Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Χιλής

Με μια ματιά

Η ΕΕ και η Χιλή συνήψαν συμφωνία σύνδεσης το 2002, η οποία περιλαμβάνει συνολική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2003 και καλύπτει τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Χιλής.

Η συμφωνία τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο προσχώρησης του 2004.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες καταγωγής

 

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής διατίθενται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου. Αν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα για τα εμπορεύματα.

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο παράρτημα III της συμφωνίας σύνδεσης (ΕΕ L 352 της 30.12.2002, σ. 935). Ο σύνδεσμος αναφέρεται στην ενοποιημένη έκδοση όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο προσχώρησης του 2004 στη συμφωνία (ΕΕ L 38 της 10.2.2005, σ. 3) και την απόφαση αριθ. 2/2015 της επιτροπής σύνδεσης ΕΕ-Χιλής, της 30ής Νοεμβρίου 2015.

Οιεπεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ δημοσιεύθηκαν το 2003 (ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 22) και αναθεωρήθηκαν το 2005 (ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 36).

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή τη Χιλή;

Προκειμένου το προϊόν σας να πληροί τις προϋποθέσεις του χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής, πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή Χιλής.

Ένα προϊόν κατάγεται από την ΕΕ ή τη Χιλή, εάν είναι

 • έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή στη Χιλή, ή
 • που κατασκευάζονται στην ΕΕ ή στη Χιλή από μη καταγόμενες ύλες, υπό τον όρο ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν που καθορίζονται στο προσάρτημα II
  Βλέπε επίσης προσάρτημα I «Εισαγωγικές σημειώσεις» για τους ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν.        
  Για ορισμένα προϊόντα, υπάρχουν ορισμένοι εναλλακτικοί ειδικοί κανόνες ανά προϊόν — βλ. προσάρτημα ΙΙα.

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — π.χ. παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο πολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, π.χ. η νηματοποίηση των ινών στους εν λόγω κανόνες χρησιμοποιείται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης, καθώς και των χημικών προϊόντων.

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα για το προϊόν σε ποσοστό έως 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • το όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν
 • ισχύουν ειδικά όρια ανοχής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 7 του προσαρτήματος I «Εισαγωγικές σημειώσεις» των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν
Σώρευση
 • Διμερής σώρευση — οι ύλες καταγωγής Χιλής μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στη Χιλή (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Επιτρέπεται η μεταφόρτωση ή η προσωρινή αποθήκευση σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών και δεν υποβάλλονται σε άλλες εργασίες εκτός από

 • προσθήκη ή επίθεση σημάτων, ετικετών ή σφραγίδων
 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • διαχωρισμός των φορτίων
 • κάθε εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση

Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την απευθείας μεταφορά στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, όπως:

 • συμβατικά έγγραφα μεταφοράς (π.χ. φορτωτικές)
 • πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των δεμάτων
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τα ίδια τα εμπορεύματα
Επιστροφή δασμών

Βάσει της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής, δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού.

Διαδικασίες καταγωγής

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες καταγωγής και να ζητήσετε την επαλήθευση της αίτησής σας από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε τα εμπορεύματα σας. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη καταγωγής και στον τίτλο IV σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας.

Πώς να αξιώσετε προτιμησιακό δασμολόγιο

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη καταγωγής.

Το αποδεικτικό καταγωγής μπορεί να είναι είτε

Ανατρέξτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ και στην αναθεωρημένη έκδοσή τους για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπλήρωση των πιστοποιητικών καταγωγής.

Δεν απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει

 • 500 EUR για μικρές συσκευασίες ή
 • 1 200 EUR για προσωπικές αποσκευές

Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδονται στη Χιλή από την Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από τα τοπικά γραφεία της ProChile. Η DIRECON είναι επίσης αρμόδια για

 • χορήγηση, παρακολούθηση και ανάκληση αδειών σε «εγκεκριμένους εξαγωγείς»
 • έλεγχοι μετά την επαλήθευση κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών κράτους μέλους της ΕΕ

Η τελωνειακή αρχή της Χιλής μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ να επαληθεύσουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων ή τη γνησιότητα του πιστοποιητικού καταγωγής. Ο εξαγωγέας που ζητεί το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.

Τοπροσάρτημα III περιλαμβάνει υπόδειγμα πιστοποιητικού EUR.1 και παρέχει ενδείξεις για τη συμπλήρωσή του.

Δήλωση καταγωγής

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή τη Χιλή υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Μπορεί να γίνει από

 • εγκεκριμένος εξαγωγέας, ή
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR

Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να ικανοποιήσετε στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις επιβάλλουν. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλέσουν την έγκρισή σας σε περίπτωση που το καταχραστείτε με οποιονδήποτε τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές (DIRECON για την πλευρά της Χιλής).

Πώς γίνεται η δήλωση τόπου καταγωγής;

Ο εξαγωγέας πρέπει να συμπληρώνει, να σφραγίζει ή να εκτυπώνει την ακόλουθη δήλωση (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους:

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός αν ορίζεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»

Το κείμενο της δήλωσης τόπου καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνεται στο προσάρτημα IV. Ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις.

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας γραπτή δέσμευση ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για κάθε διασάφηση που σας ταυτοποιεί.

Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης καταγωγής, θα πρέπει να είστε σε θέση να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας.

Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία — δεν επιτρέπονται επισκέψεις του εισάγοντος μέρους στον εξαγωγέα

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους καθορίζουν την καταγωγή και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και επαφές

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χιλή

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Σαντιάγο

Ταχυδρομική διεύθυνση: Correo Central, Σαντιάγο

Τηλ.: (56) (2) 24286800

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: delegation-chile@eeas.europa.eu

Web: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις