Tavaroiden vientiä koskeva opas

Aikooko yrityksesi viedä tavaroita EU:n ulkopuolelle? Tämä osio auttaa ymmärtämään, onko yritys valmis vientiin, ja kuvaa vientiprosessin eri vaiheita.

5 Toimet tuotteen viemiseksi

 
 

Ennen alkua – Onko yrityksesi valmis käymään kauppaa?

Aiotko viedä tuotetta ensimmäistä kertaa?

Ennen tätä tarkista, onko yrityksesi valmis:

 • Onko tuote jo menestynyt kotimarkkinoillasi tai muissa EU-maissa?
 • Onko yrityksellänne valmiudet myydä tuotetta ulkomaisilla markkinoilla EU:n ulkopuolella? Onko sillä riittävästi henkilöstöä, aikaa, taloudellisia ja oikeudellisia resursseja?
 • Onko yrityksenne johto sitoutunut laajentumaan EU:n ulkopuolisille vientimarkkinoille?
 • Onko yrityksellänne kattava rahoitus-, markkinointi-/liiketoimintasuunnitelma, jossa on selkeästi määritellyt tavoitteet, joilla tuetaan vientiä EU:n ulkopuolisille markkinoille?
 • Onko yrityksellänne konkreettinen strategia tuotteen viemiseksi vientimarkkinoille? Voit esimerkiksi viedä tuotetta suoraan ostajallesi vientimarkkinoillasi, kuten toiselle yritykselle tai kuluttajalle, tai välillisesti käyttämällä kolmatta osapuolta, kuten asiamiestä tai jakelijaa. Verkkokauppa-alustat voivat tukea sekä suoraa että välillistä vientiä.
 • Onko tuotteeseen liittyvä henkinen omaisuus tarvittaessa suojattu vientimarkkinoillasi?
 • Onko yrityksellänne valmiudet ja asiantuntemus mukauttaa tuotteensa kulttuurimieltymyksiin tai erilaisiin teknisiin standardeihin EU:n ulkopuolisissa maissa?

Ennen kuin jatkat, tarkastele huolellisesti edellä esitettyjä kysymyksiä ja keskustele niistä yrityksessäsi päättääksesi, oletko valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai mihin toimiin sinun on ryhdyttävä valmistautuaksesi siihen.

 

1

Löydä markkinat ja ostaja

Jos haluat viedä tavaroita EU:n ulkopuolelle, sinun on ensin yksilöitävä markkinat ja löydettävä ostaja tuotteesi osalta. Oma kauppa-avustaja -osiossatarjotut tiedot auttavat sinua yksilöimään sopivia markkinoita tuotteellesi. Se auttaa myös määrittämään ostajaa koskevat vaatimukset, kuten rekisteröinti- tai lupavaatimukset, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden kauppaa tai osallistumista tietyllä talouden alalla. Koska ostaja on yleensä maahantuoja ja vastaa tuotteen tuonnista kohdemaahan ja sen markkinoille, on ratkaisevan tärkeää, että ostaja täyttää tämän tehtävän.

Seuraavista laitoksista tai toimijoista voi olla apua vientimarkkinamahdollisuuksien tunnistamisessa ja pätevien ostajien löytämisessä.

 • Kauppakamarit voivat antaa tietoa eri markkinoista ja liikekumppaneista ja ohjata sinut asiaankuuluviin raportteihin.
 • Oman maasi tai valituilla vientimarkkinoilla toimivat kaupan alan uutisten tarjoajat tai kaupanedistämistoimistot, jotka kattavat markkina- analyysin ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin, voivat olla avuksi. Nämä elimet tekevät usein tutkimuksia keskeisistä vientialoista.
 • Myös vientikonsultit ja asianomaiset pankit voivat antaa neuvoja.

Miten valitset kohdemarkkinasi?

Seulokaa mahdolliset vientimarkkinat, jotta voidaan arvioida, onko tuotteellasi kysyntää, ja pohtia, onko tuotteellasi kilpailua vientimarkkinoilla.

Tarkista mahdollisten kohdemarkkinoiden kauppatilastot.

Tuontitilastoista voi käydä ilmi, tuoko kohdemaasi jo tuotetyyppiäsi, mistä tuonti on peräisin ja onko markkinoilla jo paljon. Pienistä luvuista voi käydä ilmi mahdollisuuksia mutta myös markkinoille pääsyn esteitä tai jopa esteitä, jotka voit tarkistaa Oma kauppa-avustaja.

Miten mahdollisia ostajia löydetään?

Kun olet valinnut yhden tai useamman kohdemarkkinan, seuraavaksi on yksilöitävä mahdolliset kauppakumppanit ja liikekumppanit.

Yhteistyökumppanit ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta:

Tällaisia tapahtumia tarjotaan yhä useammin verkossa, ja voi olla tarkoituksenmukaista tarkastella vastaavia vaihtoehtoja.

Toisin kuin kotimaisissa liiketoimissa, ostajan kelpoisuus tuontitapahtumaan ja tuotteen tosiasiallinen käyttö tai markkinointi määrämaassa on tarkastettava huolellisesti.

Voit myös tarkistaa, saako sinut myydä viranomaisille mahdollisilla vientimarkkinoilla.

Mitä julkiset hankinnat tarkoittavat?

 

2

Tarkista vientiedellytykset EU:ssa ja tuontivaatimukset kohdemarkkinoillasi

EU:n ulkopuolelle vietävien tuotteiden on täytettävä tietyt perusvaatimukset.

Miten vientiä voi viedä?

Tuotteen vienti on mahdollista eri tavoin.

 • Voit esimerkiksi viedä tuotteita suoraan ostajalle vientimarkkinoillasi. Kyseessä voi olla toinen yritys tai kuluttaja.
 • Vaihtoehtoisesti erityisesti hyvin pienet yritykset vievät usein välillisesti verkkokauppa- alustojen kautta.

 

Mitä sähköinen kaupankäynti on?

Kuka voi viedä tuotteita?

 • Yleensä sinun on oltava sijoittautunut EU:hun yrityksenä tai kiinteänä toimipaikkana. Tähän sisältyy arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen.
 • Yleensä sinun on myös rekisteröidyttävä kansalliseen kaupparekisteriin. Lisätietoja saa paikallisesta kauppakamarista.
 • Jos olet asunut EU:n ulkopuolella, sinulla on oltava työlupa itsenäiseen liiketoimintaan. lisäksi sinun on löydettävä EU:hun sijoittautunut henkilö, joka on halukas toimimaan puolestaan viejänä (esim. logistiikkapalvelujen tarjoaja tai tulliasioitsija).

Miten rekisteröityä viejäksi?

EU:n viejänä sinun on haettava toimivaltaisesta tullihallinnosta niin sanottua talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumeroa (EORI).

EORI on kaikkialla EU:ssa voimassa oleva tunnistenumero, jota tarvitset kaikissa vienti-ilmoituksissa.

Vinkki: Tämä prosessi voi kestää jonkin aikaa, joten se voidaan toteuttaa hyvissä ajoin.

Etuuskohtelukauppaa koskevat sopimukset:

Jos haluat viedä maahan, jonka kanssa EU:lla on etuuskohtelukauppaa koskeva sopimus, jonka tullit ovat alhaisemmat, sinun voi myös joutua hakemaan valtuutetun viejän (EA) asemaa tai, sopimuksesta riippuen, hakemaan rekisteröityä viejää (REX). Tullihallinto soveltaa EA:ta ja REX-jaostoa maanne tullihallinnon kautta.

Valtuutetuna toimijana voit tehdä ”alkuperäilmoituksia” ja rekisteröitynä viejänä myös ”alkuperävakuutuksia”, jotka ylittävät asiaankuuluvassa sopimuksessa määritellyt lähetysten arvorajat. Näissä ilmoituksissa tai vakuutuksissa todetaan, että vietävät tuotteet ovat tietyssä kauppasopimuksessa vahvistettujen alkuperäsääntöjen mukaisia.

Mahdolliset yksinkertaistukset

Jos teillä on usein vientiä, asiantuntevaa henkilöstöä ja luotettavaa tullimenettelyjen organisointia, voit hakea yksinkertaistettuja tulli-ilmoituksia, kuten unionin tullikoodeksissa säädetään. Tässä yhteydessä kokeneemmat elinkeinonharjoittajat voivat myös harkita valtuutetun talouden toimijan asemaa.

Onko tuotteen vienti rajoitettu EU:ssa?

Tiettyjen tavaroiden vienti tai tuotteen vienti tiettyyn määrämaahan voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa. Tarvitset mahdollisesti lisenssin tai luvan.

 • Tarkista Taricista, tarvitsetko tuotteesi vientilisenssin.
 • Tarkastetaan EU:n pakotekartan vientirajoitukset.
 • Tiettyjen tuotteiden osalta jäsenvaltiossanne voi poikkeuksellisesti olla kansallisia rajoituksia, jotka sinun on tarkistettava toimivaltaisilta viranomaisilta.

Pääasialliset rajoitetut tai kielletyt tuotetyypit ovat seuraavat:

 • joitakin eläviä eläimiä, lihaa ja kasveja.
 • uhanalaiset lajit
 • tietyt elintarvikkeet
 • vaaralliset kemikaalit
 • lääkkeet ja lääkkeet
 • aseille
 • kaksikäyttötuotteet
 • jätteet
 • kulttuuriesineet (arvokkaat antiikkiesineet ja taideteokset)
 • väärennetyt tai laittomasti valmistetut tavarat
 • ihmisarvoiset artikkelit, julkaisut ja videotallenteet

Tällaisten tuotteiden osalta tarkastetaan, mitä sääntöjä sovelletaan.

Onko vientimarkkinoillanne rajoituksia?

Sinun on myös varmistettava, että maa, jota haluat viedä, ei sovella tuotteeseenne kieltoja tai rajoituksia, jotka kieltävät sitä saattamasta maahan tai saattamasta sitä markkinoille. Vaikka ostaja on yleensä vastuussa sekä tuotteen tuonnista että sen käytöstä tai markkinoinnista, onnistuneiden ja kestävien liiketoimien on oltava selvillä tuontikielloista ja tuontirajoituksista tuontimaassa.

Kattava kuvaus rajoituksista eri kohdemaissa löytyy Oma kauppa-avustaja.

Lisäksi tavara-osiossa on yleisiä selityksiä erityyppisistä rajoituksista.

Mitä tariffeja tuotteeseen sovelletaan?

Tuotteesivoi joutua maksamaan tullit, kun se saatetaan vientimarkkinoille. Eri kohdemaiden soveltamat tullit löytyvät Omasta kauppaavustajasta

Se riippuu sopimuksesta ja sopimuksesta ostajan kanssa, mutta useimmissa tapauksissa on suositeltavaa jättää tuontiselvitys ostajalle, joka maksaa tullit sekä tuonnin yhteydessä kannettavat verot ja lisätullit. Muista, että viimeksi mainittu lisää tuotteenne hintaa vientimarkkinoillanne. Näiden niin kutsuttujen maa-alueiden kustannusten olisi edelleen oltava kilpailukykyisiä.

 

Mikä on tuontitulli?

Voiko yritykseni hyötyä EU:n ja kohdemaan välisestä etuuskohtelukauppasopimuksesta?

Jos EU:lla on etuuskohtelukauppaa koskeva sopimus määrämaan kanssa, tuotteesi tulleja voidaan alentaa tai ne voidaan jopa poistaa kokonaan. Näitä tulleja kutsutaan etuustulleiksi.

Oma kauppa-avustajavastaa EU:sta peräisin oleviin tuotteisiin eri kohdemaissa sovellettavista tullietuusmaksuista.

Näiden etuustullien ehtona on kuitenkin, että tuotteenne on tuotettu etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksen osapuolten alueella ja tämän sopimuksen alkuperäsääntöjen mukaisesti.

Sen vuoksi olisi ensin tarkistettava, onko tavallisen suosituimmuustullin ja EU:n etuustullin välillä etuustulli ja niin sanottu etuusmarginaali.

Jos näin on ja jos haluat esittää etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevan todisteen etuuskohteluun oikeuttavan tullin soveltamisen mahdollistamiseksi, sinun on noudatettava alkuperäsääntöjä.

Tätä varten tarvitaan asianmukaiset todisteet kolmansilta osapuolilta hankittujen ainesten alkuperäasemasta. EU:ssa tämä tapahtuu niin sanotuilla tavarantoimittajan ilmoituksilla, jotka sinun on kerättävä tätä tarkoitusta varten.

Lisätietoa tuotteesta ja kohdemaasta saat Oma Trade Assistant -sivulta.

EU:n kauppasopimukset:

 • tarjoa vakaammat ja ennakoitavammat säännöt, joita sovelletaan käydessäsi kauppaa ulkomaanmarkkinoilla.
 • varmistetaan, että EU:n ulkopuolisen maan lainsäädäntö ei syrji EU:n tuotteita.
 • luo yrityksellesi uusia ja parempia vientimahdollisuuksia ja helpottaa investointeja ulkomaille.

Sovelletaanko tuotteeseenne kaupan suojatoimenpiteitä?

Tuojamaa voi soveltaa tuotteeseennekaupan suojatoimenpiteitä. Tällaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, jotka on otettava huomioon vientiä suunniteltaessa. Merkittävimpiä ovat polkumyyntitoimenpiteet, mutta myös tasoitus- tai suojatoimenpiteet voivat olla olemassa. Vaikka ostajasi toimii yleensä sopimuksen mukaisesti tuojana ja vastaa tällaisista lisäkustannuksista, tämä voi olla este menestyksekkäille ja kestäville liiketoimille.

Tapauksen mukaan tietyn tuojamaan soveltamat asiaan liittyvät toimenpiteet on otettu huomioon kohdassa My Trade Assistant.

Mitkä ovat asiaankuuluvat verot ja lisätullit vientimarkkinoillanne?

Tarkista myös, mitä veroja ja tarvittaessa lisätulleja on maksettava tuotetta tuotaessa. Eri määrämaihin tuonnin yhteydessä kannettaviin veroihin ja lisätulleihin voi tutustua myös My Trade Assistant -osiossa.

Yleensä ostaja vastaa niistä tuojan roolissa, mutta ne lisäävät tuontikustannuksia ja siten tuotteen kilpailukykyä vientimarkkinoilla. Viimeksi mainitun osalta harkitaan yhdenmukaistamista maahantuojanne kanssa.

Jos myynti tapahtuu suoraan kuluttajille, selvitä, tarvitsetko rekisteröityä vientimarkkinasi veroviranomaisiin.

Mitkä ovat tuotteenne terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset?

Vaatimukset riippuvat vientimarkkinoistasi. Niiden noudattaminen kuuluu yleensä maahantuojana toimivalle ostajalle, joka kuitenkin tarvitsee apua osoittaaksesi tämän noudattamisen. Koska tästä määrätään sopimuksessa, sinun on otettava vastuu ainoastaan vaatimuksista, joita voi täyttää viejänä. Yhdenmukaistaminen tuojan kanssa on suositeltavaa ja yleensä välttämätöntä. Oma kauppa-avustaja-osiossa olevat tiedot auttavat erottamaan objektiiviset vaatimukset ostajan yksilöllisistä eduista.

Vaatimukset riippuvat vientimarkkinoistasi.

Esimerkki:

Sinun on mahdollisesti esitettävä todistus siitä, että tuote on maan terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen. Ne voivat olla erilaisia kuin EU:ssa.

Useimpien tuotteiden on täytettävä tekniset tai terveys- ja hygieniavaatimukset (joita usein kutsutaan terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiksi) vientimarkkinoilla. Ne voivat edellyttää erityyppisiä testejä ja todistuksia.

Tämä koskee usein teollisuustuotteita koskevia teknisiä vaatimuksia sekä elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden terveys- ja hygieniavaatimuksia.

Useimmissa maissa vaaditaan terveystodistuksia seuraavilta osin:

 • laitokset
 • elävät eläimet
 • eläintuotteet
 • geneettiset materiaalit

Esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden mukana on yleensä oltava myös todistus.

Miten tuote sertifioidaan?

Tarkista Omat kaupan alan avustajan menettelyt ja muodollisuudet -osiosta ja tarvittaessa selitä asiakkaasi kanssa seuraavat seikat:

 • Mitkä ovat todistuksia koskevat vaatimukset vientimarkkinoillanne?
 • Mitkä todistukset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät.
 • Voidaanko testit suorittaa akkreditoidussa laboratoriossa tai laitoksessa EU:ssa
 • vai onko sertifiointi tehtävä määrämaassa.

Mitkä ovat tuotteen pakkaus- ja merkintävaatimukset?

Mailla on usein yksityiskohtaisia vaatimuksia tuotteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä.

Nämä vaatimukset voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia.

 • Pakolliset merkinnät ja merkinnät kulutustuotteissa ja niiden pakkauksissa liittyvät yleensä yleiseen turvallisuuteen, terveyteen ja/tai ympäristöön. Ne voivat antaa tietoja, kuten ainesosat tai viimeinen käyttöpäivä.

Eri teollisuudenaloista, kuten lääke-, sähkö-, elintarvike- ja kemianteollisuudesta, vastaavat yleensä eri virastot, joilla kaikilla on hyvin erilaiset vaatimukset.

Jos haluat yleiskuvan tietyn tuojamaan asiaan liittyvistä vaatimuksista, tutustu Oma kauppa-avustajan menettelyjä ja muodollisuuksia koskevaan osioon.

Tarvitseeko tuotteenne teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa?

On tärkeää tarkistaa, miten tuotteen teollis- ja tekijänoikeudet on suojattu maassa, johon haluat viedä.

 

 • Tarkista, onko sinun haettava uusia patentteja tai miten mallisi, tekijänoikeussi tai maantieteellinen merkintäsi on suojattu vientimarkkinoillasi

Jos EU:lla on kauppasopimus sen maan kanssa, johon haluat viedä, sopimus voi antaa lisäsuojaa.

 

3

Valmistele myynti ja järjestä kuljetus

Miten vastuut jaetaan sinun ja ostajan välillä?

Kuten edellä jo mainittiin, vienti-/tuontitapahtuman osapuolten vastuusta määrätään sopimuksessa. Ellei ole erityisiä syitä, vastuu tuotteen tuonnista, käytettävyydestä tai markkinoinnista kuuluu ostajalle tuojana. Ainoastaan kokeneiden elinkeinonharjoittajien olisi poikettava tästä säännöstä. Tuontimaan lainsäädännöstä riippuen et ehkä pysty noudattamaan tiettyjä vaatimuksia, joten ne olisi jätettävä ostajan huostaan.

Voit käyttää Incoterms®-sovellusta osapuolten sopimusvelvoitteiden määrittämiseen.

Incoterms® määritellään myyjien ja ostajien velvollisuudet, jotka liittyvät myyntisopimusten perusteella tapahtuvaan tavaroiden toimittamiseen, vakuutukseen ja kuljetukseen, ja määritetään, kuka vastaa EU:n vientitullimuodollisuuksista ja määrämaan tuontimuodollisuuksista.

Esimerkkejä:

 • ”Vapaasti aluksessa” (FOB): tarkoittaa, että on viejän tai myyjän vastuulla maksaa kaikki paikalliset kustannukset:
 • tavaroiden kuljetus lähetyssatamaan
 • lastauskustannukset
 • viejämaan tulliselvitysmenettelyt.

 

Asiakas vastaa seuraavista kustannuksista:

 • kuljetus laivaussatamasta eteenpäin
 • vakuutus
 • purkaminen
 • kuljetus saapumissatamasta lopulliseen määräpaikkaan.
 • ’Kustannuksilla, vakuutus- ja rahtikustannuksilla’ (CIF)tarkoitetaan viejää FOB-järjestelmän mukaisista paikalliskustannuksista sekä
 • rahtimaksut
 • vakuutus

CIF-tasolla viejä vastaa kaikista kustannuksista siihen saakka, kunnes tuotteet saapuvat määräsatamaansa.

On syytä muistaa, että Incoterm® EXW ei välttämättä muuta vastuutanne viejänä maanne viranomaisiin nähden, kun taas DDP:hen liittyy riski siitä, että tuontimaassa otetaan vastuu, jota viejä ei voi täyttää.

Kuka voi auttaa viennissä ja kuljetuksessa?

Huolitsija voi auttaa

 • tavaroiden keräämisen ja toimittamisen järjestäminen
 • rahtimaksuista neuvotteleminen liikenteenharjoittajien kanssa
 • lastitilan varaaminen
 • pakkaaminen
 • vakuutus
 • tulliasiakirjojen laatiminen puolestasi

Etsitään vientirahoitus- ja vientitukiohjelmia, joita hallitukset usein tarjoavat yhteistyössä pankkien tai vakuutusyhtiöiden kanssa.

 • Otetaan huomioon vientivakuutus, jota tarjoavat joko yksityiset osapuolet tai kansalliset vienti- ja tuontirahoituslaitokset.

 

4

Asiakirjojen laatiminen vientiselvitystä varten EU:ssa

Ainakin osittain vientiä varten laaditut asiakirjat palvelevat myös tuontia määrämaahan. Näin ollen niiden valmistelussa olisi otettava huomioon vastaavat vaatimukset, ja ne olisi tapauksen mukaan sovitettava yhteen tuojana toimivan ostajan kanssa.

Mitä asiakirjoja tullille on valmisteltava?

 

Sinun on ensin toimitettava sähköinen vienti-ilmoitus kansalliselle tulliviranomaiselle.

Jokaisella EU-maalla on oma sähköinen tietojenkäsittelyjärjestelmä. Kun kyseessä ovat alle 1000 euron arvoiset pienet lähetykset, suullinen ilmoitus, johon on liitetty kuljetusasiakirja tai lasku, voi riittää.

Vienti-ilmoituksessa annetaan tarvittavat tiedot itse tavaroista ja kuljetuksesta. Siihen sisältyvät

 • tavaroiden alkuperä,
 • kohdemaa,
 • tavaran koodit,
 • tullimenettelykoodit, ja
 • tavaroiden arvo.

Valmisteltavia asiakirjoja ovat muun muassa seuraavat:

 • Kauppalasku ja kuljetusasiakirjat sekä pakkausluettelo: Kaikki asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan, jos tarkastuksia tehdään vientiselvityksen jälkeen (kansallisessa kauppa- ja verolainsäädännössä säädetään usein pidemmästä määräajasta).
 • ALV- ja vientikirjanpito: Kun tuote viedään EU:n ulkopuolelle, se on vapautettu arvonlisäverosta (alv) EU:ssa riippumatta siitä, myydäänkö se yritykselle vai yksittäiselle kuluttajalle, edellyttäen, että pidät kirjaa viennistä ja tulliviranomaisen antamaa vientitodistusta.
 • Todistukset tai lisenssit: myös kasvinterveystodistukset tai vientiluvat voivat olla tarpeen.

Kuka tekee tulli-ilmoituksen?

Voit tehdä tulli-ilmoituksen itse tai sen voi tehdä palveluntarjoaja, joka on sinun tulliedustajasi. Jos käytät huolintayritystä tai tulliasioitsijaa, he voivat toimia puolestasi.

Miten vienti-ilmoitus ja tavarat esitetään vientiin?

Vientimenettelyssä on kaksi vaihetta:

 • vienti-ilmoituksen antaminen ja tavaroiden esittäminen vientitullitoimipaikassa, ja
 • tavaroiden esittäminen ja vienti-ilmoituksen pääviitenumero (MRN) poistumistullitoimipaikassa ja luovutus poistumista varten.

 

Vienti-ilmoitus esitetään tulliviranomaisen sähköisen järjestelmän avulla.

Yleensä vienti-ilmoitus on jätettävä yrityksen sijoittautumispaikan toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan tai tapauksen mukaan tullitoimipaikkaan, johon tavarat pakataan tai lastataan vientilähetystä varten EU:n ulkopuolelle.

Jos yhden vientilähetyksen tavaroiden arvo on enintään 3000 euroa eikä tavaroihin sovelleta kieltoja tai rajoituksia, vienti-ilmoitus voidaan jättää poistumispaikan tullitoimipaikkaan.

 

On pidettävämielessä, että vienti-ilmoitus on jätettävä ennen sitä varsinaista ajankohtaa, jona tavarat poistuvat EU:sta. Annettava vientitullitoimipaikalle riittävästi aikaa tehdä tarvittavat riskianalyysit ennen kuin se myöntää tavaroiden luovutuksen.

Mitä tapahtuu vienti-ilmoituksen antamisen jälkeen?

Näitä tapauksia on kolmenlaisia:

 • Tavarat voidaan luovuttaa vientiin toimitetun vienti-ilmoituksen perusteella, tai
 • Tavarat voidaan valita asiakirjatarkastukseen, ja sinua voidaan pyytää toimittamaan lisäasiakirjoja ennen kuin tavarat voidaan tulliselvittää, tai
 • Vienti voidaan valita sekä asiakirjalle että fyysiselle tarkastukselle.

Säännöllisemmän viennin osalta olisi harkittava unionin tullikoodeksissa säädettyjä yksinkertaistettuja tulli-ilmoituksia.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

https://ec.europa.eu/taxation_customs /sivustot/verotus/tiedostot/resurssit/ asiakirjat/tulli/tullikoodi/ guidance_export_fi.pdf

 

5

Valmistella asiakirjat määrämaassa tehtävää tuontitulliselvitystä varten.

Kun tavarat saapuvat määrämaahan, vientiin sovelletaan paikallisia tuontivaatimuksia ja -menettelyjä. Käytä kaupan alan avustajaa näiden vaatimusten vahvistamiseksi ja pystyäkseen noudattamaan niitä ostajan kanssa.

Vinkki:

 • Joskus ennen saapumista tapahtuva käsittely on mahdollista, mikä tarkoittaa sitä, että voit toimittaa asiaankuuluvat asiakirjat ennen tavaroiden saapumista maahan, johon tavarat viedään.
 • Sinun on sovittava ostajan kanssa, mitkä asiakirjat viejän on laadittava ja mitkä ostajan on tuojana yleensä vastattava tulliselvityksestä ja tulleista sekä veroista ja lisätulleista. Viejän ja tuojan tehtävät ja vastuut määritellään sopimuksessa, josta olisi neuvoteltava huolellisesti tältä osin.

Asiakirjat, joita määrämaan toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia

 • Kauppalasku (ja sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset).
 • Pakkausluettelo
 • Tiettyjä tavaroitakoskevat tuontitodistukset (automaattiset tai muut kuin automaattiset).
 • Todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset.
 • Etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskeva selvitys (eli EUR.1- tai EUR-MED-alkuperätodistus, alkuperäilmoitus tai alkuperäselvitys), jos EU:n ja määrämaan välillä sovelletaan etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta ja tuotteet täyttävät asiaankuuluvat alkuperäsäännöt.
 • Alkuperätodistus, jolla todistetaan tuotteen muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä:
  • (Muu kuin etuuskohteluun oikeuttava) alkuperätodistus voidaan vaatia, jos tietyistä maista tuotavia (tiettyjä) tuotteita rajoitetaan, kaupan suojatoimenpiteitä sovelletaan tai erityistä tuontia valvotaan. Tuoja voi kuitenkin myös pyytää tällaista todistusta omiin tarkoituksiinsa.
  • Alkuperätodistukset antaa yleensä paikallinen kauppakamari. Joissakin maissa tämä vastuu voidaan antaa myös ministeriöille tai tulliviranomaisille.

Mistä saat lisätietoa?

 

Tarkistuslistasi: 5 Toimet tuotteen viemiseksi

Ennen kuin aloitat

 • Tutustu tarkistuslistaan yrityksenne vientivalmiuden arvioimiseksi.
 • Keskustele ja päätä, onko yrityksesi valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai mihin toimiin on ryhdyttävä valmistauduttaessa tulevaan kaupankäyntiin EU:n ulkopuolella.

