Alkuperäsäännöt

EU:lla on kumppanimaidensa kanssa etuuskohteluun oikeuttavia erityissopimuksia tai -järjestelyjä, joihin sisältyy myös erityisiä alkuperäsääntöjä sen määrittämiseksi, milloin tuotteen katsotaan olevan peräisin kumppanimaasta. Näissä olosuhteissa tuotteelle myönnetään tullietuuskohtelu.

Kuhunkin kumppanimaahan eri sopimusten nojalla sovellettavat alkuperäsäännöt eivät ole identtisiä, vaikka ne kaikki perustuvat samoihin käsitteisiin. Näin ollen kuhunkin etuuskohteluun on liitetty erityiset alkuperäsäännöt, joita on tarkasteltava seuraavasti:

  • Kaupan alan hallintoavustajani luettelee tuotekohtaiset säännöt valituille markkinoille
  • yleiskuva yleisten periaatteiden, säännösten ja sovellettavien menettelyjen erityispiirteistä on EU:n ulkopuolisia markkinoita koskevassa osiossa.

Lisätietoa perusperiaatteista.

Alkuperämenettelyt

Tuotantomenetelmä

Alkuperäselvitys on kansainvälinen kauppa-asiakirja, jolla todistetaan, että lähetykseen sisältyvät tavarat ovat peräisin tietystä maasta tai tietyltä alueelta. Alkuperätodistukset on liitettävä tuonti-ilmoitukseen (tai yhtenäiseen hallinnolliseen asiakirjaan, SAD-asiakirjaan), kun ne toimitetaan EU:n tulliviranomaiselle.

Tavaroiden alkuperäasema voidaan todistaa joko

  • todistus muusta kuin etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä. Se todistaa, että tavaroiden alkuperämaa ei ole oikeutettu etuuskohteluun – nämä todistukset antavat yleensä kauppakamarit.
  • etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskeva todistus – sen perusteella tavaroihin voidaan soveltaa alennettuja tulleja tai tulleja ei sovelleta, kun ne tuodaan EU:n ulkopuolisesta maasta, jonka kanssa EU:lla on etuuskohtelusopimus

Näiden todistusten on oltava viejämaan tulliviranomaisten antamia, ja ne on esitettävä tulliselvityksen yhteydessä.

Minkä tyyppisestä sertifikaatista määrätään kussakin etuuskohtelusopimuksessa: A-lomake (GSP-järjestelmä), EUR MED (joissakin konkreettisissa tapauksissa PEM-järjestelmässä) tai 1 EUR (kaikki muut tapaukset).

Vaihtoehtoisesti viejä voi antaa kauppalaskuilmoituksen enintään 6000 euron lähetyksistä kauppakumppanimaasta riippumatta. Yli 6000 euron suuruisten lähetysten kauppalaskuilmoitukset hyväksytään vain, jos ne on antanut niin kutsuttu valtuutettu viejä.  

Kauppalaskuilmoitusten erityistapaus on REX-järjestelmä:

REX-järjestelmä perustuu periaatteeseen, jonka mukaan talouden toimijat antavat itse todistuksen niin kutsutuista alkuperäilmoituksista.

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä on lisännyt kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan. Alkuperävakuutuksen teksti on UTK:n täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 22–07 (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 (EUVL L 343, 29.12.2015) ( CELEX 32015R2447).

Jotta talouden toimijoilla olisi oikeus laatia alkuperävakuutus, niiden alkuperämaan toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä ne tietokantaan. Rekisteröinnin jälkeen talouden toimijasta tulee ”rekisteröity viejä”.

Rekisteröidyn viejän tietoja koskevat tiedot julkaistaan REX-jaostoa käsittelevillä EU:n erityissivuilla. Tältä sivulta yritykset voivat tarkistaa alkuperävakuutuksia antavien rekisteröityjen viejien rekisteröintien pätevyyden.

Jos lähetyksen arvo on alle 6000 euroa, alkuperävakuutus voidaan antaa ilman rekisteröintivelvollisuutta.

REX-järjestelmän asteittainen käyttöönotto

REX-järjestelmä korvaa asteittain nykyisen järjestelmän, joka perustuu valtion viranomaisten antamiin alkuperätodistuksiin ja talouden toimijoiden laatimiin kauppalaskuilmoituksiin.

Sitä on sovellettu ensimmäisen kerran asteittain yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP). Ks. ohjelman täytäntöönpanon nykytila ja luettelo sitä soveltavista maista täällä.

Sitova alkuperätieto (SAT)

Jos olet epävarma tavaroiden alkuperästä tai yksinkertaisesti haluavat oikeusvarmuutta, voit hakea sitovaa alkuperätietoa koskevaa päätöstä.

SAT-päätökset sitovat haltijaa ja EU:n tulliviranomaisia. Ne ovat päteviä ja sitovia niiden antamisen jälkeen edellyttäen, että SAT-päätöstä haettaessa kuvatut tavarat ja olosuhteet ovat kaikilta osin samat.  Sitovaa alkuperätietoa koskeva päätös on yleensä voimassa kolme vuotta antamispäivästä.

Täällä on luettelo viranomaisista, jotka vastaavat SAT-tietojen antamisesta kussakin 27 EU-maassa (ks. EUVL C 29, 28.1.2017, s. 19). Täällä on myös lisätietoja sitovista alkuperätiedoista.

Jaa tämä sivu: