Κανόνες καταγωγής

Η ΕΕ έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες ή ρυθμίσεις με τις χώρες εταίρους της για προτιμησιακούς δασμούς, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης ειδικούς κανόνες καταγωγής για τον καθορισμό του πότε ένα προϊόν θεωρείται καταγόμενο από τη χώρα εταίρο. Υπό τις συνθήκες αυτές, το προϊόν τυγχάνει προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης.

Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα εταίρο στο πλαίσιο των διαφόρων συμφωνιών δεν είναι πανομοιότυποι, μολονότι όλες βασίζονται στις ίδιες έννοιες. Ως εκ τούτου, κάθε προτιμησιακό καθεστώς συνοδεύεται από ειδικό σύνολο κανόνων καταγωγής, τους οποίους πρέπει να συμβουλευτείτε ως εξής:

  • Ο εμπορικός μου βοηθός απαριθμεί τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν για την επιλεγμένη αγορά
  • για μια επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων των γενικών αρχών, των διατάξεων και των εφαρμοστέων διαδικασιών, διαβάστε περισσότερα στο τμήμα « Μη ενωσιακές αγορές»

Διαβάστε περισσότερα για να εξηγήσετε τις βασικές αρχές.

Διαδικασίες καταγωγής

Απόδειξη προέλευσης

Το πιστοποιητικό καταγωγής είναι ένα διεθνές εμπορικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται σε μια αποστολή κατάγονται από συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος. Τα πιστοποιητικά καταγωγής συνοδεύουν την τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής (ή το ενιαίο διοικητικό έγγραφο, ΕΔΕ) όταν παρέχονται στην τελωνειακή αρχή της ΕΕ.

Ο χαρακτήρας καταγωγής των εμπορευμάτων μπορεί να αποδειχθεί με:

  • πιστοποιητικό μη προτιμησιακής καταγωγής. Πιστοποιεί ότι η χώρα καταγωγής των εμπορευμάτων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για προτιμησιακή μεταχείριση — τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται συνήθως από τα εμπορικά επιμελητήρια.
  • πιστοποιητικό προτιμησιακής καταγωγής — επιτρέπει στα εμπορεύματα να επωφελούνται από μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς όταν εισάγονται από τρίτη χώρα στην οποία η ΕΕ έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία με

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής και να προσκομίζονται κατά τον εκτελωνισμό.

Το είδος του πιστοποιητικού που πρέπει να χρησιμοποιείται καθορίζεται από κάθε προτιμησιακή συμφωνία: Έντυπο Α (για το καθεστώς ΣΓΠ), EUR MED (για ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις στο σύστημα PEM) ή 1 EUR (όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις).

Εναλλακτικά, για αποστολές έως 6,000 EUR, οι εξαγωγείς μπορούν να εκδίδουν δήλωση τιμολογίου ανεξάρτητα από τη χώρα εταίρο του εμπορίου. Για αποστολές αξίας άνω των 6,000 EUR, οι δηλώσεις τιμολογίου γίνονται δεκτές μόνον όταν εκδίδονται από τον αποκαλούμενο εγκεκριμένο εξαγωγέα.  

Μια ιδιαίτερη περίπτωση δηλώσεων τιμολογίου είναι το σύστημα REX:

Το σύστημα REX βασίζεται στην αρχή της αυτοπιστοποίησης από τους οικονομικούς φορείς που εκδίδουν οι ίδιοι τις λεγόμενες «βεβαιώσεις καταγωγής».

Η βεβαίωση καταγωγής είναι δήλωση καταγωγής που προστίθεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα στο τιμολόγιο ή σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 της εκτελεστικής πράξης του ΕΤΚ [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (ΕΕ L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447)].

Για να δικαιούνται να συντάσσουν βεβαίωση καταγωγής, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους. Μετά την εγγραφή αυτή, ο οικονομικός φορέας καθίσταται «εγγεγραμμένος εξαγωγέας».

Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του εγγεγραμμένου εξαγωγέα δημοσιεύονται στις ειδικές σελίδες της ΕΕ σχετικά με το ΣΕΕ. Στη σελίδα αυτή, οι εταιρείες μπορούν να επαληθεύουν την εγκυρότητα των καταχωρίσεων των εγγεγραμμένων εξαγωγέων που υποβάλλουν βεβαιώσεις καταγωγής.

Επισημαίνεται ότι για αποστολές αξίας μικρότερης των 6,000 EUR, η βεβαίωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί χωρίς υποχρέωση καταχώρισης.

Σταδιακή εφαρμογή του συστήματος REX

Το σύστημα REX αντικαθιστά σταδιακά το ισχύον σύστημα που βασίζεται στα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται από τις κυβερνητικές αρχές και στις δηλώσεις τιμολογίου που συντάσσονται από οικονομικούς φορείς.

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και σταδιακά στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ). Δείτε την τρέχουσα κατάσταση της εφαρμογής της και τον κατάλογο των χωρών που την εφαρμόζουν εδώ.

Δεσμευτική δήλωση καταγωγής (ΔΔΚ)

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την καταγωγή των προϊόντων σας ή θέλετε απλώς ασφάλεια δικαίου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη λήψη δεσμευτικής απόφασης σχετικά με τις πληροφορίες καταγωγής (ΔΠΚ).

Οι αποφάσεις ΔΠΚ είναι δεσμευτικές για τον δικαιούχο και για τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ. Είναι έγκυρες — και δεσμευτικές — μετά την έκδοσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα και οι περιστάσεις που περιγράφονται κατά την υποβολή αίτησης για απόφαση ΔΠΚ είναι πανομοιότυπες από κάθε άποψη.  Οι δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής συνήθως ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Εδώ μπορείτε να βρείτε κατάλογο των αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση ΔΠΚ σε καθεμία από τις 27 χώρες της ΕΕ (βλ. σ. 19 στην ΕΕ C29 της 28.1.2017). Μπορείτε επίσης να βρείτε εδώ περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τις δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις