Правилата за произход

ЕС има специални споразумения или договорености със своите партньорски държави за преференциални тарифи, които включват и специални правила за произход, за да се определи кога даден продукт се счита за продукт с произход от държавата партньор. При тези обстоятелства продуктът получава преференциално тарифно третиране.

Правилата за произход, прилагани за всяка държава партньор съгласно различните споразумения, не са идентични, въпреки че всички те се основават на едни и същи понятия. По този начин към всеки преференциален режим е приложен специфичен набор от правила за произход, с които трябва да се запознаете, както следва:

  • Моят търговски асистент изброява специфичните за продукта правила за избрания пазар
  • за преглед на особеностите на общите принципи, разпоредби и приложимите процедури прочетете повече в раздела „ Пазари извън ЕС

Прочетете повече за обяснение на основните принципи.

Процедури, свързани с произхода

Доказателство за произход

Доказателство за произход е международен търговски документ, който удостоверява, че стоките, включени в дадена пратка, са с произход от определена държава или територия. Митническата декларация за внос (или единният административен документ, ЕАД) се придружава от сертификати за произход, когато се предоставя на митническия орган на ЕС.

Статутът на стоки с произход на стоките може да бъде доказан чрез:

  • сертификат за непреференциален произход. Удостоверява, че държавата на произход на стоките не отговаря на условията за преференциално третиране — тези сертификати обикновено се издават от търговските камари.
  • сертификат за преференциален произход — той позволява стоките да се ползват от намалени или нулеви мита, когато се внасят от държава извън ЕС, с която ЕС има преференциално споразумение

Тези сертификати се издават от митническите органи на страната износител и се представят по време на митническото оформяне.

Какъв вид сертификат, който да се използва, се определя от всяко преференциално споразумение: Формуляр А (за режим на ОСП), EUR MED (за някои конкретни случаи в системата PEM) или 1 EUR (всички останали случаи).

Като алтернатива, за пратки до 6,000 EUR износителите могат да издават декларация върху фактура независимо от държавата партньор. За пратки над 6,000 EUR декларациите върху фактура се приемат само когато са издадени от т.нар. одобрен износител.  

Особен случай на декларации върху фактура е системата REX:

Системата REX се основава на принципа на самосертифициране от страна на икономическите оператори, които сами издават т.нар. „изявления за произход“.

Изявлението за произход е декларация за произход, добавена от регистрирания износител върху фактурата или друг търговски документ. Текстът на изявлението за произход е даден в приложение 22—07 към АИ/МКС (регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (ОВ L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

За да имат право да изготвят изявление за произход, икономическите оператори трябва да бъдат регистрирани в база данни от компетентните органи на тяхната държава на произход. След тази регистрация икономическият оператор ще стане „регистриран износител“.

Информация за данните на регистрирания износител се публикува на специалните страници на ЕС за REX. На тази страница дружествата могат да проверяват валидността на регистрациите на регистрираните износители, които подават изявления за произход.

Имайте предвид, че за пратки на стойност под 6,000 EUR изявлението за произход може да бъде изготвено без задължение за регистрация.

Постепенно въвеждане на системата REX

Системата REX постепенно заменя настоящата система, основана на сертификати за произход, издадени от правителствени органи, и на декларации върху фактури, изготвени от икономическите оператори.

Тя се прилага първо и постепенно за Общата система за преференции (ОСП). Вижте актуалното състояние на прилагането му и списъка на държавите, които го прилагат.

Обвързваща информация за произход (ОИП)

Ако не сте сигурни относно произхода на вашите стоки или просто искате правна сигурност, можете да подадете заявление за решение относно обвързваща информация за произход (ОИП).

Решенията ОИП са обвързващи за титуляря и за митническите органи на ЕС. Те са валидни — и задължителни — след издаването им, при условие че стоките и обстоятелствата, описани при подаване на заявление за решение ОИП, са идентични във всеки един аспект.  Информацията обикновено е валидна за срок от три години от датата на издаване.

Тук можете да намерите списък на органите, отговарящи за издаването на ОИП във всяка от 27-те държави от ЕС (вж. стр. 19 в ОВ C 29 от 28.1.2017 г.). Тук можете да намерите и допълнителни насоки относно обвързващата информация за произхода.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки