Споразумение за асоцииране между ЕС и Чили

Накратко

През 2002 г. ЕС и Чили сключиха споразумение за асоцииране, което включва всеобхватно споразумение за свободна търговия, което влезе в сила през февруари 2003 г. и обхваща търговските отношения между ЕС и Чили.

Споразумението беше изменено с Протокола за присъединяване от 2004 г.

Прочетете повече

Правила за произход

 

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация относноправилата за произходи процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в настоящия раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нови за темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правила за произход

Къде мога да намеря правилата за произход?

Правилата за произход са определени в приложение III към Споразумението за асоцииране (ОВ L 352, 30.12.2002 г., стр. 935). Връзката се отнася до консолидираната версия, изменена с Протокола за присъединяване от 2004 г. към споразумението (ОВ L 38, 10.2.2005 г., стр. 3) и Решение № 2/2015 на Комитета за асоцииране ЕС-Чили от 30 ноември 2015 г.

Обяснителните бележки към приложение III са публикувани през 2003 г. (ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 22) и преразгледани през 2005 г.(ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 36).

Моят продукт произхожда ли от ЕС или Чили?

За да може вашият продукт да отговаря на условията за по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили, той трябва да е с произход от ЕС или Чили.

Даден продукт е с произход от ЕС или от Чили, ако е

 • изцяло получени в ЕС или Чили, или
 • произведени в ЕС или Чили с използване на материали без произход, при условие че тези материали са били достатъчно обработени или преработени в съответствие със специфичните за отделните продукти правила, посочени в допълнение II
  Вж. също допълнение I „Уводни бележки“ към специфичните за отделните продукти правила за произход.        
  За някои продукти съществуват някои алтернативни специфични за продуктите правила — вж. допълнение IIa.

 

Примери за специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надвишава определен процент от неговата цена франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например преденето на влакна в тези правила се използва предимно в текстилния и шивашкия сектор, както и в химическия сектор.

Съвети, които да ви помогнат да спазвате правилата за отделните продукти

Споразумението предоставя допълнителна гъвкавост, за да ви помогне да спазвате специфичните за отделните продукти правила, като например толеранс или кумулация.

Толеранс
 • правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното правило за продукта, до 10 % от цената на продукта франко завода
 • допустимото отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималната стойност на материалите без произход, изброени в специфичните за отделните продукти правила
 • специфични допустими отклонения се прилагат за текстилни изделия и облекла, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележки 5—7 от допълнение I „Уводни бележки“ към специфичните за отделните продукти правила за произход
Кумулация
 • Двустранна кумулация — материалите с произход от Чили могат да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват в производството на даден продукт

Други изисквания

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в протокола, като например недостатъчна обработка или преработка или правилото за директен транспорт.

Превоз през трета държава: правило за директен транспорт

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до Чили (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Разрешава се претоварване или временно складиране в трета държава, при условие че стоките остават под надзора на митническите органи и не претърпяват операции, различни от:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети или пломби
 • разтоварване
 • повторно натоварване
 • разделяне на пратки
 • всяка операция, предназначена да ги запази в добро състояние.

Ще трябва да представите доказателства за директния превоз на митническите органи на страната вносител, като например:

 • транспортни документи по договор (например товарителници)
 • фактически или конкретни доказателства, основани на маркировката или номерирането на опаковките
 • всякакви доказателства, свързани със самите стоки
Възстановяване на мита

Съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили не е възможно да се получи възстановяване на платените преди това мита върху материалите без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа.

Процедури, свързанис произхода

Ако искате да поискате преференциална тарифа, ще трябва да следвате процедурите, свързани с произхода, и искането ви да бъде проверено от митническите органи на страната, в която внасяте вашите стоки. Процедурите са определени в дял V относно доказателството за произход и в дял IV относно договореностите за административно сътрудничество.

Как да поискате преференциална тарифа

За да се възползват от преференциална тарифа, вносителите трябва да представят доказателство за произход.

Доказателството за произход може да бъде:

Вижте обяснителните бележки към приложение III и преработената им версия за подробности относно попълването на доказателствата за произход.

Не се изисква доказателство за произход, когато общата стойност на пратката не надвишава

 • 500 EUR за малки пакети или
 • 1,200 EUR за личен багаж

Доказателството за произход е валидно за срок от 10 месеца от датата на издаване.

Сертификат за движение EUR.1

Сертификатите за движение EUR.1 се издават в Чили от Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) към Министерството на външните работи, както и от неговите местни офиси в ПроЧили. DIRECON отговаря също за:

 • предоставяне, наблюдение и отнемане на разрешения на „одобрени износители“
 • последващи проверки по искане на митнически орган в държава — членка на ЕС

Митническият орган в Чили може да поиска от митническите органи в държавите — членки на ЕС, да проверят произхода на стоките или автентичността на доказателството за произход. Износителят, който подава заявление за сертификат, следва да бъде готов да представи документи, доказващи произхода на съответните продукти.

Допълнение III включва образец на сертификат EUR.1 и дава указания за попълването му.

Декларация за произход

Износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или Чили, като представят декларация за произход. Тя може да бъде направена от

 • одобрен износител, или
 • от всеки износител, при условие че общата стойност на пратката не надвишава 6 000 EUR

За да станете одобрен износител, трябва да сте в състояние да удовлетворите компетентните митнически органи за статута на продукти с произход на вашите продукти, както и за всички други изисквания, които те могат да наложат. Компетентните органи могат да оттеглят вашия одобрен статут, ако го злоупотребявате по някакъв начин. За да научите повече за процедурите, свържете се с компетентните митнически органи (DIRECON за чилийската страна).

Как да се направи декларация за произход?

Износителят следва да състави, подпечата или разпечата следната декларация (на съответния език) върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ, който описва въпросните продукти достатъчно подробно, за да могат те да бъдат идентифицирани:

„Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (митническо разрешение №...) декларира, че освен ако не е ясно посочено друго, тези продукти са с... преференциален произход.“

Текстът на декларацията за произход може да бъде изготвен на всеки от официалните езици на ЕС и може да бъде намерен в допълнение IV. Проверете пред митническите органи във вашата страна за евентуални допълнителни изисквания.

Трябва да подпишете декларацията си за произход на ръка. Ако сте одобрен износител, вие сте освободен от това изискване, при условие че поемете писмена гаранция пред митническите органи, че поемате пълна отговорност за всяка декларация, която ви идентифицира.

Когато попълвате декларация за произход, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на вашите продукти.

Декларация за произход може да бъде изготвена от износителя, когато продуктите, за които се отнася, се изнасят или след износа, при условие че бъде представена на митническите органи на държавата вносител не по-късно от две години след вноса на продуктите, за които се отнася.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасян продукт действително е с произход, или отговаря на други изисквания за произход. Проверката се основава на:

 • административно сътрудничество между митническите органи на страните вносители и на страните износители
 • проверки, извършвани от местните митници — не се разрешават посещения на страната вносител при износителя

Органите на страната износител определят произхода и информират органите на страната вносител за резултатите.

Полезни връзки и контакти

Делегация на Европейския съюз в Чили

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Сантяго

Пощенски код: 10093 Correo Central, Сантяго

Тел.: (56) (2) 24286800

Електронна поща: delegation-chile@eeas.europa.eu

Интернет: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки