Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Kilmės taisyklės

ES yra sudariusi specialius susitarimus su šalimis partnerėmis dėl lengvatinių muitų tarifų, į kuriuos taip pat įtrauktos specialios kilmės taisyklės, pagal kurias nustatoma,kada produktas yra šalies partnerės kilmės. Tokiomis aplinkybėmis produktui taikomas lengvatinis muitų tarifų režimas.

Pagal skirtingus susitarimus kiekvienai šaliai partnerei taikomos kilmės taisyklės nėra vienodos, nors jos visos grindžiamos tomis pačiomis sąvokomis. Taigi, prie kiekvieno lengvatinio režimo pridedamas konkretus kilmės taisyklių rinkinys, su kuriuo turite susipažinti, kaip nurodyta toliau.

Daugiau informacijos apie pagrindinius principus.

Kilmės procedūros

Kilmės įrodymas

Kilmės įrodymas – tarptautinis prekybos dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad siuntoje esančios prekės yra kilusios iš konkrečios šalies ar teritorijos. Kilmės sertifikatai pridedami prie muitinės importo deklaracijos (arba bendrojo administracinio dokumento, BAD), kai jie pateikiami ES muitinei.

Prekių kilmės statusą galima įrodyti:

  • nelengvatinės kilmės sertifikatas. Juo patvirtinama, kad prekių kilmės šaliai negali būti taikomas lengvatinis režimas – šiuos sertifikatus paprastai išduoda prekybos rūmai.
  • lengvatinės kilmės sertifikatas – pagal jį prekėms gali būti taikomi mažesni arba nuliniai muitai, kai jos importuojamos iš ES nepriklausančios šalies, su kuria ES yra sudariusi lengvatinį susitarimą;

Šiuos sertifikatus turi išduoti eksportuojančios šalies muitinė ir jie turi būti pateikiami atliekant muitinės formalumus.

Kokio tipo sertifikatas turi būti naudojamas, nustatoma kiekviename lengvatiniame susitarime: A forma (BLS režimo atveju), EUR MED (kai kuriais konkrečiais atvejais PEM sistemoje) arba 1 EUR (visais kitais atvejais).

Kita vertus, ne daugiau kaip 6,000 EUR vertės siuntoms eksportuotojai gali išrašyti sąskaitos faktūros deklaraciją nepriklausomai nuo šalies prekybos partnerės. Jei siuntos viršija 6,000 EUR, sąskaitos faktūros deklaracijos priimamos tik tada, kai jas išduoda vadinamasis patvirtintas eksportuotojas.

Ypatingas sąskaitų faktūrų deklaracijų atvejis yra REX sistema:

REX sistema grindžiama ekonominės veiklos vykdytojų, kurie patys skelbia vadinamuosius pareiškimus apie prekių kilmę, pasitvirtinimo principu.

Pareiškimas apie prekių kilmę – tai kilmės deklaracija, kurią registruotasis eksportuotojas įrašo į sąskaitą faktūrą ar bet kurį kitą komercinį dokumentą. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas SMK ĮA 22–07 priede (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 (OL L-343 29/12/2015) (CELEX32015R2447).

Kad galėtų surašyti pareiškimą apie prekių kilmę, ekonominės veiklos vykdytojai turi būti užregistruoti jų kilmės šalies kompetentingų institucijų duomenų bazėje. Po šios registracijos ekonominių operacijų vykdytojas taps registruotuoju eksportuotoju.

Informacija apie registruotojo eksportuotojo duomenis skelbiama konkrečiuose ES REX puslapiuose. Šiame puslapyje bendrovės gali patikrinti tų registruotųjų eksportuotojų, kurie pateikia pareiškimus apie prekių kilmę, registracijos galiojimą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad prekių, kurių vertė mažesnė nei 6,000 EUR, atveju pareiškimas apie prekių kilmę gali būti surašytas be prievolės jas registruoti.

Laipsniškas REX sistemos įgyvendinimas

REX sistema palaipsniui keičia dabartinę sistemą, pagrįstą vyriausybinių institucijų išduodamais kilmės sertifikatais ir ekonominės veiklos vykdytojų išrašomomis sąskaitų faktūrų deklaracijomis.

Ji pirmą kartą ir palaipsniui buvo taikoma bendrajai lengvatų sistemai (BLS). Dabartinę jos įgyvendinimo padėtį ir ją taikančių šalių sąrašą rasite čia.

Privalomoji kilmės informacija (PKI)

Jei nežinote savo prekių kilmės arba tiesiog norite teisinio tikrumo, galite prašyti privalomosios kilmės informacijos (PKI).

PKI sprendimai yra privalomi jų turėtojui ir ES muitinėms. Jie galioja (ir yra privalomi) po jų išdavimo, jeigu prašant PKI sprendimo aprašytos prekės ir aplinkybės visais aspektais yra vienodos.Paprastai jie galioja trejus metus nuo išdavimo dienos.

Čia rasite institucijų, atsakingų už PKI išdavimą kiekvienoje iš 27 ES šalių, sąrašą (žr. 28.01,2017 m. OL C 29 p. 19). Daugiau informacijos apie privalomąją kilmės informaciją rasite čia.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos