Tavaroiden vientiä koskeva opas

Aikooko yrityksenne viedä tavaroita EU:n ulkopuolelle? Tässä osiossa selvitetään, onko yrityksesi valmis vientiin, ja selostetaan vientiprosessin eri vaiheet.

5 Toimettuotteenviemiseksi maasta

 
 

Ennen kuin aloitat, onko yrityksesi valmis käymään kauppaa?

Aiotko viedä tuotteen ensimmäistä kertaa?

Ennen sen tekemistä tarkista, onko yrityksesi valmis:

 • Onko tuotteesi jo menestynyt kotimaasi markkinoilla tai muissa EU-maissa?
 • Onko yrityksellänne kapasiteettia myydä tuotetta EU:n ulkopuolisilla ulkomaisilla markkinoilla? Onko sillä riittävästi henkilöstöä, aikaa, taloudellisia ja oikeudellisia resursseja?
 • Onko yrityksenne johto sitoutunut laajentamaan toimintaansa EU:n ulkopuolisille vientimarkkinoille?
 • Onko yrityksellänne kattava rahoitus-, markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelma, jolla on selkeästi määritellyt tavoitteet, joilla tuetaan vientiä EU:n ulkopuolisille markkinoille?
 • Onko yrityksellänne konkreettinen strategia tuotteen viemiseksi vientimarkkinoillenne? Yritys voi esimerkiksi viedä tuotteensa suoraan ostajalleen vientimarkkinoilleen, kuten toiselle yritykselle tai kuluttajalle, tai käyttää välillisesti kolmatta osapuolta, kuten asiamiestä tai jakelijaa. Sekä suoraa että epäsuoraa vientiä voidaan tukea myös sähköisen kaupankäynnin alustoilla.
 • Suojataanko tuotteeseenne liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet tarvittaessa vientimarkkinoillanne?
 • Onko yrityksellänne valmiudet ja asiantuntemus mukauttaa tuotteensa kulttuurisiin mieltymyksiin tai erilaisiin teknisiin standardeihin EU:n ulkopuolisissa maissa?

Ennen kuin jatkat, tarkastele edellä mainittuja kysymyksiä huolellisesti ja keskustele niistä yrityksessäsi päättääsi, oletko valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai mitä toimia sinun on toteutettava valmistautuaksesi siihen.

 

1

Hae markkinat ja ostaja

Jos haluat viedä tavaroita EU:n ulkopuolelle, sinun on ensin yksilöitävä markkinat ja löydettävä ostaja tuotteellesi. Kaupan alan avustajan ( My Trade Assistant) antamat tiedot auttavat sinua yksilöimään tuotteellesi sopivia markkinoita. Se auttaa myös määrittämään ostajaa koskevat vaatimukset, kuten rekisteröinti- tai lisenssivaatimukset, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden kauppaa tai tiettyyn talouden alaan osallistumista. Koska ostaja on yleensä tuoja ja ottaa vastuun tuotteesi tuomisesta kohdemaahan ja sen markkinoille, on ratkaisevan tärkeää, että se täyttää tämän tehtävän.

Seuraavista laitoksista tai toimijoista voi olla apua vientimarkkinoiden mahdollisuuksien tunnistamisessa ja pätevien ostajien löytämisessä.

 • Kauppakamarit voivat antaa tietoa eri markkinoista ja liikekumppaneista ja ohjata sinut asiaa koskeviin raportteihin.
 • Oman maasitai valitsemillasi vientimarkkinoilla toimivien kaupallisten uutispalvelujen tarjoajien tai myynninedistämistoimistojen toiminta, joka kattaa markkina-analyysin ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin, voi olla avuksi. Nämä elimet tekevät usein tutkimuksia keskeisistä vientialoista.
 • Myös vientikonsultit ja asianomaiset pankit voivat antaa neuvoja.

Miten kohdemarkkinasi valitaan?

Seuraa mahdollisia vientimarkkinoita arvioidakseen, onko tuotteellesi kysyntää, ja harkitsee, olisiko tuotteenne kilpailukykyinen vientimarkkinoilla.

Tutustu mahdollisten kohdemarkkinoiden kauppatilastoihin.

Tuontitilastoista käy ilmi, tuoko kohdemaasi jo tuotua tuotelajia, mistä tuonti tulee ja onko markkinoilla jo paljon tarjontaa. Pienistä luvuista voi käydä ilmi mahdollisuuksia, mutta ne voivat myös paljastaa markkinoillepääsyn esteitä tai jopa esteitä, jotka voit tarkistaa kauppa-avustajani avulla.

Miten löytää mahdollisia ostajia?

Kun olet valinnut yhden tai useamman kohdemarkkinan, seuraavaksi etsitään mahdollisia kauppakumppaneita ja yrityskontakteja.

Yhteistyökumppanit ja yhteyshenkilöt löytyvät osoitteesta:

Tällaisia tapahtumia tarjotaan yhä useammin verkossa, ja voi olla hyödyllistä tarkastella vastaavia vaihtoehtoja.

Toisin kuin kotimaisissa liiketoimissa, ostajan kelpoisuus tuontitapahtumaan ja tuotteen tosiasiallinen käyttö tai markkinointi määrämaassa on tarkastettava huolellisesti.

Voitte myös tarkistaa, onko sinulla lupa myydä valtiolle mahdollisilla vientimarkkinoillanne.

Mitä julkiset hankinnat tarkoittavat?

 

2

Tarkista vientiolosuhteet EU:ssa ja tuontivaatimukset kohdemarkkinoilla

Jos haluat viedä tuotteesi EU:n ulkopuolelle, sinun on täytettävä tietyt perusvaatimukset.

Miten voit viedä maasta?

Tuotteen vienti on mahdollista eri tavoin.

 • Voit esimerkiksi viedä tuotetta suoraan vientimarkkinoillenne sijoittautuneelle ostajalle. Tämä voi olla toinen yritys tai kuluttaja.
 • Vaihtoehtoisesti erityisen pienet yritykset harjoittavat vientiä usein välillisesti verkkokauppa-alustojen kautta.

 

Mitä on sähköinen kaupankäynti?

Kuka voi viedä?

 • Yrityksen tai pysyvän toimipaikan on yleensä oltava sijoittautunut EU:hun. Tähän sisältyy rekisteröityminen arvonlisäverotusta varten.
 • Yleensä sinun on myös rekisteröidyttävä kansalliseen kaupparekisteriin. Lisätietoja saat paikalliselta kauppakamarilta.
 • Jos asut EU:n ulkopuolella, sinulla on oltava työlupa itsenäisen liiketoiminnan harjoittamiseen. lisäksi sinun on löydettävä EU:hun sijoittautunut henkilö, joka on halukas toimimaan puolestaan viejänä (esim. logistiikkapalvelujen tarjoaja tai tulliasioitsija).

Miten rekisteröidään viejäksi?

EU:n viejänä sinun on haettava toimivaltaiselta tullihallinnolta niin kutsuttua taloudellisten toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumeroa (EORI).

EORI on koko EU:ssa voimassa oleva tunnistenumero, jota tarvitaan kaikissa vienti-ilmoituksissa.

Vinkki: Prosessi voi kestää jonkin aikaa, joten se etenee hyvin.

Etuuskohtelukauppaa koskevat sopimukset:

Jos haluat viedä johonkin maahan, jonka kanssa EU on tehnyt etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksen ja hyötyy alhaisemmista tulleista, voit joutua hakemaan valtuutetun viejän asemaa tai, sopimuksesta riippuen, hakemaan rekisteröityä viejää (REX). Toimeenpanovirastoa sovelletaan kansallisessa tullihallinnossa ja REX-jaostossa.

Valtuutettuna voitte laatia ”alkuperäilmoituksia” rekisteröidyn viejän ”alkuperävakuutuksia”, jotka ylittävät myös asianomaisessa sopimuksessa määritellyt lähetyksiä koskevat kynnysarvot. Näissä ilmoituksissa tai ilmoituksissa todetaan, että vietävät tuotteet ovat kyseisessä kauppasopimuksessa vahvistettujen alkuperäsääntöjen mukaisia.

Mahdolliset yksinkertaistukset

Jos viejät usein vievät ja heillä on asiantunteva henkilöstö ja luotettava tulliprosessien organisaatio, he voivat hakea yksinkertaistettuja tulli-ilmoituksia unionin tullikoodeksissa (UTK) säädetyn mukaisesti. Tässä yhteydessä kokeneemmat toimijat voivat myös harkita valtuutetun taloudellisen toimijan (AEO) asemaa.

Onko tuotteen vienti EU:ssa rajoitettua?

Tiettyjen tavaroiden vienti tai tuotteen vienti tiettyyn määrämaahan voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa. Voit tarvita lisenssin tai luvan.

 • Tarkista Taricista, tarvitaanko tuotteelle vientilisenssi.
 • Tarkista vientirajoitukset EU:n pakotekartalla.
 • Joidenkin tuotteiden osalta maassanne voi poikkeuksellisesti olla kansallisia rajoituksia, jotka on tarkistettava sen toimivaltaisilta viranomaisilta.

Tärkeimmät rajoitetut tai kielletyt tuotetyypit ovat seuraavat:

 • joitakin eläviä eläimiä, lihaa ja kasveja.
 • uhanalaiset lajit
 • tietyt elintarvikkeet
 • vaaralliset kemikaalit
 • lääkkeet ja lääkkeet
 • aseet
 • kaksikäyttötavarat
 • jätteet
 • kulttuuriesineet (arvokkaat antiikki- ja taide-esineet)
 • väärennetyt tai laittomasti valmistetut tavarat
 • huonokuntoiset artikkelit, julkaisut ja videotallenteet

Näiden tuotteiden osalta tarkastetaan, mitä sääntöjä sovelletaan.

Onko vientimarkkinoillanne rajoituksia?

Sinun on myös varmistettava, että maa, jonka haluat viedä tuotteesi, ei aseta tuotteelle kieltoja tai rajoituksia, jotka estäisivät sen pääsyn maahan tai sen markkinoille saattamisen. Vaikka ostaja yleensä ottaa vastuun tuotteesi tuonnista sekä käytöstä tai markkinoinnista, onnistuneista ja kestävistä liiketoimista sinun on oltava tietoinen tuontikielloista ja tuontirajoituksista tuontimaassa.

Kattava kuvaus eri kohdemaiden rajoituksista käy kaupan alan avustajan luona.

Lisäksi kohdassa ” Tavarat” on yleisiä selityksiä erityyppisistä rajoituksista.

Mitä tariffeja tuotteeseesi sovelletaan?

Tuotteistavoidaan joutua maksamaan tullit, kun ne saatetaan vientimarkkinoille. Eri kohdemaiden soveltamat tariffit löytyvät kaupan alan avustajastani

Se riippuu suostumuksestanne ja sopimuksesta ostajan kanssa, mutta useimmissa tapauksissa tuontitulliselvitys on suositeltavaa jättää ostajalle, joka maksaa tuontitullit sekä tuontihetkellä kannettavat verot ja lisätullit. Muista, että viimeksi mainittu lisää tuotteenne hintaa vientimarkkinoilla. Näiden niin sanottujen maihintuontikustannusten olisi edelleen oltava kilpailukykyisiä.

 

Mikä on tuontitulli?

Voiko yritykseni hyötyä EU:n ja kohdemaan välisestä etuuskohtelukauppaa koskevasta sopimuksesta?

Jos EU:lla on etuuskohtelukauppaa koskeva sopimus kohdemaan kanssa, tuotteen tariffeja voidaan alentaa tai ne voidaan jopa poistaa kokonaan. Näitä tulleja kutsutaan suosituimmuustariffeiksi.

Kaupan alanavustajallani käytät EU:sta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavia etuustulleja eri kohdemaissa.

Näiden etuustullien ehtona on kuitenkin, että tuotteenne on tuotettu etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksen osapuolten alueella tämän sopimuksen alkuperäsääntöjen mukaisesti.

Sen vuoksi olisi ensin tarkistettava, onko tavanomaisen suosituimmuustullin ja EU:n etuustullin välillä etuustulli ja niin sanottu etuusmarginaali.

Jos näin on, sinun on esitettävä todiste etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä, jotta etuustullia voidaan soveltaa, sinun on noudatettava alkuperäsääntöjä.

Tätä varten tarvitsette asianmukaiset todisteet kolmansilta osapuolilta hankittujen ainesten alkuperäasemasta. EU:ssa tämä tapahtuu niin kutsutuilla tavarantoimittajan ilmoituksilla, jotka on kerättävä tätä tarkoitusta varten.

Saadaksesi tietoa tuotteeseesi ja kohdemaahan sovellettavista erityissäännöistä on Oma kaupan alan avustaja.

EU:n kauppasopimukset:

 • Tarjoaa vakaammat ja ennakoitavammat säännöt ulkomaisilla markkinoilla käytävälle kaupalle.
 • Varmistetaan, että EU:n ulkopuolisen maan lainsäädäntö ei syrji EU:n tuotteita.
 • Luoda uusia ja parempia vientimahdollisuuksia yrityksellesi ja helpottaa investointeja ulkomaille.

Sovelletaanko tuotteeseesi kaupan suojatoimenpiteitä?

Tuojamaa voi soveltaa tuotteeseesikaupan suojatoimenpiteitä. Tällaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, jotka on otettava huomioon viennin suunnittelussa. Tärkeimmät toimenpiteet ovat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, mutta niihin voi liittyä myös tasoitus- tai suojatoimenpiteitä. Vaikka sopimuksen mukaan ostaja toimii yleensä tuojana ja vastaa tällaisista lisäkustannuksista, ne voivat olla este menestyksekkäälle ja kestävälle kaupankäynnille.

Kauppaan liittyviä toimenpiteitä, joita sovelletaan tapauksen mukaan tietyssä tuojamaassa, käsitellään kaupan alan avustajissani.

Mitkä ovat vientimarkkinoidenne verot ja lisätullit?

Tarkista myös, mitkä verot ja lisätullit on maksettava tuotteen maahantuonnin yhteydessä. Eri määrämaihin tuonnin yhteydessä kannettaviin veroihin ja lisätulleihin voi tutustua myös kaupan alan avustajallani.

Niistä vastaa yleensä ostaja tuojan ominaisuudessa, mutta ne lisäävät maihintuonnin kustannuksia ja siten tuotteenne kilpailukykyä vientimarkkinoilla. Jälkimmäisen osalta harkitse yhdenmukaistamista tuojanne kanssa.

Kun myyt tuotteita suoraan kuluttajille, tarkista, onko sinun rekisteröidyttävä vientimarkkinoidenne veroviranomaisille.

Mitkä ovat tuotteesi terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset?

Vaatimukset riippuvat vientimarkkinoistanne. Niiden noudattaminen on yleensä ostajan vastuulla tuojana, joka kuitenkin tarvitsee apuanne tämän osoittamiseksi. Koska tästä määrätään sopimuksessa, on syytä ottaa vastuu ainoastaan vaatimuksista, joita voitte täyttää viejän ominaisuudessa. Yhdenmukaistaminen maahantuojan kanssa on paitsi suositeltavaa myös yleensä välttämätöntä. Kaupan alan avustajantiedot auttavat erottamaan objektiiviset vaatimukset ostajan yksilöllisistä eduista.

Vaatimukset riippuvat vientimarkkinoistanne.

Esimerkki:

Voit joutua esittämään todistuksia siitä, että tuote on maan terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen. Ne voivat olla erilaisia kuin EU:ssa.

Useimpien tuotteiden on täytettävä vientimarkkinoillanne tekniset tai terveys- ja hygieniavaatimukset (joita kutsutaan usein terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiksi). Ne voivat edellyttää erityyppisiä testejä ja sertifiointeja.

Tämä koskee usein teollisuustuotteita koskevia teknisiä vaatimuksia sekä elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevia terveys- ja hygieniavaatimuksia.

Useimmissa maissa vaaditaan terveystodistus seuraavista:

 • kasvit
 • elävät eläimet
 • eläintuotteet
 • geneettiset materiaalit

Esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden mukana on yleensä oltava todistus.

Miten tuote sertifioidaan?

Tarkista kauppa-avustajan menettelyt ja muodollisuudet -osiosta ja tarvittaessa selvitä asiakkaanne kanssa seuraavat seikat:

 • Mitkä ovat varmentamisvaatimukset vientimarkkinoillanne?
 • Mitkä todistukset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät.
 • Voidaanko testauksen suorittaa akkreditoitu laboratorio tai laitos EU:ssa
 • vai onko todistus annettava määrämaassa.

Mitkä ovat tuotteesi pakkaus- ja merkintävaatimukset?

Maissa on usein yksityiskohtaisia vaatimuksia tuotteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä.

Nämä vaatimukset voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia.

 • Kulutustavaroiden ja niiden pakkausten pakolliset merkinnät ja merkinnät liittyvät yleensä yleiseen turvallisuuteen, terveyteen ja/tai ympäristöön. Ne voivat antaa tietoja esimerkiksi ainesosista tai viimeisestä käyttöpäivästä.

Yleensä eri teollisuudenaloista, kuten lääke-, sähkö-, elintarvike- ja kemianteollisuudesta, vastaavat eri virastot, joilla kaikilla on hyvin erilaiset vaatimukset.

Tietyn tuojamaan soveltamia asiaan liittyviä vaatimuksia voi tarkastella kaupan alan avustajan menettelyjä ja muodollisuuksia koskevasta osiosta.

Tarvitseeko tuotteesi teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa?

On tärkeää tarkistaa, miten tuotteen teollis- ja tekijänoikeudet on suojattu maassa, johon haluat viedä tuotteen.

 

 • Tarkista, onko sinun haettava uusia patentteja tai miten mallisi, tekijänoikeutesi tai maantieteellinen nimityksesi on suojattu vientimarkkinoilla

Jos EU:lla on kauppasopimus sen maan kanssa, johon haluat viedä, sopimus voi antaa lisäsuojaa.

 

3

Valmistellaan myynti ja järjestetään kuljetus

Miten vastuut jakautuvat ostajasi ja ostajasi kesken?

Kuten edellä on jo mainittu, vienti-/tuontitapahtuman osapuolten vastuusta määrätään sopimuksessa. Ostajan olisi tuojana otettava vastuu tuotteenne tuonnista, käytettävyydestä tai kaupan pitämisestä, ellei siihen ole erityisiä syitä. Ainoastaan kokeneiden elinkeinonharjoittajien olisi poikettava tästä säännöstä. Tuontimaan lainsäädännöstä riippuen et ehkä pysty täyttämään tiettyjä vaatimuksia, joten niiden pitäisi jäädä ostajan vastuulle.

Voit käyttää Incoterms ® -lausekkeita osapuolten sopimusvelvoitteiden määrittelyyn.

Incoterms ® -ehdoissa määritellään myyjien ja ostajien vastuu myyntisopimusten mukaisesta tavaroiden toimituksesta, vakuutuksesta ja kuljetuksesta ja määritetään, kuka vastaa vientiä koskevista tullimuodollisuuksista EU:ssa ja tuontimuodollisuuksista määrämaassa.

Esimerkkejä:

 • ”Vapaa aluksessa” (FOB): tarkoittaa, että viejä tai myyjä on vastuussa kaikista paikalliskustannuksista:
 • tavaroiden kuljetus lähetyssatamaan
 • lastauskustannukset
 • tulliselvitysmenettelyt viejämaassa.

 

Asiakas vastaa seuraavista kustannuksista:

 • kuljetus laivaussatamasta eteenpäin
 • vakuutus
 • purkaminen
 • kuljetus tulosatamasta lopulliseen määräpaikkaan.
 • ’Kustannuksilla, vakuutuksilla ja tavaraliikenteellä’ (CIF)tarkoitetaan viejää, joka vastaa FOB-menetelmän mukaisista paikallisista kustannuksista lisättynä:
 • rahtimaksut
 • vakuutus

CIF kohdassa viejä vastaa kaikista kustannuksista siihen asti, kunnes tuotteet saapuvat määräsatamaan.

On syytä muistaa, että Incoterm ® EXW -asiakirja ei voi muuttaa viejän vastuuta maanne viranomaisia kohtaan, kun taas DDP:hen liittyy riski siitä, että tuojamaa ottaa vastuuta, jota viejä ei voi täyttää.

Kuka voi auttaa sinua vienti- ja kuljetusprosessissa?

Huolitsija voi auttaa

 • tavaroiden keräämisen ja toimittamisen järjestäminen
 • rahtimaksuista neuvotteleminen liikenteenharjoittajien kanssa
 • lastitilan varaaminen
 • pakkaaminen
 • vakuutus
 • tulliasiakirjojen valmistelu puolestasi

Etsitään vientirahoitus- ja vientitukiohjelmia, joita hallitukset tarjoavat usein yhteistyössä pankkien tai vakuutusyhtiöiden kanssa.

 • Harkitaan joko yksityisten osapuolten tai kansallisten vienti- ja tuontirahoituslaitosten tarjoamia vientivakuutuksia.

 

4

Asiakirjojen valmistelu vientitulliselvitystä varten EU:ssa

Vientiä varten laadittuja asiakirjoja käytetään ainakin osittain myös tuontiin määrämaassa. Näin ollen niiden valmistelussa olisi otettava huomioon vastaavat vaatimukset, ja ne olisi tarvittaessa sovitettava yhteen tuojana toimivan ostajan kanssa.

Mitä asiakirjoja tulliin on valmisteltava?

 

Sinun on ensin toimitettava sähköinen vienti-ilmoitus kansalliselle tulliviranomaiselle.

Jokaisella EU-maalla on oma sähköinen käsittelyjärjestelmänsä. Arvoltaan alle 1.000 euron suuruisista pienistä lähetyksistä voi riittää suullinen ilmoitus, jonka tueksi on esitettävä kuljetusasiakirja tai lasku.

Vienti-ilmoituksessa annetaan tarvittavat tiedot itse tavaroista ja kuljetuksesta. Se sisältää:

 • tavaroiden alkuperä,
 • kohdemaa,
 • tavaran koodit,
 • tullimenettelyn koodit, ja
 • tavaroiden arvo.

Asiakirjoja, jotka on valmisteltava, ovat muun muassa seuraavat:

 • Kauppalasku ja kuljetusasiakirjatsekä pakkausluettelo: Sinun on säilytettävä kaikki asiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan, jos tarkastus tehdään vientiselvityksen jälkeen (kansallisessa kauppa- ja verolainsäädännössä säädetään usein pidemmistä ajanjaksoista).
 • Alv- ja vientitiedot: EU:n ulkopuolelle suuntautuvassa viennissä tuote on vapautettu arvonlisäverosta EU:ssa riippumatta siitä, myydäänkö se yritykselle vai yksittäiselle kuluttajalle. edellytyksenä on, että yritys pitää kirjaa viennistä ja tulliviranomaisen antamasta todistuksesta viennistä.
 • Todistukset tai todistukset: myös kasvinterveystodistuksia tai vientitodistuksia saatetaan tarvita.

Kuka tekee tulli-ilmoituksen?

Voit tehdä tulli-ilmoituksen itse, tai sen voi tehdä tavarantoimittaja, joka on tulliedustajasi. Jos yrityksessäsi on huolintayhtiö taitulliasioitsija, se voi toimia puolestaan.

Miten vienti-ilmoitus ja vientitavarat esitetään?

Vientimenettelyssä on kaksi vaihetta:

 • Vienti-ilmoituksen antaminen ja tavaroiden esittäminen vientitullitoimipaikassa, ja
 • Tavaroiden esittäminen ja vienti-ilmoituksen yleisviitenumeron (MRN) ilmoittaminen poistumistullitoimipaikassa, minkä jälkeen luovutus poistumista varten.

 

Vienti-ilmoitus esitetään tulliviranomaisen sähköistä järjestelmää käyttäen.

Yleensä vienti-ilmoitus on jätettävä tullitoimipaikkaan, joka vastaa yrityksen sijoittautumispaikasta tai tapauksen mukaan tullitoimipaikasta, jossa tavarat pakataan tai lastataan vietäviksi EU:n ulkopuolelle.

Jos yhteen vientilähetykseen sisältyvien tavaroiden arvo on enintään 3,000 euroa eikä tavaroihin kohdistu kieltoja tai rajoituksia, vienti-ilmoitus voidaan jättää poistumispaikan tullitoimipaikkaan.

 

On muistettava, että vienti-ilmoitus on tehtävä ennen kuin tavarat poistuvat EU:sta. Annettava vientitullitoimipaikalle riittävästi aikaa tarvittavien riskianalyysien tekemiseen ennen tavaroiden luovutuksen myöntämistä.

Mitä tapahtuu vienti-ilmoituksen jättämisen jälkeen?

Näitä tapauksia on kolmenlaisia:

 • Tavarat voidaan luovuttaa vientiin tekemänne vienti-ilmoituksen perusteella, tai
 • Tavarat voidaan valita asiakirjojen tarkastukseen, ja sinua voidaan pyytää toimittamaan lisäasiakirjoja ennen tavaroiden tulliselvitystä, tai
 • Vienti voidaan valita sekä asiakirjaksi että fyysiseksi tarkastukseksi.

Säännöllisemmän viennin osalta olisi harkittava yksinkertaistettuja tulli-ilmoituksia, joista säädetään unionin tullikoodeksissa.

Lisätietoja on osoitteessa

Https://ec.europa.eu/taxation_customs/website/taxation/files/resources/documents/Customs/Cuss_code/guidance_export_en.pdf

 

5

Asiakirjojen laatiminen määrämaan tuontitulliselvitystä varten.

Kun tavarat saapuvat määrämaahan, vientiin sovelletaan paikallisia tuontivaatimuksia ja -prosesseja. Käytä kaupan alan avustajani näiden vaatimusten vahvistamiseksi ja pystyä noudattamaan niitä ostajanne kanssa.

Vinkki:

 • Joskus saapumista edeltävä käsittely on mahdollista, eli voit toimittaa tarvittavat asiakirjat ennen kuin tavarat saapuvat maahan, johon ne viedään.
 • Sinun on sovittava ostajan kanssa siitä, mitä asiakirjoja viejän on laadittava ja minkä ostajan, joka tuojana vastaa yleensä tulliselvityksestä ja tullimaksuista sekä veroista ja lisätulleista, on laadittava. Viejän ja tuojan tehtävät ja vastuut määritellään sopimuksessa, josta olisi neuvoteltava huolellisesti.

Asiakirjat, joita määrämaan toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia

 • Kauppalasku (ja sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset).
 • Pakkausluettelo
 • Tiettyjä tavaroitakoskevat (automaattiset tai ei-automaattiset) tuontitodistukset.
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset.
 • Etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskeva selvitys (EUR.1, EUR-MED, alkuperäilmoitus tai alkuperäilmoitus) edellyttäen, että EU:n ja kohdemaan välillä sovelletaan etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta ja että tuotteenne täyttävät asiaankuuluvat alkuperäsäännöt.
 • Alkuperätodistus, jossa todistetaan tuotteen muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä:
  • (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava) alkuperätodistus voidaan vaatia, jos tietyistä maista peräisin olevien (tiettyjen) tuotteiden tuontia rajoitetaan, sovelletaan kaupan suojatoimenpiteitä tai seurataan kohdennettua tuontia. Myös tuoja voi kuitenkin pyytää tällaista todistusta omiin tarkoituksiinsa.
  • Alkuperätodistukset antaa yleensä paikallinen kauppakamari. Joissakin maissa tämä vastuu voidaan osoittaa myös ministeriöille tai tulliviranomaisille.

Mistä saat lisätietoa?

 

Tarkistuslista: 5 Toimenpiteet tuotteen viennissä

Ennen kuin aloitat

 • Tutustu kysymysluetteloon yrityksen vientivalmiuden arvioimiseksi.
 • Keskustele ja päätä, onko yrityksesi valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa vai mihin toimiin on ryhdyttävä valmistauduttaessa tulevaan kaupankäyntiin EU:n ulkopuolella.