Vaihe 1: Löydä markkinat ja ostaja

 • Valitse uudet vientimarkkinat.
 • Arvioi liiketoimintapotentiaali ja tuotteesi kilpailukyky.
 • Ota hintalaskelmissa huomioon vientiin liittyvät kustannukset, kuten tullit, kuljetuskustannukset ja edustajista aiheutuvat kustannukset.
 • Yksilöi mahdolliset ostajat.
 • Yksilöi edustaja/laitos/kumppani, jolta saat tukea vientimuodollisuuksissa, Esimerkiksi sopimusten valmistelu, maksuehtojen vahvistaminen, ostajan luottokelpoisuuden tarkistaminen ja mahdolliset rahansiirtorajoitukset tuontimaassa.
 • Määriteltävä huolellisesti myyjän/viejän ja ostajan/maahantuojan vastuut ja jaettava ne siten, että ainoastaan ne, jotka voidaan täyttää, voidaan ottaa huomioon.

Vaihe 2: Tarkista vientiedellytykset EU:ssa ja arvioi vaatimukset vientimarkkinoillasi

 • Selvitä vientitoimintaa koskevat oikeudelliset vaatimukset.
 • Hanki (hyvissä ajoin) taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero).
 • Jos EU:lla on kauppasopimus sen maan kanssa, jota haluat viedä, tarkista säännölliset tullit ja etuustullit etuusmarginaalin määrittämiseksi. Arvioi tarvittaessa, onko tuote asiaankuuluvien alkuperäsääntöjen mukainen, ja yksilöi sovellettavan (etuus)tullin.
 • Hae lupaa valtuutetulta viejältä tai rekisteröidy REX-järjestelmään, jos haluat viedä maahan, jonka kanssa EU:lla on kauppasopimus, ja haet tullietuuskohtelua.
 • Tarkista, sovelletaanko EU:ssa vientirajoituksia tai -kieltoja kohdemaata tai vientituotetta kohtaan.
 • Selvitä, mitä veroja ja lisätulleja vientimarkkinoilla sovelletaan.
 • Tarkista, sovelletaanko tuotteeseen mahdollisia kaupan suojatoimia.
 • Tarkista, onko sinun saatava veronumero, jotta tuote voidaan myydä vientimarkkinoillasi (jos myyt tuotteita suoraan kuluttajille).
 • Selvitä vientimarkkinoilla sovellettavat terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset.
 • Arvioitava määrämaassa vaadittavat sertifiointiprosessit ja asiakirjat (mukaan lukien testeihin ja sertifiointeihin tarvittavien laboratorioiden tarkastaminen).
 • Selvitä vientimarkkinoiden pakkaus- ja merkintäsäännöt.
 • Tarkista, onko tuotteen teollis- ja tekijänoikeudet suojattava vientimarkkinoilla.

Vaihe 3: Valmistele myynti ja järjestä kuljetus

 • Valmistella ja allekirjoittaa sopimus ostajan kanssa, mukaan lukien sopimus siitä, kuka on vastuussa mistäkin kuljetusprosessista ja sen järjestämisestä.
 • Harkitse vientivakuutuksen ottamista.
 • Ilmoittakaa laitokset, jotka voivat auttaa sinua vientiprosessin ja mahdollisten vientitukiohjelmien järjestämisessä (tarvittaessa).

Neljäs vaihe: Asiakirjojen laatiminen vientiselvitystä varten EU:ssa

 • Täytä ja toimita vienti-ilmoitus.
 • Yksilöidään mahdollisesti vaadittavat lisäasiakirjat ja suunnitellaan, että tulliviranomaiset voivat vaatia lisäasiakirjoja tai tehdä fyysisiä tarkastuksia.
 • Esitä vietävät tavarat vienti- ja poistumistullitoimipaikoissa.

Vaihe 5: Laaditaan asiakirjat määrämaassa tehtävää tuontitulliselvitystä varten.

 • Koordinoi ostajan kanssa, mitä asiakirjoja määrämaan toimivaltaiset viranomaiset vaativat.

Sovi ostajan kanssa, kuka vastaa asiakirjojen toimittamisesta ja kuka hoitaa tuontiselvityksen sekä tullien, verojen ja lisätullienmaksamisen. Ota vastuullesi vain tehtävät, jotka pystyt hoitamaan.

Jaa tämä sivu: