Oorsprongsregels

De EU heeft met haar partnerlanden speciale overeenkomsten of regelingen voor preferentiële tarieven gesloten, die ook specifieke oorsprongsregels bevatten om te bepalen wanneer een product als van oorsprong uit het partnerland wordt beschouwd. In deze omstandigheden krijgt het product een preferentiële tariefbehandeling.

De oorsprongsregels die in het kader van de verschillende overeenkomsten voor elk partnerland gelden, zijn niet identiek, hoewel zij allemaal op dezelfde begrippen zijn gebaseerd. Elke preferentiële regeling bevat dus een specifieke reeks oorsprongsregels, die u als volgt moet raadplegen.

  • Mijn handelsassistent geeft een lijst van productspecifieke regels voor de geselecteerde markt
  • zie voor een overzicht van de bijzonderheden van de algemene beginselen, bepalingen en toepasselijke procedures meer informatie in de rubriek Niet-EU-markten.

Lees meer voor een toelichting op de basisbeginselen.

Oorsprongsprocedures

Bewijs van oorsprong

Een bewijs van oorsprong is een internationaal handelsdocument waaruit blijkt dat de goederen die deel uitmaken van een zending van oorsprong zijn uit een bepaald land of gebied. Certificaten van oorsprong vergezellen de douaneaangifte bij invoer (of enig document, ED) wanneer zij aan de douaneautoriteit van de EU worden verstrekt.

De oorsprong van de goederen kan worden aangetoond door:

  • een certificaat van niet-preferentiële oorsprong. Het bevestigt dat het land van oorsprong van de goederen niet in aanmerking komt voor preferentiële behandeling — deze certificaten worden gewoonlijk afgegeven door de kamers van koophandel.
  • een certificaat van preferentiële oorsprong — hierdoor kunnen goederen in aanmerking komen voor verlaagde of geen rechten wanneer zij worden ingevoerd uit een niet-EU-land waarvoor de EU een preferentiële overeenkomst heeft gesloten met

Deze certificaten moeten door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer worden afgegeven en bij de inklaring worden overgelegd.

Het te gebruiken type certificaat wordt bepaald door elke preferentiële overeenkomst: Formulier A (voor de SAP-regeling), EUR MED (voor enkele concrete gevallen in het PEM-systeem) of EUR 1 (alle overige gevallen).

Als alternatief kunnen exporteurs voor zendingen tot 6,000 EUR een factuurverklaring afgeven, ongeacht het handelspartnerland. Voor zendingen van meer dan 6,000 EUR worden factuurverklaringen alleen aanvaard als zij zijn afgegeven door een zogenaamde toegelaten exporteur.  

Een specifiek geval van factuurverklaringen is het REX-systeem:

Het REX-systeem is gebaseerd op het beginsel van zelfcertificering door marktdeelnemers die zichzelf zogenaamde „attesten van oorsprong” afgeven.

Een attest van oorsprong is een oorsprongsverklaring die door de geregistreerde exporteur op de factuur of een ander handelsdocument is toegevoegd. De tekst van het attest van oorsprong is opgenomen in bijlage 22-07 bij de DWU UV (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (PB L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Om een attest van oorsprong te mogen opstellen, moeten marktdeelnemers door de bevoegde autoriteiten van hun land van oorsprong in een databank worden geregistreerd. Na deze registratie wordt de marktdeelnemer een „geregistreerde exporteur”.

Informatie over de gegevens van de geregistreerde exporteur wordt gepubliceerd op de specifieke pagina’s van de EU over REX. Op deze pagina kunnen ondernemingen de geldigheid controleren van de registraties van geregistreerde exporteurs die attesten van oorsprong indienen.

Voor zendingen met een waarde van minder dan 6,000 EUR kan het attest van oorsprong worden opgesteld zonder registratieverplichting.

Geleidelijke invoering van het REX-systeem

Het REX-systeem vervangt geleidelijk het huidige systeem op basis van door overheidsinstanties afgegeven certificaten van oorsprong en factuurverklaringen van marktdeelnemers.

Het werd voor het eerst en geleidelijk toegepast voor het stelsel van algemene preferenties (SAP). Zie de huidige stand van de uitvoering en de lijst van landen die het toepassen.

Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI)

Als u niet zeker bent over de oorsprong van uw goederen of gewoon rechtszekerheid wenst, kunt u een bindende beschikking inzake oorsprongsinlichtingen (BOI) aanvragen.

BOI-beschikkingen zijn bindend voor de houder en de douaneautoriteiten van de EU. Zij zijn geldig — en bindend — na afgifte, mits de goederen en de omstandigheden die zijn beschreven bij het aanvragen van een BOI-beschikking in alle opzichten identiek zijn.  Bindende oorsprongsinlichtingen zijn normaal gesproken drie jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Hier vindt u een lijst van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van BOI’s in elk van de 27 EU-landen (zie blz. 19 in PB C 29 van 28.1.2017). Hier vindt u ook meer richtsnoeren voor bindende oorsprongsinlichtingen.

Deze pagina delen:

Snelle links