung räknas in vid beräkningen av den totala tull som ska betalas för produkten.

Mer information om hur tullvärdet beräknas i EU finns här.

Det finns gemensamma regler för tullvärdering i EU, men värderingspraxis kan variera från ett land till ett annat. EU:s handelsavtal innehåller ofta principer om förenklade handelsprocedurer och kan inbegripa anpassning till EU:s tullkodex.

Dela sidan:

Genvägar