EU:n ja Chilen välinen assosiaatiosopimus

Lyhyesti

EU ja Chile tekivät vuonna 2002 assosiaatiosopimuksen, johon sisältyy kattava vapaakauppasopimus, joka tuli voimaan helmikuussa 2003 ja joka kattaa EU:n ja Chilen kauppasuhteet.

Sopimusta muutettiin vuoden 2004 liittymispöytäkirjalla.

Lue lisää

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään sopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännötja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Tuotteen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat sen alkuperän, jotta siihen voidaan soveltaa etuustullia.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan assosiaatiosopimuksen liitteessä III (EYVL L 352, 30.12.2002, s. 935). Linkki koskee konsolidoitua toisintoa sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2004 liittymispöytäkirjalla sopimukseen (EUVL L 38, 10.2.2005, s. 3) ja 30. marraskuuta 2015 tehdyllä EU-Chile-assosiaatiokomitean päätöksellä N:o 2/2015.

Liitettä III koskevatselittävät huomautukset julkaistiin vuonna 2003 (EUVL C 321, 31.12.2003, s. 22), ja niitä tarkistettiin vuonna 2005(EUVL C 56, 5.3.2005, s. 36).

Onko tuotteeni peräisin EU:sta vai Chilestä?

Jotta tuotteeseenne voidaan soveltaa EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Chilestä.

Tuote on peräisin EU:sta tai Chilestä, jos

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai Chilessä, tai
 • Ne on valmistettu EU:ssa tai Chilessä ei-alkuperäaineksista edellyttäen, että tällaiset ainekset on riittävästi valmistettu tai käsitelty lisäyksessä IIvahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti. ks.
  myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäys I ”Alkuhuomautukset”.
  Tietyille tuotteille on olemassa joitakin vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä – ks. lisäys II a.

 

Esimerkkejä tuotekohtaisista säännöistä EU:n kauppasopimuksissa

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehryttäminen tällaisiin sääntöihin, joita käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät kaupan alan avustajastani.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottaja voi käyttää tuotekohtaisessa säännössä tavallisesti kiellettyjä ei-alkuperäaineksia enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittämiseen.
 • Erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä I ”Alkuhuomautukset” oleviin 5–7 huomautuksiin.
Kumulaatio
 • Kahdenvälinen kumulaatio— Chilestä peräisin olevia aineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa eritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Chileen (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tavarat pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimintoja kuin

 • merkkien, nimilappujen tai sinettien lisääminen tai kiinnittäminen
 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • lähetysten jakaminen
 • kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on niiden kunnon säilyttäminen

Sinun on esitettävä todisteet suorasta kuljetuksesta tuojamaan tulliviranomaisille, esimerkiksi:

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat (esimerkiksi konossementit)
 • pakkausten merkitsemiseen tai numerointiin perustuvat tosiseikat tai konkreettiset todisteet
 • itse tavaroihin liittyvät todisteet
Tullinpalautus

EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen mukaan ei ole mahdollista saada palautusta ei-alkuperäaineksista aiemmin maksetuista tulleista, joita on käytetty sellaisen tuotteen tuottamiseen, joka viedään tullietuuskohtelun mukaisesti.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea suosituimmuustariffia, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja sen maan tulliviranomaiset, johon tuotatte tavarasi. Menettelyt esitetään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa IV osastossa.

Suosituimmuustariffin hakeminen

Etuuskohteluun oikeuttavan tariffin soveltaminen edellyttää, että tuojat esittävät alkuperäselvityksen.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Lisätietoja alkuperäselvitysten täyttämisestä on liitteen III selittävissä huomautuksissa ja niiden tarkistetussa versiossa.

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pikkulähetysten osalta tai
 • 1,200 euroa henkilökohtaisille matkatavaroille

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1-tavaratodistus

EUR.1-tavaratodistukset antaa Chilessä ulkoasiainministeriön Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ja sen paikallistoimistot ProChile. DIRECON vastaa myös

 • lupien myöntäminen, valvonta ja peruuttaminen valtuutetuille viejille
 • jälkitarkastukset EU:n jäsenvaltion tulliviranomaisen pyynnöstä

Chilen tulliviranomainen voi pyytää EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tarkastamaan tavaroiden alkuperäaseman tai alkuperäselvityksen aitouden. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Lisäyksessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja maininta sen täyttämisestä.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Chilestä, antamalla alkuperäilmoituksen. Sen voi tehdä

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa

Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä osoittamaan toimivaltaisille tulliviranomaisille tuotteidensa alkuperäasema sekä muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset. Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa hyväksytyn statuksen, jos käytät sitä väärin. Lisätietoja menettelyistä saa toimivaltaisilta tulliviranomaisilta (Chilen puolelta DIRECON).

Miten alkuperäilmoitus tehdään?

Viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi, seuraava ilmoitus (asianomaisella kielellä):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ilmoittaa, että kyseiset tuotteet ovat etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ilmoiteta.”

Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on lisäyksessä IV. Tarkista tulliviranomaisilta mahdolliset lisävaatimukset.

Sinun on allekirjoitettava alkuperäilmoitus käsin. Jos yritys on valtuutettu viejä, se vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos se antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella se voidaan tunnistaa.

Alkuperäilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema.

Viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaan tulliviranomaisille viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset – tuojasopimuspuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat sen tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Hyödyllisiä linkkejä ja yhteyksiä

Euroopan unionin edustusto Chilessä

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Postinumero: 10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

Sähköposti: delegation-chile@eeas.europa.eu

Verkkosivusto: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Jaa tämä sivu:

Linkit