Ursprungsregler

EUhar särskilda avtal eller överenskommelser med sina partnerländer om förmånstullar, som också innehåller särskilda ursprungsregler för att avgöra när en produkt anses ha sitt ursprung i partnerlandet. Under dessa omständigheter får produkten förmånsbehandling i tullhänseende.

De ursprungsregler som tillämpas på varje partnerland enligt de olika avtalen är inte identiska, även om de alla bygger på samma begrepp. Alla förmånsordningar har därför en särskild uppsättning ursprungsregler som du behöver ta del av på följande sätt:

  • Min handelsassistent listar de produktspecifika reglerna för den valda marknaden
  • En översikt över de allmänna principerna, bestämmelserna och de tillämpliga förfarandena finns mer i avsnittet om marknader utanför EU

Läs mer för en förklaring av de grundläggande principerna.

Ursprungsförfaranden

Bevis på ursprung

Ett ursprungsintyg är ett internationellt handelsdokument som intygar att varor som ingår i en sändning har sitt ursprung i ett visst land eller territorium. Ursprungsintyg ska åtfölja tulldeklarationen för import (eller det administrativa enhetsdokumentet) när det lämnas till EU:s tullmyndighet.

Varornas ursprungsstatus kan styrkas genom antingen

  • ett intyg om ursprung som inte medför förmånsbehandling. Den intygar att varornas ursprungsland inte berättigar till förmånsbehandling – dessa intyg utfärdas normalt av handelskamrarna.
  • ett intyg om förmånsberättigande ursprung – det gör det möjligt för varor att omfattas av nedsatt tull eller nolltullsats när de importeras från ett land utanför EU som EU har ett förmånsavtal med

Dessa intyg ska utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet och uppvisas vid tullklareringen.

Vilken typ av certifikat som ska användas fastställs i varje förmånsavtal: Formulär A (för det allmänna preferenssystemet), EUR MED (för vissa konkreta fall i PEM-systemet) eller 1 EUR (samtliga övriga fall).

Alternativt får exportörer för sändningar upp till 6,000 EUR utfärda en fakturadeklaration oberoende av handelspartnerland. För sändningar över 6,000 EUR godtas fakturadeklarationer endast när de utfärdats av en så kallad godkänd exportör.  

Ett särskilt fall av fakturadeklarationer är REX-systemet:

REX-systemet bygger på principen om självcertifiering av ekonomiska aktörer som själva utfärdar så kallade ursprungsförsäkringar.

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som den registrerade exportören lagt till på fakturan eller någon annan kommersiell handling. Texten till ursprungsförsäkran finns i bilaga 22–07 till genomförandeförordningen för unionens tullkodex (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (EUT L 343 29/12/2015) (Celex 32015R2447).

För att de ekonomiska aktörerna ska ha rätt att upprätta en ursprungsförsäkran måste de registreras i en databas av de behöriga myndigheterna i deras ursprungsland. Efter registreringen blir den ekonomiska aktören en ”registrerad exportör”.

Information om registrerade exportörers uppgifter offentliggörs på EU:s särskilda sidor om REX. På den här sidan kan företagen kontrollera giltigheten hos registreringarna av de registrerade exportörer som lämnar in ursprungsförsäkringar.

Observera att för sändningar med ett värde på mindre än 6,000 EUR kan ursprungsförsäkran göras utan krav på registrering.

Successivt genomförande av REX-systemet

REX-systemet ersätter gradvis det nuvarande systemet baserat på ursprungsintyg som utfärdats av statliga myndigheter och fakturadeklarationer som upprättas av ekonomiska aktörer.

Det har först och gradvis tillämpats på det allmänna preferenssystemet. Se det aktuella läget för genomförandet och förteckningen över länder som tillämpar den här.

Bindande ursprungsinformation (BOI)

Om du är osäker på varornas ursprung eller helt enkelt vill ha rättssäkerhet kan du ansöka om ett bindande ursprungsbesked.

Beslut om bindande ursprungsbesked är bindande för innehavaren och tullmyndigheterna i EU. De är giltiga – och bindande – efter utfärdandet, förutsatt att de varor och de omständigheter som beskrivs i ansökan om ett beslut om bindande ursprungsbesked är identiska i alla avseenden.  De är normalt giltiga i tre år från och med utfärdandedagen.

Här hittar du en lista över myndigheter som utfärdar bindande ursprungsbesked i vart och ett av de 27 EU-länderna (se sidan 19 i EUT C 29, 28.01.2017). Här hittar du också ytterligare vägledning om bindande ursprungsinformation.

Dela sidan:

Genvägar