Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Χιλής

Με μια ματιά

Η ΕΕ και η Χιλή συνήψαν το 2002 συμφωνία σύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει συνολική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2003 και καλύπτει τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Χιλής.

Η συμφωνία τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο προσχώρησης του 2004.

Περισσότερα

Κανόνες καταγωγής

 

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική εθνικότητα» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα «Προϊόντα».

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο παράρτημα III της συμφωνίας σύνδεσης (ΕΕ L 352 της 30.12.2002, σ. 935). Ο σύνδεσμος παραπέμπει στην ενοποιημένη έκδοση, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσχώρησης του 2004 στη συμφωνία (ΕΕ L 38 της 10.2.2005, σ. 3) και στην απόφαση αριθ. 2/2015 της Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Χιλής, της 30 Νοεμβρίου 2015.

Οιεπεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος III δημοσιεύθηκαν το 2003 (ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 22) και αναθεωρήθηκαν το 2005(ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 36).

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή τη Χιλή;

Για να μπορεί το προϊόν σας να υπαχθεί στον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής, πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή τη Χιλή.

Ένα προϊόν κατάγεται από την ΕΕ ή τη Χιλή, εάν είναι

 • παραγόμενα εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή στη Χιλή, ή
 • που κατασκευάζονται στην ΕΕ ή στη Χιλή με τη χρήση μη καταγόμενων υλών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν που ορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ
  Βλέπε επίσης το προσάρτημα I «Εισαγωγικές σημειώσεις»των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν.        
  Για ορισμένα προϊόντα, υπάρχουν ορισμένοι εναλλακτικοί ειδικοί κανόνες ανά προϊόν — βλ. προσάρτημα ΙΙα.

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα η νηματοποίηση ινών στους εν λόγω κανόνες χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης, καθώς και στους χημικούς τομείς.

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα για κάθε προϊόν έως και 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • το όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ανώτατου ορίου αξίας των μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν.
 • οι ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 7 του προσαρτήματος I «Εισαγωγικές σημειώσεις» των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν
Σώρευση
 • Διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Χιλής μπορούν να προσμετρηθούν ως καταγόμενες από την ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στη Χιλή (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Επιτρέπεται η μεταφόρτωση ή η προσωρινή αποθήκευση σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών και δεν υποβάλλονται σε άλλες εργασίες εκτός από

 • προσθήκη ή επίθεση σημάτων, ετικετών ή σφραγίδων
 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • διαίρεση αποστολών
 • κάθε εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση

Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την απευθείας μεταφορά στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, όπως:

 • συμβατικά έγγραφα μεταφοράς (π.χ. φορτωτικές)
 • πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των συσκευασιών
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο που αφορά τα ίδια τα εμπορεύματα
Επιστροφή δασμών

Στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής, δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που είχαν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού.

Διαδικασίες καταγωγής

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες καταγωγής και να ελέγξετε την αίτησή σας από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε τα εμπορεύματα σας. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής και στον τίτλο IV σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία.

Πώς να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καταγωγής.

Η απόδειξη καταγωγής μπορεί να είναι:

Συμβουλευτείτε τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ και την αναθεωρημένη έκδοσή τους για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπλήρωση των πιστοποιητικών καταγωγής.

Δεν απαιτείται απόδειξη καταγωγής όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει

 • 500 EUR για μικρές συσκευασίες ή
 • 1,200 EUR για προσωπικές αποσκευές

Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδονται στη Χιλή από την Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από τις τοπικές υπηρεσίες της ProChile. Η DIRECON είναι επίσης αρμόδια για

 • χορήγηση, παρακολούθηση και ανάκληση αδειών σε «εγκεκριμένους εξαγωγείς»
 • εκ των υστέρων έλεγχοι κατόπιν αιτήματος τελωνειακής αρχής κράτους μέλους της ΕΕ

Η τελωνειακή αρχή της Χιλής μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ να επαληθεύσουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων ή τη γνησιότητα του πιστοποιητικού καταγωγής. Ο εξαγωγέας που ζητεί το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.

Τοπροσάρτημα III περιλαμβάνει υπόδειγμα πιστοποιητικού EUR.1 και παρέχει ενδείξεις για τη συμπλήρωσή του.

Δήλωση καταγωγής

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή τη Χιλή, παρέχοντας δήλωση καταγωγής. Μπορεί να γίνει από

 • εγκεκριμένο εξαγωγέα, ή
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR

Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση που ενδέχεται να επιβάλλουν. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς έγκρισης εάν το καταχραστείτε με οποιονδήποτε τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές (DIRECON για τη χιλιανή πλευρά).

Πώς γίνεται η δήλωση καταγωγής;

Ο εξαγωγέας πρέπει να συντάσσει, να σφραγίζει ή να εκτυπώνει την ακόλουθη δήλωση (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους:

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»

Το κείμενο της δήλωσης καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνεται στο προσάρτημα IV. Ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να έχουν.

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, εξαιρείστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές σας γραπτή δέσμευση ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση που σας ταυτοποιεί.

Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης καταγωγής, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας.

Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.

Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται στα εξής:

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τις τοπικές τελωνειακές αρχές — δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις του εισάγοντος μέρους στον εξαγωγέα

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους καθορίζουν την καταγωγή και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και επαφές

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χιλή

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Σαντιάγο

Ταχυδρομικός κώδικας: 10093 Correo Central, Σαντιάγο

Τηλέφωνο: (56) (2) 24286800

Ηλ. ταχυδρομείο: delegation-chile@eeas.europa.eu

Διαδίκτυο: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις