Izcelsmes noteikumi

ESir noslēgusi īpašus nolīgumus vai režīmus ar partnervalstīm par preferenciāliem tarifiem, kas ietver arī īpašus izcelsmes noteikumus, lai noteiktu, kad tiek uzskatīts, ka produkta izcelsme ir partnervalstī. Šādos apstākļos ražojumam piemēro preferenciāla tarifa režīmu.

Izcelsmes noteikumi, ko piemēro katrai partnervalstij saskaņā ar dažādiem nolīgumiem, nav vienādi, lai gan tie visi ir balstīti uz vieniem un tiem pašiem jēdzieniem. Tādējādi katram preferenciālajam režīmam ir pievienots īpašs izcelsmes noteikumu kopums, ar kuru jums jāiepazīstas šādi:

  • Mans tirdzniecības asistents uzskaita konkrētajam produktam piemērojamos noteikumus izvēlētajam tirgum
  • pārskats par vispārējo principu, noteikumu un piemērojamo procedūru īpatnībām vairāk lasāms sadaļā “Ārpus ES tirgi

Lasiet vēl, lai izskaidrotu pamatprincipus.

Izcelsmes procedūras

Izcelsmes apliecinājums

Izcelsmes apliecinājums ir starptautiskās tirdzniecības dokuments, kas apliecina, ka sūtījumā iekļauto preču izcelsme ir konkrētā valstī vai teritorijā. Izcelsmes sertifikātus pievieno muitas importa deklarācijai (vai vienotajam administratīvajam dokumentam, VAD), ja to iesniedz ES muitas dienestam.

Preču noteiktas izcelsmes statusu var pierādīt vai nu

  • nepreferenciālas izcelsmes sertifikātu. Tas apliecina, ka preču izcelsmes valsts nevar pretendēt uz preferenciālu režīmu — šos sertifikātus parasti izsniedz tirdzniecības kameras.
  • preferenciālas izcelsmes sertifikāts — tas ļauj precēm piemērot samazinātus vai nulles nodokļus, ja tās tiek importētas no trešās valsts, ar kuru ES ir noslēgts preferenciāls nolīgums ar

Šie sertifikāti jāizsniedz eksportētājvalsts muitas dienestiem, un tie jāuzrāda muitošanas laikā.

Kādu sertifikāta veidu nosaka katrs preferenču nolīgums: A veidlapa (VPS režīmam), EUR MED (dažos konkrētos gadījumos PEM sistēmā) vai EUR 1 (visi pārējie gadījumi).

Alternatīvi par sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz EUR 6000, eksportētāji var izdot faktūrrēķina deklarāciju neatkarīgi no tirdzniecības partnervalsts. Sūtījumiem, kas pārsniedz EUR 6000, faktūras deklarācijas pieņem tikai tad, ja tās ir izdevis tā sauktais atzītais eksportētājs.  

Īpašs gadījums ar rēķindeklarācijām ir REX sistēma:

REX sistēmas pamatā ir pašsertifikācijas princips, ko veic ekonomikas dalībnieki, kuri paši izdod tā dēvētos “paziņojumus par izcelsmi”.

Paziņojums par izcelsmi ir izcelsmes deklarācija, ko reģistrētais eksportētājs pievieno faktūrrēķinam vai citam tirdzniecības dokumentam. Paziņojuma par izcelsmi teksts ir sniegts SMK ĪA (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (OV L-343 29.12.2015.) ( CELEX 32015R2447) 22–07. pielikumā).

Lai uzņēmējiem būtu tiesības sagatavot paziņojumu par izcelsmi, tiem jābūt reģistrētiem datubāzē viņu izcelsmes valsts kompetentajām iestādēm. Pēc šīs reģistrācijas uzņēmējs kļūs par “reģistrētu eksportētāju”.

Informācija par reģistrētā eksportētāja datiem ir publicēta ES īpašajās lapās par REX. Šajā lapā uzņēmumi var pārbaudīt to reģistrēto eksportētāju reģistrāciju derīgumu, kuri iesniedz paziņojumus par izcelsmi.

Jāņem vērā, ka sūtījumiem, kuru vērtība ir mazāka par 6 000 EUR, paziņojumu par izcelsmi var sniegt bez reģistrācijas pienākuma.

REX sistēmas pakāpeniska īstenošana

REX sistēma pakāpeniski aizstāj pašreizējo sistēmu, kuras pamatā ir valsts iestāžu izdoti izcelsmes sertifikāti un uzņēmēju sagatavotas faktūrrēķina deklarācijas.

To vispirms un pakāpeniski piemēroja vispārējo preferenču sistēmai (VPS). Skatīt tās pašreizējo īstenošanas stāvokli un to valstu sarakstu, kuras to piemēro.

Saistošā izziņa par izcelsmi (BOI)

Ja neesat pārliecināts par savu preču izcelsmi vai vienkārši vēlaties juridisko noteiktību, jūs varat pieteikties saistošam lēmumam par izcelsmes informāciju (SII).

SII lēmumi ir saistoši turētājam un ES muitas dienestiem. Tie ir derīgi — un saistoši — pēc to izdošanas, ja preces un apstākļi, kas aprakstīti, pieprasot SII lēmumu, visos aspektos ir identiski.  Izziņa parasti ir derīga trīs gadus no izdošanas dienas.

Šeit atrodams to iestāžu saraksts, kuras ir atbildīgas par SII izdošanu katrā no 27 ES valstīm (sk. 19. lpp. OV C29, 28.1.2017.). Šeit atrodami arī papildu norādījumi par saistošu izcelsmes informāciju.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites