Associeringsavtalet mellan EU och Chile

I korthet

EU och Chile ingick 2002 ett associeringsavtal som omfattar ett omfattande frihandelsavtal som trädde i kraft i februari 2003 och som omfattar handelsförbindelserna mellan EU och Chile.

Avtalet ändrades genom 2004 års anslutningsprotokoll.

Läs mer

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i avtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Din produkt måste uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung för att komma i fråga för förmånstullen.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i bilaga III till associeringsavtalet (EGT L 352, 30.12.2002, s. 935). Länken hänvisar till den konsoliderade versionen i dess ändrade lydelse enligt 2004 års anslutningsprotokoll till avtalet (EUT L 38, 10.2.2005, s. 3) och beslut nr 2/2015 av associeringskommittén EU-Chile av den 30 november 2015.

Förklarande anmärkningar till bilaga III offentliggjordes 2003 (EUT C 321, 31.12.2003, s. 22) och reviderades 2005(EUT C 56, 5.3.2005, s. 36).

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Chile?

För att din produkt ska omfattas av den lägre eller inga förmånstullen enligt associeringsavtalet mellan EU och Chile måste den ha sitt ursprung i EU eller Chile.

En produkt har sitt ursprung i EU eller Chile, om den

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärderegeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. papperstillverkning (Harmoniserade systemets kapitel 48) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och inom kemisektorn.

 

Du hittar de produktspecifika reglerna i Min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
Kumulering
 • Bilateral kumulation— material med ursprung i Chile kan anses ha ursprung i EU (och omvänt) när det används vid tillverkningen av en produkt

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Transport genom ett tredjeland: regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till Chile (och omvänt) utan ytterligare bearbetning i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåten, under förutsättning att varorna förblir under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan åtgärd än

 • anbringande eller anbringande av märken, etiketter eller förseglingar
 • lossning
 • omlastning
 • uppdelning av sändningar
 • varje åtgärd som syftar till att bevara dem i gott skick.

Du måste styrka den direkta transporten till tullmyndigheterna i importlandet, t.ex.

 • transporthandlingar som omfattas av avtal (t.ex. konossement)
 • faktiska eller konkreta bevis baserade på märkning eller numrering av kollin
 • bevis som rör själva varorna.
Tullrestitution

Enligt associeringsavtalet mellan EU och Chile är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Ursprungsförfaranden

Om du vill ansöka om förmånstull måste du följa ursprungsreglerna och få din ansökan kontrollerad av tullmyndigheterna i det land där du importerar dina varor. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och i avdelning IV om arrangemang för administrativt samarbete.

Hur man ansöker om en förmånstariff

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna tillhandahålla ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Se de förklarande anmärkningarna till bilaga III och deras reviderade version för närmare upplysningar om ifyllande av ursprungsintyg.

Inget ursprungsintyg krävs om försändelsens totala värde inte överstiger

 • 500EUR för småförpackningar, eller
 • 1,200EUR för personligt bagage,

Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader från och med utfärdandedagen.

Varucertifikat EUR.1

Varucertifikat EUR.1 utfärdas i Chile av Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) vid utrikesministeriet samt dess lokala ProChile-kontor. DIRECON ansvarar också för

 • beviljande, övervakning och återkallande av tillstånd för ”godkända exportörer”
 • efterhandskontroller på begäran av en tullmyndighet i ett EU-land

Tullmyndigheten i Chile kan begära att tullmyndigheterna i EU:s medlemsstater kontrollerar varornas ursprungsstatus eller ursprungsintygets äkthet. Den exportör som ansöker om ett certifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Tillägg III innehåller en förlaga till ett varucertifikat EUR.1 och anger hur det ska fyllas i.

Ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU eller Chile genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Det kan göras av

 • en godkänd exportör, eller
 • av vilken exportör som helst, förutsatt att sändningens totala värde inte överstiger 6 000 EUR

För att bli godkänd exportör måste du kunna visa de behöriga tullmyndigheterna att era produkter har ursprungsstatus och eventuella andra krav som de ställer. De behöriga myndigheterna kan återkalla din status om du missbrukar den. För att få veta mer om förfarandena, kontakta de behöriga tullmyndigheterna (DIRECON för Chiles sida).

Hur gör man en ursprungsdeklaration?

Exportören bör skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på lämpligt språk) på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras:

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.”

Ursprungsdeklarationens text kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i tillägg IV. Hör med era tullmyndigheter om eventuella ytterligare krav.

Du måste underteckna ursprungsdeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till Era tullmyndigheter att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

När du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

En ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten, på villkor att den uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Verifieringen baseras på

 • administrativt samarbete mellan import- och exportparternas tullmyndigheter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna

Den exporterande partens myndigheter fastställer ursprunget och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Länkar och kontakter

Europeiska unionens delegation i Chile

Av Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3 år piso. Providencia. Santiago

Postnummer: 10093 Correo Central, Santiago

Tfn: (56) (2) 24286800

E-post: delegation-chile@eeas.europa.eu

Internet: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Dela sidan:

Genvägar