Vaihe 1: Hae markkinat ja ostaja

 • Valitse uudet vientimarkkinasi.
 • Arvioi liiketoimintamahdollisuuksia ja tuotteen kilpailukykyä.
 • Sisällyttävät vientiin liittyvät kustannukset hintalaskelmiin, kuten tariffit, kuljetuskustannukset, agenttien kustannukset jne.
 • Tunnista mahdolliset ostajat.
 • Yksilöidään virasto/laitos/kumppani, joka tukee vientiprosessien muodollisuuksia. Esimerkiksi sopimusten laatiminen, maksuehtojen vahvistaminen, ostajan luottokelpoisuuden tarkistaminen ja mahdolliset rahansiirtorajoitukset tuontimaassa.
 • Määritellään huolellisesti myyjän/viejän ja ostajan/tuojan vastuualueet ja jaetaan ne siten, että ainoastaan oletetaan, että ne voidaan täyttää.

Vaihe 2: Tarkista vientiolosuhteet EU:ssa ja arvioi vientimarkkinoiden vaatimukset

 • Määritellään vientitoimintaa koskevat oikeudelliset vaatimukset.
 • Saada talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero) (hae hyvissä ajoin etukäteen).
 • Jos EU:lla on kauppasopimus sen maan kanssa, johon haluat viedä, tarkista tavanomaiset tullit ja etuustullit etuusmarginaalin määrittämiseksi. Arvioi tarvittaessa, onko tuotteenne asiaankuuluvien alkuperäsääntöjen mukainen, ja yksilöi sovellettavan (suosituimmuus) tullin.
 • Hae valtuutetulle viejälle lupaa tai rekisteröidy REX-järjestelmään, jos haluat viedä maahan, jonka kanssa EU:lla on kauppasopimus ja haluat hakea etuustulleja.
 • Arvioi, sovelletaanko EU:ssa vientirajoituksia tai -kieltoja kohdemaahan suuntautuvaan vientiin tai tuotteen vientiin.
 • Kysy, mitä veroja ja lisätulleja vientimarkkinoillanne sovelletaan.
 • Tarkista, voidaanko tuotteeseesi soveltaa mahdollisia kaupan suojatoimenpiteitä.
 • Tarkista, onko sinun saatava verotunniste, jotta voisit myydä tuotteesi vientimarkkinoillenne (jos myytte tuotetta suoraan kuluttajille).
 • Yksilöikää vientimarkkinoillanne sovellettavat terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset.
 • Arvioitava määrämaassa vaadittua sertifiointiprosessia ja vaadittuja asiakirjoja (mukaan lukien testeissä ja sertifioinneissa tarvittavien laboratorioiden tarkastaminen).
 • Tarkistetaan vientimarkkinoiden pakkaus- ja merkintäsäännöt.
 • Tarkista, onko tuotteesi teollis- ja tekijänoikeudet suojattava vientimarkkinoilla.

Vaihe 3: Valmistellaan myynti ja järjestetään kuljetus

 • Laadittava ja allekirjoitettava sopimus ostajan kanssa, mukaan lukien sopimus siitä, kuka vastaa mistä ja kuljetusprosessin järjestämisestä.
 • Ota huomioon vientivakuutus
 • Ilmoittakaa laitokset, jotka voivat auttaa sinua järjestämään vientiprosessin ja mahdolliset vientitukiohjelmat (tarvittaessa).

Vaihe 4: Asiakirjojen valmistelu vientitulliselvitystä varten EU:ssa

 • Täytettävä ja toimitettava vienti-ilmoitus.
 • Yksilöitävä mahdollisesti vaadittavat lisäasiakirjat ja suunniteltava, että tulliviranomaiset voivat vaatia lisäasiakirjoja tai tehdä fyysisiä tarkastuksia.
 • Esitä tavarat vientiä varten vienti- ja poistumistullitoimipaikoissa.

Vaihe 5: Asiakirjojen valmistelu tuontitulliselvitystä varten määrämaassa

 • Koordinoitava ostajan kanssa, mitä asiakirjoja määrämaan toimivaltaiset viranomaiset vaativat.

Sopii ostajan kanssa siitä, kuka vastaa asiakirjojen toimittamisesta ja kuka vastaa tuontitulliselvityksestä ja maksaa tullit sekä verot ja lisätullit. Vastaa vain niistä velvollisuuksista, joita voit täyttää.

Jaa tämä sivu:

Linkit