Pridružitveni sporazum med EU in Čilom

Na kratko

EU in Čile sta leta 2002 sklenila pridružitveni sporazum, ki vključuje celovit sporazum o prosti trgovini, ki je začel veljati februarja 2003 in zajema trgovinske odnose med EU in Čilom.

Sporazum je bil spremenjen s Protokolom o pristopu iz leta 2004.

Preberite več

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste s temo novi, lahko v razdelku z blagom najdete uvod k glavnim konceptom.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v Prilogi III k Pridružitvenemu sporazumu (UL L 352, 30.12.2002, str. 935). Povezava se nanaša na prečiščeno različico, kakor je bila spremenjena s Protokolom o pristopu k Sporazumu iz leta 2004 (UL L 38, 10.2.2005, str. 3) in Sklepom št. 2/2015 Pridružitvenega odbora EU-Čile z dne 30. novembra 2015.

Pojasnjevalne opombe k Prilogi III so bile objavljene leta 2003 (UL C 321, 31.12.2003, str. 22) in revidirane leta 2005 (UL C 56, 5.3.2005, str. 36).

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Čila?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu s pridružitvenim sporazumom med EU in Čilom, mora imeti poreklo v EU ali Čilu.

Izdelek izvira iz EU ali Čila, če je

 • v celoti pridobljeni v EU ali Čilu, ali
 • izdelani v EU ali Čilu z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali dovolj obdelani ali predelani v skladu s pravili za posamezne izdelke iz Dodatka II
  Glej tudi Dodatek I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določen izdelek.        
  Za nekatere izdelke obstaja nekaj alternativnih pravil za posamezne izdelke – glej Dodatek IIa.

 

Primeri pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnimi izdelki – na primer izdelava papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (harmonizirani sistem, poglavje 47).
 • posebne operacije – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v taka pravila se uporablja predvsem v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter v kemični industriji.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Toleranca
 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, v višini do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • dovoljeno odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna dovoljena odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombe 5 do 7 Dodatka I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določene izdelke.
Kumulacija
 • Dvostranska kumulacija – materiali s poreklom iz Čila se lahko štejejo kot materiali s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu.

Prevoz prek tretje države: pravilo o neposrednem prevozu

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz EU v Čile (in obratno), ne da bi bili nadalje obdelani v tretji državi.

Pretovarjanje ali začasno skladiščenje v tretji državi je dovoljeno pod pogojem, da blago ostane pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki kot

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk ali pečatov
 • raztovarjanje
 • ponovno natovarjanje
 • razdelitev pošiljk
 • vsak postopek, ki je namenjen za njihovo ohranitev v dobrem stanju

Carinskim organom države uvoznice boste morali predložiti dokazila o neposrednem prevozu, kot so:

 • pogodbene prevozne listine (na primer nakladnice)
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi s samim blagom
Povračilo dajatev

V skladu s Sporazumom o pridružitvi med EU in Čilom ni mogoče zahtevati povračila dajatev, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvozi v skladu s preferencialno tarifo.

Postopki v zvezis poreklom

Če želite zahtevati preferencialno tarifo, boste morali upoštevati postopke v zvezi s poreklom, vaš zahtevek pa morajo preveriti carinski organi države, v katero uvažate svoje blago. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilih o poreklu in naslovu IV o ureditvi upravnega sodelovanja.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Da bi uvozniki lahko izkoristili preferencialno tarifo, morajo predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko:

Za podrobnosti o izpolnjevanju dokazil o poreklu glej pojasnjevalne opombe k Prilogi III in njihovo revidirano različico.

Dokazilo o poreklu se ne zahteva, če skupna vrednost pošiljke ne presega

 • 500 EUR za majhne pakete ali
 • 1 200 EUR za osebno prtljago

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev od datuma izdaje.

Potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 v Čilu izdaja Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) Ministrstva za zunanje zadeve in njegovi lokalni uradi ProČile. DIRECON je odgovoren tudi za

 • odobritev, spremljanje in odvzem dovoljenj „pooblaščenim izvoznikom“
 • pregledi po preverjanju na podlagi zahtevka carinskega organa v državi članici EU

Carinski organ v Čilu lahko od carinskih organov v državah članicah EU zahteva, da preverijo status porekla blaga ali pristnost dokazila o poreklu. Izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

Dodatek III vključuje vzorec potrdila EUR.1 in navaja, kako ga je treba izpolniti.

Izjava o poreklu

Izvozniki lahko s predložitvijo izjave o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Čila. Izdela se lahko z:

 • pooblaščenega izvoznika ali
 • kateri koli izvoznik, pod pogojem, da skupna vrednost pošiljke ne presega 6 000 EUR

Da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate biti sposobni izpolniti pristojne carinske organe glede statusa porekla vaših izdelkov in vse druge zahteve, ki jih lahko naložijo. Pristojni organi lahko prekličejo odobreni status, če ga kakor koli zlorabljate. Za več informacij o postopkih se obrnite na pristojne carinske organe (DIRECON za čilsko stran).

Kako dati izjavo o poreklu?

Izvoznik mora na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu vtipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v ustreznem jeziku), ki zadevne izdelke opisuje dovolj natančno, da jih je mogoče prepoznati:

„Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da so ti izdelki... preferencialnega porekla, razen če ni jasno navedeno drugače.“

Besedilo izjave o poreklu je lahko v katerem koli uradnem jeziku EU in je na voljo v Dodatku IV. Pri svojih carinskih organih preverite morebitne dodatne zahteve.

Izjavo o poreklu morate podpisati ročno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če svojim carinskim organom predložite pisno zagotovilo, da sprejemate polno odgovornost za vsako deklaracijo, ki vas identificira.

Pri izpolnjevanju izjave o poreklu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov.

Izjavo o poreklu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, pod pogojem, da se carinskim organom države uvoznice predloži najpozneje dve leti po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznic
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi – obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni

Organi pogodbenice izvoznice določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Uporabne povezave in kontakti

Delegacija Evropske unije v Čilu

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Poštni Code:10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-naslov: delegation-chile@eeas.europa.eu

Spletna stran: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Deli to stran:

Hitre povezave