Päritolueeskirjad;

ELon sõlminud partnerriikidega soodustariife käsitlevad erilepingud või -kokkulepped, mis sisaldavad ka konkreetseid päritolureegleid, et määrata kindlaks, millal loetakse toode partnerriigist pärinevaks. Sellisel juhul kohaldatakse toote suhtes tariifset sooduskohtlemist.

Iga partnerriigi suhtes eri lepingute alusel kohaldatavad päritolureeglid ei ole identsed, kuigi kõik need põhinevad samadel põhimõtetel. Seega on igale sooduskorrale lisatud konkreetsed päritolureeglid, millega peate tutvuma järgmiselt:

Lisateavet aluspõhimõtete kohta leiate siit.

Päritolumenetlused

Päritolutõend

Päritolutõend on rahvusvaheline kaubandusdokument, mis tõendab, et saadetises sisalduv kaup on pärit konkreetsest riigist või territooriumilt. Päritolusertifikaadid lisatakse impordi tollideklaratsioonile (või ühtsele haldusdokumendile), kui need esitatakse ELi tolliasutusele.

Kauba päritolustaatust võib tõendada:

  • mittesooduspäritolu sertifikaat. See tõendab, et kauba päritoluriik ei vasta sooduskohtlemise tingimustele – neid sertifikaate annavad tavaliselt välja kaubanduskojad.
  • sooduspäritolu sertifikaat – see võimaldab kaupade suhtes kohaldada vähendatud või nullmääraga tollimakse, kui need on imporditud kolmandast riigist, kellega ELil on soodusleping

Need sertifikaadid peab välja andma ekspordiriigi toll ja need tuleb esitada tollivormistuse ajal.

Millist liiki sertifikaati iga sooduslepinguga kasutatakse: Vorm A (GSP-kord), EUR MED (mõnel konkreetsel juhul PEM-süsteemis) või EUR1 (kõik ülejäänud juhtumid).

Teise võimalusena võivad eksportijad kuni 6000 EUR suuruste saadetiste puhul väljastada arvedeklaratsiooni, olenemata kaubanduspartneri riigist. Üle 6000 EUR suuruste saadetiste puhul aktsepteeritakse arvedeklaratsioone ainult siis, kui need on välja andnud nn heakskiidetud eksportija.  

Arvedeklaratsioonide erijuhtum on REX-süsteem:

REX-süsteem põhineb nn päritolukinnitusi väljastavate ettevõtjate enesesertifitseerimise põhimõttel.

Päritolukinnitus on registreeritud eksportija poolt arvele või muule äridokumendile lisatud päritoludeklaratsioon. Päritolukinnituse tekst on esitatud liidu tolliseadustiku rakendusakti (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447 (ELT L 343, 29.12.2015)) lisas 22-07 (CELEX 32015R2447).

Päritolukinnituse koostamise õiguse saamiseks peavad ettevõtjad olema registreeritud andmebaasis nende päritoluriigi pädevate asutuste poolt. Pärast registreerimist saab ettevõtjast „registreeritud eksportija“.

Teave registreeritud eksportija andmete kohta on avaldatud REXi spetsiifilist teavet sisaldavatel ELi lehtedel. Sellel lehel saavad ettevõtted kontrollida päritolukinnitusi esitavate registreeritud eksportijate registreeringute kehtivust.

Pange tähele, et alla 6000 EUR väärtusega saadetiste puhul ei ole päritolukinnituse esitamine kohustuslik.

REX-süsteemi järkjärguline rakendamine

REX-süsteem asendab järk-järgult praegust süsteemi, mis põhineb valitsusasutuste väljastatud päritolusertifikaatidel ja ettevõtjate koostatud arvedeklaratsioonidel.

Seda on esimest korda ja järk-järgult kohaldatud üldise soodustuste süsteemi (GSP) suhtes. Vt selle rakendamise hetkeseis ja seda kohaldavate riikide loetelu siin.

Siduv päritoluinformatsioon

Kui te ei ole kindel oma kauba päritolus või soovite lihtsalt õiguskindlust, võite taotleda siduvat päritoluinformatsiooni käsitlevat otsust.

Siduva päritoluinformatsiooni otsused on siduvad nii otsuse saajale kui ka ELi tolliasutustele. Need on pärast väljastamist kehtivad – ja siduvad – tingimusel, et SPI otsuse taotlemisel kirjeldatud kaubad ja asjaolud on igas aspektis identsed.  Need kehtivad tavaliselt kolm aastat alates väljaandmise kuupäevast.

Siit leiate nimekirja asutustest, kes vastutavad siduva tariifiinformatsiooni väljaandmise eest kõigis 27 ELi liikmesriigis (vt ELT C 29, 28.1.2017, lk 19). Siit leiate ka täiendavaid juhiseid siduva päritoluinformatsiooni kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid